Betänkande - A8-0214/2018Betänkande
A8-0214/2018

REKOMMENDATION om utkastet till rådets beslut om ingående, på unionens vägnar, av ändring 1 av samarbetsmemorandum NAT-I-9406 mellan Amerikas förenta stater och Europeiska unionen

22.6.2018 - (05800/2018 – C8-0122/2018 – 2018/0009(NLE)) - ***

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi
Föredragande: Rolandas Paksas

Förfarande : 2018/0009(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A8-0214/2018
Ingivna texter :
A8-0214/2018
Debatter :
Omröstningar :
Antagna texter :

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om utkastet till rådets beslut om ingående, på unionens vägnar, av ändring 1 av samarbetsmemorandum NAT-I-9406 mellan Amerikas förenta stater och Europeiska unionen

(05800/2018 – C8-0122/2018 – 2018/0009(NLE))

(Godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av utkastet till rådets beslut (05800/2018),

–  med beaktande av ändring 1 av samarbetsmemorandum NAT-I-9406 mellan Amerikas förenta stater och Europeiska unionen (14031/2017),

–  med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artiklarna 100.2, 218.6 andra stycket a och 218.7 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C8-0122/2018),

–  med beaktande av artikel 99.1 och 99.4 samt artikel 108.7 i arbetsordningen,

–  med beaktande av rekommendationen från utskottet för industrifrågor, forskning och energi (A8-0214/2018).

1.  Europaparlamentet godkänner att avtalet ingås.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och i Amerikas förenta stater.

MOTIVERING

Europeiska unionen och Amerikas förenta stater har det gemensamma målet att utveckla säkrare och effektivare lufttransporter, och 2011 undertecknade de ett samarbetsmemorandum mellan Amerikas förenta stater och Europeiska unionen om forskning och utveckling inom civil luftfart (nedan kallat samarbetsmemorandumet). Hittills har samarbetet inom ramen för samarbetsmemorandumet främst rört system för flygledningstjänst (ATM), särskilt samarbete inom forskning och utveckling (FoU) mellan Sesar-projektet (Single European Sky ATM Research), den tekniska komponenten i initiativet för att inrätta ett gemensamt europeiskt luftrum (Single European Sky) och NextGen, det program som förvaltas av amerikanska luftfartsmyndigheten Federal Aviation Administration (FAA). Vid den tidpunkten var båda dessa program i forsknings- och utvecklingsfasen, vilket motiverade den ursprungliga inriktningen på samarbete kring forskning, utveckling och validering.

Samarbetet inom ramen för samarbetsmemorandumet, i synnerhet mellan Sesar och NextGen, har nu nått en hög mognadsgrad och gett viktiga resultat när det gäller att främja global driftskompatibilitet mellan ATM-system. Detta ledde till att de båda parterna undersökte möjligheterna att utvidga samarbetet till att omfatta frågor som rör införandet av ATM‑system. På grundval av detta gav rådet den 8 maj 2017 kommissionen befogenhet att förhandla med FAA om en ändring av samarbetsmemorandumet för att utvidga dess tillämpningsområde till att omfatta införande.

Ändring 1 av samarbetsmemorandumet har förhandlats fram mellan kommissionen och FAA och undertecknades den 13 december 2017 på grundval av ett motsvarande rådsbeslut på unionens vägnar, medan det här beslutet följer sitt antagandeförfarande. Ändringen bygger helt och hållet på samma mål och principer som ligger till grund för det befintliga samarbetsmemorandumet. Utvidgningen av samarbetet mellan unionen och USA till att omfatta alla faser av ATM-modernisering, inbegripet införande, är en naturlig utveckling av det arbete som genomförts framgångsrikt inom ramen för det nuvarande samarbetsmemorandumet. Såsom anges i kommissionens förslag om att inleda förhandlingar för att ändra samarbetsmemorandumet var det bästa alternativet att ändra det befintliga samarbetsmemorandumets tillämpningsområde så att det omfattar alla faser av ATM‑modernisering, inbegripet införande, inom ramen för strategin för ett gemensamt europeiskt luftrum, och samtidigt begränsa samarbetet kring de frågor om civil luftfart som inte rör ATM till att endast gälla forskning och utveckling. Fördelen med denna strategi är att samarbetsmemorandumet skulle fortsätta att sörja för samarbete kring alla frågor avseende forskning och utveckling inom civil luftfart som inte rör ATM, samtidigt som den bindande samarbetsram som redan förhandlats fram med USA bevaras.

Förslaget till beslut syftar till att godkänna ikraftträdandet av ändring 1 av samarbetsmemorandumet, vilken undertecknats av företrädarna för unionen och Förenta staterna på grundval av ett motsvarande rådsbeslut. Ändringen innehåller den reviderade huvudtexten i samarbetsmemorandumet och en reviderad bilaga 1, ”Modernisering av flygledningstjänst och global driftskompatibilitet”. Detta initiativ överensstämmer med EU:s politiska prioriteringar med avseende på den inre marknaden, tillväxt och sysselsättning samt Europeiska unionen som en global aktör. Rekommendationen är förenlig med EU:s forsknings- och innovationspolitik och strategin för de transeuropeiska näten, som ligger till grund för Sesars forsknings- och utvecklingsram och ramen för Sesars införande.

Som föredragande är jag fast övertygad om att det ligger i EU:s intresse att godkänna ingående, på Europeiska unionens vägnar, av ändring 1 av samarbetsmemorandum NAT‑I‑9406 mellan Amerikas förenta stater och Europeiska unionen.

ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Rådets beslut om ingående, på Europeiska unionens vägnar, av ändring 1 av samarbetsmemorandum NAT-I-9406 mellan Amerikas förenta stater och Europeiska unionen

Referensnummer

05800/2018 – C8-0122/2018 – COM(2018)00272018/0009(NLE)

Datum för remiss / begäran om godkännande

19.3.2018

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

ITRE

16.4.2018

 

 

 

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

TRAN

16.4.2018

 

 

 

Inget yttrande avges

       Beslut

TRAN

19.2.2018

 

 

 

Föredragande

       Utnämning

Rolandas Paksas

21.2.2018

 

 

 

Behandling i utskott

16.5.2018

 

 

 

Antagande

19.6.2018

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

58

2

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Zigmantas Balčytis, Nikolay Barekov, Bendt Bendtsen, José Blanco López, David Borrelli, Jonathan Bullock, Cristian‑Silviu Buşoi, Reinhard Bütikofer, Jerzy Buzek, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Fredrick Federley, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, András Gyürk, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jeppe Kofod, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula‑Natri, Christelle Lechevalier, Edouard Martin, Angelika Mlinar, Dan Nica, Angelika Niebler, Rolandas Paksas, Aldo Patriciello, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Françoise Grossetête, Benedek Jávor, Werner Langen, Olle Ludvigsson, Marisa Matias, Rupert Matthews, Dominique Riquet, Michèle Rivasi, Maria Spyraki

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Mary Honeyball

Ingivande

22.6.2018

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

58

+

ALDE

Fredrick Federley, Kaja Kallas, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Dominique Riquet, Lieve Wierinck

ECR

Nikolay Barekov, Edward Czesak, Ashley Fox, Rupert Matthews, Evžen Tošenovský

EFDD

Jonathan Bullock, Rolandas Paksas, Dario Tamburrano

ENF

Barbara Kappel, Christelle Lechevalier

NI

David Borrelli

PPE

Bendt Bendtsen, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Françoise Grossetête, András Gyürk, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Werner Langen, Angelika Niebler, Aldo Patriciello, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Maria Spyraki, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Anna Záborská

S&D

Zigmantas Balčytis, José Blanco López, Adam Gierek, Theresa Griffin, Mary Honeyball, Jeppe Kofod, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri, Olle Ludvigsson, Edouard Martin, Dan Nica, Miroslav Poche, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Reinhard Bütikofer, Jakop Dalunde, Benedek Jávor, Michèle Rivasi, Claude Turmes

2

-

GUE/NGL

Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis

0

0

 

 

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

Senaste uppdatering: 11 september 2018
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy