Ziņojums - A8-0215/2018Ziņojums
A8-0215/2018

  ZIŅOJUMS par grozītu priekšlikumu Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 904/2010 par administratīvu sadarbību un krāpšanas apkarošanu pievienotās vērtības nodokļa jomā

  22.6.2018 - (COM(2017)0706 – C8-0441/2017 – 2017/0248(CNS)) - *

  Ekonomikas un monetārā komiteja
  Referents: Roberts Zīle


  Procedūra : 2017/0248(CNS)
  Dokumenta lietošanas cikls sēdē
  Dokumenta lietošanas cikls :  
  A8-0215/2018
  Iesniegtie teksti :
  A8-0215/2018
  Debates :
  Pieņemtie teksti :

  EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

  par grozītu priekšlikumu Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 904/2010 par administratīvu sadarbību un krāpšanas apkarošanu pievienotās vērtības nodokļa jomā

  (COM(2017)0706 – C8-0441/2017 – 2017/0248(CNS))

  (Īpašā likumdošanas procedūra — apspriešanās)

  Eiropas Parlaments,

  –  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Padomei (COM(2017)0706),

  –  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 113. pantu, saskaņā ar kuru Padome ar to ir apspriedusies (C8-0441/2017),

  –  ņemot vērā Reglamenta 78.c pantu,

  –  ņemot vērā Ekonomikas un monetārās komitejas ziņojumu (A8-0215/2018),

  1.  apstiprina grozīto Komisijas priekšlikumu;

  2.  tādēļ aicina Komisiju grozīt savu priekšlikumu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 293. panta 2. punktu;

  3.  aicina Padomi informēt Parlamentu, ja tā ir paredzējusi izmaiņas Parlamenta apstiprinātajā tekstā;

  4.  prasa Padomei vēlreiz ar to apspriesties, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt Komisijas priekšlikumu;

  5.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo nostāju Padomei, Komisijai un dalībvalstu parlamentiem.

  Grozījums Nr.  1

  Regulas priekšlikums

  1.a apsvērums (jauns)

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

   

  (1a)  Krāpšana PVN jomā bieži vien ir saistīta ar organizēto noziedzību, un ļoti mazs šo organizēto tīklu skaits var būt atbildīgs par pārrobežu krāpšanu PVN jomā miljardiem euro vērtībā, kas skar ne tikai nodokļu iekasēšanu dalībvalstīs, bet arī negatīvi ietekmē Savienības pašu resursus. Tādēļ dalībvalstis kopā ir atbildīgas par PVN ieņēmumu aizsardzību visās dalībvalstīs.

  Grozījums Nr.    2

  Regulas priekšlikums

  2. apsvērums

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  (2)  Lai cīnītos pret krāpšanu PVN jomā, bieži ir nepieciešams veikt administratīvo procedūru, it īpaši tādos gadījumos, kad nodokļa maksātājs neveic uzņēmējdarbību tajā dalībvalstī, kurā ir jāmaksā nodoklis. Lai nodrošinātu PVN pienācīgu piedziņu un lai nodokļu iestādes un uzņēmumi izvairītos no dubulta darba un administratīvā sloga, tad gadījumā, ja vismaz divas dalībvalstis uzskata, ka par summām, ko deklarējis nodokļa maksātājs, kurš neveic uzņēmējdarbību tās teritorijā, bet ir tur apliekams ar nodokli, ir nepieciešama administratīvā procedūra, šī procedūra būtu jāsāk tai dalībvalstij, kurā nodokļa maksātājs veic uzņēmējdarbību, un pieprasījuma iesniedzējām dalībvalstīm būtu minētajai valstij jāpalīdz, aktīvi piedaloties auditā.

  (2)  Lai cīnītos pret krāpšanu PVN jomā, bieži ir nepieciešama administratīva procedūra, it īpaši tādos gadījumos, kad nodokļa maksātājs neveic uzņēmējdarbību tajā dalībvalstī, kurā ir jāmaksā nodoklis. Lai nodrošinātu PVN pienācīgu piedziņu, izvairītos no dubulta darba un mazinātu nodokļu iestāžu un uzņēmumu administratīvo slogu, par summām, ko deklarējis nodokļa maksātājs, kurš neveic uzņēmējdarbību dalībvalsts teritorijā, bet ir tajā apliekams ar nodokli, ir jāveic administratīvā procedūra. Dalībvalstij, kurā nodokļa maksātājs veic uzņēmējdarbību, ir jāsāk šī procedūra, un pieprasījuma iesniedzējai(-ām) dalībvalstij(-īm) būtu minētajai valstij jāpalīdz, aktīvi piedaloties minētajā procedūrā.

  Grozījums Nr.    3

  Regulas priekšlikums

  11. apsvērums

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  (11)  Lai faktiski un efektīvi nodrošinātu kontroli attiecībā uz PVN pārrobežu darījumos, Regulā (ES) Nr. 904/2010 ir paredzēta iespēja vienas dalībvalsts amatpersonām atrasties administratīvajos birojos citā dalībvalstī un tur piedalīties administratīvajās procedūrās. Lai uzlabotu nodokļu iestāžu spējas pārbaudīt pārrobežu preču piegādes un pakalpojumu sniegšanu, būtu jāparedz kopīgi auditi, kas ierēdņiem no divām vai vairākām dalībvalstīm ļauj veidot kopīgu audita grupu un aktīvi piedalīties kopīgā administratīvā procedūrā,

  (11)  Lai faktiski un efektīvi nodrošinātu kontroli attiecībā uz PVN pārrobežu darījumos, Regulā (ES) Nr. 904/2010 ir paredzēta iespēja vienas dalībvalsts amatpersonām atrasties administratīvajos birojos citā dalībvalstī un tur piedalīties administratīvajās procedūrās. Lai uzlabotu nodokļu iestāžu spējas pārbaudīt pārrobežu preču piegādes un pakalpojumu sniegšanu, nodrošinot šīm iestādēm papildu tehniskos un cilvēkresursus, būtu jāparedz kopīgas revīzijas, kas ierēdņiem no divām vai vairākām dalībvalstīm ļauj veidot kopīgu revīzijas grupu un sadarbības un efektivitātes nodrošināšanas gaisotnē aktīvi piedalīties kopīgā administratīvā procedūrā, ievērojot nosacījumus, par kuriem dalībvalstīm jāvienojas, lai atklātu un apkarotu pārrobežu krāpšanu PVN jomā, kas patlaban nodara kaitējumu dalībvalstu nodokļu bāzei.

  Grozījums Nr.    4

  Regulas priekšlikums

  13. apsvērums

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  (13)  Lai cīnītos pret vissmagakajām pārrobežu krāpšanas shēmām, ir nepieciešams precizēt un pilnveidot Eurofisc pārvaldību, uzdevumus un darbību. Eurofisc koordinācijas ierēdņiem būtu jānodrošina ātra piekļuve visai nepieciešamajai informācijai, tās ātra apmaiņa, apstrāde un analīze, kā arī iespēja koordionēt jebkādus turpmākus pasākumus. Turklāt ir nepieciešams uzlabot sadarbību ar citām iestādēm, kas ir iesaistītas cīņā pret krāpšanu PVN jomā Savienības līmenī, it īpaši izmantojot konkrētas informācijas apmaiņu ar Eiropolu un Eiropas Biroju krāpšanas apkarošanai. Tādēļ Eurofisc koordinācijas ierēdņiem būtu jānodrošina iespēja kopīgi izmantot informāciju un izlūkdatus, spontāni vai pēc pieprasījuma, ar Eiropolu un Eiropas Biroju krāpšanas apkarošanai. Tādējādi Eurofisc koordinācijas ierēdņiem būtu iespējas saņemt Eiropola un Eiropas Biroja krāpšanas apkarošanai rīcībā esošo informāciju un izlūkdatus, lai identificētu faktiskos krāpšanas veicējus PVN jomā .

  (13)  Lai cīnītos pret vissmagakajām pārrobežu krāpšanas shēmām, ir nepieciešams precizēt un pilnveidot Eurofisc pārvaldību, uzdevumus un darbību. Eurofisc koordinācijas ierēdņiem būtu jānodrošina ātra piekļuve visai nepieciešamajai informācijai, tās ātra apmaiņa, apstrāde un analīze, kā arī iespēja koordionēt jebkādus turpmākus pasākumus. Turklāt ir nepieciešams uzlabot sadarbību ar citām iestādēm, kas ir iesaistītas cīņā pret krāpšanu PVN jomā Savienības līmenī, it īpaši izmantojot konkrētas informācijas apmaiņu ar Eiropolu un Eiropas Biroju krāpšanas apkarošanai. Tādēļ Eurofisc koordinācijas ierēdņiem būtu spontāni vai pēc pieprasījuma jādalās ar informāciju un izlūkdatiem ar Eiropolu, Eiropas Biroju krāpšanas apkarošanai un — iesaistīto dalībvalstu gadījumā — ar Eiropas Prokuratūru, jo īpaši saistībā ar aizdomām par krāpšanu PVN jomā, kas pārsniedz konkrētu summu. Tādējādi Eurofisc koordinācijas ierēdņiem būtu iespējas saņemt Eiropola un Eiropas Biroja krāpšanas apkarošanai rīcībā esošo informāciju un izlūkdatus, lai identificētu faktiskos krāpšanas veicējus PVN jomā .

  Grozījums Nr.    5

  Regulas priekšlikums

  15. apsvērums

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  (15)  Organizējot pieprasījumu par PVN atmaksu pārsūtīšanu atbilstoši Padomes Direktīvas 2008/9/EK35 5. pantam, rodas iespēja samazināt administratīvo slogu kompetentajām iestādēm, lai piedzītu nesamaksātos PVN parādus dalībvalstī, kurā tiek veikta uzņēmējdarbība.

  (15)  Organizējot pieprasījumu par PVN atmaksu pārsūtīšanu atbilstoši Padomes Direktīvas 2008/9/EK35 5. pantam, rodas iespēja samazināt kompetento iestāžu administratīvo slogu nesamaksāto nodokļu saistību piedziņā dalībvalstī, kurā tiek veikta uzņēmējdarbība.

  __________________

  __________________

  35 Padomes Direktīva 2008/9/EK (2008. gada 12. februāris), ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Direktīvā 2006/112/EK paredzētajai pievienotās vērtības nodokļa atmaksāšanai nodokļa maksātājiem, kas neveic uzņēmējdarbību attiecīgās valsts teritorijā, bet veic uzņēmējdarbību citā dalībvalstī (OV L 44, 20.2.2008., 23. lpp.).

  35 Padomes Direktīva 2008/9/EK (2008. gada 12. februāris), ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Direktīvā 2006/112/EK paredzētajai pievienotās vērtības nodokļa atmaksāšanai nodokļa maksātājiem, kas neveic uzņēmējdarbību attiecīgās valsts teritorijā, bet veic uzņēmējdarbību citā dalībvalstī (OV L 44, 20.2.2008., 23. lpp.).

  Grozījums Nr.    6

  Regulas priekšlikums

  16. apsvērums

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  (16)  Lai Savienības finanšu intereses aizsargātu pret smagu pārrobežu krāpšanu PVN jomā, dalībvalstīm, kas ir iesaistītas Eiropas Prokuratūrā, būtu minētajai iestādei jāpaziņo, tostarp ar Eurofisc koordinācijas ierēdņu starpniecību, informācija par vissmagākajiem pārkāpumiem PVN jomā, kā minēts Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas (ES) 2017/1371 2. panta 2. punktā36.

  (16)  Lai Savienības finanšu intereses aizsargātu pret smagu pārrobežu krāpšanu PVN jomā, dalībvalstīm, kas ir iesaistītas Eiropas Prokuratūras darbā, būtu minētajai iestādei savlaicīgi jāpaziņo, tostarp ar Eurofisc koordinācijas ierēdņu starpniecību, informācija par vissmagākajiem pārkāpumiem PVN jomā, kā minēts Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas (ES) 2017/1371 2. panta 2. punktā36.

  __________________

  __________________

  36 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2017/1371 (2017. gada 5. jūlijs) par cīņu pret krāpšanu, kas skar Savienības finanšu intereses, izmantojot krimināltiesības (OV L 198, 28.7.2017., 29. lpp.).

  36 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2017/1371 (2017. gada 5. jūlijs) par cīņu pret krāpšanu, kas skar Savienības finanšu intereses, izmantojot krimināltiesības (OV L 198, 28.7.2017., 29. lpp.).

  Grozījums Nr.    7

  Regulas priekšlikums

  18. apsvērums

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  (18)  Komisija var piekļūt informācijai, kas paziņota vai apkopota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 904/2010, tikai tiktāl, ciktāl tas ir vajadzīgs Komisijas uzturēto elektronisko sistēmu, ko dalībvalstis izmanto šīs regulas nolūkiem, apkopei, uzturēšanai un izstrādei.

  (18)  Komisijai vajadzētu būt piekļuvei informācijai, kas paziņota vai apkopota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 904/2010, tiktāl, ciktāl tas ir vajadzīgs Komisijas uzturēto elektronisko sistēmu, ko dalībvalstis izmanto šīs regulas nolūkiem, apkopei, uzturēšanai un izstrādei un šīs regulas pienācīgas īstenošanas nodrošināšanai. Turklāt Komisijai vajadzētu būt iespējai veikt apmeklējumus dalībvalstīs, lai novērtētu, kā tiek īstenota administratīvās sadarbības kārtība.

  Grozījums Nr.    8

  Regulas priekšlikums

  19. apsvērums

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  (19)  Šīs regulas nolūkiem ir lietderīgi apsvērt dažu tādu tiesību un pienākumu ierobežošanu, kas noteikti Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) 2016/67937, lai aizsargātu intereses, kuras noteiktas minētās regulas 23. panta 1. punkta e) apakšpunktā. Šādi ierobežojumi ir vajadzīgi un samērīgi, ņemot vērā iespējamos ieņēmumu zaudējumus dalībvalstīs un informācijas pieejamības īpašo nozīmi krāpšanas apkarošanas efektivitātes nodrošināšanā.

  (19)  Šīs regulas nolūkiem ir lietderīgi apsvērt dažu tādu tiesību un pienākumu ierobežošanu, kas noteikti Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) 2016/67937, lai aizsargātu intereses, kuras noteiktas minētās regulas 23. panta 1. punkta e) apakšpunktā. Šādi ierobežojumi ir vajadzīgi un samērīgi, ņemot vērā iespējamos ieņēmumu zaudējumus dalībvalstīs un informācijas pieejamības īpašo nozīmi krāpšanas apkarošanas efektivitātes nodrošināšanā. Šādiem ierobežojumiem tomēr nevajadzētu pārsniegt to, kas ir noteikti vajadzīgs, lai sasniegtu minēto mērķi, un tiem jāatbilst augstajām prasībām, kas paredzētas Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 52. panta 1. punktā. Turklāt visiem turpmākajiem šīs regulas īstenošanas tiesību aktiem būtu jāatbilst datu aizsardzības prasībām, kas noteiktas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) 2016/679 un Regulā (EK) Nr. 45/200137a.

  __________________

  __________________

  37 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (OV L 119, 4.5.2016., 1. lpp.).

  37 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (OV L 119, 4.5.2016., 1. lpp.).

   

  37a Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 18. decembra Regula (EK) Nr. 45/2001 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Kopienas iestādēs un struktūrās un par šādu datu brīvu apriti (OV L 8, 12.1.2001., 1. lpp.).

  Grozījums Nr.    9

  Regulas priekšlikums

  20.a apsvērums (jauns)

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

   

  (20a)  Ņemot vērā to, ka tikai neliela daļa dalībvalstu publicē aplēses par krāpnieciskas darbības Kopienā radītajiem PVN ieņēmumu zaudējumiem, salīdzināmi dati par krāpniecisku darbību Kopienā PVN jomā palīdzētu dalībvalstīm mērķtiecīgāk sadarboties. Tāpēc Komisijai kopā ar dalībvalstīm būtu jāizstrādā vienota statistiska pieeja krāpšanas PVN jomā apmēra noteikšanai un analizēšanai.

  Grozījums Nr.    10

  Regulas priekšlikums

  1. pants – 1. daļa – 1. punkts – b apakšpunkts

  Regula (ES) Nr. 904/2010

  7. pants – 4. punkts

   

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  4.  Pieprasījumā, kas minēts 1. punktā, var būt iekļauts pamatots pieprasījums uzsākt īpašu administratīvo procedūru. Pieprasījuma saņēmēja iestāde uzsāk administratīvo procedūru sadarbībā ar pieprasījuma iesniedzēju iestādi. Var izmantot šīs regulas 28. līdz 30. pantā minētos līdzekļus un procedūras. Ja pieprasījuma saņēmēja iestāde uzskata, ka nekāda administratīvā procedūra nav vajadzīga, tā nekavējoties paziņo pieprasījuma iesniedzējai iestādei par attiecīgajiem iemesliem.

  4.  Ja kādas dalībvalsts kompetentā iestāde uzskata, ka ir jāveic administratīva procedūra, tā iesniedz pamatotu pieprasījumu. Pieprasījuma saņēmēja iestāde neatsakās uzsākt procedūru. Ja informācija jau ir pieejama, pieprasījuma saņēmēja iestāde nekavējoties to sniedz pieprasījuma iesniedzējai iestādei. Ja pieprasījuma iesniedzēja dalībvalsts nav apmierināta ar saņemto informāciju, tā informē pieprasījuma saņēmēju dalībvalsti, ka turpinās administratīvo procedūru.

  Neatkarīgi no pirmās daļas procedūras par tāda nodokļa maksātāja, kurš veic uzņēmējdarbību pieprasījuma saņēmējas iestādes dalībvalstī, deklarētajām summām, par ko ir iekasējams nodoklis dalībvalstī, kurā atrodas pieprasījuma iesniedzēja iestāde, var atteikt tikai, pamatojoties uz jebkuru no šādiem iemesliem:

  Šādu administratīvo procedūru, ievērojot saņēmējā dalībvalstī spēkā esošos noteikumus, veic pieprasījuma iesniedzējas un pieprasījuma saņēmējas iestādes ierēdņi. Pieprasījuma iesniedzējas iestādes ierēdņi īsteno tādas pašas pārbaužu veikšanas pilnvaras kā pieprasījuma saņēmējas iestādes ierēdņiem uzticētās pilnvaras. Pieprasījuma iesniedzējas iestādes ierēdņiem vienīgi nolūkā veikt administratīvu procedūru jo īpaši ir pieejamas tās pašas telpas un tie paši dokumenti, kuri ir pieejami pieprasījuma saņēmējas iestādes ierēdņiem.

  a)  pamatojoties uz 54. panta 1. punktā minētajiem iemesliem, ko pieprasījuma saņēmēja iestāde attiecībā uz šā punkta un 54. panta 1. punkta mijiedarbību izvērtējusi saskaņā ar Paraugprakses paziņojumu, ko pieņem saskaņā ar 58. panta 2. punktā paredzēto procedūru;

   

  b)  pamatojoties uz 54. panta 2., 3. un 4. punktā minētajiem iemesliem;

   

  c)  pamatojoties uz to, ka pieprasījuma saņēmēja iestāde par to pašu nodokļa maksātāju jau ir sniegusi pieprasījuma iesniedzējai iestādei informāciju, kas iegūta administratīvajā procedūrā, kura veikta mazāk nekā pirms diviem gadiem.

   

  Ja pieprasījuma saņēmēja iestāde atsakās veikt otrajā daļā minēto administratīvo procedūru, pamatojoties uz a) vai b) apakšpunktā izklāstītajiem iemesliem, tā tomēr paziņo pieprasījuma iesniedzējai iestādei to attiecīgo piegāžu un pakalpojumu datumus un summas, ko nodokļa maksātājs dalībvalstī, kurā atrodas pieprasījuma iesniedzēja iestāde, ir veicis pēdējo divu gadu laikā.

   

  Ja vismaz divu dalībvalstu kompetentās iestādes uzskata, ka administratīva procedūra ir nepieciešama, pieprasījuma saņēmēja iestāde neatsakās uzsākt procedūru. Dalībvalstis nodrošina, ka minēto pieprasījuma iesniedzēju iestāžu un pieprasījuma saņēmējas iestādes starpā tiek noteikta darba kārtība, kas paredz, ka pieprasījuma iesniedzēju iestāžu pilnvarotie ierēdņi piedalās pieprasījuma saņēmējas iestādes teritorijā notiekošajā administratīvajā procedūrā, lai iegūtu otrajā daļā minēto informāciju. Šādu administratīvo procedūru kopīgi veic pieprasījuma saņēmējas iestādes un pieprasījuma iesniedzēju iestāžu ierēdņi. Pieprasījuma iesniedzēju iestāžu ierēdņi īsteno tādas pašas pārbaužu veikšanas pilnvaras kā pieprasījuma saņēmējas iestādes ierēdņiem uzticētās pilnvaras. Pieprasījuma iesniedzēju iestāžu ierēdņiem vienīgi nolūkā veikt administratīvu procedūru ir pieejamas tās pašas telpas un tie paši dokumenti, kuri ir pieejami pieprasījuma saņēmējas iestādes ierēdņiem.

   

  Pamatojums

  ES ir jāizstrādā efektīvi pārbaužu mehānismi. Tāpēc ir svarīgi ļaut vienai dalībvalstij pieprasīt, lai tiktu veikta administratīva procedūra, un tajā piedalīties. Bieži vien lietu labāk pārzina pieprasījuma iesniedzējas valsts ierēdņi, tādēļ ir svarīgi, lai viņi varētu aktīvi piedalīties pārbaudē, vienlaikus ievērojot attiecīgajā valstī spēkā esošos tiesību aktu noteikumus.

  Grozījums Nr.    11

  Regulas priekšlikums

  1. pants – 1. daļa – 1. punkts – b apakšpunkts

  Regula (ES) Nr. 904/2010

  7. pants – 4. punkts – 1. daļa

   

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  Pieprasījumā, kas minēts 1. punktā, var būt iekļauts pamatots pieprasījums uzsākt īpašu administratīvo procedūru. Pieprasījuma saņēmēja iestāde uzsāk administratīvo procedūru sadarbībā ar pieprasījuma iesniedzēju iestādi. Var izmantot šīs regulas 28. līdz 30. pantā minētos līdzekļus un procedūras. Ja pieprasījuma saņēmēja iestāde uzskata, ka nekāda administratīvā procedūra nav vajadzīga, tā nekavējoties paziņo pieprasījuma iesniedzējai iestādei par attiecīgajiem iemesliem.

  Ja kādas dalībvalsts kompetentā iestāde uzskata, ka ir jāveic administratīva procedūra, tā iesniedz pamatotu pieprasījumu. Pieprasījuma saņēmēja iestāde neatsakās uzsākt šo procedūru un, ja informācija jau ir pieejama, pieprasījuma saņēmēja iestāde to nekavējoties sniedz pieprasījuma iesniedzējām iestādēm. Ja pieprasījuma iesniedzēja dalībvalsts nav apmierināta ar saņemto informāciju, tā informē pieprasījuma saņēmēju dalībvalsti, ka turpinās administratīvo procedūru. Šādu administratīvo procedūru, ievērojot saņēmējā dalībvalstī spēkā esošos noteikumus, veic pieprasījuma iesniedzējas un pieprasījuma saņēmējas iestādes ierēdņi. Pieprasījuma iesniedzējas iestādes ierēdņi īsteno tādas pašas pārbaužu veikšanas pilnvaras kā pieprasījuma saņēmējas iestādes ierēdņiem uzticētās pilnvaras. Pieprasījuma iesniedzējas iestādes ierēdņiem vienīgi nolūkā veikt administratīvu procedūru jo īpaši ir pieejamas tās pašas telpas un tie paši dokumenti, kuri ir pieejami pieprasījuma saņēmējas iestādes ierēdņiem.

  Pamatojums

  Veidojot nelielu vienoto kontaktpunktu, ievērojama daļa valstu PVN tiks iekasēta citās dalībvalstīs. Tāpēc ir ārkārtīgi svarīgi, lai ES būtu efektīvas pārbaužu sistēmas. Šajā nolūkā tiek ierosināts ļaut vienai dalībvalstij pieprasīt, lai tiktu veikta administratīva procedūra, un tajā piedalīties. Bieži vien lietu labāk pārzina pieprasījuma iesniedzējas valsts ierēdņi, tādēļ ir svarīgi, lai viņi varētu aktīvi piedalīties pārbaudē, vienlaikus ievērojot attiecīgajā valstī spēkā esošos tiesību aktu noteikumus.

  Grozījums Nr.    12

  Regulas priekšlikums

  1. pants – 1. daļa – 1. punkts – b apakšpunkts

  Regula (ES) Nr. 904/2010

  7. pants – 4. punkts – 4. daļa

   

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  Ja vismaz divu dalībvalstu kompetentās iestādes uzskata, ka administratīva procedūra ir nepieciešama, pieprasījuma saņēmēja iestāde neatsakās uzsākt procedūru. Dalībvalstis nodrošina, ka minēto pieprasījuma iesniedzēju iestāžu un pieprasījuma saņēmējas iestādes starpā tiek noteikta darba kārtība, kas paredz, ka pieprasījuma iesniedzēju iestāžu pilnvarotie ierēdņi piedalās pieprasījuma saņēmējas iestādes teritorijā notiekošajā administratīvajā procedūrā, lai iegūtu otrajā daļā minēto informāciju. Šādu administratīvo procedūru kopīgi veic pieprasījuma saņēmējas iestādes un pieprasījuma iesniedzēju iestāžu ierēdņi. Pieprasījuma iesniedzēju iestāžu ierēdņi īsteno tādas pašas pārbaužu veikšanas pilnvaras kā pieprasījuma saņēmējas iestādes ierēdņiem uzticētās pilnvaras. Pieprasījuma iesniedzēju iestāžu ierēdņiem vienīgi nolūkā veikt administratīvu procedūru ir pieejamas tās pašas telpas un tie paši dokumenti, kuri ir pieejami pieprasījuma saņēmējas iestādes ierēdņiem.

  Ja kādas dalībvalsts kompetentā iestāde uzskata, ka ir jāveic administratīva procedūra, tā iesniedz pienācīgi pamatotu pieprasījumu. Pieprasījuma saņēmēja iestāde neatsakās uzsākt attiecīgo procedūru un, ja informācija jau ir pieejama, sniedz to pieprasījuma iesniedzējai iestādei pirms jebkāda pieprasījuma saņemšanas. Dalībvalstis nodrošina, ka minētās pieprasījuma iesniedzējas iestādes un pieprasījuma saņēmējas iestādes starpā tiek noteikta darba kārtība, kas paredz, ka pieprasījuma iesniedzējas iestādes pilnvarotie ierēdņi piedalās pieprasījuma saņēmējas iestādes teritorijā notiekošajā administratīvajā procedūrā, lai iegūtu otrajā daļā minēto informāciju. Šādu administratīvo procedūru sadarbības un efektivitātes nodrošināšanas gaisotnē kopīgi veic pieprasījuma iesniedzējas un pieprasījuma saņēmējas iestādes ierēdņi. Pieprasījuma iesniedzējas iestādes ierēdņiem ir pieejama tā pati informācija, dokumenti un telpas, un tie, ciktāl to ļauj pieprasījuma saņēmējas dalībvalsts tiesību akti, var tieši izjautāt personas, lai atklātu un apkarotu pārrobežu krāpšanu PVN jomā, kas patlaban nodara kaitējumu valstu nodokļu bāzei.

  Grozījums Nr.    13

  Regulas priekšlikums

  1. pants – 1. daļa – 1.a punkts (jauns)

  Regula (ES) Nr. 904/2010

  12.a pants (jauns)

   

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

   

  (1a)  regulā iekļauj šādu pantu:

   

  “12.a pants

   

  Visas dalībvalstis īsteno darbības mērķu kopumu novēlotu atbilžu īpatsvara samazināšanai un informācijas pieprasījumu kvalitātes uzlabošanai un informē Komisiju par šo mērķu sasniegšanu.”

  Grozījums Nr.    14

  Regulas priekšlikums

  1. pants – 1. daļa – 2. punkts

  Regula (ES) Nr. 904/2010

  13. pants – 3. punkts

   

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  3.  Informāciju nosūta, izmantojot standarta veidlapas vai citus līdzekļus, ko attiecīgās kompetentās iestādes uzskata par piemērotiem. Komisija standarta veidlapas nosaka, pieņemot īstenošanas aktus. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 58. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru.

  3.  Informāciju nosūta, izmantojot standarta veidlapas vai citus līdzekļus, ko attiecīgās kompetentās iestādes uzskata par piemērotiem. Komisija nosaka standarta veidlapas, pieņemot īstenošanas aktus. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 58. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru.

  Grozījums Nr.    15

  Regulas priekšlikums

  1. pants – 1. daļa – 2.a punkts (jauns)

  Regula (ES) Nr. 904/2010

  14. pants – 1. punkts – 2. daļa

   

  Present text

  Grozījums

   

  (2a)  regulas 14. panta 1. punkta otro daļu aizstāj ar šādu:

  “Dalībvalsts var atturēties no līdzdalības vienas vai vairāku informācijas kategoriju automātiskā apmaiņā, ja informācijas vākšanai šādai apmaiņai būtu nepieciešams PVN maksātājiem uzlikt jaunus pienākumus attiecībā uz informācijas vākšanu vai ja tas attiecīgajai dalībvalstij radītu nesamērīgu administratīvo slogu.”

  “Dalībvalsts var atturēties no līdzdalības vienas vai vairāku informācijas kategoriju automātiskā apmaiņā, ja informācijas vākšanai šādai apmaiņai būtu nepieciešams PVN maksātājiem uzlikt nesamērīgus pienākumus attiecībā uz informācijas vākšanu vai ja tas attiecīgajai dalībvalstij radītu nesamērīgu administratīvo slogu.”

  Grozījums Nr.    16

  Regulas priekšlikums

  1. pants – 1. daļa – 3. punkts – a apakšpunkts

  Regula (ES) Nr. 904/2010

  17. pants – 1. punkts – e apakšpunkts

   

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  e)  informāciju par sertificēta nodokļa maksātāja statusu saskaņā ar Direktīvas 2006/112/EK 13.a pantu, kā arī datumu, kurā šis statuss ir piešķirts, atteikts vai atcelts.

  (Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)  

  Grozījums Nr.    17

  Regulas priekšlikums

  1. pants – 1. daļa – 3. punkts – b apakšpunkts

  Regula (ES) Nr. 904/2010

  17. pants – 1. punkts – f apakšpunkts

   

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  “f)  informāciju, ko tā iegūst saskaņā ar Direktīvas 2006/112/EK 143. panta 2. punkta a) un b) apakšpunktu, kā arī izcelsmes valsti, galamērķa valsti, preces kodu, valūtu, kopsummu, valūtas kursu, atsevišķo pozīciju cenas un neto svaru.”;

  “f)  informāciju, ko tā iegūst saskaņā ar Direktīvas 2006/112/EK 143. panta 2. punkta a) un b) apakšpunktu, kā arī izcelsmes valsti, eksportētāja identifikācijas datus, galamērķa valsti, preces kodu, valūtu, kopsummu, valūtas kursu, pozīcijas cenu un neto svaru.”;

  Grozījums Nr.    18

  Regulas priekšlikums

  1. pants – 1. daļa – 3. punkts – e apakšpunkts

  Regula (ES) Nr. 904/2010

  17. pants – 3. punkts

   

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  3.  Komisija ar īstenošanas aktiem nosaka konkrētas šā panta 1. punkta f) apakšpunktā minētās informācijas kategorijas. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 58. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru.

  3.  Komisija ar īstenošanas aktiem nosaka šā panta 1. punkta f) apakšpunktā minētās informācijas īpašas kategorijas, kas jāietver standarta veidlapās, veidnēs un procedūrās. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 58. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru.

  Grozījums Nr.    19

  Regulas priekšlikums

  1. pants – 1. daļa – 4. punkts – a apakšpunkts

  Regula (ES) Nr. 904/2010

  21. pants – 1.a punkts

   

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  1.a  Ikviena dalībvalsts saviem ierēdņiem, kuri pārbauda Direktīvas 2006/112/EK 143. panta 2. punktā minētās prasības, piešķir piekļuvi šīs regulas 17. panta 1. punkta b) un c) apakšpunktā minētajai informācijai, kam automātisku piekļuvi ir piešķīrušas pārējās dalībvalstis.”;

  1.a  Ikviena dalībvalsts saviem ierēdņiem, kuri pārbauda Direktīvas 2006/112/EK 143. panta 2. punktā minētās prasības, piešķir piekļuvi šīs regulas 17. panta 1. punkta b) un c) apakšpunktā minētajai informācijai, tostarp sertificētu nodokļa maksātāju reģistram, kam automātisku piekļuvi ir piešķīrušas pārējās dalībvalstis.”;

  Grozījums Nr.    20

  Regulas priekšlikums

  1. pants – 1. daļa – 4. punkts – b apakšpunkts – i punkts

  Regula (ES) Nr. 904/2010

  21. pants – 2. punkts – e apakšpunkts – i punkts

   

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  i)  piekļuve ir saistībā ar izmeklēšanu gadījumos, kad ir aizdomas par krāpšanu vai kad jānosaka vai jāidentificē krāpšanas veicēji;

  i)  piekļuve ir saistībā ar izmeklēšanu gadījumos, kad ir aizdomas par krāpšanu vai kad jānosaka vai jāidentificē krāpšanas un nopietna pārkāpuma veicēji;

  Grozījums Nr.    21

  Regulas priekšlikums

  1. pants – 1. daļa – 4. punkts – b apakšpunkts – i punkts

  Regula (ES) Nr. 904/2010

  21. pants – 2. punkts – e apakšpunkts – ii punkts

   

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  ii)  piekļuve ir ar 36. panta 1. punktā minētā Eurofisc koordinācijas ierēdņa starpniecību, kam ir nodrošināta lietotāja identifikācija elektroniskajām sistēmām, kura ļauj piekļūt šai informācijai.”;

  ii)  piekļuve ir ar 36. panta 1. punktā minētā Eurofisc koordinācijas ierēdņa starpniecību, kam ir nodrošināta lietotāja identifikācija elektroniskajām sistēmām, kuras ļauj piekļūt šai informācijai un sertificētu nodokļa maksātāju reģistram.”;

  Grozījums Nr.    22

  Regulas priekšlikums

  1. pants – 1. daļa – 4. punkts – c apakšpunkts

  Regula (ES) Nr. 904/2010

  21. pants – 2.a punkts – 1. daļa – ievaddaļa

   

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  Attiecībā uz 17. panta 1. punkta f) apakšpunktā minēto informāciju nodrošina piekļuvi vismaz šādiem datiem:

  Attiecībā uz 17. panta 1. punkta f) apakšpunktā minēto informāciju nodrošina piekļuvi vismaz šādai informācijai:

  Grozījums Nr.    23

  Regulas priekšlikums

  1. pants – 1. daļa – 4. punkts – c apakšpunkts

  Regula (ES) Nr. 904/2010

  21. pants – 2.a punkts – 1. daļa – a punkts

   

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  a)  PVN identifikācijas numuri, ko ir izdevusi informācijas saņēmēja dalībvalsts;

  a)  PVN identifikācijas numuri, ko ir izdevusi informācijas saņēmēja dalībvalsts, un sertificētu nodokļa maksātāju reģistrs;

  Grozījums Nr.    24

  Regulas priekšlikums

  1. pants – 1. daļa – 4. punkts – c apakšpunkts

  Regula (ES) Nr. 904/2010

  21. pants – 2.a punkts – 1. daļa – c punkts

   

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  (c)  izcelsmes valsts, galamērķa valsts, preces kods, valūta, kopsumma, valūtas likme, atsevišķo pozīciju cenas un neto svars importētajām precēm, kā arī katra importam sekojošā piegāde Kopienas iekšienē no b) apakšpunktā minētās personas tādai personai, kurai ir piešķirts a) apakšpunktā minētais PVN identifikācijas numurs;

  (c)  importēto preču izcelsmes valsts, galamērķa valsts, preces kods, valūta, kopsumma, valūtas kurss, pozīcijas cena un neto svars, kā arī katra importam sekojošā piegāde Kopienas iekšienē no b) apakšpunktā minētās personas tādai personai, kurai ir piešķirts a) apakšpunktā minētais PVN identifikācijas numurs;

  Grozījums Nr.    25

  Regulas priekšlikums

  1. pants – 1. daļa – 4. punkts – c apakšpunkts

  Regula (ES) Nr. 904/2010

  21. pants – 2.a punkts – 1. daļa – d punkts – ievaddaļa

   

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

    izcelsmes valsts, galamērķa valsts, preces kods, valūta, kopsumma, valūtas likme, atsevišķo pozīciju cenas un neto svars importētajām precēm, kā arī katra importam sekojošā piegāde Kopienas iekšienē no b) apakšpunktā minētās personas tādai personai, kurai cita dalībvalsts ir piešķīrusi PVN identifikācijas numuru saskaņā ar šādiem nosacījumiem:

    importēto preču izcelsmes valsts, galamērķa valsts, preces kods, valūta, kopsumma, valūtas kurss, pozīcijas cena un neto svars, kā arī katra importam sekojošā piegāde Kopienas iekšienē no b) apakšpunktā minētās personas tādai personai, kurai cita dalībvalsts ir piešķīrusi PVN identifikācijas numuru saskaņā ar šādiem nosacījumiem:

  Grozījums Nr.    26

  Regulas priekšlikums

  1. pants – 1. daļa – 4. punkts – c apakšpunkts

  Regula (ES) Nr. 904/2010

  21. pants – 2.a punkts – 1. daļa – d punkts – i apakšpunkts

   

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  i)  piekļuve ir saistībā ar izmeklēšanu gadījumos, kad ir aizdomas par krāpšanu vai kad jānosaka vai jāidentificē krāpšanas veicēji;

  i)  piekļuve ir saistībā ar izmeklēšanu gadījumos, kad ir aizdomas par krāpšanu vai kad jānosaka vai jāidentificē krāpšanas un nopietna pārkāpuma veicēji;

  Grozījums Nr.    27

  Regulas priekšlikums

  1. pants – 1. daļa – 5. punkts

  Regula (ES) Nr. 904/2010

  21.a pants – 2. punkts – 1. daļa – i punkts

   

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  i)  piekļuve ir saistībā ar izmeklēšanu gadījumos, kad ir aizdomas par krāpšanu vai kad jānosaka vai jāidentificē krāpšanas veicēji;

  i)  piekļuve ir saistībā ar izmeklēšanu gadījumos, kad ir aizdomas par krāpšanu vai kad jānosaka vai jāidentificē krāpšanas un nopietna pārkāpuma veicēji;

  Grozījums Nr.    28

  Regulas priekšlikums

  1. pants – 1. daļa – 8. punkts – a apakšpunkts

  Regula (ES) Nr. 904/2010

  28. pants – 2.a punkts

   

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  “2.a  Saskaņā ar pieprasījuma iesniedzēju iestāžu un pieprasījuma saņēmējas iestādes vienošanos un ievērojot pēdējās noteikto kārtību, pieprasījuma iesniedzēju iestāžu pilnvaroti ierēdņi nolūkā veikt 1. pantā minētās informācijas vākšanu un apmaiņu var piedalīties administratīvās procedūrās, kuras veic pieprasījuma saņēmējas dalībvalsts teritorijā. Šādu administratīvo procedūru kopīgi veic pieprasījuma saņēmējas iestādes un pieprasījuma iesniedzēju iestāžu ierēdņi. Pieprasījuma iesniedzējas iestādes ierēdņi īsteno tādas pašas pārbaužu veikšanas pilnvaras kā pieprasījuma saņēmējas iestādes ierēdņiem uzticētās pilnvaras. Pieprasījuma iesniedzēju iestāžu ierēdņiem vienīgi nolūkā veikt administratīvu procedūru ir pieejamas tās pašas telpas un tie paši dokumenti, kuri ir pieejami pieprasījuma saņēmējas iestādes ierēdņiem. Ja pieprasījuma iesniedzēja iestāde un pieprasījuma saņēmēja iestāde par to vienojas un saskaņā ar pieprasījuma saņēmējas iestādes noteikto kārtību, abas iestādes var sagatavot kopīgu audita ziņojumu.”;

  “2.a  Saskaņā ar pieprasījuma iesniedzēju iestāžu un pieprasījuma saņēmējas iestādes vienošanos un ievērojot pēdējās noteikto kārtību, pieprasījuma iesniedzēju iestāžu pilnvaroti ierēdņi nolūkā veikt 1. pantā minētās informācijas vākšanu un apmaiņu var piedalīties administratīvās procedūrās, kuras veic pieprasījuma saņēmējas dalībvalsts teritorijā. Šādas administratīvās procedūras savstarpējas uzticēšanās un sadarbības gaisotnē kopīgi veic pieprasījuma iesniedzējas un pieprasījuma saņēmējas iestādes ierēdņi, ievērojot minēto iestāžu administratīvo praksi un pieprasījuma saņēmējas iestādes dalībvalsts tiesību aktus, ar mērķi apkarot pārrobežu krāpšanu PVN jomā. Pieprasījuma iesniedzēju iestāžu ierēdņiem vienīgi nolūkā veikt administratīvu procedūru ir pieejamas tās pašas telpas un tie paši dokumenti, kuri ir pieejami pieprasījuma saņēmējas iestādes ierēdņiem. Ja pieprasījuma iesniedzēja iestāde un pieprasījuma saņēmēja iestāde par to vienojas un saskaņā ar pieprasījuma saņēmējas iestādes noteikto kārtību, iesaistītās iestādes var sagatavot kopīgu revīzijas ziņojumu.”;

  Grozījums Nr.    29

  Regulas priekšlikums

  1. pants – 1. daļa – 11. punkts – a apakšpunkts

  Regula (ES) Nr. 904/2010

  33. pants – 1. punkts

   

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  1.  Lai veicinātu un atvieglotu daudzpusēju sadarbību krāpšanas PVN jomā apkarošanā, šajā nodaļā paredzēts izveidot tīklu ātrai konkrētas informācijas apmaiņai, apstrādei un analīzei starp dalībvalstīm un jebkādu turpmāku pasākumu koordinēšanai (“Eurofisc”).

  1.  Lai veicinātu un atvieglotu daudzpusēju sadarbību krāpšanas PVN jomā apkarošanā, šajā nodaļā paredzēts izveidot tīklu ātrai konkrētas informācijas par pārrobežu krāpšanas shēmām apmaiņai, apstrādei un analīzei starp dalībvalstīm un jebkādu turpmāku pasākumu koordinēšanai (“Eurofisc”).

  Grozījums Nr.    30

  Regulas priekšlikums

  1. pants – 1. daļa – 11. punkts – b apakšpunkts – i punkts

  Regula (ES) Nr. 904/2010

  33. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

   

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  b)  veic un koordinē konkrētas informācijas ātru un daudzpusēju apmaiņu un kopīgu apstrādi un analīzi jomās, kurās darbojas Eurofisc (“Eurofisc darbības jomās”);

  b)  veic un koordinē konkrētas informācijas par pārrobežu krāpšanas shēmām ātru un daudzpusēju apmaiņu un kopīgu apstrādi un analīzi jomās, kurās darbojas Eurofisc (“Eurofisc darbības jomās”);

  Grozījums Nr.    31

  Regulas priekšlikums

  1. pants – 1. daļa – 11. punkts – b apakšpunkts – ii punkts

  Regula (ES) Nr. 904/2010

  33. pants – 2. punkts – d apakšpunkts

   

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  d)  koordinē iesaistīto dalībvalstu administratīvos pieprasījumus par krāpšanā aizdomās turētajām personām un krāpšanas veicējiem, ko ir identificējuši 36. panta 1. punktā minētie Eurofic ierēdņi.”;

  d)  koordinē iesaistīto dalībvalstu administratīvos pieprasījumus par krāpšanu, ko ir identificējuši 36. panta 1. punktā minētie Eurofisc ierēdņi.”;

  Grozījums Nr.    32

  Regulas priekšlikums

  1. pants – 1. daļa – 12. punkts

  Regula (ES) Nr. 904/2010

  34. pants – 2. punkts

   

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  2.  Dalībvalstis, kas izvēlējušās piedalīties kādā Eurofisc darbības jomā, aktīvi piedalās daudzpusējā konkrētas informācijas apmaiņā, kopīgā apstrādē un analīzē starp visām iesaistītajām dalībvalstīm un jebkādu turpmāku pasākumu koordinēšanā.

  2.  Dalībvalstis, kas izvēlējušās piedalīties kādā Eurofisc darbības jomā, aktīvi piedalās daudzpusējā konkrētas informācijas par pārrobežu krāpšanas shēmām apmaiņā, kopīgā apstrādē un analīzē starp visām iesaistītajām dalībvalstīm un jebkādu turpmāku pasākumu koordinēšanā.

  Grozījums Nr.    33

  Regulas priekšlikums

  1. pants – 1. daļa – 13. punkts

  Regula (ES) Nr. 904/2010

  35. pants – 1. punkts

   

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  Komisija sniedz Eurofisc tehnisku un loģistikas atbalstu. Komisijai nav piekļuves 1. pantā minētajai informācijai, ar ko var apmainīties Eurofisc, izņemot 55. panta 2. punktā minētajos apstākļos.”;

  Komisija sniedz Eurofisc nepieciešamo tehnisko un loģistikas atbalstu. Komisijai ir piekļuve 1. pantā minētajai informācijai, ar ko var apmainīties Eurofisc 55. panta 2. punktā minētajos apstākļos.

  Grozījums Nr.    34

  Regulas priekšlikums

  1. pants – 1. daļa – 14. punkts – c apakšpunkts

  Regula (ES) Nr. 904/2010

  36. pants – 3. punkts

   

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  3.  Eurofisc darbības jomas koordinatori var pēc savas iniciatīvas vai pēc pieprasījuma pārsūtīt daļu no apkopotās un apstrādātās informācijas Eiropolam un Eiropas Birojam krāpšanas apkarošanai (“OLAF”), par ko vienojas darbības jomas dalībnieki.

  3.  Eurofisc darbības jomas koordinatori var pēc savas iniciatīvas vai pēc pieprasījuma pārsūtīt attiecīgo informāciju par nopietnākajiem pārrobežu PVN pārkāpumiem Eiropolam un Eiropas Birojam krāpšanas apkarošanai (“OLAF”), par ko vienojas darbības jomas dalībnieki.

  Grozījums Nr.    35

  Regulas priekšlikums

  1. pants – 1. daļa – 14. punkts – c apakšpunkts

  Regula (ES) Nr. 904/2010

  36. pants – 4. punkts

   

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  4.  Eurofisc darbības jomas koordinatori no Eiropola un OLAF saņemto informāciju dara pieejamu pārējiem Eurofisc koordinācijas ierēdņiem, kas piedalās; šīs informācijas apmaiņa notiek elektroniski;

  4.  Eurofisc darbības jomas koordinatori var prasīt Eiropolam un OLAF attiecīgu informāciju. Eurofisc darbības jomas koordinatori no Eiropola un OLAF saņemto informāciju dara pieejamu pārējiem Eurofisc koordinācijas ierēdņiem, kas piedalās; šīs informācijas apmaiņa notiek elektroniski;

  Pamatojums

  Ir svarīgi paredzēt informācijas apriti starp Eurofisc un Eiropolu abos virzienos.

  Grozījums Nr.    36

  Regulas priekšlikums

  1. pants – 1. daļa – 16. punkts

  Regula (ES) Nr. 904/2010

  48. pants – 1. punkts – 2. daļa

   

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  Ja tās dalībvalsts rīcībā, kurā tiek veikta uzņēmējdarbība, nonāk informācija, ka nodokļa maksātājam, kurš iesniedz pieprasījumu par PVN atmaksāšanu saskaņā ar Direktīvas 2008/9/EK 5. pantu, minētajā dalībvalstī, kurā tiek veikta uzņēmējdarbība, ir neapstrīdētas PVN saistības, tā var par šīm saistībām informēt atmaksas dalībvalsti, lai tā varētu lūgt nodokļa maksātaja piekrišanu PVN atmaksu pārsūtīt tieši uz dalībvalsti, kurā tiek veikta uzņēmējdarbība, neizpildīto PVN saistību dzēšanai. Ja attiecīgais nodokļa maksātājs piekrīt šādai pārsūtīšanai, atmaksas dalībvalsts nodokļa maksātāja uzdevumā pārsūta šo summu dalībvalstij, kurā tiek veikta uzņēmējdarbība, lai to izmantotu neizpildīto PVN saistību dzēšanai. Dalībvalsts, kurā tiek veikta uzņēmējdarbība, 15 dienu laikā pēc informācijas no atmaksas dalībvalsts par pārsūtījuma saņemšanu informē nodokļa maksātāju par to, vai pārsūtītā summa ir kalpojusi pilnīgai vai daļējai PVN saistību dzēšanai.

  Ja tās dalībvalsts rīcībā, kurā tiek veikta uzņēmējdarbība, nonāk informācija, ka nodokļa maksātājam, kurš iesniedz pieprasījumu par PVN atmaksāšanu saskaņā ar Direktīvas 2008/9/EK 5. pantu, minētajā dalībvalstī, kurā tiek veikta uzņēmējdarbība, ir neapstrīdētas PVN saistības, tā par šīm saistībām informē atmaksas dalībvalsti, lai tā varētu lūgt nodokļa maksātāja piekrišanu PVN atmaksu pārsūtīt tieši uz dalībvalsti, kurā tiek veikta uzņēmējdarbība, neizpildīto PVN saistību dzēšanai. Ja attiecīgais nodokļa maksātājs piekrīt šādai pārsūtīšanai, atmaksas dalībvalsts nodokļa maksātāja uzdevumā pārsūta šo summu dalībvalstij, kurā tiek veikta uzņēmējdarbība, lai to izmantotu neizpildīto PVN saistību dzēšanai. Dalībvalsts, kurā tiek veikta uzņēmējdarbība, 10 darbdienu laikā pēc informācijas no atmaksas dalībvalsts par pārsūtījuma saņemšanu informē nodokļa maksātāju par to, vai pārsūtītā summa ir kalpojusi pilnīgai vai daļējai PVN saistību dzēšanai.

  Grozījums Nr.    37

  Regulas priekšlikums

  1. pants – 1. daļa – 18. punkts

  Regula (ES) Nr. 904/2010

  49. pants – 2.a punkts – 2. daļa

   

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  Dalībvalstis Eiropas Birojam krāpšanas apkarošanai (OLAF) var paziņot jebkādu pieejamu informāciju par nodarījumiem, kas vērsti pret kopējo PVN sistēmu, lai tam dotu iespēju lemt par pienācīgu rīcību atbilstoši tā pilnvarām.”;

  Neskarot 36. panta 3. punktu, dalībvalstis Eiropas Birojam krāpšanas apkarošanai (OLAF) var paziņot jebkādu pieejamu informāciju par nodarījumiem, kas vērsti pret kopējo PVN sistēmu, lai tam dotu iespēju lemt par pienācīgu rīcību atbilstoši tā pilnvarām.

  Grozījums Nr.    38

  Regulas priekšlikums

  1. pants – 1. daļa – 18.a punkts (jauns)

  Regula (ES) Nr. 904/2010

  49.a pants (jauns)

   

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

   

  (18a)  regulā iekļauj šādu pantu:

   

  “49.a pants

   

  Dalībvalstis un Komisija izveido kopīgu sistēmu statistikas datu apkopošanai par krāpnieciskām darbībām Kopienā PVN jomā un publicē valstu aplēses par šādu krāpniecisku darbību radītajiem PVN ieņēmumu zaudējumiem, kā arī aplēses par visu Savienību kopumā. Komisija ar īstenošanas aktiem nosaka praktisko kārtību šādas statistikas sistēmas darbībai. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 58. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru.”

  Grozījums Nr.    39

  Regulas priekšlikums

  1. pants – 1. daļa – 18.b punkts (jauns)

  Regula (ES) Nr. 904/2010

  50. pants – 1.a punkts (jauns)

   

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

   

  (18b)  regulas 50. pantā iekļauj šādu punktu:

   

  “1.a  Ja dalībvalsts sniedz trešai valstij plašāku informāciju nekā noteikts šīs regulas II un III nodaļā, šī dalībvalsts nedrīkst atteikties minēto informāciju sniegt jebkurai citai dalībvalstij, kura pieprasa sadarbību vai ir ieinteresēta saņemt šādu informāciju.”

  Grozījums Nr.    40

  Regulas priekšlikums

  1. pants – 1. daļa – 19. punkts – a apakšpunkts

  Regula (ES) Nr. 904/2010

  55. pants – 2. punkts

   

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  2.  Noteiktā kārtībā Komisijas drošības akreditācijas iestādes akreditētas personas šai informācijai drīkst piekļūt tikai tiktāl, ciktāl tas ir vajadzīgs Komisijas uzturēto elektronisko sistēmu, ko dalībvalstis izmanto šīs regulas īstenošanā, apkopei, uzturēšanai un izstrādei.”;

  2.  Noteiktā kārtībā Komisijas drošības akreditācijas iestādes akreditētas personas šai informācijai piekļūst tiktāl, ciktāl tas ir vajadzīgs Komisijas uzturēto elektronisko sistēmu, ko dalībvalstis izmanto šīs regulas īstenošanā, apkopei, uzturēšanai un izstrādei un šīs regulas pienācīgas īstenošanas nodrošināšanai.”;

  Grozījums Nr.    41

  Regulas priekšlikums

  1. pants – 1. daļa – 19. punkts – b apakšpunkts

  Regula (ES) Nr. 904/2010

  55. pants – 5. punkts

   

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  5.   Uz šajā regulā minētās informācijas visa veida glabāšanu, apstrādi vai apmaiņu attiecas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 noteikumi(*). Tomēr, lai pareizi piemērotu šo regulu, dalībvalstis ierobežo Regulas (ES) 2016/679 12. līdz 22. pantā un 5. un 34. pantā paredzēto pienākumu un tiesību darbības jomu, ciktāl tas vajadzīgs, lai aizsargātu minētās regulas 23. panta 1. punkta e) apakšpunktā noteiktās intereses. Šajā regulā minētās informācijas apstrādi un glabāšanu veic vienīgi šīs regulas 1. panta 1. punktā minētajiem mērķiem, un šīs informācijas glabāšanas laikposmus ierobežo līdz laikam, kas nepieciešams šo mērķu sasniegšanai.”

  5.   Uz šajā regulā minētās informācijas visa veida glabāšanu, apstrādi vai apmaiņu attiecas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 noteikumi(*). Tomēr, lai pareizi piemērotu šo regulu, dalībvalstis ierobežo Regulas (ES) 2016/679 12. līdz 22. pantā un 5. un 34. pantā paredzēto pienākumu un tiesību darbības jomu, ciktāl tas vajadzīgs, lai aizsargātu minētās regulas 23. panta 1. punkta e) apakšpunktā noteiktās intereses. Šajā regulā minētās informācijas apstrādi un glabāšanu apstiprina vienīgi šīs regulas 1. panta 1. punktā minētajiem mērķiem, un šīs informācijas glabāšanas laikposmus ierobežo līdz laikam, kas nepieciešams šo mērķu sasniegšanai.”

  PASKAIDROJUMS

  Pievienotās vērtības nodoklis (PVN) ir nozīmīgs nodokļu ieņēmumu avots dalībvalstīs. Taču krāpšanas dēļ valstis negūst minētos ieņēmumus pilnā apmērā. Attiecībā uz PVN pārrobežu krāpšana nodokļu jomā ir viena no galvenajām problēmām, ar ko saskaras dalībvalstis. Pašreizējā nodokļu sistēma, ko piemēro dalībvalstu savstarpējai tirdzniecībai, atpaliek no aizvien pieaugošā ekonomikas attīstības tempa.

  Referents atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu stiprināt dalībvalstu sadarbību, lai palīdzētu tām vieglāk, ātrāk un efektīvāk cīnīties pret krāpšanu PVN jomā. Tomēr ir jāveic daži uzlabojumi.

  Referents uzskata, ka tiesību akta priekšlikumā ir jārod pareizais līdzsvars starp informācijas pieprasījumiem un tās analizēšanu, no vienas puses, un datu un privātās dzīves aizsardzību, no otras puses. Šā iemesla dēļ ir ieviesti vairāki grozījumi, kuru mērķis ir skaidrāk noteikt Eurofisc darbības robežas, kā arī iestāžu veikto informācijas apstrādi un izmantošanu. Ir iekļautas atsauces uz attiecīgajiem tiesību aktiem datu aizsardzības jomā.

  Priekšlikumā ir veikti arī uzlabojumi, lai panāktu labāku līdzsvaru starp pieprasījuma iesniedzēju un pieprasījuma saņēmēju iestāžu interesēm un pienākumiem. Neskarot pieprasījuma iesniedzēju iestāžu iespēju sākt administratīvu procedūru, tagad ir labāk noteiktas pieprasījuma saņēmēju iestāžu tiesības. Turklāt ir ieviests vienkāršots mehānisms, kā dalībvalstīm rīkoties attiecībā uz neizpildītām PVN saistībām. Sakarā ar attīstību attiecīgā tiesību akta sakarā referents ir svītrojis noteikumus par sertificēto nodokļu maksātāju.

  Ieviešot citus nelielus grozījumus, referents ir centies papildus uzlabot un precizēt priekšlikuma būtību.

  ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

  Virsraksts

  Grozīts priekšlikums Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 904/2010 par administratīvu sadarbību un krāpšanas apkarošanu pievienotās vērtības nodokļa jomā

  Atsauces

  COM(2017)0706 – C8-0441/2017 – COM(2017)0567 – C8-0362/2017 – 2017/0248(CNS)

  Datums, kad notika apspriešanās ar EP

  23.10.2017

   

   

   

  Atbildīgā komiteja

         Datums, kad paziņoja plenārsēdē

  ECON

  26.10.2017

   

   

   

  Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

         Datums, kad paziņoja plenārsēdē

  JURI

  26.10.2017

   

   

   

  Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

         Lēmuma datums

  JURI

  20.11.2017

   

   

   

  Referenti

         Iecelšanas datums

  Roberts Zīle

  14.12.2017

   

   

   

  Izskatīšana komitejā

  16.5.2018

  18.6.2018

   

   

  Pieņemšanas datums

  19.6.2018

   

   

   

  Galīgais balsojums

  +:

  –:

  0:

  51

  2

  3

  Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

  Gerolf Annemans, Burkhard Balz, Hugues Bayet, Pervenche Berès, David Coburn, Thierry Cornillet, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Sven Giegold, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Barbara Kappel, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Werner Langen, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Alex Mayer, Bernard Monot, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Sirpa Pietikäinen, Anne Sander, Alfred Sant, Martin Schirdewan, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker, Marco Zanni

  Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

  Andrea Cozzolino, Ashley Fox, Doru-Claudian Frunzulică, Syed Kamall, Alain Lamassoure, Thomas Mann, Luigi Morgano, Michel Reimon, Joachim Starbatty

  Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

  Jens Gieseke, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Rupert Matthews

  Iesniegšanas datums

  22.6.2018

  ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

  51

  +

  ALDE

  Thierry Cornillet, Petr Ježek, Caroline Nagtegaal, Ramon Tremosa i Balcells

  ECR

  Ashley Fox, Syed Kamall, Rupert Matthews, Stanisław Ożóg, Joachim Starbatty, Kay Swinburne

  ENF

  Barbara Kappel

  GUE/NGL

  Martin Schirdewan, Miguel Viegas

  PPE

  Burkhard Balz, Markus Ferber, Jens Gieseke, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Esther de Lange, Werner Langen, Ivana Maletić, Thomas Mann, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Anne Sander, Theodor Dumitru Stolojan

  S&D

  Hugues Bayet, Pervenche Berès, Andrea Cozzolino, Jonás Fernández, Doru-Claudian Frunzulică, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Cătălin Sorin Ivan, Olle Ludvigsson, Alex Mayer, Luigi Morgano, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

  VERTS/ALE

  Sven Giegold, Philippe Lamberts, Michel Reimon, Ernest Urtasun

  2

  -

  EFDD

  David Coburn, Marco Valli

  3

  0

  EFDD

  Bernard Monot

  ENF

  Gerolf Annemans, Marco Zanni

  Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

  +  :  par

  -  :  pret

  0  :  atturas

  Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 28. jūnijs
  Juridisks paziņojums - Privātuma politika