Procedure : 2018/0009(NLE)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0214/2018

Ingediende teksten :

A8-0214/2018

Debatten :

Stemmingen :

PV 12/09/2018 - 6.2

Aangenomen teksten :

P8_TA(2018)0335

AANBEVELING     ***
PDF 369kWORD 55k
22.6.2018
PE 620.812v02-00 A8-0214/2018

betreffende het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van Amendement 1 op het Memorandum van samenwerking NAT-I-9406 tussen de Verenigde Staten van Amerika en de Europese Unie

(05800/2018 – C8-0122/2018 – 2018/0009(NLE))

Commissie industrie, onderzoek en energie

Rapporteur: Rolandas Paksas

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT
 TOELICHTING
 PROCEDURE VAN DE BEVOEGDE COMMISSIE
 HOOFDELIJKE EINDSTEMMINGIN DE BEVOEGDE COMMISSIE

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van Amendement 1 op het Memorandum van samenwerking NAT-I-9406 tussen de Verenigde Staten van Amerika en de Europese Unie

(05800/2018 – C8-0122/2018 – 2018/0009(NLE))

(Goedkeuring)

Het Europees Parlement,

–  gezien het ontwerp van besluit van de Raad (05800/2018),

–  gezien Amendement 1 op het Memorandum van samenwerking NAT-I-9406 tussen de Verenigde Staten van Amerika en de Europese Unie (14031/2017),

–  gezien het verzoek om goedkeuring dat de Raad heeft ingediend krachtens de artikelen 100, lid 2, en artikel 218, lid 6, tweede alinea, letter a), en artikel 218, lid 7, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (C8-0122/2018),

–  gezien artikel 99, lid 1 en 4, en artikel 108, lid 7, van zijn Reglement,

–  gezien de aanbeveling van de Commissie industrie, onderzoek en energie (A8-0214/2018),

1.  hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van de overeenkomst;

2.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad, de Commissie, alsmede aan de regeringen en parlementen van de lidstaten en de Verenigde Staten van Amerika.


TOELICHTING

Omdat ze er beide naar streven het luchtvervoer veiliger en efficiënter te maken, hebben de Europese Unie en de Verenigde Staten van Amerika in 2011 het Memorandum van samenwerking tussen de Verenigde Staten van Amerika en de Europese Unie inzake onderzoek en ontwikkeling op het gebied van de burgerluchtvaart ondertekend. De samenwerkingsactiviteiten die tot dusver in het kader van dit Memorandum van samenwerking zijn uitgevoerd, hadden hoofdzakelijk betrekking op luchtverkeersbeheer (ATM), met name samenwerking op het gebied van onderzoek en ontwikkeling (O&O) tussen het Sesar-project (ATM-onderzoek voor het gemeenschappelijk Europees luchtruim), de technologische pijler van het gemeenschappelijk Europees luchtruim (SES) en NextGen, het programma dat beheerd wordt door de Federal Aviation Administration (FAA). Aangezien deze twee programma’s zich toen in hun onderzoeks- en ontwikkelingsfase bevonden, lag de initiële focus op onderzoek, ontwikkeling en validering.

De samenwerking in het kader van het Memorandum van samenwerking, met name tussen Sesar en NextGen, bevindt zich inmiddels in een vergevorderd stadium en er zijn al belangrijke resultaten geboekt ter bevordering van de mondiale interoperabiliteit tussen ATM-systemen. Dit heeft beide partijen ertoe aangezet om na te gaan of de samenwerking kan worden uitgebreid tot thema's die betrekking hebben op de uitrol van ATM-systemen. Op basis hiervan heeft de Raad de Commissie op 8 mei 2017 gemachtigd om met de FAA te onderhandelen over een wijziging van het Memorandum van samenwerking, teneinde het toepassingsgebied ervan uit te breiden tot de uitrol.

Amendement 1 op het Memorandum van samenwerking is tot stand gekomen na onderhandelingen tussen de Commissie en de FAA en is, op basis van een besluit hierover van de Raad, namens de Unie ondertekend op 13 december 2017, terwijl het onderhavige besluit het goedkeuringsproces volgt. Het amendement is volledig gebaseerd op dezelfde doelstellingen en beginselen die ten grondslag liggen aan het bestaande memorandum van samenwerking. De uitbreiding van het toepassingsgebied van het Memorandum van samenwerking tussen de Unie en de VS tot alle fasen van de modernisering van het luchtverkeersbeheer, met inbegrip van de uitrol, is een weergave van de natuurlijke evolutie van de werkzaamheden die met succes zijn uitgevoerd in het kader van het huidige memorandum van samenwerking. Zoals vermeld in het voorstel van de Commissie om te onderhandelen over een gewijzigd Memorandum van samenwerking, was de beste optie een uitbreiding van het toepassingsgebied van het bestaande memorandum tot alle fasen van de modernisering van het luchtverkeersbeheer, met inbegrip van de uitrol, binnen het toepassingsgebied van het gemeenschappelijk Europees luchtruim, waarbij de samenwerking inzake niet-ATM-gerelateerde aspecten van de burgerluchtvaart beperkt wordt tot onderzoek en ontwikkeling. Het voordeel van deze aanpak is dat het Memorandum van samenwerking ruimte blijft bieden voor samenwerking met betrekking tot onderzoek en ontwikkeling inzake niet-ATM-gerelateerde aspecten van de burgerluchtvaart en dat het bindende kader voor samenwerking met de VS, dat reeds door onderhandelingen tot stand is gekomen, behouden blijft.

Het voorgestelde besluit heeft tot doel de inwerkingtreding mogelijk te maken van Amendement 1 van het Memorandum van samenwerking, dat door de vertegenwoordigers van de Unie en van de Verenigde Staten is ondertekend op basis van een overeenkomstig besluit van de Raad. Het amendement omvat de herziene hoofdtekst van het Memorandum van samenwerking en een herziene bijlage 1 inzake "ATM-modernisering en mondiale interoperabiliteit". Dit initiatief is in overeenstemming met de politieke prioriteiten van de EU met betrekking tot de interne markt, groei en werkgelegenheid en de rol van de Europese Unie als mondiale speler. De aanbeveling sluit aan op het beleid van de EU op het gebied van onderzoek en innovatie en het beleid inzake de trans-Europese netwerken, waarop het onderzoeks-, ontwikkelings- en uitrolkader van Sesar gebaseerd is.

Als rapporteur ben ik ervan overtuigd dat het in het belang van de EU is om onze goedkeuring te hechten aan de sluiting, namens de Europese Unie, van Amendement 1 van het Memorandum van samenwerking NAT-I-9406 tussen de Verenigde Staten van Amerika en de Europese Unie.


PROCEDURE VAN DE BEVOEGDE COMMISSIE

Titel

Besluit van de Raad inzake de sluiting, namens de Europese Unie, van Amendement 1 op het Memorandum van samenwerking NAT-I-9406 tussen de Verenigde Staten van Amerika en de Europese Unie

Document- en procedurenummers

05800/2018 – C8-0122/2018 – COM(2018)00272018/0009(NLE)

Datum raadpleging / verzoek om goedkeuring

19.3.2018

 

 

 

Bevoegde commissie

       Datum bekendmaking

ITRE

16.4.2018

 

 

 

Medeadviserende commissies

       Datum bekendmaking

TRAN

16.4.2018

 

 

 

Geen advies

       Datum besluit

TRAN

19.2.2018

 

 

 

Rapporteurs

       Datum benoeming

Rolandas Paksas

21.2.2018

 

 

 

Behandeling in de commissie

16.5.2018

 

 

 

Datum goedkeuring

19.6.2018

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

58

2

0

Bij de eindstemming aanwezige leden

Zigmantas Balčytis, Nikolay Barekov, Bendt Bendtsen, José Blanco López, David Borrelli, Jonathan Bullock, Cristian-Silviu Buşoi, Reinhard Bütikofer, Jerzy Buzek, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Fredrick Federley, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, András Gyürk, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jeppe Kofod, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri, Christelle Lechevalier, Edouard Martin, Angelika Mlinar, Dan Nica, Angelika Niebler, Rolandas Paksas, Aldo Patriciello, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Françoise Grossetête, Benedek Jávor, Werner Langen, Olle Ludvigsson, Marisa Matias, Rupert Matthews, Dominique Riquet, Michèle Rivasi, Maria Spyraki

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervangers (art. 200, lid 2)

Mary Honeyball

Datum indiening

22.6.2018


HOOFDELIJKE EINDSTEMMINGIN DE BEVOEGDE COMMISSIE

58

+

ALDE

Fredrick Federley, Kaja Kallas, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Dominique Riquet, Lieve Wierinck

ECR

Nikolay Barekov, Edward Czesak, Ashley Fox, Rupert Matthews, Evžen Tošenovský

EFDD

Jonathan Bullock, Rolandas Paksas, Dario Tamburrano

ENF

Barbara Kappel, Christelle Lechevalier

NI

David Borrelli

PPE

Bendt Bendtsen, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Françoise Grossetête, András Gyürk, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Werner Langen, Angelika Niebler, Aldo Patriciello, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Maria Spyraki, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Anna Záborská

S&D

Zigmantas Balčytis, José Blanco López, Adam Gierek, Theresa Griffin, Mary Honeyball, Jeppe Kofod, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri, Olle Ludvigsson, Edouard Martin, Dan Nica, Miroslav Poche, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Reinhard Bütikofer, Jakop Dalunde, Benedek Jávor, Michèle Rivasi, Claude Turmes

2

-

GUE/NGL

Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis

0

0

 

 

Verklaring van de gebruikte tekens:

+  :  voor

-  :  tegen

0  :  onthouding

Laatst bijgewerkt op: 10 september 2018Juridische mededeling - Privacybeleid