ДОКЛАД относно измененото предложение за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 904/2010 по отношение на мерките за засилване на административното сътрудничество в областта на данъка върху добавената стойност

22.6.2018 - (COM(2017)0706 – C8‑0441/2017 – 2017/0248(CNS)) - *

Комисия по икономически и парични въпроси
Докладчик: Робертс Зиле


Процедура : 2017/0248(CNS)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A8-0215/2018
Внесени текстове :
A8-0215/2018
Разисквания :
Гласувания :
Приети текстове :

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно измененото предложение за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 904/2010 по отношение на мерките за засилване на административното сътрудничество в областта на данъка върху добавената стойност

(COM(2017)0706 – C8‑0441/2017 – 2017/0248(CNS))

(Специална законодателна процедура – консултация)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2017)0706),

–  като взе предвид член 113 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно който Съветът се е консултирал с него (C8‑0441/2017),

–  като взе предвид член 78в от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси (A8-0215/2018),

1.  одобрява предложението на Комисията, както е изменено;

2.  приканва Комисията съответно да внесе промени в предложението си съгласно член 293, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз;

3.  приканва Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да информира последния за това;

4.  призовава Съвета да се консултира отново с него, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в предложението на Комисията;

5.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета, на Комисията и на националните парламенти.

Изменение  1

Предложение за регламент

Съображение 1 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(1a)  Измамите с ДДС често са свързани с организираната престъпност и много малък брой от тези организирани мрежи могат да бъдат отговорни за трансгранични измами с ДДС на стойност милиарди евро, като тези измами засягат не само събирането на приходи в държавите членки, но и собствените ресурси на Съюза. Следователно държавите членки носят споделена отговорност за защита на приходите от ДДС във всички държави членки.

Изменение    2

Предложение за регламент

Съображение 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2)  Като част от борбата с измамите с ДДС често е необходимо провеждането на административно разследване, особено когато данъчно задълженото лице не е установено в държавите членки, където е дължим данъкът. С цел да се гарантира правилното прилагане на ДДС и за да се избегнат дублирането на работата и административната тежест за данъчните органи и предприятията, когато поне две държави членки считат, че е необходимо административно разследване на сумите, декларирани от данъчно задължено лице, което не е установено на тяхна територия, но там е данъчно задължено, държавата членка, в която то е установено, следва да предприеме разследването, а запитващите държави членки следва да оказват съдействие на държавата членка по установяване, като взимат активно участие в разследването.

(2)  Като част от борбата с измамите с ДДС често е необходимо административно разследване, особено когато данъчно задълженото лице не е установено в държавата членка, където е дължим данъкът. С цел да се гарантира правилното прилагане на ДДС, да се избегне дублирането на работата и да се намали административната тежест за данъчните органи и предприятията, е необходимо да се извърши административно разследване на сумите, декларирани от данъчно задължено лице, което не е установено на тяхна територия, но е данъчно задължено там. Държавата членка, в която е установено данъчно задълженото лице, трябва да предприеме разследването, а запитващата(ите) държава(и) членка(и) трябва да оказва(т) съдействие на държавата членка по установяване, като взима(т) активно участие в разследването.

Изменение    3

Предложение за регламент

Съображение 11

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(11)  С оглед на ефективния и ефикасен контрол на ДДС при трансгранични сделки в Регламент (ЕС) № 904/2010 се предвижда длъжностни лица да присъстват в административните служби и по време на административните разследвания в други държави членки. С цел укрепване на капацитета на данъчните органи да проверят трансграничните доставки следва да се провеждат съвместни проверки, при които длъжностните лица от две или повече държави членки сформират един проверяващ екип и участват активно в съвместно административно разследване.

(11)  С оглед на ефективния и ефикасен контрол на ДДС при трансгранични сделки в Регламент (ЕС) № 904/2010 се предвижда длъжностни лица да присъстват в административните служби и по време на административните разследвания в други държави членки. С цел укрепване на капацитета на данъчните органи – като им се предоставят по-големи технически и човешки ресурси – да проверяват трансграничните доставки следва да се провеждат съвместни проверки, при които длъжностните лица от две или повече държави членки сформират един проверяващ екип и участват активно в съвместно административно разследване, в дух на продуктивно сътрудничество и при условия, които се договарят от държавите членки, с цел откриване и противодействие на трансграничните измами с ДДС, които понастоящем подкопават данъчните основи на държавите членки.

Изменение    4

Предложение за регламент

Съображение 13

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(13)  С оглед на борбата срещу най-сериозните трансгранични схеми за измама е необходимо да се изяснят и укрепят управлението, задачите и функционирането на Eurofisc. Длъжностните лица за връзка в рамките на Eurofisc следва да разполагат с възможност за бърз достъп, обмен, обработка и анализ на цялата необходима информация и да координират евентуални последващи действия. Необходимо е също така да се засили сътрудничеството с другите органи, които участват в борбата с измамите с ДДС на равнище ЕС, по-специално чрез обмен на целева информация с Европол и Европейската служба за борба с измамите. Поради това длъжностните лица за връзка в рамките на Eurofisc следва да могат, спонтанно или при поискване, да споделят информация и сведения с Европол и Европейската служба за борба с измамите. По този начин длъжностните лица за връзка в рамките на Eurofisc биха получили информация и разузнавателни сведения, съхранявани от Европол и Европейската служба за борба с измамите, за да могат да идентифицират действителните извършители на измами с ДДС.

(13)  С оглед на борбата срещу най-сериозните трансгранични схеми за измама е необходимо да се изяснят и укрепят управлението, задачите и функционирането на Eurofisc. Длъжностните лица за връзка в рамките на Eurofisc следва да разполагат с възможност за бърз достъп, обмен, обработка и анализ на цялата необходима информация и да координират евентуални последващи действия. Необходимо е също така да се засили сътрудничеството с другите органи, които участват в борбата с измамите с ДДС на равнище ЕС, по-специално чрез обмен на целева информация с Европол и Европейската служба за борба с измамите. Поради това длъжностните лица за връзка в рамките на Eurofisc следва, спонтанно или при поискване, да споделят информация и сведения с Европол, Европейската служба за борба с измамите, както и, за участващите държави членки, Европейската прокуратура, особено при съмнения за измами с ДДС над определен размер. По този начин длъжностните лица за връзка в рамките на Eurofisc биха получили информация и разузнавателни сведения, съхранявани от Европол и Европейската служба за борба с измамите, за да могат да идентифицират действителните извършители на измами с ДДС.

Изменение    5

Предложение за регламент

Съображение 15

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(15)  Въвеждането на процедура на изпращането на искания за възстановяване на ДДС съгласно член 5 от Директива 2008/9/ЕО на Съвета35 предоставя възможност да се намали административната тежест за компетентните органи за събиране на неплатените данъчни задължения в държавата членка по установяване.

(15)  (не засяга българската версия)

__________________

 

35 Директива 2008/9/ЕО на Съвета от 12 февруари 2008 г. за определяне на подробни правила за възстановяването на данъка върху добавената стойност, предвидено в Директива 2006/112/ЕО, на данъчнозадължени лица, неустановени в държавата членка по възстановяване, но установени в друга държава членка (ОВ L 44, 20.2.2008 г., стр. 23).

 

Изменение    6

Предложение за регламент

Съображение 16

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(16)  С цел да се защитят финансовите интереси на Съюза срещу сериозни трансгранични измами с ДДС държавите членки, които участват в Европейската прокуратура, следва да съобщават на тази служба, включително посредством длъжностните лица за връзка в рамките на Eurofisc, информация за най-тежките престъпления с ДДС , както е посочено в член 2, параграф 2 от Директива (ЕС) 2017/1371 на Европейския парламент и на Съвета36.

(16)  С цел да се защитят финансовите интереси на Съюза срещу сериозни трансгранични измами с ДДС държавите членки, които участват в Европейската прокуратура, следва навременно да съобщават на тази служба, включително посредством длъжностните лица за връзка в рамките на Eurofisc, информация за най-тежките престъпления с ДДС, както е посочено в член 2, параграф 2 от Директива (ЕС) 2017/1371 на Европейския парламент и на Съвета36.

__________________

__________________

36 Директива (ЕС) 2017/1371 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2017 г. относно борбата с измамите, засягащи финансовите интереси на Съюза, по наказателноправен ред (ОВ L 198, 28.7.2017 г., стр. 29).

36 Директива (ЕС) 2017/1371 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2017 г. относно борбата с измамите, засягащи финансовите интереси на Съюза, по наказателноправен ред (ОВ L 198, 28.7.2017 г., стр. 29).

Изменение    7

Предложение за регламент

Съображение 18

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(18)  Комисията може да има достъп до информацията, предавана или събирана съгласно Регламент (ЕС) № 904/2010, само доколкото това е необходимо за обслужването, поддръжката и разработването на електронните системи, поддържани от Комисията и използвани от държавите членки за целите на настоящия регламент.

(18)  Комисията следва да има достъп до информацията, предавана или събирана съгласно Регламент (ЕС) № 904/2010, доколкото това е необходимо за обслужването, поддръжката и разработването на електронните системи, поддържани от Комисията и използвани от държавите членки за целите на настоящия регламент, и за да гарантира надлежното изпълнение на настоящия регламент. Освен това следва да се даде възможност на Комисията да прави посещения в държавите членки, за да извършва оценка на функционирането на механизмите за административно сътрудничество.

Изменение    8

Предложение за регламент

Съображение 19

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(19)  Ограниченията на определени права и задължения, определени в Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета37, следва да се вземат предвид за целите на настоящия регламент, за да се защитят интересите, предвидени в член 23, параграф 1, буква д) от горепосочения регламент. Тези ограничения са необходими и пропорционални предвид потенциалните загуби на приходи за държавите членки и предвид решаващата роля, която предоставянето на информация има за ефективната борба срещу измамите.

(19)  Ограниченията на определени права и задължения, определени в Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета37, следва да се вземат предвид за целите на настоящия регламент, за да се защитят интересите, предвидени в член 23, параграф 1, буква д) от горепосочения регламент. Тези ограничения са необходими и пропорционални предвид потенциалните загуби на приходи за държавите членки и предвид решаващата роля, която предоставянето на информация има за ефективната борба срещу измамите. Тези ограничения обаче не следва да надхвърлят строго необходимото за постигането на тази цел и трябва да отговарят на високите стандарти съгласно член 52, параграф 1 от Хартата на основните права на Европейския съюз. Освен това всички бъдещи актове за изпълнение на настоящия регламент следва да са в съответствие с изискванията за защита на данните, определени в Регламент (ЕС) 2016/679 и Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета.37a

__________________

__________________

37 Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 1).

37 Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 1).

 

37а Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни (ОВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1).

Изменение    9

Предложение за регламент

Съображение 20 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(20 а)  Като се има предвид малкият брой на държавите членки, които публикуват приблизителни оценки на загубите, дължащи се на вътреобщностни измами с ДДС, наличието на сравними данни за вътреобщностните измами с ДДС би допринесло за по-добро поставяне на целите на сътрудничеството между държавите членки. Поради това Комисията, заедно с държавите членки, следва да разработят общ статистически подход за количествено измерване и анализиране на измамите с ДДС.

Изменение    10

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 1 – буква б

Регламент (ЕС) № 904/2010

Член 7 – параграф 4

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Молбата, посочена в параграф 1, може да съдържа мотивирано искане за конкретно административно разследване. Запитаният орган извършва административно разследване в сътрудничество със запитващия орган. За целта могат да бъдат използвани инструментите и процедурите, посочени в членове 28—30 от настоящия регламент. Ако запитаният орган прецени, че не е необходимо административно разследване, той незабавно уведомява запитващия орган за мотивите за това решение.

4.  Когато компетентният орган на държава членка счита, че е необходимо административно разследване, той внася мотивирано искане. Запитаният орган не може да откаже да извърши разследването. Ако информацията вече е налична, запитаният орган я предоставя незабавно на запитващите органи. Ако запитващата държава членка не е удовлетворена от получената информация, тя уведомява запитаната държава членка, че последната трябва да продължи административното разследване.

Независимо от разпоредбите на първа алинея, провеждането на разследване относно сумите, декларирани от данъчно задължено лице, установено в държавата членка на запитания орган, и облагаеми в държавата членка на запитващия орган, може да бъде отказано само поради следните причини:

Това административно разследване се провежда в съответствие с действащите в запитаната държава членка разпоредби от длъжностни лица на запитания и на запитващия органи. Длъжностните лица на запитващия орган имат същите правомощия за извършване на проверка, както длъжностните лица на запитания орган. Длъжностните лица на запитващия орган имат достъп, в частност, до същите помещения и документи като длъжностните лица на запитания орган, единствено за целите на административното разследване.

а)  на основанията, предвидени в член 54, параграф 1, въз основа на преценка от страна на запитания орган в съответствие с декларация за най-добрите практики относно връзката между настоящия параграф и член 54, параграф 1, която се приема в съответствие с процедурата, предвидена в член 58, параграф 2;

 

б)  на основанията, предвидени в член 54, параграфи 2, 3 и 4;

 

в)  на основание, че запитаният орган вече е предоставил на запитващия орган информация относно същото данъчно задължено лице вследствие на административно разследване, проведено преди по-малко от две години.

 

Когато запитаният орган откаже да проведе административно разследване по втора алинея на основанията, предвидени в буква а) или б), той въпреки това предоставя на запитващия орган данни за датите и стойността на всички съответни доставки, извършени от данъчно задълженото лице в държавата членка на запитващия орган през последните две години.

 

Когато компетентните органи на поне две държави членки смятат, че е необходимо административно разследване, запитаният орган не може да откаже да извърши разследването. Държавите членки гарантират, че между запитващия орган и запитания орган има постигнати договорености, съгласно които оправомощените от запитващия орган длъжностни лица вземат участие в административното разследване, извършвано на територията на запитания орган, с оглед събирането на информацията, посочена във втора алинея. Административното разследване се провежда съвместно от длъжностните лица на запитания и на запитващия органи. Длъжностните лица на запитващите органи имат същите правомощия за извършване на проверка както длъжностните лица на запитания орган. Длъжностните лица на запитващите органи имат достъп до същите помещения и документи като длъжностните лица на запитания орган, единствено за целите на административното разследване.

 

Обосновка

ЕС трябва да въведе ефективни механизми за извършване на проверка. Поради това е важно да се позволи на всяка отделна държава членка да иска провеждането на административно разследване и да участва в него. Длъжностните лица в запитващата държава членка често са по-добре запознати с досието и поради това е изключително важно те да могат да участват активно в проверката, при зачитане на действащите правила съгласно законодателството на засегнатата държава.

Изменение    11

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 1 – буква б

Регламент (ЕС) № 904/2010

Член 7 – параграф 4 – алинея 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Молбата, посочена в параграф 1, може да съдържа мотивирано искане за конкретно административно разследване. Запитаният орган извършва административно разследване в сътрудничество със запитващия орган. За целта могат да бъдат използвани инструментите и процедурите, посочени в членове 28 – 30 от настоящия регламент. Ако запитаният орган прецени, че не е необходимо административно разследване, той незабавно уведомява запитващия орган за мотивите за това решение.

Когато компетентният орган на държава членка счита, че е необходимо административно разследване, той внася мотивирано искане. Запитаният орган не отказва да извърши разследването и, ако информацията вече е налична, я предоставя незабавно на запитващите органи. Ако запитващата държава членка не е удовлетворена от получената информация, тя уведомява запитаната държава членка, че последната трябва да продължи административното разследване. Това административно разследване се провежда в съответствие с действащите в запитаната държава членка разпоредби от длъжностни лица на запитания и на запитващия органи. Длъжностните лица на запитващия орган упражняват същите правомощия за извършване на проверка, както длъжностните лица на запитания орган. Длъжностните лица на запитващия орган имат достъп, в частност, до същите помещения и документи като длъжностните лица на запитания орган, единствено за целите на административното разследване.

Обосновка

С въвеждането на режима за съкратено обслужване на едно гише значителна част от ДДС на държавите членки ще бъде събирана в други държави членки. Поради това е от съществено значение ЕС да разполага с ефективни системи за извършване на проверки. Поради това се предлага да се позволи на всяка отделна държава членка да иска провеждането на административно разследване и да участва в него. Длъжностните лица в запитващата държава членка са по-добре запознати с досието и поради това е изключително важно те да могат да участват активно в проверката, при зачитане на действащите правила съгласно законодателството на засегнатата държава.

Изменение    12

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 1 – буква б

Регламент (ЕС) № 904/2010

Член 7 – параграф 4 – алинея 4

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Когато компетентните органи на поне две държави членки смятат, че е необходимо административно разследване, запитаният орган не може да откаже да извърши разследването. Държавите членки гарантират, че между запитващия орган и запитания орган има постигнати договорености, съгласно които оправомощените от запитващия орган длъжностни лица вземат участие в административното разследване, извършвано на територията на запитания орган, с оглед събирането на информацията, посочена във втора алинея. Административното разследване се провежда съвместно от длъжностните лица на запитания и на запитващия органи. Длъжностните лица на запитващите органи имат същите правомощия за извършване на проверка както длъжностните лица на запитания орган. Длъжностните лица на запитващите органи имат достъп до същите помещения и документи като длъжностните лица на запитания орган единствено за целите на осъществяването на административното разследване.

Когато компетентен орган на държава членка счита, че е необходимо административно разследване, той внася мотивирано искане. Запитаният орган не отказва да извърши въпросното разследване и, ако информацията вече е налична, я предоставя незабавно на запитващия орган, преди получаването на искане. Държавите членки гарантират, че между запитващия орган и запитания орган има постигнати договорености, съгласно които оправомощените от запитващия орган длъжностни лица вземат участие в административното разследване, извършвано на територията на запитания орган, с оглед събирането на информацията, посочена във втора алинея. Административното разследване се провежда съвместно от длъжностните лица на запитания и на запитващия органи в дух на продуктивно сътрудничество. Длъжностните лица на запитващия орган имат достъп до същата информация, документи и помещения и, доколкото това е позволено съгласно законодателството на запитаната държава членка, могат да разпитват директно физически лица с цел откриване и противодействие на трансграничните измами с ДДС, които понастоящем подкопават националните данъчни основи.

Изменение    13

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 1 a (нова)

Регламент (ЕС) № 904/2010

Член 12 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(1a)  Вмъква се следният член:

 

„Член 12а

 

Всички държави членки прилагат набор от оперативни цели за намаляване на процента на забавените отговори и подобряване на качеството на исканията за информация и информират Комисията относно тези цели.“

Изменение    14

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 2

Регламент (ЕС) № 904/2010

Член 13 – параграф 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Информацията се предава посредством стандартни формуляри или чрез други средства, които съответните компетентни органи сметнат за подходящи. Чрез актове за изпълнение Комисията приема стандартните формуляри. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 58, параграф 2.;

3.  Информацията се предава, като се използват стандартни формуляри или чрез други средства, които съответните компетентни органи сметнат за подходящи. Комисията приема стандартните формуляри чрез актове за изпълнение. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 58, параграф 2.;

Изменение    15

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 2 a (нова)

Регламент (ЕС) № 904/2010

Член 14 – параграф 1 – алинея 2

 

Текст в сила

Изменение

 

(2a)  В член 14, параграф 1 втората алинея се заменя със следното:

„Дадена държава-членка може да се въздържи от участие в автоматичния обмен на информация по отношение на една или повече от посочените категории, когато събирането на информация за целите на обмена би довело до налагането на нови задължения на платците на ДДС или би наложило несъразмерна административна тежест на държавата-членка.“

„Дадена държава членка може да се въздържи от участие в автоматичния обмен на информация по отношение на една или повече от посочените категории, когато събирането на информация за целите на обмена би довело до налагането на непропорционални задължения на платците на ДДС или би наложило несъразмерна административна тежест на държавата членка.“

Изменение    16

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 3 – буква а

Регламент (ЕС) № 904/2010

Член 17 – параграф 1 – буква д

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

д)  информация относно статуса на данъчно задължено лице съгласно член 13а от Директива 2006/112/ЕО и относно датата, на която този статус е предоставен, отказан и отнет.

д)  информация във връзка със статуса на сертифицирано данъчно задължено лице съгласно член 13а от Директива 2006/112/ЕО и относно датата, на която този статус е предоставен, отказан и отнет.

Изменение    17

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 3 – буква б

Регламент (ЕС) № 904/2010

Член 17 – параграф 1 – буква е

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

„е)  информацията, която събира в съответствие с член 143, параграф 2, букви а) и б) от Директива 2006/112/ЕО, както и държавата по произход, държавата по местоназначение, продуктовия код, валутата, общата сума, валутния курс, цените на отделните позиции и нетното тегло.“;

„е)  информацията, която събира в съответствие с член 143, параграф 2, букви а) и б) от Директива 2006/112/ЕО, както и държавата по произход, идентификационните данни на износителя, държавата по местоназначение, продуктовия код, валутата, общата сума, валутния курс, цената на съответната позиция и нетното тегло.“;

Изменение    18

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 3 – буква д

Регламент (ЕС) № 904/2010

Член 17 – параграф 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Комисията определя посредством актове за изпълнение конкретните категории на информацията, посочена в буква е) от параграф 1 от настоящия член. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 58, параграф 2.;

3.  Комисията определя посредством актове за изпълнение точните категории, които да бъдат включени в стандартните формуляри, образци и процедури за предоставянето на информацията, посочена в буква е) от параграф 1 от настоящия член. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 58, параграф 2.

Изменение    19

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 4 – буква а

Регламент (ЕС) № 904/2010

Член 21 – параграф 1 а

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1a.  Всяка държава членка предоставя на своите длъжностни лица, които проверяват изискванията, предвидени в член 143, параграф 2 от Директива 2006/112/ЕО, достъп до информацията, посочена в член 17, параграф 1, букви б) и в) от настоящия регламент, до която са получили автоматизиран достъп от другите държави членки.;

1a.  Всяка държава членка предоставя на своите длъжностни лица, които проверяват изискванията, предвидени в член 143, параграф 2 от Директива 2006/112/ЕО, достъп до информацията, посочена в член 17, параграф 1, букви б) и в) от настоящия регламент, включително до регистъра на сертифицираните данъчно задължени лица, до която са получили автоматизиран достъп от другите държави членки.;

Изменение    20

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 4 – буква б – подточка i

Регламент (ЕС) № 904/2010

Член 21 – параграф 2 – буква д – подточка i

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

i)  достъпът е свързан с разследване по подозрение в измама или с откриване или идентифициране на извършителите на измами;

i)  достъпът е свързан с разследване по подозрение в измама или с откриване или идентифициране на извършителите на измами и сериозни нарушения;

Изменение    21

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 4 – буква б – подточка i

Регламент (ЕС) № 904/2010

Член 21 – параграф 2 – буква д – подточка ii

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

ii)  достъпът е осъществен посредством посоченото в член 36, параграф 1 длъжностно лице за връзка в рамките на Eurofisc, което притежава личен потребителски идентификатор за електронните системи, който му осигурява достъп до тази информация.;

ii)  достъпът е осъществен посредством посоченото в член 36, параграф 1 длъжностно лице за връзка в рамките на Eurofisc, което притежава личен потребителски идентификатор за електронните системи, който му осигурява достъп до тази информация и регистъра на сертифицираните данъчно задължени лица.;

Изменение    22

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 4 – буква в

Регламент (ЕС) № 904/2010

Член 21 - параграф 2а - алинея 1 – уводна част

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

По отношение на информацията по член 17, параграф 1, буква е) се предоставя достъп най-малко до следните данни:

По отношение на информацията по член 17, параграф 1, буква е) се предоставя достъп най-малко до следната информация:

Изменение    23

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 4 – буква в

Регламент (ЕС) № 904/2010

Член 21 – параграф 2а – алинея 1 – буква а

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а)  идентификационните номера за целите на ДДС, издадени от държавата членка, получаваща информацията;

а)  идентификационните номера за целите на ДДС, издадени от държавата членка, получаваща информацията, и регистъра на сертифицираните данъчно задължени лица;

Изменение    24

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 4 – буква в

Регламент (ЕС) № 904/2010

Член 21 – параграф 2а – алинея 1 – буква в

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  държавата по произход, държавата по местоназначение, продуктовия код, валутата, общия размер, валутния курс, цените на отделните позиции и нетното тегло на внесените стоки, които подлежат на последваща вътреобщностна доставка на стоки, извършена от всяко лице по буква б) за всяко лице, притежаващо идентификационен номер за целите на ДДС, посочен в буква а);

в)  държавата по произход, държавата по местоназначение, продуктовия код, валутата, общия размер, валутния курс, цената на съответната позиция и нетното тегло на внесените стоки, които подлежат на последваща вътреобщностна доставка на стоки, извършена от всяко лице по буква б) за всяко лице, притежаващо идентификационен номер за целите на ДДС, посочен в буква а);

Изменение    25

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 4 – буква в

Регламент (ЕС) № 904/2010

Член 21 – параграф 2а – алинея 1 – буква г – уводна част

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

  държавата по произход, държавата по местоназначение, продуктовия код, валутата, общия размер, валутния курс, цените на отделните позиции и нетното тегло на внесените стоки, които подлежат на последваща вътреобщностна доставка на стоки, извършена от всяко лице по буква б) за всяко лице, притежаващо идентификационен номер за целите на ДДС, издаден от друга държава членка, при следните условия:

  държавата по произход, държавата по местоназначение, продуктовия код, валутата, общия размер, валутния курс, цената на съответната позиция и нетното тегло на внесените стоки, които подлежат на последваща вътреобщностна доставка на стоки, извършена от всяко лице по буква б) за всяко лице, притежаващо идентификационен номер за целите на ДДС, издаден от друга държава членка, при следните условия:

Изменение    26

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 4 – буква в

Регламент (ЕС) № 904/2010

Член 21 – параграф 2а – алинея 1 – буква г – подточка i

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

i)  достъпът е свързан с разследване по подозрение в измама или с откриване или идентифициране на извършителите на измами;

i)  достъпът е свързан с разследване по подозрение в измама или с откриване или идентифициране на извършителите на измами и сериозни нарушения;

Изменение    27

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 5

Регламент (ЕС) № 904/2010

Член 21а – параграф 2 – алинея 1 – подточка i

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

i)  достъпът е свързан с разследване по подозрение в измама или с откриване или идентифициране на извършителите на измами;

i)  достъпът е свързан с разследване по подозрение в измама или с откриване или идентифициране на извършителите на измами и сериозни нарушения;

Изменение    28

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 8 – буква а

Регламент (ЕС) № 904/2010

Член 28 – параграф 2а

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

„2а.  По взаимно съгласие между запитващия орган и запитания орган и в съответствие с реда и условията, определени от последния, оправомощените от запитващия орган длъжностни лица могат да участват в административните разследвания, провеждани на територията на запитаната държава членка, с цел да съберат и обменят информацията по член 1. Административните разследвания се провеждат съвместно от длъжностните лица на запитания и на запитващия органи. Длъжностните лица на запитващия орган упражняват същите правомощия за извършване на проверка, както длъжностните лица на запитания орган. Длъжностните лица на запитващите органи имат достъп до същите помещения и документи като длъжностните лица на запитания орган, единствено за целите на административното разследване. По взаимно съгласие между запитващия орган и запитания орган и съгласно правилата, определени от запитания орган, и двата органа могат да изготвят проект за общ доклад от проверката.“;

„2а.  По взаимно съгласие между запитващия орган и запитания орган и в съответствие с реда и условията, определени от последния, оправомощените от запитващия орган длъжностни лица могат да участват в административните разследвания, провеждани на територията на запитаната държава членка, с цел да съберат и обменят информацията по член 1. Административните разследвания се провеждат съвместно, в дух на взаимно доверие и плодотворно сътрудничество, от длъжностните лица на запитания и на запитващия органи, при спазване на административните практики на тези органи и на националното законодателство на държавата членка на запитания орган, с цел борба с трансграничните измами с ДДС. Длъжностните лица на запитващите органи имат достъп до същите помещения и документи като длъжностните лица на запитания орган, единствено за целите на административното разследване. По взаимно съгласие между запитващите органи и запитания орган и съгласно правилата, определени от запитания орган, участващите органи могат да изготвят проект за общ доклад от проверката.“;

Изменение    29

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 11 – буква а

Регламент (ЕС) № 904/2010

Член 33 – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  С цел насърчаване на многостранното сътрудничество в борбата с измамите в областта на ДДС с настоящата глава се създава мрежа за бърз обмен, обработка и анализ на целева информация между държавите членки и за координиране на евентуални последващи действия (Eurofisc).;

1.  С цел насърчаване на многостранното сътрудничество в борбата с измамите в областта на ДДС с настоящата глава се създава мрежа за бърз обмен, обработка и анализ на целева информация относно трансгранични схеми за измама между държавите членки и за координиране на евентуални последващи действия (Eurofisc).“;

Изменение    30

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 11 – буква б – подточка i

Регламент (ЕС) № 904/2010

Член 33 – параграф 2 – буква б

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  изпълняват и координират бързия многостранен обмен и съвместната обработка и анализ на целева информация в областите, в които действа Eurofisc (наричани по-нататък „области на дейност на Eurofisc“);

б)  изпълняват и координират бързия многостранен обмен и съвместната обработка и анализ на целева информация относно трансгранични схеми за измама в областите, в които действа Eurofisc (наричани по-нататък „области на дейност на Eurofisc“);

Изменение    31

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 11 – буква б – подточка ii

Регламент (ЕС) № 904/2010

Член 33 – параграф 2 – буква г

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г)  координират административните разследвания, извършвани в участващите държави членки по отношение на заподозрени лица и извършители на измами, разкрити от посочените в член 36, параграф 1 длъжностни лица за връзка в рамките на Eurofisc.

г)  координират административните разследвания, извършвани в участващите държави членки по отношение на измами, разкрити от посочените в член 36, параграф 1 длъжностни лица за връзка в рамките на Eurofisc.

Изменение    32

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 12

Регламент (ЕС) № 904/2010

Член 34 – параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Държавите членки, решили да участват в областта на дейност на Eurofisc, участват активно в многостранния обмен и съвместната обработка и анализ на целева информация между всички участващи държави членки и в координирането на евентуални последващи действия.

2.  Държавите членки, решили да участват в областта на дейност на Eurofisc, участват активно в многостранния обмен и съвместната обработка и анализ на целева информация относно трансгранични схеми за измама между всички участващи държави членки и в координирането на евентуални последващи действия.

Изменение    33

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 13

Регламент (ЕС) № 904/2010

Член 35 – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Комисията предоставя на Eurofisc техническа и логистична подкрепа. Комисията няма достъп до информацията по член 1, която може да се обменя чрез Eurofisc, с изключение на обстоятелствата, предвидени в член 55, параграф 2.“;

Комисията предоставя на Eurofisc необходимата техническа и логистична подкрепа. Комисията има достъп до информацията по член 1, която може да се обменя чрез Eurofisc, за обстоятелствата, предвидени в член 55, параграф 2.“;

Изменение    34

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 14 – буква в

Регламент (ЕС) № 904/2010

Член 36 – параграф 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  По своя собствена инициатива или при поискване координаторите на област на дейност на Eurofisc могат да изпратят част от събраната и обработена информация на Европол и Европейската служба за борба с измамите (OLAF) съгласно уговореното между участниците в областта на дейност.

3.  По своя собствена инициатива или при поискване координаторите на област на дейност на Eurofisc могат да изпратят на Европол и Европейската служба за борба с измамите (OLAF) относима информация за най-тежките трансгранични престъпления с ДДС съгласно уговореното между участниците в областта на дейност.

Изменение    35

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 14 – буква в

Регламент (ЕС) № 904/2010

Член 36 – параграф 4

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Координаторите на област на дейност на Eurofisc предоставят информацията, получена от Европол и OLAF, на останалите участващи длъжностни лица за връзка в рамките на Eurofisc. Информацията се обменя по електронен път.

4.  Координаторите на област на дейност на Eurofisc може да поискат от Европол и OLAF относима информация. Координаторите на област на дейност на Eurofisc предоставят информацията, получена от Европол и OLAF, на останалите участващи длъжностни лица за връзка в рамките на Eurofisc. Информацията се обменя по електронен път.

Обосновка

От ключово значение е да има двупосочен обмен на информация между Eurofisc и Европол.

Изменение    36

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 16

Регламент (ЕС) № 904/2010

Член 48 – параграф 1 – алинея 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Когато държавата членка по установяване получи информация, че данъчно задължено лице, което подава искане за възстановяване на ДДС съгласно член 5 от Директива 2008/9/ЕО, има безспорни задължения във връзка с ДДС в тази държава членка по установяване, тя може да информира държавата членка по възстановяването за тези задължения, с цел държавата членка по възстановяване да поиска съгласието на данъчно задълженото лице възстановеният ДДС да бъде преведен директно на държавата членка по установяване, за да се погаси неизплатеното задължение във връзка с ДДС. Когато данъчно задълженото лице се съгласи с извършването на този превод, държавата членка по възстановяване, от името на данъчно задълженото лице, превежда тази сума на държавата членка по установяване, доколкото тя е задължена да погаси това неизплатено задължение във връзка с ДДС. В срок от 15 дни от получаването на превода от държавата членка по възстановяване държавата членка по установяване информира данъчно задълженото лице за това, дали размерът на преведената сума покрива напълно или частично задължението във връзка с ДДС.

Когато държавата членка по установяване получи информация, че данъчно задължено лице, което подава искане за възстановяване на ДДС съгласно член 5 от Директива 2008/9/ЕО, има безспорни задължения във връзка с ДДС в тази държава членка по установяване, тя информира държавата членка по възстановяването за тези задължения, с цел държавата членка по възстановяване да поиска съгласието на данъчно задълженото лице възстановеният ДДС да бъде преведен директно на държавата членка по установяване, за да се погаси неизплатеното задължение във връзка с ДДС. Когато данъчно задълженото лице се съгласи с извършването на този превод, държавата членка по възстановяване, от името на данъчно задълженото лице, превежда тази сума на държавата членка по установяване, доколкото тя е задължена да погаси това неизплатено задължение във връзка с ДДС. В срок от 10 работни дни от получаването на превода от държавата членка по възстановяване държавата членка по установяване информира данъчно задълженото лице за това, дали размерът на преведената сума покрива напълно или частично задължението във връзка с ДДС.

Изменение    37

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 18

Регламент (ЕС) № 904/2010

Член 49 – параграф 2а – алинея 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите членки могат да съобщят на Европейската служба за борба с измамите всякаква налична информация за престъпления срещу общата система на ДДС, за да може тя да обмисли подходящи действия в рамките на своите правомощия.“

Без да се засяга член 36, параграф 3, държавите членки могат да съобщят на Европейската служба за борба с измамите всякаква налична информация за престъпления срещу общата система на ДДС, за да може тя да обмисли подходящи действия в рамките на своите правомощия.“;

Изменение    38

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 18 a (нова)

Регламент (ЕС) № 904/2010

Член 49 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(18a)  Вмъква се следният член:

 

„Член 49a

 

Държавите членки и Комисията установяват обща система за събиране на статистически данни относно вътреобщностните измами с ДДС и публикуват националните прогнози за загуби на ДДС, дължащи се на тези измами, както и прогнози за Съюза като цяло. Комисията определя чрез актове за изпълнение практическите аспекти във връзка с подобна статистическа система. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 58, параграф 2.“

Изменение    39

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 18 б (нова)

Регламент (ЕС) № 904/2010

Член 50 – параграф 1 a (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(18б)  В член 50 се вмъква следният параграф:

 

„1а.  Когато държава членка предоставя по-широкообхватна информация на трета държава от тази, която е предвидена в глави II и III от настоящия регламент, въпросната държава членка не може да откаже да предостави тази информация на която и да е друга държава членка, търсеща сътрудничество или имаща интерес да я получи.“

Изменение    40

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 19 – буква а

Регламент (ЕС) № 904/2010

Член 55 – параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Лицата, надлежно оправомощени от органа по акредитиране на сигурността към Комисията, могат да имат достъп до тази информация само доколкото това е необходимо за обезпечаването, поддръжката и развитието на електронните системи, поддържани от Комисията и използвани от държавите членки за целите на настоящия регламент.;

2.  Лицата, надлежно оправомощени от органа по акредитиране на сигурността към Комисията, имат достъп до тази информация доколкото това е необходимо за обезпечаването, поддръжката и развитието на електронните системи, поддържани от Комисията и използвани от държавите членки за целите на настоящия регламент, както и да се осигури надлежното прилагане на настоящия регламент.“;

Изменение    41

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 19 – буква б

Регламент (ЕС) № 904/2010

Член 55 – параграф 5

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.   По отношение на съхранението, обработката и обмена на информация, посочени в настоящия регламент, се прилагат разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета (*). С цел правилното прилагане на настоящия регламент обаче държавите членки ограничават обхвата на задълженията и правата по членове 12—22 и членове 5 и 34 от Регламент (EС) 2016/679 до степента, необходима за защита на интересите по член 23, параграф 1, буква д) от посочения регламент. Обработката и съхранението на информацията, предвидени в настоящия регламент, се извършват само за целите на член 1, параграф 1 от настоящия регламент, като срокът на съхранение на информацията се ограничава до необходимото за постигането на тези цели.“

5.   По отношение на съхранението, обработката и обмена на информация, посочени в настоящия регламент, се прилагат разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета (*). С цел правилното прилагане на настоящия регламент обаче държавите членки ограничават обхвата на задълженията и правата по членове 12—22 и членове 5 и 34 от Регламент (EС) 2016/679 до степента, необходима за защита на интересите по член 23, параграф 1, буква д) от посочения регламент. Обработката и съхранението на информацията, предвидени в настоящия регламент, се одобряват само за целите на член 1, параграф 1 от настоящия регламент, като срокът на съхранение на информацията се ограничава до необходимото за постигането на тези цели.“

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Данъкът върху добавената стойност (ДДС) е важен източник на данъчни приходи за държавите членки. Но някои държави са лишени от част от тези приходи поради измами. В контекста на ДДС трансграничните данъчни измами са един от основните проблеми, с които се сблъскват държавите членки. Настоящата система на данъчно облагане на търговията между държавите членки не успява да върви в крак с темпа на нарастване на икономиката.

Докладчикът приветства предложението на Комисията за засилване на сътрудничеството между държавите членки, за да им се помогне да се борят срещу измамите с ДДС по-лесно, бързо и ефикасно. Въпреки това бяха необходими някои подобрения.

Докладчикът счита, че законодателното предложение трябва да намери правилния баланс между исканията за информация и анализирането ú, от една страна, и защитата на данните и правото на неприкосновеност на личния живот, от друга страна. Съответно са внесени няколко изменения, които имат за цел да се определят по-ясно границите на дейността на Eurofisc, както и обработването и използването на информация от страна на органите. Въведени са позовавания на съответното законодателство за защита на данните.

Аналогично бяха въведени някои подобрения в предложението, така че да се постигне по-добър баланс между интересите и отговорностите на запитващите и запитаните органи. Без да се ограничава възможността на запитващия орган да започне административно разследване, правата на запитаните органи вече са дефинирани по-добре. Освен това е въведен по-опростен механизъм за начина, по който държавите членки уреждат неизплатени задължения във връзка с ДДС. Поради развитието на съответното досие, докладчикът е заличил разпоредбите, свързани със сертифицираните данъчно задължени лица.

С други незначителни изменения докладчикът се стреми допълнително да подобри и изясни духа на предложението.

ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Изменено предложение за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 904/2010 по отношение на мерките за засилване на административното сътрудничество в областта на данъка върху добавената стойност

Позовавания

COM(2017)0706 – C8-0441/2017 – COM(2017)0567 – C8-0362/2017 – 2017/0248(CNS)

Дата на консултация с ЕП

23.10.2017

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

ECON

26.10.2017

 

 

 

Подпомагащи комисии

       Дата на обявяване в заседание

JURI

26.10.2017

 

 

 

Недадени становища

       Дата на решението

JURI

20.11.2017

 

 

 

Докладчици

       Дата на назначаване

Roberts Zīle

14.12.2017

 

 

 

Разглеждане в комисия

16.5.2018

18.6.2018

 

 

Дата на приемане

19.6.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

51

2

3

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Gerolf Annemans, Burkhard Balz, Hugues Bayet, Pervenche Berès, David Coburn, Thierry Cornillet, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Sven Giegold, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Barbara Kappel, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Werner Langen, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Alex Mayer, Bernard Monot, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Sirpa Pietikäinen, Anne Sander, Alfred Sant, Martin Schirdewan, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker, Marco Zanni

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Andrea Cozzolino, Ashley Fox, Doru-Claudian Frunzulică, Syed Kamall, Alain Lamassoure, Thomas Mann, Luigi Morgano, Michel Reimon, Joachim Starbatty

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Jens Gieseke, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Rupert Matthews

Дата на внасяне

22.6.2018

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

51

+

ALDE

Thierry Cornillet, Petr Ježek, Caroline Nagtegaal, Ramon Tremosa i Balcells

ECR

Ashley Fox, Syed Kamall, Rupert Matthews, Stanisław Ożóg, Joachim Starbatty, Kay Swinburne

ENF

Barbara Kappel

GUE/NGL

Martin Schirdewan, Miguel Viegas

PPE

Burkhard Balz, Markus Ferber, Jens Gieseke, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Esther de Lange, Werner Langen, Ivana Maletić, Thomas Mann, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Anne Sander, Theodor Dumitru Stolojan

S&D

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Andrea Cozzolino, Jonás Fernández, Doru-Claudian Frunzulică, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Cătălin Sorin Ivan, Olle Ludvigsson, Alex Mayer, Luigi Morgano, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

VERTS/ALE

Sven Giegold, Philippe Lamberts, Michel Reimon, Ernest Urtasun

2

-

EFDD

David Coburn, Marco Valli

3

0

EFDD

Bernard Monot

ENF

Gerolf Annemans, Marco Zanni

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

Последно осъвременяване: 29 юни 2018 г.
Правна информация - Политика за поверителност