Postopek : 2018/0067(NLE)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0212/2018

Predložena besedila :

A8-0212/2018

Razprave :

Glasovanja :

PV 03/07/2018 - 11.2

Sprejeta besedila :

P8_TA(2018)0270

PRIPOROČILO     ***
PDF 514kWORD 55k
21.6.2018
PE 621.963v02-00 A8-0212/2018

o osnutku sklepa Sveta o podaljšanju Sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Evropsko skupnostjo in vlado Združenih držav Amerike

(08166/2018 – C8-0259/2018 – 2018/0067(NLE))

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko

Poročevalec: Rolandas Paksas

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 OBRAZLOŽITEV
 POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU
 POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o osnutku sklepa Sveta o podaljšanju Sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Evropsko skupnostjo in vlado Združenih držav Amerike

(08116/2018 – C8-0259/2018 – 2018/0067(NLE))

(Odobritev)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju osnutka sklepa Sveta (08116/2018),

–  ob upoštevanju Sklepa Sveta 98/591/ES z dne 13. oktobra 1998 o sklenitvi Sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Evropsko skupnostjo in Vlado Združenih držav Amerike(1),

–  ob upoštevanju zahteve za odobritev, ki jo je Svet podal v skladu s členom 186 in točko (a)(v) drugega pododstavka člena 218(6) Pogodbe o delovanju Evropske unije (C8-0259/2018),

–  ob upoštevanju člena 99(1) in (4) ter člena 108(7) Poslovnika,

–  ob upoštevanju priporočila Odbora za industrijo, raziskave in energetiko (A8-0212/2018),

1.  odobri podaljšanje sporazuma;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu, Komisiji ter vladam in parlamentom držav članic in Združenih držav Amerike.

(1)

UL L 284, 22.10.1998, str. 35.


OBRAZLOŽITEV

Evropska unija in Združene države Amerike imata sklenjeno strateško partnerstvo za raziskave od leta 1998. „Sporazum o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Evropsko skupnostjo in vlado Združenih držav Amerike“ (v nadaljnjem besedilu: Sporazum) je bil podpisan 5. decembra 1997 in je začel veljati 14. oktobra 1998. Od takrat je bil trikrat podaljšan, in sicer leta 2003, leta 2008 in leta 2013.

Člen 12(b) Sporazuma določa: „Ta sporazum se sklene za začetno obdobje petih let. Po pregledu s strani pogodbenic v zadnjem letu vsakega naslednjega obdobja se lahko sporazum s pisnim dogovorom med pogodbenicama podaljša in lahko dopolni za naslednjih pet let.“ Sedanji sporazum bo prenehal veljati 14. oktobra 2018.

Trenutno je glavni instrument za sodelovanje okvirni program EU za raziskave in inovacije, vendar je treba opomniti, da Sporazum ne izključuje možnosti morebitne prihodnje ureditve za sodelovanje ZDA v naslednjem okvirnem programu za raziskave in inovacije. Sporazum namreč pomeni pomemben okvir, ki olajšuje sodelovanje med EU in ZDA na skupnih prednostnih področjih znanosti in tehnologije ter prinaša koristi obema stranema, ne zagotavlja pa samodejnega dostopa do določenih programov.

Zaradi posebnega dolgoročnega odnosa med EU in ZDA, ki se je oblikoval skozi prejšnja desetletja in bi se moral v prihodnosti še poglabljati, EU z ZDA na področju znanosti, tehnologije in inovacij sodeluje tesneje kot s katero koli drugo neevropsko državo. ZDA so po višini vzajemnih naložb v raziskave in razvoj, pretoku znanstvenikov, obsegu dejavnosti sodelovanja ter številu skupnih publikacij in patentov daleč najdejavnejša država v okviru programa Obzorje 2020. Z okrepljenim sodelovanjem med obema pogodbenicama se lahko doseže znatna gospodarska rast, ustvarjajo delovna mesta in izboljša kakovost življenja državljanov na obeh straneh Atlantika. Za svetovne izzive so potrebne skupne rešitve na svetovni ravni, zato je pomembno, da EU in ZDA tesno sodelujeta pri odkrivanju teh rešitev.

Zaradi navedenih razlogov poročevalec meni, da je v interesu EU podaljšati Sporazum o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Evropsko skupnostjo in vlado Združenih države Amerike za nadaljnje petletno obdobje.


POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Podaljšanje Sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Evropsko unijo in Vlado Združenih držav Amerike

Referenčni dokumenti

08166/2018 – C8-0259/2018 – 2018/0067(NLE)

Datum posvetovanja / Zahteva za odobritev

8.6.2018

 

 

 

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

ITRE

14.6.2018

 

 

 

Odbori, zaprošeni za mnenje

       Datum razglasitve na zasedanju

BUDG

14.6.2018

 

 

 

Odbori, ki niso podali mnenja

       Datum sklepa

BUDG

23.4.2018

 

 

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Rolandas Paksas

30.4.2018

 

 

 

Obravnava v odboru

16.5.2018

 

 

 

Datum sprejetja

19.6.2018

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

58

2

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Zigmantas Balčytis, Nikolaj Barekov (Nikolay Barekov), Bendt Bendtsen, José Blanco López, David Borrelli, Jonathan Bullock, Cristian-Silviu Buşoi, Reinhard Bütikofer, Jerzy Buzek, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Fredrick Federley, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, András Gyürk, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jeppe Kofod, Peter Kurumbašev (Peter Kouroumbashev), Miapetra Kumpula-Natri, Christelle Lechevalier, Edouard Martin, Angelika Mlinar, Dan Nica, Angelika Niebler, Rolandas Paksas, Aldo Patriciello, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Neoklis Silikiotis (Neoklis Sylikiotis), Dario Tamburrano, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Uručev (Vladimir Urutchev), Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Françoise Grossetête, Benedek Jávor, Werner Langen, Olle Ludvigsson, Marisa Matias, Rupert Matthews, Dominique Riquet, Michèle Rivasi, Maria Spiraki (Maria Spyraki)

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Mary Honeyball

Datum predložitve

21.6.2018


POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

58

+

ALDE

Fredrick Federley, Kaja Kallas, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Dominique Riquet, Lieve Wierinck

ECR

Nikolaj Barekov (Nikolay Barekov), Edward Czesak, Ashley Fox, Rupert Matthews, Evžen Tošenovský

EFDD

Jonathan Bullock, Rolandas Paksas, Dario Tamburrano

ENF

Barbara Kappel, Christelle Lechevalier

NI

David Borrelli

PPE

Bendt Bendtsen, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Françoise Grossetête, András Gyürk, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Werner Langen, Angelika Niebler, Aldo Patriciello, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Maria Spiraki (Maria Spyraki), Vladimir Uručev (Vladimir Urutchev), Henna Virkkunen, Anna Záborská

S&D

Zigmantas Balčytis, José Blanco López, Adam Gierek, Theresa Griffin, Mary Honeyball, Jeppe Kofod, Peter Kurumbašev (Peter Kouroumbashev), Miapetra Kumpula-Natri, Olle Ludvigsson, Edouard Martin, Dan Nica, Miroslav Poche, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Reinhard Bütikofer, Jakop Dalunde, Benedek Jávor, Michèle Rivasi, Claude Turmes

2

-

GUE/NGL

Marisa Matias, Neoklis Silikiotis (Neoklis Sylikiotis)

0

0

 

 

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

Zadnja posodobitev: 22. junij 2018Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov