RECOMANDARE referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii, a Modificării 1 la Memorandumul de cooperare NAT-I-9406 dintre Statele Unite ale Americii și Uniunea Europeană

22.6.2018 - (05800/2018 – C8-0122/2018 – 2018/0009(NLE)) - ***

Comisia pentru industrie, cercetare și energie
Raportor: Rolandas Paksas

Procedură : 2018/0009(NLE)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
A8-0214/2018
Texte depuse :
A8-0214/2018
Dezbateri :
Texte adoptate :

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii, a Modificării 1 la Memorandumul de cooperare NAT-I-9406 dintre Statele Unite ale Americii și Uniunea Europeană

(05800/2018 – C8-0122/2018 – 2018/0009(NLE))

(Procedura de aprobare)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea de decizie a Consiliului (05800/2018),

–  având în vedere Modificarea 1 la Memorandumul de cooperare NAT-I-9406 între Statele Unite ale Americii și Uniunea Europeană (14031/2017),

–  având în vedere cererea de aprobare prezentată de Consiliu în conformitate cu articolul 100 alineatul (2), articolul 218 alineatul (6) al doilea paragraf litera (a) și articolul 218 alineatul (7) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (C8-0122/2018),

–  având în vedere articolul 99 alineatele (1) și (4) și articolul 108 alineatul (7) din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere recomandarea Comisiei pentru industrie, cercetare și energie (A8-0214/2018),

1.  aprobă încheierea acordului;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului și Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre și ale Statelor Unite ale Americii.

EXPUNERE DE MOTIVE

Având același obiectiv de a dezvolta un transport aerian mai sigur și mai eficient, Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii au semnat, în 2011, Memorandumul de cooperare dintre Statele Unite ale Americii și Uniunea Europeană în materie de cercetare și dezvoltare în sfera aviației civile (denumit în continuare „MoC”). Activitățile de cooperare desfășurate până în prezent în temeiul MoC au vizat, în principal, sistemele de management al traficului aerian (ATM), cu precădere cooperarea în domeniul cercetării și al dezvoltării dintre SESAR (Programul de cercetare privind managementul traficului aerian în cerul unic european), componenta tehnologică a inițiativei privind cerul unic european și NextGen, programul gestionat de Administrația Federală a Aviației (FAA). La acel moment, ambele programe erau în faza de cercetare și dezvoltare, ceea ce justifica accentul pus inițial pe cooperarea în cadrul activităților de cercetare, dezvoltare și validare.

Cooperarea în temeiul MoC, în special între SESAR și NextGen, a ajuns în prezent la un grad înalt de maturitate și a livrat rezultate remarcabile în ceea ce privește promovarea interoperabilității globale a sistemelor ATM. În consecință, cele două părți au putut să exploreze posibilitatea extinderii cooperării la aspecte legate de implementarea sistemelor ATM. Având în vedere cele de mai sus, Consiliul a autorizat Comisia, la 8 mai 2017, să negocieze cu FAA o modificare a MoC pentru a extinde sfera acestuia, astfel încât să cuprindă și implementarea.

Modificarea 1 la MoC a făcut obiectul negocierilor dintre Comisie și FAA și, pe baza unei decizii în acest sens a Consiliului, a fost semnată la 13 decembrie 2017 în numele Uniunii, prezenta decizie urmând procesului de adoptare a deciziei menționate. Modificarea se bazează în totalitate pe aceleași obiective și principii care stau la baza MoC existent. Extinderea cooperării dintre Uniune și SUA la toate etapele modernizării ATM, inclusiv implementarea, reprezintă continuarea naturală a activităților desfășurate cu succes în temeiul actualului MoC. Potrivit propunerii Comisiei de a deschide negocieri în vederea modificării MoC, cea mai bună opțiune a fost de a modifica domeniul de aplicare al MoC actual, pentru a include toate etapele modernizării ATM, inclusiv implementarea, în domeniul de aplicare al politicii privind cerul unic european, limitând totodată sfera cooperării pe teme de aviație civilă care nu țin de ATM la cercetare și dezvoltare. Avantajul acestui demers este că MoC ar continua să asigure cooperarea pe orice teme de cercetare și dezvoltare în domeniul aviației civile care nu țin de ATM, păstrând totodată cadrul de cooperare obligatoriu deja negociat cu SUA.

Propunerea de decizie urmărește să autorizeze intrarea în vigoare a Modificării 1 la MoC semnată de reprezentanții Uniunii Europene și ai Statelor Unite, pe baza unei decizii în acest sens a Consiliului. Modificarea include textul principal revizuit al MoC și o anexă 1 revizuită privind „Modernizarea ATM și interoperabilitatea globală”. Această inițiativă este conformă cu prioritățile politice ale UE în ceea ce privește piața internă, creșterea economică și locurile de muncă și în ceea ce privește rolul Uniunii Europene pe scena mondială. Recomandarea este compatibilă, de asemenea, cu politica UE în domeniul cercetării și al inovării și cu politica privind rețelele transeuropene, pe care se bazează cadrul de cercetare și dezvoltare și cadrul de implementare ale proiectului SESAR.

În calitate de raportor, sunt ferm convins că este în interesul UE să aprobe încheierea, în numele Uniunii Europene, a Modificării 1 la Memorandumul de cooperare NAT-I-9406 dintre Statele Unite ale Americii și Uniunea Europeană.

PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE

Titlu

Decizia Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Modificării 1 la Memorandumul de cooperare NAT-I-9406 dintre Statele Unite ale Americii și Uniunea Europeană

Referințe

05800/2018 – C8-0122/2018 – COM(2018)00272018/0009(NLE)

Data sesizării

19.3.2018

 

 

 

Comisie competentă

       Data anunțului în plen

ITRE

16.4.2018

 

 

 

Comisii sesizate pentru aviz

       Data anunțului în plen

TRAN

16.4.2018

 

 

 

Avize care nu au fost emise

       Data deciziei

TRAN

19.2.2018

 

 

 

Raportori

       Data numirii

Rolandas Paksas

21.2.2018

 

 

 

Examinare în comisie

16.5.2018

 

 

 

Data adoptării

19.6.2018

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

58

2

0

Membri titulari prezenți la votul final

Zigmantas Balčytis, Nikolay Barekov, Bendt Bendtsen, José Blanco López, David Borrelli, Jonathan Bullock, Cristian-Silviu Bușoi, Reinhard Bütikofer, Jerzy Buzek, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Fredrick Federley, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, András Gyürk, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jeppe Kofod, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri, Christelle Lechevalier, Edouard Martin, Angelika Mlinar, Dan Nica, Angelika Niebler, Rolandas Paksas, Aldo Patriciello, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Membri supleanți prezenți la votul final

Françoise Grossetête, Benedek Jávor, Werner Langen, Olle Ludvigsson, Marisa Matias, Rupert Matthews, Dominique Riquet, Michèle Rivasi, Maria Spyraki

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Mary Honeyball

Data depunerii

22.6.2018

VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

58

+

ALDE

Fredrick Federley, Kaja Kallas, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Dominique Riquet, Lieve Wierinck

ECR

Nikolay Barekov, Edward Czesak, Ashley Fox, Rupert Matthews, Evžen Tošenovský

EFDD

Jonathan Bullock, Rolandas Paksas, Dario Tamburrano

ENF

Barbara Kappel, Christelle Lechevalier

NI

David Borrelli

PPE

Bendt Bendtsen, Cristian-Silviu Bușoi, Jerzy Buzek, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Françoise Grossetête, András Gyürk, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Werner Langen, Angelika Niebler, Aldo Patriciello, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Maria Spyraki, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Anna Záborská

S&D

Zigmantas Balčytis, José Blanco López, Adam Gierek, Theresa Griffin, Mary Honeyball, Jeppe Kofod, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri, Olle Ludvigsson, Edouard Martin, Dan Nica, Miroslav Poche, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Reinhard Bütikofer, Jakop Dalunde, Benedek Jávor, Michèle Rivasi, Claude Turmes

2

-

GUE/NGL

Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis

0

0

 

 

Legenda simbolurilor utilizate:

+ : pentru

- : împotrivă

0 : abțineri

Ultima actualizare: 11 septembrie 2018
Aviz juridic - Politica de confidențialitate