ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την τροποποιημένη πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 904/2010 σχετικά με μέτρα ενίσχυσης της διοικητικής συνεργασίας στον τομέα του φόρου προστιθέμενης αξίας

22.6.2018 - (COM(2017)0706 – C8-0441/2017 – 2017/0248(CNS)) - *

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής
Εισηγητής: Roberts Zīle


Διαδικασία : 2017/0248(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A8-0215/2018
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A8-0215/2018
Συζήτηση :
Ψηφοφορία :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την τροποποιημένη πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 904/2010 σχετικά με μέτρα ενίσχυσης της διοικητικής συνεργασίας στον τομέα του φόρου προστιθέμενης αξίας

(COM(2017)0706 – C8-0441/2017 – 2017/0248(CNS))

(Ειδική νομοθετική διαδικασία – διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2017)0706),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 113 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C8-0441/2017),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 78γ του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (A8-0215/2018),

1.  εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.  καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει αναλόγως την πρότασή της, σύμφωνα με το άρθρο 293 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

3.  καλεί το Συμβούλιο, αν προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

4.  ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει, αν το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής·

5.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία  1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(1α)  Η απάτη στον τομέα του ΦΠΑ συνδέεται συχνά με το οργανωμένο έγκλημα και ένας πολύ μικρός αριθμός αυτών των οργανωμένων δικτύων μπορεί να είναι υπεύθυνος για δισεκατομμύρια ευρώ διασυνοριακής απάτης στον τομέα του ΦΠΑ, που δεν πλήττει μόνο την είσπραξη των εσόδων στα κράτη μέλη αλλά επίσης έχει αρνητικό αντίκτυπο στους ιδίους πόρους της Ένωσης. Τα κράτη μέλη έχουν, ως εκ τούτου, κοινή ευθύνη για την προστασία των εσόδων ΦΠΑ όλων των κρατών μελών.

Τροπολογία    2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2)  Η διεξαγωγή διοικητικής έρευνας είναι συχνά απαραίτητη για την καταπολέμηση της απάτης στον τομέα του ΦΠΑ, ειδικότερα όταν ο υποκείμενος στον φόρο δεν είναι εγκατεστημένος στα κράτη μέλη όπου οφείλεται ο φόρος. Για την ορθή επιβολή του ΦΠΑ και την αποφυγή αλληλεπικάλυψης εργασιών και του διοικητικού φόρτου για τις φορολογικές αρχές και τις επιχειρήσεις, όταν τουλάχιστον δύο κράτη μέλη θεωρούν ότι απαιτείται διοικητική έρευνα για ποσά που έχουν δηλωθεί από υποκείμενο στον φόρο που δεν είναι εγκατεστημένος στο έδαφός τους αλλά φορολογείται σε αυτό, το κράτος μέλος στο οποίο είναι εγκατεστημένος ο υποκείμενος στον φόρο θα πρέπει να διεξάγει την έρευνα και τα κράτη μέλη που υποβάλλουν την αίτηση θα πρέπει να συνδράμουν το κράτος μέλος εγκατάστασης με την ενεργό συμμετοχή τους στην έρευνα.

(2)  Μια διοικητική έρευνα είναι συχνά απαραίτητη για την καταπολέμηση της απάτης στον τομέα του ΦΠΑ, ειδικότερα όταν ο υποκείμενος στον φόρο δεν είναι εγκατεστημένος στο κράτος μέλος όπου οφείλεται ο φόρος. Για την ορθή επιβολή του ΦΠΑ, την αποφυγή αλληλεπικάλυψης εργασιών και τη μείωση του διοικητικού φόρτου για τις φορολογικές αρχές και τις επιχειρήσεις, χρειάζεται να διεξαχθεί διοικητική έρευνα για τα ποσά που έχουν δηλωθεί από υποκείμενο στον φόρο που δεν είναι εγκατεστημένος στο έδαφός τους αλλά φορολογείται σε αυτό. Το κράτος μέλος στο οποίο είναι εγκατεστημένος ο υποκείμενος στον φόρο πρέπει να διεξάγει την έρευνα και το κράτος μέλος/τα κράτη μέλη που υποβάλλει/υποβάλλουν την αίτηση πρέπει να συνδράμει/συνδράμουν το κράτος μέλος εγκατάστασης με την ενεργό συμμετοχή του/τους στην έρευνα.

Τροπολογία    3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(11)  Για τη διασφάλιση της αποτελεσματικής και αποδοτικής παρακολούθησης του ΦΠΑ σε διασυνοριακές συναλλαγές, ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 904/2010 προβλέπει την παρουσία υπαλλήλων στα γραφεία των διοικητικών υπηρεσιών κατά τη διάρκεια των διοικητικών ερευνών σε άλλα κράτη μέλη. Για να επιτευχθεί η ενίσχυση της ικανότητας των φορολογικών αρχών να ελέγχουν τις διασυνοριακές παραδόσεις, θα πρέπει να διεξάγονται κοινοί έλεγχοι που θα επιτρέπουν στους υπαλλήλους δύο ή περισσοτέρων κρατών μελών να σχηματίζουν ενιαία ομάδα ελέγχου και να λαμβάνουν μέρος ενεργά σε κοινή διοικητική έρευνα.

(11)  Για τη διασφάλιση της αποτελεσματικής και αποδοτικής παρακολούθησης του ΦΠΑ σε διασυνοριακές συναλλαγές, ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 904/2010 προβλέπει την παρουσία υπαλλήλων στα γραφεία των διοικητικών υπηρεσιών κατά τη διάρκεια των διοικητικών ερευνών σε άλλα κράτη μέλη. Για να επιτευχθεί η ενίσχυση της ικανότητας των φορολογικών αρχών, παρέχοντάς τους ενισχυμένους τεχνικούς και ανθρώπινους πόρους για τον έλεγχο των διασυνοριακών προμηθειών, να ελέγχουν τις διασυνοριακές παραδόσεις, θα πρέπει να διεξάγονται κοινοί έλεγχοι που θα επιτρέπουν στους υπαλλήλους δύο ή περισσοτέρων κρατών μελών να σχηματίζουν ενιαία ομάδα ελέγχου και να λαμβάνουν μέρος ενεργά σε κοινή διοικητική έρευνασε συνεργατικό και παραγωγικό πνεύμα και υπό όρους που θα συμφωνηθούν από τα κράτη μέλη προκειμένου να ανιχνεύσουν και να καταπολεμήσουν τη διασυνοριακή απάτη στον τομέα του ΦΠΑ, η οποία διαβρώνει σήμερα τις φορολογικές βάσεις των κρατών μελών.

Τροπολογία    4

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(13)  Για την καταπολέμηση των πιο σοβαρών διασυνοριακών συστημάτων απάτης, είναι απαραίτητη η διευκρίνιση και η ενίσχυση της διακυβέρνησης, των καθηκόντων και της λειτουργίας του Eurofisc. Οι υπάλληλοι σύνδεσμοι του Eurofisc θα πρέπει να μπορούν να έχουν πρόσβαση, να ανταλλάσσουν, να επεξεργάζονται και να αναλύουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες με ταχύτητα και να συντονίζουν τυχόν επακόλουθες ενέργειες. Είναι επίσης απαραίτητη η ενίσχυση της συνεργασίας με άλλες αρχές που εμπλέκονται στην καταπολέμηση της απάτης στον τομέα του ΦΠΑ σε ενωσιακό επίπεδο, ιδίως μέσω της ανταλλαγής στοχοθετημένων πληροφοριών με την Ευρωπόλ και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης. Συνεπώς, οι υπάλληλοι σύνδεσμοι του Eurofisc θα πρέπει να μπορούν να ανταλλάσσουν, αυθόρμητα ή κατόπιν αιτήματος, πληροφορίες και στοιχεία με την Ευρωπόλ και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης. Αυτό θα επιτρέψει στους υπαλλήλους συνδέσμους του Eurofisc να λαμβάνουν δεδομένα και πληροφορίες που τηρούνται από την Ευρωπόλ και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης, ώστε να εντοπίζουν τους πραγματικούς αυτουργούς των δραστηριοτήτων απάτης στον τομέα του ΦΠΑ.

(13)  Για την καταπολέμηση των πιο σοβαρών διασυνοριακών συστημάτων απάτης, είναι απαραίτητη η διευκρίνιση και η ενίσχυση της διακυβέρνησης, των καθηκόντων και της λειτουργίας του Eurofisc. Οι υπάλληλοι σύνδεσμοι του Eurofisc θα πρέπει να μπορούν να έχουν πρόσβαση, να ανταλλάσσουν, να επεξεργάζονται και να αναλύουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες με ταχύτητα και να συντονίζουν τυχόν επακόλουθες ενέργειες. Είναι επίσης απαραίτητη η ενίσχυση της συνεργασίας με άλλες αρχές που εμπλέκονται στην καταπολέμηση της απάτης στον τομέα του ΦΠΑ σε ενωσιακό επίπεδο, ιδίως μέσω της ανταλλαγής στοχοθετημένων πληροφοριών με την Ευρωπόλ και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης. Συνεπώς, οι υπάλληλοι σύνδεσμοι του Eurofisc θα πρέπει να ανταλλάσσουν, αυθόρμητα ή κατόπιν αιτήματος, πληροφορίες και στοιχεία με την Ευρωπόλ, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης και, για τα συμμετέχοντα κράτη μέλη, την ευρωπαϊκή εισαγγελική αρχή, ιδίως για υποψίες για απάτη στον τομέα του ΦΠΑ πάνω από ένα ορισμένο ποσό. Αυτό θα επιτρέψει στους υπαλλήλους συνδέσμους του Eurofisc να λαμβάνουν δεδομένα και πληροφορίες που τηρούνται από την Ευρωπόλ και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης, ώστε να εντοπίζουν τους πραγματικούς αυτουργούς των δραστηριοτήτων απάτης στον τομέα του ΦΠΑ.

Τροπολογία    5

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(15)  Η οργάνωση και η διαβίβαση αιτήσεων επιστροφής του ΦΠΑ — δυνάμει του άρθρου 5 της οδηγίας 2008/9/ΕΚ του Συμβουλίου35 προσφέρει δυνατότητα μείωσης του διοικητικού φόρτου που επωμίζονται οι αρμόδιες αρχές για να εισπράξουν μη καταβληθείσες φορολογικές οφειλές στο κράτος μέλος εγκατάστασης.

(15)  Η οργάνωση και η διαβίβαση αιτήσεων επιστροφής του ΦΠΑ — δυνάμει του άρθρου 5 της οδηγίας 2008/9/ΕΚ του Συμβουλίου35 προσφέρει δυνατότητα μείωσης του διοικητικού φόρτου που επωμίζονται οι αρμόδιες αρχές για να εισπράξουν μη καταβληθείσες φορολογικές οφειλές στο κράτος μέλος εγκατάστασης.

__________________

__________________

35 Οδηγία 2008/9/ΕΚ του Συμβουλίου, της 12ης Φεβρουαρίου 2008, για τον καθορισμό λεπτομερών κανόνων σχετικά με την επιστροφή του φόρου προστιθέμενης αξίας, που προβλέπεται στην οδηγία 2006/112/ΕΚ, σε υποκείμενους στον φόρο μη εγκατεστημένους στο κράτος μέλος επιστροφής αλλά εγκατεστημένους σε άλλο κράτος μέλος (ΕΕ L 44 της 20.2.2008, σ. 23).

35 Οδηγία 2008/9/ΕΚ του Συμβουλίου, της 12ης Φεβρουαρίου 2008, για τον καθορισμό λεπτομερών κανόνων σχετικά με την επιστροφή του φόρου προστιθέμενης αξίας, που προβλέπεται στην οδηγία 2006/112/ΕΚ, σε υποκείμενους στον φόρο μη εγκατεστημένους στο κράτος μέλος επιστροφής αλλά εγκατεστημένους σε άλλο κράτος μέλος (ΕΕ L 44 της 20.2.2008, σ. 23).

Τροπολογία    6

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(16)  Για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης έναντι σοβαρών περιστατικών διασυνοριακής απάτης στον τομέα του ΦΠΑ, τα κράτη μέλη που συμμετέχουν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα πρέπει να γνωστοποιούν σε αυτή, μεταξύ άλλων και μέσω των υπαλλήλων συνδέσμων του Eurofisc, πληροφορίες για τα πιο σοβαρά αδικήματα στον τομέα του ΦΠΑ όπως αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 της οδηγίας (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου36.

(16)  Για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης έναντι σοβαρών περιστατικών διασυνοριακής απάτης στον τομέα του ΦΠΑ, τα κράτη μέλη που συμμετέχουν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα πρέπει να γνωστοποιούν σε αυτή, εγκαίρως μεταξύ άλλων και μέσω των υπαλλήλων συνδέσμων του Eurofisc, πληροφορίες για τα πιο σοβαρά αδικήματα στον τομέα του ΦΠΑ όπως αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 της οδηγίας (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου36.

__________________

__________________

36 Οδηγία (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2017, σχετικά με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης (ΕΕ L 198 της 28.7.2017, σ. 29).

36 Οδηγία (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2017, σχετικά με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης (ΕΕ L 198 της 28.7.2017, σ. 29).

Τροπολογία    7

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(18)  Η Επιτροπή μπορεί να έχει πρόσβαση στις πληροφορίες που γνωστοποιήθηκαν ή συλλέχθηκαν δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 904/2010 μόνο στον βαθμό που απαιτείται για την επιμέλεια, συντήρηση και ανάπτυξη των ηλεκτρονικών συστημάτων που φιλοξενούνται από την Επιτροπή και χρησιμοποιούνται από τα κράτη μέλη για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού.

(18)  Η Επιτροπή πρέπει να έχει πρόσβαση στις πληροφορίες που γνωστοποιήθηκαν ή συλλέχθηκαν δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 904/2010 στον βαθμό που απαιτείται για την επιμέλεια, συντήρηση και ανάπτυξη των ηλεκτρονικών συστημάτων που φιλοξενούνται από την Επιτροπή και χρησιμοποιούνται από τα κράτη μέλη για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού και να διασφαλίζει την ορθή εφαρμογή του παρόντος κανονισμού. Επιπλέον, η Επιτροπή θα πρέπει να μπορεί να διενεργεί επισκέψεις στα κράτη μέλη για να αξιολογεί τον τρόπο λειτουργίας των ρυθμίσεων διοικητικής συνεργασίας.

Τροπολογία    8

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(19)  Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, θα πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο περιορισμών ορισμένων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που έχουν θεσπισθεί με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου37 προκειμένου να διαφυλαχθούν τα συμφέροντα που αναφέρονται στο άρθρο 23 παράγραφος 1 στοιχείο ε) του εν λόγω κανονισμού. Οι περιορισμοί αυτοί είναι αναγκαίοι και αναλογικοί ενόψει της ενδεχόμενης απώλειας εσόδων για τα κράτη μέλη και της κεφαλαιώδους σημασίας της διάθεσης πληροφοριών για την αποτελεσματική καταπολέμηση της απάτης.

(19)  Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, θα πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο περιορισμών ορισμένων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που έχουν θεσπισθεί με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου37 προκειμένου να διαφυλαχθούν τα συμφέροντα που αναφέρονται στο άρθρο 23 παράγραφος 1 στοιχείο ε) του εν λόγω κανονισμού. Οι περιορισμοί αυτοί είναι αναγκαίοι και αναλογικοί ενόψει της ενδεχόμενης απώλειας εσόδων για τα κράτη μέλη και της κεφαλαιώδους σημασίας της διάθεσης πληροφοριών για την αποτελεσματική καταπολέμηση της απάτης. Αυτοί οι περιορισμοί, ωστόσο, δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα όρια του αυστηρώς αναγκαίου για την επίτευξη του εν λόγω στόχου και πρέπει να πληρούν τα υψηλά πρότυπα που απαιτούνται από το άρθρο 52 παράγραφος 1, του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιπλέον, οι μελλοντικές εκτελεστικές πράξεις του παρόντος κανονισμού πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις περί προστασίας δεδομένων που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 και στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου37α.

__________________

__________________

37 Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ.1).

37 Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ.1).

 

37α Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2000, σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (ΕΕ L 8 της 12.1.2001, σ. 1).

Τροπολογία    9

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 20 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(20α)  Λόγω του χαμηλού αριθμού των κρατών μελών που δημοσιεύουν εκτιμήσεις σχετικά με τις απώλειες ΦΠΑ λόγω ενδοκοινοτικής απάτης, η ύπαρξη συγκρίσιμων στοιχείων σχετικά με την ενδοκοινοτική απάτη στον τομέα του ΦΠΑ θα συνέβαλε σε μια πιο στοχοθετημένη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή θα πρέπει να αναπτύξει κοινή στατιστική προσέγγιση από κοινού με τα κράτη μέλη για την ποσοτικοποίηση και την ανάλυση της απάτης στον τομέα του ΦΠΑ.

Τροπολογία    10

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο β

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 904/2010

Άρθρο 7 – παράγραφος 4

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Η αίτηση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 μπορεί να περιλαμβάνει αιτιολογημένη αίτηση συγκεκριμένης διοικητικής έρευνας. Η αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση διεξάγει τη διοικητική έρευνα σε συντονισμό με την αιτούσα αρχή. Μπορούν να χρησιμοποιούνται τα εργαλεία και οι διαδικασίες που προβλέπονται στα άρθρα 28 και 30 του παρόντος κανονισμού. Εάν η αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση φρονεί ότι διοικητική έρευνα δεν είναι απαραίτητη, ενημερώνει αμελλητί την αιτούσα αρχή για τους σχετικούς λόγους.

4.  Όταν η αρμόδια αρχή ενός κράτους μέλους θεωρεί ότι απαιτείται διοικητική έρευνα, υποβάλλει αιτιολογημένη αίτηση. Η αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση δεν αρνείται τη διεξαγωγή της εν λόγω έρευνας. Εάν οι πληροφορίες είναι ήδη διαθέσιμες, η αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση τις διαβιβάζει, χωρίς καθυστέρηση, στις αιτούσες αρχές. Εάν το κράτος μέλος που υποβάλλει την αίτηση δεν αρκείται στις πληροφορίες που έλαβε, ενημερώνει το κράτος μέλος προς το οποίο υπέβαλε την αίτηση να προχωρήσει περαιτέρω με τη διοικητική έρευνα.

Κατά παρέκκλιση από το πρώτο εδάφιο, διεξαγωγή έρευνας που αφορά τα ποσά που έχει δηλώσει υποκείμενος στον φόρο εγκατεστημένος στο κράτος μέλος της αρχής στην οποία υποβάλλεται η αίτηση και τα οποία είναι φορολογητέα στο κράτος μέλος της αιτούσας αρχής μπορεί να απορριφθεί μόνο για οποιονδήποτε από τους ακόλουθους λόγους:

Αυτή η διοικητική έρευνα διεξάγεται σύμφωνα με τους κανόνες που ισχύουν στο κράτος μέλος προς το οποίο υποβάλλεται η αίτηση, από υπαλλήλους των αρχών που υποβάλλουν την αίτηση και προς τις οποίες υποβάλλεται η αίτηση. Οι υπάλληλοι της αιτούσας αρχής ασκούν τις ίδιες εξουσίες ελέγχου με αυτές που διαθέτουν οι υπάλληλοι της αρχής στην οποία υποβάλλεται η αίτηση. Πιο συγκεκριμένα, οι υπάλληλοι της αιτούσας αρχής έχουν πρόσβαση στους ίδιους χώρους και στα ίδια έγγραφα με τους υπαλλήλους της αρχής στην οποία υποβάλλεται η αίτηση για τις ανάγκες της διεξαγωγής της διοικητικής έρευνας και μόνον.

α)  για τους λόγους που προβλέπονται στο άρθρο 54 παράγραφος 1 και αξιολογούνται από την αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση σύμφωνα με δήλωση βέλτιστων πρακτικών σχετικά με την αλληλεπίδραση μεταξύ της παρούσας παραγράφου και του άρθρου 54 παράγραφος 1, η οποία εγκρίνεται με τη διαδικασία του άρθρου 58 παράγραφος 2·

 

β)  για τους λόγους που προβλέπονται στο άρθρο 54 παράγραφοι 2, 3 και 4·

 

γ)  για τον λόγο ότι η αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση είχε ήδη διαβιβάσει στην αιτούσα αρχή πληροφορίες σχετικά με τον ίδιο υποκείμενο στον φόρο, ως αποτέλεσμα διοικητικής έρευνας διεξαχθείσας κατά την τελευταία διετία.

 

Όταν η αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση αρνείται τη διοικητική έρευνα που αναφέρεται στο δεύτερο εδάφιο για τους λόγους που παρατίθενται στο στοιχείο α) ή β), γνωστοποιεί εντούτοις στην αιτούσα αρχή τις ημερομηνίες και τα ποσά όλων των σχετικών παραδόσεων και παροχών οι οποίες πραγματοποιήθηκαν κατά την τελευταία διετία από τον υποκείμενο στον φόρο στο κράτος μέλος της αιτούσας αρχής.

 

Όταν οι αρμόδιες αρχές τουλάχιστον δύο κρατών μελών θεωρούν ότι απαιτείται διοικητική έρευνα, η αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση δεν αρνείται τη διεξαγωγή της εν λόγω έρευνας. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τίθενται σε εφαρμογή ρυθμίσεις μεταξύ των εν λόγω αιτουσών αρχών και της αρχής στην οποία υποβάλλεται η αίτηση, σύμφωνα με τις οποίες εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι των αιτουσών αρχών λαμβάνουν μέρος στη διοικητική έρευνα που διεξάγεται στο έδαφος της αρχής στην οποία υποβάλλεται η αίτηση με στόχο τη συλλογή των πληροφοριών που αναφέρονται στο δεύτερο εδάφιο. Η εν λόγω διοικητική έρευνα διεξάγεται από κοινού από υπαλλήλους των αιτουσών αρχών και της αρχής στην οποία υποβάλλεται η αίτηση. Οι υπάλληλοι των αιτουσών αρχών ασκούν τις ίδιες εξουσίες ελέγχου με αυτές που έχουν ανατεθεί στους υπαλλήλους της αρχής στην οποία υποβάλλεται η αίτηση. Οι υπάλληλοι των αιτουσών αρχών έχουν πρόσβαση στους ίδιους χώρους και στα ίδια έγγραφα με τους υπαλλήλους της αρχής στην οποία υποβάλλεται η αίτηση για τις ανάγκες της διεξαγωγής της διοικητικής έρευνας και μόνον.

 

Αιτιολόγηση

Η ΕΕ πρέπει να θεσπίσει μηχανισμούς αποτελεσματικού ελέγχου. Είναι, συνεπώς, σημαντικό, ένα μεμονωμένο κράτος μέλος να έχει τη δυνατότητα να ζητεί τη διενέργεια διοικητικής έρευνας και να συμμετέχει στην εν λόγω έρευνα. Οι υπάλληλοι του αιτούντος κράτους είναι συχνά περισσότερο εξοικειωμένοι με το θέμα και, ως εκ τούτου, είναι ζωτικής σημασίας να είναι σε θέση να διαδραματίσουν ενεργό ρόλο στον έλεγχο, με παράλληλη τήρηση των κανόνων που ισχύουν βάσει του δικαίου της οικείας χώρας.

Τροπολογία    11

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο β

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 904/2010

Άρθρο 7 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η αίτηση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 μπορεί να περιλαμβάνει αιτιολογημένη αίτηση συγκεκριμένης διοικητικής έρευνας. Η αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση διεξάγει τη διοικητική έρευνα σε συντονισμό με την αιτούσα αρχή. Μπορούν να χρησιμοποιούνται τα εργαλεία και οι διαδικασίες που προβλέπονται στα άρθρα 28 και 30 του παρόντος κανονισμού. Εάν η αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση φρονεί ότι διοικητική έρευνα δεν είναι απαραίτητη, ενημερώνει αμελλητί την αιτούσα αρχή για τους σχετικούς λόγους.

Όταν η αρμόδια αρχή ενός κράτους μέλους θεωρεί ότι απαιτείται διοικητική έρευνα, υποβάλλει αιτιολογημένη αίτηση. Η αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση δεν αρνείται τη διεξαγωγή της εν λόγω έρευνας και, εάν οι πληροφορίες είναι ήδη διαθέσιμες, η αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση τις διαβιβάζει, χωρίς καθυστέρηση, στις αιτούσες αρχές. Εάν το κράτος μέλος που υποβάλλει την αίτηση δεν αρκείται στις πληροφορίες που έλαβε, ενημερώνει το κράτος μέλος προς το οποίο υπέβαλε την αίτηση να προχωρήσει περαιτέρω με τη διοικητική έρευνα. Αυτή η διοικητική έρευνα διεξάγεται σύμφωνα με τους κανόνες που ισχύουν στο κράτος μέλος προς το οποίο υποβάλλεται η αίτηση, από υπαλλήλους των αρχών που υποβάλλουν την αίτηση και προς τις οποίες υποβάλλεται η αίτηση. Οι υπάλληλοι της αιτούσας αρχής ασκούν τις ίδιες εξουσίες ελέγχου με αυτές που διαθέτουν οι υπάλληλοι της αρχής στην οποία υποβάλλεται η αίτηση. Πιο συγκεκριμένα, οι υπάλληλοι της αιτούσας αρχής έχουν πρόσβαση στους ίδιους χώρους και στα ίδια έγγραφα με τους υπαλλήλους της αρχής στην οποία υποβάλλεται η αίτηση για τις ανάγκες της διεξαγωγής της διοικητικής έρευνας και μόνον.

Αιτιολόγηση

Με την εγκατάσταση της μικρής μονοαπευθυντικής θυρίδας (mini-one-stop-shop), ένα σημαντικό ποσοστό του ΦΠΑ των κρατών θα συλλέγεται σε άλλα κράτη μέλη. Κρίνεται, συνεπώς, απαραίτητο η ΕΕ να διαθέτει αποτελεσματικά συστήματα ελέγχου. Προτείνεται, συνεπώς, ένα μεμονωμένο κράτος μέλος να έχει τη δυνατότητα να ζητεί τη διενέργεια διοικητικής έρευνας και να συμμετέχει στην εν λόγω έρευνα. Οι υπάλληλοι του αιτούντος κράτους είναι περισσότερο εξοικειωμένοι με το θέμα και, ως εκ τούτου, είναι ζωτικής σημασίας να είναι σε θέση να διαδραματίσουν ενεργό ρόλο στον έλεγχο, με παράλληλη τήρηση των κανόνων που ισχύουν βάσει του δικαίου της οικείας χώρας.

Τροπολογία    12

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο β

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 904/2010

Άρθρο 7 – παράγραφος 4 – εδάφιο 4

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Όταν οι αρμόδιες αρχές τουλάχιστον δύο κρατών μελών θεωρούν ότι απαιτείται διοικητική έρευνα, η αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση δεν αρνείται τη διεξαγωγή της εν λόγω έρευνας. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τίθενται σε εφαρμογή ρυθμίσεις μεταξύ των εν λόγω αιτουσών αρχών και της αρχής στην οποία υποβάλλεται η αίτηση, σύμφωνα με τις οποίες εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι των αιτουσών αρχών λαμβάνουν μέρος στη διοικητική έρευνα που διεξάγεται στο έδαφος της αρχής στην οποία υποβάλλεται η αίτηση με στόχο τη συλλογή των πληροφοριών που αναφέρονται στο δεύτερο εδάφιο. Η εν λόγω διοικητική έρευνα διεξάγεται από κοινού από υπαλλήλους των αιτουσών αρχών και της αρχής στην οποία υποβάλλεται η αίτηση. Οι υπάλληλοι των αιτουσών αρχών ασκούν τις ίδιες εξουσίες ελέγχου με αυτές που έχουν ανατεθεί στους υπαλλήλους της αρχής στην οποία υποβάλλεται η αίτηση. Οι υπάλληλοι των αιτουσών αρχών έχουν πρόσβαση στους ίδιους χώρους και στα ίδια έγγραφα με τους υπαλλήλους της αρχής στην οποία υποβάλλεται η αίτηση για τις ανάγκες της διεξαγωγής της διοικητικής έρευνας και μόνον.

Όταν η αρμόδια αρχή ενός κράτους μέλους θεωρεί ότι απαιτείται διοικητική έρευνα, υποβάλλει δεόντως αιτιολογημένη αίτηση. Η αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση δεν αρνείται τη διεξαγωγή της εν λόγω έρευνας και, εάν οι πληροφορίες είναι ήδη διαθέσιμες, η αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση τις διαβιβάζει στην αιτούσα αρχή πριν από την παραλαβή οιασδήποτε τέτοιας αίτησης. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τίθενται σε εφαρμογή ρυθμίσεις μεταξύ της αιτούσας αρχής και της αρχής στην οποία υποβάλλεται η αίτηση, σύμφωνα με τις οποίες εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι της αιτούσας αρχής λαμβάνουν μέρος στη διοικητική έρευνα που διεξάγεται στο έδαφος της αρχής στην οποία υποβάλλεται η αίτηση με στόχο τη συλλογή των πληροφοριών που αναφέρονται στο δεύτερο εδάφιο. Αυτές οι διοικητικές έρευνες διεξάγονται από κοινού από υπαλλήλους των αιτουσών αρχών και της αρχής στην οποία υποβάλλεται η αίτηση με συνεργατικό και παραγωγικό πνεύμα. Οι υπάλληλοι της αιτούσας αρχής έχουν πρόσβαση στους ίδιους πληροφορίες, έγγραφα και χώρους και στο μέτρο που επιτρέπεται από το δίκαιο του κράτους μέλους προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση, μπορούν να ανακρίνουν απευθείας πρόσωπα προκειμένου να ανιχνεύσουν και να καταπολεμήσουν τη διασυνοριακή απάτη στον τομέα του ΦΠΑ, η οποία διαβρώνει επί του παρόντος τις εθνικές φορολογικές βάσεις.

Τροπολογία    13

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 α (νέο)

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 904/2010

Άρθρο 12 α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(1α)  Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:

 

«Άρθρο 12α

 

Όλα τα κράτη μέλη εφαρμόζουν ένα σύνολο επιχειρησιακών στόχων για τη μείωση του ποσοστού των καθυστερημένων απαντήσεων και τη βελτίωση της ποιότητας των αιτήσεων παροχής πληροφοριών και ενημερώνουν την Επιτροπή σχετικά με αυτούς τους στόχους.»

Τροπολογία    14

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 904/2010

Άρθρο 13 – παράγραφος 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Οι πληροφορίες διαβιβάζονται μέσω τυποποιημένων εντύπων ή με άλλα μέσα τα οποία οι αντίστοιχες αρμόδιες αρχές θεωρούν κατάλληλα. Η Επιτροπή εγκρίνει με εκτελεστικές πράξεις τα τυποποιημένα έντυπα. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 58 παράγραφος 2·

3.  Οι πληροφορίες διαβιβάζονται με τη χρήση τυποποιημένων εντύπων ή με άλλα μέσα τα οποία οι αντίστοιχες αρμόδιες αρχές θεωρούν κατάλληλα. Η Επιτροπή καταρτίζει τα τυποποιημένα έντυπα μέσω εκτελεστικών πράξεων. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 58 παράγραφος 2·

Τροπολογία    15

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 α (νέο)

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 904/2010

Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

(2α)  στο άρθρο 14 παράγραφος 1, το δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Ένα κράτος μέλος μπορεί να μη συμμετέχει στην αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με μία ή περισσότερες κατηγορίες όταν η συλλογή πληροφοριών με σκοπό αυτήν την ανταλλαγή απαιτεί την επιβολή νέων υποχρεώσεων στους υποκείμενους στο ΦΠΑ για το σκοπό της συγκέντρωσης πληροφοριών ή επιβάλλει δυσανάλογο διοικητικό φόρτο στο κράτος μέλος.»

«Ένα κράτος μέλος μπορεί να μη συμμετέχει στην αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με μία ή περισσότερες κατηγορίες όταν η συλλογή πληροφοριών με σκοπό αυτήν την ανταλλαγή απαιτεί την επιβολή δυσανάλογων υποχρεώσεων στους υποκείμενους στο ΦΠΑ για το σκοπό της συγκέντρωσης πληροφοριών ή επιβάλλει δυσανάλογο διοικητικό φόρτο στο κράτος μέλος.»

Τροπολογία    16

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3 – στοιχείο α

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 904/2010

Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ε)  τις πληροφορίες όσον αφορά την ιδιότητα πιστοποιημένου υποκείμενου στον φόρο σύμφωνα με το άρθρο 13α της οδηγίας 2006/112/ΕΚ, καθώς και την ημερομηνία κατά την οποία χορηγήθηκε, απορρίφθηκε και ανακλήθηκε αυτή η ιδιότητα.

ε)  τις πληροφορίες σχετικά με την ιδιότητα πιστοποιημένου υποκείμενου στον φόρο σύμφωνα με το άρθρο 13α της οδηγίας 2006/112/ΕΚ, καθώς και την ημερομηνία κατά την οποία χορηγήθηκε, απορρίφθηκε και ανακλήθηκε αυτή η ιδιότητα.

Τροπολογία    17

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3 – στοιχείο β

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 904/2010

Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

«στ)  τις πληροφορίες που συλλέγει δυνάμει των στοιχείων α) και β) του άρθρου 143 παράγραφος 2 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ, όπως επίσης και τη χώρα καταγωγής, τη χώρα προορισμού, τον κωδικό εμπορεύματος, το νόμισμα, το συνολικό ποσό, τη συναλλαγματική ισοτιμία, τις τιμές των μεμονωμένων ειδών και το καθαρό βάρος.»·

«στ)  τις πληροφορίες που συλλέγει δυνάμει των στοιχείων α) και β) του άρθρου 143 παράγραφος 2 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ, όπως επίσης και τη χώρα καταγωγής, τα στοιχεία ταυτοποίησης του εξαγωγέα, τη χώρα προορισμού, τον κωδικό εμπορεύματος, το νόμισμα, το συνολικό ποσό, τη συναλλαγματική ισοτιμία, την μοναδιαία τιμήκαι το καθαρό βάρος.

Τροπολογία    18

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3 – στοιχείο ε

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 904/2010

Άρθρο 17 – παράγραφος 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Η Επιτροπή ορίζει με εκτελεστικές πράξεις τις ακριβείς κατηγορίες πληροφοριών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο στ) του παρόντος άρθρου. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 58 παράγραφος 2.

3.  Η Επιτροπή ορίζει με εκτελεστικές πράξεις τις συγκεκριμένες κατηγορίες που θα περιληφθούν στα τυποποιημένα έντυπα, πρότυπα και διαδικασίες παροχήςπληροφοριών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο στ) του παρόντος άρθρου. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 58 παράγραφος 2.

Τροπολογία    19

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4 – στοιχείο α

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 904/2010

Άρθρο 21 – παράγραφος 1 α

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1α.  Κάθε κράτος μέλος παραχωρεί στους υπαλλήλους του οι οποίοι ελέγχουν τις απαιτήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 143 παράγραφος 2 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ πρόσβαση στις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 17 παράγραφος 1 στοιχεία β) και γ) του παρόντος κανονισμού, για τις οποίες τα άλλα κράτη μέλη έχουν χορηγήσει αυτόματη πρόσβαση.

1α.  Κάθε κράτος μέλος παραχωρεί στους υπαλλήλους του οι οποίοι ελέγχουν τις απαιτήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 143 παράγραφος 2 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ πρόσβαση στις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 17 παράγραφος 1 στοιχεία β) και γ) του παρόντος κανονισμού, περιλαμβανομένου του μητρώου των πιστοποιημένων φορολογουμένων, για τις οποίες τα άλλα κράτη μέλη έχουν χορηγήσει αυτόματη πρόσβαση.·

Τροπολογία    20

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4 – στοιχείο β – σημείο i

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 904/2010

Article 21 – paragraph 2 – point e – point i

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

i)  η πρόσβαση συνδέεται με έρευνα για εικαζόμενη απάτη ή έχει ως στόχο να εντοπίσει ή να ταυτοποιήσει αυτουργούς απάτης·

i)  η πρόσβαση συνδέεται με έρευνα για εικαζόμενη απάτη ή έχει ως στόχο να εντοπίσει ή να ταυτοποιήσει αυτουργούς απάτης και σοβαρού παραπτώματος·

Τροπολογία    21

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4 – στοιχείο β – σημείο i

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 904/2010

Άρθρο 21 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε – σημείο ii

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ii)  η πρόσβαση γίνεται μέσω υπαλλήλου συνδέσμου Eurofisc, όπως αναφέρεται στο άρθρο 36 παράγραφος 1, ο οποίος έχει ταυτοποίηση προσωπικού χρήστη για τα ηλεκτρονικά συστήματα που επιτρέπει πρόσβαση στις εν λόγω πληροφορίες.

ii)  η πρόσβαση γίνεται μέσω υπαλλήλου συνδέσμου Eurofisc, όπως αναφέρεται στο άρθρο 36 παράγραφος 1, ο οποίος έχει ταυτοποίηση προσωπικού χρήστη για τα ηλεκτρονικά συστήματος που επιτρέπει πρόσβαση στις εν λόγω πληροφορίες, και στο μητρώο πιστοποιημένων φορολογουμένων

Τροπολογία    22

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4 – στοιχείο γ

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 904/2010

Άρθρο 21 – παράγραφος 2 α – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Προκειμένου για τις πληροφορίες που μνημονεύονται στο άρθρο 17 παράγραφος 1 στοιχείο στ), είναι, οπωσδήποτε, προσπελάσιμες οι ακόλουθες επιμέρους πληροφορίες:

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)

Τροπολογία    23

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4 – στοιχείο γ

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 904/2010

Άρθρο 21 – παράγραφος 2 α – εδάφιο 1 – στοιχείο α

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  οι αριθμοί φορολογικού μητρώου ΦΠΑ που χορηγεί το κράτος μέλος που λαμβάνει τις πληροφορίες,

α)  οι αριθμοί φορολογικού μητρώου ΦΠΑ που χορηγεί το κράτος μέλος που λαμβάνει τις πληροφορίες και το μητρώο πιστοποιημένων φορολογουμένων,

Τροπολογία    24

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4 – στοιχείο γ

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 904/2010

Άρθρο 21 – παράγραφος 2 α – εδάφιο 1 – στοιχείο γ

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  η χώρα καταγωγής, η χώρα προορισμού, οι κωδικοί εμπορεύματος, το νόμισμα, το συνολικό ποσό, η συναλλαγματική ισοτιμία, οι τιμές των μεμονωμένων ειδών και το καθαρό βάρος των εισαγόμενων αγαθών που ακολουθούνται από ενδοκοινοτική παράδοση αγαθών από κάθε πρόσωπο που αναφέρεται στο στοιχείο β) σε κάθε πρόσωπο με αριθμό φορολογικού μητρώου ΦΠΑ που αναφέρεται στο στοιχείο α),

γ)  η χώρα καταγωγής, η χώρα προορισμού, οι κωδικοί εμπορεύματος, το νόμισμα, το συνολικό ποσό, η συναλλαγματική ισοτιμία, οι μοναδιαίες τιμές και το καθαρό βάρος των εισαγόμενων αγαθών που ακολουθούνται από ενδοκοινοτική παράδοση αγαθών από κάθε πρόσωπο που αναφέρεται στο στοιχείο β) σε κάθε πρόσωπο με αριθμό φορολογικού μητρώου ΦΠΑ που αναφέρεται στο στοιχείο α),

Τροπολογία    25

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4 – στοιχείο γ

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 904/2010

Άρθρο 21 – παράγραφος 2 α – εδάφιο 1 – στοιχείο δ – εισαγωγικό μέρος

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

  η χώρα καταγωγής, η χώρα προορισμού, οι κωδικοί εμπορεύματος, το νόμισμα, το συνολικό ποσό, η συναλλαγματική ισοτιμία, οι τιμές των μεμονωμένων ειδών και το καθαρό βάρος των εισαγόμενων αγαθών που ακολουθούνται από ενδοκοινοτική παράδοση αγαθών από κάθε πρόσωπο που αναφέρεται στο στοιχείο β) σε κάθε πρόσωπο με αριθμό φορολογικού μητρώου ΦΠΑ που έχει χορηγηθεί από άλλο κράτος μέλος υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

  η χώρα καταγωγής, η χώρα προορισμού, οι κωδικοί εμπορεύματος, το νόμισμα, το συνολικό ποσό, η συναλλαγματική ισοτιμία, οι μοναδιαίες τιμές και το καθαρό βάρος των εισαγόμενων αγαθών που ακολουθούνται από ενδοκοινοτική παράδοση αγαθών από κάθε πρόσωπο που αναφέρεται στο στοιχείο β) σε κάθε πρόσωπο με αριθμό φορολογικού μητρώου ΦΠΑ που έχει χορηγηθεί από άλλο κράτος μέλος υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

Τροπολογία    26

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4 – στοιχείο γ

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 904/2010

Άρθρο 21 – παράγραφος 2 α – εδάφιο 1 – στοιχείο δ – σημείο i

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

i)  η πρόσβαση συνδέεται με έρευνα για εικαζόμενη απάτη ή έχει ως στόχο να εντοπίσει ή να ταυτοποιήσει αυτουργούς απάτης·

i)  η πρόσβαση συνδέεται με έρευνα για εικαζόμενη απάτη ή έχει ως στόχο να εντοπίσει ή να ταυτοποιήσει αυτουργούς απάτης και σοβαρού παραπτώματος·

Τροπολογία    27

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 904/2010

Άρθρο 21 α – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – σημείο i

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

i)  η πρόσβαση συνδέεται με έρευνα για εικαζόμενη απάτη ή έχει ως στόχο να εντοπίσει ή να ταυτοποιήσει αυτουργούς απάτης·

i)  η πρόσβαση συνδέεται με έρευνα για εικαζόμενη απάτη ή έχει ως στόχο να εντοπίσει ή να ταυτοποιήσει αυτουργούς απάτης και σοβαρού παραπτώματος·

Τροπολογία    28

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 8 – στοιχείο α

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 904/2010

Άρθρο 28 – παράγραφος 2 α

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

«2α.  Κατόπιν συμφωνίας μεταξύ της αιτούσας αρχής και της αρχής στην οποία υποβάλλεται η αίτηση και σύμφωνα με τις ρυθμίσεις που ορίζει η τελευταία, υπάλληλοι εξουσιοδοτημένοι από την αιτούσα αρχή δύνανται, για τους σκοπούς της συλλογής και ανταλλαγής πληροφοριών που αναφέρεται στο άρθρο 1, να λαμβάνουν μέρος στις διοικητικές έρευνες που διεξάγονται στο έδαφος του κράτους μέλους στο οποίο υποβάλλεται η αίτηση. Αυτές οι διοικητικές έρευνες διεξάγονται από κοινού από υπαλλήλους των αιτουσών αρχών και της αρχής στην οποία υποβάλλεται η αίτηση. Οι υπάλληλοι της αιτούσας αρχής ασκούν τις ίδιες εξουσίες ελέγχου με αυτές που διαθέτουν οι υπάλληλοι της αρχής στην οποία υποβάλλεται η αίτηση. Οι υπάλληλοι των αιτουσών αρχών έχουν πρόσβαση στους ίδιους χώρους και στα ίδια έγγραφα με τους υπαλλήλους της αρχής στην οποία υποβάλλεται η αίτηση για τις ανάγκες της διεξαγωγής της διοικητικής έρευνας και μόνον. Με συμφωνία μεταξύ της αιτούσας αρχής και της αρχής στην οποία υποβάλλεται η αίτηση και σύμφωνα με τις ρυθμίσεις που ορίζονται από την αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση, οι δύο αρχές δύνανται να συντάξουν κοινή έκθεση ελέγχου.»·

«2α.  Κατόπιν συμφωνίας μεταξύ της αιτούσας αρχής και της αρχής στην οποία υποβάλλεται η αίτηση και σύμφωνα με τις ρυθμίσεις που ορίζει η τελευταία, υπάλληλοι εξουσιοδοτημένοι από την αιτούσα αρχή δύνανται, για τους σκοπούς της συλλογής και ανταλλαγής πληροφοριών που αναφέρεται στο άρθρο 1, να λαμβάνουν μέρος στις διοικητικές έρευνες που διεξάγονται στο έδαφος του κράτους μέλους στο οποίο υποβάλλεται η αίτηση. Αυτές οι διοικητικές έρευνες διεξάγονται από κοινού σε πνεύμα αμοιβαίας εμπιστοσύνης και εποικοδομητικής συνεργασίας από υπαλλήλους των αιτουσών αρχών τηρώντας τις διοικητικές πρακτικές των εν λόγω αρχών και την εθνική νομοθεσία του κράτους μέλους με στόχο την καταπολέμηση της διασυνοριακής απάτης στον τομέα του ΦΠΑ και της αρχής στην οποία υποβάλλεται η αίτηση. Οι υπάλληλοι των αιτουσών αρχών έχουν πρόσβαση στους ίδιους χώρους και στα ίδια έγγραφα με τους υπαλλήλους της αρχής στην οποία υποβάλλεται η αίτηση για τις ανάγκες της διεξαγωγής της διοικητικής έρευνας και μόνον. Με συμφωνία μεταξύ των αιτουσών αρχών και της αρχής στην οποία υποβάλλεται η αίτηση και σύμφωνα με τις ρυθμίσεις που ορίζονται από την αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση, οι συμμετέχουσες αρχές δύνανται να συντάξουν κοινή έκθεση ελέγχου.»·

Τροπολογία    29

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 11 – στοιχείο α

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 904/2010

Άρθρο 33 – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Προκειμένου να προαχθεί και να διευκολυνθεί η πολυμερής συνεργασία για την καταπολέμηση της απάτης στον τομέα του ΦΠΑ, με το παρόν κεφάλαιο δημιουργείται δίκτυο για την ταχεία ανταλλαγή, επεξεργασία και ανάλυση στοχοθετημένων πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών και τον συντονισμό τυχόν επακόλουθων ενεργειών («Eurofisc»).

1.  Προκειμένου να προαχθεί και να διευκολυνθεί η πολυμερής συνεργασία για την καταπολέμηση της απάτης στον τομέα του ΦΠΑ, με το παρόν κεφάλαιο δημιουργείται δίκτυο για την ταχεία ανταλλαγή, επεξεργασία και ανάλυση στοχοθετημένων πληροφοριών για διασυνοριακά προγράμματα αντιμετώπισης της απάτης μεταξύ των κρατών μελών και τον συντονισμό τυχόν επακόλουθων ενεργειών («Eurofisc»).

Τροπολογία    30

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 11 – στοιχείο β – σημείο i

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 904/2010

Άρθρο 33 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  διεξάγουν και συντονίζουν την ταχεία πολυμερή ανταλλαγή και την από κοινού επεξεργασία και ανάλυση στοχοθετημένων πληροφοριών στους τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται το Eurofisc («τομείς εργασίας του Eurofisc»)·

β)  διεξάγουν και συντονίζουν την ταχεία πολυμερή ανταλλαγή και την από κοινού επεξεργασία και ανάλυση στοχοθετημένων πληροφοριών σχετικά με τα διασυνοριακά προγράμματα αντιμετώπισης της απάτης στους τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται το Eurofisc («τομείς εργασίας του Eurofisc»)·

Τροπολογία    31

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 11 – στοιχείο β – σημείο ii

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 904/2010

Άρθρο 33 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ)  συντονίζουν τις διοικητικές έρευνες των συμμετεχόντων κρατών μελών σχετικά με τους υπόπτους και τους αυτουργούς απάτης που έχουν εντοπιστεί από τους υπαλλήλους συνδέσμους του Eurofisc, όπως αναφέρεται στο άρθρο 36 παράγραφος 1.

δ)  συντονίζουν τις διοικητικές έρευνες των συμμετεχόντων κρατών μελών που έχουν εντοπιστεί από τους υπαλλήλους συνδέσμους του Eurofisc, όπως αναφέρεται στο άρθρο 36 παράγραφος 1.

Τροπολογία    32

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 12

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 904/2010

Άρθρο 34 – παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Τα κράτη μέλη που έχουν επιλέξει να συμμετέχουν σε τομέα εργασίας του Eurofisc συμμετέχουν ενεργά στην πολυμερή ανταλλαγή και την από κοινού επεξεργασία και ανάλυση στοχοθετημένων πληροφοριών μεταξύ όλων των συμμετεχόντων κρατών μελών και στον συντονισμό τυχόν επακόλουθων ενεργειών.

2.  Τα κράτη μέλη που έχουν επιλέξει να συμμετέχουν σε τομέα εργασίας του Eurofisc συμμετέχουν ενεργά στην πολυμερή ανταλλαγή και την από κοινού επεξεργασία και ανάλυση στοχοθετημένων πληροφοριών για διασυνοριακά προγράμματα αντιμετώπισης της απάτης μεταξύ όλων των συμμετεχόντων κρατών μελών, καθώς και στον συντονισμό τυχόν επακόλουθων ενεργειών.

Τροπολογία    33

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 13

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 904/2010

Άρθρο 35 – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η Επιτροπή παρέχει τεχνική και επιμελητειακή στήριξη στο Eurofisc. Η Επιτροπή δεν έχει πρόσβαση στις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 1, οι οποίες μπορούν να ανταλλάσσονται στο Eurofisc, εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 55 παράγραφος 2.»·

Η Επιτροπή παρέχει την αναγκαία τεχνική και επιμελητειακή στήριξη στο Eurofisc. Η Επιτροπή έχει πρόσβαση στις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 1, οι οποίες μπορούν να ανταλλάσσονται στο Eurofisc, εκτός για τις περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 55 παράγραφος 2.»·

Τροπολογία    34

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 14 – στοιχείο γ

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 904/2010

Άρθρο 36 – παράγραφος 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Οι συντονιστές του τομέα εργασίας του Eurofisc, δύνανται να διαβιβάσουν, με δική τους πρωτοβουλία ή κατόπιν αιτήματος, ορισμένες από τις πληροφορίες που έχουν συλλεχθεί και αποτελέσει αντικείμενο επεξεργασίας, στην Ευρωπόλ και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης («OLAF»), όπως συμφωνείται από τους συμμετέχοντες του τομέα εργασίας.

3.  Οι συντονιστές του τομέα εργασίας του Eurofisc, διαβιβάζουν, με δική τους πρωτοβουλία ή κατόπιν αιτήματος, συναφείς πληροφορίες σχετικά με τα σοβαρότερα αδικήματα στον τομέα του ΦΠΑ στην Ευρωπόλ και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης («OLAF»), όπως συμφωνείται από τους συμμετέχοντες του τομέα εργασίας.

Τροπολογία    35

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 14 – στοιχείο γ

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 904/2010

Άρθρο 36 – παράγραφος 4

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Οι συντονιστές του τομέα εργασίας του Eurofisc θέτουν τις πληροφορίες που έλαβαν από την Ευρωπόλ και την OLAF στη διάθεση των λοιπών συμμετεχόντων υπαλλήλων συνδέσμων του Eurofisc· οι πληροφορίες αυτές ανταλλάσσονται με ηλεκτρονικά μέσα.

4.  Οι συντονιστές του τομέα εργασίας του Eurofisc δύνανται να ζητήσουν συναφείς πληροφορίες στην Ευρωπόλ και την OLAF. Οι συντονιστές του τομέα εργασίας του Eurofisc θέτουν τις πληροφορίες που έλαβαν από την Ευρωπόλ και την OLAF στη διάθεση των λοιπών συμμετεχόντων υπαλλήλων συνδέσμων του Eurofisc· οι πληροφορίες αυτές ανταλλάσσονται με ηλεκτρονικά μέσα.

Αιτιολόγηση

Είναι ζωτικής σημασίας να υπάρχει αμφίδρομη ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ του Eurofisc και της Ευρωπόλ.

Τροπολογία    36

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 16

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 904/2010

Άρθρο 48 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Όταν το κράτος μέλος εγκατάστασης λάβει γνώση ότι υποκείμενος στον φόρο που υποβάλλει αίτηση επιστροφής του ΦΠΑ, σύμφωνα με το άρθρο 5 της οδηγίας 2008/9/ΕΚ, έχει μη αμφισβητούμενες οφειλές ΦΠΑ στο εν λόγω κράτος μέλος εγκατάστασης, μπορεί να ενημερώσει το κράτος μέλος επιστροφής για τις εν λόγω οφειλές, έτσι ώστε το κράτος μέλος επιστροφής να ζητεί τη συγκατάθεση του υποκειμένου στον φόρο για τη μεταφορά της επιστροφής του ΦΠΑ απευθείας στο κράτος μέλος εγκατάστασης για τους σκοπούς της εξόφλησης των εκκρεμών οφειλών ΦΠΑ. Όταν ο υποκείμενος στον φόρο παράσχει τη συγκατάθεσή του για την εν λόγω μεταφορά, το κράτος μέλος επιστροφής καταβάλλει το ποσό αυτό για λογαριασμό του υποκείμενου στον φόρο στο κράτος μέλος εγκατάστασης, στον βαθμό που αυτό είναι απαραίτητο για την εξόφληση των εκκρεμών οφειλών ΦΠΑ. Το κράτος μέλος εγκατάστασης ενημερώνει τον υποκείμενο στον φόρο αν το ποσό που μεταφέρεται ανέρχεται σε πλήρη ή σε μερική εξόφληση της οφειλής ΦΠΑ εντός 15 ημερών από τη λήψη του μεταφερόμενου ποσού από το κράτος μέλος επιστροφής.

Όταν το κράτος μέλος εγκατάστασης λάβει γνώση ότι υποκείμενος στον φόρο που υποβάλλει αίτηση επιστροφής του ΦΠΑ, σύμφωνα με το άρθρο 5 της οδηγίας 2008/9/ΕΚ, έχει μη αμφισβητούμενες οφειλές ΦΠΑ στο εν λόγω κράτος μέλος εγκατάστασης, ενημερώνει το κράτος μέλος επιστροφής για τις εν λόγω οφειλές, έτσι ώστε το κράτος μέλος επιστροφής να ζητεί τη συγκατάθεση του υποκειμένου στον φόρο για τη μεταφορά της επιστροφής του ΦΠΑ απευθείας στο κράτος μέλος εγκατάστασης για τους σκοπούς της εξόφλησης των εκκρεμών οφειλών ΦΠΑ. Όταν ο υποκείμενος στον φόρο παράσχει τη συγκατάθεσή του για την εν λόγω μεταφορά, το κράτος μέλος επιστροφής καταβάλλει το ποσό αυτό για λογαριασμό του υποκείμενου στον φόρο στο κράτος μέλος εγκατάστασης, στον βαθμό που αυτό είναι απαραίτητο για την εξόφληση των εκκρεμών οφειλών ΦΠΑ. Το κράτος μέλος εγκατάστασης ενημερώνει τον υποκείμενο στον φόρο αν το ποσό που μεταφέρεται ανέρχεται σε πλήρη ή σε μερική εξόφληση της οφειλής ΦΠΑ εντός 10 εργάσιμων ημερών από τη λήψη του μεταφερόμενου ποσού από το κράτος μέλος επιστροφής.

Τροπολογία    37

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 18

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 904/2010

Άρθρο 49 – παράγραφος 2 α – εδάφιο 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα κράτη μέλη δύνανται να γνωστοποιήσουν στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης κάθε διαθέσιμη πληροφορία για αδικήματα κατά του κοινού συστήματος ΦΠΑ ώστε να της επιτρέψουν να εξετάσει τις ενδεδειγμένες ενέργειες, σύμφωνα με την εντολή της.»

Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του άρθρου 36, τα κράτη μέλη δύνανται να γνωστοποιήσουν στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης κάθε διαθέσιμη πληροφορία για αδικήματα κατά του κοινού συστήματος ΦΠΑ ώστε να της επιτρέψουν να εξετάσει τις ενδεδειγμένες ενέργειες, σύμφωνα με την εντολή της.»

Τροπολογία    38

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 18 α (νέο)

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 904/2010

Άρθρο 49 α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(18α)  Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:

 

«Άρθρο 49α

 

Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή θεσπίζουν κοινό σύστημα συλλογής στατιστικών στοιχείων για τις ενδοκοινοτικές απάτες στον τομέα του ΦΠΑ και δημοσιεύουν εθνικές εκτιμήσεις για τις απώλειες ΦΠΑ που οφείλονται σε αυτή την απάτη, καθώς και εκτιμήσεις για την Ένωση στο σύνολό της. Η Επιτροπή θεσπίζει, μέσω εκτελεστικών πράξεων, τις πρακτικές ρυθμίσεις για το εν λόγω στατιστικό σύστημα. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 58 παράγραφος 2.»

Τροπολογία    39

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 18 β (νέο)

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 904/2010

Άρθρο 50 – παράγραφος 1 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(18β)  Στο άρθρο 50, παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος:

 

«1α.  Όταν ένα κράτος μέλος παρέχει ευρύτερη πληροφόρηση σε τρίτη χώρα πέρα από εκείνη που προβλέπεται στα κεφάλαια ΙΙ και ΙΙΙ του παρόντος κανονισμού, το εν λόγω κράτος μέλος δεν μπορεί να αρνηθεί να παράσχει τις πληροφορίες αυτές σε άλλο κράτος μέλος που ζητεί συνεργασία ή έχει συμφέρον να τις λάβει.»

Τροπολογία    40

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 19 – στοιχείο α

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 904/2010

Άρθρο 55 – παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Τα δεόντως διαπιστευμένα πρόσωπα από την αρχή πιστοποίησης της ασφάλειας (SAA) της Επιτροπής μπορούν να έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες αυτές μόνο στον βαθμό που απαιτείται για την επιμέλεια, συντήρηση και ανάπτυξη των ηλεκτρονικών συστημάτων που φιλοξενούνται από την Επιτροπή και χρησιμοποιούνται από τα κράτη μέλη για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.

2.  Τα δεόντως διαπιστευμένα πρόσωπα από την αρχή πιστοποίησης της ασφάλειας (SAA) της Επιτροπής έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες αυτές στον βαθμό που απαιτείται για την επιμέλεια, συντήρηση και ανάπτυξη των ηλεκτρονικών συστημάτων που φιλοξενούνται από την Επιτροπή και χρησιμοποιούνται από τα κράτη μέλη για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού και διασφαλίζουν την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία    41

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 19 – στοιχείο β

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 904/2010

Άρθρο 55 – παράγραφος 5

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.   Κάθε αποθήκευση, επεξεργασία ή ανταλλαγή πληροφοριών που αναφέρονται στον παρόντα κανονισμό υπόκειται στις διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(*). Εντούτοις, για τους σκοπούς της ορθής εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, τα κράτη μέλη περιορίζουν την έκταση των υποχρεώσεων και των δικαιωμάτων που προβλέπονται στα άρθρα 12 έως 22 και στα άρθρα 5 και 34 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679, στον βαθμό που αυτό κρίνεται αναγκαίο προκειμένου να μη θίγεται η διασφάλιση των συμφερόντων που αναφέρονται στο άρθρο 23 παράγραφος 1 στοιχείο ε) του εν λόγω κανονισμού. Η επεξεργασία και η αποθήκευση των πληροφοριών που αναφέρονται στον παρόντα κανονισμό λαμβάνουν χώρα μόνο για τους σκοπούς που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού και οι περίοδοι αποθήκευσης των εν λόγω πληροφοριών περιορίζονται στον βαθμό που απαιτείται για την επίτευξη των σκοπών αυτών.»

5.   Κάθε αποθήκευση, επεξεργασία ή ανταλλαγή πληροφοριών που αναφέρονται στον παρόντα κανονισμό υπόκειται στις διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(*). Εντούτοις, για τους σκοπούς της ορθής εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, τα κράτη μέλη περιορίζουν την έκταση των υποχρεώσεων και των δικαιωμάτων που προβλέπονται στα άρθρα 12 έως 22 και στα άρθρα 5 και 34 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679, στον βαθμό που αυτό κρίνεται αναγκαίο προκειμένου να μη θίγεται η διασφάλιση των συμφερόντων που αναφέρονται στο άρθρο 23 παράγραφος 1 στοιχείο ε) του εν λόγω κανονισμού. Η επεξεργασία και η αποθήκευση των πληροφοριών που αναφέρονται στον παρόντα κανονισμό εγκρίνονται μόνο για τους σκοπούς που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού και οι περίοδοι αποθήκευσης των εν λόγω πληροφοριών περιορίζονται στον βαθμό που απαιτείται για την επίτευξη των σκοπών αυτών.»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ο φόρος προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) αποτελεί σημαντική πηγή φορολογικών εσόδων για τα κράτη μέλη. Ωστόσο, χώρες χάνουν ορισμένα από τα έσοδα αυτά λόγω απάτης. Στο πλαίσιο του ΦΠΑ, η διασυνοριακή φορολογική απάτη είναι ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα κράτη μέλη. Το ισχύον καθεστώς φορολόγησης των συναλλαγών μεταξύ των κρατών μελών δεν μπορεί να συμβαδίσει με την αυξανόμενη ταχύτητα της οικονομίας.

Ο εισηγητής εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόταση της Επιτροπής να ενισχυθεί η συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών προκειμένου να τα βοηθήσει ώστε η καταπολέμηση της απάτης στον τομέα του ΦΠΑ να καταστεί πιο εύκολη, γρήγορη και αποτελεσματική. Ωστόσο, απαιτούνται ορισμένες βελτιώσεις.

Ο εισηγητής πιστεύει ότι η νομοθετική πρόταση πρέπει να επιτύχει σωστή εξισορρόπηση μεταξύ των αιτήσεων και της ανάλυσης των πληροφοριών, αφενός, και της προστασίας των δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής, αφετέρου. Ως εκ τούτου, έχουν προταθεί πολλές τροπολογίες με τις οποίες επιδιώκεται να καθοριστούν με μεγαλύτερη σαφήνεια τα όρια λειτουργίας του Eurofisc, όπως και για την επεξεργασία και χρήση των πληροφοριών από τις αρχές. Έχουν εισαχθεί αναφορές στη σχετική νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων.

Ομοίως, η πρόταση έχει βελτιωθεί, ώστε να επιτευχθεί καλύτερη ισορροπία ανάμεσα στα συμφέροντα και τις ευθύνες της αιτούσας αρχής και της αποδέκτριας αρχής. Χωρίς να υπονομεύεται η δυνατότητα για τις αιτούσες αρχές να κινήσουν διοικητικές έρευνες, τα δικαιώματα της αρχής προς την οποία απευθύνεται η αίτηση εξυπηρετούνται πλέον καλύτερα. Επιπλέον, εισάγεται ένας πιο απλουστευμένος μηχανισμός σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο τα κράτη μέλη αντιμετωπίζουν τις εκκρεμείς υποχρεώσεις ΦΠΑ. Λόγω της εξέλιξης του αντίστοιχου φακέλου, ο εισηγητής εξάλειψε τις διατάξεις που αφορούν τον πιστοποιημένο υποκείμενο στον φόρο.

Με άλλες ήσσονος σημασίας τροποποιήσεις ο εισηγητής κατέβαλε μεγάλες προσπάθειες για να βελτιώσει περαιτέρω και να αποσαφηνίσει το πνεύμα της πρότασης.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Τροποποιημένη πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 904/2010 όσον αφορά μέτρα για την ενίσχυση της διοικητικής συνεργασίας στον τομέα του φόρου προστιθέμενης αξίας

Έγγραφα αναφοράς

COM(2017)0706 – C8-0441/2017 – COM(2017)0567 – C8-0362/2017 – 2017/0248(CNS)

Ημερομηνία κλήσης του ΕΚ προς γνωμοδότηση

23.10.2017

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

 Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ECON

26.10.2017

 

 

 

Γνωμοδοτικές επιτροπές

 Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

JURI

26.10.2017

 

 

 

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

 Ημερομηνία της απόφασης

JURI

20.11.2017

 

 

 

Εισηγητές

 Ημερομηνία ορισμού

Roberts Zīle

14.12.2017

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

16.5.2018

18.6.2018

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

19.6.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

51

2

3

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Gerolf Annemans, Burkhard Balz, Hugues Bayet, Pervenche Berès, David Coburn, Thierry Cornillet, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Sven Giegold, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Barbara Kappel, Philippe Lamberts, Werner Langen, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Alex Mayer, Bernard Monot, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Sirpa Pietikäinen, Anne Sander, Alfred Sant, Martin Schirdewan, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker, Marco Zanni, Γεώργιος Κύρτσος

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Andrea Cozzolino, Ashley Fox, Doru-Claudian Frunzulică, Syed Kamall, Alain Lamassoure, Thomas Mann, Luigi Morgano, Michel Reimon, Joachim Starbatty

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jens Gieseke, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Rupert Matthews

Ημερομηνία κατάθεσης

22.6.2018

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

51

+

ALDE

Thierry Cornillet, Petr Ježek, Caroline Nagtegaal, Ramon Tremosa i Balcells

ECR

Ashley Fox, Syed Kamall, Rupert Matthews, Stanisław Ożóg, Joachim Starbatty, Kay Swinburne

ENF

Barbara Kappel

GUE/NGL

Martin Schirdewan, Miguel Viegas

PPE

Burkhard Balz, Markus Ferber, Jens Gieseke, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Esther de Lange, Werner Langen, Ivana Maletić, Thomas Mann, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Anne Sander, Theodor Dumitru Stolojan

S&D

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Andrea Cozzolino, Jonás Fernández, Doru-Claudian Frunzulică, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Cătălin Sorin Ivan, Olle Ludvigsson, Alex Mayer, Luigi Morgano, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

VERTS/ALE

Sven Giegold, Philippe Lamberts, Michel Reimon, Ernest Urtasun

2

-

EFDD

David Coburn, Marco Valli

3

0

EFDD

Bernard Monot

ENF

Gerolf Annemans, Marco Zanni

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

Τελευταία ενημέρωση: 29 Ιουνίου 2018
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου