Postupak : 2018/0009(NLE)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0214/2018

Podneseni tekstovi :

A8-0214/2018

Rasprave :

Glasovanja :

PV 12/09/2018 - 6.2

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2018)0335

PREPORUKA     ***
PDF 528kWORD 55k
22.6.2018
PE 620.812v02-00 A8-0214/2018

o nacrtu odluke Vijeća o donošenju, u ime Unije, izmjene 1. Memoranduma o suradnji NAT-I-9406 između Sjedinjenih Američkih Država i Europske unije

(05800/2018 – C8-0122/2018 – 2018/0009(NLE))

Odbor za industriju, istraživanje i energetiku

Izvjestitelj: Rolandas Paksas

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 OBRAZLOŽENJE
 POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU
 KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o nacrtu odluke Vijeća o donošenju, u ime Unije, izmjene 1. Memoranduma o suradnji NAT-I-9406 između Sjedinjenih Američkih Država i Europske unije

(05800/2018 – C8-0122/2018 – 2018/0009(NLE))

(Suglasnost)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir nacrt odluke Vijeća (05800/2018),

–  uzimajući u obzir izmjenu 1. Memoranduma o suradnji NAT-I-9406 između Sjedinjenih Američkih Država i Europske unije (14301/2017),

–  uzimajući u obzir zahtjev Vijeća za davanje suglasnosti u skladu s člankom 100. stavkom 2., člankom 218. stavkom 6. podstavkom 2. točkom (a) i člankom 218. stavkom 7. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (C8-0122/2018),

–  uzimajući u obzir članak 99. stavke 1. i 4. te članak 108. stavak 7. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir preporuku Odbora za industriju, istraživanje i energetiku (A8-0214/2018),

1.  daje suglasnost za sklapanje sporazuma;

2.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji te vladama i parlamentima država članica i Sjedinjenih Američkih Država;


OBRAZLOŽENJE

Imajući u vidu zajednički cilj razvoja sigurnijeg i učinkovitijeg sustava zračnog prijevoza, Europska unija i Sjedinjene Američke Države potpisale su 2011. Memorandum o suradnji između Sjedinjenih Američkih Država i Europske unije u istraživanju i razvoju u području civilnog zrakoplovstva. Dosad provedene zajedničke aktivnosti na temelju Memoranduma o suradnji uglavnom se odnose na sustave upravljanja zračnim prometom, a posebno na suradnju u području istraživanja i razvoja među projektima SESAR (Istraživanje i razvoj upravljanja zračnim prometom na jedinstvenom europskom nebu), tehnološke komponente inicijative o jedinstvenom europskom nebu (SES) i programa NextGen kojim upravlja Savezna uprava za zrakoplovstvo (FAA). Tada su ta dva programa bila u fazi istraživanja i razvoja, što je opravdavalo početnu usmjerenost suradnje na aktivnosti istraživanja, razvoja i vrednovanja.

Na temelju Memoranduma provodi se suradnja koja je, osobito između programa SESAR i NextGen, sada dosegnula visok stupanj i donijela važne rezultate u smislu promicanja globalne interoperabilnosti sustava za upravljanje zračnim prometom. To je navelo obje strane da razmotre potencijal za širenje opsega suradnje na pitanja koja se odnose na uvođenje sustava za upravljanje zračnim prometom. Na temelju toga Vijeće je 8. svibnja 2017. ovlastilo Komisiju da sa Saveznom upravom za zrakoplovstvo pregovara o izmjeni Memoranduma o suradnji kako bi se njegov opseg proširio i na uvođenje.

Komisija i Savezna uprava za zrakoplovstvo dogovorile su izmjenu 1. Memoranduma o suradnji koja je zatim na temelju odgovarajuće Odluke Vijeća potpisana 13. prosinca 2017. u ime Unije i trenutačnom se Odlukom slijedi njezin postupak donošenja. Izmjena se u cjelini temelji na istim ciljevima i načelima na kojima se temelji i postojeći Memorandum o suradnji. Proširenje opsega suradnje između Unije i SAD-a na sve faze modernizacije upravljanja zračnim prometom, uključujući uvođenje, predstavlja prirodan napredak uspješnog rada na temelju važećeg Memoranduma o suradnji. Kako je navedeno u prijedlogu Komisije o pokretanju pregovora o izmjenama Memoranduma o suradnji, najbolja je opcija bila izmjena opsega postojećeg Memoranduma o suradnji kako bi se sve faze modernizacije upravljanja zračnim prometom, uključujući uvođenje, obuhvatile u području primjene politike jedinstvenog europskog neba, a da se pri tome opseg suradnje u područjima civilnog zrakoplovstva koja nisu povezana s upravljanjem zračnim prometom ograniči na istraživanje i razvoj. Prednost je ovog pristupa da bi se Memorandumom o suradnji i dalje uređivala suradnja u istraživanju i razvoju u područjima civilnog zrakoplovstva koja nisu povezana s upravljanjem zračnim prometom, istodobno održavajući obvezujući okvir suradnje sa SAD-om o kojem su pregovori već zaključeni.

Cilj je predložene Odluke odobriti stupanje na snagu izmjene 1. Memoranduma o suradnji koju su potpisali predstavnici Unije i Sjedinjenih Američkih Država na temelju odgovarajuće Odluke Vijeća. Izmjena uključuje revidirani glavni tekst Memoranduma o suradnji i revidirani Prilog 1. o „modernizaciji upravljanja zračnim prometom i globalnoj interoperabilnosti”. Ova je inicijativa u skladu s političkim prioritetima EU-a koji se odnose na unutarnje tržište, rast i zapošljavanje te s ulogom Europske unije na svjetskoj sceni. Preporuka je u skladu s politikom EU-a u području istraživanja i inovacija te politikom transeuropskih mreža na kojima se temelje okviri za istraživanje i razvoj te uvođenje SESAR-a.

Kao izvjestitelj čvrsto vjerujem da je u interesu EU-a da dâ suglasnost za donošenje, u ime Europske unije, izmjene 1. Memoranduma o suradnji NAT-I-9406 između Sjedinjenih Američkih Država i Europske unije.


POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Odluka Vijeća o donošenju, u ime Europske unije, Izmjene 1. Memoranduma o suradnji NAT-I-9406 između Sjedinjenih Američkih Država i Europske unije

Referentni dokumenti

05800/2018 – C8-0122/2018 – COM(2018)00272018/0009(NLE)

Datum savjetovanja / zahtjeva za odobrenje

19.3.2018

 

 

 

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

ITRE

16.4.2018

 

 

 

Odbori koji daju mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

TRAN

16.4.2018

 

 

 

Odbori koji nisu dali mišljenje

       Datum odluke

TRAN

19.2.2018

 

 

 

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

Rolandas Paksas

21.2.2018

 

 

 

Razmatranje u odboru

16.5.2018

 

 

 

Datum usvajanja

19.6.2018

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

58

2

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Zigmantas Balčytis, Nikolay Barekov, Bendt Bendtsen, José Blanco López, David Borrelli, Jonathan Bullock, Cristian-Silviu Buşoi, Reinhard Bütikofer, Jerzy Buzek, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Fredrick Federley, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, András Gyürk, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jeppe Kofod, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri, Christelle Lechevalier, Edouard Martin, Angelika Mlinar, Dan Nica, Angelika Niebler, Rolandas Paksas, Aldo Patriciello, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Françoise Grossetête, Benedek Jávor, Werner Langen, Olle Ludvigsson, Marisa Matias, Rupert Matthews, Dominique Riquet, Michèle Rivasi, Maria Spyraki

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Mary Honeyball

Datum podnošenja

22.6.2018


KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

58

+

ALDE

Fredrick Federley, Kaja Kallas, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Dominique Riquet, Lieve Wierinck

ECR

Nikolay Barekov, Edward Czesak, Ashley Fox, Rupert Matthews, Evžen Tošenovský

EFDD

Jonathan Bullock, Rolandas Paksas, Dario Tamburrano

ENF

Barbara Kappel, Christelle Lechevalier

NI

David Borrelli

PPE

Bendt Bendtsen, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Françoise Grossetête, András Gyürk, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Werner Langen, Angelika Niebler, Aldo Patriciello, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Maria Spyraki, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Anna Záborská

S&D

Zigmantas Balčytis, José Blanco López, Adam Gierek, Theresa Griffin, Mary Honeyball, Jeppe Kofod, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri, Olle Ludvigsson, Edouard Martin, Dan Nica, Miroslav Poche, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Reinhard Bütikofer, Jakop Dalunde, Benedek Jávor, Michèle Rivasi, Claude Turmes

2

-

GUE/NGL

Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis

0

0

 

 

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

Posljednje ažuriranje: 11. rujna 2018.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti