Proċedura : 2017/0248(CNS)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument : A8-0215/2018

Testi mressqa :

A8-0215/2018

Dibattiti :

Votazzjonijiet :

PV 03/07/2018 - 11.10

Testi adottati :

P8_TA(2018)0278

RAPPORT     *
PDF 857kWORD 90k
22.6.2018
PE 619.275v02-00 A8-0215/2018

dwar il-proposta emendata għal regolament tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) Nru 904/2010 dwar il-kooperazzjoni amministrattiva u l-ġlieda kontra l-frodi fil-qasam tat-taxxa fuq il-valur miżjud

(COM(2017)0706 – C8-0441/2017 – 2017/0248(CNS))

Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji

Rapporteur: Roberts Zīle

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW
 NOTA SPJEGATTIVA
 PROĊEDURA TAL-KUMITAT RESPONSABBLI
 VOTAZZJONI FINALI B'SEJĦA TAL-ISMIJIET FIL-KUMITAT RESPONSABBLI

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-proposta emendata għal regolament tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) Nru 904/2010 dwar il-kooperazzjoni amministrattiva u l-ġlieda kontra l-frodi fil-qasam tat-taxxa fuq il-valur miżjud

(COM(2017)0706 – C8-0441/2017 – 2017/0248(CNS))

(Proċedura leġiżlattiva speċjali – konsultazzjoni)

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Kunsill (COM(2017)0706),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 113 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, skont liema artikolu ġie kkonsultat mill-Kunsill (C8-0441/2017),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 78c tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji (A8-0215/2018),

1.  Japprova l-proposta tal-Kummissjoni kif emendata;

2.  Jistieden lill-Kummissjoni biex timmodifika l-proposta tagħha konsegwentement, skont l-Artikolu 293(2) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea;

3.  Jistieden lill-Kunsill biex jinfurmah jekk ikollu l-ħsieb li jitbiegħed mit-test approvat mill-Parlament;

4.  Jitlob lill-Kunsill biex jerġa' jikkonsultah jekk ikollu l-ħsieb li jemenda l-proposta tal-Kummissjoni b'mod sustanzjali;

5.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-parlamenti nazzjonali.

Emenda  1

Proposta għal regolament

Premessa 1a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(1a)  Il-frodi tal-VAT hija ħafna drabi marbuta mal-kriminalità organizzata u numru żgħir ħafna ta' dawn in-netwerks organizzati jista' jkun responsabbli għal biljuni ta' euro fi frodi tal-VAT transfruntiera, li taffettwa mhux biss il-ġbir tad-dħul fl-Istati Membri iżda għandha wkoll impatt negattiv fuq ir-riżorsi proprji tal-Unjoni. Għalhekk, l-Istati Membri għandhom responsabbiltà kondiviża biex jitħares id-dħul mill-VAT fl-Istati Membri kollha.

Emenda    2

Proposta għal regolament

Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(2)  Ta' spiss ikollhom jitwettqu inkjesti amministrattivi għall-ġlieda kontra l-frodi tal-VAT, b'mod partikolari meta l-persuna taxxabbli ma tkunx stabbilita fl-Istati Membri fejn tkun trid titħallas it-taxxa. Biex jiġi żgurat l-infurzar xieraq tal-VAT u biex jiġu evitati x-xogħol doppju u l-piż amministrattiv tal-awtoritajiet tat-taxxa u tan-negozji, meta mill-inqas żewġ Stati Membri jqisu li tkun meħtieġa inkjesta amministrattiva fl-ammonti ddikjarati minn persuna taxxabbli mhux stabbilita fit-territorju tagħhom iżda taxxabbli fih, jenħtieġ li l-inkjesta titwettaq mill-Istat Membru fejn tkun stabbilita l-persuna taxxabbli u jenħtieġ li l-Istati Membri li jitolbu din l-inkjesta jassistu lill-Istat Membru tal-istabbiliment billi jieħdu sehem attiv fl-inkjesta.

(2)  Ta' spiss ikollhom jitwettqu inkjesti amministrattivi għall-ġlieda kontra l-frodi tal-VAT, b'mod partikolari meta l-persuna taxxabbli ma tkunx stabbilita fl-Istat Membru fejn tkun trid titħallas it-taxxa. Biex jiġi żgurat l-infurzar xieraq tal-VAT, jiġi evitat ix-xogħol doppju u jitnaqqas il-piż amministrattiv fuq l-awtoritajiet tat-taxxa u tan-negozji, jeħtieġ li titwettaq inkjesta amministrattiva fl-ammonti ddikjarati minn persuna taxxabbli li mhijiex stabbilita fit-territorju tagħhom iżda hija taxxabbli fih. L-Istat Membru fejn tkun stabbilita l-persuna taxxabbli jkollu jwettaq l-inkjesta u l-Istat Membru jew l-Istati Membri li jitolbu din l-inkjesta jkollhom jassistu lill-Istat Membru tal-istabbiliment billi jieħdu sehem attiv fl-inkjesta.

Emenda    3

Proposta għal regolament

Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(11)  Bil-għan li jiġi żgurat il-monitoraġġ effettiv u effiċjenti tal-VAT fit-transazzjonijiet transfruntiera, ir-Regolament (UE) Nru 904/2010 jipprevedi l-preżenza ta' uffiċjali fl-uffiċċji amministrattivi u waqt l-inkjesti amministrattivi fi Stati Membri oħra. Biex tissaħħaħ il-kapaċità tal-awtoritajiet tat-taxxa biex jivverifikaw il-provvisti transfruntiera, jenħtieġ li jkun hemm awditi konġunti li jippermettu lill-uffiċjali minn żewġ Stati Membri jew aktar, jagħmlu parti minn tim wieħed ta' awditjar u li jieħdu sehem attiv f'inkjesta amministrattiva konġunta.

(11)  Bil-għan li jiġi żgurat il-monitoraġġ effettiv u effiċjenti tal-VAT fit-tranżazzjonijiet transfruntiera, ir-Regolament (UE) Nru 904/2010 jipprevedi l-preżenza ta' uffiċjali fl-uffiċċji amministrattivi u waqt l-inkjesti amministrattivi fi Stati Membri oħra. Biex tissaħħaħ il-kapaċità tal-awtoritajiet tat-taxxa billi jiġu provduti b'aktar riżorsi tekniċi u umani biex jivverifikaw il-provvisti transfruntiera, jenħtieġ li jkun hemm awditi konġunti li jippermettu lill-uffiċjali minn żewġ Stati Membri jew aktar, jagħmlu parti minn tim wieħed ta' awditjar u li jieħdu sehem attiv f'inkjesta amministrattiva konġunta, fi spirtu kooperattiv u produttiv u skont it-termini miftehma mill-Istati Membri sabiex tiġi identifikata u miġġielda l-frodi tal-VAT transfruntiera li attwalment qed iddgħajjef il-bażijiet tat-taxxa tal-Istati Membri.

Emenda    4

Proposta għal regolament

Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(13)  Biex jiġu miġġielda l-aktar skemi serji ta' frodi transfruntiera, jenħtieġ li jiġu ċċarati u msaħħa l-governanza, il-kompiti u l-funzjonament tal-Eurofisc. Jenħtieġ li l-uffiċjali ta' kollegament tal-Eurofisc ikunu jistgħu jaċċessaw, jiskambjaw, jipproċessaw u janalizzaw malajr l-informazzjoni kollha meħtieġa u jikkoordinaw kull azzjoni ta' segwitu. Huwa wkoll meħtieġ li tissaħħaħ il-kooperazzjoni ma' awtoritajiet oħra involuti fil-ġlieda kontra l-frodi tal-VAT fil-livell tal-Unjoni, b'mod partikolari permezz ta' skambju ta' informazzjoni mmirata mal-Europol u mal-Uffiċċju Ewropew Kontra l-Frodi. Għalhekk, jenħtieġ li l-uffiċjali ta' kollegament tal-Eurofisc ikunu jistgħu jikkondividu, spontanjament jew fuq talba, informazzjoni u għarfien mal-Europol u mal-Uffiċċju Ewropew Kontra l-Frodi. Dan jippermetti li l-uffiċjali ta' kollegament tal-Eurofisc jirċievu dejta u għarfien miżmuma mill-Europol u mill-Uffiċċju Ewropew Kontra l-Frodi sabiex jiġu identifikati dawk li tassew iwettqu l-attivitajiet ta' frodi tal-VAT.

(13)  Biex jiġu miġġielda l-aktar skemi serji ta' frodi transfruntiera, jenħtieġ li jiġu ċċarati u msaħħa l-governanza, il-kompiti u l-funzjonament tal-Eurofisc. Jenħtieġ li l-uffiċjali ta' kollegament tal-Eurofisc ikunu jistgħu jaċċessaw, jiskambjaw, jipproċessaw u janalizzaw malajr l-informazzjoni kollha meħtieġa u jikkoordinaw kull azzjoni ta' segwitu. Huwa wkoll meħtieġ li tissaħħaħ il-kooperazzjoni ma' awtoritajiet oħra involuti fil-ġlieda kontra l-frodi tal-VAT fil-livell tal-Unjoni, b'mod partikolari permezz ta' skambju ta' informazzjoni mmirata mal-Europol u mal-Uffiċċju Ewropew Kontra l-Frodi. Għalhekk, jenħtieġ li l-uffiċjali ta' kollegament tal-Eurofisc jikkondividu, spontanjament jew fuq talba, informazzjoni u għarfien mal-Europol, mal-Uffiċċju Ewropew Kontra l-Frodi u, għall-Istati Membri parteċipanti, l-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew, b'mod speċjali għas-suspett ta' frodi tal-VAT 'il fuq minn ċertu ammont. Dan jippermetti li l-uffiċjali ta' kollegament tal-Eurofisc jirċievu dejta u għarfien miżmuma mill-Europol u mill-Uffiċċju Ewropew Kontra l-Frodi sabiex jiġu identifikati dawk li tassew iwettqu l-attivitajiet ta' frodi tal-VAT.

Emenda    5

Proposta għal regolament

Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(15)  L-organizzazzjoni tat-trażmissjoni tat-talbiet għal rifużjonijiet tal-VAT — skont l-Artikolu 5 tad-Direttiva tal-Kunsill 2008/9/KE, toffri l-opportunità li jitnaqqas il-piż amministrattiv għall-awtoritajiet kompetenti biex jirkupraw djun tal-VAT mhux imħallsa fl-Istat Membru ta' stabbiliment.

(15)  L-organizzazzjoni tat-trażmissjoni tat-talbiet għal rifużjonijiet tal-VAT — skont l-Artikolu 5 tad-Direttiva tal-Kunsill 2008/9/KE toffri l-opportunità li jitnaqqas il-piż amministrattiv għall-awtoritajiet kompetenti biex jirkupraw obbligazzjonijiet ta' taxxa mhux imħallsa fl-Istat Membru ta' stabbiliment.

__________________

__________________

Id-Direttiva tal-Kunsill 2008/9/KE tat-12 ta' Frar 2008 li tistabbilixxi regoli dettaljati għar-rifużjoni tat-taxxa fuq il-valur miżjud, prevista fid-Direttiva 2006/112/KE, għal persuni taxxabbli mhux stabbiliti fl-Istat Membru ta' rifużjoni iżda stabbiliti fi Stat Membru ieħor (ĠU L 44, 20.2.2008, p. 23).

Id-Direttiva tal-Kunsill 2008/9/KE tat-12 ta' Frar 2008 li tistabbilixxi regoli dettaljati għar-rifużjoni tat-taxxa fuq il-valur miżjud, prevista fid-Direttiva 2006/112/KE, għal persuni taxxabbli mhux stabbiliti fl-Istat Membru ta' rifużjoni iżda stabbiliti fi Stat Membru ieħor (ĠU L 44, 20.2.2008, p. 23).

Emenda    6

Proposta għal regolament

Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(16)  Biex jitħarsu l-interessi finanzjarji tal-Unjoni kontra l-frodi serja transfruntiera tal-VAT, jenħtieġ li l-Istati Membri parteċipanti fl-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew jikkomunikaw lil dak l-uffiċċju, inkluż permezz tal-uffiċjali ta' kollegament tal-Eurofisc, informazzjoni dwar l-aktar reati serji tal-VAT kif imsemmi fl-Artikolu 2(2) tad-Direttiva (UE) 2017/1371 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill36.

(16)  Biex jitħarsu l-interessi finanzjarji tal-Unjoni kontra l-frodi transfruntiera serja tal-VAT, jenħtieġ li l-Istati Membri parteċipanti fl-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew jikkomunikaw fi żmien utli lil dak l-uffiċċju, inkluż permezz tal-uffiċjali ta' kollegament tal-Eurofisc, informazzjoni dwar l-aktar reati serji tal-VAT kif imsemmi fl-Artikolu 2(2) tad-Direttiva (UE) 2017/1371 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill36.

__________________

__________________

36 Id-Direttiva (UE) 2017/1371 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-5 ta' Lulju 2017 dwar il-ġlieda kontra l-frodi tal-interessi finanzjarji tal-Unjoni permezz tal-liġi kriminali (ĠU L 198, 28.7.2017, p. 29).

36 Id-Direttiva (UE) 2017/1371 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-5 ta' Lulju 2017 dwar il-ġlieda kontra l-frodi tal-interessi finanzjarji tal-Unjoni permezz tal-liġi kriminali (ĠU L 198, 28.7.2017, p. 29).

Emenda    7

Proposta għal regolament

Premessa 18

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(18)  Il-Kummissjoni jista' jkollha aċċess biss għall-informazzjoni kkomunikata jew miġbura skont ir-Regolament (UE) Nru 904/2010 meta dan ikun meħtieġ għall-kura, il-manutenzjoni u l-iżvilupp tas-sistemi elettroniċi ospitati mill-Kummissjoni u użati mill-Istati Membri għall-finijiet ta' dan ir-Regolament.

(18)  Il-Kummissjoni jenħtieġ li jkollha aċċess għall-informazzjoni kkomunikata jew miġbura skont ir-Regolament (UE) Nru 904/2010 meta dan ikun meħtieġ għall-kura, il-manutenzjoni u l-iżvilupp tas-sistemi elettroniċi ospitati mill-Kummissjoni u użati mill-Istati Membri għall-finijiet ta' dan ir-Regolament, u biex tiġi żgurata l-implimentazzjoni xierqa ta' dan ir-Regolament. Barra minn hekk, il-Kummissjoni jenħtieġ li twettaq żjarat fl-Istati Membri biex tevalwa kif jaħdmu l-arranġamenti ta' kooperazzjoni amministrattiva.

Emenda    8

Proposta għal regolament

Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(19)  Għall-finijiet ta' dan ir-Regolament, huwa xieraq li jitqiesu l-limitazzjonijiet ta' ċerti drittijiet u obbligi stabbiliti bir-Regolament (UE) 2016/679 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill37, biex jitħarsu l-interessi msemmija fl-Artikolu 23(1)(e) ta' dak ir-Regolament. Dawn il-limitazzjonijiet huma meħtieġa u proporzjonali meta jitqies it-telf ta' dħul potenzjali għall-Istati Membri u l-importanza kruċjali li din l-informazzjoni ssir disponibbli sabiex il-ġlieda kontra l-frodi tkun effettiva.

(19)  Għall-finijiet ta' dan ir-Regolament, huwa xieraq li jitqiesu l-limitazzjonijiet ta' ċerti drittijiet u obbligi stabbiliti bir-Regolament (UE) 2016/679 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill37, biex jitħarsu l-interessi msemmija fl-Artikolu 23(1)(e) ta' dak ir-Regolament. Dawn il-limitazzjonijiet huma meħtieġa u proporzjonali meta jitqies it-telf ta' dħul potenzjali għall-Istati Membri u l-importanza kruċjali li din l-informazzjoni ssir disponibbli sabiex il-ġlieda kontra l-frodi tkun effettiva. Jenħtieġ li limitazzjonijiet bħal dawn, madankollu, ma jmorrux lil hinn minn dak li huwa strettament meħtieġ sabiex jintlaħaq dak l-objettiv u dawn iridu jilħqu l-istandards għoljin meħtieġa mill-Artikolu 52(1) tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea. Barra minn hekk, kwalunkwe att ta' implimentazzjoni futur għal dan ir-Regolament jenħtieġ li jkun konformi mar-rekwiżiti tal-protezzjoni tad-dejta stabbiliti fir-Regolament (UE) 2016/679 u r-Regolament (KE) Nru 45/2001 tal-Parlament Ewropew u Council.37a

__________________

__________________

37 Ir-Regolament (UE) 2016/679 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-27 ta' April 2016 dwar il-protezzjoni tal-persuni fiżiċi fir-rigward tal-ipproċessar ta' data personali u dwar il-moviment liberu ta' tali data (ĠU L 119, 4.5.2016, p. 1).

37 Ir-Regolament (UE) 2016/679 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-27 ta' April 2016 dwar il-protezzjoni tal-persuni fiżiċi fir-rigward tal-ipproċessar ta' data personali u dwar il-moviment liberu ta' tali data (ĠU L 119, 4.5.2016, p. 1).

 

37a Ir-Regolament (KE) Nru 45/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta' Diċembru 2000 dwar il-protezzjoni ta' individwu fir-rigward tal-ipproċessar ta' data personali mill-istituzzjonijiet u l-korpi tal-Komunità u dwar il-moviment liberu ta' dik id-data (ĠU L 8, 12.1.2001, p. 1).

Emenda    9

Proposta għal regolament

Premessa 20a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(20a)  Fid-dawl tan-numru żgħir ta' Stati Membri li jippubblikaw stimi ta' telf tal-VAT minħabba frodi intrakomunitarja, id-disponibbiltà ta' dejta komparabbli dwar frodi intrakomunitarja tal-VAT se tikkontribwixxi għal kooperazzjoni mmirata aħjar bejn l-Istati Membri. Għalhekk, il-Kummissjoni, flimkien mal-Istati Membri, għandha tiżviluppa approċċ statistiku komuni biex jikkwantifikaw u janalizzaw il-frodi tal-VAT.

Emenda    10

Proposta għal regolament

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 1 – punt b

Regolament (UE) Nru 904/2010

Artikolu 7 – paragrafu 4

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

4.  It-talba msemmija fil-paragrafu 1 tista' tinkludi talba motivata għal inkjesta amministrattiva speċifika. L-awtorità rikjesta għandha twettaq l-inkjesta amministrattiva flimkien mal-awtorità rikjedenti. Jistgħu jintużaw l-għodod u l-proċeduri msemmija fl-Artikoli 28 sa 30 ta' dan ir-Regolament. Jekk l-awtorità rikjesta tkun tal-fehma li mhi meħtieġa l-ebda inkjesta amministrattiva, din għandha tinforma minnufih lill-awtorità rikjedenti bir-raġunijiet għal dan.

4.  Meta l-awtorità kompetenti ta' Stat Membru tqis li jkun hemm bżonn li ssir inkjesta amministrattiva, hija għandha tippreżenta talba motivata. L-awtorità rikjesta ma għandhiex tirrifjuta li twettaq din l-investigazzjoni. Jekk l-informazzjoni tkun diġà disponibbli, l-awtorità rikjesta għandha tipprovdiha mingħajr dewmien lill-awtoritajiet rikjedenti. Jekk l-Istat Membru rikjedenti ma jkunx sodisfatt bl-informazzjoni li jirċievi, għandu jinforma lill-Istat Membru rikjest biex jipproċedi bl-inkjesta amministrattiva.

Minkejja l-ewwel subparagrafu, inkjesta dwar l-ammonti ddikjarati minn persuna taxxabbli stabbilita fl-Istat Membru tal-awtorità rikjesta u li jkunu taxxabbli fl-Istat Membru tal-awtorità rikjedenti, tista' tiġi rifjutata biss:

Din l-inkjesta amministrattiva għandha titwettaq skont ir-regoli fis-seħħ fl-Istat Membru rikjest mill-uffiċjali tal-awtorità rikjedenti u dawk tal-awtorità rikjesta. L-uffiċjali tal-awtorità rikjedenti għandhom jeżerċitaw l-istess setgħat ta' kontroll bħal dawk mogħtija lill-uffiċjali tal-awtorità rikjesta. L-uffiċjali tal-awtorità rikjedenti għandu jkollhom, b'mod partikolari, aċċess għall-istess bini u dokumenti bħall-uffiċjali tal-awtorità rikjesta għall-fini uniku li titwettaq l-inkjesta amministrattiva.

(a)  għar-raġunijiet previsti fl-Artikolu 54(1), ivvalutati mill-awtorità rikjesta skont id-dikjarazzjoni tal-aħjar prattiki dwar l-interazzjoni ta' dan il-paragrafu u l-Artikolu 54(1), li għandha tiġi adottata skont il-proċedura prevista fl-Artikolu 58(2);

 

(b)  għar-raġunijiet previsti fil-paragrafi 2, 3 u 4 tal-Artikolu 54;

 

(c)  għar-raġunijiet li l-awtorità rikjesta tkun diġà pprovdiet lill-awtorità rikjedenti bl-informazzjoni dwar l-istess persuna taxxabbli, bħala riżultat ta' inkjesta amministrattiva mwettqa inqas minn sentejn qabel.

 

Meta l-awtorità rikjesta tirrifjuta inkjesta amministrattiva msemmija fit-tieni subparagrafu għar-raġunijiet stabbiliti fil-punti (a) jew (b), hija għandha xorta waħda tipprovdi lill-awtorità rikjedenti bid-dati u bl-ammonti ta' kull provvista rilevanti magħmula mill-persuna taxxabbli fl-Istat Membru tal-awtorità rikjedenti matul l-aħħar sentejn.

 

Meta l-awtoritajiet kompetenti ta' mill-inqas żewġ Stati Membri jqisu li hemm bżonn li ssir inkjesta amministrattiva, l-awtorità rikjesta ma għandhiex tirrifjuta li twettaq din l-inkjesta. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li jsiru arranġamenti bejn dawk l-awtoritajiet rikjedenti u l-awtorità rikjesta li permezz tagħhom l-uffiċjali awtorizzati mill-awtoritajiet rikjedenti għandhom jieħdu sehem f'inkjesta amministrattiva mwettqa fit-territorju tal-awtorità rikjesta bil-għan li jiġbru l-informazzjoni msemmija fit-tieni subparagrafu. Din l-inkjesta amministrattiva għandha titwettaq b'mod konġunt mill-uffiċjali tal-awtorità rikjedenti u tal-awtorità rikjesta. L-uffiċjali tal-awtoritajiet rikjedenti għandhom jeżerċitaw l-istess setgħat ta' kontroll bħal dawk mogħtija lill-uffiċjali tal-awtorità rikjesta. L-uffiċjali tal-awtoritajiet rikjedenti għandu jkollhom aċċess għall-istess bini u dokumenti bħall-uffiċjali tal-awtorità rikjesta għall-fini uniku li titwettaq l-inkjesta amministrattiva.

 

Ġustifikazzjoni

L-UE għandu jkollha mekkaniżmi ta' kontroll effikaċi. Għaldaqstant huwa importanti li Stat Membru wieħed jitħalla jitlob li ssir inkjesta amministrattiva u li jipparteċipa fiha. L-uffiċjali tal-Istat rikjedenti ta' spiss ikunu jafu l-aħjar il-fajl u għalhekk huwa essenzjali li jkunu jistgħu jipparteċipaw b'mod attiv fl-ispezzjoni, filwaqt li jiġu rrispettati r-regoli tad-dritt nazzjonali tal-pajjiż ikkonċernat.

Emenda    11

Proposta għal regolament

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 1 – punt b

Regolament (UE) Nru 904/2010

Artikolu 7 – paragrafu 4 – subparagrafu 1

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

It-talba msemmija fil-paragrafu 1 tista' tinkludi talba motivata għal inkjesta amministrattiva speċifika. L-awtorità rikjesta għandha twettaq l-inkjesta amministrattiva flimkien mal-awtorità rikjedenti. Jistgħu jintużaw l-għodod u l-proċeduri msemmija fl-Artikoli 28 sa 30 ta' dan ir-Regolament. Jekk l-awtorità rikjesta tkun tal-fehma li mhi meħtieġa l-ebda inkjesta amministrattiva, din għandha tinforma minnufih lill-awtorità rikjedenti bir-raġunijiet għal dan.

Meta l-awtorità kompetenti ta' Stat Membru tqis li jkun hemm bżonn li ssir inkjesta amministrattiva, hija għandha tippreżenta talba motivata. L-awtorità rikjesta ma tistax tirrifjuta li twettaq din l-inkjesta u, jekk l-informazzjoni tkun diġà disponibbli, għandha tipprovdiha mingħajr dewmien lill-awtoritajiet rikjedenti. Jekk l-Istat Membru rikjedenti ma jkunx sodisfatt bl-informazzjoni li jirċievi, għandu jinforma lill-Istat Membru rikjest biex ikompli l-inkjesta amministrattiva. Din l-inkjesta amministrattiva għandha titwettaq skont ir-regoli fis-seħħ fl-Istat Membru rikjest mill-uffiċjali tal-awtorità rikjedenti u dawk tal-awtorità rikjesta. L-uffiċjali tal-awtoritajiet rikjedenti għandhom jeżerċitaw l-istess setgħat ta' kontroll bħal dawk mogħtija lill-uffiċjali tal-awtorità rikjesta. L-uffiċjali tal-awtorità rikjedenti għandu jkollhom, b'mod partikolari, aċċess għall-istess bini u dokumenti bħall-uffiċjali tal-awtorità rikjesta għall-fini uniku li titwettaq l-inkjesta amministrattiva.

Ġustifikazzjoni

Fil-kuntest tal-iżvilupp tal-mini-one-stop-shop, parti sostanzjali mill-VAT tal-Istati se tinġabar fi Stati Membri oħrajn. Għaldaqstant huwa essenzjali li l-UE jkollha mekkaniżmi ta' kontroll effikaċi. Għaldaqstant qed jiġi propost li Stat Membru wieħed jitħalla jitlob li ssir inkjesta amministrattiva u li jipparteċipa fiha. L-uffiċjali tal-Istat rikjedenti jkunu jafu l-aħjar il-fajl u għalhekk huwa essenzjali li jkunu jistgħu jipparteċipaw b'mod attiv fl-ispezzjoni, filwaqt li jiġu rrispettati r-regoli tad-dritt tal-pajjiż ikkonċernat.

Emenda    12

Proposta għal regolament

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 1 – punt b

Regolament (UE) Nru 904/2010

Artikolu 7 – paragrafu 4 – subparagrafu 4

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Meta l-awtoritajiet kompetenti ta' mill-inqas żewġ Stati Membri jqisu li hemm bżonn li ssir inkjesta amministrattiva, l-awtorità rikjesta ma għandhiex tirrifjuta li twettaq din l-inkjesta. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li jsiru arranġamenti bejn dawk l-awtoritajiet rikjedenti u l-awtorità rikjesta li permezz tagħhom l-uffiċjali awtorizzati mill-awtoritajiet rikjedenti għandhom jieħdu sehem f'inkjesta amministrattiva mwettqa fit-territorju tal-awtorità rikjesta bil-għan li jiġbru l-informazzjoni msemmija fit-tieni subparagrafu. Din l-inkjesta amministrattiva għandha titwettaq b'mod konġunt mill-uffiċjali tal-awtorità rikjedenti u tal-awtorità rikjesta. L-uffiċjali tal-awtoritajiet rikjedenti għandhom jeżerċitaw l-istess setgħat ta' kontroll bħal dawk mogħtija lill-uffiċjali tal-awtorità rikjesta. L-uffiċjali tal-awtoritajiet rikjedenti għandu jkollhom aċċess għall-istess bini u dokumenti bħall-uffiċjali tal-awtorità rikjesta għall-fini uniku li titwettaq l-inkjesta amministrattiva.

Meta l-awtorità kompetenti ta' Stat Membru tqis li jkun hemm bżonn li ssir inkjesta amministrattiva, hija għandha tippreżenta talba debitament motivata. L-awtorità rikjesta ma tistax tirrifjuta li twettaq l-inkjesta kkonċernata u, jekk l-informazzjoni tkun diġà disponibbli, l-awtorità rikjesta għandha tipprovdiha mingħajr dewmien lill-awtoritajiet rikjedenti qabel kwalunkwe talba. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li jsiru arranġamenti bejn l-awtorità rikjedenti u l-awtorità rikjesta li permezz tagħhom l-uffiċjali awtorizzati mill-awtorità rikjedenti għandhom jieħdu sehem f'inkjesta amministrattiva mwettqa fit-territorju tal-awtorità rikjesta bil-għan li jiġbru l-informazzjoni msemmija fit-tieni subparagrafu. Din l-inkjesta amministrattiva għandha titwettaq b'mod konġunt mill-uffiċjali tal-awtoritajiet rikjedenti u tal-awtoritajiet rikjesti bi spirtu kooperattiv u produttiv. L-uffiċjali tal-awtorità rikjedenti għandu jkollhom aċċess għall-istess informazzjoni, dokumenti u bini u għandhom, sa fejn dan huwa permess mil-liġi tal-Istat Membru rikjest, ikunu jistgħu jinterrogaw direttament individwi sabiex jidentifikaw u jiġġieldu l-frodi transfruntiera tal-VAT li bħalissa qed tippreġudika l-bażijiet ta' taxxa nazzjonali.

Emenda    13

Proposta għal regolament

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 1a (ġdid)

Regolament (UE) Nru 904/2010

Artikolu 12a (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(1a)  Jiddaħħal l-Artikolu li ġej:

 

"Artikolu 12a

 

L-Istati Membri kollha għandhom jimplimentaw sett ta' miri operazzjonali għat-tnaqqis tal-perċentwal ta' tweġibiet tard u għat-titjib tal-kwalità tat-talbiet għal informazzjoni u għandhom jinfurmaw lill-Kummissjoni dwar dawk il-miri."

Emenda    14

Proposta għal regolament

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2

Regolament (UE) Nru 904/2010

Artikolu 13 – paragrafu 3

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

3.  L-informazzjoni għandha tintbagħat permezz ta' formoli standard jew b'mezzi oħra li l-awtoritajiet kompetenti rispettivi jqisu xierqa. Il-Kummissjoni għandha tadotta l-formoli standard permezz ta' atti ta' implimentazzjoni. Dawk l-atti ta' implimentazzjoni għandhom jiġu adottati skont il-proċedura ta' eżami msemmija fl-Artikolu 58(2);

3.  L-informazzjoni għandha tintbagħat billi jintużaw formoli standard jew mezzi oħra li l-awtoritajiet kompetenti rispettivi jqisu xierqa. Il-Kummissjoni għandha tadotta l-formoli standard permezz ta' atti ta' implimentazzjoni. Dawk l-atti ta' implimentazzjoni għandhom jiġu adottati skont il-proċedura ta' eżami msemmija fl-Artikolu 58(2);

Emenda    15

Proposta għal regolament

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2a (ġdid)

Regolament (UE) Nru 904/2010

Artikolu 14 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

 

Test fis-seħħ

Emenda

 

(2a)  fl-Artikolu 14(1), it-tieni subparagrafu huwa sostitwit b'dan li ġej:

"Stat Membru jista' jastjeni milli jieħu sehem fl-iskambju awtomatiku ta' informazzjoni rigward kategorija waħda jew aktar meta l-ġbir ta' informazzjoni għal tali skambju jkun jeħtieġ l-impożizzjoni ta' obbligi ġodda fuq persuni soġġetti għall-VAT jew ikun jimponi piż amministrattiv sproporzjonat fuq l-Istat Membru."

"Stat Membru jista' jastjeni milli jieħu sehem fl-iskambju awtomatiku ta' informazzjoni rigward kategorija waħda jew aktar meta l-ġbir ta' informazzjoni għal tali skambju jkun jeħtieġ l-impożizzjoni ta' obbligi sproporzjonati fuq persuni soġġetti għall-VAT jew ikun jimponi piż amministrattiv sproporzjonat fuq l-Istat Membru."

Emenda    16

Proposta għal regolament

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3 – punt a

Regolament (UE) Nru 904/2010

Artikolu 17 – paragrafu 1 – punt e

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(e)  l-informazzjoni dwar l-istatus ta' persuna taxxabbli ċertifikata skont l-Artikolu 13a tad-Direttiva 2006/112/KE, kif ukoll id-data li fiha jkun ingħata, ikun ġie rifjutat jew ikun ġie rtirat dak l-istatus.

(Ma taffettwax il-verżjoni Maltija.)  

Emenda    17

Proposta għal regolament

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3 – punt b

Regolament (UE) Nru 904/2010

Artikolu 17 – paragrafu 1 – punt f

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

"(f)  l-informazzjoni li jiġbor skont il-punti (a) u (b) tal-Artikolu 143(2) tad-Direttiva 2006/112/KE, kif ukoll il-pajjiż tal-oriġini, il-pajjiż tad-destinazzjoni, il-kodiċi tal-prodott, il-munita, l-ammont totali, ir-rata tal-kambju, il-prezzijiet tal-oġġetti individwali u l-piż nett.";

"(f)  l-informazzjoni li jiġbor skont il-punti (a) u (b) tal-Artikolu 143(2) tad-Direttiva 2006/112/KE, kif ukoll il-pajjiż tal-oriġini, id-dejta li tidentifika l-esportatur, il-pajjiż tad-destinazzjoni, il-kodiċi tal-prodott, il-munita, l-ammont totali, ir-rata tal-kambju, il-prezz tal-artiklu u l-piż nett.";

Emenda    18

Proposta għal regolament

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3 – punt e

Regolament (UE) Nru 904/2010

Artikolu 17 – paragrafu 3

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

3.  Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi, permezz ta' atti ta' implimentazzjoni, il-kategoriji eżatti ta' informazzjoni msemmija fil-punt (f) tal-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu. Dawk l-atti ta' implimentazzjoni għandhom jiġu adottati skont il-proċedura ta' eżami msemmija fl-Artikolu 58(2).;

3.  Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi, permezz ta' atti ta' implimentazzjoni, il-kategoriji speċifiċi li jridu jiġu inklużi fil-formoli, il-mudelli u l-proċeduri standard għall-għoti ta' informazzjoni msemmija fil-punt (f) tal-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu. Dawk l-atti ta' implimentazzjoni għandhom jiġu adottati skont il-proċedura ta' eżami msemmija fl-Artikolu 58(2).

Emenda    19

Proposta għal regolament

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 4 – punt a

Regolament (UE) Nru 904/2010

Artikolu 21 – paragrafu 1a

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

1a.  Kull Stat Membru għandu jagħti lill-uffiċjali tiegħu li jivverifikaw ir-rekwiżiti previsti fl-Artikolu 143(2) tad-Direttiva 2006/112/KE aċċess għall-informazzjoni msemmija fil-punti (b) u (c) tal-Artikolu (17)(1) ta' dan ir-Regolament li għalihom jingħata aċċess awtomatizzat mill-Istati Membri l-oħra.;

1a.  Kull Stat Membru għandu jagħti lill-uffiċjali tiegħu li jivverifikaw ir-rekwiżiti previsti fl-Artikolu 143(2) tad-Direttiva 2006/112/KE aċċess għall-informazzjoni msemmija fil-punti (b) u (c) tal-Artikolu (17)(1) ta' dan ir-Regolament, inkluż l-aċċess għar-reġistru li juri l-lista ta' persuni taxxabbli ċċertifikati, li għalihom jingħata aċċess awtomatizzat mill-Istati Membri l-oħra;

Emenda    20

Proposta għal regolament

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 4 – punt b – punt i

Regolament (UE) Nru 904/2010

Artikolu 21 – paragrafu 2 – punt e – punt i

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(i)  l-aċċess huwa marbut ma' investigazzjoni dwar suspett ta' frodi jew biex jiġu individwati jew identifikati dawk li jwettqu frodi;

(i)  l-aċċess huwa marbut ma' investigazzjoni dwar suspett ta' frodi jew biex jiġu individwati jew identifikati l-awturi ta' frodi u ta' kondotta ħażina serja;

Emenda    21

Proposta għal regolament

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 4 – punt b – punt i

Regolament (UE) Nru 904/2010

Artikolu 21 – paragrafu 2 – punt e – punt ii

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(ii)  l-aċċess jingħata permezz ta' uffiċjal ta' kollegament tal-Eurofisc, kif imsemmi fl-Artikolu 36(1) li jkollu identifikazzjoni personali tal-utent għas-sistemi elettroniċi li jippermettu l-aċċess għal din l-informazzjoni.;

(ii)  l-aċċess jingħata permezz ta' uffiċjal ta' kollegament tal-Eurofisc, kif imsemmi fl-Artikolu 36(1) li jkollu identifikazzjoni personali tal-utent għas-sistemi elettroniċi li jippermettu l-aċċess għal din l-informazzjoni u għar-reġistru li juri l-lista ta' persuni taxxabbli ċċertifikati;

Emenda    22

Proposta għal regolament

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 4 – punt c

Regolament (UE) Nru 904/2010

Artikolu 21 – paragrafu 2a – subparagrafu 1 – parti introduttorja

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Fir-rigward tal-informazzjoni msemmija fl-Artikolu 17(1)(f), minn tal-inqas id-dettalji li ġejjin għandhom ikunu aċċessibbli:

Fir-rigward tal-informazzjoni msemmija fl-Artikolu 17(1)(f), minn tal-inqas l-informazzjoni li ġejja għandha tkun aċċessibbli:

Emenda    23

Proposta għal regolament

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 4 – punt c

Regolament (UE) Nru 904/2010

Artikolu 21 – paragrafu 2a – subparagrafu 1 – punt a

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(a)  in-numri ta' identifikazzjoni tal-VAT maħruġa mill-Istat Membru li qed jirċievi l-informazzjoni;

(a)  in-numri ta' identifikazzjoni tal-VAT maħruġa mill-Istat Membru li qed jirċievi l-informazzjoni, u r-reġistru li juri l-lista ta' persuni taxxabbli ċċertifikati;

Emenda    24

Proposta għal regolament

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 4 – punt c

Regolament (UE) Nru 904/2010

Artikolu 21 – paragrafu 2a – subparagrafu 1 – punt c

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(c)  il-pajjiż tal-oriġini, il-pajjiż tad-destinazzjoni, il-kodiċi tal-prodott, il-munita, l-ammont totali, ir-rata tal-kambju, il-prezzijiet tal-oġġetti individwali u l-piż nett tal-oġġetti importati segwiti bi provvista intra-Komunitarja ta' oġġetti minn kull persuna msemmija fil-punt (b) għal kull persuna li għandha numru ta' identifikazzjoni tal-VAT imsemmi fil-punt (a);

(c)  il-pajjiż tal-oriġini, il-pajjiż tad-destinazzjoni, il-kodiċi tal-prodott, il-munita, l-ammont totali, ir-rata tal-kambju, il-prezz tal-artiklu u l-piż nett tal-oġġetti importati segwiti bi provvista intra-Komunitarja ta' oġġetti minn kull persuna msemmija fil-punt (b) għal kull persuna li għandha numru ta' identifikazzjoni tal-VAT imsemmi fil-punt (a);

Emenda    25

Proposta għal regolament

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 4 – punt c

Regolament (UE) Nru 904/2010

Artikolu 21 – paragrafu 2a – subparagrafu 1 – punt d – parti introduttorja

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

  il-pajjiż tal-oriġini, il-pajjiż tad-destinazzjoni, il-kodiċi tal-prodott, il-munita, l-ammont totali, ir-rata tal-kambju, il-prezzijiet tal-oġġetti individwali u l-piż nett tal-oġġetti importati segwiti bi provvista intra-Komunitarja ta' oġġetti minn kull persuna msemmija fil-punt (b) għal kull persuna li għandha numru ta' identifikazzjoni tal-VAT maħruġ minn Stat Membru ieħor skont il-kundizzjonijiet li ġejjin:

  il-pajjiż tal-oriġini, il-pajjiż tad-destinazzjoni, il-kodiċi tal-prodott, il-munita, l-ammont totali, ir-rata tal-kambju, il-prezz tal-artiklu u l-piż nett tal-oġġetti importati segwiti bi provvista intra-Komunitarja ta' oġġetti minn kull persuna msemmija fil-punt (b) għal kull persuna li għandha numru ta' identifikazzjoni tal-VAT maħruġ minn Stat Membru ieħor skont il-kundizzjonijiet li ġejjin:

Emenda    26

Proposta għal regolament

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 4 – punt c

Regolament (UE) Nru 904/2010

Artikolu 21 – paragrafu 2a – subparagrafu 1 – punt d – punt i

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(i)  l-aċċess huwa marbut ma' investigazzjoni dwar suspett ta' frodi jew biex jiġu individwati jew identifikati dawk li jwettqu frodi;

(i)  l-aċċess huwa marbut ma' investigazzjoni dwar suspett ta' frodi jew biex jiġu individwati jew identifikati l-awturi ta' frodi u ta' kondotta ħażina serja;

Emenda    27

Proposta għal regolament

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5

Regolament (UE) Nru 904/2010

Artikolu 21 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt i

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(i)  l-aċċess huwa marbut ma' investigazzjoni dwar suspett ta' frodi jew biex jiġu individwati jew identifikati dawk li jwettqu frodi;

(i)  l-aċċess huwa marbut ma' investigazzjoni dwar suspett ta' frodi jew biex jiġu individwati jew identifikati l-awturi ta' frodi u ta' kondotta ħażina serja;

Emenda    28

Proposta għal regolament

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 8 – punt a

Regolament (UE) Nru 904/2010

Artikolu 28 – paragrafu 2a

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

"2a.  Bi ftehim bejn l-awtorità rikjedenti u l-awtorità rikjesta, u skont l-arranġamenti stabbiliti minn din tal-aħħar, l-uffiċjali awtorizzati mill-awtorità rikjedenti jistgħu, bil-għan li jiġbru u jiskambjaw l-informazzjoni msemmija fl-Artikolu 1, jieħdu sehem fl-inkjesti amministrattivi mwettqa fit-territorju tal-Istat Membru rikjest. Dawn l-inkjesti amministrattivi għandhom jitwettqu b'mod konġunt mill-uffiċjali tal-awtorità rikjedenti u tal-awtorità rikjesta. L-uffiċjali tal-awtorità rikjedenti għandhom jeżerċitaw l-istess setgħat ta' kontroll bħal dawk mogħtija lill-uffiċjali tal-awtorità rikjesta. L-uffiċjali tal-awtoritajiet rikjedenti għandu jkollhom aċċess għall-istess bini u dokumenti bħall-uffiċjali tal-awtorità rikjesta għall-fini uniku li titwettaq l-inkjesta amministrattiva. Bi ftehim bejn l-awtorità rikjedenti u l-awtorità rikjesta, u skont l-arranġamenti stabbiliti mill-awtorità rikjesta, iż-żewġ awtoritajiet jistgħu jabbozzaw rapport ta' awditu komuni.";

"2a.  Bi ftehim bejn l-awtorità rikjedenti u l-awtorità rikjesta, u skont l-arranġamenti stabbiliti minn din tal-aħħar, l-uffiċjali awtorizzati mill-awtorità rikjedenti jistgħu, bil-għan li jiġbru u jiskambjaw l-informazzjoni msemmija fl-Artikolu 1, jieħdu sehem fl-inkjesti amministrattivi mwettqa fit-territorju tal-Istat Membru rikjest. Dawn l-inkjesti amministrattivi għandhom jitwettqu b'mod konġunt bi spirtu ta' fiduċja reċiproka u kooperazzjoni produttiva mill-uffiċjali tal-awtoritajiet rikjedenti u tal-awtoritajiet rikjesti, filwaqt li jiġu rispettati l-prattiki amministrattivi ta' dawk l-awtoritajiet u l-liġi nazzjonali tal-Istat Membru tal-awtorità rikjesta sabiex tiġi miġġielda l-frodi transfruntiera tal-VAT. L-uffiċjali tal-awtoritajiet rikjedenti għandu jkollhom aċċess għall-istess bini u dokumenti bħall-uffiċjali tal-awtorità rikjesta għall-fini uniku li titwettaq l-inkjesta amministrattiva. Bi ftehim bejn l-awtorità rikjedenti u l-awtorità rikjesta, u skont l-arranġamenti stabbiliti mill-awtorità rikjesta, l-awtoritajiet parteċipanti jistgħu jabbozzaw rapport ta' awditu komuni.";

Emenda    29

Proposta għal regolament

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 11 – punt a

Regolament (UE) Nru 904/2010

Artikolu 33 – paragrafu 1

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

1.  Sabiex tiġi promossa u ffaċilitata l-kooperazzjoni multilaterali fil-ġlieda kontra l-frodi tal-VAT, dan il-Kapitolu jistabbilixxi netwerk għall-iskambju, l-ipproċessar u l-analiżi fil-pront ta' informazzjoni mmirata bejn l-Istati Membri u l-koordinazzjoni ta' kull azzjoni ta' segwitu ("Eurofisc").

1.  Sabiex tiġi promossa u ffaċilitata l-kooperazzjoni multilaterali fil-ġlieda kontra l-frodi tal-VAT, dan il-Kapitolu jistabbilixxi netwerk għall-iskambju, l-ipproċessar u l-analiżi fil-pront ta' informazzjoni mmirata dwar skemi ta' frodi transfruntiera bejn l-Istati Membri u għall-koordinazzjoni ta' kull azzjoni ta' segwitu ("Eurofisc").

Emenda    30

Proposta għal regolament

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 11 – punt b – punt i

Regolament (UE) Nru 904/2010

Artikolu 33 – paragrafu 2 – punt b

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(b)  iwettqu u jikkoordinaw l-iskambju multilaterali fil-pront u l-ipproċessar u l-analiżi konġunti ta' informazzjoni mmirata fl-oqsma ta' ħidma li fihom topera l-Eurofisc ("l-oqsma ta' ħidma tal-Eurofisc");

(b)  iwettqu u jikkoordinaw l-iskambju multilaterali fil-pront u l-ipproċessar u l-analiżi konġunti ta' informazzjoni mmirata dwar skemi ta' frodi transfruntiera fl-oqsma ta' ħidma li fihom topera l-Eurofisc ("l-oqsma ta' ħidma tal-Eurofisc");

Emenda    31

Proposta għal regolament

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 11 – punt b – punt ii

Regolament (UE) Nru 904/2010

Artikolu 33 – paragrafu 2 – punt d

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(d)  jikkoordinaw l-inkjesti amministrattivi tal-Istati Membri parteċipanti dwar il-persuni ssuspettati bi frodi u dawk li jwettqu l-frodi identifikati mill-uffiċjali ta' kollegament tal-Eurofisc kif imsemmi fl-Artikolu 36(1).

(d)  jikkoordinaw l-inkjesti amministrattivi tal-Istati Membri parteċipanti dwar il-frodi identifikata mill-uffiċjali ta' kollegament tal-Eurofisc kif imsemmi fl-Artikolu 36(1).

Emenda    32

Proposta għal regolament

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 12

Regolament (UE) Nru 904/2010

Artikolu 34 – paragrafu 2

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2.  L-Istati Membri li jkunu għażlu li jieħdu sehem f'qasam ta' ħidma tal-Eurofisc għandhom jipparteċipaw b'mod attiv fl-iskambju multilaterali u l-ipproċessar u l-analiżi konġunti ta' informazzjoni mmirata bejn l-Istati Membri parteċipanti kollha u fil-koordinazzjoni ta' kull azzjoni ta' segwitu.

2.  L-Istati Membri li jkunu għażlu li jieħdu sehem f'qasam ta' ħidma tal-Eurofisc għandhom jipparteċipaw b'mod attiv fl-iskambju multilaterali u l-ipproċessar u l-analiżi konġunti ta' informazzjoni mmirata dwar skemi ta' frodi transfruntiera bejn l-Istati Membri parteċipanti kollha u fil-koordinazzjoni ta' kull azzjoni ta' segwitu.

Emenda    33

Proposta għal regolament

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 13

Regolament (UE) Nru 904/2010

Artikolu 35 – paragrafu 1

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Il-Kummissjoni għandha tipprovdi lill-Eurofisc b'appoġġ tekniku u loġistiku. Il-Kummissjoni ma għandux ikollha aċċess għall-informazzjoni msemmija fl-Artikolu 1, li tista' tiġi skambjata fil-Eurofisc għajr fiċ-ċirkostanzi previsti fl-Artikolu 55(2).";

Il-Kummissjoni għandha tipprovdi lill-Eurofisc bl-appoġġ tekniku u loġistiku meħtieġ. Il-Kummissjoni għandu jkollha aċċess għall-informazzjoni msemmija fl-Artikolu 1, li tista' tiġi skambjata fil-Eurofisc, fiċ-ċirkostanzi previsti fl-Artikolu 55(2).;

Emenda    34

Proposta għal regolament

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 14 – punt c

Regolament (UE) Nru 904/2010

Artikolu 36 – paragrafu 3

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

3.  Il-koordinaturi tal-oqsma ta' ħidma tal-Eurofisc jistgħu, fuq inizjattiva tagħhom stess jew fuq talba, jgħaddu xi informazzjoni miġbura u proċessata lill-Europol u lill-Uffiċċju Ewropew Kontra l-Frodi ("OLAF"), kif maqbul mill-parteċipanti fl-oqsma ta' ħidma.

3.  Il-koordinaturi tal-oqsma ta' ħidma tal-Eurofisc jistgħu, fuq inizjattiva tagħhom stess jew fuq talba, jgħaddu informazzjoni rilevanti dwar l-aktar reati transfruntiera serji fir-rigward tal-VAT lill-Europol u lill-Uffiċċju Ewropew Kontra l-Frodi ("OLAF"), kif maqbul mill-parteċipanti fl-oqsma ta' ħidma.

Emenda    35

Proposta għal regolament

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 14 – punt c

Regolament (UE) Nru 904/2010

Artikolu 36 – paragrafu 4

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

4.  Il-koordinaturi tal-oqsma ta' ħidma tal-Eurofisc għandhom jqiegħdu l-informazzjoni li tasal mingħand il-Europol u l-OLAF għad-dispożizzjoni tal-uffiċjali ta' kollegament parteċipanti l-oħra tal-Eurofisc; din l-informazzjoni għandha tiġi skambjata b'mezzi elettroniċi.

4.  Il-koordinaturi tal-oqsma ta' ħidma tal-Eurofisc jistgħu jsaqsu lill-Europol u lill-OLAF għal informazzjoni rilevanti. Il-koordinaturi tal-oqsma ta' ħidma tal-Eurofisc għandhom jqiegħdu l-informazzjoni li tasal mingħand il-Europol u l-OLAF għad-dispożizzjoni tal-uffiċjali ta' kollegament parteċipanti l-oħra tal-Eurofisc; din l-informazzjoni għandha tiġi skambjata b'mezzi elettroniċi.

Ġustifikazzjoni

Huwa essenzjali li jkun previst skambju ta' informazzjoni fiż-żewġ direzzjonijiet bejn il-Eurofisc u l-Europol.

Emenda    36

Proposta għal regolament

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 16

Regolament (UE) Nru 904/2010

Artikolu  48 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Meta l-Istat Membru ta' stabbiliment isir jaf li persuna taxxabbli li tagħmel talba għal rifużjoni tal-VAT skont l-Artikolu 5 tad-Direttiva 2008/9/KE, għandha obbligazzjonijiet tal-VAT mhux ikkontestati f'dak l-Istat Membru ta' stabbiliment, dan jista' jinforma lill-Istat Membru tar-rifużjoni b'dawk l-obbligazzjonijiet biex l-Istat Membru tar-rifużjoni jitlob il-kunsens tal-persuna taxxabbli għat-trasferiment tar-rifużjoni tal-VAT direttament lill-Istat Membru ta' stabbiliment biex jiġu rilaxxati l-obbligazzjonijiet pendenti tal-VAT. Meta l-persuna taxxabbli tagħti l-kunsens għal dan it-trasferiment, l-Istat Membru tar-rifużjoni, f'isem il-persuna taxxabbli, għandu jittrasferixxi dan l-ammont lill-Istat Membru ta' stabbiliment sa fejn ikun meħtieġ biex jiġu rilaxxati l-obbligazzjonijiet pendenti tal-VAT. L-Istat Membru ta' stabbiliment għandu jinforma lill-persuna taxxabbli jekk l-ammont trasferit jammontax għar-rilaxx sħiħ jew parzjali tal-obbligazzjonijiet tal-VAT fi żmien 15-il ġurnata mill-wasla tat-trasferiment mill-Istat Membru tar-rifużjoni.

Meta l-Istat Membru ta' stabbiliment isir jaf li persuna taxxabbli li tagħmel talba għal rifużjoni tal-VAT skont l-Artikolu 5 tad-Direttiva 2008/9/KE, għandha obbligazzjonijiet tal-VAT mhux ikkontestati f'dak l-Istat Membru ta' stabbiliment, dan għandu jinforma lill-Istat Membru tar-rifużjoni b'dawk l-obbligazzjonijiet biex l-Istat Membru tar-rifużjoni jitlob il-kunsens tal-persuna taxxabbli għat-trasferiment tar-rifużjoni tal-VAT direttament lill-Istat Membru ta' stabbiliment biex jiġu rilaxxati l-obbligazzjonijiet pendenti tal-VAT. Meta l-persuna taxxabbli tagħti l-kunsens għal dan it-trasferiment, l-Istat Membru tar-rifużjoni, f'isem il-persuna taxxabbli, għandu jittrasferixxi dan l-ammont lill-Istat Membru ta' stabbiliment sa fejn ikun meħtieġ biex jiġu rilaxxati l-obbligazzjonijiet pendenti tal-VAT. L-Istat Membru ta' stabbiliment għandu jinforma lill-persuna taxxabbli jekk l-ammont trasferit jammontax għar-rilaxx sħiħ jew parzjali tal-obbligazzjonijiet tal-VAT fi żmien 10 ijiem xogħol mill-wasla tat-trasferiment mill-Istat Membru tar-rifużjoni.

Emenda    37

Proposta għal regolament

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 18

Regolament (UE) Nru 904/2010

Artikolu 49 – paragrafu 2a – subparagrafu 2

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

L-Istati Membri jistgħu jikkomunikaw lill-Uffiċċju Ewropew Kontra l-Frodi, kull informazzjoni disponibbli dwar reati kontra s-sistema komuni tal-VAT sabiex ikun jista' jqis azzjoni xierqa skont il-mandat tiegħu.";

Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 36(3), l-Istati Membri jistgħu jikkomunikaw lill-Uffiċċju Ewropew Kontra l-Frodi, kull informazzjoni disponibbli dwar reati kontra s-sistema komuni tal-VAT sabiex ikun jista' jqis azzjoni xierqa skont il-mandat tiegħu.";

Emenda    38

Proposta għal regolament

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 18a (ġdid)

Regolament (UE) Nru 904/2010

Artikolu 49a (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(18a)  Jiddaħħal l-Artikolu li ġej:

 

"Artikolu 49a

 

L-Istati Membri u l-Kummissjoni għandhom jistabbilixxu sistema komuni tal-ġbir tal-istatistika dwar frodi tal-VAT intrakomunitarja u jippubblikaw l-istimi nazzjonali tat-telf tal-VAT minħabba din il-frodi, kif ukoll l-istimi għall-Unjoni kollha. Il-Kummissjoni għandha tadotta, permezz ta' atti ta' implimentazzjoni, l-arranġamenti prattiċi għal din is-sistema statistika. Dawk l-atti ta' implimentazzjoni għandhom jiġu adottati skont il-proċedura ta' eżami msemmija fl-Artikolu 58(2).";

Emenda    39

Proposta għal regolament

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 18b (ġdid)

Regolament (UE) Nru 904/2010

Artikolu 50 – paragrafu 1a (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(18b)  Fl-Artikolu 50, jiddaħħal il-paragrafu li ġej:

 

"1a.  Meta Stat Membru jipprovdi informazzjoni aktar ġenerali lil pajjiż terz minn dik prevista fil-Kapitoli II u III ta' dan ir-Regolament, dak l-Istat Membru ma jistax jirrifjuta li jipprovdi dik l-informazzjoni lil kwalunkwe Stat Membru ieħor li jkun qed jitlob kooperazzjoni jew li jkollu interess li jirċeviha."

Emenda    40

Proposta għal regolament

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 19 – punt a

Regolament (UE) Nru 904/2010

Artikolu 55 – paragrafu 2

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2.  Il-persuni debitament akkreditati mill-Awtorità ta' Akkreditament ta' Sigurtà tal-Kummissjoni jista' jkollhom aċċess biss għal din l-informazzjoni meta dan ikun meħtieġ għall-kura, il-manutenzjoni u l-iżvilupp tas-sistemi elettroniċi ospitati mill-Kummissjoni u użati mill-Istati Membri biex jimplimentaw dan ir-Regolament;

2.  Il-persuni debitament akkreditati mill-Awtorità ta' Akkreditament ta' Sigurtà tal-Kummissjoni għandu jkollhom aċċess għal din l-informazzjoni meta dan ikun meħtieġ għall-kura, il-manutenzjoni u l-iżvilupp tas-sistemi elettroniċi ospitati mill-Kummissjoni u użati mill-Istati Membri biex jimplimentaw dan ir-Regolament, u biex tiġi żgurata l-implimentazzjoni xierqa ta' dan ir-Regolament;

Emenda    41

Proposta għal regolament

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 19 – punt b

Regolament (UE) Nru 904/2010

Artikolu 55 – paragrafu 5

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

5.   Kull ħażna, ipproċessar jew skambju ta' informazzjoni msemmija f'dan ir-Regolament hija soġġetta għad-dispożizzjonijiet tar-Regolament (UE) 2016/679 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill(*). Madankollu għall-fini tal-applikazzjoni korretta ta' dan ir-Regolament, l-Istati Membri għandhom jillimitaw il-kamp ta' applikazzjoni tal-obbligi u tad-drittijiet previsti fl-Artikoli 12 sa 22 u l-Artikoli 5 u 34 tar-Regolament (UE) 2016/679 sal-limitu meħtieġ biex jitħarsu l-interessi msemmija fl-Artikolu 23(1)(e) ta' dak ir-Regolament. L-ipproċessar u l-ħżin tal-informazzjoni msemmija f'dan ir-Regolament għandhom jitwettqu biss għall-finijiet imsemmija fl-Artikolu 1(1) ta' dan ir-Regolament u l-perjodi ta' ħżin ta' din l-informazzjoni għandhom ikunu limitati sakemm ikun meħtieġ biex jintlaħqu dawk il-finijiet."

5.   Kull ħażna, ipproċessar jew skambju ta' informazzjoni msemmija f'dan ir-Regolament hija soġġetta għad-dispożizzjonijiet tar-Regolament (UE) 2016/679 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill(*). Madankollu għall-fini tal-applikazzjoni korretta ta' dan ir-Regolament, l-Istati Membri għandhom jillimitaw il-kamp ta' applikazzjoni tal-obbligi u tad-drittijiet previsti fl-Artikoli 12 sa 22 u l-Artikoli 5 u 34 tar-Regolament (UE) 2016/679 sal-limitu meħtieġ biex jitħarsu l-interessi msemmija fl-Artikolu 23(1)(e) ta' dak ir-Regolament. L-ipproċessar u l-ħżin tal-informazzjoni msemmija f'dan ir-Regolament għandhom jiġu approvati biss għall-finijiet imsemmija fl-Artikolu 1(1) ta' dan ir-Regolament u l-perjodi ta' ħżin ta' din l-informazzjoni għandhom ikunu limitati sakemm ikun meħtieġ biex jintlaħqu dawk il-finijiet.";


NOTA SPJEGATTIVA

Taxxa fuq il-valur miżjud (VAT) hija sors importanti ta' dħul mit-taxxa għall-Istati Membri. Madankollu l-pajjiżi qed jitilfu minn dak id-dħul minħabba frodi. Fil-kuntest tal-VAT, il-frodi tat-taxxa transfruntiera hija waħda mill-problemi ewlenin li qed jiffaċċjaw l-Istati Membri. Is-sistema attwali tat-tassazzjoni tal-kummerċ bejn l-Istati Membri ma tistax tlaħħaq mal-veloċità dejjem akbar tal-ekonomija.

Ir-Rapporteur jilqa' l-proposta tal-Kummissjoni biex tissaħħaħ il-kooperazzjoni bejn l-Istati Membri sabiex jiġu megħjuna jiġġieldu l-frodi tal-VAT b'mod aktar faċli, rapidu u effiċjenti. Madankollu, kien hemm bżonn ta' xi titjib.

Ir-Rapporteur jemmen li l-proposta leġiżlattiva teħtieġ issib bilanċ ġust bejn it-talbiet għal informazzjoni u l-analiżi tagħha minn naħa u l-protezzjoni tad-data u l-privatezza min-naħa l-oħra. B'hekk, ġew introdotti diversi emendi li l-għan tagħhom huwa li jiġu definiti b'mod aktar ċar il-konfini operattivi tal-Eurofisc kif ukoll l-ipproċessar u l-użu ta' informazzjoni mill-awtoritajiet. Ġew introdotti r-riferimenti għal-leġiżlazzjoni rilevanti fil-qasam tal-protezzjoni tad-data.

Bl-istess mod, il-proposta ġiet imtejba sabiex jintlaħaq bilanċ aħjar bejn l-interessi u r-responsabbiltajiet tal-awtoritajiet rikjedenti u dawk rikjesti. Mingħajr ma ġiet imminata l-kapaċità tal-awtoritajiet rikjedenti biex iniedu inkjesti amministrattivi, id-drittijiet tal-awtoritajiet rikjesti issa huma definiti aktar. Barra minn hekk, mekkaniżmu aktar simplifikat dwar kif l-Istati Membri jittrattaw l-obbligazzjonijiet pendenti tal-VAT ġie introdott. Minħabba l-iżvilupp tal-fajl rispettiv, ir-Rapporteur ħassar id-dispożizzjonijiet relatati mal-persuna taxxabbli ċertifikata.

B'emendi żgħar oħra, ir-Rapporteur ħadem biex ikompli jtejjeb u jiċċara l-ispirtu tal-proposta.


PROĊEDURA TAL-KUMITAT RESPONSABBLI

Titolu

Proposta emendata għal regolament tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) Nru 904/2010 rigward miżuri biex tissaħħaħ il-kooperazzjoni amministrattiva fil-qasam tat-taxxa fuq il-valur miżjud

Referenzi

COM(2017)0706 – C8-0441/2017 – COM(2017)0567 – C8-0362/2017 – 2017/0248(CNS)

Data meta ġie kkonsultat il-PE

23.10.2017

 

 

 

Kumitat responsabbli

       Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja

ECON

26.10.2017

 

 

 

Kumitati mitluba jagħtu opinjoni

       Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja

JURI

26.10.2017

 

 

 

Opinjoni(jiet) mhux mogħtija

       Data tad-deċiżjoni

JURI

20.11.2017

 

 

 

Rapporteurs

       Data tal-ħatra

Roberts Zīle

14.12.2017

 

 

 

Eżami fil-kumitat

16.5.2018

18.6.2018

 

 

Data tal-adozzjoni

19.6.2018

 

 

 

Riżultat tal-votazzjoni finali

+:

–:

0:

51

2

3

Membri preżenti għall-votazzjoni finali

Gerolf Annemans, Burkhard Balz, Hugues Bayet, Pervenche Berès, David Coburn, Thierry Cornillet, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Sven Giegold, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Barbara Kappel, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Werner Langen, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Alex Mayer, Bernard Monot, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Sirpa Pietikäinen, Anne Sander, Alfred Sant, Martin Schirdewan, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker, Marco Zanni

Sostituti preżenti għall-votazzjoni finali

Andrea Cozzolino, Ashley Fox, Doru-Claudian Frunzulică, Syed Kamall, Alain Lamassoure, Thomas Mann, Luigi Morgano, Michel Reimon, Joachim Starbatty

Sostituti (skont l-Artikolu 200(2)) preżenti għall-votazzjoni finali

Jens Gieseke, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Rupert Matthews

Data tat-tressiq

22.6.2018


VOTAZZJONI FINALI B'SEJĦA TAL-ISMIJIET FIL-KUMITAT RESPONSABBLI

51

+

ALDE

Thierry Cornillet, Petr Ježek, Caroline Nagtegaal, Ramon Tremosa i Balcells

ECR

Ashley Fox, Syed Kamall, Rupert Matthews, Stanisław Ożóg, Joachim Starbatty, Kay Swinburne

ENF

Barbara Kappel

GUE/NGL

Martin Schirdewan, Miguel Viegas

PPE

Burkhard Balz, Markus Ferber, Jens Gieseke, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Esther de Lange, Werner Langen, Ivana Maletić, Thomas Mann, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Anne Sander, Theodor Dumitru Stolojan

S&D

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Andrea Cozzolino, Jonás Fernández, Doru-Claudian Frunzulică, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Cătălin Sorin Ivan, Olle Ludvigsson, Alex Mayer, Luigi Morgano, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

VERTS/ALE

Sven Giegold, Philippe Lamberts, Michel Reimon, Ernest Urtasun

2

-

EFDD

David Coburn, Marco Valli

3

0

EFDD

Bernard Monot

ENF

Gerolf Annemans, Marco Zanni

Tifsira tas-simboli użati:

+  :  favur

-  :  kontra

0  :  astensjoni

Aġġornata l-aħħar: 29 ta' Ġunju 2018Avviż legali - Politika tal-privatezza