Menetlus : 2018/0009(NLE)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0214/2018

Esitatud tekstid :

A8-0214/2018

Arutelud :

Hääletused :

PV 12/09/2018 - 6.2

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2018)0335

SOOVITUS     ***
PDF 442kWORD 58k
22.6.2018
PE 620.812v02-00 A8-0214/2018

mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Ameerika Ühendriikide ja Euroopa Liidu vahelise koostöömemorandumi NAT-I-9406 1. muudatuse liidu nimel allakirjutamise kohta

(05800/2018 – C8‑0122/2018 – 2018/0009(NLE))

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon

Raportöör: Rolandas Paksas

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT
 SELETUSKIRI
 VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS
 NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Ameerika Ühendriikide ja Euroopa Liidu vahelise koostöömemorandumi NAT-I-9406 1. muudatuse liidu nimel allakirjutamise kohta

(05800/2018 – C8‑0122/2018 – 2018/0009(NLE))

(Nõusolek)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse nõukogu otsuse eelnõu (05800/2018),

–  võttes arvesse Ameerika Ühendriikide ja Euroopa Liidu vahelise koostöömemorandumi NAT-I-9406 1. muudatust (14031/2017),

–  võttes arvesse nõusoleku taotlust, mille nõukogu esitas vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 100 lõikele 2, artikli 218 lõike 6 teise lõigu punktile a ning artikli 218 lõikele 7 (C8-0122/2018),

–  võttes arvesse kodukorra artikli 99 lõikeid 1 ja 4 ning artikli 108 lõiget 7,

–  võttes arvesse tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni soovitust (A8-0214/2018),

1.  annab nõusoleku lepingu sõlmimiseks;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule, komisjonile, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele ning Ameerika Ühendriikide valitsusele ja parlamendile.


SELETUSKIRI

Ohutuma ja tõhusama lennutranspordi arendamise ühisel eesmärgil kirjutasid Euroopa Liit ja Ameerika Ühendriigid 2011. aastal alla Ameerika Ühendriikide ja Euroopa Liidu tsiviillennundusalast teadus- ja arendustegevust käsitlevale koostöömemorandumile. Koostöömemorandumi alusel seni toimunud koostöö puudutab peamiselt lennuliikluse korraldamise süsteeme, eelkõige ühistegevust SESARi (Euroopa lennuliikluse uue põlvkonna juhtimissüsteemi), ühtse Euroopa taeva algatuse ja Ameerika Ühendriikide Föderaalse Lennuameti (FAA) hallatava NextGeni projekti teadus- ja uuringutegevuse valdkonnas. Sel ajal olid mõlemad programmid teadus- ja arendusetapis ning sellega põhjendati asjaolu, et koostöös keskenduti esialgu teadus-, arendus- ja valideerimistegevusele.

Koostöömemorandumi raames tehtav koostöö, eelkõige SESARi ja NexGeni vahel, on nüüd saavutanud kõrge küpsusastme ning andnud olulisi tulemusi lennuliikluse korraldamise süsteemide ülemaailmse koostalitlusvõime edendamisel. See ajendas neid kahte osalist uurima võimalust laiendada koostöö kohaldamisala ka lennuliikluse korraldamise süsteemide kasutuselevõtuga seotud teemadele. Sellele tuginedes volitas nõukogu 8. mail 2017. aastal komisjoni pidama läbirääkimisi föderaalse lennuametiga koostöömemorandumi muutmise üle, et laiendada selle kohaldamisala süsteemide kasutuselevõtu valdkonnale.

Komisjon ja FAA pidasid koostöömemorandumi muutmise üle läbirääkimisi ja see allkirjastati nõukogu vastava otsuse alusel liidu nimel 13. detsembril 2017, samal ajal kui käesoleva otsuse vastuvõtmise menetlus käib. Muutmine põhineb täielikult olemasoleva koostöömemorandumiga samadel eesmärkidel ja põhimõtetel. Liidu ja Ameerika Ühendriikide koostöö ulatuse laiendamine kõigile lennuliikluse korraldamise süsteemide ajakohastamise etappidele, sh kasutuselevõtule, on kehtiva koostöömemorandumi alusel tehtud eduka koostöö loomulik jätk. Koostöömemorandumi muutmise läbirääkimiste alustamist käsitlevas komisjoni ettepanekus on sobivaima lahendusena nimetatud kehtiva koostöömemorandumi kohaldamisala muutmist, et hõlmata lennuliikluse korraldamise ajakohastamise kõik etapid, sealhulgas süsteemide kasutuselevõtmine, mis kuuluvad ühtse Euroopa taeva poliitika kohaldamisalasse, piirates samal ajal lennuliikluse korraldamisega mitteseotud tsiviillennunduse alase koostöö kohaldamisala teadus- ja arendustegevusega. Niisuguse lähenemise eelis on see, et koostöömemorandumiga jätkatakse koostöö korraldamist seoses kõikide lennuliikluse korraldamisega mitteseotud tsiviillennunduse alaste teadus- ja arendustegevuse teemadega ning säilitatakse juba läbiräägitud siduv koostööraamistik USAga.

Kavandatud otsuse eesmärk on anda luba liidu ja Ameerika Ühendriikide esindajate poolt nõukogu vastava otsuse alusel allkirjastatud koostöömemorandumi esimese muudatuse jõustumiseks. Muudatus hõlmab koostöömemorandumi läbivaadatud põhiteksti ja 1. lisa „Lennuliikluse korraldamise ajakohastamine ja ülemaailmne koostalitlusvõime“. See algatus on kooskõlas ELi poliitiliste prioriteetidega siseturu, majanduskasvu ja tööhõive ning ELi kui ülemaailmse osaleja suhtes. Lisaks sellele on ettepanek kooskõlas ELi teadus- ja innovatsioonipoliitika ning üleeuroopaliste võrkude poliitikaga, millel põhinevad SESARi teadus- ja arendustegevuse ja kasutuselevõtmise raamistikud.

Raportöör on veendunud, et ELi huvides on anda nõusolek USA ja Euroopa Liidu vahelise koostöömemorandumi NAT-I-9406 1. muudatuse liidu nimel allakirjutamisele.


VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Nõukogu otsus Ameerika Ühendriikide ja Euroopa Liidu vahelise koostöömemorandumi NAT-I-9406 1. muudatuse liidu nimel allakirjutamise kohta

Viited

05800/2018 – C8-0122/2018 – COM(2018)00272018/0009(NLE)

Konsulteerimise / nõusolekutaotluse kuupäev

19.3.2018

 

 

 

Vastutav komisjon

istungil teada andmise kuupäev

ITRE

16.4.2018

 

 

 

Nõuandvad komisjonid

istungil teada andmise kuupäev

TRAN

16.4.2018

 

 

 

Arvamuse esitamisest loobumine

otsuse kuupäev

TRAN

19.2.2018

 

 

 

Raportöörid

nimetamise kuupäev

Rolandas Paksas

21.2.2018

 

 

 

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

16.5.2018

 

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

19.6.2018

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

58

2

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Zigmantas Balčytis, Nikolay Barekov, Bendt Bendtsen, José Blanco López, David Borrelli, Jonathan Bullock, Cristian-Silviu Buşoi, Reinhard Bütikofer, Jerzy Buzek, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Fredrick Federley, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, András Gyürk, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jeppe Kofod, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri, Christelle Lechevalier, Edouard Martin, Angelika Mlinar, Dan Nica, Angelika Niebler, Rolandas Paksas, Aldo Patriciello, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Françoise Grossetête, Benedek Jávor, Werner Langen, Olle Ludvigsson, Marisa Matias, Rupert Matthews, Dominique Riquet, Michèle Rivasi, Maria Spyraki

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Mary Honeyball

Esitamise kuupäev

22.6.2018


NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

58

+

ALDE

Fredrick Federley, Kaja Kallas, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Dominique Riquet, Lieve Wierinck

ECR

Nikolay Barekov, Edward Czesak, Ashley Fox, Rupert Matthews, Evžen Tošenovský

EFDD

Jonathan Bullock, Rolandas Paksas, Dario Tamburrano

ENF

Barbara Kappel, Christelle Lechevalier

NI

David Borrelli

PPE

Bendt Bendtsen, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Françoise Grossetête, András Gyürk, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Werner Langen, Angelika Niebler, Aldo Patriciello, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Maria Spyraki, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Anna Záborská

S&D

Zigmantas Balčytis, José Blanco López, Adam Gierek, Theresa Griffin, Mary Honeyball, Jeppe Kofod, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri, Olle Ludvigsson, Edouard Martin, Dan Nica, Miroslav Poche, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Reinhard Bütikofer, Jakop Dalunde, Benedek Jávor, Michèle Rivasi, Claude Turmes

2

GUE/NGL

Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis

0

0

 

 

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

–  :  vastu

0  :  erapooletu

Viimane päevakajastamine: 11. september 2018Õigusteave - Privaatsuspoliitika