SUOSITUS esityksestä neuvoston päätökseksi Amerikan yhdysvaltojen ja Euroopan unionin välisen yhteistyöpöytäkirjan NAT-I-9406 muutoksen 1 tekemisestä unionin puolesta

22.6.2018 - (05800/2018 – C8-0122/2018 – 2018/0009(NLE)) - ***

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta
Esittelijä: Rolandas Paksas

Menettely : 2018/0009(NLE)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A8-0214/2018
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A8-0214/2018
Keskustelut :
Äänestykset :
Hyväksytyt tekstit :

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

esityksestä neuvoston päätökseksi Amerikan yhdysvaltojen ja Euroopan unionin välisen yhteistyöpöytäkirjan NAT-I-9406 muutoksen 1 tekemisestä unionin puolesta

(05800/2018 – C8-0122/2018 – 2018/0009(NLE))

(Hyväksyntä)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon esityksen neuvoston päätökseksi (05800/2018),

–  ottaa huomioon muutoksen 1 Amerikan yhdysvaltojen ja Euroopan unionin väliseen yhteistyöpöytäkirjaan NAT-I-9406 (14031/2017),

–  ottaa huomioon neuvoston Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 100 artiklan 2 kohdan, 218 artiklan 6 kohdan toisen alakohdan a alakohdan ja 218 artiklan 7 kohdan mukaisesti esittämän hyväksyntää koskevan pyynnön (C8-0122/2018),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 99 artiklan 1 ja 4 kohdan ja 108 artiklan 7 kohdan,

–  ottaa huomioon teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan suosituksen (A8-0214/2018),

1.  antaa hyväksyntänsä sopimuksen tekemiselle;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden ja Amerikan yhdysvaltojen hallituksille ja parlamenteille.

PERUSTELUT

Euroopan unionin ja Amerikan yhdysvaltojen yhteisenä tavoitteena on parantaa ilmaliikenteen turvallisuutta ja tehostaa ilmaliikennejärjestelmää. Vuonna 2011 ne allekirjoittivat siviili-ilmailun tutkimusta ja kehittämistä koskevan yhteistyöpöytäkirjan. Yhteistyöpöytäkirjan puitteissa tähän mennessä toteutettu yhteistoiminta sisältää pääasiassa ilmaliikenteen hallinjärjestelmät, erityisesti yhteistyön tutkimuksen ja kehittämisen alalla, SESAR-hankkeen (eurooppalaisen ilmaliikenteen hallinnan nykyaikaistamishanke), yhtenäistä eurooppalaista ilmatilaa (SES) koskevan aloitteen ja Yhdysvaltojen liittovaltion ilmailuhallinnon (Federal Aviation Administration, FAA) johtaman NextGen-ohjelman. Pöytäkirjan allekirjoittamisen aikaan kumpikin ohjelma oli tutkimuksen ja kehittämisen vaiheessa, minkä vuoksi yhteistyöpöytäkirjassa keskityttiin aluksi tutkimusta, kehittämistä ja validointia koskevaan toimintaan.

Yhteistyöpöytäkirjan mukainen yhteistyö erityisesti SESAR- ja NextGen-ohjelmien välillä on edennyt pitkälle ja tuottanut merkittäviä tuloksia ilmaliikenteen hallintajärjestelmien maailmanlaajuisen yhteentoimivuuden edistämiseksi. Tämän vuoksi osapuolet päättivät tutkia mahdollisuuksia laajentaa yhteistyötä aloille, jotka liittyvät ilmaliikenteen hallintajärjestelmien käyttöönottoon. Tämän perusteella neuvosto valtuutti 8. toukokuuta 2017 komission neuvottelemaan FAA:n kanssa yhteistyöpöytäkirjan muuttamisesta siten, että se ulotetaan kattamaan myös käyttöönotto.

Komissio neuvotteli FAA:n kanssa yhteistyöpöytäkirjaan muutoksen 1, joka allekirjoitettiin 13. joulukuuta 2017 unionin puolesta sitä koskevan neuvoston päätöksen nojalla, ja tämän päätöksen hyväksymisprosessi on kesken. Muutos perustuu täysin voimassa olevan yhteistyöpöytäkirjan tavoitteisiin ja periaatteisiin. Unionin ja Yhdysvaltojen välisen yhteistyön laajentaminen kaikkiin ilmaliikenteen hallintajärjestelmien nykyaikaistamisen vaiheisiin, myös käyttöönottoon, on luonnollinen kehityssuunta voimassa olevan yhteistyöpöytäkirjan alalla onnistuneesti tehdylle työlle. Kuten komission ehdotuksessa yhteistyöpöytäkirjan muuttamista koskevien neuvottelujen aloittamiseksi todettiin, paras vaihtoehto oli ulottaa voimassa oleva yhteistyöpöytäkirja kattamaan kaikki yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan soveltamisalaan kuuluvat ilmatilan hallinnan nykyaikaistamisen vaiheet, mukaan lukien käyttöönotto, mutta rajoittaa yhteistyö muissa kuin ilmatilan hallintaan liittyvissä siviili-ilmailukysymyksissä ainoastaan tutkimukseen ja kehittämiseen. Tällaisen lähestymistavan etu on se, että yhteistyöpöytäkirjaa voitaisiin edelleen soveltaa kaikkeen muuta kuin ilmatilan hallintaa koskevaa siviili-ilmailun tutkimusta ja kehittämistä koskevaan yhteistyöhön siten, että säilytetään jo neuvoteltu sitova yhteistyökehys Yhdysvaltojen kanssa.

Ehdotetulla päätöksellä annetaan lupa siihen, että unionin ja Yhdysvaltojen allekirjoittama yhteistyöpöytäkirjan muutos 1 tulee voimaan neuvoston asiaa koskevan päätöksen perusteella. Muutokseen sisältyy tarkistettu yhteistyöpöytäkirjan varsinainen teksti sekä tarkistettu liite 1 ilmaliikenteen hallinnan nykyaikaistamisesta ja maailmanlaajuisesta yhteentoimivuudesta. Aloite noudattaa EU:n poliittisia painopisteitä sisämarkkinoiden, kasvun ja työllisyyden ja Euroopan unionin maailmanlaajuisen aseman osalta. Suositus on yhdenmukainen EU: n tutkimus- ja innovaatiopolitiikan kanssa sekä Euroopan laajuisten liikenneverkkojen politiikan kanssa, joihin SESARin tutkimus-, kehittämis- ja käyttöönottopuitteet perustuvat.

Esittelijä katsoo, että on EU:n etujen mukaista antaa hyväksyntä Amerikan yhdysvaltojen ja Euroopan unionin välisen yhteistyöpöytäkirjan NAT-I-9406 muutoksen 1 tekemiselle unionin puolesta.

ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Neuvoston päätös Amerikan yhdysvaltojen ja Euroopan unionin välisen yhteistyöpöytäkirjan NAT-I-9406 muutoksen 1 tekemisestä Euroopan unionin puolesta

Viiteasiakirjat

05800/2018 – C8-0122/2018 – COM(2018)00272018/0009(NLE)

Kuuleminen / hyväksyntäpyyntö (pvä)

19.3.2018

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ITRE

16.4.2018

 

 

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

TRAN

16.4.2018

 

 

 

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

       Päätös tehty (pvä)

TRAN

19.2.2018

 

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Rolandas Paksas

21.2.2018

 

 

 

Valiokuntakäsittely

16.5.2018

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

19.6.2018

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

58

2

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Zigmantas Balčytis, Nikolay Barekov, Bendt Bendtsen, José Blanco López, David Borrelli, Jonathan Bullock, Cristian-Silviu Buşoi, Reinhard Bütikofer, Jerzy Buzek, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Fredrick Federley, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, András Gyürk, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jeppe Kofod, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri, Christelle Lechevalier, Edouard Martin, Angelika Mlinar, Dan Nica, Angelika Niebler, Rolandas Paksas, Aldo Patriciello, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Françoise Grossetête, Benedek Jávor, Werner Langen, Olle Ludvigsson, Marisa Matias, Rupert Matthews, Dominique Riquet, Michèle Rivasi, Maria Spyraki

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Mary Honeyball

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

22.6.2018

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

58

+

ALDE

Fredrick Federley, Kaja Kallas, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Dominique Riquet, Lieve Wierinck

ECR

Nikolay Barekov, Edward Czesak, Ashley Fox, Rupert Matthews, Evžen Tošenovský

EFDD

Jonathan Bullock, Rolandas Paksas, Dario Tamburrano

ENF

Barbara Kappel, Christelle Lechevalier

NI

David Borrelli

PPE

Bendt Bendtsen, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Françoise Grossetête, András Gyürk, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Werner Langen, Angelika Niebler, Aldo Patriciello, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Maria Spyraki, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Anna Záborská

S&D

Zigmantas Balčytis, José Blanco López, Adam Gierek, Theresa Griffin, Mary Honeyball, Jeppe Kofod, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri, Olle Ludvigsson, Edouard Martin, Dan Nica, Miroslav Poche, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Reinhard Bütikofer, Jakop Dalunde, Benedek Jávor, Michèle Rivasi, Claude Turmes

2

-

GUE/NGL

Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis

0

0

 

 

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

Päivitetty viimeksi: 11. syyskuuta 2018
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö