Procedure : 2017/0248(CNS)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0215/2018

Indgivne tekster :

A8-0215/2018

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 03/07/2018 - 11.10

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0278

BETÆNKNING     *
PDF 580kWORD 90k
22.6.2018
PE 619.275v02-00 A8-0215/2018

om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 904/2010 for så vidt angår foranstaltninger til styrkelse af det administrative samarbejde vedrørende merværdiafgift

(COM(2017)0706 – C8-0441/2017 – 2017/0248(CNS))

Økonomi- og Valutaudvalget

Ordfører: Roberts Zīle

ÆNDRINGSFORSLAG
FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 BEGRUNDELSE
 PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG
 ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 904/2010 for så vidt angår foranstaltninger til styrkelse af det administrative samarbejde vedrørende merværdiafgift

(COM(2017)0706 – C8-0441/2017 – 2017/0248(CNS))

(Særlig lovgivningsprocedure – høring)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (COM(2017)0706),

–  der henviser til artikel 113 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C8-0441/2017),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 78c,

–  der henviser til betænkning fra Økonomi- og Valutaudvalget (A8-0215/2018),

1.  godkender Kommissionens forslag som ændret;

2.  opfordrer Kommissionen til at ændre sit forslag i overensstemmelse hermed, jf. artikel 293, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde;

3.  opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt;

4.  anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre Kommissionens forslag i væsentlig grad;

5.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

Ændringsforslag  1

Forslag til forordning

Betragtning 1 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(1a)  Momssvig er ofte knyttet til organiseret kriminalitet, og et meget lille antal af disse organiserede netværk kan være ansvarlige for milliarder af euro i grænseoverskridende momssvig, som ikke blot påvirker medlemsstaternes skatteopkrævning, men også har en negativ indvirkning på Unionens egne indtægter. Derfor har medlemsstaterne et fælles ansvar for at beskytte momsindtægterne i alle medlemsstater.

Ændringsforslag    2

Forslag til forordning

Betragtning 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(2)  Det er ofte nødvendigt at foretage en administrativ undersøgelse for at bekæmpe momssvig, navnlig når den afgiftspligtige person ikke er etableret i den medlemsstat, hvor momsen skal betales. For at sikre en korrekt anvendelse af momsreglerne, og for at undgå dobbeltarbejde og administrative byrder for skattemyndighederne og erhvervslivet, skal i tilfælde, hvor mindst to medlemsstater finder, at en administrativ undersøgelse af det beløb, der er angivet af en afgiftspligtig person, der ikke er etableret på deres område, men er afgiftspligtig på området, er nødvendig, den medlemsstat, hvor den afgiftspligtige person er etableret, foretage undersøgelsen, og den anmodende medlemsstat skal bistå etableringsmedlemsstaten ved at deltage aktivt i undersøgelsen.

(2)  Det er ofte nødvendigt med en administrativ undersøgelse for at bekæmpe momssvig, navnlig når den afgiftspligtige person ikke er etableret i den medlemsstat, hvor momsen skal betales. For at sikre en korrekt anvendelse af momsreglerne, og for at reducere de administrative byrder for skattemyndighederne og erhvervslivet, skal der foretages en administrativ undersøgelse af det beløb, der er angivet af en afgiftspligtig person, der ikke er etableret på deres område, men er afgiftspligtig på området. Den medlemsstat, hvor den afgiftspligtige person er etableret, skal foretage undersøgelsen, og den/de anmodende medlemsstat(er) skal bistå etableringsmedlemsstaten ved aktivt at deltage i undersøgelsen.

Ændringsforslag    3

Forslag til forordning

Betragtning 11

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(11)  For at sikre en effektiv overvågning af moms på grænseoverskridende transaktioner indeholder forordning (EU) nr. 904/2010 hjemmel til embedsmænds tilstedeværelse i administrative kontorer i forbindelse med administrative undersøgelser i andre medlemsstater. Med henblik på at styrke skattemyndighedernes kapacitet til at kontrollere grænseoverskridende leveringer, bør der være fælles revisioner, der gør det muligt for embedsmænd fra to eller flere medlemsstater at udgøre et enkelt revisionshold og tage aktivt del i en fælles administrativ undersøgelse.

(11)  For at sikre en effektiv overvågning af moms på grænseoverskridende transaktioner indeholder forordning (EU) nr. 904/2010 hjemmel til embedsmænds tilstedeværelse i administrative kontorer i forbindelse med administrative undersøgelser i andre medlemsstater. Med henblik på at styrke skattemyndighedernes kapacitet ved at give dem bedre tekniske og menneskelige ressourcer til at kontrollere grænseoverskridende leveringer, bør der være fælles revisioner, der gør det muligt for embedsmænd fra to eller flere medlemsstater at udgøre et enkelt revisionshold og tage aktivt del i en fælles administrativ undersøgelse i god samarbejdsånd og på en produktiv måde og på vilkår, der skal aftales med medlemsstaterne, med henblik på at opspore og modvirke grænseoverskridende momssvig, som for øjeblikket undergraver medlemsstaternes skattegrundlag.

Ændringsforslag    4

Forslag til forordning

Betragtning 13

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(13)  For at bekæmpe den mest alvorlige grænseoverskridende svig er det nødvendigt at tydeliggøre og styrke Eurofiscs styring, opgaver og drift. Eurofiscforbindelsesembedsmænd bør kunne få adgang til, udveksle, behandle og analysere alle nødvendige oplysninger hurtigt og samordne eventuelle opfølgende foranstaltninger. Det er også nødvendigt at styrke samarbejdet med andre myndigheder, der er involveret i bekæmpelsen af momssvig på EU-plan, navnlig gennem udveksling af målrettede oplysninger med Europol og Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig. Eurofiscforbindelsesembedsmænd bør derfor kunne udveksle, spontant eller efter anmodning, oplysninger og efterretninger med Europol og Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig. Dette vil sætte Eurofiscforbindelsesembedsmænd i stand til at modtage oplysninger og efterretninger, som Europol og Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig ligger inde med, med henblik på at identificere de reelle gerningsmænd bag momssvigsaktiviteterne.

(13)  For at bekæmpe den mest alvorlige grænseoverskridende svig er det nødvendigt at tydeliggøre og styrke Eurofiscs styring, opgaver og drift. Eurofiscforbindelsesembedsmænd bør kunne få adgang til, udveksle, behandle og analysere alle nødvendige oplysninger hurtigt og samordne eventuelle opfølgende foranstaltninger. Det er også nødvendigt at styrke samarbejdet med andre myndigheder, der er involveret i bekæmpelsen af momssvig på EU-plan, navnlig gennem udveksling af målrettede oplysninger med Europol og Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig. Eurofiscforbindelsesembedsmænd bør derfor kunne udveksle, spontant eller efter anmodning, oplysninger og efterretninger med Europol, Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig, og, for de deltagende medlemsstater, Den Europæiske Anklagemyndighed, navnlig i forbindelse med mistanke om momssvig over et vist beløb. Dette vil sætte Eurofiscforbindelsesembedsmænd i stand til at modtage oplysninger og efterretninger, som Europol og Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig ligger inde med, med henblik på at identificere de reelle gerningsmænd bag momssvigsaktiviteterne.

Ændringsforslag    5

Forslag til forordning

Betragtning 15

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(15)  Organiseringen af fremsendelsen af anmodninger om momsrefusion, i medfør af artikel 5 Rådets direktiv 2008/9/EF35, åbner mulighed for at mindske den administrative byrde for de kompetente myndigheder i forbindelse med inddrivelsen ubetalt momsgæld i etableringsmedlemsstaten.

(15)  Organiseringen af fremsendelsen af anmodninger om momsrefusion i medfør af artikel 5 i Rådets direktiv 2008/9/EF35 åbner mulighed for at mindske den administrative byrde for de kompetente myndigheder i forbindelse med inddrivelse af ubetalte afgiftsforpligtelser i etableringsmedlemsstaten.

__________________

__________________

35 Rådets direktiv 2008/9/EF af 12. februar 2008 indeholder detaljerede regler for tilbagebetaling af moms i henhold til direktiv 2006/112/EF til afgiftspligtige personer, der ikke er etableret i tilbagebetalingsmedlemsstaten, men i en anden medlemsstat (EUT L 44 af 20.2.2008, s. 23).

35 Rådets direktiv 2008/9/EF af 12. februar 2008 indeholder detaljerede regler for tilbagebetaling af moms i henhold til direktiv 2006/112/EF til afgiftspligtige personer, der ikke er etableret i tilbagebetalingsmedlemsstaten, men i en anden medlemsstat (EUT L 44 af 20.2.2008, s. 23).

Ændringsforslag    6

Forslag til forordning

Betragtning 16

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(16)  For at beskytte Unionens finansielle interesser mod alvorlig grænseoverskridende momssvig bør de medlemsstater, der deltager i Den Europæiske Anklagemyndighed, meddele dette kontor alle tilgængelige oplysninger om alvorlige lovovertrædelser mod det fælles merværdisystem som omhandlet i artikel 2, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2017/137136.

(16)  For at beskytte Unionens finansielle interesser mod alvorlig grænseoverskridende momssvig bør de medlemsstater, der deltager i Den Europæiske Anklagemyndighed, rettidigt meddele dette kontor alle tilgængelige oplysninger om alvorlige lovovertrædelser mod det fælles merværdisystem som omhandlet i artikel 2, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2017/137136.

__________________

__________________

36 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2017/1371 af 5. juli 2017 om strafferetlig bekæmpelse af svig rettet mod Den Europæiske Unions finansielle interesser ved hjælp af straffelovgivningen (EUT L 198 af 28.7.2017, s. 29).

36 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2017/1371 af 5. juli 2017 om strafferetlig bekæmpelse af svig rettet mod Den Europæiske Unions finansielle interesser ved hjælp af straffelovgivningen (EUT L 198 af 28.7.2017, s. 29).

Ændringsforslag    7

Forslag til forordning

Betragtning 18

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(18)  Kommissionen har kun adgang til de oplysninger, som er meddelt eller indsamlet i henhold til forordning (EU) nr. 904/2010, i det omfang, det er nødvendigt med henblik på pasning, vedligeholdelse og udvikling af de elektroniske systemer, som Kommissionen er vært for, og som anvendes af medlemsstaterne i forbindelse med denne forordning.

(18)  Kommissionen bør have adgang til de oplysninger, som er meddelt eller indsamlet i henhold til forordning (EU) nr. 904/2010, i det omfang, det er nødvendigt med henblik på pasning, vedligeholdelse og udvikling af de elektroniske systemer, som Kommissionen er vært for, og som anvendes af medlemsstaterne i forbindelse med denne forordning, og for at sikre en korrekt gennemførelse af forordningen. Desuden bør det være muligt for Kommissionen at foretage besøg i medlemsstaterne for at vurdere, hvordan ordningerne for administrativt samarbejde fungerer.

Ændringsforslag    8

Forslag til forordning

Betragtning 19

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(19)  Med henblik på anvendelsen af nærværende forordning bør det overvejes at begrænse visse rettigheder og forpligtelser, der er fastsat ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/67937 med henblik på at beskytte de interesser, der er nævnt i nævnte forordnings artikel 23, stk. 1, litra e). Sådanne begrænsninger er nødvendige og forholdsmæssige i betragtning af medlemsstaternes potentielle indtægtstab og den afgørende betydning af at stille information til rådighed for at bekæmpe svig effektivt.

(19)  Med henblik på anvendelsen af nærværende forordning bør det overvejes at begrænse visse rettigheder og forpligtelser, der er fastsat ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/67937 med henblik på at beskytte de interesser, der er nævnt i nævnte forordnings artikel 23, stk. 1, litra e). Sådanne begrænsninger er nødvendige og forholdsmæssige i betragtning af medlemsstaternes potentielle indtægtstab og den afgørende betydning af at stille information til rådighed for at bekæmpe svig effektivt. Sådanne begrænsninger bør dog ikke gå ud over, hvad der er strengt nødvendigt for at nå de tilsigtede mål, og skal opfylde de høje standarder, der kræves i henhold til artikel 52, stk. 1, i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder. Desuden bør enhver fremtidig gennemførelsesretsakt til denne forordning være i overensstemmelse med de krav til databeskyttelse, der er fastsat i forordning (EU) 2016/679 og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/200137a.

__________________

__________________

37 Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) 2016/679 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (EUT L 119 af 4.5.2016, s. 1).

37 Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) 2016/679 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (EUT L 119 af 4.5.2016, s. 1).

 

37a Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 af 18. december 2000 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og -organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger (EFT L 8 af 12.1.2001, s. 1).

Ændringsforslag    9

Forslag til forordning

Betragtning 20 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(20a)  Kun nogle få medlemsstater offentliggør skøn over deres tab af momsindtægter som følge af svig inden for Fællesskabet, og sammenlignelige oplysninger om momssvig inden for Fællesskabet ville således bidrage til et mere målrettet samarbejde mellem medlemsstaterne. Derfor bør Kommissionen sammen med medlemsstaterne udvikle en fælles statistisk metode til at kvantificere og analysere momssvig.

Ændringsforslag    10

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 – litra b

Forordning (EU) nr. 904/2010

Artikel 7 – stk. 4

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Den i stk. 1 omhandlede anmodning kan indeholde en begrundet anmodning om en specifik administrativ undersøgelse. Den bistandssøgte myndighed gennemfører den administrative undersøgelse i koordination med den bistandssøgende myndighed. De værktøjer og procedurer, der er omhandlet i denne forordnings artikel 28 til 30, kan anvendes. Hvis den bistandssøgte myndighed ikke finder det nødvendigt at foretage en administrativ undersøgelse, underretter den straks den bistandssøgende myndighed om grundene hertil.

4.  Hvis den kompetente myndighed i en medlemsstat finder en administrativ undersøgelse nødvendig, skal den sende en begrundet anmodning. Den bistandssøgte myndighed kan ikke nægte at foretage denne undersøgelse. Hvis disse oplysninger allerede er til rådighed, udleverer den bistandssøgte myndighed dem straks til de anmodende myndigheder. Hvis den bistandssøgende medlemsstat ikke er tilfreds med de modtagne oplysninger, underretter den den bistandssøgte medlemsstat om at gå videre med den administrative undersøgelse.

Uanset første afsnit kan en undersøgelse vedrørende de beløb, der er angivet af en afgiftspligtig person, som er etableret i den bistandssøgte myndigheds medlemsstat, og som er afgiftspligtig i den bistandssøgende myndigheds medlemsstat, kun afvises af følgende grunde:

Den administrative undersøgelse skal foretages i overensstemmelse med de gældende bestemmelser i den bistandssøgte medlemsstat af embedsmænd fra de bistandssøgende og bistandssøgte myndigheder. Embedsmænd fra den bistandssøgende myndighed udøver de samme kontrolbeføjelser, som er tillagt den bistandssøgte myndigheds embedsmænd. Den bistandssøgende myndigheds embedsmænd har navnlig adgang til de samme lokaliteter og dokumenter som den bistandssøgte myndigheds embedsmænd, dog alene med det formål at gennemføre den administrative undersøgelse.

a)  af de grunde, der fremgår af artikel 54, stk. 1, vurderet af den bistandssøgte myndighed i overensstemmelse med en erklæring om bedste praksis vedrørende interaktionen mellem dette stykke og artikel 54, stk. 1, der skal vedtages efter proceduren i artikel 58, stk. 2

 

b)  af de grunde, der fremgår af artikel 54, stk. 2, 3, og 4, eller

 

c)  på grundlag af, at den bistandssøgte myndighed allerede har givet den bistandssøgende myndighed oplysninger om samme afgiftspligtige person i forbindelse med en administrativ undersøgelse, der er gennemført mindre end to år forinden.

 

Når en administrativ undersøgelse som omhandlet i andet afsnit nægtes af den bistandssøgte myndighed af de grunde, der er omhandlet i litra a) eller b) skal den dog give den bistandssøgende myndighed datoerne for og værdierne af alle relevante leverancer, som den afgiftspligtige person i de to seneste år har gennemført i den bistandssøgende myndigheds medlemsstat.

 

Hvis de kompetente myndigheder i mindst to medlemsstater finder en administrativ undersøgelse nødvendig, kan den bistandssøgte myndighed ikke nægte at foretage denne undersøgelse. Medlemsstaterne sikrer, at der fines ordninger mellem de pågældende bistandssøgende myndigheder og den bistandssøgte myndighed, hvorved embedsmænd med bemyndigelse fra de bistandssøgende myndigheder kan deltage i den administrative undersøgelse, der udføres på den bistandssøgte myndigheds område med henblik på indsamling af de oplysninger, der er omhandlet i andet afsnit. En sådan administrativ undersøgelse foretages i fællesskab af embedsmænd fra den bistandssøgende og den bistandssøgte myndighed. Embedsmænd fra de bistandssøgende myndigheder udøver de samme kontrolbeføjelser, som er tillagt den bistandssøgte myndigheds embedsmænd. De bistandssøgende myndigheders embedsmænd har adgang til de samme lokaliteter og dokumenter som den bistandssøgte myndigheds embedsmænd, dog alene med det formål at gennemføre den administrative undersøgelse.

 

Begrundelse

EU skal indføre effektive kontrolmekanismer. Det er derfor vigtigt at tillade, at en enkelt medlemsstat kan anmode om gennemførelse af en administrativ undersøgelse og deltage i denne undersøgelse. Embedsmænd i den bistandssøgende medlemsstat er ofte bedre bekendt med sagens akter, og det er derfor afgørende, at de kan deltage aktivt i kontrollen, samtidig med at der værnes om de gældende regler i det pågældende lands lovgivning.

Ændringsforslag    11

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 – litra b

Forordning (EU) nr. 904/2010

Artikel 7 – stk. 4 – afsnit 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Den i stk. 1 omhandlede anmodning kan indeholde en begrundet anmodning om en specifik administrativ undersøgelse. Den bistandssøgte myndighed gennemfører den administrative undersøgelse i koordination med den bistandssøgende myndighed. De værktøjer og procedurer, der er omhandlet i denne forordnings artikel 28 til 30, kan anvendes. Hvis den bistandssøgte myndighed ikke finder det nødvendigt at foretage en administrativ undersøgelse, underretter den straks den bistandssøgende myndighed om grundene hertil.

Hvis den kompetente myndighed i en medlemsstat finder en administrativ undersøgelse nødvendig, skal den sende en begrundet anmodning. Den bistandssøgte myndighed kan ikke nægte at foretage denne undersøgelse og, hvis oplysningerne allerede er til rådighed, giver den bistandssøgte myndighed dem straks til de bistandssøgende myndigheder. Hvis den bistandssøgende medlemsstat ikke er tilfreds med de modtagne oplysninger, underretter den den bistandssøgte medlemsstat om at gå videre med den administrative undersøgelse. Den administrative undersøgelse skal gennemføres i overensstemmelse med de gældende bestemmelser i den bistandssøgte medlemsstat af embedsmænd fra de bistandssøgende og bistandssøgte myndigheder. Embedsmænd fra den bistandssøgende myndighed udøver de samme kontrolbeføjelser, som er tillagt den bistandssøgte myndigheds embedsmænd. Den bistandssøgende myndigheds embedsmænd har navnlig adgang til de samme lokaliteter og dokumenter som den bistandssøgte myndigheds embedsmænd, dog alene med det formål at gennemføre den administrative undersøgelse.

Begrundelse

Med indførelsen af en mini-one-stop-shop-ordning vil en betydelig del af medlemsstaternes moms blive indsamlet i andre medlemsstater. Det er derfor afgørende for EU at have effektive kontrolsystemer. Det foreslås derfor at tillade, at en enkelt medlemsstat kan anmode om gennemførelse af en administrativ undersøgelse og deltage i denne undersøgelse. Embedsmænd i den bistandssøgende medlemsstat er bedre bekendt med sagens akter, og det er derfor afgørende, at de kan deltage aktivt i kontrollen, samtidig med at der værnes om de gældende regler i det pågældende lands lovgivning.

Ændringsforslag    12

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 – litra b

Forordning (EU) nr. 904/2010

Artikel 7 – stk. 4 – afsnit 4

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Hvis de kompetente myndigheder i mindst to medlemsstater finder en administrativ undersøgelse nødvendig, kan den bistandssøgte myndighed ikke nægte at foretage denne undersøgelse. Medlemsstaterne sikrer, at der fines ordninger mellem de pågældende bistandssøgende myndigheder og den bistandssøgte myndighed, hvorved embedsmænd med bemyndigelse fra de bistandssøgende myndigheder kan deltage i den administrative undersøgelse, der udføres på den bistandssøgte myndigheds område med henblik på indsamling af de oplysninger, der er omhandlet i andet afsnit. En sådan administrativ undersøgelse foretages i fællesskab af embedsmænd fra den bistandssøgende og den bistandssøgte myndighed. Embedsmænd fra de bistandssøgende myndigheder udøver de samme kontrolbeføjelser, som er tillagt den bistandssøgte myndigheds embedsmænd. De bistandssøgende myndigheders embedsmænd har adgang til de samme lokaliteter og dokumenter som den bistandssøgte myndigheds embedsmænd, dog alene med det formål at gennemføre den administrative undersøgelse.

Hvis en kompetent myndighed i en medlemsstat finder, at en administrativ undersøgelse er nødvendig, skal den sende en begrundet anmodning. Den bistandssøgte myndighed kan ikke nægte at foretage denne undersøgelse og, hvis oplysningerne allerede er til rådighed, giver den bistandssøgte myndighed dem straks til de bistandssøgende myndigheder, inden der modtages en anmodning. Medlemsstaterne sikrer, at der findes ordninger mellem den bistandssøgende myndighed og den bistandssøgte myndighed, hvorved embedsmænd med bemyndigelse fra den bistandssøgende myndighed kan deltage i den administrative undersøgelse, der udføres på den bistandssøgte myndigheds område med henblik på indsamling af de oplysninger, der er omhandlet i andet afsnit. En sådan administrativ undersøgelse foretages i fællesskab af embedsmænd fra den bistandssøgende og den bistandssøgte myndighed i god samarbejdsånd og på en produktiv måde. Den bistandssøgende myndigheds embedsmænd har adgang til de samme oplysninger, dokumenter og lokaliteter og skal, i den udstrækning det er tilladt i henhold til den bistandssøgte medlemsstats lovgivning, direkte kunne stille spørgsmål til enkeltpersoner med det formål at opspore og modvirke grænseoverskridende momssvig, som for øjeblikket undergraver medlemsstaternes skattegrundlag.

Ændringsforslag    13

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 a (nyt)

Forordning (EU) nr. 904/2010

Artikel 12 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(1a)  Følgende artikel indsættes:

 

"Artikel 12a

 

Alle medlemsstater gennemfører en række operationelle mål for reduktion af procentdelen af sene svar og forbedrer kvaliteten af anmodninger om oplysninger og underretter Kommissionen om disse mål."

Ændringsforslag    14

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2

Forordning (EU) nr. 904/2010

Artikel 13 – stk. 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Oplysningerne sendes via standardformularer eller via andre midler, som de respektive kompetente myndigheder anser for hensigtsmæssige. Kommissionen fastsætter standardformularer ved hjælp af gennemførelsesretsakter. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 58, stk. 2.

3.  Oplysningerne sendes ved hjælp af standardformularer eller via andre midler, som de respektive kompetente myndigheder anser for hensigtsmæssige. Kommissionen fastsætter standardformularerne gennem vedtagelse af gennemførelsesretsakter. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 58, stk. 2.

Ændringsforslag    15

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 a (nyt)

Forordning (EU) nr. 904/2010

Artikel 14 – stk. 1 – afsnit 2

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

2a)  Artikel 14, stk. 1, andet afsnit, affattes således:

En medlemsstat kan undlade at deltage i den automatiske udveksling af oplysninger for så vidt angår en eller flere kategorier, hvis indsamlingen af oplysninger til en sådan udveksling ville kræve, at momspligtige personer blev pålagt nye forpligtelser, eller ville pålægge medlemsstaten en uforholdsmæssigt stor administrativ byrde.

"En medlemsstat kan undlade at deltage i den automatiske udveksling af oplysninger for så vidt angår en eller flere kategorier, hvis indsamlingen af oplysninger til en sådan udveksling ville kræve, at momspligtige personer blev pålagt uforholdsmæssige forpligtelser, eller ville pålægge medlemsstaten en uforholdsmæssigt stor administrativ byrde."

Ændringsforslag    16

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – afsnit 3 – litra a

Forordning (EU) nr. 904/2010

Artikel 17 – stk. 1 – litra e

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

e)  oplysninger vedrørende status som godkendt afgiftspligtig person i henhold til artikel 13a i direktiv 2006/112/EF samt datoen for tildeling, nægtelse eller tilbagekaldelse af denne status.

(Vedrører ikke den danske tekst)  

Ændringsforslag    17

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – afsnit 3 – litra b

Forordning (EU) nr. 904/2010

Artikel 17 – stk. 1 – litra f

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

f)  ”f) oplysninger, der indsamles i henhold til artikel 143, stk. 2, litra a) og b), i direktiv 2006/112/EF, samt oprindelseslandet, bestemmelseslandet, varekoden, valutaen, det samlede beløb, vekselkursen, priser for de enkelte poster og nettovægten."

"f)  oplysninger, der indsamles i henhold til artikel 143, stk. 2, litra a) og b), i direktiv 2006/112/EF, samt oprindelseslandet, bestemmelseslandet, eksportørens identifikationsoplysninger, varekoden, valutaen, det samlede beløb, vekselkursen, varens pris og nettovægten."

Ændringsforslag    18

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 – litra e

Forordning (EU) nr. 904/2010

Artikel 17 – stk. 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Kommissionen fastsætter ved hjælp af gennemførelsesretsakter de nøjagtige kategorier af oplysninger, der er omhandlet i stk. 1, litra f), i denne artikel. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 58, stk. 2."

3.  Kommissionen fastsætter ved hjælp af gennemførelsesretsakter de specifikke kategorier, der skal medtages i standardformularer, modeller og procedurer for videregivelse af de oplysninger, der er omhandlet i stk. 1, litra f), i denne artikel. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 58, stk. 2.

Ændringsforslag    19

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4 – litra a

Forordning (EU) nr. 904/2010

Artikel 21 – stk. 1 a

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1a.  Hver medlemsstat giver sine embedsmænd, som kontrollerer de krav, der er fastsat i artikel 143, stk. 2, i direktiv 2006/112/EF, adgang til de oplysninger, der er omhandlet i nærværende forordnings artikel 17, stk. 1, litra b) og c), for hvilke de andre medlemsstater giver automatiseret adgang."

1a.  Hver medlemsstat giver sine embedsmænd, som kontrollerer de krav, der er fastsat i artikel 143, stk. 2, i direktiv 2006/112/EF, adgang til de oplysninger, der er omhandlet i nærværende forordnings artikel 17, stk. 1, litra b) og c), herunder til registret over godkendte afgiftspligtige personer, for hvilke de andre medlemsstater giver automatiseret adgang.

Ændringsforslag    20

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4 – litra b – nr. i

Forordning (EU) nr. 904/2010

Artikel 21 – stk. 2 – litra e – nr. i

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

i)  adgangen gives i forbindelse med efterforskning af mistanke om svig eller med henblik på at opspore eller identificere svindlere

i)  adgangen gives i forbindelse med efterforskning af mistanke om svig eller med henblik på at opspore eller identificere svindlere og alvorlige forseelser

Ændringsforslag    21

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4 – litra b – nr. i

Forordning (EU) nr. 904/2010

Artikel 21 – stk. 2 – litra e – nr. ii

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

ii)  adgangen gives via en Eurofiscforbindelsesembedsmand, som nævnt i artikel 36, stk. 1, der har en personlig brugeridentifikation til det elektroniske system, der giver adgang til oplysningerne.

ii)  adgangen gives via en Eurofiscforbindelsesembedsmand, som nævnt i artikel 36, stk. 1, der har en personlig brugeridentifikation til det elektroniske system, der giver adgang til oplysningerne og registret over godkendte afgiftspligtige personer.

Ændringsforslag    22

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4 – litra c

Forordning (EU) nr. 904/2010

Artikel 21 – stk. 2a – afsnit 1 – indledning

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Med hensyn til de oplysninger, der er omhandlet i artikel 17, stk. 1, litra f), skal mindst følgende oplysninger være tilgængelige:

(Vedrører ikke den danske tekst)

Ændringsforslag    23

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – afsnit 4 – litra c

Forordning (EU) nr. 904/2010

Artikel 21 – stk. 2a – afsnit 1 – litra a

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  de momsregistreringsnumre, som er tildelt af den medlemsstat, der modtager oplysningerne

a)  de momsregistreringsnumre, som er tildelt af den medlemsstat, der modtager oplysningerne, og registret over godkendte afgiftspligtige personer

Ændringsforslag    24

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4 – litra c

Forordning (EU) nr. 904/2010

Artikel 21 – stk. 2a – afsnit 1 – litra c

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  oprindelseslandet, bestemmelseslandet, varekoden, valutaen, det samlede beløb, vekselkursen, priserne for de enkelte poster og nettovægten af de indførte varer efterfulgt af en EU-intern levering af varer fra hver person, der henvises til i litra b), til hver person, som er i besiddelse af et momsregistreringsnummer, jf. litra a)

c)  oprindelseslandet, bestemmelseslandet, varekoden, valutaen, det samlede beløb, vekselkursen, varens pris og nettovægten af de indførte varer efterfulgt af en EU-intern levering af varer fra hver person, der henvises til i litra b), til hver person, som er i besiddelse af et momsregistreringsnummer, jf. litra a)

Ændringsforslag    25

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4 – litra c

Forordning (EU) nr. 904/2010

Artikel 21 – stk. 2a – afsnit 1 – litra d – indledning

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

  oprindelseslandet, bestemmelseslandet, varekoden, valutaen, det samlede beløb, vekselkursen, priserne for de enkelte poster og nettovægten af de indførte varer efterfulgt af en EU-intern levering af varer fra hver person, der henvises til i litra b), til hver person, som er i besiddelse af et momsregistreringsnummer, der er tildelt af en anden medlemsstat under følgende betingelser:

  oprindelseslandet, bestemmelseslandet, varekoden, valutaen, det samlede beløb, vekselkursen, varens pris og nettovægten af de indførte varer efterfulgt af en EU-intern levering af varer fra hver person, der henvises til i litra b), til hver person, som er i besiddelse af et momsregistreringsnummer, der er tildelt af en anden medlemsstat under følgende betingelser:

Ændringsforslag    26

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4 – litra c

Forordning (EU) nr. 904/2010

Artikel 21 – stk. 2a – afsnit 1 – litra d – nr. i

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

i)  adgangen gives i forbindelse med efterforskning af mistanke om svig eller med henblik på at opspore eller identificere svindlere

i)  adgangen gives i forbindelse med efterforskning af mistanke om svig eller med henblik på at opspore eller identificere svindlere og alvorlige forseelser

Ændringsforslag    27

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5

Forordning (EU) nr. 904/2010

Artikel 21a – stk. 2 – afsnit 1 – litra i

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

i)  adgangen gives i forbindelse med efterforskning af mistanke om svig eller med henblik på at opspore eller identificere svindlere

i)  adgangen gives i forbindelse med efterforskning af mistanke om svig eller med henblik på at opspore eller identificere svindlere og alvorlige forseelser

Ændringsforslag    28

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 8 – litra a

Forordning (EU) nr. 904/2010

Artikel 28 – stk. 2a

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

‘2a.  Efter aftale mellem den bistandssøgende myndighed og den bistandssøgte myndighed og i overensstemmelse med de ordninger, som sidstnævnte har fastlagt, kan embedsmænd med bemyndigelse fra den bistandssøgende myndighed med henblik på at indsamle og udveksle de oplysninger, der er omhandlet i artikel 1, deltage i de administrative undersøgelser, der udføres på den bistandssøgte medlemsstats område. En sådan administrativ undersøgelse foretages i fællesskab af embedsmænd fra den bistandssøgende og den bistandssøgte myndighed. Embedsmænd fra den bistandssøgende myndighed udøver de samme kontrolbeføjelser, som er tillagt den bistandssøgte myndigheds embedsmænd. De bistandssøgende myndigheders embedsmænd har adgang til de samme lokaliteter og dokumenter som den bistandssøgte myndigheds embedsmænd, dog alene med det formål at gennemføre den administrative undersøgelse. Efter aftale mellem den bistandssøgende og den bistandssøgte myndighed og i overensstemmelse med de ordninger, som den bistandssøgte myndighed har fastlagt, kan begge parter udarbejde en fælles revisionsrapport."

"2a.  Efter aftale mellem den bistandssøgende myndighed og den bistandssøgte myndighed og i overensstemmelse med de ordninger, som sidstnævnte har fastlagt, kan embedsmænd med bemyndigelse fra den bistandssøgende myndighed med henblik på at indsamle og udveksle de oplysninger, der er omhandlet i artikel 1, deltage i de administrative undersøgelser, der udføres på den bistandssøgte medlemsstats område. En sådan administrativ undersøgelse foretages i fællesskab i en ånd af gensidig tillid og frugtbart samarbejde af embedsmænd fra de bistandssøgende og de bistandssøgte myndigheder, idet disse myndigheders administrative praksis og den nationale lovgivning i den bistandssøgte myndigheds medlemsstat respekteres med det formål at bekæmpe grænseoverskridende momssvig. De bistandssøgende myndigheders embedsmænd har adgang til de samme lokaliteter og dokumenter som den bistandssøgte myndigheds embedsmænd, dog alene med det formål at gennemføre den administrative undersøgelse. Efter aftale mellem den bistandssøgende myndighed og den bistandssøgte myndighed og i overensstemmelse med de ordninger, som den bistandssøgte myndighed har fastlagt, kan de deltagende myndigheder udarbejde en fælles revisionsrapport."

Ændringsforslag    29

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 11 – litra a

Forordning (EU) nr. 904/2010

Artikel 33 – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Med henblik på at fremme og lette det multilaterale samarbejde om at bekæmpe momssvig oprettes der ved dette kapitel et netværk for hurtig udveksling, behandling og analyse af udvalgte oplysninger mellem medlemsstaterne og til koordinering af eventuelle opfølgende foranstaltninger (i det følgende benævnt "Eurofisc").

1.  Med henblik på at fremme og lette det multilaterale samarbejde om bekæmpelse af momssvig oprettes der ved dette kapitel et netværk for hurtig udveksling, behandling og analyse af udvalgte oplysninger om grænseoverskridende svig mellem medlemsstaterne og til koordinering af eventuelle opfølgende foranstaltninger (i det følgende benævnt "Eurofisc").

Ændringsforslag    30

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – litra b – nr. i

Forordning (EU) nr. 904/2010

Artikel 33 – stk. 2 – litra b

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  udføre og koordinere den hurtige multilaterale udveksling og fælles behandling og analyse af udvalgte oplysninger inden for de emneområder, som Eurofisc beskæftiger sig med (i det følgende benævnt "Eurofiscarbejdsområder")

b)  udføre og koordinere den hurtige multilaterale udveksling og fælles behandling og analyse af udvalgte oplysninger om grænseoverskridende svig inden for de emneområder, som Eurofisc beskæftiger sig med (i det følgende benævnt "Eurofiscarbejdsområder")

Ændringsforslag    31

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 11 – litra b – nr. ii

Forordning (EU) nr. 904/2010

Artikel 33 – stk. 2 – litra d

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d)  koordinere de deltagende medlemsstaters administrative undersøgelser vedrørende mistænkte og svindlere identificeret af Eurofiscforbindelsesembedsmænd som omhandlet i artikel 36, stk. 1.

d)  koordinere de deltagende medlemsstaters administrative undersøgelser af svig identificeret af Eurofiscforbindelsesembedsmænd som omhandlet i artikel 36, stk. 1.

Ændringsforslag    32

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 12

Forordning (EU) nr. 904/2010

Artikel 34 – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Medlemsstater, der har valgt at deltage i et Eurofiscarbejdsområde, deltager aktivt i den multilaterale udveksling og fælles behandling og analyse af udvalgte oplysninger mellem alle de deltagende medlemsstater og i koordinering af eventuelle opfølgende foranstaltninger.

2.  Medlemsstater, der har valgt at deltage i et Eurofiscarbejdsområde, deltager aktivt i den multilaterale udveksling og fælles behandling og analyse af udvalgte oplysninger om grænseoverskridende svig mellem alle de deltagende medlemsstater og i koordinering af eventuelle opfølgende foranstaltninger.

Ændringsforslag    33

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 13

Forordning (EU) nr. 904/2010

Artikel 35 – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kommissionen yder teknisk og logistisk støtte til Eurofisc. Kommissionen har ikke adgang til de i artikel 1 omhandlede oplysninger, som måtte blive udvekslet via Eurofisc, undtagen under de omstændigheder, der er omhandlet i artikel 55, stk. 2."

Kommissionen yder den nødvendige tekniske og logistiske støtte til Eurofisc. Kommissionen har adgang til de i artikel 1 omhandlede oplysninger, som måtte blive udvekslet via Eurofisc, i de tilfælde, der er omhandlet i artikel 55, stk. 2.

Ændringsforslag    34

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 14 – litra c

Forordning (EU) nr. 904/2010

Artikel 1 – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Eurofiscarbejdsområdekoordinatorerne kan, på eget initiativ eller efter anmodning, videresende nogle af de indsamlede og behandlede oplysninger til Europol og Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig ("OLAF") som aftalt af deltagerne på arbejdsområdet.

3.  Eurofiscarbejdsområdekoordinatorerne kan, på eget initiativ eller efter anmodning, videresende relevante oplysninger om de mest alvorlige grænseoverskridende lovovertrædelser vedrørende moms til Europol og Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig ("OLAF") som aftalt af deltagerne på arbejdsområdet.

Ændringsforslag    35

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 14 – litra c

Forordning (EU) nr. 904/2010

Artikel 36 – stk. 4

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Eurofiscarbejdsområdekoordinatorerne stiller de oplysninger, der er modtaget fra Europol og OLAF til rådighed for de øvrige deltagende Eurofiscforbindelsesembedsmænd. Disse oplysninger udveksles elektronisk.

4.  Eurofiscarbejdsområdekoordinatorerne kan anmode Europol og OLAF om relevante oplysninger. Eurofiscarbejdsområdekoordinatorerne stiller de oplysninger, der er modtaget fra Europol og OLAF til rådighed for de øvrige deltagende Eurofiscforbindelsesembedsmænd. Disse oplysninger udveksles elektronisk.

Begrundelse

Det er afgørende, at der foregår en gensidig informationsudveksling mellem Eurofisc og Europol.

Ændringsforslag    36

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 16

Forordning (EU) nr. 904/2010

Artikel 48 – stk. 1 – afsnit 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Hvis etableringsmedlemsstaten bliver opmærksom på, at en afgiftspligtig person, som anmoder om tilbagebetaling af moms efter artikel 5 i direktiv 2008/9/EF, har ubestridte momsforpligtelser i den pågældende etableringsmedlemsstat, kan denne underrette tilbagebetalingsmedlemsstaten om disse momsforpligtelser, således at tilbagebetalingsmedlemsstaten skal anmode den afgiftspligtige person om godkendelse til at overføre refusionsbeløbet direkte til etableringsmedlemsstaten med henblik på opfyldelse af de udestående momsforpligtelser. Hvis den afgiftspligtige person indvilger i en sådan overførsel, overfører tilbagebetalingsmedlemsstaten på vegne af den afgiftspligtige person det berørte beløb til etableringsmedlemsstaten, i det omfang det er nødvendigt for at opfylde de udestående momsforpligtelser. Etableringsmedlemsstaten underretter den afgiftspligtige person om, hvorvidt det overførte beløb fuldt ud eller delvis dækker de udestående momsforpligtelser, inden for 15 dage fra modtagelsen af overførslen fra tilbagebetalingsmedlemsstaten.

Hvis etableringsmedlemsstaten bliver opmærksom på, at en afgiftspligtig person, som anmoder om tilbagebetaling af moms efter artikel 5 i direktiv 2008/9/EF, har ubestridte momsforpligtelser i den pågældende etableringsmedlemsstat, underretter denne tilbagebetalingsmedlemsstaten om disse momsforpligtelser, således at tilbagebetalingsmedlemsstaten anmoder den afgiftspligtige person om godkendelse til at overføre refusionsbeløbet direkte til etableringsmedlemsstaten med henblik på opfyldelse af de udestående momsforpligtelser. Hvis den afgiftspligtige person indvilger i en sådan overførsel, overfører tilbagebetalingsmedlemsstaten på vegne af den afgiftspligtige person det berørte beløb til etableringsmedlemsstaten, i det omfang det er nødvendigt for at opfylde de udestående momsforpligtelser. Etableringsmedlemsstaten underretter den afgiftspligtige person om, hvorvidt det overførte beløb fuldt ud eller delvis dækker de udestående momsforpligtelser, inden for ti arbejdsdage fra modtagelsen af overførslen fra tilbagebetalingsmedlemsstaten.

Ændringsforslag    37

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 18

Forordning (EU) nr. 904/2010

Artikel 49 – stk. 2a – afsnit 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medlemsstaterne kan meddele Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig alle tilgængelige oplysninger om lovovertrædelser rettet mod det fælles merværdiafgiftssystem, således at det kan overveje passende tiltag i overensstemmelse med sit mandat."

Med forbehold af artikel 36, stk. 3, kan medlemsstaterne meddele Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig alle tilgængelige oplysninger om lovovertrædelser rettet mod det fælles merværdiafgiftssystem, således at det kan overveje passende tiltag i overensstemmelse med sit mandat."

Ændringsforslag    38

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 18 a (nyt)

Forordning (EU) nr. 904/2010

Artikel 49 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

18a)  Følgende artikel indsættes:

 

"Artikel 49a

 

Medlemsstaterne og Kommissionen etablerer et fælles system til indsamling af statistikker om momssvig inden for Fællesskabet og offentliggør nationale skøn over tab af momsindtægter som følge af svig samt et overslag for Unionen som helhed. Kommissionen vedtager ved hjælp af gennemførelsesretsakter de praktiske foranstaltninger i forbindelse med dette statistiske system. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 58, stk. 2."

Ændringsforslag    39

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 18 b (nyt)

Forordning (EU) nr. 904/2010

Artikel 50 – stk. 1 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

18b)  I artikel 50 indsættes følgende stykke:

 

"1a.  Når en medlemsstat leverer flere oplysninger til et tredjeland end dem, der er fastsat i kapitel II og III i denne forordning, må den pågældende medlemsstat ikke nægte at videregive disse oplysninger til en anden medlemsstat, som anmoder om samarbejde, eller som har en interesse i at modtage disse oplysninger."

Ændringsforslag    40

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 19 – litra a

Forordning (EU) nr. 904/2010

Artikel 55 – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Personer, der er behørigt godkendt af Kommissionens sikkerhedsgodkendelsesmyndighed, har kun adgang til disse oplysninger, i det omfang det er nødvendigt for drift, vedligeholdelse og udvikling af de elektroniske systemer, som Kommissionen er vært for, og som anvendes af medlemsstaterne i forbindelse med gennemførelsen af denne forordning.

2.  Personer, der er behørigt godkendt af Kommissionens sikkerhedsgodkendelsesmyndighed, har adgang til disse oplysninger, i det omfang det er nødvendigt for drift, vedligeholdelse og udvikling af de elektroniske systemer, som Kommissionen er vært for, og som anvendes af medlemsstaterne i forbindelse med gennemførelsen af denne forordning og til at sikre en korrekt gennemførelse af denne.

Ændringsforslag    41

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 19 – litra b

Forordning (EU) nr. 904/2010

Artikel 55 – stk. 5

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.   5. Enhver form for lagring, behandling eller udveksling af oplysninger i henhold til denne forordning er omfattet af bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 (*). Medlemsstaterne begrænser dog med henblik på den korrekte anvendelse af denne forordning rækkevidden af de forpligtelser og rettigheder, der er omhandlet i artikel 12 til 22 og artikel 5 og 34, i forordning (EU) 2016/679, i det omfang det er nødvendigt for at beskytte de interesser, der er anført i artikel 23, stk. 1, litra e), i nævnte forordning. Behandling og lagring af oplysninger, der er omhandlet i nærværende forordning, må kun anvendes til de formål, der er omhandlet i artikel 1, stk. 1, i nærværende forordning, og frister for opbevaring af disse oplysninger skal begrænses til, hvad der er strengt nødvendigt for at nå disse formål.

5.   Enhver form for lagring, behandling eller udveksling af oplysninger i henhold til denne forordning er omfattet af bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 (*). Medlemsstaterne begrænser dog med henblik på den korrekte anvendelse af denne forordning rækkevidden af de forpligtelser og rettigheder, der er omhandlet i artikel 12 til 22 og artikel 5 og 34, i forordning (EU) 2016/679, i det omfang det er nødvendigt for at beskytte de interesser, der er anført i artikel 23, stk. 1, litra e), i nævnte forordning. Behandling og lagring af oplysninger, der er omhandlet i nærværende forordning, må kun godkendes til de formål, der er omhandlet i artikel 1, stk. 1, i nærværende forordning, og frister for opbevaring af disse oplysninger skal begrænses til, hvad der er strengt nødvendigt for at nå disse formål."


BEGRUNDELSE

Merværdiafgift (moms) er en vigtig kilde til skatteindtægter for medlemsstaterne. Men nogle lande går glip af disse indtægter på grund af svig. Medlemsstaterne står over for store problemer i forbindelse grænseoverskridende momssvig. Den nuværende ordning for beskatning af handelen mellem medlemsstaterne kan ikke holde trit med den stadigt hurtigere udvikling af økonomien.

Ordføreren glæder sig over Kommissionens forslag om at styrke samarbejdet mellem medlemsstaterne for at hjælpe dem med nemmere, hurtigere og mere effektivt at bekæmpe momssvig. Visse forbedringer er imidlertid nødvendige.

Ordføreren mener, at der i lovforslaget skal findes den rette balance mellem anmodninger om og analyse af oplysninger på den ene side og databeskyttelse og beskyttelse af privatlivets fred på den anden side. Derfor er der indført flere ændringsforslag, der har til formål at præcisere grænserne for Eurofiscoperationer samt myndighedernes behandling og anvendelse af oplysninger. Der er blevet indsat henvisninger til relevante databeskyttelsesregler.

Samtidig er forslaget blevet forbedret for at skabe en bedre balance mellem de bistandssøgende og de bistandssøgte myndigheders interesser og ansvarsområder. Uden at de bistandssøgende myndigheders mulighed for at iværksætte administrative undersøgelser undergraves, varetages de bistandssøgte myndigheders rettigheder nu bedre. Desuden er der blevet indført en mere enkel ordning for, hvordan medlemsstaterne skal behandle udestående momsforpligtelser. På grund af udviklingen af denne sagsmappe har ordføreren udeladt bestemmelser vedrørende godkendte afgiftspligtige personer.

Ved hjælp af andre mindre ændringsforslag har ordføreren forsøgt at forbedre og præcisere forslagets ånd og idé.


PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Ændret forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 904/2010 for så vidt angår foranstaltninger til styrkelse af det administrative samarbejde vedrørende merværdiafgift

Referencer

COM(2017)0706 – C8-0441/2017 – COM(2017)0567 – C8-0362/2017 – 2017/0248(CNS)

Dato for høring af EP

23.10.2017

 

 

 

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

ECON

26.10.2017

 

 

 

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

JURI

26.10.2017

 

 

 

Ingen udtalelse

       Dato for afgørelse

JURI

20.11.2017

 

 

 

Ordførere

       Dato for valg

Roberts Zīle

14.12.2017

 

 

 

Behandling i udvalg

16.5.2018

18.6.2018

 

 

Dato for vedtagelse

19.6.2018

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

51

2

3

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Gerolf Annemans, Burkhard Balz, Hugues Bayet, Pervenche Berès, David Coburn, Thierry Cornillet, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Sven Giegold, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Barbara Kappel, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Werner Langen, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Alex Mayer, Bernard Monot, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Sirpa Pietikäinen, Anne Sander, Alfred Sant, Martin Schirdewan, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker, Marco Zanni

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Andrea Cozzolino, Ashley Fox, Doru-Claudian Frunzulică, Syed Kamall, Alain Lamassoure, Thomas Mann, Luigi Morgano, Michel Reimon, Joachim Starbatty

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Jens Gieseke, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Rupert Matthews

Dato for indgivelse

22.6.2018


ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

51

+

ALDE

Thierry Cornillet, Petr Ježek, Caroline Nagtegaal, Ramon Tremosa i Balcells

ECR

Ashley Fox, Syed Kamall, Rupert Matthews, Stanisław Ożóg, Joachim Starbatty, Kay Swinburne

ENF

Barbara Kappel

GUE/NGL

Martin Schirdewan, Miguel Viegas

PPE

Burkhard Balz, Markus Ferber, Jens Gieseke, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Esther de Lange, Werner Langen, Ivana Maletić, Thomas Mann, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Anne Sander, Theodor Dumitru Stolojan

S&D

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Andrea Cozzolino, Jonás Fernández, Doru-Claudian Frunzulică, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Cătălin Sorin Ivan, Olle Ludvigsson, Alex Mayer, Luigi Morgano, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

VERTS/ALE

Sven Giegold, Philippe Lamberts, Michel Reimon, Ernest Urtasun

2

-

EFDD

David Coburn, Marco Valli

3

0

EFDD

Bernard Monot

ENF

Gerolf Annemans, Marco Zanni

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

Seneste opdatering: 28. juni 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik