Postupak : 2018/0067(NLE)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0212/2018

Podneseni tekstovi :

A8-0212/2018

Rasprave :

Glasovanja :

PV 03/07/2018 - 11.2

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2018)0270

PREPORUKA     ***
PDF 449kWORD 55k
21.6.2018
PE 621.963v02-00 A8-0212/2018

o Preporuci o nacrtu Odluke Vijeća o produljenju Sporazuma o znanstvenoj i tehnološkoj suradnji između Europske zajednice i Vlade Sjedinjenih Američkih Država

(08166/2018 – C8-0259/2018 – 2018/0067(NLE))

Odbor za industriju, istraživanje i energetiku

Izvjestitelj: Rolandas Paksas

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 OBRAZLOŽENJE
 POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU
 KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o Preporuci o nacrtu Odluke Vijeća o produljenju Sporazuma o znanstvenoj i tehnološkoj suradnji između Europske zajednice i Vlade Sjedinjenih Američkih Država

(08116/2018 – C8-0259/2018 – 2018/0067(NLE))

(Suglasnost)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir nacrt odluke Vijeća (08116/2018),

–  uzimajući u obzir Odluku 98/591/EZ od 13. listopada 1998. o sklapanju Sporazuma o znanstvenoj i tehnološkoj suradnji između Europske zajednice i Vlade Sjedinjenih Američkih Država(1),

–  uzimajući u obzir zahtjev za davanje suglasnosti koji je podnijelo Vijeće u skladu s člankom 186. i člankom 218. stavkom 6. drugim podstavkom točkom (a) podtočkom (v) Ugovora o funkcioniranju Europske unije (C8-0259/2018),

–  uzimajući u obzir članak 99. stavke 1. i 4. te članak 108. stavak 7. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir preporuku Odbora za industriju, istraživanje i energetiku (A8-0212/2018),

1.  daje suglasnost za produljenje sporazuma;

2.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji te vladama i parlamentima država članica i Sjedinjenih Američkih Država.

(1)

  SL L 284, 22.10.1998., str. 35.


OBRAZLOŽENJE

Strateško partnerstvo u području istraživanja između Europske unije i Sjedinjenih Američkih Država uspostavljeno je 1998. godine. Sporazum o znanstvenoj i tehnološkoj suradnji između Europske zajednice i Vlade Sjedinjenih Američkih Država („Sporazum”) potpisan je 5. prosinca 1997., a stupio je na snagu 14. listopada 1998. Otada je produljen tri puta, 2003., 2008. i 2013. godine.

U skladu s člankom 12. točkom (b) Sporazuma Sporazum se sklapa na početno razdoblje od pet godina. Podložno reviziji stranaka u završnoj godini svakog uzastopnog razdoblja, Sporazum se može produljiti uz moguće izmjene na dodatna razdoblja od pet godina uz pisanu suglasnost stranaka. Aktualni Sporazum prestaje važiti 14. listopada 2018.

Trenutačno je Okvirni program EU-a za istraživanje i inovacije glavni instrument suradnje, no treba napomenuti da se Sporazumom ne isključuje eventualno buduće sudjelovanje SAD-a u bilo kojem obliku u sljedećem okvirnom programu za istraživanja i inovacije. Cilj je Sporazuma pružiti okvir za olakšavanje suradnje između EU-a i SAD-a u zajedničkim prioritetnim područjima znanosti i tehnologije kojom se ostvaruju obostrane koristi, a ne omogućiti automatski pristup konkretnim programima.

Veza između EU-a i SAD-a u području znanosti, tehnologije i inovacija jača je nego s bilo kojom drugom zemljom izvan Europe. Odraz je to posebne dugotrajne veze koja se razvila tijekom proteklih desetljeća i koja bi se trebala nastaviti produbljivati u budućnosti. Sjedinjene Američke Države daleko su najaktivnija zemlja sudionica Obzora 2020. po visini uzajamnog ulaganja u istraživanje i razvoj, protoku znanstvenika, opsegu aktivnosti suradnje i broju zajedničkih publikacija i patenata. Pojačana suradnja između dviju stranaka može rezultirati znatnim gospodarskim rastom, otvaranjem radnih mjesta i poboljšanjem kvalitete života za građane s obje strane Atlantika. Globalni izazovi iziskuju globalna zajednička rješenja te je stoga važno da EU i SAD blisko surađuju i rade na njihovu pronalasku.

Iz navedenih razloga izvjestitelj smatra da je produljenje Sporazuma o znanstvenoj i tehnološkoj suradnji između Europske zajednice i Vlade Sjedinjenih Američkih Država na dodatno razdoblje od pet godina u interesu EU-a.


POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Produljenje Sporazuma o znanstvenoj i tehnološkoj suradnji između Europske unije i Vlade Sjedinjenih Američkih Država

Referentni dokumenti

08166/2018 – C8-0259/2018 – 2018/0067(NLE)

Datum savjetovanja / zahtjeva za odobrenje

8.6.2018

 

 

 

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

ITRE

14.6.2018

 

 

 

Odbori koji daju mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

BUDG

14.6.2018

 

 

 

Odbori koji nisu dali mišljenje

       Datum odluke

BUDG

23.4.2018

 

 

 

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

Rolandas Paksas

30.4.2018

 

 

 

Razmatranje u odboru

16.5.2018

 

 

 

Datum usvajanja

19.6.2018

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

58

2

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Zigmantas Balčytis, Nikolay Barekov, Bendt Bendtsen, José Blanco López, David Borrelli, Jonathan Bullock, Cristian-Silviu Buşoi, Reinhard Bütikofer, Jerzy Buzek, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Fredrick Federley, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, András Gyürk, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jeppe Kofod, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri, Christelle Lechevalier, Edouard Martin, Angelika Mlinar, Dan Nica, Angelika Niebler, Rolandas Paksas, Aldo Patriciello, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Françoise Grossetête, Benedek Jávor, Werner Langen, Olle Ludvigsson, Marisa Matias, Rupert Matthews, Dominique Riquet, Michèle Rivasi, Maria Spyraki

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Mary Honeyball

Datum podnošenja

21.6.2018


KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

58

+

ALDE

Fredrick Federley, Kaja Kallas, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Dominique Riquet, Lieve Wierinck

ECR

Nikolay Barekov, Edward Czesak, Ashley Fox, Rupert Matthews, Evžen Tošenovský

EFDD

Jonathan Bullock, Rolandas Paksas, Dario Tamburrano

ENF

Barbara Kappel, Christelle Lechevalier

NI

David Borrelli

PPE

Bendt Bendtsen, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Françoise Grossetête, András Gyürk, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Werner Langen, Angelika Niebler, Aldo Patriciello, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Maria Spyraki, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Anna Záborská

S&D

Zigmantas Balčytis, José Blanco López, Adam Gierek, Theresa Griffin, Mary Honeyball, Jeppe Kofod, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri, Olle Ludvigsson, Edouard Martin, Dan Nica, Miroslav Poche, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Reinhard Bütikofer, Jakop Dalunde, Benedek Jávor, Michèle Rivasi, Claude Turmes

2

-

GUE/NGL

Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis

0

0

 

 

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

Posljednje ažuriranje: 22. lipnja 2018.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti