AJÁNLÁS az Amerikai Egyesült Államok és az Európai Unió közötti NAT-I-9406 együttműködési megállapodás 1. módosításának az Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről

22.6.2018 - (05800/2018 – C8-0122/2018 – 2018/0009(NLE)) - ***

Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság
Előadó: Rolandas Paksas

Eljárás : 2018/0009(NLE)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A8-0214/2018
Előterjesztett szövegek :
A8-0214/2018
Viták :
Elfogadott szövegek :

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az Amerikai Egyesült Államok és az Európai Unió közötti NAT-I-9406 együttműködési megállapodás 1. módosításának az Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről

(05800/2018 – C8-0122/2018 – 2018/0009(NLE))

(Egyetértés)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a tanácsi határozat tervezetére (05800/2018),

–  tekintettel az Amerikai Egyesült Államok és az Európai Unió közötti NAT-I-9406 együttműködési megállapodás 1. módosítására (14031/2017),

–  tekintettel a Tanács által az Európai Unió működéséről szóló szerződés 100. cikke (2) bekezdésével és 218. cikke (6) bekezdése második albekezdése a) pontjával és 218 cikke (7) bekezdésével összhangban előterjesztett, egyetértésre irányuló kérelemre (C8-0122/2018),

–  tekintettel eljárási szabályzata 99. cikke (1) és (4) bekezdésére és 108. cikkének (7) bekezdésére,

–  tekintettel az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság ajánlására (A8-0214/2018),

1.  egyetért a megállapodás megkötésével;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a tagállamok, illetve az Amerikai Egyesült Államok kormányainak és parlamentjeinek.

INDOKOLÁS

A biztonságosabb és hatékonyabb légi közlekedés kialakítására vonatkozó közös cél megosztása érdekében, 2011-ben az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok aláírta az Amerikai Egyesült Államok és az Európai Unió közötti, a polgári repüléssel kapcsolatos kutatásról és fejlesztésről szóló együttműködési megállapodást. Az együttműködési megállapodás keretében eddig végzett együttműködési tevékenységek főként a légiforgalmi szolgáltatásra (ATM) és különösen a felek ATM-korszerűsítési programjai – a SESAR („Egységes európai égbolt” légiforgalmi szolgáltatási kutatás), az „Egységes európai égbolt” (SES) kezdeményezés technológiai összetevője, és a Szövetségi Légiközlekedési Hivatal (FAA) által irányított NextGen – közötti kutatási-fejlesztési együttműködésre terjedtek ki. Ebben az időszakban mindkét program kutatási-fejlesztési szakaszban volt, ami indokolttá tette, hogy az együttműködés fókuszában kezdetben kutatási, fejlesztési és hitelesítési tevékenységek álljanak.

Az együttműködési megállapodás keretében megvalósuló együttműködés, különösen a SESAR és a NextGen között, mára igen előrehaladott szakaszba érkezett, és komoly eredményekkel szolgált az ATM-rendszerek globális interoperabilitásának előmozdítása terén. Ez a két felet az együttműködés hatályának az ATM-rendszerek üzemeltetésével kapcsolatos témákra való kiterjesztésében rejlő lehetőségek feltérképezésére ösztönözte. Mindezek alapján a Tanács 2017. május 8-án felhatalmazta a Bizottságot, hogy tárgyalásokat folytasson az Egyesült Államok Szövetségi Légiközlekedési Hivatalával (FAA) az együttműködési megállapodás olyan értelmű módosításáról, hogy annak hatálya kiterjedjen az üzemeltetésre is.

Az együttműködési megállapodás 1. módosításáról a Bizottság és az FAA folytatott tárgyalásokat, annak Unió nevében történő aláírására a vonatkozó tanácsi határozat alapján 2017. december 13-án került sor, miközben a jelen határozat az elfogadási eljárást követi. A módosítás teljes mértékben ugyanazokra a célokra és elvekre épül, amelyek a meglévő együttműködési megállapodás alapját képezik. Az Unió és az Egyesült Államok közötti együttműködés hatályának az ATM-korszerűsítés valamennyi szakaszára való kiterjesztése, beleértve az üzemeltetést is, a jelenlegi együttműködési megállapodás keretében sikeresen elvégzett munka természetes továbbfejlődését jelenti. Amint az az együttműködési megállapodás módosítására irányuló tárgyalások megnyitására vonatkozó bizottsági javaslatban is szerepel, legkedvezőbb opciónak a meglévő együttműködési megállapodás hatályának módosítása mutatkozott oly módon, hogy az – az egységes európai égboltra vonatkozó politika keretén belül – magában foglalja az ATM korszerűsítésének valamennyi szakaszát, köztük az üzemeltetést is, ugyanakkor a polgári légi közlekedés ATM-en kívüli területein való együttműködés hatókörét a kutatásra és a fejlesztésre korlátozza. Ennek a megközelítésnek az az előnye, hogy az együttműködési megállapodás továbbra is biztosítaná az együttműködést a polgári légi közlekedés ATM-en kívüli területeinek kutatás-fejlesztési témáiban, ugyanakkor megtartaná az Egyesült Államokkal már megtárgyalt, kötelező érvényű együttműködési keretet.

A javasolt határozat célja az Unió és az Egyesült Államok képviselői által aláírt együttműködési megállapodás 1. módosítása hatálybalépésének a vonatkozó tanácsi határozat alapján történő jóváhagyása. A módosítás tartalmazza az együttműködési megállapodás felülvizsgált fő szövegét, valamint „az ATM korszerűsítéséről és globális interoperabilitásáról” szóló 1. melléklet felülvizsgált változatát. Ez a kezdeményezés a belső piac, a növekedés és a foglalkoztatás, valamint az Európai Unió globális szerepvállalása tekintetében megfelel az Unió politikai prioritásainak. Az ajánlás összhangban van az EU kutatási és innovációs politikájával, valamint a transzeurópai hálózatokra vonatkozó politikával is, amelyen a SESAR kutatási-fejlesztési és üzemeltetési keretei nyugszanak.

Előadóként szilárd meggyőződésem, hogy az Amerikai Egyesült Államok és az Európai Unió közötti NAT-I-9406 együttműködési megállapodás 1. módosításának az Unió nevében történő megkötésével való egyetértés az Unió érdekeit szolgálja.

ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím

A Tanács határozata az Amerikai Egyesült Államok és az Európai Unió közötti NAT-I-9406 együttműködési megállapodás 1. módosításának az Európai Unió nevében történő megkötéséről

Hivatkozások

05800/2018 – C8-0122/2018 – COM(2018)00272018/0009(NLE)

A konzultáció időpontja / Az egyetértésre irányuló kérelem időpontja

19.3.2018

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ITRE

16.4.2018

 

 

 

Véleménynyilvánításra felkért bizottságok

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

TRAN

16.4.2018

 

 

 

Nem nyilvánított véleményt

       A határozat dátuma

TRAN

19.2.2018

 

 

 

Előadók

       A kijelölés dátuma

Rolandas Paksas

21.2.2018

 

 

 

Vizsgálat a bizottságban

16.5.2018

 

 

 

Az elfogadás dátuma

19.6.2018

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

58

2

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Zigmantas Balčytis, Nikolay Barekov, Bendt Bendtsen, José Blanco López, David Borrelli, Jonathan Bullock, Cristian-Silviu Buşoi, Reinhard Bütikofer, Jerzy Buzek, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Fredrick Federley, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, András Gyürk, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jeppe Kofod, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri, Christelle Lechevalier, Edouard Martin, Angelika Mlinar, Dan Nica, Angelika Niebler, Rolandas Paksas, Aldo Patriciello, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Françoise Grossetête, Benedek Jávor, Werner Langen, Olle Ludvigsson, Marisa Matias, Rupert Matthews, Dominique Riquet, Michèle Rivasi, Maria Spyraki

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Mary Honeyball

Benyújtás dátuma

22.6.2018

AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

58

+

ALDE

Fredrick Federley, Kaja Kallas, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Dominique Riquet, Lieve Wierinck

ECR

Nikolay Barekov, Edward Czesak, Ashley Fox, Rupert Matthews, Evžen Tošenovský

EFDD

Jonathan Bullock, Rolandas Paksas, Dario Tamburrano

ENF

Barbara Kappel, Christelle Lechevalier

NI

David Borrelli

PPE

Bendt Bendtsen, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Françoise Grossetête, András Gyürk, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Werner Langen, Angelika Niebler, Aldo Patriciello, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Maria Spyraki, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Anna Záborská

S&D

Zigmantas Balčytis, José Blanco López, Adam Gierek, Theresa Griffin, Mary Honeyball, Jeppe Kofod, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri, Olle Ludvigsson, Edouard Martin, Dan Nica, Miroslav Poche, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Reinhard Bütikofer, Jakop Dalunde, Benedek Jávor, Michèle Rivasi, Claude Turmes

2

-

GUE/NGL

Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis

0

0

 

 

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodik

Utolsó frissítés: 2018. szeptember 11.
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat