Menettely : 2017/0248(CNS)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0215/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0215/2018

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 03/07/2018 - 11.10

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0278

MIETINTÖ     *
PDF 569kWORD 100k
22.6.2018
PE 619.275v02-00 A8-0215/2018

muutetusta ehdotuksesta neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) N:o 904/2010 muuttamisesta hallinnollista yhteistyötä arvonlisäveron alalla tehostavien toimenpiteiden osalta

(COM(2017)0706 – C8‑0441/2017 – 2017/0248(CNS))

Talous- ja raha-asioiden valiokunta

Esittelijä: Roberts Zīle

TARKISTUKSET
LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 PERUSTELUT
 ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA
 LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

muutetusta ehdotuksesta neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) N:o 904/2010 muuttamisesta hallinnollista yhteistyötä arvonlisäveron alalla tehostavien toimenpiteiden osalta

(COM(2017)0706 – C8‑0441/2017 – 2017/0248(CNS))

(Erityinen lainsäätämisjärjestys – kuuleminen)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (COM(2017)0706),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 113 artiklan, jonka mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C8-0441/2017),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 78 c artiklan,

–  ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan mietinnön (A8-0215/2018),

1.  hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2.  pyytää komissiota muuttamaan ehdotustaan vastaavasti Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 293 artiklan 2 kohdan mukaisesti;

3.  pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin hyväksymästä sanamuodosta;

4.  pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia komission ehdotukseen;

5.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Tarkistus  1

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(1 a)  Alv-petos yhdistetään usein järjestäytyneeseen rikollisuuteen. Muutama järjestäytynyt verkosto voi olla vastuussa miljardien eurojen arvoisesta rajat ylittävästä alv-petoksesta, joka ei vaikuta ainoastaan tulojen keräämiseen jäsenvaltioissa vaan sillä on myös kielteinen vaikutus unionin omiin varoihin. Jäsenvaltiot ovat niin ollen yhdessä vastuussa kaikkien jäsenvaltioiden alv-tulojen suojaamisesta.

Tarkistus    2

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(2)  Hallinnollinen tutkimus on usein tarpeen suorittaa alv-petosten torjumiseksi erityisesti silloin, kun verovelvollinen ei ole sijoittautunut siihen jäsenvaltioon, jossa vero on maksettava. Kun vähintään kaksi jäsenvaltiota katsoo, että hallinnollinen tutkimus on tarpeen tehdä muualle kuin niiden alueelle sijoittautuneen verovelvollisen ilmoittamista määristä, jotka verotetaan niiden alueella, verovelvollisen sijoittautumisjäsenvaltion olisi suoritettava kyseinen tutkimus ja pyynnön esittävän jäsenvaltion olisi avustettava sijoittautumisjäsenvaltiota osallistumalla aktiivisesti tutkimukseen, jotta varmistettaisiin alv:n asianmukainen täytäntöönpano ja vältettäisiin veroviranomaisten ja yritysten työn päällekkäisyys ja hallinnollinen rasitus.

(2)  Hallinnollinen tutkimus on usein tarpeen alv-petosten torjumiseksi erityisesti silloin, kun verovelvollinen ei ole sijoittautunut siihen jäsenvaltioon, jossa vero on maksettava. Hallinnollinen tutkimus on tarpeen tehdä muualle kuin niiden alueelle sijoittautuneen verovelvollisen ilmoittamista määristä, jotka verotetaan niiden alueella, jotta varmistettaisiin alv:n asianmukainen täytäntöönpano, vältettäisiin työn päällekkäisyyttä ja vähennettäisiin veroviranomaisten ja yritysten hallinnollista rasitusta. Verovelvollisen sijoittautumisjäsenvaltion on suoritettava kyseinen tutkimus ja pyynnön esittävän jäsenvaltion (esittävien jäsenvaltioiden) on avustettava sijoittautumisjäsenvaltiota osallistumalla aktiivisesti tutkimukseen.

Tarkistus    3

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(11)  Rajat ylittäviä liiketoimia koskevan tehokkaan ja tuloksellisen arvonlisäverovalvonnan varmistamiseksi asetuksessa (EU) N:o 904/2010 säädetään virkamiesten läsnäolosta hallintotoimistoissa ja hallinnollisissa tutkimuksissa toisissa jäsenvaltioissa. Jotta lujitettaisiin veroviranomaisten valmiuksia tarkastaa rajat ylittäviä luovutuksia ja suorituksia, olisi tehtävä yhteisiä tarkastuksia, joissa kahden tai useamman jäsenvaltion virkamiehet voivat muodostaa yhden tarkastusryhmän ja osallistua aktiivisesti yhteiseen hallinnolliseen tutkimukseen.

(11)  Rajat ylittäviä liiketoimia koskevan tehokkaan ja tuloksellisen arvonlisäverovalvonnan varmistamiseksi asetuksessa (EU) N:o 904/2010 säädetään virkamiesten läsnäolosta hallintotoimistoissa ja hallinnollisissa tutkimuksissa toisissa jäsenvaltioissa. Jotta lujitettaisiin veroviranomaisten valmiuksia antamalla niille lisää teknisiä valmiuksia ja henkilöstöä tarkastaa rajat ylittäviä luovutuksia ja suorituksia, olisi tehtävä yhteisiä tarkastuksia, joissa kahden tai useamman jäsenvaltion virkamiehet voivat muodostaa yhden tarkastusryhmän ja osallistua aktiivisesti yhteiseen hallinnolliseen tutkimukseen yhteistyön hengessä ja rakentavasti ja jäsenvaltioiden hyväksymin ehdoin, jotta jäsenvaltioiden veropohjaa tällä hetkellä rapauttava rajat ylittävät alv-petokset havaittaisiin ja jotta niihin puututtaisiin.

Tarkistus    4

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(13)  Jotta voitaisiin torjua kaikkein vakavimpia rajat ylittäviä petosjärjestelmiä, Eurofiscin hallintoa, tehtäviä ja toimintaa on tarpeen selkeyttää ja vahvistaa. Eurofisc-yhteysvirkamiehillä olisi oltava pääsy kaikkiin tarvittaviin tietoihin ja heidän olisi voitava vaihtaa, käsitellä ja analysoida näitä tietoja nopeasti ja sovittaa yhteen mahdollisia jatkotoimia. On myös tarpeen vahvistaa yhteistyötä alv-petosten torjumiseen unionin tasolla osallistuvien muiden viranomaisten kanssa etenkin vaihtamalla kohdennettuja tietoja Europolin ja Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) kanssa. Sen vuoksi Eurofisc-yhteysvirkamiesten olisi voitava oma-aloitteisesti tai pyynnön perusteella jakaa tiedustelutietoja ja muita tietoja Europolin ja Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) kanssa. Eurofisc-yhteysvirkamiehet saisivat näin Europolin ja Euroopan petostentorjuntaviraston hallussa olevat tiedot ja tiedustelutiedot yksilöidäkseen alv-petosten todelliset tekijät.

(13)  Jotta voitaisiin torjua kaikkein vakavimpia rajat ylittäviä petosjärjestelmiä, Eurofiscin hallintoa, tehtäviä ja toimintaa on tarpeen selkeyttää ja vahvistaa. Eurofisc-yhteysvirkamiehillä olisi oltava pääsy kaikkiin tarvittaviin tietoihin ja heidän olisi voitava vaihtaa, käsitellä ja analysoida näitä tietoja nopeasti ja sovittaa yhteen mahdollisia jatkotoimia. On myös tarpeen vahvistaa yhteistyötä alv-petosten torjumiseen unionin tasolla osallistuvien muiden viranomaisten kanssa etenkin vaihtamalla kohdennettuja tietoja Europolin ja Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) kanssa. Sen vuoksi Eurofisc-yhteysvirkamiesten olisi jaettava oma-aloitteisesti tai pyynnön perusteella tiedustelutietoja ja muita tietoja Europolin, Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) ja osallistuvien jäsenvaltioiden puolesta Euroopan syyttäjänviraston kanssa erityisesti, jos epäillään tietyn määrän ylittävää alv-petosta. Eurofisc-yhteysvirkamiehet saisivat näin Europolin ja Euroopan petostentorjuntaviraston hallussa olevat tiedot ja tiedustelutiedot yksilöidäkseen alv-petosten todelliset tekijät.

Tarkistus    5

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(15)  Neuvoston direktiivin 2008/9/EY35 5 artiklan mukainen alv-palautushakemusten toimittamisen järjestäminen antaa mahdollisuuden vähentää hallinnollista rasitusta, jota toimivaltaisille viranomaisille aiheutuu maksamattomien arvonlisäverovelkojen perimisestä sijoittautumisjäsenvaltiossa.

(15)  Neuvoston direktiivin 2008/9/EY 5 artiklan mukainen alv-palautushakemusten toimittamisen järjestäminen antaa mahdollisuuden vähentää hallinnollista rasitusta, jota toimivaltaisille viranomaisille aiheutuu maksamattomien verosaatavien perimisestä sijoittautumisjäsenvaltiossa.

__________________

__________________

35 Neuvoston direktiivi 2008/9/EY, annettu 12 päivänä helmikuuta 2008, yksityiskohtaisista säännöistä direktiivissä 2006/112/EY säädetyn arvonlisäveron palauttamiseksi palautusjäsenvaltioon sijoittautumattomille mutta toiseen jäsenvaltioon sijoittautuneille verovelvollisille (EUVL L 44, 20.2.2008, s. 23).

35 Neuvoston direktiivi 2008/9/EY, annettu 12 päivänä helmikuuta 2008, yksityiskohtaisista säännöistä direktiivissä 2006/112/EY säädetyn arvonlisäveron palauttamiseksi palautusjäsenvaltioon sijoittautumattomille mutta toiseen jäsenvaltioon sijoittautuneille verovelvollisille (EUVL L 44, 20.2.2008, s. 23).

Tarkistus    6

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(16)  Unionin taloudellisten etujen suojaamiseksi vakavilta rajat ylittäviltä alv-petoksilta Euroopan syyttäjänvirastoon osallistuvien jäsenvaltioiden olisi annettava kyseiselle virastolle esimerkiksi Eurofisc-yhteysvirkamiesten kautta tiedot kaikkein vakavimmista Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2017/137136 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuista alv-rikoksista.

(16)  Unionin taloudellisten etujen suojaamiseksi vakavilta rajat ylittäviltä alv-petoksilta Euroopan syyttäjänvirastoon osallistuvien jäsenvaltioiden olisi annettava kyseiselle virastolle esimerkiksi Eurofisc-yhteysvirkamiesten kautta hyvissä ajoin tiedot kaikkein vakavimmista Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2017/137136 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuista alv-rikoksista.

__________________

__________________

36 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2017/1371, annettu 5 päivänä heinäkuuta 2017, unionin taloudellisiin etuihin kohdistuvien petosten torjunnasta rikosoikeudellisin keinoin (EUVL L 198, 28.7.2017, s. 29).

36 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2017/1371, annettu 5 päivänä heinäkuuta 2017, unionin taloudellisiin etuihin kohdistuvien petosten torjunnasta rikosoikeudellisin keinoin (EUVL L 198, 28.7.2017, s. 29).

Tarkistus    7

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(18)  Komissiolla voi olla pääsy asetuksen (EU) N:o 904/2010 nojalla ilmoitettuihin tai kerättyihin tietoihin ainoastaan siltä osin kuin se on tarpeen komission hallinnoimien ja jäsenvaltioiden tämän asetuksen soveltamiseksi käyttämien sähköisten järjestelmien huoltoa, ylläpitoa ja kehittämistä varten.

(18)  Komissiolla olisi oltava pääsy asetuksen (EU) N:o 904/2010 nojalla ilmoitettuihin tai kerättyihin tietoihin ainoastaan siltä osin kuin se on tarpeen komission hallinnoimien ja jäsenvaltioiden tämän asetuksen soveltamiseksi käyttämien sähköisten järjestelmien huoltoa, ylläpitoa ja kehittämistä varten ja tämän asetuksen asianmukaisen täytäntöönpanon varmistamiseksi. Lisäksi komissiolla olisi oltava mahdollisuus käydä jäsenvaltioissa arvioimassa, miten hallinnolliset yhteistyöjärjestelyt toimivat.

Tarkistus    8

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(19)  Tätä asetusta sovellettaessa on aiheellista harkita tiettyjen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) 2016/67937 säädettyjen oikeuksien ja velvoitteiden rajoittamista mainitun asetuksen 23 artiklan 1 kohdan e alakohdassa tarkoitettujen etujen suojaamiseksi. Tällaiset rajoitukset ovat tarpeellisia ja oikeasuhteisia, kun otetaan huomioon jäsenvaltioille mahdollisesti aiheutuvat tulonmenetykset ja se, miten välttämätöntä tietojen antaminen on petosten torjumiseksi tuloksekkaalla tavalla.

(19)  Tätä asetusta sovellettaessa on aiheellista harkita tiettyjen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) 2016/67937 säädettyjen oikeuksien ja velvoitteiden rajoittamista mainitun asetuksen 23 artiklan 1 kohdan e alakohdassa tarkoitettujen etujen suojaamiseksi. Tällaiset rajoitukset ovat tarpeellisia ja oikeasuhteisia, kun otetaan huomioon jäsenvaltioille mahdollisesti aiheutuvat tulonmenetykset ja se, miten välttämätöntä tietojen antaminen on petosten torjumiseksi tuloksekkaalla tavalla. Tällaiset rajoitukset eivät kuitenkaan saisi ylittää sitä, mikä on tämän tavoitteen saavuttamisen kannalta ehdottoman välttämätöntä, ja niiden on täytettävä Euroopan unionin perusoikeuskirjan 52 artiklan 1 kohdan mukaiset korkeat vaatimukset. Lisäksi tämän asetuksen perusteella annettavien mahdollisten tulevien täytäntöönpanosäädösten olisi oltava asetuksessa (EU) 2016/679 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 45/200137 a säädettyjen tietosuojavaatimusten mukaisia.

__________________

__________________

37 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (EUVL L 119, 4.5.2016, s. 1).

37 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (EUVL L 119, 4.5.2016, s. 1).

 

37 a Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 45/2001, annettu 18 päivänä joulukuuta 2000, yksilöiden suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta (EYVL L 8, 12.1.2001, s. 1).

Tarkistus    9

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 20 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(20 a)  Vain muutamat jäsenvaltiot julkaisevat arvioita yhteisön sisäisistä petoksista johtuvista alv-menetyksistä, vaikka vertailukelpoiset tiedot yhteisön sisäisistä alv-petoksista auttaisivat kohdentamaan jäsenvaltioiden välisen yhteistyön paremmin. Tämän vuoksi komission olisi kehitettävä jäsenvaltioiden kanssa yhteinen tilastotieteellinen lähestymistapa alv-petosten määrälliseen arviointiin ja analysointiin.

Tarkistus    10

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Asetus (EU) N:o 904/2010

7 artikla – 4 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

”4.  Edellä 1 kohdassa tarkoitettu pyyntö voi sisältää tiettyä hallinnollista tutkimusta koskevan perustellun pyynnön. Pyynnön vastaanottavan viranomaisen on suoritettava hallinnollinen tutkimus pyynnön esittäneen viranomaisen kanssa koordinoiden. Tämän asetuksen 28–30 artiklassa tarkoitettuja välineitä ja menettelyjä voidaan käyttää. Jos pyynnön vastaanottava viranomainen katsoo, että hallinnollista tutkimusta ei tarvita, sen on viipymättä ilmoitettava pyynnön esittävälle viranomaiselle syyt tähän.

”4.  Jos jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen katsoo, että hallinnollinen tutkimus on suoritettava, sen on esitettävä perusteltu pyyntö. Pyynnön vastaanottava viranomainen ei saa kieltäytyä suorittamasta kyseistä tutkimusta. Jos tiedot ovat jo saatavilla, pyynnön vastaanottavan viranomaisen on toimitettava ne pyynnön esittäville viranomaisille viipymättä. Jos pyynnön esittävä jäsenvaltio ei ole tyytyväinen saamiinsa tietoihin, sen on ilmoitettava pyynnön vastaanottavalle jäsenvaltiolle, että hallinnollista tutkimusta on jatkettava.

Sen estämättä, mitä ensimmäisessä alakohdassa säädetään, jäsenvaltio voi kieltäytyä suorittamasta tutkimusta määristä, jotka pyynnön vastaanottavan viranomaisen jäsenvaltioon sijoittautunut verovelvollinen on ilmoittanut ja jotka verotetaan pyynnön esittävän viranomaisen jäsenvaltiossa, jollakin seuraavista perusteista:

Pyynnön esittävän ja pyynnön vastaanottavan viranomaisen virkamiesten on suoritettava hallinnollinen tutkimus pyynnön esittävässä jäsenvaltiossa voimassa olevien sääntöjen mukaisesti. Pyynnön esittävän viranomaisen virkamiesten on voitava käyttää pyynnön vastaanottavan viranomaisen virkamiehille annettuja tarkastusvaltuuksia. Pyynnön esittävän viranomaisen virkamiehillä on erityisesti oltava oikeus päästä samoihin toimitiloihin ja saada käyttöönsä samat asiakirjat kuin pyynnön vastaanottavan viranomaisen virkamiehillä, mutta vain kyseisen hallinnollisen tutkimuksen suorittamista varten.”;

a)  54 artiklan 1 kohdassa säädetyillä perusteilla, jotka pyynnön vastaanottava viranomainen on arvioinut 58 artiklan 2 kohdassa säädettyä menettelyä noudattaen hyväksyttävän, tämän kohdan ja 54 artiklan 1 kohdan yhteisvaikutuksista annettavan hyviä toimintatapoja koskevan ilmoituksen mukaisesti;

 

b)  54 artiklan 2, 3 ja 4 kohdassa säädetyillä perusteilla;

 

c)  sillä perusteella, että pyynnön vastaanottava viranomainen on jo toimittanut pyynnön esittävälle viranomaiselle asianomaista verovelvollista koskevia tietoja, jotka on saatu alle kaksi vuotta aiemmin suoritetussa hallinnollisessa tutkimuksessa.

 

Jos pyynnön vastaanottava viranomainen kieltäytyy suorittamasta toisessa alakohdassa tarkoitettua hallinnollista tutkimusta a ja b alakohdassa mainituilla perusteilla, sen on kuitenkin ilmoitettava pyynnön esittävälle viranomaiselle niiden asianomaisten luovutusten ja suoritusten päivämäärät ja arvot, jotka verovelvollinen on toteuttanut kahden edeltävän vuoden aikana pyynnön esittävän viranomaisen jäsenvaltiossa.

 

Jos vähintään kahden jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset katsovat, että hallinnollinen tutkimus on suoritettava, pyynnön vastaanottava viranomainen ei saa kieltäytyä suorittamasta kyseistä tutkimusta. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kyseisten pyynnön esittävien viranomaisten ja pyynnön vastaanottavan viranomaisen välillä on käytössä järjestelyt, joissa pyynnön esittävien viranomaisten valtuuttamat virkamiehet voivat osallistua pyynnön vastaanottavan viranomaisen alueella suoritettavaan hallinnolliseen tutkimukseen kerätäkseen toisessa alakohdassa tarkoitetut tiedot. Pyynnön esittävien ja pyynnön vastaanottavien viranomaisten virkamiehet suorittavat nämä hallinnolliset tutkimukset yhdessä. Pyynnön esittävien viranomaisten virkamiesten on voitava käyttää pyynnön vastaanottavan viranomaisen virkamiehille annettuja tarkastusvaltuuksia. Pyynnön esittävien viranomaisten virkamiehillä on oikeus päästä samoihin toimitiloihin ja saada käyttöönsä samat asiakirjat kuin pyynnön vastaanottavan viranomaisen virkamiehet, mutta vain kyseisen hallinnollisen tutkimuksen suorittamista varten.”;

 

Perustelu

EU:n on otettava käyttöön vaikuttavat tarkastusmekanismit. Tämän vuoksi on tärkeää antaa yksittäisen jäsenvaltion pyytää, että hallinnollinen tutkimus suoritetaan ja että se voisi osallistua tutkimukseen. Pyynnön esittävän jäsenvaltion virkamiehet tuntevat tapaukset usein paremmin, minkä vuoksi on erittäin tärkeää, että heillä on tarkastuksessa aktiivinen rooli asianomaisen maan lainsäädännön mukaisesti voimassa olevien sääntöjä noudattaen.

Tarkistus    11

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Asetus (EU) N:o 904/2010

7 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Edellä 1 kohdassa tarkoitettu pyyntö voi sisältää tiettyä hallinnollista tutkimusta koskevan perustellun pyynnön. Pyynnön vastaanottavan viranomaisen on suoritettava hallinnollinen tutkimus pyynnön esittäneen viranomaisen kanssa koordinoiden. Tämän asetuksen 28–30 artiklassa tarkoitettuja välineitä ja menettelyjä voidaan käyttää. Jos pyynnön vastaanottava viranomainen katsoo, että hallinnollista tutkimusta ei tarvita, sen on viipymättä ilmoitettava pyynnön esittävälle viranomaiselle syyt tähän.

Jos toimivaltainen jäsenvaltion viranomainen katsoo, että hallinnollinen tutkimus on suoritettava, sen on esitettävä perusteltu pyyntö. Pyynnön vastaanottava viranomainen ei saa kieltäytyä suorittamasta kyseistä tutkimusta, ja jos tiedot ovat jo saatavilla, sen on toimitettava ne pyynnön esittäneille viranomaisille viipymättä. Jos pyynnön esittävä jäsenvaltio ei ole tyytyväinen saamiinsa tietoihin, sen on ilmoitettava pyynnön vastaanottavalle jäsenvaltiolle, että hallinnollista tutkimusta on jatkettava. Pyynnön esittävän ja pyynnön vastaanottavan viranomaisen virkamiesten on suoritettava hallinnollinen tutkimus pyynnön esittävässä jäsenvaltiossa voimassa olevien sääntöjen mukaisesti. Pyynnön esittävän viranomaisen virkamiesten on voitava käyttää pyynnön vastaanottavan viranomaisen virkamiehille myönnettyjä tarkastusvaltuuksia. Pyynnön esittävän viranomaisen virkamiehillä on erityisesti oltava oikeus päästä samoihin toimitiloihin ja saada käyttöönsä samat asiakirjat kuin pyynnön vastaanottavan viranomaisen virkamiehillä, mutta vain kyseisen hallinnollisen tutkimuksen suorittamista varten.

Perustelu

Arvonlisäveron erityisjärjestelmän käyttöönoton jälkeen huomattava osa jäsenvaltioiden alv:sta kannetaan muissa jäsenvaltioissa. Siksi on erittäin tärkeää, että EU:lla on vaikuttavat tarkastusjärjestelmät. Tämän vuoksi ehdotetaan, että yksittäisen jäsenvaltion olisi voitava pyytää, että hallinnollinen tutkimus tehdään ja että se voisi osallistua tutkimukseen. Pyynnön esittävän jäsenvaltion virkamiehet tuntevat tapaukset paremmin, minkä vuoksi on erittäin tärkeää, että heillä on tarkastuksessa aktiivinen rooli asianomaisen maan lainsäädännön mukaan voimassa olevien sääntöjen mukaisesti.

Tarkistus    12

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Asetus (EU) N:o 904/2010

7 artikla – 4 kohta – 4 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Jos vähintään kahden jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset katsovat, että hallinnollinen tutkimus on suoritettava, pyynnön vastaanottava viranomainen ei saa kieltäytyä suorittamasta kyseistä tutkimusta. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kyseisten pyynnön esittävien viranomaisten ja pyynnön vastaanottavan viranomaisen välillä on käytössä järjestelyt, joissa pyynnön esittävien viranomaisten valtuuttamat virkamiehet voivat osallistua pyynnön vastaanottavan viranomaisen alueella suoritettavaan hallinnolliseen tutkimukseen kerätäkseen toisessa alakohdassa tarkoitetut tiedot. Pyynnön esittävien ja pyynnön vastaanottavien viranomaisten virkamiehet suorittavat nämä hallinnolliset tutkimukset yhdessä. Pyynnön esittävien viranomaisten virkamiesten on voitava käyttää pyynnön vastaanottavan viranomaisen virkamiehille annettuja tarkastusvaltuuksia. Pyynnön esittävien viranomaisten virkamiehillä on oikeus päästä samoihin toimitiloihin ja saada käyttöönsä samat asiakirjat kuin pyynnön vastaanottavan viranomaisen virkamiehet, mutta vain kyseisen hallinnollisen tutkimuksen suorittamista varten.”;

Jos jäsenvaltion toimivaltainenviranomainen katsoo, että hallinnollinen tutkimus on suoritettava, sen on esitettävä asianmukaisesti perusteltu pyyntö. Pyynnön vastaanottava viranomainen ei saa kieltäytyä suorittamasta kyseistä tutkimusta, ja jos tiedot ovat jo saatavilla, sen on toimitettava ne pyynnön esittäneille viranomaisille ennen kuin ne pyytävät niitä. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että pyynnön esittävän viranomaisen ja pyynnön vastaanottavan viranomaisen välillä on käytössä järjestelyt, joissa pyynnön esittävän viranomaisen valtuuttamat virkamiehet voivat osallistua pyynnön vastaanottavan viranomaisen alueella suoritettavaan hallinnolliseen tutkimukseen kerätäkseen toisessa alakohdassa tarkoitetut tiedot. Pyynnön esittävien ja pyynnön vastaanottavien viranomaisten virkamiehet suorittavat nämä hallinnolliset tutkimukset yhdessä yhteistyön hengessä ja rakentavasti. Pyynnön esittävän viranomaisen virkamiehillä on oikeus saada käyttöönsä samat tiedot ja asiakirjat ja päästä samoihin toimitiloihin sekä siltä osin kuin se on sallittua pyynnön vastaanottaneen jäsenvaltion lainsäädännön nojalla kuulla henkilöitä suoraan jäsenvaltioiden veropohjaa tällä hetkellä rapauttavien, rajat ylittävien alv-petosten havaitsemiseksi ja niihin puuttumiseksi.”;

Tarkistus    13

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Asetus (EU) N:o 904/2010

12 a artikla (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(1 a)  Lisätään artikla seuraavasti:

 

”12 a artikla

 

Kaikkien jäsenvaltioiden on saavutettava joukko toiminnan tavoitteita, joilla vähennetään myöhässä annettujen vastausten prosentuaalista osuutta ja parannetaan tietopyyntöjen laatua, ja tiedotettava komissiolle näistä tavoitteista.”

Tarkistus    14

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Asetus (EU) N:o 904/2010

13 artikla – 3 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

”3.  Tiedot on toimitettava vakiolomakkeita käyttäen tai muulla asianomaisten toimivaltaisten viranomaisten asianmukaisena pitämällä tavalla. Komissio hyväksyy vakiolomakkeet täytäntöönpanosäädöksillä. Kyseiset täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 58 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.”;

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus    15

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Asetus (EU) N:o 904/2010

14 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

(2 a)  Korvataan 14 artiklan 1 kohdan toinen alakohta seuraavasti:

Jäsenvaltio voi pidättyä osallistumasta yhteen tai useampaan luokkaan kuuluvien tietojen automaattiseen vaihtoon, jos tietojen kerääminen tällaista vaihtoa varten edellyttäisi uusien velvollisuuksien asettamista arvonlisäverovelvollisille tai kohtuutonta hallinnollista rasitusta tuolle jäsenvaltiolle.

Jäsenvaltio voi pidättyä osallistumasta yhteen tai useampaan luokkaan kuuluvien tietojen automaattiseen vaihtoon, jos tietojen kerääminen tällaista vaihtoa varten edellyttäisi kohtuuttomien velvollisuuksien asettamista arvonlisäverovelvollisille tai kohtuutonta hallinnollista rasitusta tuolle jäsenvaltiolle.

Tarkistus    16

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta – a alakohta

Asetus (EU) N:o 904/2010

17 artikla – 1 kohta – e alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

”e)  tiedot direktiivin 2006/112/EY 13 a artiklan mukaisesta luotettavaksi tunnustetun verovelvollisen asemasta sekä kyseisen aseman myöntämis-, epäämis- ja peruuttamispäivä.”

”e)  tiedot, jotka koskevat direktiivin 2006/112/EY 13 a artiklan mukaista luotettavaksi tunnustetun verovelvollisen asemaa, sekä kyseisen aseman myöntämis-, epäämis- ja peruuttamispäivä.”

Tarkistus    17

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta – b alakohta

Asetus (EU) N:o 904/2010

17 artikla – 1 kohta – f alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

”f)  direktiivin 2006/112/EY 143 artiklan 2 kohdan a ja b alakohdan mukaisesti keräämänsä tiedot sekä alkuperämaa, määrämaa, tavaran koodi, valuutta, kokonaissumma, valuuttakurssi, yksittäisten tavaraerien hinnat ja nettopaino.”;

”f)  direktiivin 2006/112/EY 143 artiklan 2 kohdan a ja b alakohdan mukaisesti keräämänsä tiedot sekä alkuperämaa, viejän tunnistetiedot, määrämaa, tavaran koodi, valuutta, kokonaissumma, valuuttakurssi, tavaraerän hinta ja nettopaino.”;

Tarkistus    18

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – e alakohta

Asetus (EU) N:o 904/2010

17 artikla – 3 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

”3.  Komissio määrittää täytäntöönpanosäädöksillä tämän artiklan 1 kohdan f alakohdassa tarkoitettujen tietojen täsmälliset luokat. Kyseiset täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 58 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.”;

”3.  Komissio määrittää täytäntöönpanosäädöksillä tämän artiklan 1 kohdan f alakohdassa tarkoitettujen tietojen antamista varten erityiset luokat, jotka on sisällytettävä vakiolomakkeisiin, malleihin ja menettelyihin. Kyseiset täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 58 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.”;

Tarkistus    19

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta – a alakohta

Asetus (EU) N:o 904/2010

21 artikla – 1a kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

”1 a.  Kunkin jäsenvaltion on myönnettävä direktiivin 2006/112/EY 143 artiklan 2 kohdassa säädettyjä vaatimuksia tarkastaville virkamiehilleen pääsy sellaisiin tämän asetuksen 17 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdassa tarkoitettuihin tietoihin, joihin muut jäsenvaltiot ovat myöntäneet automatisoidun pääsyn.”;

”1 a.  Kunkin jäsenvaltion on myönnettävä direktiivin 2006/112/EY 143 artiklan 2 kohdassa säädettyjä vaatimuksia tarkastaville virkamiehilleen pääsy sellaisiin tämän asetuksen 17 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdassa tarkoitettuihin tietoihin sekä luotettaviksi tunnustettujen verovelvollisten rekisteriin, joihin muut jäsenvaltiot ovat myöntäneet automatisoidun pääsyn.”;

Tarkistus    20

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta – b alakohta – i alakohta

Asetus (EU) N:o 904/2010

21 artikla – 2 kohta – e alakohta – i alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

”i)  pääsy liittyy petosepäilyn tutkintaan tai petoksen tekijöiden havaitsemiseen tai yksilöimiseen;

”i)  pääsy liittyy petosepäilyn tutkintaan tai petoksen tekijöiden ja vakavaan väärinkäytökseen syyllistyneiden havaitsemiseen tai yksilöimiseen;

Tarkistus    21

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta – b alakohta – i alakohta

Asetus (EU) N:o 904/2010

21 artikla – 2 kohta – e alakohta – ii alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

ii)  pääsy tapahtuu sellaisen 36 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun Eurofisc-yhteysvirkamiehen välityksellä, jolla on sähköisten järjestelmien henkilökohtainen käyttäjätunnus, joka mahdollistaa pääsyn näihin tietoihin.”;

ii)  pääsy tapahtuu sellaisen 36 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun Eurofisc-yhteysvirkamiehen välityksellä, jolla on sähköisten järjestelmien henkilökohtainen käyttäjätunnus, joka mahdollistaa pääsyn näihin tietoihin ja luotettaviksi tunnustettujen verovelvollisten rekisteriin.”;

Tarkistus    22

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta – c alakohta

Asetus (EU) N:o 904/2010

21 artikla – 2 a kohta – 1 alakohta – johdantokappale

 

Komission teksti

Tarkistus

Edellä 17 artiklan 1 kohdan f alakohdassa tarkoitetuista tiedoista on oltava saatavilla vähintään seuraavat:

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus    23

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta – c alakohta

Asetus (EU) N:o 904/2010

21 artikla – 2 a kohta – 1 alakohta – a alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

a)  arvonlisäverotunnisteet, jotka tiedot vastaanottava jäsenvaltio on antanut;

a)  arvonlisäverotunnisteet, jotka tiedot vastaanottava jäsenvaltio on antanut, ja luotettaviksi tunnustettujen verovelvollisten rekisteri;

Tarkistus    24

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta – c alakohta

Asetus (EU) N:o 904/2010

21 artikla – 2 a kohta – 1 alakohta – c alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

c)  alkuperämaa, määrämaa, tavaran koodi, valuutta, kokonaissumma, valuuttakurssi, yksittäisten tavaraerien hinnat ja sellaisten tuontitavaroiden nettopaino, joiden tuontia seuraa kunkin b alakohdassa tarkoitetun henkilön kullekin a alakohdassa tarkoitetun arvonlisäverotunnisteen haltijalle toteuttama yhteisönsisäinen tavaroiden luovutus;

c)  alkuperämaa, määrämaa, tavaran koodi, valuutta, kokonaissumma, valuuttakurssi, tavaraerän hinta ja sellaisten tuontitavaroiden nettopaino, joiden tuontia seuraa kunkin b alakohdassa tarkoitetun henkilön kullekin a alakohdassa tarkoitetun arvonlisäverotunnisteen haltijalle toteuttama yhteisönsisäinen tavaroiden luovutus;

Tarkistus    25

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta – c alakohta

Asetus (EU) N:o 904/2010

21 artikla – 2 a kohta – 1 alakohta – d alakohta – johdantokappale

 

Komission teksti

Tarkistus

  alkuperämaa, määrämaa, tavaran koodi, valuutta, kokonaissumma, valuuttakurssi, yksittäisten tavaraerien hinnat ja sellaisten tuontitavaroiden nettopaino, joiden tuontia seuraa kunkin b alakohdassa tarkoitetun henkilön kullekin toisen jäsenvaltion myöntämän arvonlisäverotunnisteen haltijalle toteuttama yhteisönsisäinen tavaroiden luovutus, seuraavin edellytyksin;

  alkuperämaa, määrämaa, tavaran koodi, valuutta, kokonaissumma, valuuttakurssi, tavaraerän hinta ja sellaisten tuontitavaroiden nettopaino, joiden tuontia seuraa kunkin b alakohdassa tarkoitetun henkilön kullekin toisen jäsenvaltion myöntämän arvonlisäverotunnisteen haltijalle toteuttama yhteisönsisäinen tavaroiden luovutus, seuraavin edellytyksin;

Tarkistus    26

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta – c alakohta

Asetus (EU) N:o 904/2010

21 artikla – 2 a kohta – 1 alakohta – d alakohta – i alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

i)  pääsy liittyy petosepäilyn tutkintaan tai petoksen tekijöiden havaitsemiseen tai yksilöimiseen;

i)  pääsy liittyy petosepäilyn tutkintaan tai petoksen tekijöiden ja vakavaan väärinkäytökseen syyllistyneiden havaitsemiseen tai yksilöimiseen;

Tarkistus    27

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta

Asetus (EU) N:o 904/2010

21 a artikla – 2 kohta – 1 alakohta – i alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

i)  pääsy liittyy petosepäilyn tutkintaan tai petoksen tekijöiden havaitsemiseen tai yksilöimiseen;

i)  pääsy liittyy petosepäilyn tutkintaan tai petoksen tekijöiden ja vakavaan väärinkäytökseen syyllistyneiden havaitsemiseen tai yksilöimiseen;

Tarkistus    28

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 8 alakohta – a alakohta

Asetus (EU) N:o 904/2010

28 artikla – 2 a kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

”2 a.  Pyynnön esittävän viranomaisen nimeämät toimivaltaiset virkamiehet voivat kyseisen viranomaisen sekä pyynnön vastaanottavan viranomaisen sopimuksesta ja viimeksi mainitun vahvistamien järjestelyjen mukaisesti osallistua pyynnön vastaanottavan jäsenvaltion alueella suoritettaviin hallinnollisiin tutkimuksiin 1 artiklassa tarkoitettujen tietojen keräämiseksi ja vaihtamiseksi. Pyynnön esittävien ja pyynnön vastaanottavien viranomaisten virkamiehet suorittavat nämä hallinnolliset tutkimukset yhdessä. Pyynnön esittävän viranomaisen virkamiesten on voitava käyttää pyynnön vastaanottavan viranomaisen virkamiehille myönnettyjä tarkastusvaltuuksia. Pyynnön esittävien viranomaisten virkamiehillä on oikeus päästä samoihin toimitiloihin ja saada käyttöönsä samat asiakirjat kuin pyynnön vastaanottavan viranomaisen virkamiehet, mutta vain kyseisen hallinnollisen tutkimuksen suorittamista varten. Pyynnön esittävän ja pyynnön vastaanottavan viranomaisen sopimuksesta molemmat viranomaiset voivat viimeksi mainitun vahvistamien järjestelyjen mukaisesti laatia yhteisen tarkastuskertomuksen luonnoksen.”;

”2 a.  Pyynnön esittävän viranomaisen nimeämät toimivaltaiset virkamiehet voivat kyseisen viranomaisen sekä pyynnön vastaanottavan viranomaisen sopimuksesta ja viimeksi mainitun vahvistamien järjestelyjen mukaisesti osallistua pyynnön vastaanottavan jäsenvaltion alueella suoritettaviin hallinnollisiin tutkimuksiin 1 artiklassa tarkoitettujen tietojen keräämiseksi ja vaihtamiseksi. Pyynnön esittävien ja pyynnön vastaanottavien viranomaisten virkamiehet suorittavat nämä hallinnolliset tutkimukset yhdessä keskinäisen luottamuksen ja hedelmällisen yhteistyön hengessä, kunnioittaen kyseisten viranomaisten hallinnollisia käytäntöjä ja pyynnön vastaanottavan viranomaisen jäsenvaltion kansallista lainsäädäntöä, jotta torjuttaisiin rajat ylittäviä alv-petoksia. Pyynnön esittävien viranomaisten virkamiehillä on oikeus päästä samoihin toimitiloihin ja saada käyttöönsä samat asiakirjat kuin pyynnön vastaanottavan viranomaisen virkamiehillä, mutta vain kyseisen hallinnollisen tutkimuksen suorittamista varten. Pyynnön esittävän ja pyynnön vastaanottavan viranomaisen sopimuksesta osallistuvat viranomaiset voivat viimeksi mainitun vahvistamien järjestelyjen mukaisesti laatia yhteisen tarkastuskertomuksen luonnoksen.”;

Tarkistus    29

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 11 alakohta – a alakohta

Asetus (EU) N:o 904/2010

33 artikla – 1 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

”1.  Arvonlisäveropetosten torjumiseksi tehtävän monenvälisen yhteistyön edistämiseksi ja helpottamiseksi tällä luvulla perustetaan kohdennettujen tietojen nopeaan jäsenvaltioiden väliseen vaihtoon, käsittelyyn ja analysointiin sekä mahdollisten jatkotoimien yhteensovittamiseen tarkoitettu verkosto, jäljempänä ’Eurofisc’.”;

”1.  Arvonlisäveropetosten torjumiseksi tehtävän monenvälisen yhteistyön edistämiseksi ja helpottamiseksi tällä luvulla perustetaan rajat ylittäviä petoksia koskevien kohdennettujen tietojen nopeaan jäsenvaltioiden väliseen vaihtoon, käsittelyyn ja analysointiin sekä mahdollisten jatkotoimien yhteensovittamiseen tarkoitettu verkosto, jäljempänä ’Eurofisc’.”;

Tarkistus    30

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 11 alakohta – b alakohta – i alakohta

Asetus (EU) N:o 904/2010

33 artikla – 2 kohta – b alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

”b)  suoritettava ja sovitettava yhteen kohdennettujen tietojen nopeaa monenvälistä vaihtoa, yhteistä käsittelyä ja analysointia aloilla, joilla Eurofisc toimii, jäljempänä ’Eurofiscin työalat’;

”b)  suoritettava ja sovitettava yhteen rajat ylittäviä petostapauksia koskevien kohdennettujen tietojen nopeaa monenvälistä vaihtoa, yhteistä käsittelyä ja analysointia aloilla, joilla Eurofisc toimii, jäljempänä ’Eurofiscin työalat’;

Tarkistus    31

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 11 alakohta – b alakohta – iii alakohta

Asetus (EU) N:o 904/2010

33 artikla – 2 kohta – d alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

”d)  sovitettava yhteen 36 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen Eurofisc-yhteysvirkamiesten yksilöimiä petosepäilyjä ja petoksen tekijöitä koskevia hallinnollisia tutkimuksia.”;

”d)  sovitettava yhteen 36 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen Eurofisc-yhteysvirkamiesten yksilöimiä osallistuvien jäsenvaltioiden hallinnollisia petostutkimuksia.”;

Tarkistus    32

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 12 alakohta

Asetus (EU) N:o 904/2010

34 artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

”2.  Jäsenvaltioiden, jotka ovat päättäneet osallistua johonkin Eurofiscin työalaan, on osallistuttava aktiivisesti kaikkien osallistuvien jäsenvaltioiden välillä suoritettavaan kohdennettujen tietojen monenväliseen vaihtoon, yhteiseen käsittelyyn ja analysointiin sekä mahdollisten jatkotoimien yhteensovittamiseen. ”;

”2.  Jäsenvaltioiden, jotka ovat päättäneet osallistua johonkin Eurofiscin työalaan, on osallistuttava aktiivisesti kaikkien osallistuvien jäsenvaltioiden välillä suoritettavaan, rajat ylittäviä petoksia koskevien kohdennettujen tietojen monenväliseen vaihtoon, yhteiseen käsittelyyn ja analysointiin sekä mahdollisten jatkotoimien yhteensovittamiseen.”;

Tarkistus    33

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 13 alakohta

Asetus (EU) N:o 904/2010

35 artikla – 1 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Komissio antaa Eurofiscille teknistä ja logistista tukea. Komissiolla on pääsy 1 artiklassa tarkoitettuihin tietoihin, joita voidaan vaihtaa Eurofiscissä, ainoastaan 55 artiklan 2 kohdassa säädetyissä olosuhteissa.

Komissio antaa Eurofiscille tarvittavan teknisen ja logistisen tuen. Komissiolla on pääsy 1 artiklassa tarkoitettuihin tietoihin, joita voidaan vaihtaa Eurofiscissä, 55 artiklan 2 kohdassa säädetyissä olosuhteissa.

Tarkistus    34

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 14 alakohta – c alakohta

Asetus (EU) N:o 904/2010

36 artikla – 3 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

”3.  Eurofisc-työalakoordinaattorit voivat toimittaa joko omasta aloitteestaan tai pyynnöstä joitakin koottuja, lajiteltuja ja käsiteltyjä tietoja Europolille ja Euroopan petostentorjuntavirastolle, jäljempänä ’OLAF’, kuten työalan osallistujat ovat sopineet.

”3.  Eurofisc-työalakoordinaattorit voivat toimittaa joko omasta aloitteestaan tai pyynnöstä relevantteja tietoja kaikkein vakavimmista rajat ylittävistä alv-rikoksista Europolille ja Euroopan petostentorjuntavirastolle, jäljempänä ’OLAF’, kuten työalan osallistujat ovat sopineet.

Tarkistus    35

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 14 alakohta – c alakohta

Asetus (EU) N:o 904/2010

36 artikla – 4 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

4.  Eurofiscin työalakoordinaattorit asettavat Europolilta ja OLAFilta saadut tiedot muiden osallistuvien Eurofisc-yhteysvirkamiesten saataville; nämä tiedot vaihdetaan sähköisesti.

4.  Eurofiscin työalakoordinaattorit voivat pyytää Europolilta ja OLAFilta relevantteja tietoja. Eurofiscin työalakoordinaattorit asettavat Europolilta ja OLAFilta saadut tiedot muiden osallistuvien Eurofisc-yhteysvirkamiesten saataville; nämä tiedot vaihdetaan sähköisesti.

Perustelu

On erittäin tärkeää, että Eurofisc ja Europol vaihtavat keskenään tietoja.

Tarkistus    36

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 16 alakohta

Asetus (EU) N:o 904/2010

48 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

”Jos sijoittautumisjäsenvaltio havaitsee, että alv-palautushakemuksen direktiivin 2008/9/EY 5 artiklan mukaisesti tehneellä verovelvollisella on riitauttamaton alv-saatava kyseisessä sijoittautumisjäsenvaltiossa, se voi ilmoittaa tästä saatavasta palautusjäsenvaltiolle, jotta palautusjäsenvaltio voi pyytää verovelvolliselta lupaa alv-palautuksen siirtämiseen suoraan sijoittautumisjäsenvaltioon maksamattoman alv-saatavan lakkaamiseksi. Jos verovelvollinen antaa luvan tällaiseen siirtoon, palautusjäsenvaltio siirtää verovelvollisen puolesta kyseisen määrän sijoittautumisjäsenvaltioon siinä määrin kuin maksamattoman alv-saatavan lakkaamiseksi on tarpeen. Sijoittautumisjäsenvaltion on ilmoitettava verovelvolliselle, riittääkö siirrettävä määrä alv-saatavan kokonaiseen vai osittaiseen lakkaamiseen, 15 päivän kuluessa siirron vastaanottamisesta palautusjäsenvaltiolta.

”Jos sijoittautumisjäsenvaltio havaitsee, että alv-palautushakemuksen direktiivin 2008/9/EY 5 artiklan mukaisesti tehneellä verovelvollisella on riitauttamaton alv-saatava kyseisessä sijoittautumisjäsenvaltiossa, sen on ilmoitettava tästä saatavasta palautusjäsenvaltiolle, jotta palautusjäsenvaltio pyytää verovelvolliselta lupaa alv-palautuksen siirtämiseen suoraan sijoittautumisjäsenvaltioon maksamattoman alv-saatavan lakkaamiseksi. Jos verovelvollinen antaa luvan tällaiseen siirtoon, palautusjäsenvaltio siirtää verovelvollisen puolesta kyseisen määrän sijoittautumisjäsenvaltioon siinä määrin kuin maksamattoman alv-saatavan lakkaamiseksi on tarpeen. Sijoittautumisjäsenvaltion on ilmoitettava verovelvolliselle, riittääkö siirrettävä määrä alv-saatavan kokonaiseen vai osittaiseen lakkaamiseen, 10 työpäivän kuluessa siirron vastaanottamisesta palautusjäsenvaltiolta.

Tarkistus    37

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 18 alakohta

Asetus (EU) N:o 904/2010

49 artikla – 2 a kohta – 2 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Jäsenvaltiot voivat antaa Euroopan petostentorjuntavirastolle tiedoksi mahdolliset saatavilla olevat tiedot yhteiseen alv-järjestelmään kohdistuvista rikoksista, jotta se voi harkita asianmukaisia toimia toimeksiantonsa mukaisesti.”;

Sanotun rajoittamatta 36 artiklan 3 kohdan soveltamista jäsenvaltiot voivat antaa Euroopan petostentorjuntavirastolle tiedoksi mahdolliset saatavilla olevat tiedot yhteiseen alv-järjestelmään kohdistuvista rikoksista, jotta se voi harkita asianmukaisia toimia toimeksiantonsa mukaisesti.”;

Tarkistus    38

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 18 a alakohta (uusi)

Asetus (EU) N:o 904/2010

49 a artikla (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(18 a)  Lisätään artikla seuraavasti:

 

”49 a artikla

 

Jäsenvaltiot ja komissio perustavat yhteisen järjestelmän, jonka avulla kerätään tilastotietoa yhteisön sisäisistä alv-petoksista, ja julkaisevat kansalliset arviot näistä petoksista johtuvista alv-menetyksistä sekä koko unionia koskevat arviot. Komissio hyväksyy täytäntöönpanosäädöksillä tällaista tilastollista järjestelmää koskevat käytännön järjestelyt. Kyseiset täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 58 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.”

Tarkistus    39

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 18 b alakohta (uusi)

Asetus (EU) N:o 904/2010

50 artikla – 1 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(18 b)  Lisätään 50 artiklaan kohta seuraavasti:

 

”1 a.  Jos jäsenvaltio toimittaa jollekin kolmannelle maalle enemmän tietoja kuin tämän asetuksen II ja III luvuissa säädetään, jäsenvaltio ei saa kieltäytyä toimittamasta tietoja jollekin toiselle jäsenvaltiolle, joka pyytää yhteistyötä tai joka on kiinnostunut saamaan tiedot.”

Tarkistus    40

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 19 alakohta – a alakohta

Asetus (EU) N:o 904/2010

55 artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

”2.  Komission turvallisuusjärjestelyjen hyväksyntäviranomaisen asianmukaisesti hyväksymillä henkilöillä saa olla pääsy näihin tietoihin siltä osin kuin se on tarpeen komission hallinnoimien ja jäsenvaltioiden tämän asetuksen täytäntöönpanemiseksi käyttämien sähköisten järjestelmien huoltoa, ylläpitoa ja kehittämistä varten.”;

”2.  Komission turvallisuusjärjestelyjen hyväksyntäviranomaisen asianmukaisesti hyväksymillä henkilöillä on oltava pääsy näihin tietoihin siltä osin kuin se on tarpeen komission hallinnoimien ja jäsenvaltioiden tämän asetuksen täytäntöönpanemiseksi käyttämien sähköisten järjestelmien huoltoa, ylläpitoa ja kehittämistä varten ja tämän asetuksen asianmukaisen täytäntöönpanon varmistamiseksi.”;

Tarkistus    41

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 19 alakohta – b alakohta

Asetus (EU) N:o 904/2010

55 artikla – 5 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

”5.   Kaikkeen tässä asetuksessa tarkoitettuun varastointiin, käsittelyyn ja vaihtoon sovelletaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/679(*) säännöksiä. Jäsenvaltioiden on kuitenkin tämän asetuksen asianmukaiseksi soveltamiseksi rajoitettava asetuksen (EU) 2016/679 5 artiklassa, 12–22 artiklassa ja 34 artiklassa tarkoitettujen velvoitteiden ja oikeuksien soveltamisalaa siinä määrin kuin se on tarpeen mainitun asetuksen 23 artiklan 1 kohdan e alakohdassa tarkoitettujen etujen turvaamiseksi. Tässä asetuksessa tarkoitettu tietojen käsittely ja varastointi on suoritettava vain tämän asetuksen 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja tarkoituksia varten, ja näiden tietojen säilytysaikoja on rajoitettava siinä määrin kuin se on tarpeen kyseisten tarkoitusten toteuttamiseksi.”;

”5.   Kaikkeen tässä asetuksessa tarkoitettuun varastointiin, käsittelyyn ja vaihtoon sovelletaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/679(*) säännöksiä. Jäsenvaltioiden on kuitenkin tämän asetuksen asianmukaiseksi soveltamiseksi rajoitettava asetuksen (EU) 2016/679 5 artiklassa, 12–22 artiklassa ja 34 artiklassa tarkoitettujen velvoitteiden ja oikeuksien soveltamisalaa siinä määrin kuin se on tarpeen mainitun asetuksen 23 artiklan 1 kohdan e alakohdassa tarkoitettujen etujen turvaamiseksi. Tässä asetuksessa tarkoitettu tietojen käsittely ja varastointi on hyväksyttävä vain tämän asetuksen 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja tarkoituksia varten, ja näiden tietojen säilytysaikoja on rajoitettava siinä määrin kuin se on tarpeen kyseisten tarkoitusten toteuttamiseksi.”;


PERUSTELUT

Arvonlisävero (alv) on tärkeä verotulojen lähde jäsenvaltioissa. Osa tästä tulosta jää silti edelleen saamatta petosten takia. Alv:n tapauksessa jäsenvaltioille suurimpia ongelmia aiheuttavat rajat ylittävät veropetokset. Jäsenvaltioiden välisen kaupan nykyinen verotusjärjestelmä ei kykene pysymään talouden kiihtyvän vauhdin perässä.

Esittelijä pitää myönteisenä komission ehdotusta yhteistyön tehostamisesta jäsenvaltioiden välillä, jotta alv-petoksia voitaisiin torjua helpommin, nopeammin ja tehokkaammin. Joitakin parannuksia silti tarvitaan.

Esittelijä katsoo, että lainsäädäntöehdotuksessa on löydettävä oikea tasapaino yhtäältä tietojen pyytämisen ja analysoinnin välillä ja toisaalta tietosuojan ja yksityisyyden suojan välillä. Tätä varten hän esittää useita tarkistuksia määritelläkseen selkeämmin Eurofiscin toimintarajat sekä tietojen käsittelyn ja käytön viranomaisten toimesta. Tekstiin on lisätty viittauksia asiaankuuluvaan tietosuojalainsäädäntöön.

Ehdotusta on parannettu myös siten, että saavutettaisiin parempi tasapaino pyynnön esittävän viranomaisen ja pyynnön vastaanottavan viranomaisen intressien ja vastuiden välillä. Heikentämättä pyynnön esittäneiden viranomaisten mahdollisuuksia käynnistää hallinnollisia tutkimuksia pyynnön vastaanottavien viranomaisten oikeudet otetaan nyt paremmin huomioon. Lisäksi ehdotetaan yksinkertaisempaa mekanismia maksamattomien alv-saatavien käsittelemiseksi jäsenvaltioissa. Asiassa tapahtuneen kehityksen perusteella esittelijä on poistanut säännöksiä, jotka koskevat luotettavaksi tunnustettuja verovelvollisia.

Muilla, pienemmillä muutoksilla esittelijä on pyrkinyt parantamaan ehdotusta entisestään ja selkeyttämään sen henkeä.


ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Muutettu ehdotus neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) N:o 904/2010 muuttamisesta hallinnollista yhteistyötä arvonlisäveron alalla tehostavien toimenpiteiden osalta

Viiteasiakirjat

COM(2017)0706 – C8-0441/2017 – COM(2017)0567 – C8-0362/2017 – 2017/0248(CNS)

EP:n kuuleminen (pvä)

23.10.2017

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ECON

26.10.2017

 

 

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

JURI

26.10.2017

 

 

 

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

       Päätös tehty (pvä)

JURI

20.11.2017

 

 

 

Esittelijät

       Nimitetty (pvä)

Roberts Zīle

14.12.2017

 

 

 

Valiokuntakäsittely

16.5.2018

18.6.2018

 

 

Hyväksytty (pvä)

19.6.2018

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

51

2

3

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Gerolf Annemans, Burkhard Balz, Hugues Bayet, Pervenche Berès, David Coburn, Thierry Cornillet, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Sven Giegold, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Barbara Kappel, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Werner Langen, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Alex Mayer, Bernard Monot, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Sirpa Pietikäinen, Anne Sander, Alfred Sant, Martin Schirdewan, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker, Marco Zanni

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Andrea Cozzolino, Ashley Fox, Doru-Claudian Frunzulică, Syed Kamall, Alain Lamassoure, Thomas Mann, Luigi Morgano, Michel Reimon, Joachim Starbatty

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Jens Gieseke, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Rupert Matthews

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

22.6.2018


LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

51

+

ALDE

Thierry Cornillet, Petr Ježek, Caroline Nagtegaal, Ramon Tremosa i Balcells

ECR

Ashley Fox, Syed Kamall, Rupert Matthews, Stanisław Ożóg, Joachim Starbatty, Kay Swinburne

ENF

Barbara Kappel

GUE/NGL

Martin Schirdewan, Miguel Viegas

PPE

Burkhard Balz, Markus Ferber, Jens Gieseke, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Esther de Lange, Werner Langen, Ivana Maletić, Thomas Mann, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Anne Sander, Theodor Dumitru Stolojan

S&D

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Andrea Cozzolino, Jonás Fernández, Doru-Claudian Frunzulică, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Cătălin Sorin Ivan, Olle Ludvigsson, Alex Mayer, Luigi Morgano, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

VERTS/ALE

Sven Giegold, Philippe Lamberts, Michel Reimon, Ernest Urtasun

2

-

EFDD

David Coburn, Marco Valli

3

0

EFDD

Bernard Monot

ENF

Gerolf Annemans, Marco Zanni

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

Päivitetty viimeksi: 29. kesäkuuta 2018Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö