Tuarascáil - A8-0215/2018Tuarascáil
A8-0215/2018

  TUARASCÁIL ar an togra le haghaidh Rialachán ón gComhairle lena leasaítear Rialachán (AE) 904/2010 a mhéid a bhaineann le bearta chun comhar riaracháin i réimse na cánach breisluacha a neartú

  22.6.2018 - (COM(2017)0706 – C8‑0441/2017 – 2017/0248(CNS)) - *

  An Coiste um Ghnóthaí Eacnamaíochta agus Airgeadaíochta
  Rapóirtéir: Roberts Zīle


  Nós Imeachta : 2017/0248(CNS)
  Céimeanna an doiciméid sa chruinniú iomlánach
  An doiciméad roghnaithe :  
  A8-0215/2018
  Téacsanna arna gcur síos :
  A8-0215/2018
  Díospóireachtaí :
  Téacsanna arna nglacadh :

  DRÉACHT-RÚN REACHTACH Ó PHARLAIMINT NA hEORPA

  ar an togra le haghaidh Rialachán ón gComhairle lena leasaítear Rialachán (AE) 904/2010 a mhéid a bhaineann le bearta chun comhar riaracháin i réimse na cánach breisluacha a neartú

  (COM(2017)0706 – C8‑0441/2017 – 2017/0248(CNS))

  (Nós imeachta speisialta – comhairliúchán)

  Tá Parlaimint na hEorpa,

  –  ag féachaint don togra ón gCoimisiún chuig an gComhairle (COM(2017)0706),

  –  ag féachaint d’Airteagal 113 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, ar dá bhun a chuaigh an Chomhairle Eorpach i gcomhairle leis an bParlaimint (C8‑0441/2017),

  –  ag féachaint do Riail 78c dá Rialacha Nós Imeachta,

  –  ag féachaint don tuarascáil ón gCoiste um Ghnóthaí Eacnamaíochta agus Airgeadaíochta (A8-0215/2018),

  1.  ag formheas an togra ón gCoimisiún mar a leasaítear anseo thíos;

  2.  á iarraidh ar an gCoimisiún a thogra a athrú dá réir, i gcomhréir le hAirteagal 293(2) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh;

  3.  á iarraidh ar an gComhairle a chur in iúl do Pharlaimint na hEorpa má tá sé ar intinn aici imeacht ón téacs atá formheasta ag an bParlaimint;

  4.  Á iarraidh ar an gComhairle dul i gcomhairle leis an bParlaimint má tá sé ar intinn aici an togra ón gCoimisiún a leasú go substaintiúil;

  5.  á threorú dá hUachtarán a seasamh a chur ar aghaidh chuig an gComhairle, chuig an gCoimisiún agus chuig na parlaimintí náisiúnta.

  Leasú  1

  Togra le haghaidh rialacháin

  Aithris 1 a (nua)

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

   

  (1a)  Bíonn ceangal go minic idir calaois CBL agus an choireacht eagraithe agus is féidir le líon an-bheag de na gréasáin eagraithe sin a bheith freagrach as na billiúin euro i gcalaois CBL trasteorann, a imríonn tionchar ní hamháin ar bhailiú cánach sna Ballstáit, ach a imríonn tionchar diúltach ar acmhainní dílse an Aontais. Dá bhrí sin, tá freagracht chomhroinnte ar na Ballstáit maidir le hioncam CBL gach Ballstát a chosaint.

  Leasú    2

  Togra le haghaidh rialacháin

  Aithris 2

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  (2)  Is gá go minic fiosrúchán riaracháin a dhéanamh chun calaois CBL a chomhrac, go háirithe nuair nach mbíonn an duine inchánach bunaithe sna Ballstáit ina bhfuil an cháin dlite. D’fhonn forfheidhmiú cuí CBL a áirithiú agus d’fhonn dúbláil na hoibre agus an ualaigh riaracháin ar údaráis chánacha agus ar ghnólachtaí a sheachaint, más rud é go measann ar a laghad dhá Bhallstát go bhfuil gá le fiosrúchán riaracháin maidir leis na suimeanna a dhearbhaigh duine inchánach nach bhfuil bunaithe ina gcríoch ach atá inchánach ann, ba cheart don Bhallstát ina bhfuil an duine inchánach bunaithe tabhairt faoin bhfiosrúchán agus ba cheart do na Ballstáit iarrthacha cúnamh a thabhairt don Bhallstát bunaithe trí pháirt ghníomhach a ghlacadh san fhiosrúchán.

  (2)  Bíonn gá go minic le fiosrúchán riaracháin chun calaois CBL a chomhrac, go háirithe nuair nach mbíonn an duine inchánach bunaithe sa Bhallstát ina bhfuil an cháin dlite. D’fhonn forfheidhmiú cuí CBL a áirithiú, d’fhonn dúbláil na hoibre a sheachaint agus d’fhonn an t-ualach riaracháin ar údaráis chánacha agus ar ghnólachtaí a laghdú, is gá fiosrúchán riaracháin a chur i gcrích maidir leis na suimeanna a dhearbhaigh duine inchánach nach bhfuil bunaithe ina gcríoch ach atá inchánach ann. Ní mór don Bhallstát ina bhfuil an duine inchánach bunaithe tabhairt faoin bhfiosrúchán agus ní mór don Bhallstát nó na Ballstáit iarrthacha cúnamh a thabhairt don Bhallstát bunaíochta trí pháirt ghníomhach a ghlacadh san fhiosrúchán.

  Leasú    3

  Togra le haghaidh rialacháin

  Aithris 11

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  (11)  D’fhonn faireachán éifeachtach agus éifeachtúil a áirithiú maidir le CBL ar idirbhearta trasteorann, foráiltear le Rialachán (AE) Uimh. 904/2010 d’ionadaíocht oifigeach in oifigí riaracháin agus i rith fhiosrúcháin riaracháin i mBallstáit eile. D’fhonn cumas na n-údarás cánach a neartú maidir le soláthairtí trasteorann a sheiceáil, ba cheart iniúchtaí comhpháirteacha a bheith ann ag cur ar chumas oifigeach ó dhá Bhallstát nó níos mó foireann iniúchta aonair amháin a dhéanamh agus páirt ghníomhach a ghlacadh i bhfiosrúchán riaracháin comhpháirteach.

  (11)  D’fhonn faireachán éifeachtach agus éifeachtúil a áirithiú maidir le CBL ar idirbhearta trasteorann, foráiltear le Rialachán (AE) Uimh. 904/2010 d’ionadaíocht oifigeach in oifigí riaracháin agus i rith fhiosrúcháin riaracháin i mBallstáit eile. D’fhonn cumas na n-údarás cánach a neartú trí acmhainní daonna agus teicniúla níos fearr a sholáthar dóibh, maidir le soláthairtí trasteorann a sheiceáil, ba cheart iniúchtaí comhpháirteacha a bheith ann ag cur ar chumas oifigeach ó dhá Bhallstát nó níos mó foireann iniúchta aonair amháin a dhéanamh agus páirt ghníomhach a ghlacadh i bhfiosrúchán riaracháin comhpháirteach, de mheon comhair agus táirgiúlachta agus ar théarmaí atá le haontú ag na Ballstáit chun calaois CBL trasteorann, atá ag déanamh creimeadh ar bhonn cánach na mBallstát faoi láthair, a bhrath agus a chomhrac.

  Leasú    4

  Togra le haghaidh rialacháin

  Aithris 13

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  (13)  D’fhonn na scéimeanna calaoise trasteorann is tromchúisí a chomhrac, is gá rialachas, cúraimí agus feidhmiú Eurofisc a shoiléiriú agus a neartú. Ba cheart go mbeadh ar chumas oifigigh idirchaidrimh Eurofisc gach faisnéis riachtanach a rochtain, a mhalartú, a phróiseáil agus a anailísiú go mear agus comhordú a dhéanamh ar aon ghníomhartha leantacha. Is gá freisin neartú a dhéanamh ar an gcomhar leis na húdaráis eile atá páirteach sa chomhrac in aghaidh calaois CBL ar leibhéal an Aontais, go háirithe trí mhalartú faisnéise spriocdhírithe le Europol agus leis an Oifig Eorpach Frith-Chalaoise. Dá bhrí sin, ba cheart go mbeadh oifigigh idirchaidrimh Eurofisc in ann eolas agus faisnéis a roinnt, go spontáineach nó mar thoradh ar iarraidh, le Europol agus leis an Oifig Eorpach Frith-Chalaoise. Chuirfeadh sé seo ar chumas oifigigh idirchaidrimh Eurofisc sonraí agus faisnéis atá ag Europol agus an Oifig Eorpach Frith-Chalaoise a fháil chun fíordhéantóirí na ngníomhaíochtaí calaoise CBL a shainaithint.

  (13)  D’fhonn na scéimeanna calaoise trasteorann is tromchúisí a chomhrac, is gá rialachas, cúraimí agus feidhmiú Eurofisc a shoiléiriú agus a neartú. Ba cheart go mbeadh ar chumas oifigigh idirchaidrimh Eurofisc gach faisnéis riachtanach a rochtain, a mhalartú, a phróiseáil agus a anailísiú go mear agus comhordú a dhéanamh ar aon ghníomhartha leantacha. Is gá freisin neartú a dhéanamh ar an gcomhar leis na húdaráis eile atá páirteach sa chomhrac in aghaidh calaois CBL ar leibhéal an Aontais, go háirithe trí mhalartú faisnéise spriocdhírithe le Europol agus leis an Oifig Eorpach Frith-Chalaoise. Dá bhrí sin, ba cheart d’oifigigh idirchaidrimh Eurofisc eolas agus faisnéis a roinnt, go spontáineach nó mar thoradh ar iarraidh, le Europol, leis an Oifig Eorpach Frith-Chalaoise, agus do Bhallstáit rannpháirteacha, le hOifig an Ionchúisitheora Phoiblí Eorpaigh, go háirithe i gcás amhras calaoise CBL os cionn méid áirithe airgid. Chuirfeadh sé seo ar chumas oifigigh idirchaidrimh Eurofisc sonraí agus faisnéis atá ag Europol agus an Oifig Eorpach Frith-Chalaoise a fháil chun fíordhéantóirí na ngníomhaíochtaí calaoise CBL a shainaithint.

  Leasú    5

  Togra le haghaidh rialacháin

  Aithris 15

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  (15)  Trí chur ar aghaidh iarrataí ar aisíocaíochtaí CBL a eagrú — de bhun Airteagail 5 de Threoir 2008/9/CE35 ón gComhairle, tá deis ann an t-ualach riaracháin a laghdú do na húdaráis inniúla chun fiachais CBL atá gan íoc a aisghabháil sa Bhallstát bunaíochta.

  (15)  Trí chur ar aghaidh iarrataí ar aisíocaíochtaí CBL a eagrú — de bhun Airteagail 5 de Threoir 2008/9/CE ón gComhairle35, tá deis ann an t-ualach riaracháin a laghdú do na húdaráis inniúla chun dliteanais cánach atá gan íoc a aisghabháil sa Bhallstát bunaíochta.

  __________________

  __________________

  35 Treoir 2008/9/CE ón gComhairle an 12 Feabhra 2008 lena leagtar síos rialacha mionsonraithe maidir le haisíoc na cánach breisluacha, dá bhforáiltear i dTreoir 2006/112/CE, le daoine inchánacha nach bhfuil bunaithe i mBallstát na haisíocaíochta ach atá bunaithe i mBallstát eile (IO L 44, 20.2.2008, lch. 23).

  35 Treoir 2008/9/CE ón gComhairle an 12 Feabhra 2008 lena leagtar síos rialacha mionsonraithe maidir le haisíoc na cánach breisluacha, dá bhforáiltear i dTreoir 2006/112/CE, le daoine inchánacha nach bhfuil bunaithe i mBallstát na haisíocaíochta ach atá bunaithe i mBallstát eile (IO L 44, 20.2.2008, lch. 23).

  Leasú    6

  Togra le haghaidh rialacháin

  Aithris 16

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  (16)  D’fhonn leasanna airgeadais an Aontais a chosaint ar chalaois CBL trasteorann, ba cheart do na Ballstáit atá rannpháirteach in Oifig an Ionchúisitheora Phoiblí Eorpaigh faisnéis maidir leis na coireanna CBL is tromchúisí dá dtagraítear in Airteagal 2(2) de Threoir (AE) 2017/1371 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle36, a chur in iúl don oifig sin, lena n-áirítear oifigigh idirchaidrimh Eurofisc.

  (16)  D’fhonn leasanna airgeadais an Aontais a chosaint ar chalaois CBL trasteorann, ba cheart do na Ballstáit atá rannpháirteach in Oifig an Ionchúisitheora Phoiblí Eorpaigh faisnéis maidir leis na coireanna CBL is tromchúisí dá dtagraítear in Airteagal 2(2) de Threoir (AE) 2017/1371 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle36, a chur in iúl go tráthúil don oifig sin, lena n-áirítear oifigigh idirchaidrimh Eurofisc.

  __________________

  __________________

  36 Treoir (AE) 2017/1371 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 5 Iúil 2017 maidir leis an gcomhrac in aghaidh na calaoise ar leasanna airgeadais an Aontais trí bhíthin an dlí choiriúil (IO L 198, 28.7.2017, lch. 29).

  36 Treoir (AE) 2017/1371 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 5 Iúil 2017 maidir leis an gcomhrac in aghaidh na calaoise ar leasanna airgeadais an Aontais trí bhíthin an dlí choiriúil (IO L 198, 28.7.2017, lch. 29).

  Leasú    7

  Togra le haghaidh rialacháin

  Aithris 18

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  (18)  Ní fhéadfaidh an Coimisiún rochtain a bheith aige ar an bhfaisnéis a cuireadh in iúl nó a bailíodh de bhun Rialachán (AE) Uimh. 904/2010 ach amháin a mhéid is gá don chúram, don chothabháil agus don fhorbairt ar na córais leictreonacha arna óstáil ag an gCoimisiún agus arna n-úsáid ag na Ballstáit chun críocha an Rialacháin seo.

  (18)  Ba cheart don Choimisiún rochtain a bheith aige ar an bhfaisnéis a cuireadh in iúl nó a bailíodh de bhun Rialachán (AE) Uimh. 904/2010 a mhéid is gá don chúram, don chothabháil agus don fhorbairt ar na córais leictreonacha arna n-óstáil ag an gCoimisiún agus arna n-úsáid ag na Ballstáit chun críocha an Rialacháin seo, agus chun cur chun feidhme cuí an Rialacháin seo a áirithiú. Sa bhreis air sin, ba cheart go bhféadfadh an Coimisiún cuairteanna a dhéanamh sna Ballstáit chun measúnú a dhéanamh ar an mbealach a n-oibríonn na socruithe comhair riaracháin.

  Leasú    8

  Togra le haghaidh rialacháin

  Aithris 19

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  (19)  Chun críocha an Rialacháin seo, is iomchuí breithniú a dhéanamh ar theorainneacha ar chearta agus oibleagáidí áirithe a leagtar síos i Rialachán (AE) 2016/679 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle37 chun na leasanna dá dtagraítear in Airteagal 23(1)(e) den Rialachán sin a choimirciú. Is gá agus is comhréireach na teorainneacha sin i bhfianaise an chaillteanais ioncaim a d’fhéadfadh a bheith ann do na Ballstáit agus a ríthábhachtaí atá sé faisnéis a chur ar fáil chun an chalaois a chomhrac go héifeachtach.

  (19)  Chun críocha an Rialacháin seo, is iomchuí breithniú a dhéanamh ar theorainneacha ar chearta agus oibleagáidí áirithe a leagtar síos i Rialachán (AE) 2016/679 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle37 chun na leasanna dá dtagraítear in Airteagal 23(1)(e) den Rialachán sin a choimirciú. Is gá agus is comhréireach na teorainneacha sin i bhfianaise an chaillteanais ioncaim a d’fhéadfadh a bheith ann do na Ballstáit agus a ríthábhachtaí atá sé faisnéis a chur ar fáil chun an chalaois a chomhrac go héifeachtach. Níor cheart, áfach, go rachadh na teorannaithe sin thar a bhfuil fíor-riachtanach chun an cuspóir sin a ghnóthú agus ní mór na hardchaighdeáin a éilítear le hAirteagal 52(1) de Chairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh a bheith á gcomhlíonadh leo. Sa bhreis air sin, ba cheart go mbeadh aon ghníomhartha tarmligthe a ghabhfaidh leis an Rialachán seo amach anseo ag comhlíonadh na gceanglas cosanta sonraí a leagtar síos i Rialachán (AE) 2016/679 agus i Rialachán (CE) Uimh. 45/2001 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle.37a

  __________________

  __________________

  37 Rialachán 95/2016/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le daoine nádúrtha a chosaint i ndáil le sonraí pearsanta a phróiseáil agus maidir le saorghluaiseacht na sonraí sin, (IO L 119, 4.5.2016, lch. 1).

  37 Rialachán (AE) 2016/679 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le daoine nádúrtha a chosaint i ndáil le sonraí pearsanta a phróiseáil agus maidir le saorghluaiseacht na sonraí sin, (IO L 119, 4.5.2016, lch. 1).

   

  37a Rialachán (CE) Uimh. 45/2001 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18 Nollaig 2000 maidir le daoine aonair a chosaint i ndáil le próiseáil sonraí pearsanta ag institiúidí agus comhlachtaí an Chomhphobail agus maidir le saorghluaiseacht sonraí den sórt sin (IO L 8, 12.1.2001, lch. 1).

  Leasú    9

  Togra le haghaidh rialacháin

  Aithris 20 a (nua)

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

   

  (20a)  I bhfianaise an líon beag Ballstát a fhoilsíonn meastacháin maidir le caillteanais CBL mar thoradh ar chalaois laistigh den chomhphobal, trí shonraí inchomparáide a bheith ar fáil maidir le calaois CBL laistigh den chomhphobal rannchuideofaí le comhar spriocdhírithe níos fearr idir na Ballstáit. Dá bhrí sin, ba cheart don Choimisiún, in éineacht leis na Ballstáit, cur chuige coiteann staidrimh a fhorbairt chun cainníochtú agus anailísiú a dhéanamh ar chalaois CBL.

  Leasú    10

  Togra le haghaidh rialacháin

  Airteagal 1 – mír 1 – pointe 1 – pointe b

  Rialachán (AE) Uimh. 904/2010

  Airteagal 7 – mír 4

   

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  4.  D’fhéadfadh iarraidh réasúnaithe ar fhiosrúchán riaracháin ar leith a bheith san iarraidh dá dtagraítear i mír 1. Déanfaidh an t-údarás iarrtha tabhairt faoin bhfiosrúchán riaracháin i gcomhar leis an údarás iarrthach. Féadfar úsáid a bhaint as na huirlisí agus na nósanna imeachta dá dtagraítear in Airteagail 28 go 30 den Rialachán seo. Má bhíonn an t-údarás iarrtha den tuairim nach bhfuil gá le fiosrúchán riaracháin, déanfaidh sé an t-údarás iarrthach a chur ar an eolas láithreach maidir leis na cúiseanna leis sin.

  4.  I gcás ina measann údarás inniúil i mBallstát go bhfuil gá le fiosrúchán riaracháin, déanfaidh sé iarraidh réasúnaithe a thíolacadh. Ní dhiúltóidh an t-údarás iarrtha tabhairt faoin bhfiosrúchán sin. Má bhíonn an fhaisnéis ar fáil cheana, déanfaidh an t-údarás iarrtha í a chur ar fáil do na húdaráis iarrthacha gan mhoill. Más rud é nach mbíonn an Ballstát iarrthach sásta leis an bhfaisnéis a fhaigheann sé, cuirfidh sé an Ballstát iarrtha ar an eolas go bhfuil sé le dul ar aghaidh leis an bhfiosrúchán riaracháin.

  D’ainneoin na chéad fhomhíre, ní fhéadfar diúltú d’fhiosrúchán riaracháin maidir leis na suimeanna a dhearbhaigh duine inchánach bunaithe i mBallstát an údaráis iarrtha agus atá inchánach i mBallstát an údaráis iarrthaigh ach amháin ar aon cheann de na forais seo a leanas:

  Déanfaidh oifigigh ó na húdaráis iarrthacha agus ó na húdaráis iarrtha an fiosrúchán riaracháin sin a chur i gcrích i gcomhréir leis na rialacha atá i bhfeidhm sa Bhallstát iarrtha. Beidh na cumhachtaí iniúchta céanna ag oifigigh an údaráis iarrthaigh agus iad sin arna dtabhairt d’oifigigh an údaráis iarrtha. Beidh rochtain ag oifigigh an údaráis iarrthaigh, go háirithe, ar na háitribh chéanna agus na doiciméid chéanna ar a mbeidh rochtain ag oifigigh an údaráis iarrtha chun críche an fhiosrúcháin riaracháin a dhéanamh agus chun na críche sin amháin.

  (a)  ar na forais dá bhforáiltear in Airteagal 54(1), arna measúnú ag an údarás iarrtha i gcomhréir le ráiteas dea-chleachtais maidir leis an idirbheartaíocht idir an mhír sin agus Airteagal 54(1), a bheidh le glacadh i gcomhréir leis an nós imeachta dá bhforáiltear in Airteagal 58(2);

   

  (b)  ar na forais dá bhforáiltear i míreanna 2, 3, agus 4 d’Airteagal 54;

   

  (c)  ar na forais go ndearna an t-údarás iarrtha faisnéis a chur ar fáil cheana don údarás iarrthach maidir leis an duine inchánach céanna mar thoradh ar fhiosrúchán riaracháin a reáchtáladh níos lú ná dhá bhliain roimhe sin.

   

  Más rud é go ndiúltaíonn an t-údarás iarrtha d’fhiosrúchán riaracháin dá dtagraítear sa dara fomhír ar na forais leagtha amach i bpointí (a) nó (b), soláthróidh sé, mar sin féin, don údarás iarrthach dátaí agus luachanna aon soláthairtí ábhartha a rinne an duine inchánach i mBallstát an údaráis iarrthaigh sa dá bhliain roimhe sin.

   

  I gcás ina measann údaráis inniúla as dhá Bhallstát ar a laghad go bhfuil gá le fiosrúchán riaracháin, ní dhiúltóidh an t-údarás iarrtha tabhairt faoin bhfiosrúchán sin. Déanfaidh na Ballstáit a áirithiú go ndéanfar socruithe a chur ar bun idir na húdaráis iarrthacha sin agus an t-údarás iarrtha trína nglacfaidh oifigigh arna n-údarú ag na húdaráis iarrthacha páirt san fhiosrúchán riaracháin a dhéanfar ar chríoch an údaráis iarrtha d’fhonn an fhaisnéis dá dtagraítear sa dara fomhír a bhailiú. Is iad oifigigh de chuid na n-údarás iarrthach agus oifigigh de chuid na n-údarás iarrtha a dhéanfaidh an fiosrúchán riaracháin sin i gcomhar le chéile. Beidh na cumhachtaí iniúchta céanna ag oifigigh na n-údarás iarrthach agus iad sin arna dtabhairt d’oifigigh an údaráis iarrtha. Beidh rochtain ag oifigigh na n-údarás iarrthach ar na háitribh chéanna agus na doiciméid chéanna ar a mbeidh rochtain ag oifigigh an údaráis iarrtha chun críche an fhiosrúcháin riaracháin a dhéanamh agus chun na críche sin amháin.

   

  Réasúnú

  Ní mór do AE sásraí iniúchta éifeachtacha a bhunú. Tá sé tábhachtach dá bhrí sin cead a thabhairt do Bhallstát aonair a iarraidh go gcuirfí fiosrúchán riaracháin i gcrích, agus a bheith rannpháirteach san fhiosrúchán sin. Go minic bíonn cur amach níos fearr ag oifigigh sa Bhallstát iarrthach ar an gcomhad, agus dá bhrí sin tá sé ríthábhachtach go mbeidís in ann ról gníomhach a bheith acu san iniúchadh, agus na rialacha i bhfeidhm faoi dhlí na tíre i dtrácht á gcomhlíonadh ag an am céanna.

  Leasú    11

  Togra le haghaidh rialacháin

  Airteagal 1 – mír 1 – pointe 1 – pointe b

  Rialachán (AE) Uimh. 904/2010

  Airteagal 7 – mír 4 – fomhír 1

   

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  D’fhéadfadh iarraidh réasúnaithe ar fhiosrúchán riaracháin ar leith a bheith san iarraidh dá dtagraítear i mír 1. Déanfaidh an t-údarás iarrtha tabhairt faoin bhfiosrúchán riaracháin i gcomhar leis an údarás iarrthach. Féadfar úsáid a bhaint as na huirlisí agus na nósanna imeachta dá dtagraítear in Airteagail 28 go 30 den Rialachán seo. Má bhíonn an t-údarás iarrtha den tuairim nach bhfuil gá le fiosrúchán riaracháin, déanfaidh sé an t-údarás iarrthach a chur ar an eolas láithreach maidir leis na cúiseanna leis sin.

  I gcás ina measann údarás inniúil i mBallstát go bhfuil gá le fiosrúchán riaracháin, déanfaidh sé iarraidh réasúnaithe a thíolacadh. Ní dhiúltóidh an t-údarás iarrtha tabhairt faoin bhfiosrúchán sin agus, má bhíonn an fhaisnéis ar fáil cheana, déanfaidh an t-údarás iarrtha í a chur ar fáil do na húdaráis iarrthacha gan mhoill. Más rud é nach mbíonn an Ballstát iarrthach sásta leis an bhfaisnéis a fhaigheann sé, cuirfidh sé an Ballstát iarrtha ar an eolas go bhfuil sé le leanúint ar aghaidh leis an bhfiosrúchán riaracháin. Déanfaidh oifigigh ó na húdaráis iarrthacha agus ó na húdaráis iarrtha an fiosrúchán riaracháin sin a chur i gcrích i gcomhréir leis na rialacha atá i bhfeidhm sa Bhallstát iarrtha. Beidh na cumhachtaí iniúchta céanna ag oifigigh an údaráis iarrthaigh agus iad sin arna dtabhairt d’oifigigh an údaráis iarrtha. Beidh rochtain ag oifigigh an údaráis iarrtha, go háirithe, ar na háitribh chéanna agus na doiciméid chéanna ar a mbeidh rochtain ag oifigigh an údaráis iarrtha chun críche an fhiosrúcháin riaracháin a dhéanamh agus chun na críche sin amháin.

  Réasúnú

  Le seoladh an mhion-ionad ilfhreastail CBL, beidh sciar suntasach de CBL na mBallstát á bhailiú i mBallstáit eile. Tá sé ríthábhachtach mar sin go mbeadh córais iniúchta éifeachtacha ag AE. Moltar dá bhrí sin gur cheart go mbeadh cead ag Ballstát aonair a iarraidh go gcuirfí fiosrúchán riaracháin i gcrích, agus a bheith rannpháirteach san fhiosrúchán sin. Bíonn cur amach níos fearr ag oifigigh sa Bhallstát iarrthach ar an gcomhad, agus dá bhrí sin tá sé ríthábhachtach go mbeidís in ann ról gníomhach a bheith acu san iniúchadh, agus na rialacha i bhfeidhm faoi dhlí na tíre i dtrácht á gcomhlíonadh ag an am céanna.

  Leasú    12

  Togra le haghaidh rialacháin

  Airteagal 1 – mír 1 – pointe 1 – pointe b

  Rialachán (AE) Uimh. 904/2010

  Airteagal 7 – mír 4 – fomhír 4

   

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  I gcás ina measann údaráis inniúla as dhá Bhallstát ar a laghad go bhfuil gá le fiosrúchán riaracháin, ní dhiúltóidh an t-údarás iarrtha tabhairt faoin bhfiosrúchán sin. Déanfaidh na Ballstáit a áirithiú go ndéanfar socruithe a chur ar bun idir na húdaráis iarrthacha sin agus an t-údarás iarrtha trína nglacfaidh oifigigh arna n-údarú ag na húdarais iarrthacha páirt san fhiosrúchán riaracháin a dhéanfar ar chríoch an údaráis iarrtha d’fhonn an fhaisnéis dá dtagraítear sa dara fomhír a bhailiú. Is iad oifigigh de chuid na n-údarás iarrthach agus oifigigh de chuid na n-údarás iarrtha a dhéanfaidh an fiosrúchán riaracháin sin i gcomhar le chéile. Beidh na cumhachtaí iniúchta céanna ag oifigigh an údaráis iarrthaigh agus iad sin arna dtabhairt d’oifigigh an údaráis iarrtha. Beidh rochtain ag oifigigh na n-údarás iarrthach ar na háitribh chéanna agus na doiciméid chéanna ar a mbeidh rochtain ag oifigigh an údaráis iarrtha chun críche an fhiosrúcháin riaracháin a dhéanamh agus chun na críche sin amháin.

  I gcás ina measann údarás inniúil i mBallstát go bhfuil gá le fiosrúchán riaracháin, déanfaidh sé iarraidh a bhfuil bonn cirt cuí léi a thíolacadh. Ní dhiúltóidh an t-údarás iarrtha tabhairt faoin bhfiosrúchán i dtrácht agus, má bhíonn an fhaisnéis ar fáil cheana, déanfaidh an t-údarás iarrtha í a chur ar fáil do na húdaráis iarrthacha sula bhfaigheann siad aon iarraidh. Déanfaidh na Ballstáit a áirithiú go ndéanfar socruithe a chur ar bun idir an t-údarás iarrthach agus an t-údarás iarrtha trína nglacfaidh oifigigh arna n-údarú ag an údarás iarrthach páirt san fhiosrúchán riaracháin a dhéanfar ar chríoch an údaráis iarrtha d’fhonn an fhaisnéis dá dtagraítear sa dara fomhír a bhailiú. Is iad oifigigh de chuid na n-údarás iarrthach agus oifigigh de chuid na n-údarás iarrtha a dhéanfaidh an fiosrúchán riaracháin sin i gcomhar le chéile de mheon comhair agus táirgiúlachta. Beidh rochtain ag oifigigh an údaráis iarrthaigh ar an bhfaisnéis chéanna, ar na doiciméid chéanna, ar na háitribh chéanna agus, a mhéid atá ceadaithe faoi dhlí an Bhallstáit iarrtha, beidh siad in ann daoine aonair a cheistiú go díreach chun calaois CBL trasteorann, atá ag déanamh creimeadh ar bhonn cánach na mBallstát faoi láthair, a bhrath agus a chomhrac.

  Leasú    13

  Togra le haghaidh rialacháin

  Airteagal 1 – mír 1 – pointe 1 a (nua)

  Rialachán (AE) Uimh. 904/2010

  Airteagal 12 a (nua)

   

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

   

  (1a)  Cuirtear isteach an tAirteagal seo a leanas:

   

  ‘Airteagal 12a

   

  Déanfaidh gach Ballstát spriocanna oibríochtúla a chur chun feidhme d’fhonn líon na bhfreagraí deireanacha a laghdú agus cáilíocht na n-iarrataí ar fhaisnéis a fheabhsú agus déanfaidh siad an Coimisiún a chur ar an eolas faoi na spriocanna sin.’

  Leasú    14

  Togra le haghaidh rialacháin

  Airteagal 1 – mír 1 – pointe 2

  Rialachán (AE) Uimh. 904/2010

  Airteagal 13 – mír 3

   

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  3.  Déanfar an fhaisnéis a chur ar aghaidh trí bhíthin foirmeacha caighdeánacha nó trí mhodhanna eile a mheasann na húdaráis inniúla i trácht a bheith iomchuí. Glacfaidh an Coimisiún, trí bhíthin gníomhartha cur chun feidhme, na foirmeacha caighdeánacha. Glacfar na gníomhartha cur chun feidhme sin i gcomhréir leis an nós imeachta scrúdúcháin dá dtagraítear in Airteagal 58(2);

  3.  Déanfar an fhaisnéis a chur ar aghaidh trí úsáid a bhaint as foirmeacha caighdeánacha nó trí mhodhanna eile a mheasann na húdaráis inniúla i dtrácht a bheith iomchuí. Glacfaidh an Coimisiún na foirmeacha caighdeánacha trí bhíthin gníomhartha cur chun feidhme. Glacfar na gníomhartha cur chun feidhme sin i gcomhréir leis an nós imeachta scrúdúcháin dá dtagraítear in Airteagal 58(2);

  Leasú    15

  Togra le haghaidh rialacháin

  Airteagal 1 – mír 1 – pointe 2 a (nua)

  Rialachán (AE) Uimh. 904/2010

  Airteagal 14 – mír 1 – fomhír 2

   

  An téacs atá ann

  Leasú

   

  (2a)  in Airteagal 14(1) cuirtear an méid seo a leanas in ionad an dara fomhír:

  ‘Féadfaidh Ballstát staonadh ó pháirt a ghlacadh sa mhalartú uathoibríoch faisnéise maidir le ceann amháin nó níos mó de na catagóirí más rud é le bailiú faisnéise do mhalartú den sórt sin go mbeadh gá oibleagáidí nua a fhorchur ar dhaoine inchánacha nó go ndéanfaí ualach riaracháin díréireach a fhorchur ar an mBallstát.’

  ‘Féadfaidh Ballstát staonadh ó pháirt a ghlacadh sa mhalartú uathoibríoch faisnéise maidir le ceann amháin nó níos mó de na catagóirí más rud é le bailiú faisnéise do mhalartú den sórt sin go mbeadh gá oibleagáidí díréireacha a fhorchur ar dhaoine atá inchánach do CBL nó go ndéanfaí ualach riaracháin díréireach a fhorchur ar an mBallstát.’

  Leasú    16

  Togra le haghaidh rialacháin

  Airteagal 1 – mír 1 – pointe 3 – pointe a

  Rialachán (AE) Uimh. 904/2010

  Airteagal 17 – mír 1 – pointe e

   

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  (e)  faisnéis i leith stádas duine inchánaigh deimhnithe de bhun Airteagail 13a de Threoir 2006/112/CE, chomh maith leis an dáta ar ar deonaíodh, ar diúltaíodh agus ar tarraingíodh siar an stádas sin.

  (e)  faisnéis maidir le stádas duine inchánaigh deimhnithe de bhun Airteagail 13a de Threoir 2006/112/CE, chomh maith leis an dáta ar ar deonaíodh, ar diúltaíodh agus ar tarraingíodh siar an stádas sin.

  Leasú    17

  Togra le haghaidh rialacháin

  Airteagal 1 – mír 1 – pointe 3 – pointe b

  Rialachán (AE) Uimh. 904/2010

  Airteagal 17 – mír 1 – pointe f

   

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  (f)  faisnéis a bhailíonn sé de bhun phointe (a) agus phointe (b) d’Airteagal 143(2) de Threoir 2006/112/CE, mar aon leis an tír thionscnaimh, an tír chinn scríbe, cód an tráchtearra, an t-airgeadra, an tsuim iomlán, an ráta malairte, praghasanna na n-ítimí aonair agus an glanmheáchan.’;

  (f)  faisnéis a bhailíonn sé de bhun phointí (a) agus (b) d’Airteagal 143(2) de Threoir 2006/112/CE, mar aon leis an tír thionscnaimh, sonraí sainaitheantais an onnmhaireora, an tír chinn scríbe, cód an tráchtearra, an t-airgeadra, an tsuim iomlán, an ráta malairte, an praghas ítime agus an glanmheáchan.’;

  Leasú    18

  Togra le haghaidh rialacháin

  Airteagal 1 – mír 1 – pointe 3 – pointe e

  Rialachán (AE) Uimh. 904/2010

  Airteagal 17 – mír 3

   

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  3.  Glacfaidh an Coimisiún, trí bhíthin gníomhartha cur chun feidhme, catagóirí beachta na fianaise dá dtagraítear i bpointe (f) 1 den mhír seo. Glacfar na gníomhartha cur chun feidhme sin i gcomhréir leis an nós imeachta scrúdúcháin dá dtagraítear in Airteagal 58(2).;

  3.  Glacfaidh an Coimisiún, trí bhíthin gníomhartha cur chun feidhme na catagóirí sonracha atá le cuimsiú sna foirmeacha caighdeánacha, na teimpléid chaighdeánacha agus na nósanna imeachta caighdeánacha le haghaidh sholáthar na faisnéise dá dtagraítear i bpointe (f) de mhír 1 den Airteagal seo. Glacfar na gníomhartha cur chun feidhme sin i gcomhréir leis an nós imeachta scrúdúcháin dá dtagraítear in Airteagal 58(2).

  Leasú    19

  Togra le haghaidh rialacháin

  Airteagal 1 – mír 1 – fomhír 4 – pointe a

  Rialachán (AE) Uimh. 904/2010

  Airteagal 21 – mír 1a

   

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  1a.  Déanfaidh gach Ballstát rochtain a dheonú dá oifigigh a sheiceálann na ceanglais dá bhforáiltear in Airteagal 143(2) de Threoir 2006/112/CE ar an bhfaisnéis dá dtagraítear i bpointí (b) agus (c) d’Airteagal (17)(1) den Rialachán seo a ndéanann na Ballstáit eile uathrochtain a dheonú ina leith.;

  1a.  Déanfaidh gach Ballstát rochtain a dheonú dá oifigigh a sheiceálann na ceanglais dá bhforáiltear in Airteagal 143(2) de Threoir 2006/112/CE ar an bhfaisnéis dá dtagraítear i bpointí (b) agus (c) d’Airteagal (17)(1) den Rialachán seo, lena n-áirítear rochtain ar chlár na ndaoine inchánacha deimhnithe, a ndéanann na Ballstáit eile uathrochtain a dheonú ina leith.;

  Leasú    20

  Togra le haghaidh rialacháin

  Airteagal 1 – mír 1 – fomhír 4 – pointe b – pointe i

  Rialachán (AE) Uimh. 904/2010

  Airteagal 21 – mír 2 – pointe e – pointe i

   

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  (i)  rochtain maidir le himscrúdú ar chalaois amhrasta nó maidir le calaois a bhrath nó déantóirí calaoise a shainaithint;

  (i)  rochtain maidir le himscrúdú ar chalaois amhrasta nó maidir le calaois agus mí-iompar tromchúiseach a bhrath nó déantóirí calaoise agus mí-iompair tromchúisigh a shainaithint;

  Leasú    21

  Togra le haghaidh rialacháin

  Airteagal 1 – mír 1 – fomhír 4 – pointe b – pointe i

  Rialachán (AE) Uimh. 904/2010

  Airteagal 21 – mír 2 – pointe e – pointe ii

   

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  (ii)  is trí oifigeach idirchaidrimh Eurofisc a bheidh an rochtain, dá dtagraítear in Airteagal 36(1), oifigeach a mbeidh aitheantas úsáideora pearsanta do na córais leictreonacha aige nó aici a cheadóidh rochtain ar an bhfaisnéis sin.;

  (ii)  is trí oifigeach idirchaidrimh Eurofisc a bheidh an rochtain, dá dtagraítear in Airteagal 36(1), oifigeach a mbeidh aitheantas úsáideora pearsanta do na córais leictreonacha aige nó aici a cheadóidh rochtain ar an bhfaisnéis sin agus ar chlár na ndaoine inchánacha deimhnithe.;

  Leasú    22

  Togra le haghaidh rialacháin

  Airteagal 1 – mír 1 – fomhír 4 – pointe c

  Rialachán (AE) Uimh. 904/2010

  Airteagal 21 – mír 2a – fomhír 1 – an chuid réamhráiteach

   

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  Maidir leis an bhfaisnéis dá dtagraítear in Airteagal 17(1)(f), beidh rochtain ar na mionsonraí seo a leanas ar a laghad:

  Maidir leis an bhfaisnéis dá dtagraítear in Airteagal 17(1)(f), beidh rochtain ar an bhfaisnéis seo a leanas ar a laghad:

  Leasú    23

  Togra le haghaidh rialacháin

  Airteagal 1 – mír 1 – fomhír 4 – pointe c

  Rialachán (AE) Uimh. 904/2010

  Airteagal 21 – mír 2a – fomhír 1 – pointe a

   

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  (a)  na huimhreacha aitheantais CBL arna n-eisiúint ag an mBallstát a fhaigheann an fhaisnéis;

  (a)  na huimhreacha aitheantais CBL arna n-eisiúint ag an mBallstát a fhaigheann an fhaisnéis agus clár na ndaoine inchánacha deimhnithe;

  Leasú    24

  Togra le haghaidh rialacháin

  Airteagal 1 – mír 1 – fomhír 4 – pointe c

  Rialachán (AE) Uimh. 904/2010

  Airteagal 21 – mír 2a – fomhír 1 – pointe c

   

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  (c)  an tír thionscnaimh, an tír chinn scríbe, cód an tráchtearra, an t-airgeadra, an tsuim iomlán, an ráta malairte, praghasanna ítimí aonair agus glanmheáchan na n-earraí allmhairithe agus, ina dhiaidh sin, soláthar laistigh den Chomhphobal ó gach duine dá dtagraítear i bpointe (b) do gach duine ag a bhfuil uimhir aitheantais CBL mar dá dtagraítear i bpointe (a);

  (c)  an tír thionscnaimh, an tír chinn scríbe, cód an tráchtearra, an t-airgeadra, an tsuim iomlán, an ráta malairte, an praghas ítime agus glanmheáchan na n-earraí allmhairithe agus, ina dhiaidh sin, soláthar laistigh den Chomhphobal ó gach duine dá dtagraítear i bpointe (b) do gach duine ag a bhfuil uimhir aitheantais CBL amhail dá dtagraítear i bpointe (a);

  Leasú    25

  Togra le haghaidh rialacháin

  Airteagal 1 – mír 1 – fomhír 4 – pointe c

  Rialachán (AE) Uimh. 904/2010

  Airteagal 21 – mír 2a – fomhír 1 – pointe d – an chuid réamhráiteach

   

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

    an tír thionscnaimh, an tír chinn scríbe, cód an tráchtearra, an t-airgeadra, an tsuim iomlán, an rátaí malairte, praghasanna na n-ítimí aonair agus glanmheáchan na n-earraí allmhairithe agus, ina dhiaidh sin, soláthar laistigh den Chomhphobal ó gach duine dá dtagraítear i bpointe (b) do gach duine ag a bhfuil uimhir aitheantais CBL arna heisiúint ag Ballstáit eile faoi na coinníollacha seo a leanas:

    tír thionscnaimh, tír cinn scríbe, cód tráchtearra, airgeadra, suim iomlán, an ráta malairte, praghas ítime agus glanmheáchan na n-earraí allmhairithe agus, ina dhiaidh sin, soláthar earraí laistigh den Chomhphobal ó gach duine dá dtagraítear i bpointe (b) do gach duine ag a bhfuil uimhir aitheantais CBL arna heisiúint ag Ballstát eile faoi na coinníollacha seo a leanas:

  Leasú    26

  Togra le haghaidh rialacháin

  Airteagal 1 – mír 1 – fomhír 4 – pointe c

  Rialachán (AE) Uimh. 904/2010

  Airteagal 21 – mír 2a – fomhír 1– pointe d – pointe i

   

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  (i)  rochtain maidir le himscrúdú ar chalaois amhrasta nó maidir le calaois a bhrath nó déantóirí calaoise a shainaithint;

  (i)  rochtain maidir le himscrúdú ar chalaois amhrasta nó maidir le calaois agus mí-iompar tromchúiseach a bhrath nó déantóirí calaoise agus mí-iompair tromchúisigh a shainaithint;

  Leasú    27

  Togra le haghaidh rialacháin

  Airteagal 1 – mír 1 – pointe 5

  Rialachán (AE) Uimh. 904/2010

  Airteagal 21a – mír 2 – fomhír 1 – pointe i

   

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  (i)  rochtain maidir le himscrúdú ar chalaois amhrasta nó maidir le calaois a bhrath nó déantóirí calaoise a shainaithint;

  (i)  rochtain maidir le himscrúdú ar chalaois amhrasta nó maidir le calaois agus mí-iompar tromchúiseach a bhrath nó déantóirí calaoise agus mí-iompair tromchúisigh a shainaithint;

  Leasú    28

  Togra le haghaidh rialacháin

  Airteagal 1 – mír 1 – pointe 8 – pointe a

  Rialachán (AE) Uimh. 904/2010

  Airteagal 28 – mír 2a

   

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  ‘2a.  Trí chomhaontú leis an údarás iarrthach agus an t-údarás iarrtha, agus i gcomhréir leis na socruithe a leagfaidh an t-údarás iarrtha síos, féadfaidh oifigigh arna n-údarú ag an údarás iarrthach, d’fhonn an fhaisnéis dá dtagraítear in Airteagal 1 a bhailiú agus a mhalartú, páirt a ghlacadh sna fiosrúcháin riaracháin a dhéanfar ar chríoch an Bhallstáit iarrtha. Is iad oifigigh de chuid na n-údarás iarrthaigh agus oifigigh de chuid na n-údarás iarrtha a dhéanfaidh an fiosrúchán riaracháin sin i gcomhar le chéile. Beidh na cumhachtaí iniúchta céanna ag oifigigh an údaráis iarrthaigh agus iad sin arna dtabhairt d’oifigigh an údaráis iarrtha. Beidh rochtain ag oifigigh na n-údarás iarrthach ar na háitribh chéanna agus na doiciméid chéanna ar a mbeidh rochtain ag oifigigh an údaráis iarrtha chun críche an t-imscrúdú riaracháin a dhéanamh agus chun na críche sin amháin. Trí chomhaontú idir an t-údarás iarrthach agus an t-údarás iarrtha, agus i gcomhréir leis na socruithe a leagfaidh an t-údarás iarrtha síos, féadfaidh an dá údarás tuarascáil iniúchóra chomhchoiteann a dhréachtú.’;

  ‘2a.  Trí chomhaontú idir an t-údarás iarrthach agus an t-údarás iarrtha, agus i gcomhréir leis na socruithe a leagfaidh an t-údarás iarrtha síos, féadfaidh oifigigh arna n-údarú ag an údarás iarrthach, d’fhonn an fhaisnéis dá dtagraítear in Airteagal 1 a bhailiú agus a mhalartú, páirt a ghlacadh sna fiosrúcháin riaracháin a dhéanfar ar chríoch an Bhallstáit iarrtha. Is oifigigh de chuid na n-údarás iarrthach agus oifigigh de chuid na n-údarás iarrtha a dhéanfaidh fiosrúcháin riaracháin den sórt sin i gcomhar le chéile de mheon na muiníne frithpháirtí agus an chomhair fhiúntaigh, agus cleachtais riaracháin na n-údarás sin agus dlí náisiúnta an Bhallstáit á n-urramú acu agus é mar aidhm calaois CBL trasteorann an údaráis iarrtha a chomhrac. Beidh rochtain ag oifigigh na n-údarás iarrthach ar na háitribh chéanna agus na doiciméid chéanna ar a mbeidh rochtain ag oifigigh an údaráis iarrtha chun críche an fhiosrúcháin riaracháin a dhéanamh agus chun na críche sin amháin. Trí chomhaontú idir an t-údarás iarrthach agus an t-údarás iarrtha, agus i gcomhréir leis na socruithe a leagfaidh an t-údarás iarrtha síos, féadfaidh na húdaráis rannpháirteacha tuarascáil iniúchóra chomhchoiteann a dhréachtú.’;

  Leasú    29

  Togra le haghaidh rialacháin

  Airteagal 1 – mír 1 – fomhír 11 – pointe a

  Rialachán (AE) Uimh. 904/2010

  Airteagal 33 – mír 1

   

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  1.  Chun comhoibriú iltaobhach a chur chun cinn agus a éascú sa chomhrac in aghaidh calaois CBL, bunaítear sa Chaibidil seo gréasán le haghaidh faisnéis idir na Ballstáit a mhalartú, a phróiseáil agus a anailísiú go mear agus chun aon ghníomhartha leantacha a chomhordú (‘Eurofisc’).

  1.  Chun comhoibriú iltaobhach a chur chun cinn agus a éascú sa chomhrac in aghaidh calaois CBL, bunaítear sa Chaibidil seo gréasán le haghaidh faisnéis atá dírithe ar scéimeanna calaoise trasteorann idir na Ballstáit a mhalartú, a phróiseáil agus a anailísiú go mear agus chun aon ghníomhartha leantacha a chomhordú (‘Eurofisc’).

  Leasú    30

  Togra le haghaidh rialacháin

  Airteagal 1 – mír 1 – fomhír 11 – pointe b – pointe i

  Rialachán (AE) Uimh. 904/2010

  Airteagal 33 – mír 2 – pointe b

   

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  (b)  malartú mear iltaobhach agus comhphróiseáil agus comhanailísiú a dhéanamh ar fhaisnéis spriocdhírithe i réimsí ábhair ina bhfeidhmíonn Eurofisc (‘réimsí oibre Eurofisc’);

  (b)  malartú mear iltaobhach agus comhphróiseáil agus comhanailísiú a dhéanamh ar fhaisnéis atá spriocdhírithe ar scéimeanna calaoise trasteorann i réimsí ábhair ina bhfeidhmíonn Eurofisc (‘réimsí oibre Eurofisc’);

  Leasú    31

  Togra le haghaidh rialacháin

  Airteagal 1 – mír 1 – fomhír 11 – pointe b – pointe ii

  Rialachán (AE) Uimh. 904/2010

  Airteagal 33 – mír 2 – pointe d

   

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  (d)  comhordú a dhéanamh ar fhiosrúcháin riaracháin na mBallstát maidir leis na daoine a bhfuil amhras ann go ndearna siad calaois agus maidir leis na déantóirí calaoise a shainaithníonn oifigigh idirchaidrimh Eurofisc dá dtagraítear in Airteagal 36(1).’;

  (d)  comhordú a dhéanamh ar imscrúduithe riaracháin na mBallstát ar chalaois a shainaithníonn oifigigh idirchaidrimh Eurofisc dá dtagraítear in Airteagal 36(1).

  Leasú    32

  Togra le haghaidh rialacháin

  Airteagal 1 – mír 1 – pointe 12

  Rialachán (AE) Uimh. 904/2010

  Airteagal 34 – mír 2

   

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  2.  Agus rogha déanta acu páirt a ghlacadh i réimse oibre Eurofisc, glacfaidh na Ballstáit páirt ghníomhach i malartú iltaobhach, i gcomhphróiseáil agus i gcomhanailísiú na faisnéise spriocdhírithe idir na Ballstáit rannpháirteacha uile agus glacfaidh siad páirt ghníomhach i gcomhordú a dhéanamh ar aon ghníomhartha leantacha.

  2.  Agus rogha déanta acu páirt a ghlacadh i réimse oibre Eurofisc, glacfaidh na Ballstáit páirt ghníomhach i malartú iltaobhach, i gcomhphróiseáil agus i gcomhanailísiú na faisnéise atá spriocdhírithe ar scéimeanna calaoise trasteorann idir na Ballstáit rannpháirteacha uile agus glacfaidh siad páirt ghníomhach i gcomhordú a dhéanamh ar aon ghníomhartha leantacha.

  Leasú    33

  Togra le haghaidh rialacháin

  Airteagal 1 – mír 1 – pointe 13

  Rialachán (AE) Uimh. 904/2010

  Airteagal 35 – mír 1

   

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  Tabharfaidh an Coimisiún an tacaíocht theicniúil agus lóistíochta is gá do Eurofisc. bheidh rochtain ag an gCoimisiún ar an bhfaisnéis dá dtagraítear in Airteagal 1, ar faisnéis í a bhféadfar a mhalartú trí Eurofisc, ach amháin sna cúinsí dá bhforáiltear in Airteagal 55(2).’;

  Tabharfaidh an Coimisiún an tacaíocht theicniúil agus lóistíochta is gá do Eurofisc. Beidh rochtain ag an gCoimisiún ar an bhfaisnéis dá dtagraítear in Airteagal 1, ar faisnéis í a bhféadfar a mhalartú trí Eurofisc, do na cúinsí dá bhforáiltear in Airteagal 55(2).’;

  Leasú    34

  Togra le haghaidh rialacháin

  Airteagal 1 – mír 1 – pointe 14 – pointe c

  Rialachán (AE) Uimh. 904/2010

  Airteagal 36 – mír 3

   

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  3.  Féadfaidh comhordaitheoirí réimse oibre de chuid Eurofisc, ar a dtionscnamh féin nó arna iarraidh seo, roinnt den fhaisnéis a chomhthiomsaítear agus a phróiseáiltear a chur ar aghaidh chuig Europol agus chuig an Oifig Eorpach Frith-Chalaoise (‘OLAF’) arna chomhaontú sin ag na hoifigigh réimse oibre.

  3.  Féadfaidh comhordaitheoirí réimse oibre de chuid Eurofisc, ar a dtionscnamh féin nó arna iarraidh orthu, faisnéis ábhartha maidir leis na cionta CBL is tromchúisí a chur ar aghaidh chuig Europol agus chuig an Oifig Eorpach Frith-Chalaoise (‘OLAF’) arna chomhaontú sin ag na hoifigigh réimse oibre.

  Leasú    35

  Togra le haghaidh rialacháin

  Airteagal 1 – mír 1 – pointe 14 – pointe c

  Rialachán (AE) Uimh. 904/2010

  Airteagal 36 – mír 4

   

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  4.  Déanfaidh comhordaitheoirí réimse oibre de chuid Eurofisc an fhaisnéis a fuarthas ó Europol agus OLAF a chur ar fáil do na hoifigigh idirchaidrimh Eurofisc rannpháirteacha eile; déanfar an fhaisnéis sin a mhalartú i bhfoirm leictreonach.

  4.  Féadfaidh comhordaitheoirí réimse oibre de chuid Eurofisc faisnéis ábhartha a iarraidh ar Europol agus OLAF. Déanfaidh comhordaitheoirí réimse oibre de chuid Eurofisc an fhaisnéis a fuarthas ó Europol agus OLAF a chur ar fáil do na hoifigigh idirchaidrimh Eurofisc rannpháirteacha eile; déanfar an fhaisnéis sin a mhalartú i bhfoirm leictreonach.

  Réasúnú

  Tá sé ríthábhachtach go mbeadh malartú faisnéise sa dá threo idir Eurofisc agus Europol.

  Leasú    36

  Togra le haghaidh rialacháin

  Airteagal 1 – mír 1 – pointe 16

  Rialachán (AE) Uimh. 904/2010

  Airteagal 48 – mír 1 – fomhír 2

   

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  I gcás ina dtiocfaidh Ballstát na bunaíochta ar an eolas, maidir le duine inchánach a bhfuil iarraidh ar aisíocaíocht CBL á déanamh aige nó aici, i gcomhréir le hAirteagal 5 de Threoir 2008/9/CE, go bhfuil dliteanais CBL nach bhfuil faoi dhíospóid aige nó aici sa Bhallstát bunaíochta sin, féadfaidh sé Ballstát haisíocaíochta a chur ar an eolas maidir leis na dliteanais sin chun go ndéanfaidh Ballstát haisíocaíochta toiliú an duine inchánaigh a iarraidh d’aistriú na haisíocaíochta CBL go díreach chuig Ballstát na bunaíochta chun na dliteanais CBL atá gan íoc a urscaoileadh. I gcás ina dtoilíonn an duine inchánach an t-aistriú sin, déanfaidh Ballstát na haisíocaíochta, thar ceann an duine inchánaigh, an tsuim sin a aistriú chuig Ballstát na bunaíochta, sa mhéid is gá chun an dliteanas CBL atá gan íoc a urscaoileadh. Déanfaidh Ballstát na bunaíochta an duine inchánach a chur ar an eolas i dtaobh cibé acu urscaoileadh iomlán nó urscaoileadh páirteach den dliteanas CBL atá sna suimeanna a aistríodh i gcomhréir lena dhlí náisiúnta agus lena cleachtais riaracháin atá ann cheana laistigh de 15 lá tar éis an t-aistriú a fháil ó Bhallstát na haisíocaíochta.

  I gcás ina dtiocfaidh Ballstát na bunaíochta ar an eolas, maidir le duine inchánach a bhfuil iarraidh ar aisíocaíocht CBL á déanamh aige nó aici, i gcomhréir le hAirteagal 5 de Threoir 2008/9/CE, go bhfuil dliteanais CBL nach bhfuil faoi dhíospóid aige nó aici sa Bhallstát bunaíochta sin, déanfaidh sé Ballstát na haisíocaíochta a chur ar an eolas maidir leis na dliteanais sin chun go ndéanfaidh Ballstát na haisíocaíochta toiliú an duine inchánaigh a iarraidh d’aistriú na haisíocaíochta CBL go díreach chuig Ballstát na bunaíochta chun na dliteanais CBL atá gan íoc a urscaoileadh. I gcás ina dtoilíonn an duine inchánach an t-aistriú sin, déanfaidh Ballstát na haisíocaíochta, thar ceann an duine inchánaigh, an tsuim sin a aistriú chuig Ballstát na bunaíochta, sa mhéid is gá chun an dliteanas CBL atá gan íoc a urscaoileadh. Déanfaidh Ballstát na bunaíochta an duine inchánach a chur ar an eolas i dtaobh cibé acu urscaoileadh iomlán nó urscaoileadh páirteach den dliteanas CBL atá sna suimeanna a aistríodh i gcomhréir lena dhlí náisiúnta agus lena cleachtais riaracháin atá ann cheana laistigh de 10 lá oibre tar éis an t-aistriú a fháil ó Bhallstát na haisíocaíochta.

  Leasú    37

  Togra le haghaidh rialacháin

  Airteagal 1 – mír 1 – pointe 18

  Rialachán (AE) Uimh. 904/2010

  Airteagal 49 – mír 2a – fomhír 2

   

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  Féadfaidh na Ballstáit aon fhaisnéis maidir le cionta in aghaidh an chórais CBL coitianta a chur ar aghaidh chuig an Oifig Eorpach Frith-Chalaoise chun cur ar a cumas breithniú a dhéanamh ar ghníomhaíocht iomchuí i gcomhréir lena sainordú.’

  Gan dochar d’Airteagal 36(3), féadfaidh na Ballstáit aon fhaisnéis maidir le cionta in aghaidh an chomhchórais CBL a chur ar aghaidh chuig an Oifig Eorpach Frith-Chalaoise chun a chur ar a cumas breithniú a dhéanamh ar ghníomhaíocht iomchuí i gcomhréir lena sainordú.’

  Leasú    38

  Togra le haghaidh rialacháin

  Airteagal 1 – mír 1 – pointe 18 a (nua)

  Rialachán (AE) Uimh. 904/2010

  Airteagal 49 a (nua)

   

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

   

  (18a)  Cuirtear isteach an tAirteagal seo a leanas:

   

  “Airteagal 49a

   

  Déanfaidh na Ballstáit agus an Coimisiún comhchóras a bhunú maidir le bailiú staidrimh ar chalaois CBL laistigh den Chomhphobal agus déanfaidh siad meastacháin náisiúnta a fhoilsiú maidir leis na caillteanais CBL a eascraíonn as an gcalaois sin, chomh maith le meastacháin don Aontais iomlán freisin. Glacfaidh an Coimisiún, trí bhíthin gníomhartha cur chun feidhme, na socruithe praiticiúla do chóras staidrimh den sórt sin. Glacfar na gníomhartha cur chun feidhme sin i gcomhréir leis an nós imeachta scrúdúcháin dá dtagraítear in Airteagal 58(2).’

  Leasú    39

  Togra le haghaidh rialacháin

  Airteagal 1 – mír 1 – pointe 18 b (nua)

  Rialachán (AE) Uimh. 904/2010

  Airteagal 50 – mír 1 a (nua)

   

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

   

  (18b)  In Airteagal 50, cuirtear isteach an mhír seo a leanas:

   

  ‘1a.  Nuair a chuireann Ballstát faisnéis níos leithne ar fáil do thríú tír seachas mar a fhoráiltear faoi Chaibidlí II agus III den Rialachán seo, ní fhéadfaidh an Ballstát sin diúltú an fhaisnéis sin a chur ar fáil d’aon Bhallstát eile a iarrann comhar nó a bhfuil leas aige san fhaisnéis a fháil.’

  Leasú    40

  Togra le haghaidh rialacháin

  Airteagal 1 – mír 1 – pointe 19 – pointe a

  Rialachán (AE) Uimh. 904/2010

  Airteagal 55 – mír 2

   

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  2.  Ní fhéadfaidh daoine creidiúnaithe mar is iomchuí ag Údarás um Chreidiúnú Slándála an Choimisiúin rochtain a bheith acu ar an bhfaisnéis sin ach amháin a mhéid is gá don chúram, don chothabháil agus don fhorbairt ar na córais leictreonacha arna óstáil ag an gCoimisiún agus arna n-úsáid ag na Ballstáit chun an Rialachán seo a chur chun feidhme;

  2.  Féadfaidh daoine cuíchreidiúnaithe ag Údarás um Chreidiúnú Slándála an Choimisiúin rochtain a bheith acu ar an bhfaisnéis sin a mhéid is gá don chúram, don chothabháil agus don fhorbairt ar na córais leictreonacha arna n-óstáil ag an gCoimisiún agus arna n-úsáid ag na Ballstáit chun an Rialachán seo a chur chun feidhme, agus chun cur chun feidhme cuí an Rialacháin seo a áirithiú;

  Leasú    41

  Togra le haghaidh rialacháin

  Airteagal 1 – mír 1 – pointe 19 – pointe b

  Rialachán (AE) Uimh. 904/2010

  Airteagal 55 – mír 5

   

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  5.   Tá gach stóráil, próiseáil nó malartú a dhéantar ar an bhfaisnéis dá dtagraítear sa Rialachán seo faoi réir fhorálacha Rialachán (AE) 2016/679 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle(*). Déanfaidh na Ballstáit, áfach, chun críche chur i bhfeidhm ceart an Rialacháin seo, srian a chur le raon feidhme na n-oibleagáidí agus na gceart dá bhforáiltear in Airteagail 12 go 22 agus in Airteagal 5 agus Airteagal 34 de Rialachán (AE) 2016/679 a mhéid is gá chun na leasanna dá dtagraítear in Airteagal 23(1)(e) den Rialachán sin a choimirciú. Déanfar próiseáil agus stóráil na faisnéise dá dtagraítear sa Rialachán seo a dhéanamh chun na críocha dá dtagraítear in Airteagal 1(1) den Rialachán seo agus chun na críocha sin amháin agus beidh tréimhsí storála na faisnéise sin teoranta don mhéid is gá chun na críocha sin a baint amach.’

  5.   Tá gach stóráil, próiseáil nó malartú a dhéantar ar an bhfaisnéis dá dtagraítear sa Rialachán seo faoi réir fhorálacha Rialachán (AE) 2016/679 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle(*). Déanfaidh na Ballstáit, áfach, chun críche chur i bhfeidhm ceart an Rialacháin seo, srian a chur le raon feidhme na n-oibleagáidí agus na gceart dá bhforáiltear in Airteagail 12 go 22 agus in Airteagail 5 agus 34 de Rialachán (AE) 2016/679 a mhéid is gá chun na leasanna dá dtagraítear in Airteagal 23(1)(e) den Rialachán sin a choimirciú. Déanfar próiseáil agus stóráil na faisnéise dá dtagraítear sa Rialachán seo a fhormheas chun na gcríoch dá dtagraítear in Airteagal 1(1) den Rialachán seo agus chun na gcríoch sin amháin agus beidh tréimhsí storála na faisnéise sin teoranta don mhéid is gá chun na críocha sin a ghnóthú.’

  RÁITEAS MÍNIÚCHÁIN

  Tá cáin bhreisluacha (CBL) ina foinse thábhachtach ioncaim chánach do na Ballstáit. Tá cuid den ioncam sin, áfach, nach bhfuil á fáil ag roinnt tíortha mar gheall ar chalaois. I gcomhthéacs CBL, tá calaois chánach trasteorann ar cheann de na mórfhadhbanna atá ag na Ballstáit. Níl an córas cánach trádála atá ann faoi láthair idir na Ballstáit in ann coinneáil suas le luas an gheilleagair atá ag dul i méid.

  Fáiltíonn an rapóirtéir roimh an togra ón gCoimisiún Eorpach le haghaidh comhoibriú idir na Ballstáit a neartú chun tacaíocht a thabhairt dóibh ionas go mbeidh siad in ann an chalaois CBL a chomhrac ar bhealach atá níos éasca, níos tapúla agus níos éifeachtúla. Bhí gá le roinnt feabhsuithe, áfach.

  Tá an Rapóirtéir den tuairim nach mór cothromaíocht chuí a bheith sa togra reachtach idir iarrataí ar fhaisnéis agus anailísiú ar fhaisnéis ar thaobh amháin agus maidir le cosaint sonraí agus príobháideachas ar an taobh eile. Dá bhrí sin, tá roinnt leasuithe tugtha isteach agus é mar aidhm leo sainmhíniú níos soiléire a thabhairt ar theorainneacha raon feidhme Eurofisc agus sainmhíniú níos soiléire a thabhairt ar úsáid faisnéise ag na húdaráis. Tá tagairtí do reachtaíocht ábhartha maidir le cosaint sonraí curtha isteach.

  Ar an mbealach céanna, tá feabhas curtha ar an togra chun cothromaíocht níos fearr a bhaint amach idir leasanna agus freagrachtaí na n-údarás iarrthach agus na n-údarás iarrtha. Gan an bonn a bhaint ó chumas na n-údarás iarrthach fiosrúcháin riaracháin a thionscnamh, tá freastal níos fearr á dhéanamh anois ar chearta na n-údarás iarrtha. Thairis sin, tá sásra simplithe tugtha isteach maidir lena ndéanann na Ballstáit chun deileáil le dliteanais CBL atá gan íoc. Mar gheall ar fhorbairt an chomhaid i dtrácht, tá an Rapóirtéir tar éis forálacha a bhaineann le duine inchánach deimhnithe a scriosadh.

  Mar aon le mionleasuithe eile a dhéanamh, tá a dhícheall déanta ag an Rapóirtéir chun meon an togra a fheabhsú agus a shoiléiriú tuilleadh.

  NÓS IMEACHTA – COISTE FREAGRACH

  Teideal

  Togra leasaithe le haghaidh Rialachán ón gComhairle lena leasaítear Rialachán (AE) 904/2010 a mhéid a bhaineann le bearta chun comhar riaracháin i réimse na cánach breisluacha a neartú

  Tagairtí

  COM(2017)0706 – C8-0441/2017 – COM(2017)0567 – C8-0362/2017 – 2017/0248(CNS)

  Dáta a ndeachthas i gcomhairle leis an bParlaimint

  23.10.2017

   

   

   

  An Coiste freagrach

         Dáta a fógraíodh sa suí iomlánach

  ECON

  26.10.2017

   

   

   

  Coistí ar iarradh tuairim uathu

         Dáta a fógraíodh sa suí iomlánach

  JURI

  26.10.2017

   

   

   

  Gan tuairim a thabhairt

         Dáta an chinnidh

  JURI

  20.11.2017

   

   

   

  Rapóirtéirí

         Dáta an cheapacháin

  Roberts Zīle

  14.12.2017

   

   

   

  Pléite sa choiste

  16.5.2018

  18.6.2018

   

   

  Dáta an ghlactha

  19.6.2018

   

   

   

  Toradh na vótála críochnaithí

  +:

  –:

  0:

  51

  2

  3

  Feisirí a bhí i láthair ag an vótáil chríochnaitheach

  Gerolf Annemans, Burkhard Balz, Hugues Bayet, Pervenche Berès, David Coburn, Thierry Cornillet, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Sven Giegold, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Barbara Kappel, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Werner Langen, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Alex Mayer, Bernard Monot, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Sirpa Pietikäinen, Anne Sander, Alfred Sant, Martin Schirdewan, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker, Marco Zanni

  Comhaltaí ionaid a bhí i láthair ag an vótáil chríochnaitheach

  Andrea Cozzolino, Ashley Fox, Doru-Claudian Frunzulică, Syed Kamall, Alain Lamassoure, Thomas Mann, Luigi Morgano, Michel Reimon, Joachim Starbatty, ionadaí an Choimisiúin.

  Comhaltaí ionaid faoi Riail 200(2) a bhí i láthair ag an vótáil chríochnaitheach

  Jens Gieseke, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Rupert Matthews

  Dáta don chur síos

  22.6.2018

  TORADH NA VÓTÁLA CRÍOCHNAITHÍ SA CHOISTE FREAGRACH

  51

  +

  ALDE

  Thierry Cornillet, Petr Ježek, Caroline Nagtegaal, Ramon Tremosa i Balcells

  ECR

  Ashley Fox, Syed Kamall, Rupert Matthews, Stanisław Ożóg, Joachim Starbatty, Kay Swinburne

  ENF

  Barbara Kappel

  GUE/NGL

  Martin Schirdewan, Miguel Viegas

  PPE

  Burkhard Balz, Markus Ferber, Jens Gieseke, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Esther de Lange, Werner Langen, Ivana Maletić, Thomas Mann, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Anne Sander, Theodor Dumitru Stolojan

  S&D

  Hugues Bayet, Pervenche Berès, Andrea Cozzolino, Jonás Fernández, Doru-Claudian Frunzulică, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Cătălin Sorin Ivan, Olle Ludvigsson, Alex Mayer, Luigi Morgano, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

  VERTS/ALE

  Becker, Philippe Lamberts, Michel Reimon, Ernest Urtasun

  2

  -

  EFDD

  David Coburn, Marco Valli

  3

  0

  EFDD

  Bernard Monot

  ENF

  Gerolf Annemans, Marco Zanni

  Eochair na siombailí:

  +  :  i bhfabhar

  -  :  i gcoinne

  0  :  staonadh

  An nuashonrú is déanaí: 28 Meitheamh 2018
  Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais