Postup : 2018/0009(NLE)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0214/2018

Předložené texty :

A8-0214/2018

Rozpravy :

Hlasování :

PV 12/09/2018 - 6.2

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0335

DOPORUČENÍ     ***
PDF 518kWORD 55k
22.6.2018
PE 620.812v02-00 A8-0214/2018

k návrhu rozhodnutí Rady o provedení změny 1 memoranda o spolupráci NAT-I-9406 mezi Spojenými státy americkými a Evropskou unií jménem Unie

(05800/2018 – C8-0122/2018 – 2018/0009(NLE))

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku

Zpravodaj: Rolandas Paksas

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU
 JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutí Rady o provedení změny 1 memoranda o spolupráci NAT-I-9406 mezi Spojenými státy americkými a Evropskou unií jménem Unie

(05800/2018 – C8-0122/2018 – 2018/0009(NLE))

(Souhlas)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh rozhodnutí Rady (05800/2018),

–  s ohledem na změnu 1 memoranda o spolupráci Nat-I-9406 mezi Spojenými státy americkými a Evropskou unií (14031/2017),

–  s ohledem na žádost o udělení souhlasu, kterou předložila Rada v souladu s čl. 100 odst. 2, čl. 218 odst. 6 druhým pododstavcem písm. a) a čl. 218 odst. 7 Smlouvy o fungování Evropské unie (C8-0122/2018),

–  s ohledem na čl. 99 odst. 1 a 4 a čl. 108 odst. 7 jednacího řádu,

–  s ohledem na doporučení Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku (A8-0214/2018),

1.  uděluje souhlas s uzavřením dohody;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i vládám a parlamentům členských států a Spojených států amerických.


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Evropská unie a Spojené státy americké mají společný cíl spočívající v rozvoji bezpečnější a efektivnější letecké dopravy. Proto bylo v roce 2011 podepsáno memorandum o spolupráci mezi Spojenými státy americkými a Evropskou unií při výzkumu a vývoji v oblasti civilního letectví. Společné činnosti na základě memoranda o spolupráci se dosud zaměřovaly především na systémy uspořádání letového provozu (ATM), zejména na spolupráci v oblasti výzkumu a vývoje mezi projektem SESAR (výzkum uspořádání letového provozu jednotného evropského nebe), což je technologická složka iniciativy jednotné evropské nebe, a programem NextGen řízeným Federálním leteckým úřadem (FAA). V době uzavření memoranda byly oba tyto programy ve fázi výzkumu a vývoje, což odůvodňuje prvotní zaměření spolupráce na činnosti výzkumu, vývoje a schvalování.

Spolupráce na základě memoranda, zejména mezi projekty SESAR a NextGen, již značně pokročila a přinesla významné výsledky z pohledu podpory globální interoperability systémů ATM. To obě strany přimělo k tomu, aby se začaly zabývat možností rozšíření rozsahu spolupráce o témata týkající se zavádění systémů ATM. Na tomto základě zmocnila Rada dne 8. května 2017 Komisi, aby s FAA jednala o změně memoranda o spolupráci, jejímž cílem by bylo rozšířit oblast jeho působnosti i na zavádění.

Komise a FAA vyjednaly změnu 1 memoranda o spolupráci a na základě příslušného rozhodnutí Rady bylo pozměněné memorandum jménem Unie dne 13. prosince 2017 podepsáno, přičemž toto rozhodnutí navazuje na proces přijímání. Změna vychází z naprosto stejných cílů a zásad, o něž se opírá stávající memorandum o spolupráci. Rozšíření rozsahu spolupráce mezi Unií a USA na všechny fáze modernizace ATM, včetně zavádění, přirozeně navazuje na úspěšně vykonanou práci na základě stávajícího memoranda o spolupráci. Jak je uvedeno v návrhu Komise o zahájení jednání o změně memoranda o spolupráci, nejlepší možností je změna oblasti působnosti stávajícího memoranda o spolupráci tak, aby v rámci politiky jednotného evropského nebe zahrnovala všechny fáze modernizace ATM, včetně zavádění, a současně omezovala rozsah spolupráce v oblastech civilního letectví mimo ATM na výzkum a vývoj. Výhodou tohoto přístupu je, že memorandum o spolupráci bude nadále zajišťovat spolupráci na výzkumu a vývoji v oblastech civilního letectví mimo ATM, přičemž zachová již dojednaný závazný rámec spolupráce s USA.

Cílem navrhovaného rozhodnutí je umožnit, aby vstoupila v platnost změna 1 memoranda o spolupráci, již na základě příslušného rozhodnutí Rady podepsali zástupci Unie a Spojených států. Změna zahrnuje přepracované znění hlavního textu memoranda o spolupráci a přepracovanou přílohu 1 o „modernizaci a globální interoperabilitě ATM“. Tato iniciativa je v souladu s politickými prioritami EU týkajícími se vnitřního trhu, růstu a pracovních příležitostí a Evropské unie jako globálního hráče. Doporučení odpovídá politice EU v oblasti výzkumu a inovací a politice v oblasti transevropských sítí, z nichž vycházejí rámce pro výzkum a vývoj a zavádění systému SESAR.

Jako zpravodaj jsem hluboce přesvědčen, že je v zájmu EU udělit souhlas s provedením změny 1 memoranda o spolupráci NAT-I-9406 mezi Spojenými státy americkými a Evropskou unií jménem Evropské unie.


POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Rozhodnutí Rady o provedení změny 1 memoranda o spolupráci NAT-I-9406 mezi Spojenými státy americkými a Evropskou unií jménem Unie

Referenční údaje

05800/2018 – C8-0122/2018 – COM(2018)00272018/0009(NLE)

Datum konzultace / žádosti o souhlas

19.3.2018

 

 

 

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

ITRE

16.4.2018

 

 

 

Výbory požádané o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

TRAN

16.4.2018

 

 

 

Nezaujetí stanoviska

       Datum rozhodnutí

TRAN

19.2.2018

 

 

 

Zpravodajové

       Datum jmenování

Rolandas Paksas

21.2.2018

 

 

 

Projednání ve výboru

16.5.2018

 

 

 

Datum přijetí

19.6.2018

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

58

2

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Zigmantas Balčytis, Nikolay Barekov, Bendt Bendtsen, José Blanco López, David Borrelli, Jonathan Bullock, Cristian-Silviu Buşoi, Reinhard Bütikofer, Jerzy Buzek, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Fredrick Federley, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, András Gyürk, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jeppe Kofod, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri, Christelle Lechevalier, Edouard Martin, Angelika Mlinar, Dan Nica, Angelika Niebler, Rolandas Paksas, Aldo Patriciello, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Françoise Grossetête, Benedek Jávor, Werner Langen, Olle Ludvigsson, Marisa Matias, Rupert Matthews, Dominique Riquet, Michèle Rivasi, Maria Spyraki

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Mary Honeyball

Datum předložení

22.6.2018


JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

58

+

ALDE

Fredrick Federley, Kaja Kallas, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Dominique Riquet, Lieve Wierinck

ECR

Nikolay Barekov, Edward Czesak, Ashley Fox, Rupert Matthews, Evžen Tošenovský

EFDD

Jonathan Bullock, Rolandas Paksas, Dario Tamburrano

ENF

Barbara Kappel, Christelle Lechevalier

NI

David Borrelli

PPE

Bendt Bendtsen, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Françoise Grossetête, András Gyürk, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Werner Langen, Angelika Niebler, Aldo Patriciello, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Maria Spyraki, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Anna Záborská

S&D

Zigmantas Balčytis, José Blanco López, Adam Gierek, Theresa Griffin, Mary Honeyball, Jeppe Kofod, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri, Olle Ludvigsson, Edouard Martin, Dan Nica, Miroslav Poche, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Reinhard Bütikofer, Jakop Dalunde, Benedek Jávor, Michèle Rivasi, Claude Turmes

2

-

GUE/NGL

Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis

0

0

 

 

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

Poslední aktualizace: 11. září 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí