Postup : 2018/0009(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0214/2018

Predkladané texty :

A8-0214/2018

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 12/09/2018 - 6.2

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0335

ODPORÚČANIE     ***
PDF 523kWORD 58k
22.6.2018
PE 620.812v02-00 A8-0214/2018

k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí zmeny č. 1 memoranda o spolupráci NAT-I-9406 medzi Spojenými štátmi americkými a Európskou úniou v mene Únie

(05800/2018 – C8-0122/2018 – 2018/0009(NLE))

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku

Spravodajca: Rolandas Paksas

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU
 ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIENV GESTORSKOM VÝBORE

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí zmeny č. 1 memoranda o spolupráci NAT-I-9406 medzi Spojenými štátmi americkými a Európskou úniou v mene Únie

(05800/2018 – C8-0122/2018 – 2018/0009(NLE))

(Súhlas)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (05800/2018),

–  so zreteľom na zmenu č. 1 memoranda o spolupráci NAT-I-9406 medzi Spojenými štátmi americkými a Európskou úniou (14031/2017),

–  so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkom 100 ods. 2, článkom 218 ods. 6 druhým pododsekom písm. a) a článkom 218 ods. 7 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (C8-0122/2018),

–  so zreteľom na článok 99 ods. 1 a 4 a článok 108 ods. 7 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na odporúčanie Výboru pre priemysel, výskum a energetiku (A8-0214/2018),

1.  udeľuje súhlas s uzatvorením dohody;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov a Spojených štátov amerických.


DÔVODOVÁ SPRÁVA

V záujme dosiahnutia spoločného cieľa, ktorým je bezpečnejšia a efektívnejšia letecká doprava, Európska únia a Spojené štáty americké v roku 2011 podpísali memorandum o spolupráci medzi Spojenými štátmi americkými a Európskou úniou vo výskume a vývoji v oblasti civilného letectva (ďalej len „memorandum“). Doterajšia činnosť v rámci spolupráce na základe memoranda sa týka predovšetkým systémov manažmentu letovej prevádzky (ATM), najmä v oblasti výskumu a vývoja medzi projektom SESAR (Výskum manažmentu letovej prevádzky jednotného európskeho neba), ktorý je technologickou zložkou iniciatívy Jednotné európske nebo (SES), a programom NextGen v gescii amerického Federálneho úradu pre letectvo (FAA). V tom čase boli oba tieto programy vo fáze výskumu a vývoja, a preto sa spolupráca spočiatku zamerala na činnosti v oblasti výskumu, vývoja a overovania.

Spolupráca na základe memoranda, najmä medzi programami SESAR a NextGen, už dosiahla veľmi pokročilú úroveň a prináša výsledky dôležité z hľadiska podpory globálnej interoperability systémov ATM. Preto začali obe strany skúmať možnosti rozšírenia spolupráce o témy týkajúce sa nasadzovania systémov ATM. Na základe toho Rada 8. mája 2017 poverila Komisiu, aby s FAA rokovala o zmene memoranda s cieľom rozšíriť jeho rozsah pôsobnosti o nasadzovanie systémov.

Zmena č. 1 memoranda bola predmetom rokovania medzi Komisiou a FAA a na základe príslušného rozhodnutia Rady bola 13. decembra 2017 v mene Únie podpísaná, pričom toto rozhodnutie je ďalším krokom v postupe jej prijímania. Táto zmena v plnej miere vychádza z tých istých cieľov a zásad, ktoré sú základom súčasného memoranda. Rozšírenie rozsahu spolupráce medzi Úniou a USA na všetky fázy modernizácie ATM vrátane nasadzovania je prirodzeným pokračovaním činností, ktoré sa úspešne realizujú na základe súčasného memoranda. Ako je uvedené v návrhu Komisie na začatie rokovaní o zmene memoranda, najvhodnejšie je zmeniť rozsah pôsobnosti súčasného memoranda tak, aby zahŕňalo všetky fázy modernizácie ATM vrátane nasadzovania, a to v rámci politiky jednotného európskeho neba, pričom rozsah spolupráce na témach z oblasti civilného letectva mimo ATM by sa obmedzil na výskum a vývoj. Výhoda tohto prístupu spočíva v tom, že na základe memoranda by sa mohlo pokračovať v spolupráci na ľubovoľnej téme z oblasti výskumu a vývoja civilného letectva mimo ATM, a zároveň by sa zachoval už dohodnutý záväzný rámec spolupráce s USA.

Navrhovaným rozhodnutím sa má povoliť nadobudnutie platnosti zmeny č. 1 memoranda o spolupráci podpísanej zástupcami Únie a Spojených štátov na základe príslušného rozhodnutia Rady. Súčasťou tejto zmeny je revidované znenie memoranda a revidovaná príloha č. 1 o „modernizácii a globálnej interoperabilite ATM“. Táto iniciatíva je v súlade s politickými prioritami EÚ, pokiaľ ide o vnútorný trh, rast a pracovné miesta a Európsku úniu ako globálneho aktéra. Odporúčanie je v súlade s politikou EÚ v oblasti výskumu a inovácií a v oblasti transeurópskych sietí, ktoré tvoria základ pre rámce výskumu a vývoja a nasadzovania projektu SESAR.

Ako spravodajca som pevne presvedčený, že súhlas s uzavretím zmeny č. 1 memoranda o spolupráci NAT-I-9406 medzi Spojenými štátmi americkými a Európskou úniou v mene Európskej únie je v záujme EÚ.


POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Rozhodnutie Rady o uzavretí v mene Európskej únie zmeny č. 1 memoranda o spolupráci NAT-I-9406 medzi Spojenými štátmi americkými a Európskou úniou

Referenčné čísla

05800/2018 – C8-0122/2018 – COM(2018)00272018/0009(NLE)

Dátum konzultácie / žiadosť o súhlas

19.3.2018

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

ITRE

16.4.2018

 

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

TRAN

16.4.2018

 

 

 

Bez predloženia stanoviska

       dátum rozhodnutia

TRAN

19.2.2018

 

 

 

Spravodajcovia

       dátum menovania

Rolandas Paksas

21.2.2018

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

16.5.2018

 

 

 

Dátum prijatia

19.6.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

58

2

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Zigmantas Balčytis, Nikolay Barekov, Bendt Bendtsen, José Blanco López, David Borrelli, Jonathan Bullock, Cristian-Silviu Buşoi, Reinhard Bütikofer, Jerzy Buzek, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Fredrick Federley, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, András Gyürk, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jeppe Kofod, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri, Christelle Lechevalier, Edouard Martin, Angelika Mlinar, Dan Nica, Angelika Niebler, Rolandas Paksas, Aldo Patriciello, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Françoise Grossetête, Benedek Jávor, Werner Langen, Olle Ludvigsson, Marisa Matias, Rupert Matthews, Dominique Riquet, Michèle Rivasi, Maria Spyraki

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Mary Honeyball

Dátum predloženia

22.6.2018


ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIENV GESTORSKOM VÝBORE

58

+

ALDE

Fredrick Federley, Kaja Kallas, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Dominique Riquet, Lieve Wierinck

ECR

Nikolay Barekov, Edward Czesak, Ashley Fox, Rupert Matthews, Evžen Tošenovský

EFDD

Jonathan Bullock, Rolandas Paksas, Dario Tamburrano

ENF

Barbara Kappel, Christelle Lechevalier

NI

David Borrelli

PPE

Bendt Bendtsen, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Françoise Grossetête, András Gyürk, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Werner Langen, Angelika Niebler, Aldo Patriciello, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Maria Spyraki, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Anna Záborská

S&D

Zigmantas Balčytis, José Blanco López, Adam Gierek, Theresa Griffin, Mary Honeyball, Jeppe Kofod, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri, Olle Ludvigsson, Edouard Martin, Dan Nica, Miroslav Poche, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Reinhard Bütikofer, Jakop Dalunde, Benedek Jávor, Michèle Rivasi, Claude Turmes

2

-

GUE/NGL

Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis

0

0

 

 

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

Posledná úprava: 11. septembra 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia