Eljárás : 2017/0248(CNS)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0215/2018

Előterjesztett szövegek :

A8-0215/2018

Viták :

Szavazatok :

PV 03/07/2018 - 11.10

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2018)0278

JELENTÉS     *
PDF 671kWORD 91k
22.6.2018
PE 619.275v02-00 A8-0215/2018

a 904/2010/EU rendeletnek a hozzáadottérték-adó területén történő közigazgatási együttműködés megerősítésére irányuló intézkedések tekintetében történő módosításáról szóló tanácsi rendeletre irányuló módosított javaslatról

(COM(2017)0706 – C8-0441/2017 – 2017/0248(CNS))

Gazdasági és Monetáris Bizottság

Előadó: Roberts Zīle

MÓDOSÍTÁSOK
AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 INDOKOLÁS
 ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN
 AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a 904/2010/EU rendeletnek a hozzáadottérték-adó területén történő közigazgatási együttműködés megerősítésére irányuló intézkedések tekintetében történő módosításáról szóló tanácsi rendeletre irányuló módosított javaslatról

(COM(2017)0706 – C8-0441/2017 – 2017/0248(CNS))

(Különleges jogalkotási eljárás– konzultáció)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2017)0706),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 113. cikkére, amelynek megfelelően a Tanács konzultált a Parlamenttel (C8-0441/2017),

–  tekintettel eljárási szabályzata 78c. cikkére,

–  tekintettel a Gazdasági és Monetáris Bizottság jelentésére (A8-0215/2018),

1.  jóváhagyja a Bizottság javaslatát annak módosított formájában;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy ennek megfelelően módosítsa javaslatát, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 293. cikkének (2) bekezdésének megfelelően;

3.  felkéri a Tanácsot, hogy tájékoztassa a Parlamentet arról, ha a Parlament által jóváhagyott szövegtől el kíván térni;

4.  felkéri a Tanácsot a Parlamenttel való újbóli konzultációra, ha lényegesen módosítani kívánja a Bizottság javaslatát;

5.  .  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak, a Bizottságnak valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás  1

Rendeletre irányuló javaslat

1 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a)  A héacsalás gyakran összekapcsolódik a szervezett bűnözéssel és valószínűleg nagyon kisszámú szervezett hálózat felelős több milliárd eurós összegű csalásokért a határokon átnyúló héacsalás terén, ezzel nem csupán a tagállamok adóbevételeit érintve, de kedvezőtlen hatást gyakorolva az Unió saját forrásaira is. A tagállamoknak ezért közös felelőssége az összes tagállam héabevételeinek védelme.

Módosítás    2

Rendeletre irányuló javaslat

2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A héacsalások elleni küzdelem céljából gyakran közigazgatási vizsgálatot kell lefolytatni, különösen akkor, ha az adóalany nem abban a tagállamban telepedett le, ahol az adót meg kell fizetni. A héaszabályok megfelelő végrehajtásának biztosítása érdekében, továbbá hogy elkerülhető legyen az adóhatóságok és vállalkozások munkafeladatainak és adminisztratív terheinek megkettőzése, ha legalább két tagállam úgy ítéli meg, hogy közigazgatási vizsgálatot kell elrendelni egy nem a területükön letelepedett, de ott adózó adóalany által bevallott összegek kapcsán, az adóalany letelepedésének helye szerinti tagállamnak kell elvégeznie a vizsgálatot, a megkereső tagállamnak pedig az abban való aktív részvétel útján támogatnia kell a letelepedés helye szerinti tagállamot.

(2)  A héacsalások elleni küzdelem céljából gyakran közigazgatási vizsgálatot kell lefolytatni, különösen akkor, ha az adóalany nem abban a tagállamban telepedett le, ahol az adót meg kell fizetni. A héaszabályok megfelelő végrehajtásának biztosítása érdekében, továbbá az adóhatóságok és vállalkozások adminisztratív terheinek csökkentése érdekében közigazgatási vizsgálatot kell végezni egy nem a területükön letelepedett, de ott adózó adóalany által bevallott összegek kapcsán. Az adóalany letelepedésének helye szerinti tagállamnak kell elvégeznie a vizsgálatot, a megkereső tagállam(ok)nak pedig az abban való aktív részvétel útján támogatnia kell a letelepedés helye szerinti tagállamot.

Módosítás    3

Rendeletre irányuló javaslat

11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(11)  A határokon átnyúló ügyletekre kivetett héa hatékony és eredményes ellenőrzésének biztosítása céljából a 904/2010/EU rendelet előírja a tisztviselők jelenlétét más tagállamok közigazgatási hivatalaiban és a más tagállamokban végzett közigazgatási vizsgálatok során. Az adóhatóságok határokon átnyúló termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás ellenőrzésére vonatkozó kapacitásainak megerősítése érdekében közös ellenőrzéseket kell bevezetni, amelyek keretében két vagy több tagállam tisztviselői egyetlen ellenőrző csoportot alkothatnak, és tevőlegesen részt vehetnek a közös közigazgatási vizsgálatban.

(11)  A határokon átnyúló ügyletekre kivetett héa hatékony és eredményes ellenőrzésének biztosítása céljából a 904/2010/EU rendelet előírja a tisztviselők jelenlétét más tagállamok közigazgatási hivatalaiban és a más tagállamokban végzett közigazgatási vizsgálatok során. Az adóhatóságok határokon átnyúló termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás ellenőrzésére vonatkozó kapacitásainak – technikai és emberi erőforrásaik növelése általi – megerősítése érdekében közös ellenőrzéseket kell bevezetni, amelyek keretében két vagy több tagállam tisztviselői egyetlen ellenőrző csoportot alkothatnak, és tevőlegesen részt vehetnek a közös közigazgatási vizsgálatban, az együttműködés és a termelékenység szellemében, valamint a tagállamok által elfogadott feltételek alapján, a határokon átnyúló, a tagállamok adóalapját erodáló héacsalás észlelése és megelőzése érdekében.

Módosítás    4

Rendeletre irányuló javaslat

13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(13)  A határokon átnyúló legsúlyosabb héacsalások elleni küzdelem érdekében pontosítani kell, illetve meg kell erősíteni az Eurofisc irányítását, feladatait és működését. Az Eurofisc-kapcsolattartók számára biztosítani kell, hogy gyorsan hozzáférhessenek minden szükséges információhoz, valamint kicserélhessék, feldolgozhassák és elemezhessék ezeket az információkat, majd összehangolják az esetleges nyomonkövetési intézkedéseket. Meg kell erősíteni az együttműködést a héacsalás elleni uniós szintű küzdelemben részt vevő más hatóságokkal is, elsősorban a célzott információknak az Europollal és az Európai Csalás Elleni Hivatallal való cseréje útján. Ezért az Eurofisc-kapcsolattartóknak képeseknek kell lenniük arra, hogy – önkéntes alapon vagy megkeresés alapján – megosszák az információkat és hírszerzési információkat az Europollal és az Európai Csalás Elleni Hivatallal. Így a héacsalások valódi elkövetőinek azonosítása céljából az Eurofisc-kapcsolattartók megkaphatnák az Europol és az Európai Csalás Elleni Hivatal birtokában lévő adatokat és hírszerzési információkat.

(13)  A határokon átnyúló legsúlyosabb héacsalások elleni küzdelem érdekében pontosítani kell, illetve meg kell erősíteni az Eurofisc irányítását, feladatait és működését. Az Eurofisc-kapcsolattartók számára biztosítani kell, hogy gyorsan hozzáférhessenek minden szükséges információhoz, valamint kicserélhessék, feldolgozhassák és elemezhessék ezeket az információkat, majd összehangolják az esetleges nyomonkövetési intézkedéseket. Meg kell erősíteni az együttműködést a héacsalás elleni uniós szintű küzdelemben részt vevő más hatóságokkal is, elsősorban a célzott információknak az Europollal és az Európai Csalás Elleni Hivatallal való cseréje útján. Ezért az Eurofisc-kapcsolattartóknak képeseknek kell lenniük arra, hogy – önkéntes alapon vagy megkeresés alapján – megosszák az információkat és hírszerzési információkat az Europollal és az Európai Csalás Elleni Hivatallal, illetve – a részt vevő tagállamok esetében – az Európai Ügyészséggel, különösen a bizonyos összeget meghaladó héacsalások gyanúja esetén. Így a héacsalások valódi elkövetőinek azonosítása céljából az Eurofisc-kapcsolattartók megkaphatnák az Europol és az Európai Csalás Elleni Hivatal birtokában lévő adatokat és hírszerzési információkat.

Módosítás    5

Rendeletre irányuló javaslat

15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(15)  A 2008/9/EK tanácsi irányelv35 5. cikke szerinti héa-visszatérítési kérelmek továbbításának megszervezése lehetőséget ad annak az adminisztratív tehernek a csökkentésére, amely a meg nem fizetett héatartozások letelepedés helye szerinti tagállamban történő behajtása kapcsán hárul az illetékes hatóságokra.

(15)  A 2008/9/EK tanácsi irányelv 5. cikke35 szerinti héa-visszatérítési kérelmek továbbításának megszervezése lehetőséget ad annak az adminisztratív tehernek a csökkentésére, amely a meg nem fizetett adókötelezettségeknek a letelepedés helye szerinti tagállamban történő behajtása kapcsán hárul az illetékes hatóságokra.

__________________

__________________

35 A Tanács 2008/9/EK irányelve (2008. február 12.) a nem a visszatérítés helye szerinti tagállamban, hanem egy másik tagállamban letelepedett adóalanyok részére a 2006/112/EK irányelvben előírt hozzáadottérték-adóvisszatérítés részletes szabályainak megállapításáról (HL L 44., 2008.2.20., 23. o.).

35 A Tanács 2008/9/EK irányelve (2008. február 12.) a nem a visszatérítés helye szerinti tagállamban, hanem egy másik tagállamban letelepedett adóalanyok részére a 2006/112/EK irányelvben előírt hozzáadottérték-adóvisszatérítés részletes szabályainak megállapításáról (HL L 44., 2008.2.20., 23. o.).

Módosítás    6

Rendeletre irányuló javaslat

16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(16)  Az Unió pénzügyi érdekeinek a határokon átnyúló súlyos héacsalással szembeni védelme érdekében az Európai Ügyészségben részt vevő tagállamoknak közölniük kell ezzel a hivatallal – az Eurofisc-kapcsolattartón keresztül is – az (EU) 2017/1371 európai parlamenti és tanácsi irányelv36 2. cikkének (2) bekezdésében említett, a héarendszer sérelmére elkövetett legsúlyosabb bűncselekményekre vonatkozó információkat.

(16)  Az Unió pénzügyi érdekeinek a határokon átnyúló súlyos héacsalással szembeni védelme érdekében az Európai Ügyészségben részt vevő tagállamoknak kellő időben közölniük kell ezzel a hivatallal – az Eurofisc-kapcsolattartón keresztül is – az (EU) 2017/1371 európai parlamenti és tanácsi irányelv36 2. cikkének (2) bekezdésében említett, a héarendszer sérelmére elkövetett legsúlyosabb bűncselekményekre vonatkozó információkat.

__________________

__________________

36 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/1371 irányelve (2017. július 5.) az Unió pénzügyi érdekeit érintő csalás ellen büntetőjogi eszközökkel folytatott küzdelemről (HL L 198., 2017.7.28., 29. o.).

36 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/1371 irányelve (2017. július 5.) az Unió pénzügyi érdekeit érintő csalás ellen büntetőjogi eszközökkel folytatott küzdelemről (HL L 198., 2017.7.28., 29. o.).

Módosítás    7

Rendeletre irányuló javaslat

18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(18)  A Bizottság a 904/2010/EU rendelet alapján közölt vagy gyűjtött információkhoz csak a Bizottság által üzemeltetett és a tagállamok által e rendelet végrehajtása céljából használt elektronikus rendszer gondozásához, karbantartásához és fejlesztéséhez szükséges mértékben férhet hozzá.

(18)  A Bizottság a 904/2010/EU rendelet alapján közölt vagy gyűjtött információkhoz a Bizottság által üzemeltetett és a tagállamok által e rendelet végrehajtása céljából használt elektronikus rendszer gondozásához, karbantartásához és fejlesztéséhez szükséges mértékben, valamint e rendelet megfelelő végrehajtásának biztosítása érdekében férhet hozzá. Ezen túlmenően a Bizottság számára lehetővé kell tenni, hogy a tagállamokban tett látogatás során értékelje a közigazgatási együttműködés gyakorlati megvalósulását.

Módosítás    8

Rendeletre irányuló javaslat

19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(19)  E rendelet alkalmazásában helyénvaló megfontolni az (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendeletben37 foglalt egyes jogok és kötelezettségek korlátozását az említett rendelet 23. cikke (1) bekezdésének e) pontjában említett érdekek védelmében. Ezek a korlátozások szükségesek és arányosak, szem előtt tartva a tagállamok lehetséges bevételkiesését és azt, hogy a csalás elleni hatékony küzdelem szempontjából döntő jelentősége van az információk rendelkezésre bocsátásának.

(19)  E rendelet alkalmazásában helyénvaló megfontolni az (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendeletben37 foglalt egyes jogok és kötelezettségek korlátozását az említett rendelet 23. cikke (1) bekezdésének e) pontjában említett érdekek védelmében. Ezek a korlátozások szükségesek és arányosak, szem előtt tartva a tagállamok lehetséges bevételkiesését és azt, hogy a csalás elleni hatékony küzdelem szempontjából döntő jelentősége van az információk rendelkezésre bocsátásának. Az ilyen korlátozások azonban nem léphetik túl az e célkitűzés eléréséhez feltétlenül szükséges mértéket, és meg kell felelniük az Európai Unió Alapjogi Chartája 52. cikkének (1) bekezdése által előírt magas szintű normáknak. Továbbá e rendelet minden jövőbeni végrehajtási jogi aktusának meg kell felelnie az (EU) 2016/679 rendeletben és a 45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben37a meghatározott adatvédelmi követelményeknek.

__________________

__________________

37 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról (HL L 119., 2016.5.4., 1. o.).

37 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról (HL L 119., 2016.5.4., 1. o.).

 

37a Az Európai Parlament és a Tanács 45/2001/EK rendelete (2000. december 18.) a személyes adatok közösségi intézmények és szervek által történő feldolgozása tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról (HL L 8., 2001.1.12., 1. o.).

Módosítás    9

Rendeletre irányuló javaslat

20 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(20a)  Tekintettel arra, hogy kevés tagállam tesz közzé becsléseket a Közösségen belüli csalások miatt keletkező héaveszteségekről, a Közösségen belüli héacsalásra vonatkozó összehasonlítható adatok rendelkezésre állása hozzájárulna a tagállamok közötti célzottabb együttműködéshez. Ezért a Bizottságnak a tagállamokkal együtt közös statisztikai megközelítést kell kialakítania a héacsalás számszerűsítése és elemzése érdekében.

Módosítás    10

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – b pont

904/2010/EU rendelet

7 cikk – 4 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  Az (1) bekezdésben említett megkeresés tartalmazhat egyedi közigazgatási vizsgálat iránti indokolt megkeresést. A megkeresett hatóság a megkereső hatósággal koordinálva végzi el a közigazgatási vizsgálatot. Alkalmazhatók az e rendelet 28–30. cikkében említett eszközök és eljárások. Amennyiben a megkeresett hatóság a közigazgatási vizsgálatot szükségtelennek találja, ennek indokait haladéktalanul közli a megkereső hatósággal.

(4)  Amennyiben valamely tagállam illetékes hatósága úgy ítéli meg, hogy közigazgatási vizsgálatra van szükség, indokolással ellátott kérelmet nyújt be. A megkeresett hatóság nem tagadhatja meg a vizsgálat elvégzését. Amennyiben az információ már rendelkezésre áll, a megkeresett hatóságnak haladéktalanul át kell azt adnia a megkereső hatóságoknak. Ha a megkereső tagállam nem tartja kielégítőnek a kapott információt, akkor tájékoztatja a megkeresett tagállamot, hogy annak folytatnia kell a közigazgatási vizsgálatot.

Az első albekezdés ellenére a megkeresett hatóság tagállamában letelepedett valamely adóalany által bevallott, a megkereső hatóság tagállamában adóköteles összegek vizsgálata csak a következő indokokkal tagadható meg:

A közigazgatási vizsgálatot a megkereső és a megkeresett hatóságok tisztviselői közösen, a megkeresett tagállam hatályban lévő szabályait követve végzik el. A megkereső hatóság tisztviselői ugyanazokat az ellenőrzési jogköröket gyakorolják, mint a megkeresett hatóság tisztviselői. A megkereső hatóság tisztviselői különösen ugyanazokba a helyiségekbe léphetnek be, és ugyanazokhoz a dokumentumokhoz férhetnek hozzá, mint a megkeresett hatóság tisztviselői, kizárólag a folyamatban lévő közigazgatási vizsgálat céljából.

a)  az 54. cikk (1) bekezdésében foglalt indokkal, amelyet a megkeresett hatóság az e bekezdés és az 54. cikk (1) bekezdése közötti kölcsönhatással kapcsolatos, az 58. cikk (2) cikkében előírt eljárás szerint elfogadandó legjobb gyakorlatok nyilatkozatával összhangban bírált el;

 

b)  az 54. cikk (2), (3) és (4) bekezdésében foglalt indokkal;

 

c)  azzal az indokkal, hogy a megkeresett hatóság a megkereső hatóság részére ugyanarról az adóalanyról már szolgáltatott két évnél nem régebben lefolytatott közigazgatási vizsgálatból származó információkat.

 

Amennyiben a megkeresett hatóság a második albekezdésben említett közigazgatási vizsgálat elvégzését az a) vagy b) pontban szereplő indokkal utasítja el, a megkereső hatóságot ennek ellenére is tájékoztatja az adóalany által a megelőző két év során a megkereső hatóság szerinti tagállamban nyújtott valamennyi vonatkozó szolgáltatás teljesítési időpontjáról és értékéről.

 

Amennyiben legalább két tagállam illetékes hatóságai úgy ítélik meg, hogy közigazgatási vizsgálatra van szükség, a megkeresett hatóság nem tagadhatja meg a vizsgálat elvégzését. A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a megkereső és a megkeresett hatóságok között megállapodás jöjjön létre, amelynek alapján a megkereső hatóság felhatalmazott tisztviselői a második albekezdésben említett információk összegyűjtése céljából részt vehetnek a megkeresett tagállam területén elvégzett közigazgatási vizsgálatokban. Az ilyen közigazgatási vizsgálatokat a megkereső és a megkeresett hatóságok tisztviselői közösen végzik el. A megkereső hatóságok tisztviselői ugyanazokat az ellenőrzési jogköröket gyakorolják, mint a megkeresett hatóság tisztviselői. A megkereső hatóság tisztviselői – kizárólag a folyamatban lévő közigazgatási vizsgálat céljából – ugyanazokba a helyiségekbe léphetnek be, és ugyanazokhoz a dokumentumokhoz férhetnek hozzá, mint a megkeresett hatóság tisztviselői.

 

Indokolás

Az EU-nak hatékony ellenőrzési mechanizmusokat kell létrehoznia . Ezért fontos, hogy egy tagállam is kérhesse közigazgatási vizsgálat végzését, és részt vehessen e vizsgálatban. A megkereső tagállam tisztviselői gyakran jobban ismerik az ügy dossziéját, és ezért alapvető fontosságú, hogy aktív szerepet játszhassanak a vizsgálat során, tiszteletben tartva az érintett ország joga szerint a hatályos szabályokat.

Módosítás    11

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – b pont

904/2010/EU rendelet

7 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az (1) bekezdésben említett megkeresés tartalmazhat egyedi közigazgatási vizsgálat iránti indokolt megkeresést. A megkeresett hatóság a megkereső hatósággal koordinálva végzi el a közigazgatási vizsgálatot. Alkalmazhatók az e rendelet 28–30. cikkében említett eszközök és eljárások. Amennyiben a megkeresett hatóság a közigazgatási vizsgálatot szükségtelennek találja, ennek indokait haladéktalanul közli a megkereső hatósággal.

Amennyiben valamely tagállam illetékes hatósága úgy ítéli meg, hogy közigazgatási vizsgálatra van szükség, indokolással ellátott kérelmet nyújt be. A megkeresett hatóság nem tagadhatja meg a vizsgálat elvégzését, és amennyiben az információ már rendelkezésre áll, a megkeresett hatóság haladéktalanul átadja azt a megkereső hatóságoknak. Ha a megkereső tagállam nem tartja kielégítőnek a kapott információkat, akkor tájékoztatja a megkeresett tagállamot, hogy annak folytatnia kell a közigazgatási vizsgálatot. A közigazgatási vizsgálatot a megkereső és a megkeresett hatóságok tisztviselői közösen, a megkeresett tagállam hatályban lévő szabályait követve végzik el. A megkereső hatóság tisztviselői ugyanazokat az ellenőrzési jogköröket gyakorolják, mint a megkeresett hatóság tisztviselői. A megkereső hatóság tisztviselői különösen ugyanazokba a helyiségekbe léphetnek be, és ugyanazokhoz a dokumentumokhoz férhetnek hozzá, mint a megkeresett hatóság tisztviselői, kizárólag a folyamatban lévő közigazgatási vizsgálat céljából.

Indokolás

A szűkített egyablakos héaügyintézés bevezetésével a tagállamokat illető héa jelentős részét más tagállamokban fogják begyűjteni. Ezért elengedhetetlennek tartjuk, hogy az EU hatékony ellenőrző rendszerekkel rendelkezzen. Ezért fontos, hogy egy tagállam is kérhesse közigazgatási vizsgálat végzését, és részt vehessen ebben a vizsgálatban. A megkereső tagállam tisztviselői gyakran jobban ismerik az ügy dossziéját, és ezért alapvető fontosságú, hogy aktív szerepet játszhassanak a vizsgálatban, tiszteletben tartva az érintett ország joga szerint a hatályos szabályokat.

Módosítás    12

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – b pont

904/2010/EU rendelet

7 cikk – 4 bekezdés – 4 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Amennyiben legalább két tagállam illetékes hatóságai úgy ítélik meg, hogy közigazgatási vizsgálatra van szükség, a megkeresett hatóság nem tagadhatja meg a vizsgálat elvégzését. A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a megkereső és a megkeresett hatóságok között megállapodás jöjjön létre, amelynek alapján a megkereső hatóság felhatalmazott tisztviselői a második albekezdésben említett információk összegyűjtése céljából részt vehetnek a megkeresett tagállam területén elvégzett közigazgatási vizsgálatokban. Az ilyen közigazgatási vizsgálatokat a megkereső és a megkeresett hatóságok tisztviselői közösen végzik el. A megkereső hatóságok tisztviselői ugyanazokat az ellenőrzési jogköröket gyakorolják, mint a megkeresett hatóság tisztviselői. A megkereső hatóság tisztviselői – kizárólag a folyamatban lévő közigazgatási vizsgálat céljából – ugyanazokba a helyiségekbe léphetnek be, és ugyanazokhoz a dokumentumokhoz férhetnek hozzá, mint a megkeresett hatóság tisztviselői.

Amennyiben valamely tagállam illetékes hatósága úgy ítéli meg, hogy közigazgatási vizsgálatra van szükség, kellően indokolt kérést nyújt be. A megkeresett hatóság nem tagadhatja meg a szóban forgó vizsgálat elvégzését, és amennyiben az információ már rendelkezésre áll, a megkeresett hatóság haladéktalanul átadja azt a megkereső hatóságoknak bármilyen kérés beérkezése előtt. A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a megkereső és a megkeresett hatóságok között megállapodás jöjjön létre, amelynek alapján a megkereső hatóság felhatalmazott tisztviselői a második albekezdésben említett információk összegyűjtése céljából részt vehetnek a megkeresett tagállam területén elvégzett közigazgatási vizsgálatokban. Ezt a közigazgatási vizsgálatot a megkereső és a megkeresett hatóságok tisztviselői közösen végzik el, az együttműködés és a produktivitás szellemében. A megkereső hatóság tisztviselői ugyanazokhoz az információkhoz és dokumentumokhoz férhetnek hozzá, és ugyanazokba a helyiségekbe léphetnek be, mint a megkeresett hatóság tisztviselői, és amennyiben a megkeresett tagállam törvényei arra módot adnak, lehetővé kell tenni számukra egyes személyek közvetlen kikérdezését, a határokon átnyúló héacsalás észlelése és megelőzése érdekében, amely jelenleg erodálja a tagállamok adóalapját.

Módosítás    13

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 1 a pont (új)

904/2010/EU rendelet

12 a cikk (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

1a.  A szöveg a következő cikkel egészül ki:

 

„12a. cikk

 

Valamennyi tagállam operatív célokat tűz ki a késedelmes válaszok százalékos arányának csökkentése, valamint a tájékoztatás iránti kérelmek minőségének növelése érdekében, és ezekről a célkitűzésekről tájékoztatják a Bizottságot.”

Módosítás    14

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont

904/2010/EU rendelet

13 cikk – 3 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Az információk továbbítására formanyomtatványok vagy az adott illetékes hatóság által megfelelőnek ítélt egyéb eszközök útján kerül sor. A Bizottság végrehajtási jogi aktusok útján elfogadja a formanyomtatványokat. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat az 58. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni.

(3)  Az információk továbbítására formanyomtatványok vagy az adott illetékes hatóság által megfelelőnek ítélt egyéb eszközök felhasználásával kerül sor. A Bizottság a formanyomtatványokat végrehajtási jogi aktusok útján fogadja el. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat az 58. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni.

Módosítás    15

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 2 a pont (új)

904/2010/EU rendelet

14 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

2a.  A 14. cikk (1) bekezdése második albekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„A tagállamok dönthetnek úgy, hogy egy vagy több információkategória vonatkozásában nem vesznek részt az automatikus információcserében, amennyiben az információcsere érdekében folytatandó adatgyűjtés ez a hozzáadottértékadó-köteles személyekre nézve új kötelezettségek előírását tenné szükségessé, vagy a tagállamra aránytalanul nagy adminisztratív terhet róna.”

„A tagállamok dönthetnek úgy, hogy egy vagy több információkategória vonatkozásában nem vesznek részt az automatikus információcserében, amennyiben az információcsere érdekében folytatandó adatgyűjtés ez a hozzáadottértékadó-köteles személyekre nézve aránytalan kötelezettségek előírását tenné szükségessé, vagy a tagállamra aránytalanul nagy adminisztratív terhet róna.”

Módosítás    16

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – a pont

904/2010/EU rendelet

17 cikk – 1 bekezdés – e pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

e)  a 2006/112/EK irányelv 13a. cikke értelmében vett minősített adóalanyi státuszra vonatkozó információk, valamint a státusz odaítélésének, elutasításának vagy visszavonásának időpontja.

(A magyar változatot nem érinti.)  

Módosítás    17

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – b pont

904/2010/EU rendelet

17 cikk – 1 bekezdés – f pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

„f)  azok az információk, amelyeket a 2006/112/EK irányelv 143. cikke (2) bekezdésének a) és b) pontja alapján gyűjt össze, valamint a származási ország, a rendeltetési ország, az árukód, a pénznem, a teljes összeg, az árfolyam, az egyes tételek ára, valamint a nettó tömeg.;

„f)  azok az információk, amelyeket a 2006/112/EK irányelv 143. cikke (2) bekezdésének a) és b) pontja alapján gyűjt össze, valamint a származási ország, az exportőr azonosító adatai, a rendeltetési ország, az árukód, a pénznem, a teljes összeg, az árfolyam, a tételek ára, valamint a nettó tömeg.;

Módosítás    18

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – e pont

904/2010/EU rendelet

17 cikk – 3 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A Bizottság végrehajtási jogi aktusok útján meghatározza az e cikk (1) bekezdésének f) pontjában említett információk pontos kategóriáit. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat az 58. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni.;

(3)  A Bizottság végrehajtási jogi aktusok útján meghatározza az e cikk (1) bekezdésének f) pontjában említett információk nyújtásához szükséges formanyomtatványokon, sablonokban és eljárásokban szereplő konkrét kategóriákat. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat az 58. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni.

Módosítás    19

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont – a pont

904/2010/EU rendelet

21 cikk – 1 a bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1a)  Minden tagállam hozzáférést biztosít a 2006/112/EK irányelv 143. cikkének (2) bekezdésében előírt követelményeket ellenőrző tisztviselői számára az e rendelet 17. cikke (1) bekezdésének b) és c) pontjában említett információkhoz, amelyekhez a többi tagállam automatikus hozzáférést biztosít.;

(1a)  Minden tagállam hozzáférést biztosít a 2006/112/EK irányelv 143. cikkének (2) bekezdésében előírt követelményeket ellenőrző tisztviselői számára az e rendelet 17. cikke (1) bekezdésének b) és c) pontjában említett információkhoz, beleértve a minősített adóalanyok nyilvántartását, amelyekhez a többi tagállam automatikus hozzáférést biztosít.;

Módosítás    20

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont – b pont – i pont

904/2010/EU rendelet

21 cikk – 2 bekezdés – e pont – i pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

i.  a hozzáférés csalással kapcsolatos gyanú kivizsgálásához kapcsolódik, illetve a csalás elkövetőinek felderítésére vagy azonosítására szolgál;

i.  a hozzáférés csalással kapcsolatos gyanú kivizsgálásához kapcsolódik, illetve a csalás és a súlyos kötelességszegés elkövetőinek felderítésére vagy azonosítására szolgál;

Módosítás    21

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont – b pont – i pont

904/2010/EU rendelet

21 cikk – 2 bekezdés – e pont – ii pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

ii.  a hozzáférés a rendelet 36. cikkének (1) bekezdésében említettek szerinti Eurofisc-kapcsolattartó révén jön létre, aki az említett információkhoz való hozzáférést lehetővé tevő elektronikus rendszerben személyes felhasználói azonosítóval rendelkezik.;

ii.  a hozzáférés a rendelet 36. cikkének (1) bekezdésében említettek szerinti Eurofisc-kapcsolattartó révén jön létre, aki az említett információkhoz, valamint a minősített adóalanyok nyilvántartásához való hozzáférést lehetővé tevő elektronikus rendszerben személyes felhasználói azonosítóval rendelkezik

Módosítás    22

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont – c pont

904/2010/EU rendelet

21 cikk – 2 a bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A 17. cikk (1) bekezdésének f) pontjában említett információk vonatkozásában legalább a következő adatoknak hozzáférhetőknek kell lenniük:

(A magyar változatot nem érinti.)

Módosítás    23

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont – c pont

904/2010/EU rendelet

21 cikk – 2 a bekezdés – 1 albekezdés – a pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  az információt átvevő tagállam által kiadott héaazonosító számok;

a)  az információt átvevő tagállam által kiadott héaazonosító számok és a minősített adóalanyok nyilvántartása;

Módosítás    24

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont – c pont

904/2010/EU rendelet

21 cikk – 2 a bekezdés – 1 albekezdés – c pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  a származási ország, a rendeltetési ország, az árukód, a pénznem, a teljes összeg, az árfolyam, az egyes tételek ára és a nettó tömeg azon árubehozatal tekintetében, amelyet a b) pontban említett egyes személyek által az a) pontban említett héaazonosító számmal rendelkező egyes személyek részére történő Közösségen belüli termékértékesítés követ;

c)  a származási ország, a rendeltetési ország, az árukód, a pénznem, a teljes összeg, az árfolyam, a tételek ára és a nettó tömeg azon árubehozatal tekintetében, amelyet a b) pontban említett egyes személyek által az a) pontban említett héaazonosító számmal rendelkező egyes személyek részére történő Közösségen belüli termékértékesítés követ;

Módosítás    25

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont – c pont

904/2010/EU rendelet

21 cikk – 2 a bekezdés – 1 albekezdés – d pont – bevezető rész

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

  a származási ország, a rendeltetési ország, az árukód, a pénznem, a teljes összeg, az árfolyam, az egyes tételek ára és a nettó tömeg azon árubehozatal tekintetében, amelyet a b) pontban említett egyes személyek által egy másik tagállam által kiadott héaazonosító számmal rendelkező egyes személyek részére történő Közösségen belüli termékértékesítés követ, a következő feltételekkel:

  a származási ország, a rendeltetési ország, az árukód, a pénznem, a teljes összeg, az árfolyam, a tételek ára és a nettó tömeg azon árubehozatal tekintetében, amelyet a b) pontban említett egyes személyek által egy másik tagállam által kiadott héaazonosító számmal rendelkező egyes személyek részére történő Közösségen belüli termékértékesítés követ, a következő feltételekkel:

Módosítás    26

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont – c pont

904/2010/EU rendelet

21 cikk – 2 a bekezdés – 1 albekezdés – d pont – i pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

i.  a hozzáférés csalással kapcsolatos gyanú kivizsgálásához kapcsolódik, illetve a csalás elkövetőinek felderítésére vagy azonosítására szolgál;

i.  a hozzáférés csalással kapcsolatos gyanú kivizsgálásához kapcsolódik, illetve a csalás és a súlyos kötelességszegés elkövetőinek felderítésére vagy azonosítására szolgál;

Módosítás    27

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont

904/2010/EU rendelet

21 a cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – i pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

i.  a hozzáférés csalással kapcsolatos gyanú kivizsgálásához kapcsolódik, illetve a csalás elkövetőinek felderítésére vagy azonosítására szolgál;

i.  a hozzáférés csalással kapcsolatos gyanú kivizsgálásához kapcsolódik, illetve a csalás és a súlyos kötelességszegés elkövetőinek felderítésére vagy azonosítására szolgál;

Módosítás    28

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 8 pont – a pont

904/2010/EU rendelet

28 cikk – 2 a bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

„(2a)  A megkereső és a megkeresett hatóság közötti megállapodás alapján és az utóbbi által megállapított feltételekkel összhangban a megkereső hatóság felhatalmazott tisztviselői az 1. cikkben említett információk gyűjtése és cseréje céljából részt vehetnek a megkeresett tagállam területén elvégzett közigazgatási vizsgálatokban. Ezeket a közigazgatási vizsgálatokat a megkereső és a megkeresett hatóságok tisztviselői közösen végzik el. A megkereső hatóság tisztviselői ugyanazokat az ellenőrzési jogköröket gyakorolják, mint a megkeresett hatóság tisztviselői. A megkereső hatóság tisztviselői – kizárólag a folyamatban lévő közigazgatási vizsgálat céljából – ugyanazokba a helyiségekbe léphetnek be, és ugyanazokhoz a dokumentumokhoz férhetnek hozzá, mint a megkeresett hatóság tisztviselői. A megkereső és a megkeresett hatóság közötti megállapodás alapján és a megkeresett hatóság által megállapított feltételekkel összhangban a két hatóság közös ellenőrzési jelentést készíthet.”;

„(2a)  A megkereső és a megkeresett hatóság közötti megállapodás alapján és az utóbbi által megállapított feltételekkel összhangban a megkereső hatóság felhatalmazott tisztviselői az 1. cikkben említett információk gyűjtése és cseréje céljából részt vehetnek a megkeresett tagállam területén elvégzett közigazgatási vizsgálatokban. Ezeket a közigazgatási vizsgálatokat a megkereső és a megkeresett hatóságok tisztviselői közösen végzik el, a kölcsönös bizalom és a gyümölcsöző együttműködés szellemében, tiszteletben tartva az adott hatóságok közigazgatási gyakorlatait és a határon átnyúló héacsalás elleni küzdelem céljával a megkeresett hatóság tagállamának nemzeti jogszabályait. A megkereső hatóság tisztviselői – kizárólag a folyamatban lévő közigazgatási vizsgálat céljából – ugyanazokba a helyiségekbe léphetnek be, és ugyanazokhoz a dokumentumokhoz férhetnek hozzá, mint a megkeresett hatóság tisztviselői. A megkereső és a megkeresett hatóság közötti megállapodás alapján és a megkeresett hatóság által megállapított feltételekkel összhangban a részt vevő hatóságok közös ellenőrzési jelentést készíthetnek.”;

Módosítás    29

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 11 pont – a pont

904/2010/EU rendelet

33 cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  héacsalás elleni küzdelem terén folytatott többoldalú együttműködés elősegítése és megkönnyítése érdekében ez a fejezet létrehoz egy hálózatot, amely a célzott információk tagállamok közötti gyors cseréjére, feldolgozására és elemzésére, valamint az esetleges nyomonkövetési intézkedések összehangolására szolgál (a továbbiakban: Eurofisc).

(1)  héacsalás elleni küzdelem terén folytatott többoldalú együttműködés elősegítése és megkönnyítése érdekében ez a fejezet létrehoz egy hálózatot, amely a határokon átnyúló csalárd rendszerekre vonatkozó célzott információk tagállamok közötti gyors cseréjére, feldolgozására és elemzésére, valamint az esetleges nyomonkövetési intézkedések összehangolására szolgál (a továbbiakban: Eurofisc).

Módosítás    30

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 11 pont – b pont – i pont

904/2010/EU rendelet

33 cikk – 2 bekezdés – b pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  megvalósítják és koordinálják a célzott információk gyors többoldalú cseréjét, valamint közös feldolgozását és elemzését minden olyan területen, amelyen az Eurofisc működik (a továbbiakban: az Eurofisc tevékenységi területei);

b)  megvalósítják és koordinálják a határokon átnyúló csalárd rendszerekre vonatkozó célzott információk gyors többoldalú cseréjét, valamint közös feldolgozását és elemzését minden olyan területen, amelyen az Eurofisc működik (a továbbiakban: az Eurofisc tevékenységi területei);

Módosítás    31

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 11 pont – b pont – ii pont

904/2010/EU rendelet

33 cikk – 2 bekezdés – d pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d)  koordinálják a részt vevő tagállamok közigazgatási vizsgálatait, amelyek a 36. cikk (1) bekezdésében említett Eurofisc-kapcsolattartók által azonosított csalások gyanúsítottjaira és elkövetőire irányulnak.

d)  koordinálják a részt vevő tagállamok közigazgatási vizsgálatait, amelyek a 36. cikk (1) bekezdésében említett Eurofisc-kapcsolattartók által azonosított csalásokra irányulnak.

Módosítás    32

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 12 pont

904/2010/EU rendelet

34 cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az Eurofisc valamely tevékenységi területén való részvétel mellett döntő tagállamok aktívan részt vesznek a célzott információknak a valamennyi részt vevő tagállam közötti többoldalú cseréjében, ezen információk közös feldolgozásában és elemzésében, valamint az esetleges nyomonkövetési intézkedések összehangolásában.

(2)  Az Eurofisc valamely tevékenységi területén való részvétel mellett döntő tagállamok aktívan részt vesznek a határokon átnyúló csalárd rendszerekre vonatkozó célzott információknak a valamennyi részt vevő tagállam közötti többoldalú cseréjében, ezen információk közös feldolgozásában és elemzésében, valamint az esetleges nyomonkövetési intézkedések összehangolásában.

Módosítás    33

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 13 pont

904/2010/EU rendelet

35 cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Bizottság technikai és logisztikai segítséget nyújt az Eurofisc számára. A Bizottság nem fér hozzá az 1. cikkben említett információkhoz, amelyek cseréjére az Eurofisc útján sor kerülhet, kivéve az 55. cikk (2) bekezdésében előírt körülmények fennállása esetén.

A Bizottság megadja a szükséges technikai és logisztikai segítséget az Eurofisc számára. A Bizottság hozzáfér az 1. cikkben említett információkhoz, amelyek cseréjére az Eurofisc útján sor kerülhet, az 55. cikk (2) bekezdésében előírt körülmények fennállása esetén.

Módosítás    34

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 14 pont – c pont

904/2010/EU rendelet

36 cikk – 3 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Az Eurofisc tevékenységi területi koordinátorok – saját kezdeményezésükre vagy megkeresés alapján – az adott tevékenységi területben részt vevők által elfogadott feltételeknek megfelelően továbbíthatnak egyes begyűjtött és feldolgozott információkat az Europolnak és az Európai Csalás Elleni Hivatalnak.

(3)  Az Eurofisc tevékenységi területi koordinátorok – saját kezdeményezésükre vagy megkeresés alapján – az adott tevékenységi területben részt vevők által elfogadott feltételeknek megfelelően továbbítják a héával kapcsolatos legsúlyosabb határon átnyúló bűncselekményekre vonatkozó főbb információkat az Europolnak és az Európai Csalás Elleni Hivatalnak.

Módosítás    35

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 14 pont – c pont

904/2010/EU rendelet

36 cikk – 4 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  Az Eurofisc tevékenységi területi koordinátorok az Europoltól és az OLAF-tól kapott információkat elérhetővé teszik a többi részt vevő Eurofisc-kapcsolattartó számára; ezt az információcserét elektronikus úton kell végezni.

(4)  Az Eurofisc tevékenységi területi koordinátorok felkérhetik az Europolt és az OLAF-ot releváns információk nyújtására. Az Eurofisc tevékenységi területi koordinátorok az Europoltól és az OLAF-tól kapott információkat elérhetővé teszik a többi részt vevő Eurofisc-kapcsolattartó számára; ezt az információcserét elektronikus úton kell végezni.

Indokolás

Alapvető fontosságú az Eurofisc és az Europol közötti kétoldalú információcsere megvalósítása.

Módosítás    36

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 16 pont

904/2010/EU rendelet

48 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Amennyiben a letelepedés helye szerinti tagállamnak tudomására jut, hogy a 2008/9/EK tanácsi irányelv 5. cikkének megfelelően héa-visszatérítést kérelmező valamely adóalanynak nem vitatott héakötelezettsége áll fenn a letelepedés helye szerinti említett tagállamban, tájékoztathatja a visszatérítés helye szerinti tagállamot ezekről a kötelezettségekről annak érdekében, hogy a visszatérítés helye szerinti tagállam beleegyezést kérjen az adóalanytól ahhoz, hogy a héa-visszatérítés összege – a fennálló héakötelezettségek teljesítése céljából – közvetlenül a letelepedés helye szerinti tagállam számára kerüljön továbbításra. Ha az adóalany beleegyezik a továbbításba, akkor a visszatérítés helye szerinti tagállam az adóalany nevében – a fennálló héakötelezettség teljesítéséhez szükséges mértékben – továbbítja az összeget a letelepedés helye szerinti tagállamnak. A letelepedés helye szerinti tagállam a visszatérítés helye szerinti tagállam által továbbított összeg beérkezésétől számított 15 napon belül tájékoztatja az adóalanyt arról, hogy a továbbított összeg a héakötelezettség teljes vagy részleges teljesítésének felel-e meg.

Amennyiben a letelepedés helye szerinti tagállamnak tudomására jut, hogy a 2008/9/EK tanácsi irányelv 5. cikkének megfelelően héa-visszatérítést kérelmező valamely adóalanynak nem vitatott héakötelezettsége áll fenn a letelepedés helye szerinti említett tagállamban, tájékoztatja a visszatérítés helye szerinti tagállamot ezekről a kötelezettségekről annak érdekében, hogy a visszatérítés helye szerinti tagállam beleegyezést kérjen az adóalanytól ahhoz, hogy a héa-visszatérítés összege – a fennálló héakötelezettségek teljesítése céljából – közvetlenül a letelepedés helye szerinti tagállam számára kerüljön továbbításra. Ha az adóalany beleegyezik a továbbításba, akkor a visszatérítés helye szerinti tagállam az adóalany nevében – a fennálló héakötelezettség teljesítéséhez szükséges mértékben – továbbítja az összeget a letelepedés helye szerinti tagállamnak. A letelepedés helye szerinti tagállam a visszatérítés helye szerinti tagállam által továbbított összeg beérkezésétől számított 10 munkanapon belül tájékoztatja az adóalanyt arról, hogy a továbbított összeg a héakötelezettség teljes vagy részleges teljesítésének felel-e meg.

Módosítás    37

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 18 pont

904/2010/EU rendelet

49 cikk – 2 a bekezdés – 2 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A tagállamok közölhetik a közös héarendszer sérelmére elkövetett bűncselekményekkel kapcsolatban rendelkezésükre álló információkat az Európai Csalás Elleni Hivatallal, hogy az a megbízatásával összhangban megfelelő lépéseket vehessen fontolóra.

A 36. cikk (3) bekezdésének sérelme nélkül a tagállamok közölhetik a közös héarendszer sérelmére elkövetett bűncselekményekkel kapcsolatban rendelkezésükre álló információkat az Európai Csalás Elleni Hivatallal, hogy az a megbízatásával összhangban megfelelő lépéseket vehessen fontolóra.

Módosítás    38

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 18 a pont (új)

904/2010/EU rendelet

49 a cikk (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

18a.  A szöveg a következő cikkel egészül ki:

 

„49a. cikk

 

A tagállamok és a Bizottság közös rendszert hoznak létre a statisztikák gyűjtésére a Közösségen belüli héacsalás tekintetében, és a csalás miatti héaveszteségekre vonatkozó nemzeti becsléseket, valamint az Unió egészére vonatkozó becsléseket tesznek közzé. A Bizottság végrehajtási jogi aktusok útján elfogadja a statisztikák gyűjtésére szolgáló fenti rendszerre vonatkozó gyakorlati és eljárási szabályokat. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat az 58. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni.”

Módosítás    39

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 18 b pont (új)

904/2010/EU rendelet

50 cikk – 1 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

18b.  Az 50. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

 

„(1a)  Amennyiben egy tagállam az e rendelet II. és III. fejezetében előírtnál szélesebb körű információt nyújt egy harmadik országnak, ez a tagállam nem tagadhatja meg ezt az információt bármely olyan tagállam számára, amely együttműködést kér, vagy amelynek érdeke annak megszerzése.

Módosítás    40

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 19 pont – a pont

904/2010/EU rendelet

55 cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A Bizottság biztonsági akkreditációs hatósága által megfelelően akkreditált személyek hozzáférhetnek ezen információhoz, de csak a Bizottság által üzemeltetett és a tagállamok által e rendelet végrehajtása céljából használt elektronikus rendszer gondozásához, karbantartásához és fejlesztéséhez szükséges mértékben.

(2)  A Bizottság biztonsági akkreditációs hatósága által megfelelően akkreditált személyek hozzáférnek ezen információhoz, a Bizottság által üzemeltetett és a tagállamok által e rendelet végrehajtása céljából használt elektronikus rendszer gondozásához, karbantartásához és fejlesztéséhez, valamint e rendelet megfelelő végrehajtásához szükséges mértékben.”;

Módosítás    41

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 19 pont – b pont

904/2010/EU rendelet

55 cikk – 5 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)   Az ebben a rendeletben említett információk tárolására, feldolgozására vagy cseréjére az (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet(*) rendelkezéseit kell alkalmazni. A tagállamok e rendelet helyes alkalmazásának érdekében azonban korlátozzák az (EU) 2016/679 rendelet 12–22. cikkében, 5. cikkében és 34. cikkében meghatározott kötelezettségek és jogok alkalmazási körét az említett rendelet 23. cikke (1) bekezdésének e) pontjában említett érdekek védelme érdekében. Az ebben a rendeletben említett információkat csak az e rendelet 1. cikkének (1) bekezdésében említett célokból lehet feldolgozni és tárolni, ezen információk megőrzési idejét pedig az említett célok eléréséhez szükséges időtartamra kell korlátozni.”

(5)   Az ebben a rendeletben említett információk tárolására, feldolgozására vagy cseréjére az (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet(*) rendelkezéseit kell alkalmazni. A tagállamok e rendelet helyes alkalmazásának érdekében azonban korlátozzák az (EU) 2016/679 rendelet 12–22. cikkében, 5. cikkében és 34. cikkében meghatározott kötelezettségek és jogok alkalmazási körét az említett rendelet 23. cikke (1) bekezdésének e) pontjában említett érdekek védelme érdekében. Az ebben a rendeletben említett információk feldolgozását és tárolását csak az e rendelet 1. cikkének (1) bekezdésében említett célokból lehet jóváhagyni, ezen információk megőrzési idejét pedig az említett célok eléréséhez szükséges időtartamra kell korlátozni.”


INDOKOLÁS

A hozzáadottérték-adó (héa) fontos adóbevételi forrás a tagállamok számára. Ám a csalások miatt egyes országok elesnek e bevétel egy részétől. A héával kapcsolatos, határon átnyúló adócsalás a tagállamok előtt álló fő problémák egyike. A tagállamok közötti kereskedelem adóztatásának jelenlegi rendszere nem képes lépést tartani a gazdaság gyorsuló ütemével.

Az előadó üdvözli a Bizottság javaslatát a tagállamok közötti együttműködés megerősítésére, amely segítené őket a héacsalások elleni könnyebb, gyorsabb és hatékonyabb küzdelemben. Azonban szükség van pár fejlesztésre.

Az előadó úgy véli, hogy a jogalkotási javaslatban meg kell találnia a megfelelő egyensúlyt az információ iránti kérelem és annak elemzése, másrészről pedig az adatvédelem és a magánélet védelme között. Ezért több olyan módosítás is benyújtásra került, amelyek célja, hogy pontosabban meghatározzák az Eurofisc tevékenységének, valamint az információk hatóságok általi feldolgozásának felhasználásának korlátait. Hivatkozások kerültek beillesztésre a vonatkozó adatvédelmi jogszabályokra.

Hasonlóképp a javaslat annak érdekében is javításra került, hogy jobb egyensúlyt teremtsen a megkereső és a megkeresett hatóságok között. A megkereső hatóságokat azon képességének gyengítése nélkül, hogy közigazgatási vizsgálatot indítsanak, a megkeresett hatóságok jogai így jobban érvényesíthetők. Továbbá, egy egyszerűsített mechanizmus került bevezetésre arra nézve, hogy a tagállamok hogyan kezeljék a fennálló héakötelezettségeket. A dosszié alakulása miatt az előadó törölte a minősített adóalanyra vonatkozó rendelkezéseket.

Az egyéb kisebb módosítások révén az előadó arra törekedett, hogy továbbfejlessze és pontosítsa a javaslatot.


ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím

Módosított javaslat a 904/2010/EU rendeletnek a hozzáadottérték-adó területén történő közigazgatási együttműködés megerősítésére irányuló intézkedések tekintetében történő módosításáról szóló tanácsi rendeletre

Hivatkozások

COM(2017)0706 – C8-0441/2017 – COM(2017)0567 – C8-0362/2017 – 2017/0248(CNS)

Az Európai Parlamenttel folytatott konzultáció dátuma

23.10.2017

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ECON

26.10.2017

 

 

 

Véleménynyilvánításra felkért bizottságok

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

JURI

26.10.2017

 

 

 

Nem nyilvánított véleményt

       A határozat dátuma

JURI

20.11.2017

 

 

 

Előadók

       A kijelölés dátuma

Roberts Zīle

14.12.2017

 

 

 

Vizsgálat a bizottságban

16.5.2018

18.6.2018

 

 

Az elfogadás dátuma

19.6.2018

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

51

2

3

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Gerolf Annemans, Burkhard Balz, Hugues Bayet, Pervenche Berès, David Coburn, Thierry Cornillet, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Sven Giegold, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Barbara Kappel, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Werner Langen, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Alex Mayer, Bernard Monot, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Sirpa Pietikäinen, Anne Sander, Alfred Sant, Martin Schirdewan, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker, Marco Zanni

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Andrea Cozzolino, Ashley Fox, Doru-Claudian Frunzulică, Syed Kamall, Alain Lamassoure, Thomas Mann, Luigi Morgano, Michel Reimon, Joachim Starbatty

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Jens Gieseke, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Rupert Matthews

Benyújtás dátuma

22.6.2018


AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

51

+

ALDE

Thierry Cornillet, Petr Ježek, Caroline Nagtegaal, Ramon Tremosa i Balcells

ECR

Ashley Fox, Syed Kamall, Rupert Matthews, Stanisław Ożóg, Joachim Starbatty, Kay Swinburne

ENF

Barbara Kappel

GUE/NGL

Martin Schirdewan, Miguel Viegas

PPE

Burkhard Balz, Markus Ferber, Jens Gieseke, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Esther de Lange, Werner Langen, Ivana Maletić, Thomas Mann, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Anne Sander, Theodor Dumitru Stolojan

S&D

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Andrea Cozzolino, Jonás Fernández, Doru-Claudian Frunzulică, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Cătălin Sorin Ivan, Olle Ludvigsson, Alex Mayer, Luigi Morgano, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

VERTS/ALE

Sven Giegold, Philippe Lamberts, Michel Reimon, Ernest Urtasun

2

-

EFDD

David Coburn, Marco Valli

3

0

EFDD

Bernard Monot

ENF

Gerolf Annemans, Marco Zanni

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodik

Utolsó frissítés: 2018. június 29.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat