SPRAWOZDANIE w sprawie zmienionego wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 904/2010 w odniesieniu do środków wzmacniania współpracy administracyjnej w dziedzinie podatku od wartości dodanej

22.6.2018 - (COM(2017)0706 – C8-0441/2017 – 2017/0248(CNS)) - *

Komisja Gospodarcza i Monetarna
Sprawozdawca: Roberts Zīle


Procedura : 2017/0248(CNS)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
A8-0215/2018
Teksty złożone :
A8-0215/2018
Debaty :
Teksty przyjęte :

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie zmienionego wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 904/2010 w odniesieniu do środków wzmacniania współpracy administracyjnej w dziedzinie podatku od wartości dodanej

(COM(2017)0706 – C8-0441/2017 – 2017/0248(CNS))

(Specjalna procedura ustawodawcza – konsultacja)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Radzie (COM(2017)0706),

–  uwzględniając art. 113 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, na mocy którego Rada skonsultowała się z Parlamentem (C8-0441/2017),

–  uwzględniając art. 78c Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Gospodarczej i Monetarnej (A8-0215/2018),

1.  zatwierdza po poprawkach wniosek Komisji;

2.  zwraca się do Komisji o odpowiednią zmianę jej wniosku, zgodnie z art. 293 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;

3.  zwraca się do Rady o poinformowanie go, jeśli uzna ona za stosowne odejście od tekstu przyjętego przez Parlament;

4.  zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do wniosku Komisji;

5.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.

Poprawka  1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(1a)  Oszustwa związane z VAT są często powiązane z przestępczością zorganizowaną, a bardzo niewielka liczba takich zorganizowanych sieci może być odpowiedzialna za transgraniczne oszustwa związane z VAT o wartości wielu miliardów euro, co oddziałuje nie tylko na pobór dochodów w państwach członkowskich, ale również ma negatywny wpływ na zasoby własne Unii. W związku z tym państwa członkowskie ponoszą wspólną odpowiedzialność za ochronę dochodów wszystkich państw członkowskich z tytułu VAT.

Poprawka    2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(2)  Przeprowadzenie postępowania administracyjnego jest często niezbędne do zwalczania oszustw związanych z VAT, w szczególności w sytuacji, gdy podatnik nie ma siedziby w państwie członkowskim, w którym podatek jest należny. Mając na uwadze potrzebę zapewnienia właściwego egzekwowania VAT oraz uniknięcia powielania pracy i nadmiernego obciążenia administracyjnego dla organów podatkowych i przedsiębiorstw, w przypadku gdy co najmniej dwa państwa członkowskie uważają, że niezbędne jest wszczęcie postępowania administracyjnego w odniesieniu do kwot zadeklarowanych przez podatnika niemającego siedziby na ich terytorium, ale podlegającego opodatkowaniu w tych państwach, państwo członkowskie, w którym podatnik prowadzi przedsiębiorstwo, powinno wszcząć postępowanie, a wnioskujące państwa członkowskie powinny mu pomóc poprzez aktywne uczestnictwo w jego przebiegu.

(2)  Przeprowadzenie postępowania administracyjnego jest często niezbędne do zwalczania oszustw związanych z VAT, w szczególności w sytuacji, gdy podatnik nie ma siedziby w państwie członkowskim, w którym podatek jest należny. Mając na uwadze potrzebę zapewnienia właściwego egzekwowania VAT oraz uniknięcia powielania pracy i nadmiernego obciążenia administracyjnego dla organów podatkowych i przedsiębiorstw, niezbędne jest wszczęcie postępowania administracyjnego w odniesieniu do kwot zadeklarowanych przez podatnika niemającego siedziby na ich terytorium, ale podlegającego opodatkowaniu w tych państwach, państwo członkowskie, w którym podatnik prowadzi przedsiębiorstwo, musi wszcząć postępowanie, a wnioskujące państwo(-a) członkowskie musi (muszą) mu pomóc poprzez aktywne uczestnictwo w jego przebiegu.

Poprawka    3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(11)  W celu zapewnienia efektywnej i skutecznej kontroli monitorowania płatności VAT w odniesieniu do transakcji transgranicznych w rozporządzeniu (UE) nr 904/2010 przewidziano obecność urzędników w biurach administracji i oraz podczas postępowań administracyjnych w innych państwach członkowskich. W celu wzmocnienia zdolności organów podatkowych do kontroli dostaw transgranicznych, powinny być prowadzone wspólne audyty, które umożliwiłyby urzędnikom z co najmniej dwóch państw członkowskich utworzenie jednego zespołu audytowego i aktywne uczestnictwo we wspólnym postępowaniu administracyjnym.

(11)  W celu zapewnienia efektywnej i skutecznej kontroli monitorowania płatności VAT w odniesieniu do transakcji transgranicznych w rozporządzeniu (UE) nr 904/2010 przewidziano obecność urzędników w biurach administracji i oraz podczas postępowań administracyjnych w innych państwach członkowskich. W celu wzmocnienia zdolności organów podatkowych o możliwości techniczne i personel do kontroli dostaw transgranicznych, powinny być prowadzone wspólne audyty, które umożliwiłyby urzędnikom z co najmniej dwóch państw członkowskich utworzenie jednego zespołu audytowego i aktywne uczestnictwo we wspólnym postępowaniu administracyjnym, w duchu produktywnej współpracy, aby wykrywać i zwalczać transgraniczne oszustwa związane z VAT, które powodują obecnie erozję bazy podatkowej państw członkowskich.

Poprawka    4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(13)  W celu zwalczania najpoważniejszych transgranicznych oszustw konieczne jest wyjaśnienie i wzmocnienie zadań oraz sposobu zarządzania i funkcjonowania Eurofisc. Urzędnicy łącznikowi Eurofisc powinni mieć możliwość szybkiego dostępu do wszystkich niezbędnych informacji, a także ich wymiany, przetwarzania i analizowania oraz koordynowania wszelkich działań następczych. Konieczne jest także wzmocnienie współpracy z innymi organami zajmującymi się zwalczaniem oszustw związanych z podatkiem VAT na szczeblu unijnym, w szczególności poprzez wymianę ukierunkowanych informacji z Europolem i Europejskim Urzędem ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych. W związku z tym urzędnicy łącznikowi Eurofisc powinni mieć możliwość wymiany, z własnej inicjatywy lub na wniosek, informacji i danych wywiadowczych z Europolem Europejskim Urzędem ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych. Umożliwiłoby to urzędnikom łącznikowym Eurofisc otrzymywanie informacji i danych wywiadowczych z Europolu i Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych w celu zidentyfikowania rzeczywistych sprawców oszustw związanych z VAT.

(13)  W celu zwalczania najpoważniejszych transgranicznych oszustw konieczne jest wyjaśnienie i wzmocnienie zadań oraz sposobu zarządzania i funkcjonowania Eurofisc. Urzędnicy łącznikowi Eurofisc powinni mieć możliwość szybkiego dostępu do wszystkich niezbędnych informacji, a także ich wymiany, przetwarzania i analizowania oraz koordynowania wszelkich działań następczych. Konieczne jest także wzmocnienie współpracy z innymi organami zajmującymi się zwalczaniem oszustw związanych z podatkiem VAT na szczeblu unijnym, w szczególności poprzez wymianę ukierunkowanych informacji z Europolem i Europejskim Urzędem ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych. W związku z tym urzędnicy łącznikowi Eurofisc powinni prowadzić, z własnej inicjatywy lub na wniosek, wymianę informacji i danych wywiadowczych z Europolem, Europejskim Urzędem ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych i w przypadku uczestniczących państw członkowskich –z Prokuraturą Europejską, w szczególności jeśli zachodzi podejrzenie popełnienia oszustwa związanego z VAT o wartości przekraczającej określoną kwotę. Umożliwiłoby to urzędnikom łącznikowym Eurofisc otrzymywanie informacji i danych wywiadowczych z Europolu i Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych w celu zidentyfikowania rzeczywistych sprawców oszustw związanych z VAT.

Poprawka    5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(15)  Zorganizowanie przekazywania wniosków o zwrot VAT zgodnie z art. 5 dyrektywy Rady 2008/9/WE35 daje możliwość zredukowania obciążeń administracyjnych dla właściwych organów, związanych z odzyskiwaniem nieuregulowanych należności z tytułu podatku VAT w państwie członkowskim prowadzenia przedsiębiorstwa.

(15)  Zorganizowanie przekazywania wniosków o zwrot VAT zgodnie z art. 5 dyrektywy Rady 2008/9/WE35 daje możliwość zredukowania obciążeń administracyjnych dla właściwych organów, związanych z odzyskiwaniem nieuregulowanych zobowiązań podatkowych w państwie członkowskim siedziby.

__________________

__________________

35 Dyrektywa Rady 2008/9/WE z dnia 12 lutego 2008 r. określająca szczegółowe zasady zwrotu podatku od wartości dodanej, przewidzianego w dyrektywie 2006/112/WE, podatnikom niemającym siedziby w państwie członkowskim zwrotu, lecz mającym siedzibę w innym państwie członkowskim (Dz.U. L 44 z 20.2.2008, s. 23).

35 Dyrektywa Rady 2008/9/WE z dnia 12 lutego 2008 r. określająca szczegółowe zasady zwrotu podatku od wartości dodanej, przewidzianego w dyrektywie 2006/112/WE, podatnikom niemającym siedziby w państwie członkowskim zwrotu, lecz mającym siedzibę w innym państwie członkowskim (Dz.U. L 44 z 20.2.2008, s. 23).

Poprawka    6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(16)  W celu ochrony interesów finansowych Unii na potrzeby zwalczania poważnych transgranicznych oszustw związanych z VAT państwa członkowskie uczestniczące w systemie Prokuratury Europejskiej powinny przekazywać tej prokuraturze, między innymi za pośrednictwem urzędników łącznikowych Eurofisc, informacje na temat najpoważniejszych przestępstw związanych z VAT, o których mowa w art. 2 ust. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/137136.

(16)  W celu ochrony interesów finansowych Unii na potrzeby zwalczania poważnych transgranicznych oszustw związanych z VAT państwa członkowskie uczestniczące w systemie Prokuratury Europejskiej powinny terminowo przekazywać tej prokuraturze, między innymi za pośrednictwem urzędników łącznikowych Eurofisc, informacje na temat najpoważniejszych przestępstw związanych z VAT, o których mowa w art. 2 ust. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/137136.

__________________

__________________

36 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1371 z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie zwalczania za pośrednictwem prawa karnego nadużyć na szkodę interesów finansowych Unii (Dz.U. L 198 z 28.7.2017, s. 29).

36 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1371 z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie zwalczania za pośrednictwem prawa karnego nadużyć na szkodę interesów finansowych Unii (Dz.U. L 198 z 28.7.2017, s. 29).

Poprawka    7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 18

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(18)  Komisja może mieć dostęp do informacji przekazywanych lub gromadzonych na mocy rozporządzenia (UE) nr 904/2010 jedynie w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do nadzoru, konserwacji oraz rozwijania systemów elektronicznych prowadzonych przez Komisję i wykorzystywanych przez państwa członkowskie do celów niniejszego rozporządzenia.

(18)  Komisja powinna mieć dostęp do informacji przekazywanych lub gromadzonych na mocy rozporządzenia (UE) nr 904/2010 w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do nadzoru, konserwacji oraz rozwijania systemów elektronicznych prowadzonych przez Komisję i wykorzystywanych przez państwa członkowskie do celów niniejszego rozporządzenia, a także do zapewnienia prawidłowego wykonania niniejszego rozporządzenia. Ponadto Komisja powinna mieć możliwość dokonania wizytacji w państwach członkowskich, aby ocenić funkcjonowanie uzgodnień dotyczących współpracy administracyjnej.

Poprawka    8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 19

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(19)  Do celów niniejszego rozporządzenia należy rozważyć ograniczenie niektórych praw i obowiązków ustanowionych na mocy rozporządzenia (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady37 w celu zabezpieczenia interesów, o których mowa w art. 23 ust. 1 lit. e) tego rozporządzenia. Ograniczenie to jest konieczne i proporcjonalne ze względu na potencjalną utratę dochodów przez państwa członkowskie oraz na żywotne znaczenie udostępniania informacji dla skutecznego zwalczania oszustw.

(19)  Do celów niniejszego rozporządzenia należy rozważyć ograniczenie niektórych praw i obowiązków ustanowionych na mocy rozporządzenia (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady37 w celu zabezpieczenia interesów, o których mowa w art. 23 ust. 1 lit. e) tego rozporządzenia. Ograniczenie to jest konieczne i proporcjonalne ze względu na potencjalną utratę dochodów przez państwa członkowskie oraz na żywotne znaczenie udostępniania informacji dla skutecznego zwalczania oszustw. Ograniczenie to nie powinno jednak wykraczać poza to, co jest absolutnie konieczne, aby osiągnąć ten cel i powinno przestrzegać najwyższych standardów, o których mowa w art. 52 ust. 1 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej. Ponadto przyszłe akty wykonawcze do niniejszego rozporządzenia powinny przestrzegać wymogów dotyczących ochrony danych zawartych w rozporządzeniu (UE) 2016/679 i rozporządzeniu (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady37a.

__________________

__________________

37 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, s. 1).

37 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, s. 1).

 

37aRozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 45/2001 z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U. L 8 z 12.1.2001, s. 1).

Poprawka    9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 20 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(20a)  Wziąwszy pod uwagę niewielką liczbę państw członkowskich, które publikują dane szacunkowe na temat utraconych należności z tytułu podatku VAT w związku z oszustwami wewnątrzwspólnotowymi, posiadanie porównywalnych danych dotyczących wewnątrzwspólnotowych oszustw związanych z VAT umożliwiłoby lepiej ukierunkowaną współpracę między państwami członkowskimi. W związku z tym Komisja we współpracy z państwami członkowskimi powinna opracować wspólne podejście statystyczne na potrzeby oceny ilościowej i analizy oszustw związanych z VAT.

Poprawka    10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1 – litera b

Rozporządzenie (UE) nr 904/2010

Artykuł 7 – ustęp 4

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Wniosek, o którym mowa w ust. 1, może zawierać uzasadniony wniosek o przeprowadzenie konkretnego postępowania administracyjnego. Organ wezwany wszczyna postępowanie administracyjne w koordynacji z organem występującym z wnioskiem. Można stosować narzędzia i procedury, o których mowa w art. od 28 do 30 niniejszego rozporządzenia. Jeżeli organ wezwany uważa, że postępowanie administracyjne nie jest konieczne, niezwłocznie informuje organ występujący z wnioskiem o przyczynach swojej decyzji.

4.  Jeżeli właściwy organ państwa członkowskiego uważa, że postępowanie administracyjne jest konieczne, przedkłada uzasadniony wniosek. Organ wezwany nie może odmówić przeprowadzenia takiego postępowania oraz, jeżeli informacje te są już dostępne, dostarcza je bezzwłocznie organom występującym z wnioskiem. Jeżeli państwo członkowskie występujące z wnioskiem nie jest usatysfakcjonowane otrzymanymi informacjami, informuje o tym państwo członkowskie wezwane do przeprowadzenia postępowania administracyjnego.

Niezależnie od akapitu pierwszego przeprowadzenia postępowania dotyczącego kwot zadeklarowanych przez podatnika mającego siedzibę w państwie członkowskim organu wezwanego oraz podlegających opodatkowaniu w państwie członkowskim organu występującego z wnioskiem, można odmówić jedynie:

Takie postępowanie administracyjne prowadzone jest zgodnie z przepisami wezwanego państwa przez urzędników organu występującego z wnioskiem i urzędników organu wezwanego. Urzędnicy organu występującego z wnioskiem wykonują te same uprawnienia dochodzeniowe, które przysługują urzędnikom organu wezwanego. Urzędnicy organu występującego z wnioskiem mają w szczególności dostęp do tych samych pomieszczeń i dokumentów, co urzędnicy organu wezwanego, jedynie do celów prowadzonego postępowania administracyjnego.

a)  z przyczyn przewidzianych w art. 54 ust. 1, poddanych ocenie przez organ wezwany zgodnie z oświadczeniem na temat najlepszych praktyk, dotyczącym związku między niniejszym ustępem a art. 54 ust. 1, które ma zostać przyjęte zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 58 ust. 2;

 

b)  z przyczyn przewidzianych w art. 54 ust. 2, 3 i 4;

 

c)  w związku z tym, że organ wezwany dostarczył już organowi występującemu z wnioskiem informacje na temat tego samego podatnika w następstwie postępowania administracyjnego przeprowadzonego nie dawniej niż dwa lata wcześniej.

 

W przypadku gdy organ wezwany odmawia przeprowadzenia postępowania administracyjnego, o którym mowa w akapicie drugim, z przyczyn określonych w lit. a) lub b), organ wezwany przekazuje jednak organowi występującemu z wnioskiem daty i wartości wszelkich stosownych dostaw towarów lub świadczenia usług zrealizowanych w ciągu ostatnich dwóch lat przez podatnika w państwie członkowskim organu występującego z wnioskiem.

 

Jeżeli właściwe organy co najmniej dwóch państw członkowskich uważają, że postępowanie administracyjne jest konieczne, organ wezwany nie może odmówić przeprowadzenia takiego postępowania. Państwa członkowskie dopilnowują, by zostały wdrożone ustalenia między tymi organami występującymi z wnioskiem a organem wezwanym, w ramach których urzędnicy upoważnieni przez organy występujące z wnioskiem uczestniczą w postępowaniu administracyjnym prowadzonym na terytorium państwa organu wezwanego w celu gromadzenia informacji, o których mowa w akapicie drugim. Takie postępowanie administracyjne prowadzone jest wspólnie przez urzędników organu wezwanego i urzędników organów występujących z wnioskiem. Urzędnicy organów występujących z wnioskiem wykonują te same uprawnienia dochodzeniowe, które przysługują urzędnikom organu wezwanego. Urzędnicy organów występujących z wnioskiem mają dostęp do tych samych pomieszczeń i dokumentów, co urzędnicy organu wezwanego, jedynie do celów prowadzonego postępowania administracyjnego.

 

Uzasadnienie

UE potrzebuje skutecznych mechanizmów kontroli. Ważne jest zatem, aby zezwolić tylko jednemu państwu członkowskiemu na wystąpienie z wnioskiem o wszczęcie postępowania administracyjnego i uczestniczenie w tym postępowaniu. Często to urzędnicy państwa występującego z wnioskiem znają sprawę najlepiej i dlatego konieczne jest, aby mogli oni aktywnie uczestniczyć w kontroli zgodnie z przepisami prawa lokalnego.

Poprawka    11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1 – litera b

Rozporządzenie (UE) nr 904/2010

Artykuł 7 – ustęp 4 – akapit 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Wniosek, o którym mowa w ust. 1, może zawierać uzasadniony wniosek o przeprowadzenie konkretnego postępowania administracyjnego. Organ wezwany wszczyna postępowanie administracyjne w koordynacji z organem występującym z wnioskiem. Można stosować narzędzia i procedury, o których mowa w art. od 28 do 30 niniejszego rozporządzenia. Jeżeli organ wezwany uważa, że postępowanie administracyjne nie jest konieczne, niezwłocznie informuje organ występujący z wnioskiem o przyczynach swojej decyzji.

Jeżeli właściwy organ państwa członkowskiego uważa, że postępowanie administracyjne jest konieczne, przedkłada uzasadniony wniosek. Organ wezwany nie może odmówić przeprowadzenia takiego postępowania oraz, jeżeli informacje te są już dostępne, dostarcza je bezzwłocznie organom występującym z wnioskiem. Jeżeli państwo członkowskie występujące z wnioskiem nie jest usatysfakcjonowane otrzymanymi informacjami, informuje o tym państwo członkowskie wezwane do przeprowadzenia postępowania administracyjnego. Takie postępowanie administracyjne prowadzone jest zgodnie z przepisami wezwanego państwa przez urzędników organu występującego z wnioskiem i urzędników organu wezwanego. Urzędnicy organu występującego z wnioskiem wykonują te same uprawnienia dochodzeniowe, które przysługują urzędnikom organu wezwanego. Urzędnicy organu występującego z wnioskiem mają w szczególności dostęp do tych samych pomieszczeń i dokumentów, co urzędnicy organu wezwanego, jedynie do celów prowadzonego postępowania administracyjnego.

Uzasadnienie

Wraz z wdrażaniem małego punktu kompleksowej obsługi znaczna część podatku VAT państw będzie pobierana w innych państwach członkowskich. Dlatego konieczne jest, aby UE dysponowała skutecznymi mechanizmami kontroli. Proponuje się zatem, aby zezwolić tylko jednemu państwu członkowskiemu na wystąpienie z wnioskiem o wszczęcie postępowania administracyjnego i uczestniczenie w tym postępowaniu. Urzędnicy państwa występującego z wnioskiem znają sprawę najlepiej i dlatego konieczne jest, aby mogli oni aktywnie uczestniczyć w kontroli zgodnie z przepisami prawa lokalnego.

Poprawka    12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1 – litera b

Rozporządzenie (UE) nr 904/2010

Artykuł 7 – ustęp 4 – akapit 4

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Jeżeli właściwe organy co najmniej dwóch państw członkowskich uważają, że postępowanie administracyjne jest konieczne, organ wezwany nie może odmówić przeprowadzenia takiego postępowania. Państwa członkowskie dopilnowują, by zostały wdrożone ustalenia między tymi organami występującymi z wnioskiem a organem wezwanym, w ramach których urzędnicy upoważnieni przez organy występujące z wnioskiem uczestniczą w postępowaniu administracyjnym prowadzonym na terytorium państwa organu wezwanego w celu gromadzenia informacji, o których mowa w akapicie drugim. Takie postępowanie administracyjne prowadzone jest wspólnie przez urzędników organu wezwanego i urzędników organów występujących z wnioskiem. Urzędnicy organów występujących z wnioskiem wykonują te same uprawnienia dochodzeniowe, które przysługują urzędnikom organu wezwanego. Urzędnicy organów występujących z wnioskiem mają dostęp do tych samych pomieszczeń i dokumentów, co urzędnicy organu wezwanego, jedynie do celów prowadzonego postępowania administracyjnego.

Jeżeli właściwy organ państwa członkowskiego uważa, że postępowanie administracyjne jest konieczne, przedkłada należycie uzasadniony wniosek. Organ wezwany nie może odmówić przeprowadzenia takiego postępowania oraz, jeżeli informacje te są już dostępne, dostarcza je organowi występującemu z wnioskiem przed wpłynięciem wniosku. Państwa członkowskie dopilnowują, by zostały wdrożone ustalenia między tym organem występującym z wnioskiem a organem wezwanym, w ramach których urzędnicy upoważnieni przez organ występujący z wnioskiem uczestniczą w postępowaniu administracyjnym prowadzonym na terytorium państwa organu wezwanego w celu gromadzenia informacji, o których mowa w akapicie drugim. Takie postępowanie administracyjne prowadzone jest wspólnie przez urzędników organu wezwanego i urzędników organów występujących z wnioskiem w duchu produktywnej współpracy. Urzędnicy organu występującego z wnioskiem mają dostęp do tych samych informacji, pomieszczeń i dokumentów, co urzędnicy organu wezwanego i, o ile pozwala na to prawo wezwanego państwa członkowskiego, mogą bezpośrednio przesłuchiwać dane osoby, aby wykrywać i zwalczać transgraniczne oszustwa związane z VAT, które powodują obecnie erozję bazy podatkowej państw członkowskich.

Poprawka    13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1 a (nowy)

Rozporządzenie (UE) nr 904/2010

Artykuł 12 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a)  dodaje się artykuł w brzmieniu:

 

„Artykuł 12a

 

Wszystkie państwa członkowskie realizują zestaw celów operacyjnych mających ograniczyć odsetek zbyt późno udzielanych odpowiedzi i poprawić jakość wniosków o udzielenie informacji oraz informują Komisję o wyznaczonych sobie celach.”;

Poprawka    14

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2

Rozporządzenie (UE) nr 904/2010

Artykuł 13 – ustęp 3

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Informacje przekazywane są za pomocą standardowych formularzy lub za pomocą innych środków, które poszczególne właściwe organy uznają za stosowne. Komisja przyjmuje w drodze aktów wykonawczych treść standardowych formularzy. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 58 ust. 2.

3.  Informacje przekazywane są z wykorzystaniem standardowych formularzy lub za pomocą innych środków, które poszczególne właściwe organy uznają za stosowne. Komisja ustanawia standardowe formularze za pomocą aktów wykonawczych. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 58 ust. 2.

Poprawka    15

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2 a (nowy)

Rozporządzenie (UE) nr 904/2010

Artykuł 14 – ustęp 1 – akapit 2

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

2a)  art. 14 ust. 1 akapit drugi otrzymuje brzmienie:

„Państwo członkowskie może powstrzymać się od uczestniczenia w automatycznej wymianie informacji w odniesieniu do jednej lub więcej kategorii, w przypadku gdy zgromadzenie informacji w celu takiej wymiany wymagałoby nałożenia nowych obowiązków na osoby podlegające VAT lub nakładałoby nieproporcjonalne obciążenia administracyjne na to państwo członkowskie.”

„Państwo członkowskie może powstrzymać się od uczestniczenia w automatycznej wymianie informacji w odniesieniu do jednej lub więcej kategorii, w przypadku gdy zgromadzenie informacji w celu takiej wymiany wymagałoby nałożenia nieproporcjonalnych obowiązków na osoby podlegające VAT lub nakładałoby nieproporcjonalne obciążenia administracyjne na to państwo członkowskie.”

Poprawka    16

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3 – litera a

Rozporządzenie (UE) nr 904/2010

Artykuł 17 – ustęp 1 – litera e

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

e)  informacje dotyczące statusu podatnika certyfikowanego zgodnie z art. 13a dyrektywy 2006/112/WE, a także datę przyznania, odmowy przyznania oraz cofnięcia takiego statusu.

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej)

Poprawka    17

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3 – litera b

Rozporządzenie (UE) nr 904/2010

Artykuł 17 – ustęp 1 – litera f

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

„f)  informacje, które gromadzi zgodnie z art. 143 ust. 2 lit. a) i b) dyrektywy 2006/112/WE, jak również kraj pochodzenia, kraj przeznaczenia, kod towaru, waluta, łączna kwota, kurs walutowy, ceny poszczególnych pozycji oraz waga netto.;

„f)  informacje, które gromadzi zgodnie z art. 143 ust. 2 lit. a) i b) dyrektywy 2006/112/WE, jak również kraj pochodzenia, oznaczenie eksportera, kraj przeznaczenia, kod towaru, waluta, łączna kwota, kurs walutowy, ceny poszczególnych artykułów oraz waga netto.;

Poprawka    18

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3 – litera e

Rozporządzenie (UE) nr 904/2010

Artykuł 17 – ustęp 3

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Komisja określa w drodze aktów wykonawczych dokładne kategorie informacji, o których mowa w ust. 1 lit. f) niniejszego artykułu. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 58 ust. 2.

3.  Komisja określa w drodze aktów wykonawczych konkretne kategorie, które mają się znaleźć w standardowych formularzach, wzorach i procedurach przekazywania informacji, o których mowa w ust. 1 lit. f) niniejszego artykułu. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 58 ust. 2.

Poprawka    19

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 4 – litera a

Rozporządzenie (UE) nr 904/2010

Artykuł 21 – ustęp 1 a

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1a.  Każde państwo członkowskie udziela swoim urzędnikom, którzy sprawdzają, czy spełniono wymogi przewidziane w art. 143 ust. 2 dyrektywy 2006/112/WE, dostępu do informacji, o których mowa w art. 17 ust. 1 lit. b) i c) i do których zautomatyzowany dostęp udzielany jest przez pozostałe państwa członkowskie.

1a.  Każde państwo członkowskie udziela swoim urzędnikom, którzy sprawdzają, czy spełniono wymogi przewidziane w art. 143 ust. 2 dyrektywy 2006/112/WE, dostępu do informacji, o których mowa w art. 17 ust. 1 lit. b) i c) niniejszego rozporządzenia, w tym dostępu do rejestru podatników certyfikowanych, i do których zautomatyzowany dostęp udzielany jest przez pozostałe państwa członkowskie.;

Poprawka    20

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 4 – litera b – podpunkt i

Rozporządzenie (UE) nr 904/2010

Artykuł 21 – ustęp 2 – litera e – podpunkt i

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(i)  dostęp ten wiąże się z dochodzeniem w sprawie podejrzenia popełnienia oszustwa lub mającym na celu wykrycie lub identyfikację osób dopuszczających się nadużyć;

(i)  dostęp ten wiąże się z dochodzeniem w sprawie podejrzenia popełnienia oszustwa lub mającym na celu wykrycie lub identyfikację osób dopuszczających się nadużyć i poważnych uchybień;

Poprawka    21

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 4 – litera b – podpunkt i

Rozporządzenie (UE) nr 904/2010

Artykuł 21 – ustęp 2 – litera e – podpunkt ii

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(ii)  dostęp ten przysługuje urzędnikowi łącznikowemu Eurofisc, o którym mowa w art. 36 ust. 1, który posiada osobisty kod identyfikacyjny do systemów elektronicznych umożliwiający dostęp do tych informacji.

(ii)  dostęp ten przysługuje urzędnikowi łącznikowemu Eurofisc, o którym mowa w art. 36 ust. 1, który posiada osobisty kod identyfikacyjny do systemów elektronicznych umożliwiający dostęp do tych informacji, oraz dostęp do rejestru podatników certyfikowanych.;

Poprawka    22

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 4 – litera c

Rozporządzenie (UE) nr 904/2010

Artykuł 21 – ustęp 2 a – akapit 1 – wprowadzenie

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W odniesieniu do informacji, o których mowa w art. 17 ust. 1 lit. f), udostępniane są przynajmniej następujące elementy:

W odniesieniu do informacji, o których mowa w art. 17 ust. 1 lit. f), udostępniane są przynajmniej następujące informacje:

Poprawka    23

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 4 – litera c

Rozporządzenie (UE) nr 904/2010

Artykuł 21 – ustęp 2 a – akapit 1 – litera a

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  numery identyfikacyjne VAT nadane przez państwo członkowskie otrzymujące informację;

a)  numery identyfikacyjne VAT nadane przez państwo członkowskie otrzymujące informację i dostęp do rejestru podatników certyfikowanych;

Poprawka    24

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 4 – litera c

Rozporządzenie (UE) nr 904/2010

Artykuł 21 – ustęp 2 a – akapit 1 – litera c

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  kraj pochodzenia, kraj przeznaczenia, kod towaru, waluta, łączna kwota, kurs walutowy, ceny poszczególnych pozycji oraz waga netto przywożonych towarów, po których przywozie następuje wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów dokonywana przez każdą z osób, o których mowa w lit. b), na rzecz każdej osoby posiadającej numer identyfikacyjny VAT, o którym mowa w lit. a);

c)  kraj pochodzenia, kraj przeznaczenia, kod towaru, waluta, łączna kwota, kurs walutowy, cena jednostkowa oraz waga netto przywożonych towarów, po których przywozie następuje wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów dokonywana przez każdą z osób, o których mowa w lit. b), na rzecz każdej osoby posiadającej numer identyfikacyjny VAT, o którym mowa w lit. a);

Poprawka    25

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 4 – litera c

Rozporządzenie (UE) nr 904/2010

Artykuł 21 – ustęp 2 a – akapit 1 – litera d– wprowadzenie

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

  kraj pochodzenia, kraj przeznaczenia, kod towaru, waluta, łączna kwota, kurs walutowy, ceny poszczególnych pozycji oraz waga netto przywożonych towarów, po których przywozie następuje wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów dokonywana przez każdą z osób, o których mowa w lit. b), na rzecz każdej osoby posiadającej numer identyfikacyjny VAT nadany przez inne państwo członkowskie pod następującymi warunkami:

  kraj pochodzenia, kraj przeznaczenia, kod towaru, waluta, łączna kwota, kurs walutowy, cena jednostkowa oraz waga netto przywożonych towarów, po których przywozie następuje wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów dokonywana przez każdą z osób, o których mowa w lit. b), na rzecz każdej osoby posiadającej numer identyfikacyjny VAT nadany przez inne państwo członkowskie pod następującymi warunkami:

Poprawka    26

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 4 – litera c

Rozporządzenie (UE) nr 904/2010

Artykuł 21 – ustęp 2 a – akapit 1 – litera d – podpunkt i

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(i)  dostęp ten wiąże się z dochodzeniem w sprawie podejrzenia popełnienia oszustwa lub mającym na celu wykrycie lub identyfikację osób dopuszczających się nadużyć;

(i)  dostęp ten wiąże się z dochodzeniem w sprawie podejrzenia popełnienia oszustwa lub mającym na celu wykrycie lub identyfikację osób dopuszczających się nadużyć i poważnych uchybień;

Poprawka    27

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 5

Rozporządzenie (UE) nr 904/2010

Artykuł 21 a – ustęp 2 – akapit 1 – podpunkt i

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(i)  dostęp ten wiąże się z dochodzeniem w sprawie podejrzenia popełnienia oszustwa lub mającym na celu wykrycie lub identyfikację osób dopuszczających się nadużyć;

(i)  dostęp ten wiąże się z dochodzeniem w sprawie podejrzenia popełnienia oszustwa lub mającym na celu wykrycie lub identyfikację osób dopuszczających się nadużyć i poważnych uchybień;

Poprawka    28

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 8 – litera a

Rozporządzenie (UE) nr 904/2010

Artykuł 28 – ustęp 2 a

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

„2a.  Na mocy umowy między organem występującym z wnioskiem a organem wezwanym i z zastosowaniem uzgodnień określonych przez organ wezwany urzędnicy upoważnieni przez organ występujący z wnioskiem mogą, w związku z gromadzeniem i wymianą informacji, o których mowa w art. 1, uczestniczyć w postępowaniach administracyjnych prowadzonych na terytorium wezwanego państwa członkowskiego. Takie postępowania administracyjne prowadzone są wspólnie przez urzędników organu wezwanego i urzędników organów występujących z wnioskiem. Urzędnicy organu występującego z wnioskiem wykonują te same uprawnienia dochodzeniowe, które przysługują urzędnikom organu wezwanego. Urzędnicy organów występujących z wnioskiem mają dostęp do tych samych pomieszczeń i dokumentów, co urzędnicy organu wezwanego, jedynie do celów prowadzonego postępowania administracyjnego. Na mocy umowy między organem występującym z wnioskiem a organem wezwanym oraz zgodnie z ustaleniami przyjętymi przez organ wezwany oba organy mogą sporządzić wspólne sprawozdanie z audytu.”;

„2a.  Na mocy umowy między organem występującym z wnioskiem a organem wezwanym i z zastosowaniem uzgodnień określonych przez organ wezwany urzędnicy upoważnieni przez organ występujący z wnioskiem mogą, w związku z gromadzeniem i wymianą informacji, o których mowa w art. 1, uczestniczyć w postępowaniach administracyjnych prowadzonych na terytorium wezwanego państwa członkowskiego. Takie postępowania administracyjne prowadzone są w duchu wzajemnego zaufania i owocnej współpracy przez urzędników organu wezwanego i urzędników organów występujących z wnioskiem, z poszanowaniem praktyk administracyjnych tych organów i prawa krajowego państwa członkowskiego organu wezwanego w celu zwalczania transgranicznych oszustw związanych z VAT. Urzędnicy organów występujących z wnioskiem mają dostęp do tych samych pomieszczeń i dokumentów, co urzędnicy organu wezwanego, jedynie do celów prowadzonego postępowania administracyjnego. Na mocy umowy między organem występującym z wnioskiem a organem wezwanym oraz zgodnie z ustaleniami przyjętymi przez organ wezwany uczestniczące organy mogą sporządzić wspólne sprawozdanie z audytu.”;

Poprawka    29

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 11 – litera a

Rozporządzenie (UE) nr 904/2010

Artykuł 33 – ustęp 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Aby propagować i ułatwiać wielostronną współpracę w zakresie zwalczania oszustw w dziedzinie VAT, w niniejszym rozdziale ustanawia się sieć służącą sprawnej wymianie, przetwarzaniu i analizie ukierunkowanych informacji między państwami członkowskimi, a także koordynacji wszelkich działań następczych, zwaną dalej „Eurofisc”.

1.  Aby propagować i ułatwiać wielostronną współpracę w zakresie zwalczania oszustw w dziedzinie VAT, w niniejszym rozdziale ustanawia się sieć służącą sprawnej wymianie, przetwarzaniu i analizie ukierunkowanych informacji o transgranicznych oszustwach między państwami członkowskimi, a także koordynacji wszelkich działań następczych, zwaną dalej „Eurofisc”.

Poprawka    30

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 11 – litera b – podpunkt i

Rozporządzenie (UE) nr 904/2010

Artykuł 33 – ustęp 2 – litera b

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  prowadzą i koordynują sprawną wielostronną wymianę oraz wspólne przetwarzanie i analizę ukierunkowanych informacji w tematycznych obszarach działalności Eurofisc (zwanych dalej „dziedzinami roboczymi Eurofisc”);

b)  prowadzą i koordynują sprawną wielostronną wymianę oraz wspólne przetwarzanie i analizę ukierunkowanych informacji o transgranicznych oszustwach w tematycznych obszarach działalności Eurofisc (zwanych dalej „dziedzinami roboczymi Eurofisc”);

Poprawka    31

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 11 – litera b – podpunkt ii

Rozporządzenie (UE) nr 904/2010

Artykuł 33 – ustęp 2 – litera d

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d)  koordynują postępowania administracyjne uczestniczących państw członkowskich dotyczące osób podejrzanych oraz osób dopuszczających się nadużyć wykrytych przez urzędników łącznikowych Eurofisc, o których mowa w art. 36 ust. 1.

d)  koordynują postępowania administracyjne uczestniczących państw członkowskich dotyczące nadużyć wykrytych przez urzędników łącznikowych Eurofisc, o których mowa w art. 36 ust. 1.

Poprawka    32

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 12

Rozporządzenie (UE) nr 904/2010

Artykuł 34 – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Państwa członkowskie, które zdecydowały się na uczestniczenie w wybranej dziedzinie roboczej Eurofisc, biorą aktywny udział w wielostronnej wymianie oraz wspólnym przetwarzaniu i analizie ukierunkowanych informacji między wszystkimi uczestniczącymi państwami członkowskimi, a także w koordynacji wszelkich działań następczych.

2.  Państwa członkowskie, które zdecydowały się na uczestniczenie w wybranej dziedzinie roboczej Eurofisc, biorą aktywny udział w wielostronnej wymianie oraz wspólnym przetwarzaniu i analizie ukierunkowanych informacji o transgranicznych oszustwach między wszystkimi uczestniczącymi państwami członkowskimi, a także w koordynacji wszelkich działań następczych.

Poprawka    33

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 13

Rozporządzenie (UE) nr 904/2010

Artykuł 35 – akapit 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Komisja zapewnia Eurofisc wsparcie techniczne i logistyczne. Komisja nie ma dostępu do informacji, o których mowa w art. 1 i które mogą być przedmiotem wymiany w ramach Eurofisc, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w art. 55 ust. 2.;

Komisja zapewnia Eurofisc niezbędne wsparcie techniczne i logistyczne. Komisja posiada dostęp do informacji, o których mowa w art. 1 i które mogą być przedmiotem wymiany w ramach Eurofisc, w sytuacjach przewidzianych w art. 55 ust. 2.;

Poprawka    34

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 14 – litera c

Rozporządzenie (UE) nr 904/2010

Artykuł 36 – ustęp 3

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Koordynatorzy dziedzin roboczych Eurofisc mogą, z własnej inicjatywy lub na wniosek, przekazać niektóre z gromadzonych i przetwarzanych informacji do Europolu oraz Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych („OLAF”), zgodnie z ustaleniami dokonanymi przez uczestników danej dziedziny roboczej.

3.  Koordynatorzy dziedzin roboczych Eurofisc mogą, z własnej inicjatywy lub na wniosek, przekazać istotne informacje na temat najpoważniejszych przestępstw transgraniczych związanych z VAT do Europolu oraz Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych („OLAF”), zgodnie z ustaleniami dokonanymi przez uczestników danej dziedziny roboczej.

Poprawka    35

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 14 – litera c

Rozporządzenie (UE) nr 904/2010

Artykuł 36 – ustęp 4

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Koordynatorzy dziedzin roboczych Eurofisc udostępniają informacje otrzymane z Europolu i OLAF pozostałym uczestniczącym urzędnikom łącznikowym Eurofisc; Informacje te są wymieniane drogą elektroniczną;

4.  Koordynatorzy dziedzin roboczych Eurofisc mogą zwrócić się do Europolu i OLAF o udzielenie stosownych informacji. Koordynatorzy dziedzin roboczych Eurofisc udostępniają informacje otrzymane z Europolu i OLAF pozostałym uczestniczącym urzędnikom łącznikowym Eurofisc; Informacje te są wymieniane drogą elektroniczną;

Uzasadnienie

Konieczne jest zapewnienie dwustronnego przepływu informacji między Eurofisc a Europolem.

Poprawka    36

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 16

Rozporządzenie (UE) nr 904/2010

Artykuł 48 – ustęp 1 – akapit 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W przypadku gdy państwo członkowskie prowadzenia przedsiębiorstwa stwierdzi, że podatnik występujący z wnioskiem o zwrot podatku VAT zgodnie z art. 5 dyrektywy 2008/9/WE, posiada bezsporne zobowiązania z tytułu podatku VAT w państwie członkowskim prowadzenia przedsiębiorstwa, państwo to może poinformować o tych zobowiązaniach państwo członkowskie zwrotu, tak aby państwo członkowskie zwrotu zwróciło się o zgodę podatnika na przelanie zwrotu podatku VAT bezpośrednio do państwa członkowskiego prowadzenia przedsiębiorstwa w celu pokrycia pozostających do spłaty zobowiązań z tytułu podatku VAT. Jeżeli podatnik wyrazi zgodę na ten przelew, państwo członkowskie zwrotu przeleje, w imieniu podatnika, tą kwotę do państwa członkowskiego prowadzenia przedsiębiorstwa w zakresie, w jakim jest to niezbędne do wypełnienia pozostałych zobowiązań z tytułu podatku VAT. W terminie 15 dni od daty otrzymania przelewu od państwa członkowskiego zwrotu państwo członkowskie prowadzenia przedsiębiorstwa informuje podatnika o tym, czy przelana kwota pokrywa całość, czy część zobowiązań z tytułu podatku VAT.

W przypadku gdy państwo członkowskie prowadzenia przedsiębiorstwa stwierdzi, że podatnik występujący z wnioskiem o zwrot podatku VAT zgodnie z art. 5 dyrektywy 2008/9/WE, posiada bezsporne zobowiązania z tytułu podatku VAT w państwie członkowskim prowadzenia przedsiębiorstwa, państwo to informuje o tych zobowiązaniach państwo członkowskie zwrotu, tak aby państwo członkowskie zwrotu zwróciło się o zgodę podatnika na przelanie zwrotu podatku VAT bezpośrednio do państwa członkowskiego prowadzenia przedsiębiorstwa w celu pokrycia pozostających do spłaty zobowiązań z tytułu podatku VAT. Jeżeli podatnik wyrazi zgodę na ten przelew, państwo członkowskie zwrotu przeleje, w imieniu podatnika, tą kwotę do państwa członkowskiego prowadzenia przedsiębiorstwa w zakresie, w jakim jest to niezbędne do wypełnienia pozostałych zobowiązań z tytułu podatku VAT. W terminie 10 dni roboczych od daty otrzymania przelewu od państwa członkowskiego zwrotu państwo członkowskie prowadzenia przedsiębiorstwa informuje podatnika o tym, czy przelana kwota pokrywa całość, czy część zobowiązań z tytułu podatku VAT.

Poprawka    37

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 18

Rozporządzenie (UE) nr 904/2010

Artykuł 49 – ustęp 2 a – akapit 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Państwa członkowskie mogą przekazać do Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych wszelkie dostępne informacje na temat przestępstw przeciwko wspólnemu systemowi VAT, tak aby mógł on rozważyć podjęcie odpowiednich działań zgodnie ze swoim zakresem obowiązków.

Nie naruszając przepisów art. 36 ust. 3, państwa członkowskie mogą przekazać do Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych wszelkie dostępne informacje na temat przestępstw przeciwko wspólnemu systemowi VAT, tak aby mógł on rozważyć podjęcie odpowiednich działań zgodnie ze swoim zakresem obowiązków.

Poprawka    38

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 18 a (nowy)

Rozporządzenie (UE) nr 904/2010

Artykuł 49 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

18a)  dodaje się artykuł w brzmieniu:

 

„Artykuł 49a

 

Państwa członkowskie i Komisja ustanawiają wspólny system gromadzenia danych statystycznych dotyczących wewnątrzwspólnotowych oszustw związanych z VAT oraz publikują krajowe szacunki utraconych należności z tytułu podatku VAT w wyniku tych oszustw, jak również szacunki dla Unii jako całości. Komisja przyjmuje w drodze aktów wykonawczych praktyczne ustalenia dotyczące tego systemu statystycznego. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 58 ust. 2.”

Poprawka    39

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 18 b (nowy)

Rozporządzenie (UE) nr 904/2010

Artykuł 50 – ustęp 1 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

18b)  w art. 50 dodaje się ustęp w brzmieniu:

 

„1a.  W przypadku gdy państwo członkowskie udziela państwu trzeciemu szerszych informacji niż informacje przewidziane w rozdziałach II i III niniejszego rozporządzenia, to państwo członkowskie nie może odmówić udzielenia tych informacji każdemu innemu państwu członkowskiemu, które zwraca się z wnioskiem o współpracę lub ma interes w tym, aby je otrzymać.”;

Poprawka    40

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 19 – litera a

Rozporządzenie (UE) nr 904/2010

Artykuł 55 − ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Osoby należycie akredytowane przez organ akredytacji bezpieczeństwa Komisji mogą mieć dostęp do takich informacji jedynie w stopniu niezbędnym do nadzoru, konserwacji oraz rozwijania systemów elektronicznych prowadzonych przez Komisję i wykorzystywanych przez państwa członkowskie w celu wdrażania niniejszego rozporządzenia.

2.  Osoby należycie akredytowane przez organ akredytacji bezpieczeństwa Komisji mają dostęp do takich informacji w stopniu niezbędnym do nadzoru, konserwacji oraz rozwijania systemów elektronicznych prowadzonych przez Komisję i wykorzystywanych przez państwa członkowskie w celu wdrażania niniejszego rozporządzenia oraz zapewnienia prawidłowego wykonania niniejszego rozporządzenia.;

Poprawka    41

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 19 – litera b

Rozporządzenie (UE) nr 904/2010

Artykuł 55 – ustęp 5

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.   Wszystkie kwestie dotyczące przechowywania, przetwarzania lub wymiany informacji, o których mowa w niniejszym rozporządzeniu, podlegają przepisom rozporządzenia (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady(*). Do celów właściwego stosowania niniejszego rozporządzenia państwa członkowskie ograniczają jednak zakres praw i obowiązków przewidzianych w art. 12–22 oraz w art. 5 i 34 rozporządzenia (UE) 2016/679 w zakresie, w jakim jest to konieczne do zabezpieczenia interesów, o których mowa w art. 23 ust. 1 lit. e) tego rozporządzenia. Przetwarzaniaprzechowywania danych, o których mowa w niniejszym rozporządzeniu, dokonuje się wyłącznie w celach, o których mowa w art. 1 ust. 1 niniejszego rozporządzenia, a okres przechowywania tych informacji jest ograniczony do zakresu koniecznego do osiągnięcia tych celów.

5.   Wszystkie kwestie dotyczące przechowywania, przetwarzania lub wymiany informacji, o których mowa w niniejszym rozporządzeniu, podlegają przepisom rozporządzenia (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady(*). Do celów właściwego stosowania niniejszego rozporządzenia państwa członkowskie ograniczają jednak zakres praw i obowiązków przewidzianych w art. 12–22 oraz w art. 5 i 34 rozporządzenia (UE) 2016/679 w zakresie, w jakim jest to konieczne do zabezpieczenia interesów, o których mowa w art. 23 ust. 1 lit. e) tego rozporządzenia. Przetwarzanieprzechowywanie danych, o których mowa w niniejszym rozporządzeniu, zatwierdza się wyłącznie w celach, o których mowa w art. 1 ust. 1 niniejszego rozporządzenia, a okres przechowywania tych informacji jest ograniczony do zakresu koniecznego do osiągnięcia tych celów.

UZASADNIENIE

Podatek od wartości dodanej (VAT) to ważne źródło dochodów podatkowych w państwach członkowskich. Mimo to kraje tracą pewną część tych dochodów z powodu oszustw. Jeśli chodzi o VAT transgraniczne oszustwa podatkowe to jeden z poważniejszych problemów państw członkowskich. Obecny system opodatkowania handlu między państwami członkowskimi nie jest w stanie nadążyć za coraz większym tempem rozwoju gospodarki.

Sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje wniosek Komisji mający na celu wzmocnienie współpracy między państwami członkowskimi, która ułatwi, przyspieszy i usprawni zwalczanie oszustw związanych z podatkiem VAT. Wymagane są jednak pewne ulepszenia.

Sprawozdawca uważa, że wniosek ustawodawczy powinien zapewniać odpowiednią równowagę między wnioskami o informację i ich analizą z jednej strony, a ochroną danych i prywatności z drugiej. Dlatego wprowadzono szereg poprawek, które mają na celu precyzyjniejsze zdefiniowanie granic działania Eurofisc, a także przetwarzania i wykorzystywania informacji przez właściwe organy. Wprowadzono odniesienia do odpowiednich aktów z dziedziny ochrony danych.

Podobne intencje przyświecały zmianom, które pozwolą osiągnąć lepszą równowagę między interesami i obowiązkami organów występujących z wnioskiem i organów wezwanych. Bez uszczerbku dla zdolności organów występujących z wnioskiem do wszczęcia postępowania administracyjnego lepiej zadbano o prawa organów wezwanych. Ponadto wprowadzono bardziej uproszczony mechanizm radzenia sobie przez państwa członkowskie z zaległymi zobowiązaniami z tytułu VAT. Z uwagi na ewolucję procedury sprawozdawca skreślił przepisy dotyczące podatnika certyfikowanego.

Wprowadzając pomniejsze poprawki sprawozdawca dążył do lepszego i precyzyjniejszego oddania ducha wniosku.

PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

Zmieniony wniosek dotyczący rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 904/2010 w odniesieniu do środków wzmacniania współpracy administracyjnej w dziedzinie podatku od wartości dodanej

Odsyłacze

COM(2017)0706 – C8-0441/2017 – COM(2017)0567 – C8-0362/2017 – 2017/0248(CNS)

Data konsultacji z Parlamentem

23.10.2017

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

ECON

26.10.2017

 

 

 

Komisje opiniodawcze

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

JURI

26.10.2017

 

 

 

Rezygnacja z wydania opinii

       Data decyzji

JURI

20.11.2017

 

 

 

Sprawozdawcy

       Data powołania

Roberts Zīle

14.12.2017

 

 

 

Rozpatrzenie w komisji

16.5.2018

18.6.2018

 

 

Data przyjęcia

19.6.2018

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

51

2

3

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Gerolf Annemans, Burkhard Balz, Hugues Bayet, Pervenche Berès, David Coburn, Thierry Cornillet, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Sven Giegold, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Barbara Kappel, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Werner Langen, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Alex Mayer, Bernard Monot, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Sirpa Pietikäinen, Anne Sander, Alfred Sant, Martin Schirdewan, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker, Marco Zanni

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Andrea Cozzolino, Ashley Fox, Doru-Claudian Frunzulică, Syed Kamall, Alain Lamassoure, Thomas Mann, Luigi Morgano, Michel Reimon, Joachim Starbatty

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Jens Gieseke, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Rupert Matthews

Data złożenia

22.6.2018

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGOW KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

51

+

ALDE

Thierry Cornillet, Petr Ježek, Caroline Nagtegaal, Ramon Tremosa i Balcells

ECR

Ashley Fox, Syed Kamall, Rupert Matthews, Stanisław Ożóg, Joachim Starbatty, Kay Swinburne

ENF

Barbara Kappel

GUE/NGL

Martin Schirdewan, Miguel Viegas

PPE

Burkhard Balz, Markus Ferber, Jens Gieseke, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Esther de Lange, Werner Langen, Ivana Maletić, Thomas Mann, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Anne Sander, Theodor Dumitru Stolojan

S&D

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Andrea Cozzolino, Jonás Fernández, Doru-Claudian Frunzulică, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Cătălin Sorin Ivan, Olle Ludvigsson, Alex Mayer, Luigi Morgano, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

VERTS/ALE

Sven Giegold, Philippe Lamberts, Michel Reimon, Ernest Urtasun

2

-

EFDD

David Coburn, Marco Valli

3

0

EFDD

Bernard Monot

ENF

Gerolf Annemans, Marco Zanni

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

Ostatnia aktualizacja: 28 czerwca 2018
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności