ΣΥΣΤΑΣΗ σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τη σύναψη, εξ ονόματος της Ένωσης, της τροποποίησης 1 του μνημονίου συνεργασίας ΝΑΤ-I-9406 μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

22.6.2018 - (05800/2018 – C8-0122/2018 – 2018/0009(NLE)) - ***

Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας
Εισηγητής: Rolandas Paksas

Διαδικασία : 2018/0009(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A8-0214/2018
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A8-0214/2018
Συζήτηση :
Ψηφοφορία :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τη σύναψη, εξ ονόματος της Ένωσης, της τροποποίησης 1 του μνημονίου συνεργασίας ΝΑΤ-I-9406 μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

(05800/2018 – C8-0122/2018 – 2018/0009(NLE))

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (05800/2018),

–  έχοντας υπόψη την τροποποίηση 1 του μνημονίου συνεργασίας NAT-I-9406 μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (14031/2017),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 100 παράγραφος 2, το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) και το άρθρο 218 παράγραφος 7 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C8-0122/2018),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 99 παράγραφοι 1 και 4, καθώς και το άρθρο 108 παράγραφος 7 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας (A8-0214/2018),

1.  εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Έχοντας κοινό στόχο ασφαλέστερες και αποδοτικότερες αεροπορικές μεταφορές, το 2011, η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής υπέγραψαν το μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην έρευνα και ανάπτυξη στον τομέα της πολιτικής αεροπορίας. Οι δραστηριότητες συνεργασίας που διεξήχθησαν μέχρι σήμερα βάσει του μνημονίου συνεργασίας αφορούν κυρίως συστήματα διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας (ATM) και ειδικότερα τη συνεργασία στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης (Ε&Α) μεταξύ των προγραμμάτων SESAR (Single European Sky ATM Research), της τεχνολογικής συνιστώσας της πρωτοβουλίας Ενιαίος Ευρωπαϊκός Ουρανός και του NextGen, του προγράμματος που διαχειρίζεται η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (FAA). Την περίοδο εκείνη, τα δύο αυτά προγράμματα βρίσκονταν αμφότερα σε στάδιο έρευνας και ανάπτυξης, γεγονός το οποίο δικαιολογούσε την αρχική εστίαση της συνεργασίας στις δραστηριότητες έρευνας, ανάπτυξης και επικύρωσης.

Η συνεργασία βάσει του μνημονίου συνεργασίας, ιδίως μεταξύ του SESAR και του NextGen, έχει πλέον φτάσει σε υψηλό επίπεδο ωριμότητας και έχει δώσει σημαντικά αποτελέσματα όσον αφορά την προώθηση της παγκόσμιας διαλειτουργικότητας των συστημάτων ATM. Κατά συνέπεια, τα δύο συμβαλλόμενα μέρη διερεύνησαν τη δυνατότητα επέκτασης του πεδίου συνεργασίας σε θέματα που αφορούν την εγκατάσταση συστημάτων ATM. Με βάση τα ανωτέρω, στις 8 Μαΐου 2017, το Συμβούλιο εξουσιοδότησε την Επιτροπή να διαπραγματευτεί με την FAA την τροποποίηση του μνημονίου συνεργασίας ώστε το πεδίο εφαρμογής του να επεκταθεί για να καλύπτει την εγκατάσταση.

Η τροποποίηση 1 του μνημονίου συνεργασίας αποτέλεσε αντικείμενο διαπραγμάτευσης μεταξύ της Επιτροπής και της FAA και, με βάση αντίστοιχη απόφαση του Συμβουλίου, υπογράφηκε στις 13 Δεκεμβρίου 2017 εξ ονόματος της Ένωσης, παράλληλα με τη διαδικασία έγκρισης της παρούσας απόφασης. Η τροποποίηση βασίζεται εξ ολοκλήρου στους ίδιους στόχους και στις ίδιες αρχές που διέπουν το υφιστάμενο μνημόνιο συνεργασίας. Η επέκταση του πεδίου συνεργασίας μεταξύ της Ένωσης και των ΗΠΑ σε όλες τις φάσεις εκσυγχρονισμού της ATM, συμπεριλαμβανομένης της εγκατάστασης, αποτελεί φυσική εξέλιξη των εργασιών που πραγματοποιήθηκαν με επιτυχία βάσει του τρέχοντος μνημονίου συνεργασίας. Όπως αναφέρεται στην πρόταση της Επιτροπής σχετικά με την έναρξη διαπραγματεύσεων για την τροποποίηση του μνημονίου συνεργασίας, η καλύτερη επιλογή ήταν να τροποποιηθεί το πεδίο εφαρμογής του υφιστάμενου μνημονίου συνεργασίας ώστε να καλύπτει όλες τις φάσεις εκσυγχρονισμού της ATM, συμπεριλαμβανομένης της εγκατάστασης, εντός του πεδίου της πολιτικής για τον Ενιαίο Ευρωπαϊκό Ουρανό, και παράλληλα να περιοριστεί το πεδίο συνεργασίας επί θεμάτων πολιτικής αεροπορίας που δεν άπτονται της ATM στον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης. Το πλεονέκτημα αυτής της προσέγγισης είναι ότι το μνημόνιο συνεργασίας θα εξακολουθήσει να καλύπτει τη συνεργασία σε οποιοδήποτε ζήτημα πολιτικής αεροπορίας εκτός της ATM στον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης, και ότι παράλληλα διατηρεί το δεσμευτικό πλαίσιο συνεργασίας με τις ΗΠΑ που έχει ήδη αποτελέσει αντικείμενο διαπραγμάτευσης.

Η προτεινόμενη απόφαση αποσκοπεί να καταστεί δυνατή η έναρξη ισχύος της τροποποίησης 1 του μνημονίου συνεργασίας, η οποία υπογράφηκε από τους εκπροσώπους της Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών με βάση αντίστοιχη απόφαση του Συμβουλίου. Η τροποποίηση περιλαμβάνει το αναθεωρημένο κύριο κείμενο του μνημονίου συνεργασίας και αναθεωρημένο παράρτημα 1 με τίτλο «Εκσυγχρονισμός της ATM και παγκόσμια διαλειτουργικότητα». Η παρούσα πρωτοβουλία συνάδει με τις πολιτικές προτεραιότητες της ΕΕ όσον αφορά την εσωτερική αγορά, την ανάπτυξη και την απασχόληση, καθώς και με τον ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως παγκόσμιου παράγοντα. Η σύσταση είναι σύμφωνη με την πολιτική της ΕΕ για την έρευνα και την καινοτομία, καθώς και με την πολιτική για τα διευρωπαϊκά δίκτυα, στις οποίες βασίζονται τα πλαίσια έρευνας, ανάπτυξης και εγκατάστασης του SESAR.

Ως εισηγητής, είμαι πεπεισμένος ότι είναι προς το συμφέρον της ΕΕ να εγκριθεί η σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της τροποποίησης 1 του μνημονίου συνεργασίας ΝΑΤ-I-9406 μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Απόφαση του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της τροποποίησης 1 του μνημονίου συνεργασίας ΝΑΤ-I-9406 μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Έγγραφα αναφοράς

05800/2018 – C8-0122/2018 – COM(2018)00272018/0009(NLE)

Ημερομηνία διαβούλευσης / αίτησης έγκρισης

19.3.2018

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

 Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ITRE

16.4.2018

 

 

 

Γνωμοδοτικές επιτροπές

 Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

TRAN

16.4.2018

 

 

 

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

 Ημερομηνία της απόφασης

TRAN

19.2.2018

 

 

 

Εισηγητές

 Ημερομηνία ορισμού

Rolandas Paksas

21.2.2018

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

16.5.2018

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

19.6.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

58

2

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Zigmantas Balčytis, Nikolay Barekov, Bendt Bendtsen, José Blanco López, David Borrelli, Jonathan Bullock, Cristian-Silviu Buşoi, Reinhard Bütikofer, Jerzy Buzek, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Fredrick Federley, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, András Gyürk, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jeppe Kofod, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri, Christelle Lechevalier, Edouard Martin, Angelika Mlinar, Dan Nica, Angelika Niebler, Rolandas Paksas, Aldo Patriciello, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Dario Tamburrano, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho, Νεοκλής Συλικιώτης

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Françoise Grossetête, Benedek Jávor, Werner Langen, Olle Ludvigsson, Marisa Matias, Rupert Matthews, Dominique Riquet, Michèle Rivasi, Μαρία Σπυράκη

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Mary Honeyball

Ημερομηνία κατάθεσης

22.6.2018

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

58

+

ALDE

Fredrick Federley, Kaja Kallas, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Dominique Riquet, Lieve Wierinck

ECR

Nikolay Barekov, Edward Czesak, Ashley Fox, Rupert Matthews, Evžen Tošenovský

EFDD

Jonathan Bullock, Rolandas Paksas, Dario Tamburrano

ENF

Barbara Kappel, Christelle Lechevalier

NI

David Borrelli

PPE

Bendt Bendtsen, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Françoise Grossetête, András Gyürk, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Werner Langen, Angelika Niebler, Aldo Patriciello, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Maria Spyraki, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Anna Záborská

S&D

Zigmantas Balčytis, José Blanco López, Adam Gierek, Theresa Griffin, Mary Honeyball, Jeppe Kofod, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri, Olle Ludvigsson, Edouard Martin, Dan Nica, Miroslav Poche, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Reinhard Bütikofer, Jakop Dalunde, Benedek Jávor, Michèle Rivasi, Claude Turmes

2

-

GUE/NGL

Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis

0

0

 

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

Τελευταία ενημέρωση: 11 Σεπτεμβρίου 2018
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου