Postopek : 2018/2059(BUD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0210/2018

Predložena besedila :

A8-0210/2018

Razprave :

Glasovanja :

PV 03/07/2018 - 11.4

Sprejeta besedila :

P8_TA(2018)0272

POROČILO     
PDF 628kWORD 67k
20.6.2018
PE 621.117v02-00 A8-0210/2018

o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (vloga, ki jo je podala Francija – EGF/2017/009 FR/Air France)

(COM(2018)0230 – C8-0161/2018 – 2018/2059(BUD))

Odbor za proračun

Poročevalec: Alain Lamassoure

PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 PRILOGA: SKLEP EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA
 OBRAZLOŽITEV
 PRILOGA: PISMO ODBORA ZA ZAPOSLOVANJE IN SOCIALNE ZADEVE
 PRILOGA: PISMO ODBORA ZA RAZVOJ
 INFORMACIJE O SPREJETJU V PRISTOJNEM ODBORU
 POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu Sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (vloga, ki jo je podala Francija – EGF/2017/009 FR/Air France)

(COM(2018)0230 – C8-0161/2018 – 2018/2059(BUD))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2018)0230 – C8-0161/2018),

–  ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1309/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem skladu za prilagoditev globalizaciji (2014–2020) in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1927/2006(1) (v nadaljevanju: uredba o ESPG),

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013 z dne 2. decembra 2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020(2) in zlasti člena 12,

–  ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju(3) (v nadaljevanju: medinstitucionalni sporazum z dne 2. decembra 2013), zlasti točke 13,

–  ob upoštevanju postopka tristranskih pogovorov iz točke 13 medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013,

–  ob upoštevanju pisma Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve,

–  ob upoštevanju pisma Odbora za regionalni razvoj,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračun (A8-0210/2018),

A.  ker je Unija vzpostavila zakonodajne in proračunske instrumente za dodatno podporo delavcem, ki so jih prizadele posledice velikih strukturnih sprememb v svetovnih trgovinskih tokovih ali svetovne finančne in gospodarske krize, ter za pomoč pri njihovi ponovni vključitvi na trg dela;

B.  ker bi morala biti finančna pomoč Unije presežnim delavcem dinamična in na voljo čim hitreje in na najučinkovitejši način;

C.  ker je Francija vložila vlogo EGF/2017/009 FR/Air France za finančni prispevek iz ESPG po odpustitvi 1858 delavcev v gospodarskem sektorju, razvrščenem v oddelek 51 NACE po reviziji 2 (Zračni promet) v francoskih regijah Île-de-France (FR10) in Provansa-Alpe-Azurna obala (FR82);

D.  ker je podpora za letalske družbe Unije bistvenega pomena, saj se tržni delež Unije v mednarodnem letalskem prevozu zmanjšuje;

E.  ker vloga temelji na merilu za pomoč iz člena 4(1)(a) uredbe o ESPG, ki zahteva, da je v referenčnem obdobju štirih mesecev odpuščenih najmanj 500 presežnih delavcev podjetja v državi članici, vključno z delavci, ki so postali presežni pri njegovih dobaviteljih ali proizvajalcih v poproizvodni fazi, in/ali samozaposlenimi osebami, ki so opustile dejavnost;

1.  se strinja s Komisijo, da so pogoji iz člena 4(1) uredbe o ESPG izpolnjeni in da je Francija na podlagi te uredbe upravičena do finančnega prispevka v znesku 9.894.483 EUR, kar je 60 % skupnih stroškov v znesku 16.490.805 EUR, od česar stroški prilagojenih storitev znašajo 16.410.805 EUR, stroški priprav, upravljanja, obveščanja in publicitete, nadzora in poročanja pa 80.000 EUR;

2.  ugotavlja, da so francoski organi vlogo predložili 23. oktobra 2017, Komisija pa je na osnovi dodatnih informacij, ki jih je posredovala Francija, oceno te vloge dokončala 23. aprila 2018 in jo še istega dne posredovala Parlamentu;

3.  ugotavlja, da je začela Francija prilagojene storitve za ciljne upravičence izvajati 19. maja 2015, zato bo obdobje upravičenosti do finančnega prispevka iz ESPG trajalo od 19. maja 2015 do 23. oktobra 2019;

4.  opozarja, da je to že druga vloga Francije za finančni prispevek iz ESPG in tretja za letalski prevoz zaradi odpuščanja v podjetju Air France, saj je bila leta 2013 vložena vloga EGF/2013/014 FR/Air France, leta 2015 pa vloga EGF/2015/004 IT Alitalia, ki sta bili rešeni pozitivno(4);

5.  spominja, da je finančni prispevek iz ESPG namenjen presežnim delavcem kot pomoč pri iskanju nove zaposlitve in ne vključuje subvencij za podjetja;

6.  ugotavlja, da Francija trdi, da je odpuščanje povezano z večjimi strukturnimi spremembami v svetovnih trgovinskih tokovih zaradi globalizacije in zlasti resnih gospodarskih motenj v mednarodnem letalskem prevozu, predvsem upadanja tržnega deleža Unije zaradi neverjetnega vzpona treh glavnih letalskih družb v Perzijskem zalivu, ki prejemajo zelo visoko državno pomoč in subvencije ter se v nasprotju s podjetji v Uniji ravnajo po manj omejujočih socialnih in okoljskih predpisih;

7.  obžaluje, da so letalske družbe Emirates, Qatar Airways in Etihad Airways deležne obsežnih subvencij in državne pomoči, zaradi česar se precej povečuje njihova zmogljivost, hkrati pa slabi položaj evropskih letalskih vozlišč, tudi pariškega letališča Charles de Gaulle;

8.  opozarja, da je Komisija 8. junija 2017 predlagala uredbo o varstvu konkurence v zračnem prevozu(5), katere cilj je zagotoviti pošteno konkurenco med letalskimi prevozniki iz Unije in prevozniki iz tretjih držav, pri tem pa ohraniti pogoje za visoko stopnjo povezljivosti; ugotavlja, da naj bi se Parlament in Svet jeseni 2018 začela pogajati o tem zakonodajnem predlogu;

9.  opominja, da naj bi odpuščanje v družbi Air France imelo občuten negativen vpliv na lokalno gospodarstvo, ki ga zaznamujejo težave v zvezi z dolgoročno brezposelnostjo in prerazporeditvijo delavcev, starejših od 50 let;

10.  poziva družbo Air France, naj zagotovi potreben visokokakovosten socialni dialog;

11.  ugotavlja, da se vloga nanaša na 858 delavcev, ki so postali presežni v družbi Air France, med njimi pa je večina starih med 55 in 64 let; priznava pomen aktivnih ukrepov na trgu dela, ki se sofinancirajo iz ESPG, za izboljšanje možnosti ponovnega vključevanja na trg dela; ugotavlja tudi, da nobeden od odpuščenih delavcev ne pripada starostni skupino od 25 do 29 let oziroma ni starejši od 64 let;

12.  je seznanjen, da Francija načrtuje pet vrst ukrepov za odpuščene delavce, na katere se nanaša ta vloga, in sicer: (i) svetovalne storitve in poklicno usmerjanje za delavce, (ii) poklicno usposabljanje, (iii) prispevki za prenovo ali zagon podjetja, (iv) nadomestilo za iskanje zaposlitve, (v) nadomestilo za mobilnost;

13.  pozdravlja način, kako je bil usklajeni sveženj prilagojenih storitev pripravljen v posvetovanju s predstavniki upravičencev, ki bodo prejeli pomoč, in socialnimi partnerji, pa tudi dogovore med družbo Air France, sindikati in centralnim svetom delavcev, ki so zagotovili, da so bili vsi odhodi prostovoljni;

14.  ugotavlja, da so prilagojene storitve, ki se sofinancirajo iz ESPG, namenjene delavcem, ki ob prostovoljnem odhodu iz podjetja še nimajo natančnega načrta za prezaposlitev in želijo izkoristiti ukrepe preusposabljanja, svetovanja, usmerjanja ali pomoči za ustanovitev ali prevzem podjetja;

15.  se zaveda, da francoska delovna zakonodaja določa, da mora podjetje, ki zaposluje več kot tisoč oseb, predlagati ukrepe, in da vloga za sredstva iz ESPG ne predvideva nikakršnega prispevka za dopust za prezaposlovanje v prvih štirih mesecih ukrepa, kar je v Franciji zakonsko določeno najkrajše obdobje;

16.  ugotavlja tudi, da bodo ukrepi za podporo dohodku predstavljali največ 35 % skupnih stroškov za usklajeni sveženj prilagojenih ukrepov, kakor je določeno v uredbi o ESPG, in da so ti ukrepi pogojeni s tem, da upravičenci do pomoči dejavno iščejo zaposlitev oziroma se usposabljajo;

17.  opominja, da bi bilo treba v skladu s členom 7 uredbe o ESPG pri zasnovi usklajenega svežnja prilagojenih storitev predvideti razvoj na trgu dela in potrebne veščine ter da bi moral biti sveženj združljiv s prehodom na trajnostno gospodarstvo, ki bo učinkovito izkoriščalo vire;

18.  poudarja, da francoske oblasti potrjujejo, da se za upravičene ukrepe ne črpa pomoč iz drugih skladov ali finančnih instrumentov Unije;

19.  ponovno poudarja, da pomoč iz ESPG ne sme nadomestiti ukrepov, za katere so odgovorna podjetja na podlagi nacionalnega prava ali kolektivnih pogodb, niti ukrepov za prestrukturiranje podjetij ali sektorjev;

20.  poziva Komisijo, naj nacionalnim organom naroči, naj v prihodnjih predlogih posredujejo več podrobnosti o sektorjih, ki imajo možnosti za rast in v katerih je torej verjetno, da se bodo ustvarila delovna mesta, ter naj zberejo utemeljene podatke o vplivu financiranja iz ESPG, tudi o kakovosti delovnih mest in stopnji ponovne vključitve na trg dela, dosežene s pomočjo iz ESPG; Komisijo še poziva, naj spremlja izvajanje ESPG in o tem poroča Parlamentu;

21.  ponavlja poziv Komisiji, naj javnosti omogoči dostop do vseh dokumentov, povezanih z vlogami za sredstva ESPG;

22.  odobri sklep, priložen tej resoluciji;

23.  naroči svojemu predsedniku, naj podpiše ta sklep skupaj s predsedujočim Svetu ter poskrbi za njegovo objavo v Uradnem listu Evropske unije;

24.  naroči svojemu predsedniku, naj resolucijo skupaj s prilogo posreduje Svetu in Komisiji.

(1)

UL L 347, 20.12.2013, str. 855.

(2)

UL L 347, 20.12.2013, str. 884.

(3)

UL C 373, 20.12.2013, str. 1.

(4)

Sklep (EU) 2015/44 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2014 o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji v skladu s točko 13 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju (vloga EGF/2013/014 FR/Air France, iz Francije) (UL L 008, 14.01.2015, str. 18).

(5)

COM(2017)0289


PRILOGA: SKLEP EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (vloga, ki jo je podala Francija – EGF/2017/009 FR/Air France)

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1309/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem skladu za prilagoditev globalizaciji (2014–2020) in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1927/2006(1), zlasti člena 15(4),

ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju(2), zlasti točke 13,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)  Namen Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (ESPG) je delavcem, ki so postali presežni zaradi velikih strukturnih sprememb v svetovnih trgovinskih tokovih, ki so posledica globalizacije, zaradi še vedno trajajoče svetovne finančne in gospodarske krize ali nove svetovne finančne in gospodarske krize, in samozaposlenim osebam, ki so iz istih razlogov opustile dejavnost, zagotoviti podporo in jim pomagati pri njihovi ponovni vključitvi na trg dela.

(2)  Sredstva ESPG ne smejo presegati najvišjega letnega zneska 150 milijonov EUR (cene iz leta 2011), kot je določeno v členu 12 Uredbe Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013(3).

(3)  Francija je 23. oktobra 2017 predložila vlogo za uporabo sredstev ESPG v zvezi s presežnimi delavci v podjetju Air France v Franciji. Dopolnila jo je z dodatnimi informacijami, predloženimi v skladu s členom 8(3) Uredbe (EU) št. 1309/2013. Vloga izpolnjuje zahteve za določitev finančnega prispevka iz ESPG, kakor je določeno v členu 13 Uredbe (EU) št. 1309/2013.

(4)  Zato bi bilo treba uporabiti sredstva ESPG, da se zagotovi finančni prispevek v višini 9.894.483 EUR za vlogo, ki jo je vložila Francija.

(5)  Da bi čim bolj skrajšali čas, potreben za uporabo sredstev ESPG, bi se moral ta sklep uporabljati od datuma sprejetja –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

V okviru splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2018 se iz Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji uporabi vsota 9.894.483 EUR v odobritvah za prevzem obveznosti in odobritvah plačil.

Člen 2

Ta sklep začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije. Uporablja se od [datuma sprejetja tega sklepa](4)*.

V ...,

Za Evropski parlament               Za Svet

predsednik                   predsednik

(1)

UL L 347, 20.12.2013, str. 855.

(2)

UL C 373, 20.12.2013, str. 1.

(3)

Uredba Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013 z dne 2. decembra 2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020 (UL L 347, 20.12.2013, str. 884).

(4)

* Datum vstavi Parlament pred objavo v uradnem listu.


OBRAZLOŽITEV

I.  Ozadje

Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji je bil ustanovljen za dodatno pomoč delavcem, ki so jih prizadele posledice večjih strukturnih sprememb v svetovnih trgovinskih tokovih.

V skladu z določbami člena 12 Uredbe (EU, Euratom) št. 1311/2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020(1) in člena 15 Uredbe (ES) št. 1309/2013(2) sklad ne sme preseči najvišjega letnega zneska 150 milijonov EUR (v cenah iz leta 2011). Ustrezni zneski se vnesejo v splošni proračun Unije kot rezervacija.

Kar zadeva postopek, Komisija v skladu s točko 13 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju(3) v primeru, da je bila vloga pozitivno ocenjena, proračunskemu organu posreduje predlog za uporabo sklada in sočasno tudi ustrezni zahtevek za prerazporeditev, da bi omogočila črpanje iz sklada. V primeru nestrinjanja se začnejo tristranski pogovori.

II.  Vloga Francije in predlog Komisije

Komisija je 23. aprila 2018 sprejela predlog sklepa o uporabi sredstev ESPG v korist Francije, da bi podprla ponovno vključevanje delavcev, ki so postali presežni v podjetju, ki deluje v gospodarskem sektorju iz oddelka 51 NACE Revizija 2 (zračni promet). Do odpustov v podjetju Air France je prišlo predvsem v regijah na ravni NUTS 2, to sta Île-de-France (FR10) in Provansa-Alpe-Azurna obala (FR82) v Franciji. Komisija je Evropskemu parlamentu predlog posredovala 23. aprila 2018.

To je šesta vloga, ki jo je treba preučiti v okviru proračuna za leto 2018, in tretja za gospodarski sektor oddelka 51 NACE po reviziji 2 (zračni promet) od ustanovitve ESPG. Nanaša se na 1858 delavcev, ki so postali presežni, in zadeva uporabo skupnega zneska v višini 9.894.483 EUR iz ESPG za Francijo.

Vloga je bila Komisiji poslana 23. oktobra 2017 in dopolnjena z dodatnimi informacijami do 1. februarja 2018. Komisija je svojo oceno zaključila 23. aprila 2018 in v skladu z vsemi ustreznimi določbami uredbe o ESPG ugotovila, da vloga izpolnjuje pogoje za finančni prispevek iz ESPG, kot je navedeno v členu 4(1) uredbe o ESPG.

Francija trdi, da so odpuščanja povezana z večjimi strukturnimi spremembami v svetovnih trgovinskih tokovih zaradi globalizacije in zlasti resnih gospodarskih motenj v mednarodnem letalskem prevozu, predvsem upadanja tržnega deleža EU; Francoski organi pripisujejo najbolj škodljive učinke globalizacije zračnega prometa na podjetja v EU zelo močnemu povečevanju zmogljivosti letalskih družb Emirates, Qatar Airways in Etihad Airways od leta 2012 dalje.

Največje število presežnih delavcev je bilo odpuščenih v regiji Ile-de-France (76,2 %) in v regiji Provence-Alpes-Côte d’Azur –– PACA –– (11,7 %), na ozemljih, za katera so značilne težave v zvezi z dolgoročno brezposelnostjo in iskalci zaposlitve, starejšimi od 50 let. Ta starostna skupina predstavlja 79 % vseh presežnih delavcev. Veliko število odpuščenih je tudi žensk (47,6 %). Aktivni ukrepi na trgu dela, ki se sofinancirajo iz ESPG, so še toliko bolj pomembni za izboljšanje možnosti za ponovno vključitev teh skupin na trg dela.

Med petimi vrstami ukrepov za odpuščene delavce, za katere se zahteva sofinanciranje iz ESPG, so:

Svetovalne storitve in poklicno usmerjanje za delavce: Delavci bodo spremljani in usmerjani k svojim projektom za prezaposlovanje kot delavci ali samozaposlene osebe. Udeležencem bo na voljo svetovanje in usmerjanje glede prehoda na novo delovno mesto, pomoč pri iskanju zaposlitve, spremljanje, informacije o možnostih za usposabljanje, spodbujanje podjetništva ter nasveti glede ustanavljanja podjetja idr.

Poklicno usposabljanje: Delavcem bodo predlagane različne vrste usposabljanja, ki bodo prilagojene njihovim potrebam, kot jih je opredelila skupina svetovalcev, ki zagotavljajo svetovalne storitve. Posebna pozornost bo namenjena „parcours encadrés“, tj. daljšim poklicnim usposabljanjem za kompetence, po katerih je povpraševanje na trgu dela.

Prispevek za oživitev ali ustanovitev podjetja: Delavci, ki bodo ustanovili lastno podjetje (ponovno oživeli podjetje ali ustanovili novo), bodo prejeli prispevek v znesku do 15.000 EUR za kritje ustanovitvenih stroškov, naložb v sredstva in tekočih izdatkov. Prispevek bo izplačan v več obrokih, ko bodo izpolnjene določene zahteve.

Nadomestilo za iskanje zaposlitve: To mesečno nadomestilo, ki se izplačuje do izteka dopusta za prezaposlovanje, znaša 70 % zadnje bruto plače delavca. Ta znesek temelji na predpostavki, da so delavci v aktivnih ukrepih na trgu dela udeleženi s polnim delovnim časom. V primeru krajše udeležbe se jim iz ESPG izplača sorazmerno nadomestilo glede na dejansko udeležbo.

– Mobility allowance: Delavci, za katere je predvidena pomoč in ki sprejmejo zaposlitev, ki vključuje spremembo prebivališča, ki je več kot 100 km oddaljeno od trenutnega prebivališča, bodo prejeli povprečnino 3 000 EUR za kritje nujnih izdatkov. Znesek se poveča za 500 EUR za neločenega zakonca, partnerja, s katerim sta bila sklenjena pogodba PACS(4) ali domače partnerstvo (concubinage) ter za dodatnih 500 EUR na otroka.

Opisani ukrepi so po oceni Komisije aktivni ukrepi na trgu dela in sodijo med upravičene ukrepe iz člena 7 uredbe o ESPG, prav tako pa ne nadomeščajo pasivnih ukrepov socialnega varstva.

Francoski organi so dali vsa potrebna zagotovila v zvezi z naslednjim:

– pri dostopu do predlaganih ukrepov in njihovem izvajanju se bosta spoštovali načeli enakosti obravnave in nediskriminacije,

– upoštevane so bile zahteve iz nacionalne zakonodaje in zakonodaje EU o kolektivnem odpuščanju,

– podjetje, ki je po odpuščanji nadaljevalo svoje dejavnosti, je izpolnilo svoje pravne obveznosti v zvezi z odpuščanji in ustrezno poskrbelo za svoje delavce,

– a predlagane ukrepe se ne bo prejela finančna podpora iz drugih skladov ali finančnih instrumentov Unije in preprečeno bo dvojno financiranje,

– finančni prispevek iz ESPG bo usklajen s postopkovnimi in materialnopravnimi pravili Unije o državni pomoči.

Francija je obvestila Komisijo, da je Air France vir nacionalnega predhodnega financiranja ali sofinanciranja. Finančne prispevke bo upravljala splošna služba za zaposlovanje in poklicno usposabljanje (Délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle, v nadaljnjem besedilu: DGEFP) ministrstva za delo, zaposlovanje, poklicno usposabljanje in socialni dialog, zlasti nacionalni sklad za zaposlovanje (Fonds national de l'emploi, DGEFP – MFNE).

III.  Postopek

Da bi uporabila sredstva sklada, je Komisija proračunskemu organu predložila zahtevo za prerazporeditev v skupnem znesku 9.894.483 EUR iz rezerve za ESPG (40 02 43) v proračunsko vrstico ESPG (04 04 01).

To je šesti predlog za prerazporeditev sredstev sklada, predložen proračunskemu organu v letu 2018.

V primeru nestrinjanja bo sprožen postopek tristranskih pogovorov, kot določa člen 15(4) uredbe o ESPG.

V skladu z notranjim dogovorom mora Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve sodelovati v postopku, da bi zagotovil konstruktivno podporo in prispevek k oceni vlog za sredstva sklada.

(1)

UL L 347, 20.12.2013, str. 884.

(2)

UL L 347, 20.12.2013, str. 855.

(3)

UL C 373, 20.12.2013, str. 1.

(4)

Partnerja skleneta civilnopravno pogodbo o solidarnosti (pact civil de solidarité (PACS)).


PRILOGA: PISMO ODBORA ZA ZAPOSLOVANJE IN SOCIALNE ZADEVE

D(2018)17345

Jean Arthuis

predsednik Odbora za proračun

ASP 09G205

Zadeva: Mnenje o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (ESPG) v primeru EGF/2017/009 FR/Air France

Spoštovani gospod predsednik!

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve (EMPL) in njegova delovna skupina, odgovorna za Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji, sta preučila uporabo sredstev omenjenega sklada v zadevi ESPG/2017/009 FR/Air France in sprejela naslednje mnenje.

Odbor EMPL in njegova delovna skupina za ESPG se strinjata z uporabo sredstev sklada za omenjeno vlogo. V zvezi s tem ima odbor EMPL nekaj pripomb, ki pa ne ogrožajo prerazporeditve sredstev za plačila.

Presoja odbora EMPL temelji na naslednjem:

A) ker ta vloga temelji na členu 4(1)(a) Uredbe (EU) št. 1309/2013 (uredba o ESPG) in se nanaša na 1858 delavcev, ki so postali presežni v družbi Air France, ki deluje v gospodarskem sektorju, razvrščenem v oddelek 51 NACE po reviziji 2 (Zračni promet);

B) ker Francija, da bi dokazala povezavo med odpuščanjem delavcev in velikimi strukturnimi spremembami v svetovnih trgovinskih tokovih zaradi globalizacije, trdi, da je mednarodni sektor zračnega prometa doživel resne gospodarske motnje, zlasti padec tržnega deleža EU; ker je pomembno vlogo pri tem padcu imelo tudi precejšnje povečanje zmogljivosti zalivskih letalskih družb;

C) ker je 52,4 % delavcev, katerim je ukrep namenjen, moških, 47,6 % pa žensk; ker je 64,4 % ciljnih prejemnikov starih med 55 in 64 let, 35,6 % pa med 30 in 54 let;

D) ker so nekdanji uslužbenci tega podjetja že v preteklosti prejeli podporo iz ESPG, in sicer v primeru EGF/2013/014, FR Air France;

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve zato poziva Odbor za proračun kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije v zvezi z vlogo Francije vključi naslednje pobude:

1. se strinja s Komisijo, da so merila za pomoč iz člena 4(1)(a) Uredbe (EU) št. 1309/2013 izpolnjena in da je zato Francija na podlagi te uredbe upravičena do finančnega prispevka v znesku 9.894.483 EUR, kar je 60 % skupnih stroškov v znesku 16.490.805 EUR;

2. ugotavlja, da je Komisija spoštovala rok 12 tednov od prejema popolne vloge francoskih organov, saj je oceno skladnosti vloge s pogoji za finančni prispevek dokončala 23. aprila 2018 in jo še isti dan posredovala Parlamentu;

3. obžaluje, da so letalske družbe Emirates, Qatar Airways in Etihad deležne visoke stopnje državnih subvencij, zaradi česar se precej povečuje njihova zmogljivost, hkrati pa slabi položaj evropskih letalskih vozlišč, tudi pariškega letališča Charles de Gaulle;

4. opozarja, da je Komisija 8. junija 2017 predlagala uredbo o varstvu konkurence v zračnem prevozu(1), katere cilj je zagotoviti pošteno konkurenco med letalskimi prevozniki iz Unije in prevozniki iz tretjih držav, pri tem pa ohraniti pogoje za visoko stopnjo povezljivosti; ugotavlja, da se bosta Parlament in Svet jeseni začela pogajati o tem predlogu;

5. se zaveda, da je zaradi visokega deleža delavcev, starejših od 50 let, težje najti nadomestno zaposlitev za ciljne prejemnike;

6. ugotavlja, da so prilagojene storitve, ki se sofinancirajo iz ESPG, namenjene delavcem, ki v času prostovoljnega odhoda iz družbe še nimajo natančnega načrta za prezaposlitev in želijo koristiti ukrepe preusposabljanja, svetovanja, usmerjanja ali pomoči za ustanovitev ali prevzem podjetja;

7. se zaveda, da francoski delovni zakonik določa, da mora podjetje, ki zaposluje več kot 1000 oseb, predlagati ukrepe, in da vloga za sredstva iz ESPG ne predvideva nikakršnega prispevka za dopust za prezaposlovanje v prvih štirih mesecih ukrepa, kar je zakonsko določeno najkrajše obdobje;

8. pozdravlja način, na katerega so bili usklajeni svežnji prilagojenih storitev pripravljeni v posvetovanju s predstavniki ciljnih prejemnikov in socialnih partnerjev, pa tudi dogovore med družbo, sindikati in centralnim svetom delavcev, ki so zagotovili, da so bili vsi odhodi prostovoljni;

9. ugotavlja, da bodo ukrepi dohodkovne podpore znašali največ 35 % skupnega svežnja prilagojenih ukrepov, določenih v uredbi; ugotavlja tudi, da so ti ukrepi odvisni od dejavnega sodelovanja ciljnih prejemnikov pomoči pri iskanju zaposlitve ali usposabljanju;

10. ugotavlja, da so francoski organi potrdili, da za predlagane ukrepe ne bodo prejeli finančnih prispevkov iz nacionalnih skladov ali drugih finančnih instrumentov Unije;

11. pozdravlja zagotovilo francoskih organov, da finančni prispevek iz ESPG ne bo nadomestil ukrepov, ki jih morajo izvesti podjetja po nacionalnem pravu ali kolektivnih pogodbah;

12. opozarja, da bi bilo treba v skladu s členom 7 uredbe pri zasnovi usklajenega svežnja prilagojenih storitev predvideti prihodnje obete na trgu dela in potrebne veščine ter da bi moral biti sveženj združljiv s prehodom na trajnostno gospodarstvo, ki bo učinkovito izkoriščalo vire.

S spoštovanjem!

Marita ULVSKOG

prva podpredsednica in vršilka dolžnosti predsednika odbora EMPL

(1)

COM(2017)289


PRILOGA: PISMO ODBORA ZA RAZVOJ

Prevod

Zadeva:  Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji

Spoštovani g. Arthuis!

Odbor za regionalni razvoj je bil zaprošen za mnenje o predlogu sklepa Komisije za uporabo sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (ESPG). Odbor za proračun naj bi poročilo o tem predlogu sprejel 4. junija 2018:

  COM(2018)0230 je predlog za prispevek iz ESPG v višini 9.894.483 EUR za 1.858 delavcev, odpuščenih v družbi Air France. Air France deluje v gospodarskem sektorju, razvrščenem v oddelek 51 NACE po reviziji 2 (Zračni promet). Do odpuščanja v družbi je prišlo predvsem v regijah na ravni NUTS 2, to sta Île-de-France (FR10) in Provansa-Alpe-Azurna obala (FR82).

Pravila o finančnih prispevkih iz ESPG so določena v Uredbi (EU) št. 1309/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem skladu za prilagoditev globalizaciji (2014–2020) in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1927/2006.

Koordinatorji odbora so ta predlog preučili in me prosili, naj vam sporočim, da večina v odboru ne nasprotuje uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji v tem primeru ter prerazporeditvi omenjenega zneska v skladu s predlogom Komisije.

(vljudnostna oblika in podpis)


INFORMACIJE O SPREJETJU V PRISTOJNEM ODBORU

Datum sprejetja

19.6.2018

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

31

3

2

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Nedžmi Ali (Nedzhmi Ali), Jean Arthuis, Richard Ashworth, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Răzvan Popa, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana, Tiemo Wölken, Marco Zanni

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Anneli Jäätteenmäki, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Verónica Lope Fontagné, Andrej Novakov (Andrey Novakov), Pavel Poc, Claudia Țapardel

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

John Stuart Agnew, Martina Anderson, Auke Zijlstra, Ivan Štefanec


POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

31

+

ALDE

Nedžmi Ali (Nedzhmi Ali), Jean Arthuis, Gérard Deprez, Anneli Jäätteenmäki

ECR

Zbigniew Kuźmiuk

PPE

Richard Ashworth, José Manuel Fernandes, Monika Hohlmeier, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Verónica Lope Fontagné, Siegfried Mureşan, Andrej Novakov (Andrey Novakov), Jan Olbrycht, Petri Sarvamaa, Ivan Štefanec, Patricija Šulin, Inese Vaidere

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, John Howarth, Vladimír Maňka, Pavel Poc, Răzvan Popa, Manuel dos Santos, Claudia Țapardel, Isabelle Thomas, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Jordi Solé, Monika Vana

3

-

ECR

Bernd Kölmel

EFDD

John Stuart Agnew

ENF

Auke Zijlstra

2

0

ENF

Marco Zanni

GUE/NGL

Martina Anderson

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

Zadnja posodobitev: 29. junij 2018Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov