Menetlus : 2017/0248(CNS)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0215/2018

Esitatud tekstid :

A8-0215/2018

Arutelud :

Hääletused :

PV 03/07/2018 - 11.10

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2018)0278

RAPORT     *
PDF 638kWORD 99k
22.6.2018
PE 619.275v02-00 A8-0215/2018

muudetud ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 904/2010 seoses meetmetega, millega tõhustatakse halduskoostööd käibemaksu valdkonnas

(COM(2017)0706 – C8‑0441/2017 – 2017/0248(CNS))

Majandus- ja rahanduskomisjon

Raportöör: Roberts Zīle

MUUDATUSED
EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT
 SELETUSKIRI
 VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS
 NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

muudetud ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 904/2010 seoses meetmetega, millega tõhustatakse halduskoostööd käibemaksu valdkonnas

(COM(2017)0706 – C8‑0441/2017 – 2017/0248(CNS))

(Seadusandlik erimenetlus – konsulteerimine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut nõukogule (COM(2017)0706),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 113, mille alusel nõukogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C8–0441/2017),

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 78c,

–  võttes arvesse majandus- ja rahanduskomisjoni raportit (A8-0215/2018),

1.  kiidab komisjoni ettepaneku muudetud kujul heaks;

2.  palub komisjonil oma ettepanekut vastavalt muuta, järgides Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 293 lõiget 2;

3.  palub nõukogul Euroopa Parlamenti teavitada, kui nõukogu kavatseb Euroopa Parlamendi poolt heaks kiidetud teksti muuta;

4.  palub nõukogul Euroopa Parlamendiga uuesti konsulteerida, kui nõukogu kavatseb komisjoni ettepanekut oluliselt muuta;

5.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

Muudatusettepanek  1

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(1 a)  Käibemaksupettust seostatakse sageli organiseeritud kuritegevusega, aga vaid väike osa neist organiseeritud võrgustikest võib olla süüdi miljarditesse eurodesse ulatuvates piiriülestes käibemaksupettustes, mis mõjutavad mitte ainult maksutulude kogumist liikmesriikides, vaid omavad ka kahjulikku mõju liidu omavahenditele. Seepärast vastutavad liikmesriigid kõigi liikmesriikide käibemaksutulu kaitsmise eest ühiselt.

Muudatusettepanek    2

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(2)  Haldusuurimine on sageli vajalik, et võidelda käibemaksupettuste vastu, eelkõige juhul, kui maksukohustuslase asukoht ei ole liikmesriigis, kus maks tasumisele kuulub. Et tagada käibemaksu nõuetekohane sissenõudmine ning et vältida topelttööd ja maksuasutuste ja ettevõtjate halduskoormust, kui vähemalt kaks liikmesriiki leiavad, et on vajalik haldusuurimine summade puhul, mille on deklareerinud maksukohustuslane, kes ei asu nende territooriumil, kuid on seal maksustatav, siis liikmesriik, kus maksukohustuslane asub, peaks läbi viima uurimise ning taotluse esitanud liikmesriigid peaksid kõnealust liikmesriiki aitama, osaledes uurimises aktiivselt.

(2)  Haldusuurimine on sageli vajalik, et võidelda käibemaksupettuste vastu, eelkõige juhul, kui maksukohustuslase asukoht ei ole liikmesriigis, kus maks tasumisele kuulub. Et tagada käibemaksu nõuetekohane sissenõudmine, vältida topelttööd ja vähendada maksuasutuste ja ettevõtjate halduskoormust, on vajalik läbi viia haldusuurimine summade puhul, mille on deklareerinud maksukohustuslane, kes ei asu selle liikmesriigi territooriumil, kuid on seal maksustatav. Liikmesriik, kus maksukohustuslane asub, peab läbi viima uurimise ning taotluse esitanud liikmesriik või liikmesriigid peaksid kõnealust liikmesriiki aitama, osaledes uurimises aktiivselt.

Muudatusettepanek    3

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(11)  Selleks et tagada piiriüleste tehingute käibemaksu tõhus ja tulemuslik järelevalve, on määrusega (EL) nr 904/2010 ette nähtud ametnike viibimine haldusasutuste ametiruumides teistes liikmesriikides toimuvate haldusuurimiste ajal. Tugevdamaks maksuhaldurite suudet kontrollida piiriüleseid tarneid, peaks kasutama ühisauditeid, mis võimaldaks kahe või enama liikmesriigi ametnikel moodustada ühtse auditirühma ja osaleda aktiivselt ühises haldusuurimises.

(11)  Selleks et tagada piiriüleste tehingute käibemaksu tõhus ja tulemuslik järelevalve, on määrusega (EL) nr 904/2010 ette nähtud ametnike viibimine haldusasutuste ametiruumides teistes liikmesriikides toimuvate haldusuurimiste ajal. Tugevdamaks maksuhaldurite suudet kontrollida piiriüleseid tarneid, tagades neile selleks suuremad tehnilised ja inimressursid, peaks kasutama ühisauditeid, mis võimaldaks kahe või enama liikmesriigi ametnikel moodustada ühtse auditirühma ning osaleda koostöövaimus ja eesmärgikindlalt ning liikmesriikide vahel kokku lepitud tingimustel aktiivselt ühises haldusuurimises, et tuvastada liikmesriikide maksubaasi nõrgendavaid piiriüleseid käibemaksupettusi ja nende vastu võidelda.

Muudatusettepanek    4

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(13)  Selleks et võidelda kõige raskemate piiriüleste pettuste skeemidega, on vaja selgitada ja tugevdada Eurofisci juhtimist, ülesandeid ja toimimist. Eurofisci kontaktametnikud peaksid saama juurdepääsu kogu vajalikule teabele ja võimaluse seda kiiresti vahetada, töödelda ja analüüsida ning koordineerida mis tahes järelmeetmeid. Samuti on vaja tugevdada koostööd teiste asjaomaste asutustega käibemaksupettuste vastases võitluses liidu tasandil, eelkõige vahetades suunatud teavet Europoliga ja Euroopa Pettustevastase Ametiga. Eurofisci kontaktametnikud peaksid seetõttu saama jagada omal algatusel või taotluse alusel teavet ja jälitusteavet Europoli ja Euroopa Pettustevastase Ametiga. See võimaldaks Eurofisci kontaktametnikel saada Europoli ja Euroopa Pettustevastase Ameti omanduses olevaid andmeid ja jälitusteavet, et teha kindlaks käibemaksupettuste tegelikud toimepanijad.

(13)  Selleks et võidelda kõige raskemate piiriüleste pettuste skeemidega, on vaja selgitada ja tugevdada Eurofisci juhtimist, ülesandeid ja toimimist. Eurofisci kontaktametnikud peaksid saama juurdepääsu kogu vajalikule teabele ja võimaluse seda kiiresti vahetada, töödelda ja analüüsida ning koordineerida mis tahes järelmeetmeid. Samuti on vaja tugevdada koostööd teiste asjaomaste asutustega käibemaksupettuste vastases võitluses liidu tasandil, eelkõige vahetades suunatud teavet Europoliga ja Euroopa Pettustevastase Ametiga. Eurofisci kontaktametnikud peaksid seetõttu saama jagada omal algatusel või taotluse alusel teavet ja jälitusteavet Europoli ja Euroopa Pettustevastase Ametiga ning osalevate liikmesriikide puhul Euroopa Prokuratuuriga, eelkõige kui kahtlustatakse teatavat summat ületavat käibemaksupettust. See võimaldaks Eurofisci kontaktametnikel saada Europoli ja Euroopa Pettustevastase Ameti omanduses olevaid andmeid ja jälitusteavet, et teha kindlaks käibemaksupettuste tegelikud toimepanijad.

Muudatusettepanek    5

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(15)  Käibemaksutagastuste taotluste edastamise korraldamine vastavalt nõukogu direktiivi 2008/9/EÜ35 artiklile 5 annab võimaluse vähendada pädevate asutuste halduskoormust seoses käibemaksuvõlgade sissenõudmisega asukohaliikmesriigis.

(15)  Käibemaksutagastuste taotluste edastamise korraldamine vastavalt nõukogu direktiivi 2008/9/EÜ artiklile 5 annab võimaluse vähendada pädevate asutuste halduskoormust seoses tasumata maksukohustuste sissenõudmisega asukohaliikmesriigis.

__________________

__________________

35 Nõukogu 12. veebruari 2008. aasta direktiiv 2008/9/EÜ, millega sätestatakse üksikasjalikud eeskirjad käibemaksu tagastamiseks vastavalt direktiivile 2006/112/EÜ maksukohustuslastele, kelle asukoht ei ole tagastamisliikmesriigis, vaid teises liikmesriigis (ELT L 44, 20.2.2008, lk 23).

35 Nõukogu 12. veebruari 2008. aasta direktiiv 2008/9/EÜ, millega sätestatakse üksikasjalikud eeskirjad käibemaksu tagastamiseks vastavalt direktiivile 2006/112/EÜ maksukohustuslastele, kelle asukoht ei ole tagastamisliikmesriigis, vaid teises liikmesriigis (ELT L 44, 20.2.2008, lk 23).

Muudatusettepanek    6

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(16)  Selleks et kaitsta liidu finantshuve raskete piiriüleste käibemaksupettuste vastu, peaks Euroopa Prokuratuuris osalevad liikmesriigid andma kõnealusele ametile teavet, sealhulgas Eurofisci kontaktametnike kaudu, kõige raskemate käibemaksualaste süütegude kohta, millele on osutatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2017/137136 artikli 2 lõikes 2.

(16)  Selleks et kaitsta liidu finantshuve raskete piiriüleste käibemaksupettuste vastu, peaks Euroopa Prokuratuuris osalevad liikmesriigid andma kõnealusele ametile õigeaegselt teavet, sealhulgas Eurofisci kontaktametnike kaudu, kõige raskemate käibemaksualaste süütegude kohta, millele on osutatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2017/137136 artikli 2 lõikes 2.

__________________

__________________

36 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. juuli 2017. aasta direktiiv (EL) 2017/1371, mis käsitleb võitlust liidu finantshuve kahjustavate pettuste vastu kriminaalõiguse abil (ELT L 198, 28.7.2017, lk 29).

36 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. juuli 2017. aasta direktiiv (EL) 2017/1371, mis käsitleb võitlust liidu finantshuve kahjustavate pettuste vastu kriminaalõiguse abil (ELT L 198, 28.7.2017, lk 29).

Muudatusettepanek    7

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(18)  Komisjon võib saada juurdepääsu vastavalt määrusele (EL) nr 904/2010 edastatud või kogutud teabele vaid niivõrd, kuivõrd see on vajalik komisjoni hallatavate elektrooniliste süsteemide hooldamiseks, käitamiseks ja arendamiseks, mida liikmesriigid kasutavad käesoleva määruse kohaldamisel.

(18)  Komisjonil peaks olema juurdepääs vastavalt määrusele (EL) nr 904/2010 edastatud või kogutud teabele vaid niivõrd, kuivõrd see on vajalik komisjoni hallatavate elektrooniliste süsteemide hooldamiseks, käitamiseks ja arendamiseks, mida liikmesriigid kasutavad käesoleva määruse kohaldamisel, ning ta peaks tagama käesoleva määruse nõuetekohase rakendamise. Lisaks sellele peaks komisjonil olema võimalik teostada liikmesriikides kohapealseid kontrollkäike, et hinnata, kuidas halduskoostöö kord toimib.

Muudatusettepanek    8

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(19)  Käesoleva määruse kohaldamiseks on vaja kaaluda Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) 2016/67937 sätestatud teatavate õiguste ja kohustuste piiramist, et kaitsta kõnealuse määruse artikli 23 lõike 1 punktis e osutatud huve. Sellised piirangud on vajalikud ja proportsionaalsed, pidades silmas liikmesriikide võimalikku saamata jäävat maksutulu ja teabele juurdepääsu olulisust pettustevastase võitluse tulemuslikkuse seisukohast.

(19)  Käesoleva määruse kohaldamiseks on vaja kaaluda Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) 2016/67937 sätestatud teatavate õiguste ja kohustuste piiramist, et kaitsta kõnealuse määruse artikli 23 lõike 1 punktis e osutatud huve. Sellised piirangud on vajalikud ja proportsionaalsed, pidades silmas liikmesriikide võimalikku saamata jäävat maksutulu ja teabele juurdepääsu olulisust pettustevastase võitluse tulemuslikkuse seisukohast. Piirangud ei tohi aga olla suuremad, kui on nimetatud eesmärgi saavutamiseks vaja, ja need peavad vastama Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikli 52 lõikes 1 sätestatud kõrgetele nõudmistele. Peale selle peaksid käesoleva määruse kohta edaspidi vastu võetavad rakendusaktid vastama Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) 2016/679 ja määruses (EÜ) nr 45/200137 a sätestatud andmekaitsenõuetele.

__________________

__________________

37 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta (ELT L 119, 4.5.2016, lk 1).

37 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta (ELT L 119, 4.5.2016, lk 1).

 

37 a Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2000. aasta määrus (EÜ) nr 45/2001 üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ühenduse institutsioonides ja asutustes ning selliste andmete vaba liikumise kohta (EÜT L 8, 12.1.2001, lk 1).

Muudatusettepanek    9

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 20 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(20 a)  Kuna liikmesriike, kes on avaldanud hinnangu ühendusesiseste pettuste tõttu saamata jäävast käibemaksust tekkiva kahju kohta, on vähe, oleks koostöö paremaks suunamiseks kasu sellest, kui oleksid olemas ühendusesisesed käibemaksupettusi käsitlevad võrdlusandmed. Seetõttu peaks komisjon koos liikmesriikidega välja töötama käibemaksupettuste kvantifitseerimise ja analüüsimise ühise statistilise meetodi.

Muudatusettepanek    10

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1 – alapunkt b

Määrus (EL) nr 904/2010

Artikkel 7 – lõige 4

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4.  Lõikes 1 osutatud taotlus võib sisaldada põhjendatud taotlust korraldada teatav haldusuurimine. Taotluse saanud asutus viib läbi haldusuurimise koostöös taotluse esitanud asutusega. Kasutada võib käesoleva määruse artiklitega 28–30 ette nähtud meetmeid ja menetlusi. Kui taotluse saanud asutuse arvates ei ole haldusuurimist vaja, teatab ta taotluse esitanud asutusele viivitamata selle põhjused.

4.  Kui liikmesriigi pädev asutus leiab, et haldusuurimine on vaja läbi viia, esitab ta põhjendatud taotluse. Taotluse saanud asutus ei tohi uurimise algatamisest keelduda. Kui teave on juba olemas, edastab taotluse saanud asutus selle taotluse esitanud asutusele viivitamata. Kui taotluse esitanud liikmesriik ei ole saadud teabega rahul, teavitab ta taotluse saanud liikmesriiki, et haldusuurimist tuleks kindlasti jätkata.

Piiramata esimese lõigu kohaldamist, võib uurimisest, mis käsitleb summasid, mida on deklareerinud taotluse saanud asutuse liikmesriigis asuv maksukohustuslane ja mis on maksustatavad taotluse esitanud liikmesriigis, keelduda ainult:

Haldusuurimise viivad vastavalt taotluse saanud liikmesriigis kehtivatele eeskirjadele läbi taotluse saanud ja taotluse esitanud asutuste ametnikud. Taotluse esitanud asutuse ametnikel on samad inspekteerimisvolitused nagu taotluse saanud asutuse ametnikel. Taotluse esitanud asutuse ametnikel on juurdepääs samadele ruumidele ja dokumentidele nagu taotluse saanud asutuse ametnikel üksnes haldusuurimise läbiviimiseks.

(a)  artikli 54 lõikes 1 sätestatud põhjustel, mida taotluse saanud asutus on hinnanud kooskõlas käesoleva lõike ja artikli 54 lõike 1 vahelist koosmõju käsitleva parimate tavade avaldusega, mis võetakse vastu artikli 58 lõikega 2 ettenähtud korras;

 

(b)  artikli 54 lõigetes 2, 3 ja 4 sätestatud põhjustel või

 

(c)  põhjusel, et taotluse saanud asutus on juba taotluse esitanud asutusele esitanud vähem kui kaks aastat varem korraldatud haldusuurimise käigus saadud teabe sama maksukohustuslase kohta.

 

Kui taotluse saanud asutus keeldub teises lõigus osutatud haldusuurimisest punktis a või b sätestatud põhjustel, peab ta siiski taotluse esitanud asutusele teada andma, mis kuupäevadel ja mis väärtuses on maksukohustuslane taotluse esitanud asutuse liikmesriigis viimase kahe aasta jooksul mis tahes asjaomaseid kaupu tarninud või teenuseid osutanud.

 

Kui vähemalt kahe liikmesriigi pädevad asutused leiavad, et haldusuurimine on vaja läbi viia, ei või taotluse saanud asutus keelduda seda uurimist läbi viimast. Liikmesriigid tagavad, et taotluse esitanud asutuste ja taotluse saanud asutuse vahel luuakse koostöökord, mille kohaselt võtavad taotluse saanud asutuse territooriumil toimuvast haldusuurimisest osa taotluse esitanud asutuse volitatud ametnikud, et koguda teises lõigus osutatud teavet. Selliseid haldusuurimisi viivad läbi taotluse esitanud asutuse ja taotluse saanud asutuse ametnikud ühiselt. Taotluse esitanud asutuse ametnikel on samad inspekteerimisvolitused nagu taotluse saanud asutuse ametnikel. Taotluse esitanud asutuse ametnikel on haldusuurimise läbiviimiseks juurdepääs samadele ruumidele ja dokumentidele nagu taotluse saanud asutuse ametnikel üksnes haldusuurimise läbiviimiseks.

 

Selgitus

EL peab kehtestama mõjusad kontrollimehhanismid. Seetõttu on oluline, et üks liikmesriik saaks paluda haldusuurimise läbiviimist ja selles osaleda. Taotluse esitanud liikmesriigi ametnikud on toimikuga sageli rohkem tuttavad ja seetõttu on ülioluline, et nad saaksid uurimises aktiivselt osaleda, järgides seejuures asjaomase riigi õiguse kohaselt kehtivaid eeskirju.

Muudatusettepanek    11

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1 – alapunkt b

Määrus (EL) nr 904/2010

Artikkel 7 – lõige 4 – lõik 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Lõikes 1 osutatud taotlus võib sisaldada põhjendatud taotlust korraldada teatav haldusuurimine. Taotluse saanud asutus viib läbi haldusuurimise koostöös taotluse esitanud asutusega. Kasutada võib käesoleva määruse artiklitega 28–30 ette nähtud meetmeid ja menetlusi. Kui taotluse saanud asutuse arvates ei ole haldusuurimist vaja, teatab ta taotluse esitanud asutusele viivitamata selle põhjused.

Kui liikmesriigi pädev asutus leiab, et haldusuurimine on vaja läbi viia, esitab ta põhjendatud taotluse. Taotluse saanud asutus ei või keelduda seda uurimist läbi viimast ja kui teave on juba olemas, esitab ta selle taotluse esitanud asutustele viivitamata. Kui taotluse esitanud liikmesriik ei ole saadud teabega rahul, teavitab ta taotluse saanud liikmesriiki, et haldusuurimist tuleks kindlasti jätkata. Haldusuurimise viivad vastavalt taotluse saanud liikmesriigis kehtivatele eeskirjadele läbi taotluse saanud ja taotluse esitanud asutuste ametnikud. Taotluse esitanud asutuse ametnikel on samad inspekteerimisvolitused nagu taotluse saanud asutuse ametnikel. Taotluse esitanud asutuse ametnikel on juurdepääs samadele ruumidele ja dokumentidele nagu taotluse saanud asutuse ametnikel üksnes haldusuurimise läbiviimiseks.

Selgitus

Väikese ühe akna süsteemi kasutuselevõtu järgselt kogutakse oluline osa liikmesriikide käibemaksu teistes liikmesriikides. Seepärast on äärmiselt tähtis, et ELil oleksid mõjusad kontrollisüsteemid. Seetõttu tehakse ettepanek, et haldusuurimise läbiviimist võib paluda üks liikmesriik ning tal on õigus selles osaleda. Taotluse esitanud liikmesriigi ametnikud on toimikuga rohkem tuttavad ja seetõttu on ülioluline, et nad saaksid uurimises aktiivselt osaleda, järgides seejuures asjaomase riigi õigusnorme.

Muudatusettepanek    12

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1 – alapunkt b

Määrus (EL) nr 904/2010

Artikkel 7 – lõige 4 – lõik 4

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Kui vähemalt kahe liikmesriigi pädevad asutused leiavad, et haldusuurimine on vaja läbi viia, ei või taotluse saanud asutus keelduda seda uurimist läbi viimast. Liikmesriigid tagavad, et taotluse esitanud asutuste ja taotluse saanud asutuse vahel luuakse koostöökord, mille kohaselt võtavad taotluse saanud asutuse territooriumil toimuvast haldusuurimisest osa taotluse esitanud asutuse volitatud ametnikud, et koguda teises lõigus osutatud teavet. Selliseid haldusuurimisi viivad läbi taotluse esitanud asutuse ja taotluse saanud asutuse ametnikud ühiselt. Taotluse esitanud asutuse ametnikel on samad inspekteerimisvolitused nagu taotluse saanud asutuse ametnikel. Taotluse esitanud asutuse ametnikel on haldusuurimise läbiviimiseks juurdepääs samadele ruumidele ja dokumentidele nagu taotluse saanud asutuse ametnikel üksnes haldusuurimise läbiviimiseks.

Kui liikmesriigi pädev asutus leiab, et haldusuurimine on vaja läbi viia, esitab ta nõuetekohaselt põhjendatud taotluse. Taotluse saanud asutus ei või keelduda seda uurimist läbi viimast ja kui teave on juba olemas, esitab ta selle taotluse esitanud asutustele viivitamata ilma vastavat taotlust ära ootamata. Liikmesriigid tagavad, et taotluse esitanud asutuse ja taotluse saanud asutuse vahel luuakse koostöökord, mille kohaselt võtavad taotluse saanud asutuse territooriumil toimuvast haldusuurimisest osa taotluse esitanud asutuse volitatud ametnikud, et koguda teises lõigus osutatud teavet. Sellise haldusuurimise viivad läbi taotluse esitanud asutuse ja taotluse saanud asutuse ametnikud ühiselt, tehes seda koostöövaimus ja eesmärgikindlalt. Taotluse esitanud asutuse ametnikel on juurdepääs samale teabele, samadele dokumentidele ja ruumidele ning kui see on taotluse saanud liikmesriigi õigusaktidega lubatud, on nimetatud ametnikel õigus isikuid otse küsitleda, et tuvastada liikmesriikide maksubaasi nõrgendavaid piiriüleseid käibemaksupettusi ja nende vastu võidelda.

Muudatusettepanek    13

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1 a (uus)

Määrus (EL) nr 904/2010

Artikkel 12 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(1 a)  Lisatakse järgmine artikkel:

 

„Artikkel 12 a

 

Kõik liikmesriigid rakendavad hilinenud vastuste osakaalu vähendamiseks ja teabenõuete kvaliteedi parandamiseks rea tegevuseesmärke ning teavitavad nendest eesmärkidest komisjoni.“

Muudatusettepanek    14

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2

Määrus (EL) nr 904/2010

Artikkel 13 – lõige 3

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Teave edastatakse standardvormis või muul viisil, mida asjaomased asutused sobivaks peavad. Komisjon võtab rakendusaktidega vastu standardvormid. Rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 58 lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega;

3.  Teave edastatakse standardvorme kasutades või muul viisil, mida asjaomased asutused sobivaks peavad. Komisjon võtab standardvormid vastu rakendusaktidega. Rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 58 lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega;

Muudatusettepanek    15

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2 a (uus)

Määrus (EL) nr 904/2010

Artikkel 14 – lõige 1 – lõik 2

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

(2 a)  Artikli 14 lõike 1 teine lõik asendatakse järgmisega:

„Liikmesriik võib ühe või mitme teabekategooriaga seotud automaatsest teabevahetusest loobuda, kui selliseks vahetuseks teabe kogumine nõuaks käibemaksukohustuslastele uute kohustuste kehtestamist või kui see tooks kõnealusele liikmesriigile kaasa ebaproportsionaalse halduskoormuse.“

„Liikmesriik võib ühe või mitme teabekategooriaga seotud automaatsest teabevahetusest loobuda, kui selliseks vahetuseks teabe kogumine nõuaks käibemaksukohustuslastele ebaproportsionaalsete kohustuste kehtestamist või kui see tooks kõnealusele liikmesriigile kaasa ebaproportsionaalse halduskoormuse.“

Muudatusettepanek    16

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3 – alapunkt a

Määrus (EL) nr 904/2010

Artikkel 17 – lõige 1 – punkt e

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

e)  teave sertifitseeritud maksukohustuslase staatuse kohta vastavalt direktiivi 2006/112/EÜ artiklile 13a ja sellise staatuse andmise, selle andmisest keeldumise või selle tühistamise kuupäev.

e)  sertifitseeritud maksukohustuslase staatust puudutav teave vastavalt direktiivi 2006/112/EÜ artiklile 13a ja sellise staatuse andmise, selle andmisest keeldumise või selle tühistamise kuupäev.

Muudatusettepanek    17

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3 – alapunkt b

Määrus (EL) nr 904/2010

Artikkel 17 – lõige 1 – punkt f

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

„f)  teave, mida liikmesriik kogub direktiivi 2006/112/EÜ artikli 143 lõike 2 punktide a ja b alusel, ning päritoluriik, sihtriik, kauba kood, vääring, kogusumma, vahetuskurss, iga kaubaartikli hind ja netokaal.“;

„f)  teave, mida liikmesriik kogub direktiivi 2006/112/EÜ artikli 143 lõike 2 punktide a ja b alusel, ning päritoluriik, eksportija isikuandmed, sihtriik, kauba kood, vääring, kogusumma, vahetuskurss, kaubaartikli hind ja netokaal.“;

Muudatusettepanek    18

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3 – alapunkt e

Määrus (EL) nr 904/2010

Artikkel 17 – lõige 3

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Komisjon määrab rakendusaktidega kindlaks käesoleva artikli lõike 1 punktis f osutatud teabe täpse kategooria. Rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 58 lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega.

3.  Komisjon määrab käesoleva artikli lõike 1 punktis f osutatud teabe esitamiseks mõeldud standardvormides kasutatavad konkreetsed kategooriad, mudelid ja korra kindlaks rakendusaktidega. Rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 58 lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega.

Muudatusettepanek    19

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 4 – alapunkt a

Määrus (EL) nr 904/2010

Artikkel 21 – lõige 1a

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1a.  Iga liikmesriik annab oma ametnikele, kes kontrollivad direktiivi 2006/112/EÜ artikli 143 lõikes 2 kehtestatud nõuete täitmist, juurdepääsu käesoleva määruse artikli 17 lõike 1 punktides b ja c osutatud teabele, millele annavad automaatse juurdepääsu teised liikmesriigid.

1a.  Iga liikmesriik annab oma ametnikele, kes kontrollivad direktiivi 2006/112/EÜ artikli 143 lõikes 2 kehtestatud nõuete täitmist, juurdepääsu käesoleva määruse artikli 17 lõike 1 punktides b ja c osutatud teabele, sealhulgas sertifitseeritud maksukohustuslaste registrile, millele annavad automaatse juurdepääsu teised liikmesriigid.

Muudatusettepanek    20

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 4– alapunkt b – alapunkt i

Määrus (EL) nr 904/2010

Artikkel 21 – lõige 2 – punkt e – alapunkt i

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

i)  juurdepääs on seotud võimaliku pettusjuhtumi uurimisega või selleks, et tuvastada pettuse toimepanijad ja nende isikusamasus;

i)  juurdepääs on seotud võimaliku pettusjuhtumi uurimisega või selleks, et tuvastada pettuse ja tõsise üleastumise toimepanijad ja nende isikusamasus;

Muudatusettepanek    21

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 4– alapunkt b – alapunkt i

Määrus (EL) nr 904/2010

Artikkel 21 – lõige 2 – punkt e – alapunkt ii

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

ii)  juurdepääs toimub vastavalt artikli 36 lõikele 1 Eurofisci kontaktametniku kaudu, kellel on isiklik kasutajatunnus kõnealusele teabele juurdepääsu võimaldavate elektrooniliste süsteemide jaoks.;

ii)  juurdepääs toimub vastavalt artikli 36 lõikele 1 Eurofisci kontaktametniku kaudu, kellel on isiklik kasutajatunnus kõnealusele teabele juurdepääsu võimaldavate elektrooniliste süsteemide ja sertifitseeritud maksukohustuslaste registri jaoks.;

Muudatusettepanek    22

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 4 – alapunkt c

Määrus (EL) nr 904/2010

Artikkel 21 – lõige 2a – lõik 1 – sissejuhatav osa

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Seoses artikli 17 lõike 1 punktis a osutatud teabega on kättesaadavad vähemalt järgmised andmed:

Seoses artikli 17 lõike 1 punktis a osutatud teabega on kättesaadav vähemalt järgmine teave:

Muudatusettepanek    23

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 4 – alapunkt c

Määrus (EL) nr 904/2010

Artikkel 21 – lõige 2a – lõik 1 – punkt a

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

a)  teavet saava liikmesriigi antud käibemaksukohustuslasena registreerimise numbrid;

a)  teavet saava liikmesriigi antud käibemaksukohustuslasena registreerimise numbrid ja sertifitseeritud maksukohustuslaste register;

Muudatusettepanek    24

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 4 – alapunkt c

Määrus (EL) nr 904/2010

Artikkel 21 – lõige 2a – lõik 1 – punkt c

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

c)  sellise imporditud kauba päritoluriik, sihtriik, kauba kood, vääring, kogusumma, vahetuskurss, iga kaubaartikli hind ja netokaal, mille tarnele järgneb ühendusesisene kaubatarne igalt punktis b osutatud isikult igale punktis a osutatud käibemaksukohustuslasena registreerimise numbriga isikule;

c)  sellise imporditud kauba päritoluriik, sihtriik, kauba kood, vääring, kogusumma, vahetuskurss, kaubaartikli hind ja netokaal, mille tarnele järgneb ühendusesisene kaubatarne igalt punktis b osutatud isikult igale punktis a osutatud käibemaksukohustuslasena registreerimise numbriga isikule;

Muudatusettepanek    25

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 4 – alapunkt c

Määrus (EL) nr 904/2010

Artikkel 21 – lõige 2a – lõik 1 – punkt d – sissejuhatav osa

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

  sellise imporditud kauba päritoluriik, sihtriik, kauba kood, vääring, kogusumma, vahetuskurss, iga kaubaartikli hind ja netokaal, millele järgneb ühendusesisene kaubatarne igalt punktis b osutatud isikult, kellel on teise liikmesriigi antud käibemaksukohustuslasena registreerimise number, kui on täidetud järgmised tingimused:

  sellise imporditud kauba päritoluriik, sihtriik, kauba kood, vääring, kogusumma, vahetuskurss, kaubaartikli hind ja netokaal, millele järgneb ühendusesisene kaubatarne igalt punktis b osutatud isikult, kellel on teise liikmesriigi antud käibemaksukohustuslasena registreerimise number, kui on täidetud järgmised tingimused:

Muudatusettepanek    26

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 4 – alapunkt c

Määrus (EL) nr 904/2010

Artikkel 21 – lõige 2a – lõik 1 – punkt d – alapunkt i

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

i)  juurdepääs on seotud võimaliku pettusjuhtumi uurimisega või selleks, et tuvastada pettuse toimepanijad ja nende isikusamasus;

i)  juurdepääs on seotud võimaliku pettusjuhtumi uurimisega või selleks, et tuvastada pettuse ja tõsise üleastumise toimepanijad ja nende isikusamasus;

Muudatusettepanek    27

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5

Määrus (EL) nr 904/2010

Artikkel 21a – lõige 2 – lõik 1 – punkt i

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

i)  juurdepääs on seotud võimaliku pettusjuhtumi uurimisega või selleks, et tuvastada pettuse toimepanijad ja nende isikusamasus;

i)  juurdepääs on seotud võimaliku pettusjuhtumi uurimisega või selleks, et tuvastada pettuse ja tõsise üleastumise toimepanijad ja nende isikusamasus;

Muudatusettepanek    28

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 8 – alapunkt a

Määrus (EL) nr 904/2010

Artikkel 28 – lõige 2a

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

„2a.  Taotluse esitanud ja taotluse saanud asutuse kokkuleppel ja taotluse saanud asutuse kehtestatud korra kohaselt võivad taotluse esitanud asutuse määratud ametnikud viibida artiklis 1 osutatud teabe kogumiseks ja vahetamiseks taotluse saanud liikmesriigi territooriumil läbiviidavate haldusuurimiste juures. Selliseid haldusuurimisi viivad läbi taotluse esitanud asutuse ja taotluse saanud asutuse ametnikud ühiselt. Taotluse esitanud asutuse ametnikel on samad inspekteerimisvolitused nagu taotluse saanud asutuse ametnikel. Taotluse esitanud asutuse ametnikel on haldusuurimise läbiviimiseks juurdepääs samadele ruumidele ja dokumentidele nagu taotluse saanud asutuse ametnikel üksnes haldusuurimise läbiviimiseks. Taotluse esitanud ja taotluse saanud asutuse kokkuleppel ja taotluse saanud asutuse kehtestatud korra kohaselt võivad mõlemad asutused koostada ühise auditeerimisaruande.“;

„2a.  Taotluse esitanud ja taotluse saanud asutuse kokkuleppel ja taotluse saanud asutuse kehtestatud korra kohaselt võivad taotluse esitanud asutuse määratud ametnikud viibida artiklis 1 osutatud teabe kogumiseks ja vahetamiseks taotluse saanud liikmesriigi territooriumil läbiviidavate haldusuurimiste juures. Selliseid haldusuurimisi viivad läbi taotluse esitanud asutuse ja taotluse saanud asutuse ametnikud ühiselt vastastikuse usalduse ja viljaka koostöö vaimus, järgides nende asutuste haldustavasid ja asjaomase liikmesriigi õigust, et võidelda taotluse esitanud asutusega seotud piiriüleste käibemaksupettuste vastu. Taotluse esitanud asutuse ametnikel on haldusuurimise läbiviimiseks juurdepääs samadele ruumidele ja dokumentidele nagu taotluse saanud asutuse ametnikel üksnes haldusuurimise läbiviimiseks. Taotluse esitanud ja taotluse saanud asutuse kokkuleppel ja taotluse saanud asutuse kehtestatud korra kohaselt võivad osalevad asutused koostada ühise auditeerimisaruande.“;

Muudatusettepanek    29

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 11 – alapunkt a

Määrus (EL) nr 904/2010

Artikkel 33 – lõige 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Käibemaksupettuste vastase võitluse valdkonnas tehtava mitmepoolse koostöö edendamiseks ja hõlbustamiseks ning kõigi järelmeetmete koordineerimiseks luuakse käesoleva peatükiga võrgustik, mis võimaldab liikmesriikide vahelist suunatud teavet kiiresti vahetada, töödelda ja analüüsida (edaspidi „Eurofisc“).

1.  Käibemaksupettuste vastase võitluse valdkonnas tehtava mitmepoolse koostöö edendamiseks ja hõlbustamiseks ning kõigi järelmeetmete koordineerimiseks luuakse käesoleva peatükiga võrgustik, mis võimaldab piiriüleseid petuskeeme puudutavat suunatud teavet liikmesriikide vahel kiiresti vahetada, töödelda ja analüüsida (edaspidi „Eurofisc“).“;

Muudatusettepanek    30

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 11– alapunkt b – alapunkt i

Määrus (EL) nr 904/2010

Artikkel 33 – lõige 2 – punkt b

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

b)  viia läbi ja koordineerida suunatud teabe kiiret mitmepoolset vahetamist ning ühist töötlemist ja analüüsimist valdkondades, milles Eurofisc tegutseb (edaspidi „Eurofisci töövaldkonnad“);

b)  viia läbi ja koordineerida piiriüleseid petuskeeme puudutava suunatud teabe kiiret mitmepoolset vahetamist ning ühist töötlemist ja analüüsimist valdkondades, milles Eurofisc tegutseb (edaspidi „Eurofisci töövaldkonnad“);

Muudatusettepanek    31

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 11– alapunkt b – alapunkt ii

Määrus (EL) nr 904/2010

Artikkel 33 – lõige 2 – punkt d

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

d)  koordineerida osalevate liikmesriikide haldusuurimisi seoses pettuses kahtlustatavate ja pettuse toimepanijatega, kelle on tuvastanud artikli 36 lõikes 1 osutatud Eurofisci kontaktametnikud.

d)  koordineerida osalevate liikmesriikide haldusuurimisi seoses pettustega, mille on tuvastanud artikli 36 lõikes 1 osutatud Eurofisci kontaktametnikud.

Muudatusettepanek    32

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 12

Määrus (EL) nr 904/2010

Artikkel 34 – lõige 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Liikmesriigid, kes on otsustanud osaleda Eurofisci töövaldkonnas, võtavad aktiivselt osa kõigi osalevate liikmesriikide vahelise suunatud teabe mitmepoolesest vahetamisest, ühisest töötlemisest ja analüüsimisest ning kõigi järelmeetmete koordineerimisest.

2.  Liikmesriigid, kes on otsustanud osaleda Eurofisci töövaldkonnas, võtavad aktiivselt osa kõigi osalevate liikmesriikide vahelise piiriüleseid petuskeeme puudutava suunatud teabe mitmepoolsest vahetamisest, ühisest töötlemisest ja analüüsimisest ning kõigi järelmeetmete koordineerimisest.

Muudatusettepanek    33

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 13

Määrus (EL) nr 904/2010

Artikkel 35 – lõik 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Komisjon annab Eurofiscile tehnilist ja logistilist abi. Komisjonil ei ole juurdepääsu artiklis 1 osutatud teabele, mida võib vahetada Eurofisci kaudu, välja arvatud artikli 55 lõikes 2 osutatud asjaoludel.“;

Komisjon annab Eurofiscile vajalikku tehnilist ja logistilist abi. Komisjonil on artikli 55 lõikes 2 osutatud asjaoludel juurdepääs artiklis 1 osutatud teabele, mida võib vahetada Eurofisci kaudu.“;

Muudatusettepanek    34

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 14 – alapunkt c

Määrus (EL) nr 904/2010

Artikkel 36 – lõige 3

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Eurofisci töövaldkonna koordinaatorid võivad omal algatusel või taotluse korral edastada osa kogutud ja töödeldud teabest Europolile ja Euroopa Pettustevastasele Ametile (OLAF) vastavalt töövaldkonnas osalejate kokkuleppele.

3.  Eurofisci töövaldkonna koordinaatorid võivad omal algatusel või taotluse korral edastada kõige raskemaid piiriüleseid käibemaksuga seotud süütegusid puudutava teabe Europolile ja Euroopa Pettustevastasele Ametile (OLAF) vastavalt töövaldkonnas osalejate kokkuleppele.

Muudatusettepanek    35

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 14 – alapunkt c

Määrus (EL) nr 904/2010

Artikkel 36 – lõige 4

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4.  Eurofisci töövaldkonna koordinaatorid teevad Europolilt ja OLAFilt saadud teabe kättesaadavaks teistele Eurofisci kontaktametnikele; teavet vahetatakse elektrooniliselt.

4.  Eurofisci töövaldkonna koordinaatorid võivad paluda Europolilt ja OLAFilt asjakohast teavet. Eurofisci töövaldkonna koordinaatorid teevad Europolilt ja OLAFilt saadud teabe kättesaadavaks teistele Eurofisci kontaktametnikele; teavet vahetatakse elektrooniliselt.

Selgitus

Kahesuunalise teabevahetuse olemasolu Eurofisci ja Europoli vahel on äärmiselt oluline.

Muudatusettepanek    36

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 16

Määrus (EL) nr 904/2010

Artikkel 48 – lõige 1 – lõik 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Kui asukohaliikmesriik saab teada, et maksukohustuslasel, kes taotleb käibemaksu tagastamist vastavalt direktiivi 2008/9/EÜ artiklile 5, on selles liikmesriigis vaidlustamata käibemaksuvõlg, võib ta sellest võlast teatada maksu tagastavale liikmesriigile, nii et viimasel on võimalik taotleda maksukohustuslase nõusolekut tagastamisele kuuluva käibemaksu ülekandmiseks otse asukohaliikmesriiki, et käibemaksuvõlg tasuda. Kui maksukohustuslane sellise ülekandmisega nõustub, kannab tagastav liikmesriik maksukohustuslase eest vastava summa asukohaliikmesriigile ulatuses, milles tal tuleb käibemaksuvõlg tasuda. Asukohaliikmesriik teatab maksukohustuslasele 15 päeva jooksul tagastavalt liikmesriigilt ülekande saamisest, kas ülekantud summa näol on tegemist käibemaksuvõla täieliku või osalise tasumisega.

Kui asukohaliikmesriik saab teada, et maksukohustuslasel, kes taotleb käibemaksu tagastamist vastavalt direktiivi 2008/9/EÜ artiklile 5, on selles liikmesriigis vaidlustamata käibemaksuvõlg, teatab ta sellest võlast maksu tagastavale liikmesriigile, nii et viimane taotleb maksukohustuslase nõusolekut tagastamisele kuuluva käibemaksu ülekandmiseks otse asukohaliikmesriiki, et käibemaksuvõlg tasuda. Kui maksukohustuslane sellise ülekandmisega nõustub, kannab tagastav liikmesriik maksukohustuslase eest vastava summa asukohaliikmesriigile ulatuses, milles tal tuleb käibemaksuvõlg tasuda. Asukohaliikmesriik teatab maksukohustuslasele 10 tööpäeva jooksul tagastavalt liikmesriigilt ülekande saamisest, kas ülekantud summa näol on tegemist käibemaksuvõla täieliku või osalise tasumisega.

Muudatusettepanek    37

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 18

Määrus (EL) nr 904/2010

Artikkel 49 – lõige 2a – lõik 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Liikmesriigid võivad edastada Euroopa Pettustevastasele Ametile mistahes teavet käibemaksusüsteemi vastu suunatud süütegude kohta, et ametil oleks võimalik kaaluda sobivate meetmete võtmist talle antud volituste raames.“

Ilma et see piiraks artikli 36 lõike 3 kohaldamist, võivad liikmesriigid edastada Euroopa Pettustevastasele Ametile mistahes teavet käibemaksusüsteemi vastu suunatud süütegude kohta, et ametil oleks võimalik kaaluda sobivate meetmete võtmist talle antud volituste raames.“

Muudatusettepanek    38

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 18 a (uus)

Määrus (EL) nr 904/2010

Artikkel 49a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(18 a)  Lisatakse järgmine artikkel:

 

„Artikkel 49a

 

Liikmesriigid ja komisjon loovad ühise ühendusesiseste käibemaksupettuste alase statistika kogumise süsteemi ja avaldavad hinnangud käibemaksupettustest tuleneva kahju kohta liikmesriikides ja liidu tervikuna. Komisjon võtab nimetatud statistilist süsteemi puudutava praktilise ja menetlusliku korra vastu rakendusaktidega. Rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 58 lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega.“

Muudatusettepanek    39

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 18 b (uus)

Määrus (EL) nr 904/2010

Artikkel 50 – lõige 1a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(18 b)  Artiklile 50 lisatakse järgmine lõige:

 

„1a.  Kui liikmesriik annab kolmandale riigile rohkem teavet, kui on ette nähtud käesoleva määruse II ja III peatükis, ei tohi kõnealune liikmesriik keelduda kõnealuse teabe edastamisest mis tahes muule liikmesriigile, kes soovib temaga teha koostööd või kellel on huvi seda teavet saada.“

Muudatusettepanek    40

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 19 – alapunkt a

Määrus (EL) nr 904/2010

Artikkel 55 – lõige 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Isikutel, keda on nõuetekohaselt volitanud Euroopa Komisjoni turvalisuse akrediteerimise asutus, on sellele teabele juurdepääs üksnes osas, milles see on vajalik komisjoni hostitavate elektrooniliste süsteemide, mida liikmesriigid kasutavad käesoleva määruse rakendamisel, hooldamiseks, käitamiseks ja arendamiseks.

2.  Isikutel, keda on nõuetekohaselt volitanud Euroopa Komisjoni turvalisuse akrediteerimise asutus, on sellele teabele juurdepääs osas, milles see on vajalik komisjoni hostitavate elektrooniliste süsteemide, mida liikmesriigid kasutavad käesoleva määruse rakendamisel, hooldamiseks, käitamiseks ja arendamiseks ning käesoleva määruse nõuetekohase rakendamise tagamiseks.

Muudatusettepanek    41

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 19 – alapunkt b

Määrus (EL) nr 904/2010

Artikkel 55 – lõige 5

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

5.   Kogu käesolevas määruses osutatud teabe säilitamine, töötlemine või vahendamine kuulub Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/679(*) kohaldamisalasse. Käesoleva määruse nõuetekohaseks kohaldamiseks piiravad liikmesriigid siiski määruse (EL) 2016/679 artiklites 12–22 ning artiklites 5 ja 34 sätestatud kohustuste ja õiguste ulatust niivõrd, kuivõrd see on vajalik kõnealuse direktiivi artikli 23 lõike 1 punktis e osutatud huvide kaitsmiseks. Käesolevas määruses osutatud teabe töötlemine ja säilitamine toimub üksnes määruse artikli 1 lõikes 1 nimetatud eesmärkidel ning teabe säilitamisaeg peab olema piiratud sellega, mis on nende eesmärkide saavutamiseks vajalik.“

5.   Kogu käesolevas määruses osutatud teabe säilitamine, töötlemine või vahendamine kuulub Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/679(*) kohaldamisalasse. Käesoleva määruse nõuetekohaseks kohaldamiseks piiravad liikmesriigid siiski määruse (EL) 2016/679 artiklites 12–22 ning artiklites 5 ja 34 sätestatud kohustuste ja õiguste ulatust niivõrd, kuivõrd see on vajalik kõnealuse direktiivi artikli 23 lõike 1 punktis e osutatud huvide kaitsmiseks. Käesolevas määruses osutatud teabe töötlemine ja säilitamine kiidetakse heaks üksnes määruse artikli 1 lõikes 1 nimetatud eesmärkidel ning teabe säilitamisaeg peab olema piiratud sellega, mis on nende eesmärkide saavutamiseks vajalik.“


SELETUSKIRI

Käibemaks on liikmesriikidele oluline tuluallikas. Pettuse tõttu jääb aga osa sellest laekumata. Piiriülene maksupettus on käibemaksu puhul liikmesriikide jaoks suuremaid probleeme. Praegune süsteem, mille alusel liikmesriikide vahel kaubakäivet maksutatakse, ei ole järjest kiiremaks muutuvate majandustehingute tõttu enam kohane.

Komisjoni ettepanekut, mille kohaselt peavad liikmesriigid hakkama tihedamat koostööd tegema, et neil oleks käibemaksupettustega võimalik hõlpsamini, kiiremini ja tõhusamalt võidelda, peab raportöör kiiduväärseks. Ettepanekut tuleb aga mõneti parandada.

Raportöör on seisukohal, et seadusandlikus ettepanekus tuleb ühelt poolt teabe nõudmise ja analüüsi ning teiselt poolt andmekaitse ja eraelu puutumatuse vahel õige tasakaal leida. Seetõttu on raportöör esitanud mitu muudatusettepanekut, mille eesmärk on selgemini kindlaks määrata Eurofisci pädevus ja see, kuidas asutused teavet töötlevad ja kasutavad. Ettepanekusse on lisatud andmekaitseõigusaktide viited.

Parandusi on tehtud ka seetõttu, et taotluse esitanud ja taotluse saanud asutuste huvid ja vastutus oleksid paremini tasakaalus. Ilma et oleks piiratud taotluse esitanud asutuste õigust algatada haldusuurimisi, on nüüd ka taotluse saanud asutuste õigusi rohkem arvesse võetud. Peale selle on liikmesriikidele loodud käibemaksuvõlaga tegelemiseks lihtsam kord. Vastava ettepaneku muutmise tõttu jättis raportöör sertifitseeritud maksukohustuslasega seotud sätted välja.

Peale selle on raportöör teinud veel väiksemaid muudatusi, et muuta ettepanek paremaks ja selle mõte selgemaks.


VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Muudetud ettepanek: nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 904/2010 seoses meetmetega, millega tõhustatakse halduskoostööd käibemaksu valdkonnas

Viited

COM(2017)0706 – C8-0441/2017 – COM(2017)0567 – C8-0362/2017 – 2017/0248(CNS)

EP-le esitamise kuupäev

23.10.2017

 

 

 

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

ECON

26.10.2017

 

 

 

Nõuandvad komisjonid

       istungil teada andmise kuupäev

JURI

26.10.2017

 

 

 

Arvamuse esitamisest loobumine

       otsuse kuupäev

JURI

20.11.2017

 

 

 

Raportöörid

       nimetamise kuupäev

Roberts Zīle

14.12.2017

 

 

 

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

16.5.2018

18.6.2018

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

19.6.2018

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

51

2

3

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Gerolf Annemans, Burkhard Balz, Hugues Bayet, Pervenche Berès, David Coburn, Thierry Cornillet, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Sven Giegold, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Barbara Kappel, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Werner Langen, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Alex Mayer, Bernard Monot, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Sirpa Pietikäinen, Anne Sander, Alfred Sant, Martin Schirdewan, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker, Marco Zanni

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Andrea Cozzolino, Ashley Fox, Doru-Claudian Frunzulică, Syed Kamall, Alain Lamassoure, Thomas Mann, Luigi Morgano, Michel Reimon, Joachim Starbatty

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Jens Gieseke, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Rupert Matthews

Esitamise kuupäev

22.6.2018


NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

51

+

ALDE

Thierry Cornillet, Petr Ježek, Caroline Nagtegaal, Ramon Tremosa i Balcells

ECR

Ashley Fox, Syed Kamall, Rupert Matthews, Stanisław Ożóg, Joachim Starbatty, Kay Swinburne

ENF

Barbara Kappel

GUE/NGL

Martin Schirdewan, Miguel Viegas

PPE

Burkhard Balz, Markus Ferber, Jens Gieseke, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Esther de Lange, Werner Langen, Ivana Maletić, Thomas Mann, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Anne Sander, Theodor Dumitru Stolojan

S&D

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Andrea Cozzolino, Jonás Fernández, Doru-Claudian Frunzulică, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Cătălin Sorin Ivan, Olle Ludvigsson, Alex Mayer, Luigi Morgano, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

VERTS/ALE

Sven Giegold, Philippe Lamberts, Michel Reimon, Ernest Urtasun

2

EFDD

David Coburn, Marco Valli

3

0

EFDD

Bernard Monot

ENF

Gerolf Annemans, Marco Zanni

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

–  :  vastu

0  :  erapooletu

Viimane päevakajastamine: 29. juuni 2018Õigusteave - Privaatsuspoliitika