ZALECENIE w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu Unii Europejskiej zmiany 1 dotyczącej Porozumienia o współpracy NAT-I-9406 między Stanami Zjednoczonymi Ameryki a Unią Europejską

22.6.2018 - (05800/2018 – C8‑0122/2018 – 2018/0009(NLE)) - ***

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii
Sprawozdawca: Rolandas Paksas

Procedura : 2018/0009(NLE)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
A8-0214/2018
Teksty złożone :
A8-0214/2018
Debaty :
Głosowanie :
Teksty przyjęte :

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu Unii Europejskiej zmiany 1 dotyczącej Porozumienia o współpracy NAT-I-9406 między Stanami Zjednoczonymi Ameryki a Unią Europejską

(05800/2018 – C8‑0122/2018 – 2018/0009(NLE))

(Zgoda)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając projekt decyzji Rady (05800/2018),

–  uwzględniając zmianę 1 dotyczącą Porozumienia o współpracy NAT-I-9406 między Stanami Zjednoczonymi Ameryki a Unią Europejską (14031/2017),

–  uwzględniając wniosek o wyrażenie zgody przedstawiony przez Radę na mocy art. 100 ust. 2, art. 218 ust. 6 akapit drugi lit. a) oraz art. 218 ust. 7 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (C8-0122/2018),

–  uwzględniając art. 99 ust. 1 i 4 oraz art. 108 ust. 7 Regulaminu,

–  uwzględniając zalecenie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (A8-0214/2018),

1.  wyraża zgodę na zawarcie umowy;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie, Komisji oraz rządom i parlamentom państw członkowskich i Stanów Zjednoczonych Ameryki.

UZASADNIENIE

Z myślą o wspólnym celu polegającym na rozwoju bezpieczniejszego i wydajniejszego transportu lotniczego, w roku 2011 Unia Europejska i Stany Zjednoczone Ameryki podpisały porozumienie o współpracy między Stanami Zjednoczonymi Ameryki a Unią Europejską w zakresie prac badawczo-rozwojowych w lotnictwie cywilnym („porozumienie”). Wspólne działania przeprowadzone dotychczas w ramach porozumienia dotyczą głównie systemów zarządzania ruchem lotniczym, w szczególności współpracy w dziedzinie badań i rozwoju między projektem SESAR (jednolity europejski system zarządzania ruchem lotniczym nowej generacji), częścią techniczną polityki jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej (SES) i programem NextGen zarządzanym przez Federalną Administrację Lotnictwa Cywilnego USA (FAA). Oba programy były w owym czasie na etapie badań i rozwoju, co uzasadniało początkowe skoncentrowanie współpracy na działaniach w zakresie badań, rozwoju i zatwierdzania.

Współpraca w ramach porozumienia, zwłaszcza na linii SESAR – NextGen, osiągnęła obecnie wysoki stopień zaawansowania i przyniosła istotne rezultaty pod względem promowania globalnej interoperacyjności systemów zarządzania ruchem lotniczym. Skłoniło to obie strony do zbadania możliwości rozszerzenia zakresu współpracy o zagadnienia związane z wprowadzaniem takich systemów. Na tej podstawie Rada upoważniła Komisję w dniu 8 maja 2017 r. do podjęcia negocjacji z FAA w sprawie zmiany porozumienia w celu włączenia do jego zakresu wprowadzania ww. systemów.

Zmiana 1 porozumienia była negocjowana przez Komisję i FAA i, na podstawie odpowiedniej decyzji Rady, została podpisana w imieniu Unii dnia 13 grudnia 2017 r., a obecna decyzja stanowi kontynuację procesu jej przyjęcia. Zmiana bazuje w całości na tych samych celach i zasadach, które stanowią podstawę obecnego porozumienia. Rozszerzenie zakresu współpracy między Unią i USA na wszystkie etapy modernizacji systemów zarządzania ruchem lotniczym, włącznie z wprowadzaniem, stanowi naturalną kontynuację skutecznych działań w ramach obecnego porozumienia. Jak wskazano we wniosku Komisji dotyczącym rozpoczęcia negocjacji w celu zmiany porozumienia, najlepszym wariantem jest zmiana zakresu obowiązującego porozumienia w taki sposób, aby objęło ono wszystkie etapy modernizacji systemów zarządzania ruchem lotniczym (włącznie z wprowadzaniem) w ramach polityki dotyczącej jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej, przy jednoczesnym ograniczeniu zakresu współpracy nad zagadnieniami z dziedziny lotnictwa cywilnego innymi niż ww. systemy do obszaru badań i rozwoju. Zaletą takiego podejścia jest to, że porozumienie nadal umożliwiałoby współpracę nad zagadnieniami dotyczącymi badań i rozwoju w dziedzinie lotnictwa cywilnego z wyłączeniem systemów zarządzania ruchem lotniczym, przy jednoczesnym zachowaniu już wynegocjowanych wiążących ram współpracy z USA.

Wnioskowana decyzja ma na celu zatwierdzenie wejścia w życie zmiany 1 do porozumienia, podpisanej przez przedstawicieli Unii i Stanów Zjednoczonych na podstawie odpowiedniej decyzji Rady. Zmiana obejmuje zmieniony główny tekst porozumienia oraz zmieniony załącznik 1 dotyczący „modernizacji systemów zarządzania ruchem lotniczym i globalnej interoperacyjności”. Niniejsza inicjatywa jest zgodna z priorytetami politycznymi UE w dziedzinie rynku wewnętrznego, wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy oraz wspiera rolę Unii Europejskiej jako aktywnego podmiotu globalnego. Zalecenie jest spójne z unijną polityką w dziedzinie badań naukowych i innowacji oraz sieci transeuropejskich, która w odniesieniu do SESAR stanowi podstawę ram badań i rozwoju oraz wdrażania tego projektu.

Sprawozdawca wyraża zdecydowane przekonanie, że udzielenie zgody na zawarcie w imieniu Unii Europejskiej zmiany 1 dotyczącej Porozumienia o współpracy NAT-I-9406 między Stanami Zjednoczonymi Ameryki a Unią Europejską leży w interesie UE.

PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

Decyzja Rady w sprawie zawarcia w imieniu Unii Europejskiej zmiany 1 dotyczącej Porozumienia o współpracy NAT-I-9406 między Stanami Zjednoczonymi Ameryki a Unią Europejską

Odsyłacze

05800/2018 – C8-0122/2018 – COM(2018)00272018/0009(NLE)

Data skonsultowania się / zwrócenia się o wyrażenie zgody

19.3.2018

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

ITRE

16.4.2018

 

 

 

Komisje wyznaczone do wydania opinii

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

TRAN

16.4.2018

 

 

 

Opinia niewydana

       Data decyzji

TRAN

19.2.2018

 

 

 

Sprawozdawcy

       Data powołania

Rolandas Paksas

21.2.2018

 

 

 

Rozpatrzenie w komisji

16.5.2018

 

 

 

Data przyjęcia

19.6.2018

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

58

2

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Zigmantas Balčytis, Nikolay Barekov, Bendt Bendtsen, José Blanco López, David Borrelli, Jonathan Bullock, Cristian-Silviu Buşoi, Reinhard Bütikofer, Jerzy Buzek, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Fredrick Federley, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, András Gyürk, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jeppe Kofod, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri, Christelle Lechevalier, Edouard Martin, Angelika Mlinar, Dan Nica, Angelika Niebler, Rolandas Paksas, Aldo Patriciello, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Françoise Grossetête, Benedek Jávor, Werner Langen, Olle Ludvigsson, Marisa Matias, Rupert Matthews, Dominique Riquet, Michèle Rivasi, Maria Spyraki

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Mary Honeyball

Data złożenia

22.6.2018

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO

W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

58

+

ALDE

Fredrick Federley, Kaja Kallas, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Dominique Riquet, Lieve Wierinck

ECR

Nikolay Barekov, Edward Czesak, Ashley Fox, Rupert Matthews, Evžen Tošenovský

EFDD

Jonathan Bullock, Rolandas Paksas, Dario Tamburrano

ENF

Barbara Kappel, Christelle Lechevalier

NI

David Borrelli

PPE

Bendt Bendtsen, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Françoise Grossetête, András Gyürk, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Werner Langen, Angelika Niebler, Aldo Patriciello, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Maria Spyraki, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Anna Záborská

S&D

Zigmantas Balčytis, José Blanco López, Adam Gierek, Theresa Griffin, Mary Honeyball, Jeppe Kofod, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri, Olle Ludvigsson, Edouard Martin, Dan Nica, Miroslav Poche, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Reinhard Bütikofer, Jakop Dalunde, Benedek Jávor, Michèle Rivasi, Claude Turmes

2

-

GUE/NGL

Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis

0

0

 

 

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

Ostatnia aktualizacja: 11 września 2018
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności