PRIPOROČILO o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Unije, Spremembe 1 Memoranduma o sodelovanju NAT-I-9406 med Združenimi državami Amerike in Evropsko unijo

22.6.2018 - (05800/2018 – C8-0122/2018 – 2018/0009(NLE)) - ***

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko
Poročevalec: Rolandas Paksas

Postopek : 2018/0009(NLE)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
A8-0214/2018
Predložena besedila :
A8-0214/2018
Razprave :
Sprejeta besedila :

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Unije, Spremembe 1 Memoranduma o sodelovanju NAT-I-9406 med Združenimi državami Amerike in Evropsko unijo

(05800/2018 – C8-0122/2018 – 2018/0009(NLE))

(Odobritev)

Evropski parlament,

–  ob osnutka sklepa Sveta (05800/2018),

–  ob upoštevanju Spremembe 1 Memoranduma o sodelovanju NAT-I-9406 med Združenimi državami Amerike in Evropsko unijo (14031/2017).

–  ob upoštevanju zahteve za odobritev, ki jo je Svet podal v skladu s členom 100(2) in točko (a) drugega pododstavka člena 218(6) ter členom 218(7) Pogodbe o delovanju Evropske unije (C8-0122/2018),

–  ob upoštevanju člena 99(1) in (4) ter člena 108(7) Poslovnika,

–  ob upoštevanju priporočila Odbora za industrijo, raziskave in energetiko (A8-0214/2018),

1.  odobri sklenitev sporazuma;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter vladam in parlamentom držav članic in Združenih držav Amerike.

OBRAZLOŽITEV

Ker imata Evropska unija in ZDA skupni cilj razviti varnejši in učinkovitejši letalski promet, sta leta 2011 podpisali Memorandum o sodelovanju med Združenimi državami Amerike in Evropsko unijo pri raziskavah in razvoju na področju civilnega letalstva (v nadaljnjem besedilu: memorandum o sodelovanju). Do zdaj izvedene dejavnosti sodelovanja v okviru memoranduma o sodelovanju so v glavnem povezane s sistemom upravljanja zračnega prometa, predvsem sodelovanje na področju raziskovanja in razvoja med projektom SESAR (raziskave ATM v okviru enotnega evropskega neba), tehnološkim vidikom pobude enotnega evropskega neba, in programom NextGen, ki ga upravlja Zvezna uprava za letalstvo (FAA). Takrat sta bila oba programa v raziskovalni in razvojni fazah, kar je upravičevalo začetno usmerjenost sodelovanja na raziskovalne in razvojne dejavnosti ter dejavnosti potrjevanja.

Sodelovanje na podlagi memoranduma o sodelovanju, zlasti med programoma SESAR in NextGen, je zdaj doseglo visoko stopnjo zrelosti in prineslo pomembne rezultate v smislu spodbujanja globalne interoperabilnosti sistemov ATM. Zaradi tega sta pogodbenici raziskali možnost razširitve obsega sodelovanja na teme, povezane z uvajanjem sistemov ATM. Na tej podlagi je Svet 8. maja 2017 na Komisijo prenesel pooblastilo za pogajanja s FAA o spremembi memoranduma o sodelovanju, da bi se njegovo področje uporabe razširilo na področje uvajanja.

Komisija in FAA sta se na podlagi pogajanj dogovorili o Spremembi 1 memoranduma o sodelovanju, ki je bila 13. decembra 2017 v imenu Unije podpisana na podlagi ustreznega sklepa Sveta, medtem ko ta sklep sledi postopku sprejetja. Sprememba temelji na povsem enakih ciljih in načelih, na katerih je zasnovan obstoječi memorandum o sodelovanju. Razširitev obsega sodelovanja med Unijo in ZDA na vse faze posodobitve ATM, vključno z uvajanjem, pomeni naravni razvoj dela, ki je bilo uspešno opravljeno v okviru veljavnega memoranduma o sodelovanju. Kot je navedeno v predlogu Komisije za začetek pogajanj o spremembi memoranduma o sodelovanju, je bila najboljša možnost, da se spremeni področje uporabe veljavnega memoranduma o sodelovanju, da bi se v okvir politike enotnega evropskega neba vključile vse faze posodobitve ATM, vključno z uvajanjem, in hkrati omejil obseg sodelovanja pri zadevah na področju civilnega letalstva, ki niso povezane z ATM, na področje raziskav in razvoja. Prednost tega pristopa je, da bi memorandum o sodelovanju še naprej zagotavljal sodelovanje pri vsaki zadevi v zvezi z raziskavami in razvojem na področju civilnega letalstva, ki ni povezana z ATM, in obenem ohranil že dogovorjeni zavezujoči okvir sodelovanja z ZDA.

Cilj predlaganega sklepa je odobriti začetek veljavnosti Spremembe 1 memoranduma o sodelovanju, ki so jo podpisali predstavniki Unije in Združenih držav na podlagi ustreznega sklepa Sveta. Sprememba vključuje revidirano glavno besedilo memoranduma o sodelovanju in revidirano Prilogo 1 „Posodobitev in globalna interoperabilnost upravljanja zračnega prometa“. Ta pobuda je v skladu s političnimi prednostnimi nalogami EU v zvezi z notranjim trgom, rastjo in delovnimi mesti ter vlogo Evropske unije kot globalnim akterjem. Predlog je skladen s politiko EU na področju raziskav in inovacij ter politiko vseevropskih omrežij, na katerih temeljita okvira SESAR za raziskave in razvoj ter uvajanje.

Kot poročevalec sem trdno prepričan, da je v interesu EU, da odobri sklenitev Spremembe 1 memoranduma o sodelovanju NAT-I-9406 med Združenimi državami Amerike in Evropsko unijo v imenu Evropske unije.

POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Sklep Sveta o sklenitvi Spremembe 1 Memoranduma o sodelovanju NAT-I-9406 med Združenimi državami Amerike in Evropsko unijo v imenu Evropske unije

Referenčni dokumenti

05800/2018 – C8-0122/2018 – COM(2018)00272018/0009(NLE)

Datum posvetovanja / Zahteva za odobritev

19.3.2018

 

 

 

Pristojni odbor

Datum razglasitve na zasedanju

ITRE

16.4.2018

 

 

 

Odbori, zaprošeni za mnenje

Datum razglasitve na zasedanju

TRAN

16.4.2018

 

 

 

Odbori, ki niso podali mnenja

Datum sklepa

TRAN

19.2.2018

 

 

 

Poročevalec/-ka

Datum imenovanja

Rolandas Paksas

21.2.2018

 

 

 

Obravnava v odboru

16.5.2018

 

 

 

Datum sprejetja

19.6.2018

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

58

2

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Zigmantas Balčytis, Nikolaj Barekov (Nikolay Barekov), Bendt Bendtsen, José Blanco López, David Borrelli, Jonathan Bullock, Cristian-Silviu Buşoi, Reinhard Bütikofer, Jerzy Buzek, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Fredrick Federley, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, András Gyürk, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jeppe Kofod, Peter Kurumbašev (Peter Kouroumbashev), Miapetra Kumpula-Natri, Christelle Lechevalier, Edouard Martin, Angelika Mlinar, Dan Nica, Angelika Niebler, Rolandas Paksas, Aldo Patriciello, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Neoklis Silikiotis (Neoklis Sylikiotis), Dario Tamburrano, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Uručev (Vladimir Urutchev), Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Françoise Grossetête, Benedek Jávor, Werner Langen, Olle Ludvigsson, Marisa Matias, Rupert Matthews, Dominique Riquet, Michèle Rivasi, Maria Spiraki (Maria Spyraki)

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Mary Honeyball

Datum predložitve

22.6.2018

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

58

+

ALDE

Fredrick Federley, Kaja Kallas, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Dominique Riquet, Lieve Wierinck

ECR

Nikolaj Barekov (Nikolay Barekov), Edward Czesak, Ashley Fox, Rupert Matthews, Evžen Tošenovský

EFDD

Jonathan Bullock, Rolandas Paksas, Dario Tamburrano

ENF

Barbara Kappel, Christelle Lechevalier

NI

David Borrelli

PPE

Bendt Bendtsen, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Françoise Grossetête, András Gyürk, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Werner Langen, Angelika Niebler, Aldo Patriciello, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Maria Spiraki (Maria Spyraki), Vladimir Uručev (Vladimir Urutchev), Henna Virkkunen, Anna Záborská

S&D

Zigmantas Balčytis, José Blanco López, Adam Gierek, Theresa Griffin, Mary Honeyball, Jeppe Kofod, Peter Kurumbašev (Peter Kouroumbashev), Miapetra Kumpula-Natri, Olle Ludvigsson, Edouard Martin, Dan Nica, Miroslav Poche, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Reinhard Bütikofer, Jakop Dalunde, Benedek Jávor, Michèle Rivasi, Claude Turmes

2

-

GUE/NGL

Marisa Matias, Neoklis Silikiotis (Neoklis Sylikiotis)

0

0

 

 

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

Zadnja posodobitev: 10. september 2018
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov