Procedūra : 2018/0009(NLE)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0214/2018

Pateikti tekstai :

A8-0214/2018

Debatai :

Balsavimas :

PV 12/09/2018 - 6.2

Priimti tekstai :

P8_TA(2018)0335

REKOMENDACIJA     ***
PDF 584kWORD 55k
22.6.2018
PE 620.812v02-00 A8-0214/2018

dėl Tarybos sprendimo dėl Jungtinių Amerikos Valstijų ir Europos Sąjungos bendradarbiavimo memorandumo NAT-I-9406 1 dalinio pakeitimo sudarymo Sąjungos vardu projekto

(05800/2018 – C8-0122/2018 – 2018/0009(NLE))

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas

Pranešėjas: Rolandas Paksas

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 AIŠKINAMOJI DALIS
 ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA
 GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl Tarybos sprendimo dėl Jungtinių Amerikos Valstijų ir Europos Sąjungos bendradarbiavimo memorandumo NAT-I-9406 1 dalinio pakeitimo sudarymo Sąjungos vardu projekto

(05800/2018 – C8-0122/2018 – 2018/0009(NLE))

(Pritarimo procedūra)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Tarybos sprendimo projektą (05800/2018),

–  atsižvelgdamas į Jungtinių Amerikos Valstijų ir Europos Sąjungos bendradarbiavimo memorandumo NAT-I-9406 1 dalinį pakeitimą (14031/2017),

–  atsižvelgdamas į prašymą dėl pritarimo, kurį Taryba pateikė pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 100 straipsnio 2 dalį, 218 straipsnio 6 dalies antros pastraipos a punktą ir 218 straipsnio 7 dalį (C8-0122/2018),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 99 straipsnio 1 ir 4 dalis ir į 108 straipsnio 7 dalį,

–  atsižvelgdamas į Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto rekomendaciją (A8-0214/2018),

1.  pritaria susitarimo sudarymui;

2.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir valstybių narių bei Jungtinių Amerikos Valstijų vyriausybėms ir parlamentams.


AIŠKINAMOJI DALIS

Siekdamos bendro tikslo plėtoti saugesnį ir veiksmingesnį oro transportą, 2011 m. ES ir JAV pasirašė Jungtinių Amerikos Valstijų ir Europos Sąjungos bendradarbiavimo civilinės aviacijos mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros srityje memorandumą (toliau – memorandumas). Iki šiol pagal memorandumą vykdyta bendradarbiavimo veikla buvo daugiausia susijusi su oro eismo valdymo sistemomis, visų pirma bendradarbiavimu mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros srityje vykdant projektą SESAR (Bendro Europos dangaus oro eismo valdymo mokslinių tyrimų programa), Bendro Europos dangaus iniciatyvos technologinį komponentą ir „NextGen“ – Federalinės aviacijos administracijos (FAA) administruojamą programą. Tuo metu vyko tų abiejų programų mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros etapas, todėl buvo tikslinga pirmiausia bendradarbiauti mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir patvirtinimo veiklos srityse.

Bendradarbiavimas pagal memorandumą, visų pirma vykdant programas SESAR ir „NextGen“, pasiekė aukštą brandos lygį ir visuotinės oro eismo valdymo sistemų sąveikos didinimo srityje davė reikšmingų rezultatų. To paskatintos, abi šalys nagrinėjo, kokių esama galimybių plėsti bendradarbiavimo mastą, kad jis apimtų su oro eismo valdymo sistemų diegimu susijusius klausimus. Tuo remdamasi, 2017 m. gegužės 8 d. Taryba suteikė įgaliojimus Komisijai vesti derybas su FAA dėl memorandumo dalinio pakeitimo, siekiant išplėsti jo taikymo sritį, kad ji apimtų ir diegimą.

Komisija ir FAA vedė derybas dėl memorandumo 1 dalinio pakeitimo ir, vadovaujantis atitinkamu Tarybos sprendimu, jis buvo pasirašytas 2017 m. gruodžio 13 d. Sąjungos vardu, o šis sprendimas yra susijęs su to pakeitimo priėmimo procedūra. Pakeitimas grindžiamas visiškai tais pačiais tikslais ir principais kaip ir galiojantis memorandumas. Sąjungos ir JAV bendradarbiavimo masto išplėtimas, kad jis apimtų visus oro eismo valdymo modernizavimo etapus, įskaitant diegimą, yra natūrali pagal dabartinį memorandumą sėkmingai vykdomos veiklos tąsa. Kaip nurodyta Komisijos pasiūlyme pradėti derybas dėl memorandumo pakeitimų, tinkamiausias būdas tą padaryti – pagal Bendro Europos dangaus politiką iš dalies pakeisti galiojančio memorandumo taikymo sritį, kad ji apimtų visus oro eismo valdymo modernizavimo etapus, įskaitant diegimą, ir sykiu apriboti bendradarbiavimą su oro eismo valdymu nesusijusiais civilinės aviacijos srities klausimais, kad jis apimtų tik mokslinius tyrimus ir technologinę plėtrą. Šio požiūrio privalumas yra tas, kad memorandume ir toliau būtų numatyta galimybė bendradarbiauti bet kuriais su oro eismo valdymu nesusijusiais civilinės aviacijos srities mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros klausimais, išlaikant privalomą bendradarbiavimo su JAV sistemą, dėl kurios jau susiderėta.

Siūlomo sprendimo tikslas – leisti įsigalioti memorandumo 1 daliniam pakeitimui, kurį Sąjungos ir Jungtinių Valstijų atstovai pasirašė vadovaudamiesi atitinkamu Tarybos sprendimu. Pakeitime pateikiama pakeistas pagrindinis memorandumo tekstas ir pakeistas 1 priedas dėl oro eismo valdymo modernizavimo ir visuotinės sąveikos. Ši iniciatyva atitinka ES politinius prioritetus, susijusius su vidaus rinka, ekonomikos augimu, darbo vietų kūrimu ir Europos Sąjungos vaidmeniu pasaulyje. Rekomendacija dera su ES mokslinių tyrimų ir inovacijų politika ir transeuropinių tinklų politika – šių krypčių politika grindžiamos projekto SESAR mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros bei diegimo programos.

Kaip pranešėjas esu tvirtai įsitikinęs, kad pritarimas Jungtinių Amerikos Valstijų ir Europos Sąjungos bendradarbiavimo memorandumo NAT-I-9406 1 dalinio pakeitimo sudarymui Sąjungos vardu atitinka ES interesus.


ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo dėl Jungtinių Amerikos Valstijų ir Europos Sąjungos bendradarbiavimo memorandumo NAT-I-9406 1 dalinio pakeitimo sudarymo Europos Sąjungos vardu

Nuorodos

05800/2018 – C8-0122/2018 – COM(2018)00272018/0009(NLE)

Konsultavimosi data / prašymas dėl pritarimo

19.3.2018

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ITRE

16.4.2018

 

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

TRAN

16.4.2018

 

 

 

Nuomonė nepareikšta

       Nutarimo data

TRAN

19.2.2018

 

 

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Rolandas Paksas

21.2.2018

 

 

 

Svarstymas komitete

16.5.2018

 

 

 

Priėmimo data

19.6.2018

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

58

2

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Zigmantas Balčytis, Nikolay Barekov, Bendt Bendtsen, José Blanco López, David Borrelli, Jonathan Bullock, Cristian-Silviu Buşoi, Reinhard Bütikofer, Jerzy Buzek, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Fredrick Federley, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, András Gyürk, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jeppe Kofod, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri, Christelle Lechevalier, Edouard Martin, Angelika Mlinar, Dan Nica, Angelika Niebler, Rolandas Paksas, Aldo Patriciello, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Françoise Grossetête, Benedek Jávor, Werner Langen, Olle Ludvigsson, Marisa Matias, Rupert Matthews, Dominique Riquet, Michèle Rivasi, Maria Spyraki

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Mary Honeyball

Pateikimo data

22.6.2018


GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

58

+

ALDE

Fredrick Federley, Kaja Kallas, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Dominique Riquet, Lieve Wierinck

ECR

Nikolay Barekov, Edward Czesak, Ashley Fox, Rupert Matthews, Evžen Tošenovský

EFDD

Jonathan Bullock, Rolandas Paksas, Dario Tamburrano

ENF

Barbara Kappel, Christelle Lechevalier

NI

David Borrelli

PPE

Bendt Bendtsen, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Françoise Grossetête, András Gyürk, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Werner Langen, Angelika Niebler, Aldo Patriciello, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Maria Spyraki, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Anna Záborská

S&D

Zigmantas Balčytis, José Blanco López, Adam Gierek, Theresa Griffin, Mary Honeyball, Jeppe Kofod, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri, Olle Ludvigsson, Edouard Martin, Dan Nica, Miroslav Poche, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Reinhard Bütikofer, Jakop Dalunde, Benedek Jávor, Michèle Rivasi, Claude Turmes

2

-

GUE/NGL

Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis

0

0

 

 

Naudojami sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

Atnaujinta: 2018 m. rugsėjo 10 d.Teisinė informacija - Privatumo politika