Procedure : 2018/2059(BUD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0210/2018

Indgivne tekster :

A8-0210/2018

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 03/07/2018 - 11.4

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0272

BETÆNKNING     
PDF 407kWORD 68k
20.6.2018
PE 621.117v02-00 A8-0210/2018

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen

(ansøgning fra Frankrig – EGF/2017/009 FR/Air France)

(COM(2018)0230 – C8-0161/2018 – 2018/2059(BUD))

Budgetudvalget

Ordfører: Alain Lamassoure

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING
 BILAG: EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE
 BEGRUNDELSE
 BILAG: SKRIVELSE FRA UDVALGET OM BESKÆFTIGELSE OG SOCIALE ANLIGGENDER
 BILAG: SKRIVELSE FRA REGIONALUDVIKLINGSUDVALGET
 OPLYSNINGER OM VEDTAGELSE I KORRESPONDERENDE UDVALG
 ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen

(ansøgning fra Frankrig – EGF/2017/009 FR/Air France)

(COM(2018)0230 – C8-0161/2018 – 2018/2059(BUD))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2018)0230 – C8-0161/2018),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1309/2013 af 17. december 2013 om Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (2014-2020) og ophævelse af forordning (EF) nr. 1927/2006(1) (EGF-forordningen),

–  der henviser til Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 af 2. december 2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020(2), særlig artikel 12,

–  der henviser til den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning(3), særlig punkt 13,

–  der henviser til trepartsproceduren, jf. punkt 13 i den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013,

–  der henviser til skrivelse fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender,

–  der henviser til skrivelse fra Regionaludviklingsudvalget,

–  der henviser til betænkning fra Budgetudvalget (A8-0210/2018),

A.  der henviser til, at Unionen har oprettet lovgivnings- og budgetmæssige instrumenter, der skal yde supplerende støtte til arbejdstagere, der er ramt af konsekvenserne af gennemgribende strukturelle ændringer i verdenshandelsmønstrene eller den globale finansielle og økonomiske krise, og hjælpe dem med at vende tilbage til arbejdsmarkedet;

B.  der henviser til, at Unionens finansielle bistand til arbejdstagere, der er blevet arbejdsløse som følge af strukturændringer, bør være dynamisk og tilvejebringes så hurtigt og effektivt som muligt;

C.  der henviser til, at Frankrig har indgivet ansøgning EGF/2017/009 FR/Air France om økonomisk EGF-støtte som følge af 1 858 afskedigelser i den økonomiske sektor, som er klassificeret under NACE rev. 2 hovedgruppe 51 (Lufttransport) i NUTS 2-regionerne Île-de-France (FR 10) og Provence-Alpes-Côte d'Azur (FR 82) i Frankrig;

D.  der henviser til, at Unionens støtte til luftfartsselskaber er af afgørende betydning, i betragtning af at EU's markedsandel i sektoren for international lufttransport er faldende;

E.  der henviser til, at ansøgningen bygger på interventionskriterierne i artikel 4, stk. 1, litra a), i EGF-forordningen, som kræver mindst 500 afskedigelser af arbejdstagere i løbet af en firemåneders referenceperiode i en virksomhed i en medlemsstat, inklusive arbejdstagere, der er blevet afskediget hos leverandører eller producenter i efterfølgende produktionsled, og/eller selvstændige, hvis aktivitet er ophørt;

1.  er enig med Kommissionen i, at betingelserne i artikel 4, stk. 1, i EGF-forordningen er opfyldt, og at Frankrig derfor er berettiget til en økonomisk støtte på 9 894 483 EUR i henhold til nævnte forordning, hvilket svarer til 60 % af de samlede omkostninger på 16 490 805 EUR, og omfatter udgifterne til individualiserede tilbud på 16 410 805 EUR samt udgifter til forberedende arbejde, forvaltning, oplysning, offentlig omtale, kontrol- og rapporteringsaktiviteter på 80 000 EUR;

2.  bemærker, at de franske myndigheder indgav ansøgningen den 23. oktober 2017, og efter at Frankrig havde forelagt yderligere oplysninger, afsluttede Kommissionen den 23. april 2018 sin vurdering heraf og fremsendte den til Parlamentet den samme dag;

3.  noterer sig, at Frankrig begyndte at yde de individualiserede tilbud til de modtagere, der var tiltænkt støtte, den 19. maj 2015, således at perioden for berettigelse til økonomisk støtte fra EGF vil være fra den 19. maj 2015 til den 23. oktober 2019;

4.  minder om, at denne ansøgning er den anden ansøgning fra Frankrig og den tredje ansøgning om økonomisk støtte fra EGF inden for lufttransport som følge af afskedigelser hos Air France efter ansøgningen EGF/2015/004 IT Alitalia fra 2013, som blev imødekommet(4);

5.  minder om, at den økonomiske EGF-støtte er rettet mod de afskedigede arbejdstagere med henblik på at hjælpe dem med at finde alternativ beskæftigelse og ikke udgør virksomhedsstøtte;

6.  bemærker, at Frankrig gør gældende, at afskedigelserne hænger sammen med gennemgribende strukturelle ændringer i verdenshandelsmønstrene, som kan tilskrives globaliseringen, og mere specifikt de alvorlige økonomiske forstyrrelser, som sektoren for international lufttransport har været genstand for, navnlig faldet i Unionens markedsandel i forhold til en opsigtsvækkende stigning i markedsandelen for de tre store selskaber i Den Persiske Golf, som modtager statsstøtte og tilskud i meget stort omfang og er underlagt færre restriktive sociale og miljømæssige bestemmelser end EU-virksomheder;

7.  beklager omfanget af subsidier og statsstøtte, som Emirates, Qatar Airways og Etihad Airways modtager, hvilket fører til en massiv forøgelse af deres kapacitet og svækker de europæiske hovedlufthavne, f.eks. Paris Charles de Gaulle;

8.  minder om, at Kommissionen den 8. juni 2017 forelagde et forslag til en forordning om sikring af konkurrencen inden for lufttransport(5), som har til formål at sikre loyal konkurrence mellem Unionens luftfartsselskaber og tredjelandes luftfartsselskaber med henblik på at opretholde gunstige betingelser for et højt niveau af forbindelser; noterer sig, at Parlamentet og Rådet forventes at indlede forhandlinger om dette lovforslag i efteråret 2018;

9.  minder om, at de afskedigelser, som fandt sted i Air France, forventes at få en betydelig negativ indvirkning på den lokale økonomi, som vedrører spørgsmål i forbindelse med langtidsledighed og genplacering af arbejdstagere i aldersgruppen over 50 år;

10.  opfordrer Air France til at sikre den nødvendige dialog mellem arbejdsmarkedsparterne, og at denne er af høj kvalitet;

11.  bemærker, at ansøgningen vedrører 1 858 arbejdstagere, der er blevet afskediget hos Air France, hvoraf 76,2 % har fundet sted i Ile-de-France, og at de fleste er mellem 55 og 64 år; anerkender vigtigheden af aktive arbejdsmarkedsforanstaltninger, som EGF yder støtte til, med henblik på at forbedre chancerne for en tilbagevenden til arbejdsmarkedet; bemærker endvidere, at ingen af de afskedigede arbejdstagere er i aldersgruppen 25-29 år eller over 64 år;

12.  bemærker, at Frankrig planlægger fem typer foranstaltninger for de afskedigede arbejdstagere, der er omfattet af denne ansøgning: i) rådgivnings- og erhvervsvejledningstjenester for arbejdstagere, ii) erhvervsuddannelse, iii) støtte til genopretning af virksomheder eller etablering af en virksomhed, iv) tilskud til jobsøgning og v) mobilitetstillæg;

13.  glæder sig over den måde, hvorpå den samordnede pakke af individualiserede tilbud er blevet udarbejdet i samråd med repræsentanter for de personer, der er tiltænkt støtte, og arbejdsmarkedets parter såvel som aftaler mellem Air France, fagforeninger og det centrale samarbejdsudvalg, der sikrede, at alle fratrædelser var frivillige;

14.  bemærker, at de EGF-samfinansierede individualiserede tilbud er tiltænkt arbejdstagere, der på tidspunktet for deres frivillige fratrædelse ikke var omfattet af nogen præcise planer for genplacering, og som ønsker at drage fordel af omskolingsforanstaltninger, rådgivning, vejledning eller hjælp til etablering eller overtagelse af en virksomhed;

15.  erkender, at den franske arbejdsmarkedslov kræver, at en virksomhed, der beskæftiger mere end tusind mennesker, skal foreslå foranstaltninger, og at EGF-ansøgningen ikke indeholder nogen støtte i de første fire måneder af orloven i forbindelse med genplacering, som svarer til minimumsvarigheden i henhold til den franske lovgivning;

16.  bemærker, at indkomststøtteforanstaltningerne maksimalt vil svare til 35 % af den samlede pakke af individualiserede foranstaltninger, der er fastsat i EGF-forordningen, og at disse foranstaltninger er betinget af, at de modtagere, der er tiltænkt støtte, deltager aktivt i jobsøgnings- eller uddannelsesaktiviteter;

17.  minder om, at den samordnede pakke af individualiserede tilbud i overensstemmelse med artikel 7 i EGF-forordningen bør udformes på en måde, der tager højde for fremtidige arbejdsmarkedsperspektiver og efterspurgte færdigheder og være forenelig med overgangen til en ressourceeffektiv og bæredygtig økonomi;

18.  understreger, at de franske myndigheder har bekræftet, at de støtteberettigede foranstaltninger ikke modtager støtte fra andre af EU's fonde eller finansielle instrumenter;

19.  gentager, at støtte fra EGF ikke må erstatte foranstaltninger, som det påhviler virksomhederne at gennemføre i henhold til national lovgivning eller kollektive overenskomster, eller foranstaltninger, der er rettet mod omstrukturering af virksomheder eller sektorer;

20.  opfordrer indtrængende Kommissionen til at anmode de nationale myndigheder om i fremtidige forslag at medtage nærmere oplysninger om de sektorer, der har vækstperspektiver og derfor forventes at ansætte personer, samt til at indsamle velfunderede data om virkningen af EGF-finansieringen, herunder om kvaliteten af job og den grad af reintegration på arbejdsmarkedet, der er opnået gennem EGF; opfordrer endvidere Kommissionen til at overvåge gennemførelsen af EGF og til at rapportere tilbage til Parlamentet;

21.  gentager sin opfordring til Kommissionen om at sikre offentlig adgang til alle dokumenter vedrørende EGF-sager;

22.  godkender den afgørelse, der er vedføjet denne beslutning;

23.  pålægger sin formand at undertegne denne afgørelse sammen med Rådets formand og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende;

24.  pålægger sin formand at sende denne beslutning sammen med bilaget til Rådet og Kommissionen.

(1)

EUT L 347 af 20.12.2013, s. 855.

(2)

EUT L 347 af 20.12.2013, s. 884.

(3)

EUT C 373 af 20.12.2013, s. 1.

(4)

  Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til punkt 13 i den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning (ansøgning EGF/2013/014 FR/Air France, Frankrig) (OJ L 8 af 14.1.2015, s. 18)

(5)

  COM(2017)0289.


BILAG: EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen på baggrund af en ansøgning fra Frankrig – EGF/2017/009 FR/Air France

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1309/2013 af 17. december 2013 om Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (2014-2020) og ophævelse af forordning (EF) nr. 1927/2006(1), særlig artikel 15, stk. 4,

under henvisning til den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning(2), særlig punkt 13,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)  Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF) har til formål at yde støtte til arbejdstagere, der er blevet afskediget, og selvstændige erhvervsdrivende, hvis aktivitet er ophørt på grund af gennemgribende strukturelle ændringer i verdenshandelsmønstrene, der kan tilskrives globaliseringen, som følge af en fortsættelse af den internationale finansielle og økonomiske krise eller som følge af en ny global finansiel og økonomisk krise, og hjælpe disse med at vende tilbage til arbejdsmarkedet.

(2)  EGF må ikke overstige et årligt beløb på 150 mio. EUR (i 2011-priser), jf. artikel 12 i Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013(3).

(3)  De franske myndigheder indgav den 23. oktober 2017 en ansøgning om mobilisering af EGF i forbindelse med afskedigelser hos Air France i Frankrig. Den blev suppleret med yderligere oplysninger i henhold til artikel 8, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1309/2013. Ansøgningen opfylder kravene til fastlæggelse af størrelsen på et økonomisk støttebeløb fra EGF, jf. artikel 13 i forordning (EU) nr. 1309/2013.

(4)  Som følge af Frankrigs ansøgning bør EGF derfor mobiliseres til at yde en økonomisk støtte på 9 894 483 EUR.

(5)  Med henblik på at minimere den tid, det tager at mobilisere EGF-midlerne, bør denne afgørelse anvendes fra vedtagelsesdatoen —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Inden for rammerne af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2018 stilles der et beløb til rådighed fra Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen på 9 894 483 EUR i forpligtelses- og betalingsbevillinger.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende. Den anvendes fra den ... [datoen for vedtagelsen](4)*.

Udfærdiget i

På Europa-Parlamentets vegne         På Rådets vegne

Formand               Formand

(1)

  EUT L 347 af 20.12.2013, s. 855.

(2)

  EUT C 373 af 20.12.2013, s. 1.

(3)

  Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 af 2. december 2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 884).

(4)

*  Datoen for vedtagelsen indsættes af Europa-Parlamentet inden offentliggørelsen i EUT.


BEGRUNDELSE

I.  Baggrund

Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen er oprettet for at yde supplerende støtte til arbejdstagere, der er ramt af følgerne af gennemgribende strukturelle ændringer i verdenshandelsmønstrene.

I henhold til bestemmelserne i artikel 12 i forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020(1) og i artikel 15 i forordning (EF) nr. 1309/2013(2) kan fonden ikke overstige et årligt beløb på 150 mio. EUR (2011-priser). De nødvendige beløb opføres i Unionens almindelige budget som en hensættelse.

For så vidt angår proceduren for anvendelse af fonden forelægger Kommissionen i henhold til punkt 13 i den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning(3) i tilfælde af en positiv vurdering af en ansøgning et forslag om anvendelse af fonden for budgetmyndigheden og samtidig en tilsvarende anmodning om en bevillingsoverførsel. I tilfælde af uenighed indledes en trepartsprocedure.

II.  Frankrigs ansøgning og Kommissionens forslag

Den 23. april 2018 vedtog Kommissionen et forslag til afgørelse om mobilisering af EGF til fordel for Frankrig til støtte for reintegration på arbejdsmarkedet af afskedigede arbejdstagere fra en virksomhed, der er aktiv i den økonomiske sektor, som er klassificeret under NACE rev. 2 hovedgruppe 51 (Lufttransport). De afskedigelser, der blev foretaget af Air France, er hovedsagelig lokaliseret i NUTS 2-regionerne Île-de-France (FR 10) og Provence-Alpes-Côte d'Azur (FR 82) i Frankrig. Dette forslag blev fremsendt til Europa-Parlamentet den 23. april 2018.

Dette er den sjette ansøgning, som skal behandles under 2018-budgettet, og den tredje i den økonomiske sektor, der er klassificeret under NACE rev. 2, hovedgruppe 51 (Lufttransport) siden oprettelsen af EGF. Den vedrører 1 858 afskedigede arbejdstagere og anvendelsen af et samlet beløb fra EGF på 9 894 483 EUR til Frankrig.

Ansøgningen blev sendt til Kommissionen den 23. oktober 2017 og suppleret med yderligere oplysninger frem til den 1. februar 2018. Kommissionen afsluttede sin vurdering den 23. april 2018 og har i overensstemmelse med alle gældende bestemmelser i EGF-forordningen konkluderet, at ansøgningen opfylder betingelserne for økonomisk støtte fra EGF, som omhandlet i artikel 4, stk. 1, i EGF-forordningen.

Frankrig gør gældende, at afskedigelserne hænger sammen med gennemgribende strukturelle ændringer i verdenshandelsmønstrene, som kan tilskrives globaliseringen, og mere specifikt de alvorlige økonomiske forstyrrelser, som sektoren for international lufttransport har været genstand for, navnlig faldet i EU's markedsandel. De franske myndigheder mener, at de mest skadelige virkninger af globaliseringen af lufttransporten for EU's virksomheder skyldes den meget kraftige stigning i kapaciteten hos Emirates, Etihad og Qatar Airways, der fortsætter siden 2012.

Det største antal afskedigelser fandt sted i Ile-de-France (76,2 %) og i Provence-Alpes-Côte d'Azur – PACA – (11,7 %), som er områder, der har problemer med langtidsledighed og jobsøgende i alderen over 50 år. Denne aldersgruppe udgør 79 % af det samlede antal afskedigelser. Et stort antal afskedigede arbejdstagere er også kvinder (47,6 %). Aktive arbejdsmarkedsforanstaltninger, som EGF medfinansierer, er vigtigere end nogensinde for at forbedre chancerne for, at disse grupper kan vende tilbage til arbejdsmarkedet.

De fem typer foranstaltninger, der skal tilbydes de afskedigede arbejdstagere, for hvilke der anmodes om medfinansiering fra EGF, består af:

– Rådgivnings- og erhvervsvejledningstjenester for arbejdstagere: Arbejdstagerne vil blive ledsaget og få målrettet vejledning i forbindelse med deres genplaceringsprojekter som arbejdstagere eller selvstændige erhvervsdrivende. Deltagerne vil benytte job-til-job rådgivning og vejledning, støtte til jobsøgning, coaching, oplysninger om tilgængelig uddannelse, fremme af iværksætteri og rådgivning om virksomhedsetablering.

– Erhvervsuddannelse: Arbejdstagerne vil få foreslået forskellige uddannelsesforanstaltninger, der er skræddersyet til deres behov, som identificeret af de konsulenter, der yder rådgivningstjenester. Der vil blive lagt særlig vægt på et forløb i faste rammer, parcours encadrés, som omfatter erhvervsuddannelser af længere varighed i kompetencer, der efterspørges på arbejdsmarkedet.

– Støtte til genopretning af virksomheder eller etablering af en virksomhed: Arbejdstagere, der starter deres egen virksomhed (genopretter eller etablerer en virksomhed), modtager op til 15 000 EUR til dækning af etableringsomkostninger, investeringer i aktiver og løbende udgifter. Støtten udbetales i forskellige rater, når bestemte etapemål er nået.

– Tilskud til jobsøgning: Det månedlige tilskud, der udbetales indtil afslutningen af orloven i forbindelse med genplacering, er på 70 % af arbejdstagerens seneste bruttoløn. Beløbet beregnes på grundlag af arbejdstagernes formodede deltagelse på fuld tid i de aktive arbejdsmarkedsforanstaltninger, hvis deltagelsen er lavere, udbetaler EGF et tilskud til arbejdstagerne i forhold til deres faktiske deltagelse.

– Mobilitetstillæg: En arbejdstager, der er tiltænkt støtte, og som accepterer et arbejde, der medfører bopælsændring på mere end 100 km fra dennes nuværende bopæl, modtager et engangsbeløb på 3 000 EUR til dækning af de nødvendige udgifter. Dette beløb vil blive forhøjet med 500 EUR for en ikke-separeret ægtefælle, partner(4) i henhold til civilkontrakter eller samboende (concubinage) og yderligere 500 EUR pr. barn.

Ifølge Kommissionen udgør de beskrevne foranstaltninger aktive arbejdsmarkedsforanstaltninger, som hører under de støtteberettigede aktioner, jf. artikel 7 i EGF-forordningen, og erstatter ikke passive socialsikringsforanstaltninger.

De franske myndigheder har forelagt alle de nødvendige garantier for følgende:

– Principperne om ligebehandling og ikkeforskelsbehandling overholdes i forbindelse med adgang til de foreslåede foranstaltninger og deres gennemførelse.

– Kravene i den nationale lovgivning og i EU-lovgivningen vedrørende kollektiv afskedigelse er blevet overholdt.

– Den virksomhed, der har gennemført afskedigelser, og som har fortsat sine aktiviteter efter afskedigelserne, har opfyldt sine lovmæssige forpligtelser i forbindelse med afskedigelserne og sørget for sine arbejdstagere i overensstemmelse hermed.

– De foreslåede foranstaltninger modtager ikke økonomisk støtte fra andre EU-fonde eller fra finansielle instrumenter, og dobbeltfinansiering vil blive forhindret.

– Den økonomiske EGF-støtte overholder de proceduremæssige og materielle EU-bestemmelser om statsstøtte.

Frankrig har oplyst Kommissionen om, at kilderne til den nationale forfinansiering eller medfinansiering er Air France. Den økonomiske støtte forvaltes af Délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle (DGEFP) i ministeriet for arbejde, beskæftigelse, erhvervsuddannelse og arbejdsmarkedsdialog, navnlig gennem enheden Fonds national de l'emploi (DGEFP - MFNE).

III.  Procedure

Med henblik på mobilisering af EGF har Kommissionen forelagt budgetmyndigheden en anmodning om overførsel af et samlet beløb på 9 894 483 EUR fra EGF-reserven (40 02 43) til EGF-budgetposten (04 04 01).

Dette er det sjette overførselsforslag om mobilisering af EGF, der er forelagt budgetmyndigheden til dato i 2018.

I tilfælde af uenighed indledes en trepartsprocedure, jf. artikel 15, stk. 4, i EGF-forordningen.

Ifølge en intern aftale skal Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender inddrages i processen for at sikre konstruktiv støtte og bidrage til vurderingen af ansøgninger om mobilisering af fonden.

(1)

EUT L 347 af 20.12.2013, p. 884.

(2)

EUT L 347 af 20.12.2013, p. 855.

(3)

EUT C 373 af 20.12.2013, p. 1.

(4)

Partnerne i en civil socialpagt (pact civil de solidarité (PACS)).


BILAG: SKRIVELSE FRA UDVALGET OM BESKÆFTIGELSE OG SOCIALE ANLIGGENDER

D(2018)17345

Jean Arthuis

Formand for Budgetudvalget

ASP 09G205

Om:  Udtalelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF) i forbindelse med ansøgning EGF/2017/009 FR/Air France

Kære formand

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EMPL) og dets Arbejdsgruppe om EGF har behandlet mobiliseringen af EGF i forbindelse med sag EGF/2017/009 FR/Air France og vedtaget følgende udtalelse.

EMPL og dets Arbejdsgruppe om EGF støtter mobiliseringen af fonden i forbindelse med denne ansøgning. I den anledning vil EMPL gerne fremsætte nogle bemærkninger uden dog at sætte spørgsmålstegn ved overførslen af beløbene.

Drøftelserne i EMPL tog udgangspunkt i følgende betragtninger:

A)  der henviser til, at denne ansøgning er baseret på artikel 4, stk. 1, litra a), i forordning (EU) nr. 1309/2013 (EGF-forordningen) og vedrører 1 858 arbejdstagere, der er blevet afskediget i en virksomhed, Air France, der er aktiv i de økonomiske sektorer, som er klassificeret under NACE (rev. 2) hovedgruppe 51 (Lufttransport);

B)  der henviser til, at de franske myndigheder til støtte for, at der findes en sammenhæng mellem afskedigelserne og de gennemgribende strukturelle ændringer i verdenshandelsmønstrene, som kan tilskrives globaliseringen, anfører, at sektoren for international lufttransport har været genstand for alvorlige økonomiske forstyrrelser, nærmere bestemt et fald i EU's markedsandel; der henviser til, at den meget kraftige stigning i kapaciteten hos Golfstaternes luftfartsselskaber har spillet en stor rolle i denne nedgang;

C)  der henviser til, at 52,4 % af de arbejdstagere, som foranstaltningerne er rettet mod, er mænd, og 47,6 % er kvinder; der henviser til, at 64,4 % af de personer, der er tiltænkt støtte, er mellem 55 og 64 år, mens 35,6 % er mellem 30 og 54 år;

D)  der henviser til tidligere ansatte i denne virksomhed har modtaget EGF-støtte i en tidligere sag (EGF/2013/014 FR Air France);

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender opfordrer derfor Budgetudvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende punkter i det beslutningsforslag om den franske ansøgning, det vedtager:

1.  er enig med Kommissionen i, at interventionskriterierne i artikel 4, stk. 1, litra a, i forordning (EU) nr. 1309/2013 er opfyldt, og at Frankrig derfor er berettiget til en økonomisk støtte på 9 894 483 EUR i henhold til nævnte forordning, hvilket svarer til 60 % af de samlede omkostninger på 16 490 805 EUR;

2.  bemærker, at Kommissionen har overholdt fristen på 12 uger fra modtagelsen af de franske myndigheders ansøgning til afslutningen den 23. april 2018 af sin vurdering af, om ansøgningen opfyldte betingelserne for at yde økonomisk støtte, og fremsendte den til Parlamentet den samme dag;

3.  beklager omfanget af subsidier og statsstøtte, som Emirates, Qatar Airways og Etihad Airways modtager, hvilket fører til en massiv forøgelse af deres kapacitet og svækker de europæiske hovedlufthavne, f.eks. Paris Charles de Gaulle;

4.  minder om, at Kommissionen den 8. juni 2017 forelagde et forslag til en forordning om sikring af konkurrencen inden for lufttransport(1), som har til formål at sikre loyal konkurrence mellem Unionens luftfartsselskaber og tredjelandes luftfartsselskaber med henblik på at opretholde gunstige betingelser for et højt niveau af forbindelser; noterer sig, at Parlamentet og Rådet skal indlede forhandlinger om dette forslag i efteråret;

5.  erkender, at den høje andel af arbejdstagere i aldersgruppen over 50 år øger vanskelighederne ved at finde alternativ beskæftigelse til de personer, der er tiltænkt støtte;

6.  bemærker, at de EGF-samfinansierede individualiserede tilbud er tiltænkt arbejdstagere, der på tidspunktet for deres frivillige fratrædelse ikke var omfattet af nogen præcise planer for genplacering, og som ønsker at drage fordel af omskolingsforanstaltninger, rådgivning, vejledning eller hjælp til etablering eller overtagelse af en virksomhed;

7.  erkender, at den franske arbejdsmarkedslov kræver, at en virksomhed, der beskæftiger mere end tusind mennesker, skal foreslå foranstaltninger, og at EGF-ansøgningen ikke indeholder nogen støtte i de første fire måneder af orloven i forbindelse med genplacering, som svarer til den lovfæstede minimumsvarighed;

8.  glæder sig over den måde, hvorpå den samordnede pakke af individualiserede tilbud er blevet udarbejdet i samråd med repræsentanter for de personer, der er tiltænkt støtte, og arbejdsmarkedets parter såvel som aftaler mellem virksomheden, fagforeninger og det centrale samarbejdsudvalg, der sikrede, at alle fratrædelser var frivillige;

9.  bemærker, at indkomststøtteforanstaltningerne udgør højst 35 % af den samlede pakke af individualiserede foranstaltninger som fastsat i forordningen, og at disse foranstaltninger er betinget af, at støttemodtagerne deltager aktivt i jobsøgnings- eller uddannelsesaktiviteterne;

10.  bemærker, at de franske myndigheder har bekræftet, at de støtteberettigede foranstaltninger ikke modtager økonomisk støtte fra nationale fonde eller andre EU-finansieringsinstrumenter;

11.  glæder sig over, at Frankrig har bekræftet, at den økonomiske støtte fra EGF ikke erstatter foranstaltninger, som den pågældende virksomhed skal træffe i medfør af national lov eller kollektive overenskomster;

12.  minder om, at den samordnede pakke af individualiserede tilbud i overensstemmelse med artikel 7 i forordningen bør udformes på en måde, der tager højde for fremtidige arbejdsmarkedsperspektiver og efterspurgte færdigheder, og være forenelig med overgangen til en ressourceeffektiv og bæredygtig økonomi.

Med venlig hilsen

Marita ULVSKOG

Næstformand i Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender og fungerende formand

(1)

COM(2017)289.


BILAG: SKRIVELSE FRA REGIONALUDVIKLINGSUDVALGET

Oversættelse

Om:  Mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen

Kære Jean Arthuis

Der er blevet henvist et forslag fra Kommissionen til afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF) til Regionaludviklingsudvalget. Så vidt jeg forstår, er det meningen, at der skal vedtages en betænkning om dette forslag på Budgetudvalgets møde den 4. juni 2018:

-  COM(2018)0230 foreslår EGF-støtte på 9 894 483 EUR til 1 858 afskedigede arbejdstagere hos Air France. Air France er aktiv i den økonomiske sektor, som er klassificeret under NACE (rev. 2), hovedgruppe 51 (Lufttransport). De afskedigelser, der blev foretaget af Air France, er hovedsagelig lokaliseret i NUTS 2-regionerne Île-de-France (FR 10) og Provence-Alpes-Côte d'Azur (FR 82).

De regler, der gælder for økonomisk støtte fra EGF, er fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1309/2013 af 17. december 2013 om Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (2014-2020) og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1927/2006.

Udvalgets koordinatorer har vurderet dette forslag og bedt mig meddele, at flertallet i udvalget ingen indvendinger har mod denne mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen med henblik på at tildele det ovennævnte beløb som foreslået af Kommissionen.

(Høflighedsformel og underskrift)


OPLYSNINGER OM VEDTAGELSE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Dato for vedtagelse

19.6.2018

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

31

3

2

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Răzvan Popa, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana, Tiemo Wölken, Marco Zanni

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Anneli Jäätteenmäki, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Verónica Lope Fontagné, Andrey Novakov, Pavel Poc, Claudia Țapardel

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

John Stuart Agnew, Martina Anderson, Auke Zijlstra, Ivan Štefanec


ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

31

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez, Anneli Jäätteenmäki

ECR

Zbigniew Kuźmiuk

PPE

Richard Ashworth, José Manuel Fernandes, Monika Hohlmeier, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Verónica Lope Fontagné, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Petri Sarvamaa, Ivan Štefanec, Patricija Šulin, Inese Vaidere

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, John Howarth, Vladimír Maňka, Pavel Poc, Răzvan Popa, Manuel dos Santos, Claudia Țapardel, Isabelle Thomas, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Jordi Solé, Monika Vana

3

-

ECR

Bernd Kölmel

EFDD

John Stuart Agnew

ENF

Auke Zijlstra

2

0

ENF

Marco Zanni

GUE/NGL

Martina Anderson

Tegnforklaring

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

Seneste opdatering: 28. juni 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik