RAPORT referitor la propunerea modificată de regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 904/2010 privind măsuri de consolidare a cooperării administrative în domeniul taxei pe valoarea adăugată

22.6.2018 - (COM(2017)0706 – C8-0441/2017 – 2017/0248(CNS)) - *

Comisia pentru afaceri economice și monetare
Raportor: Roberts Zīle


Procedură : 2017/0248(CNS)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
A8-0215/2018
Texte depuse :
A8-0215/2018
Dezbateri :
Texte adoptate :

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea modificată de regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 904/2010 privind măsuri de consolidare a cooperării administrative în domeniul taxei pe valoarea adăugată

(COM(2017)0706 – C8-0441/2017 – 2017/0248(CNS))

(Procedura legislativă specială – consultare)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Consiliului (COM(2017)0706),

–  având în vedere articolul 113 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul căruia a fost consultat de către Consiliu (C8-0441/2017),

–  având în vedere articolul 78c din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri economice și monetare (A8-0215/2018),

1.  aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost modificată;

2.  invită Comisia să își modifice propunerea în consecință, în conformitate cu articolul 293 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;

3.  invită Consiliul să informeze Parlamentul în cazul în care intenționează să se îndepărteze de la textul aprobat de acesta;

4.  solicită Consiliului să îl consulte din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea Comisiei;

5.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul  1

Propunere de regulament

Considerentul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1a)  Frauda în domeniul TVA este adesea legată de criminalitatea organizată și un număr foarte mic de astfel de rețele organizate pot fi responsabile de fraude transfrontaliere în domeniul TVA de ordinul a miliarde de euro, ceea ce afectează nu numai colectarea veniturilor în statele membre, ci are și un impact negativ asupra resurselor proprii ale Uniunii. Prin urmare, statele membre au o responsabilitate comună în ceea ce privește protejarea veniturilor din TVA ale tuturor statelor membre.

Amendamentul    2

Propunere de regulament

Considerentul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2)  Pentru a combate frauda privind TVA este necesară adesea realizarea unei anchete administrative, în special atunci când persoana impozabilă nu este stabilită în statul membru în care se datorează impozitul. Pentru a asigura implementarea corespunzătoare a regulilor privind TVA și pentru a evita dublarea efortului și a sarcinii administrative a autorităților fiscale și a întreprinderilor, atunci când cel puțin două state membre consideră că este necesară o anchetă administrativă cu privire la sumele declarate de o persoană impozabilă nestabilită pe teritoriul lor, dar impozabilă pe teritoriul lor, statul membru în care este stabilită persoana impozabilă ar trebui să desfășoare ancheta, iar statul membru care a solicitat ancheta ar trebui să sprijine statul membru de stabilire, participând în mod activ la anchetă.

(2)  Pentru a combate frauda privind TVA este necesară adesea realizarea unei anchete administrative, în special atunci când persoana impozabilă nu este stabilită în statul membru în care se datorează impozitul. Pentru a asigura implementarea corespunzătoare a regulilor privind TVA, pentru a evita dublarea efortului și pentru a reduce sarcina administrativă a autorităților fiscale și a întreprinderilor, trebuie să se realizeze o anchetă administrativă cu privire la sumele declarate de o persoană impozabilă care nu este stabilită pe teritoriul lor, dar este impozabilă pe teritoriul lor. Statul membru în care este stabilită persoana impozabilă trebuie să desfășoare ancheta, iar statul membru/ statele membre care a/ au solicitat ancheta trebuie să sprijine statul membru de stabilire, participând în mod activ la anchetă.

Amendamentul    3

Propunere de regulament

Considerentul 11

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(11)  Pentru a asigura o monitorizare eficace și eficientă a TVA aferentă tranzacțiilor transfrontaliere, Regulamentul (UE) nr. 904/2010 prevede prezența funcționarilor în birourile administrative pe durata anchetelor administrative realizate în alte state membre. Pentru a întări capacitatea autorităților fiscale de a verifica livrările transfrontaliere, ar trebui să se realizeze audituri comune care să permită funcționarilor din două sau mai multe state membre să formeze o singură echipă de audit și să participe în mod activ la o anchetă administrativă comună.

(11)  Pentru a asigura o monitorizare eficace și eficientă a TVA aferentă tranzacțiilor transfrontaliere, Regulamentul (UE) nr. 904/2010 prevede prezența funcționarilor în birourile administrative pe durata anchetelor administrative realizate în alte state membre. Pentru a întări capacitatea autorităților fiscale punându-le la dispoziție resurse tehnice și umane consolidate pentru a verifica livrările transfrontaliere, ar trebui să se realizeze audituri comune care să permită funcționarilor din două sau mai multe state membre să formeze o singură echipă de audit și să participe în mod activ la o anchetă administrativă comună, într-un spirit productiv și de cooperare și în condiții care să fie agreate de statele membre, pentru a depista și a contracara frauda transfrontalieră în domeniul TVA, care în prezent erodează bazele de impozitare ale statelor membre.

Amendamentul    4

Propunere de regulament

Considerentul 13

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(13)  Pentru a combate cele mai grave scheme de fraudă transfrontaliere, este necesară clarificarea și consolidarea guvernanței, a sarcinilor și a funcționării Eurofisc. Funcționarii de legătură Eurofisc ar trebui să aibă posibilitatea de a accesa, de a face schimb, de a prelucra și analiza rapid toate informațiile necesare și de a coordona orice acțiuni de urmărire. De asemenea, este necesară consolidarea cooperării cu alte autorități implicate în lupta împotriva fraudei în materie de TVA la nivelul Uniunii, în special prin schimbul de informații specifice cu Europol și Oficiul European de Luptă Antifraudă. Prin urmare, funcționarii de legătură Eurofisc ar trebui să poată comunica, în mod spontan sau în baza unei solicitări, informații și date operative Europol și Oficiului European de Luptă Antifraudă. Aceasta ar permite funcționarilor de legătură Eurofisc să primească date și informații deținute de Europol și de Oficiul European de Luptă Antifraudă pentru a identifica autorii reali ai activităților frauduloase în materie de TVA.

(13)  Pentru a combate cele mai grave scheme de fraudă transfrontaliere, este necesară clarificarea și consolidarea guvernanței, a sarcinilor și a funcționării Eurofisc. Funcționarii de legătură Eurofisc ar trebui să aibă posibilitatea de a accesa, de a face schimb, de a prelucra și analiza rapid toate informațiile necesare și de a coordona orice acțiuni de urmărire. De asemenea, este necesară consolidarea cooperării cu alte autorități implicate în lupta împotriva fraudei în materie de TVA la nivelul Uniunii, în special prin schimbul de informații specifice cu Europol și Oficiul European de Luptă Antifraudă. Prin urmare, funcționarii de legătură Eurofisc ar trebui să poată comunica, în mod spontan sau în baza unei solicitări, informații și date operative Europol și Oficiului European de Luptă Antifraudă și, pentru statele membre participante, Parchetului European, în special pentru suspiciunile de fraudă în materie de TVA care depășesc o anumită sumă. Aceasta ar permite funcționarilor de legătură Eurofisc să primească date și informații deținute de Europol și de Oficiul European de Luptă Antifraudă pentru a identifica autorii reali ai activităților frauduloase în materie de TVA.

Amendamentul    5

Propunere de regulament

Considerentul 15

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(15)  Organizarea transmiterii de cereri de rambursare de TVA, în conformitate cu articolul 5 din Directiva 2008/9/CE35 a Consiliului, oferă ocazia de a reduce sarcina administrativă a autorităților competente în ce privește recuperarea obligațiilor TVA neachitate în statul membru de stabilire.

(15)  Organizarea transmiterii de cereri de rambursare de TVA în conformitate cu articolul 5 din Directiva 2008/9/CE35 a Consiliului oferă ocazia de a reduce sarcina administrativă a autorităților competente în ce privește recuperarea obligațiilor fiscale neachitate în statul membru de stabilire.

__________________

__________________

35 Directiva 2008/9/CE a Consiliului din 12 februarie 2008 de stabilire a normelor detaliate privind rambursarea taxei pe valoare adăugată, prevăzută în Directiva 2006/112/CE, către persoane impozabile stabilite în alt stat membru decât statul membru de rambursare (JO L 44, 20.2.2008, p. 23).

35 Directiva 2008/9/CE a Consiliului din 12 februarie 2008 de stabilire a normelor detaliate privind rambursarea taxei pe valoare adăugată, prevăzută în Directiva 2006/112/CE, către persoane impozabile stabilite în alt stat membru decât statul membru de rambursare (JO L 44, 20.2.2008, p. 23).

Amendamentul    6

Propunere de regulament

Considerentul 16

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(16)  Pentru a proteja interesele financiare ale Uniunii împotriva fraudelor transfrontaliere grave în domeniul TVA, statele membre care participă în cadrul Parchetului European ar trebui să comunice acestuia, inclusiv prin intermediul funcționarilor de legătură Eurofisc, informații cu privire la cele mai grave infracțiuni privind TVA, în conformitate cu articolul 2 alineatul (2) din Directiva (UE) 2017/1371 a Parlamentului European și a Consiliului36.

(16)  Pentru a proteja interesele financiare ale Uniunii împotriva fraudelor transfrontaliere grave în domeniul TVA, statele membre care participă în cadrul Parchetului European ar trebui să comunice acestuia, în timp util, inclusiv prin intermediul funcționarilor de legătură Eurofisc, informații cu privire la cele mai grave infracțiuni privind TVA, în conformitate cu articolul 2 alineatul (2) din Directiva (UE) 2017/1371 a Parlamentului European și a Consiliului36.

__________________

__________________

36 Directiva (UE) 2017/1371 a Parlamentului European și a Consiliului din 5 iulie 2017 privind combaterea fraudelor îndreptate împotriva intereselor financiare ale Uniunii prin mijloace de drept penal (JO L 198, 28.7.2017, p. 29).

36 Directiva (UE) 2017/1371 a Parlamentului European și a Consiliului din 5 iulie 2017 privind combaterea fraudelor îndreptate împotriva intereselor financiare ale Uniunii prin mijloace de drept penal (JO L 198, 28.7.2017, p. 29).

Amendamentul    7

Propunere de regulament

Considerentul 18

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(18)  Comisia poate avea acces la informațiile comunicate sau colectate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 904/2010 numai în măsura în care acest lucru este necesar pentru administrarea, întreținerea și dezvoltarea sistemelor electronice găzduite de Comisie și utilizate de statele membre în sensul prezentului regulament.

(18)  Comisia ar trebui să aibă acces la informațiile comunicate sau colectate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 904/2010 în măsura în care acest lucru este necesar pentru administrarea, întreținerea și dezvoltarea sistemelor electronice găzduite de Comisie și utilizate de statele membre în sensul prezentului regulament și pentru a asigura punerea în aplicare adecvată a prezentului regulament. În plus, Comisia ar trebui să poată efectua vizite în statele membre pentru a evalua modul în care funcționează mecanismele de cooperare administrativă.

Amendamentul    8

Propunere de regulament

Considerentul 19

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(19)  În sensul prezentului regulament, este oportun să se aibă în vedere limitarea anumitor drepturi și obligații prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului37, pentru a proteja interesele prevăzute în articolul 23 alineatul (1) litera (e) din respectivul regulament. Aceste limitări sunt necesare și proporționale având în vedere potențialele pierderi de venituri pentru statele membre și importanța crucială a punerii la dispoziție a informațiilor pentru a combate în mod eficace frauda.

(19)  În sensul prezentului regulament, este oportun să se aibă în vedere limitarea anumitor drepturi și obligații prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului37, pentru a proteja interesele prevăzute în articolul 23 alineatul (1) litera (e) din respectivul regulament. Aceste limitări sunt necesare și proporționale având în vedere potențialele pierderi de venituri pentru statele membre și importanța crucială a punerii la dispoziție a informațiilor pentru a combate în mod eficace frauda. Cu toate acestea, limitările în cauză nu ar trebui să depășească ceea ce este strict necesar pentru realizarea obiectivului vizat și trebuie să respecte standardele stricte impuse de articolul 52 alineatul (1) din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene. În plus, eventualele acte de punere în aplicare aferente prezentului regulament ar trebui să respecte cerințele privind protecția datelor prevăzute în Regulamentul (UE) 2016/679 și în Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului37a.

__________________

__________________

37 Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (JO L 119, 4.5.2016, p. 1).

37 Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (JO L 119, 4.5.2016, p. 1).

 

37a Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile și organele comunitare și privind libera circulație a acestor date (JO L 8, 12.1.2001, p. 1).

Amendamentul    9

Propunere de regulament

Considerentul 20 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(20a)  Având în vedere numărul mic de state membre care publică estimări ale pierderilor de TVA cauzate de fraudele intracomunitare, existența unor date comparabile cu privire la frauda intracomunitară în domeniul TVA ar contribui la o cooperare mai bine orientată între statele membre. Prin urmare, Comisia, împreună cu statele membre, ar trebui să elaboreze o abordare statistică comună pentru a cuantifica și a analiza fraudele în materie de TVA.

Amendamentul    10

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 – litera b

Regulamentul (UE) nr. 904/2010

Articolul 7 – alineatul 4

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Cererea menționată la alineatul (1) poate conține o cerere motivată pentru o anchetă administrativă specifică. Autoritatea solicitată realizează ancheta administrativă în coordonare cu autoritatea solicitantă. Pot fi utilizate instrumentele și procedurile prevăzute în articolele 28-30 din prezentul regulament. În cazul în care autoritatea solicitată consideră că nicio anchetă administrativă nu este necesară, aceasta informează de îndată autoritatea solicitantă cu privire la motivele acestei decizii.

4.  În cazul în care consideră că este necesară o anchetă administrativă, autoritatea competentă a unui stat membru depune o cerere motivată. Autoritatea solicitată nu refuză să efectueze ancheta în cauză. În cazul în care informațiile sunt deja disponibile, autoritatea solicitată le furnizează fără întârziere către autoritățile solicitante. În cazul în care statul membru solicitant nu consideră satisfăcătoare informațiile primite, acestea informează statul membru solicitat că trebuie să procedeze la realizarea anchetei administrative.

În pofida primului paragraf, o anchetă privind sumele declarate de o persoană impozabilă stabilită în statul membru al autorității solicitate și care sunt taxabile în statul membru al autorității solicitante, poate fi refuzată numai pentru oricare dintre următoarele motive:

Această anchetă administrativă este efectuată respectând normele în vigoare în statul membru solicitat, de către funcționarii autorităților solicitante și cei ai autorității solicitate. Funcționarii autorității solicitante exercită aceleași competențe de inspecție precum cele conferite funcționarilor autorității solicitate. Funcționarii autorității solicitante au acces, în special, la aceleași sedii și documente precum funcționarii autorității solicitate exclusiv în scopul desfășurării anchetei administrative.

(a)  pentru motivele prevăzute la articolul 54 alineatul (1), evaluate de autoritatea solicitată în conformitate cu o declarație privind cele mai bune practici referitoare la interacțiunea dintre prezentul alineat și articolul 54 alineatul (1), care urmează să fie adoptată conform procedurii prevăzute la articolul 58 alineatul (2);

 

(b)  pentru motivele prevăzute la articolul 54 alineatele (2), (3) și (4);

 

(c)  pe motivul că autoritatea solicitată a furnizat deja autorității solicitante informații privind aceeași persoană impozabilă, ca urmare a unei anchete administrative efectuate cu mai puțin de doi ani înainte.

 

În cazul în care autoritatea solicitată refuză o anchetă administrativă menționată la al doilea paragraf din motivele prevăzute la litera (a) sau (b), autoritatea solicitată pune totuși la dispoziția autorității solicitante datele și valorile tuturor livrărilor și prestărilor relevante efectuate de către persoana impozabilă în statul membru al autorității solicitante în cursul celor doi ani precedenți.

 

În cazul în care autoritățile competente din cel puțin două state membre consideră că este necesară o anchetă administrativă, autoritatea solicitată nu refuză efectuarea acelei anchete. Statele membre asigură instituirea mecanismelor necesare între acele autorități solicitante și autoritatea solicitată, prin care funcționarii autorizați de autoritățile solicitante participă la ancheta administrativă desfășurată pe teritoriul autorității solicitate pentru a colecta informațiile prevăzute la paragraful al doilea. Această anchetă administrativă este efectuată în comun de către funcționarii autorităților solicitante și cei ai autorității solicitate. Funcționarii autorităților solicitante exercită aceleași competențe de inspecție precum cele conferite funcționarilor autorității solicitate. Funcționarii autorităților solicitante au acces la aceleași sedii și documente precum funcționarii autorității solicitate exclusiv în scopul desfășurării anchetei administrative.

 

Justificare

UE trebuie să instituie mecanisme de control eficiente. Prin urmare, este important să se permită unui singur stat membru să solicite realizarea unei anchete administrative și să participe la această anchetă. Funcționarii din statul solicitant adesea cunosc mai bine dosarul și, prin urmare, este crucial ca aceștia să fie în măsură să joace un rol activ în inspecție, respectând, în același timp, normele în vigoare în temeiul legislației din țara respectivă.

Amendamentul    11

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 – litera b

Regulamentul (UE) nr. 904/2010

Articolul 7 – alineatul 4 – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Cererea menționată la alineatul (1) poate conține o cerere motivată pentru o anchetă administrativă specifică. Autoritatea solicitată realizează ancheta administrativă în coordonare cu autoritatea solicitantă. Pot fi utilizate instrumentele și procedurile prevăzute în articolele 28-30 din prezentul regulament. În cazul în care autoritatea solicitată consideră că nicio anchetă administrativă nu este necesară, aceasta informează de îndată autoritatea solicitantă cu privire la motivele acestei decizii.

În cazul în care consideră că este necesară o anchetă administrativă, autoritatea competentă a unui stat membru depune o cerere motivată. Autoritatea solicitată nu refuză efectuarea anchetei și, dacă informațiile sunt deja disponibile, autoritatea solicitată le transmite fără întârziere autorităților solicitante. În cazul în care statul membru solicitant nu consideră satisfăcătoare informațiile primite, acestea informează statul membru solicitat că trebuie să continue demersurile privind ancheta administrativă. Această anchetă administrativă este efectuată respectând normele în vigoare în statul membru solicitat, de către funcționarii autorităților solicitante și cei ai autorității solicitate. Funcționarii autorității solicitante exercită aceleași competențe de inspecție precum cele conferite funcționarilor autorității solicitate. Funcționarii autorității solicitante au acces, în special, la aceleași sedii și documente precum funcționarii autorității solicitate exclusiv în scopul desfășurării anchetei administrative.

Justificare

Odată cu lansarea mini-ghișeului unic, o parte semnificativă a TVA-ului statelor membre va fi colectată în alte state membre. Prin urmare, este esențial ca UE să dispună de sisteme de control eficiente. Se propune, prin urmare, ca un singur stat membru să aibă posibilitatea de a solicita o anchetă administrativă și să participe la ea. Funcționari din statul solicitant sunt mai familiarizați cu dosarul și, prin urmare, este crucial ca aceștia să joace un rol activ în inspecție, respectând, în același timp, normele în vigoare în temeiul legislației din țara respectivă.

Amendamentul    12

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 – litera b

Regulamentul (UE) nr. 904/2010

Articolul 7 – alineatul 4 – paragraful 4

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În cazul în care autoritățile competente din cel puțin două state membre consideră că este necesară o anchetă administrativă, autoritatea solicitată nu refuză efectuarea acelei anchete. Statele membre asigură instituirea mecanismelor necesare între acele autorități solicitante și autoritatea solicitată, prin care funcționarii autorizați de autoritățile solicitante participă la ancheta administrativă desfășurată pe teritoriul autorității solicitate pentru a colecta informațiile prevăzute la paragraful al doilea. Această anchetă administrativă este efectuată în comun de către funcționarii autorităților solicitante și cei ai autorității solicitate. Funcționarii autorităților solicitante exercită aceleași competențe de inspecție precum cele conferite funcționarilor autorității solicitate. Funcționarii autorităților solicitante au acces la aceleași sedii și documente precum funcționarii autorității solicitate exclusiv în scopul desfășurării anchetei administrative.

În cazul în care consideră că este necesară o anchetă administrativă, o autoritate competentă a unui stat membru depune o cerere motivată corespunzător. Autoritatea solicitată nu refuză efectuarea anchetei respective și, dacă informațiile sunt deja disponibile, autoritatea solicitată le transmite autorității solicitante înainte de primirea oricărei cereri. Statele membre asigură instituirea mecanismelor necesare între autoritatea solicitantă și autoritatea solicitată, prin care funcționarii autorizați de autoritatea solicitantă participă la ancheta administrativă desfășurată pe teritoriul autorității solicitate pentru a colecta informațiile prevăzute la paragraful al doilea. Această anchetă administrativă este efectuată în comun de către funcționarii autorităților solicitante și cei ai autorității solicitate, în spirit productiv și de cooperare. Funcționarii autorității solicitante au acces la aceleași informații, documente și locații și, în măsura în care acest lucru este permis de legislația statului membru solicitat, pot interoga în mod direct persoane pentru a detecta și a combate frauda transfrontalieră în domeniul TVA, care este în prezent responsabilă de erodarea bazelor fiscale naționale.

Amendamentul    13

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 a (nou)

Regulamentul (UE) nr. 904/2010

Articolul 12 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1a)  Se introduce următorul articol:

 

„Articolul 12a

 

Toate statele membre implementează o serie de obiective operaționale pentru reducerea procentului de răspunsuri tardive și pentru îmbunătățirea calității cererilor de informații și informează Comisia cu privire la obiectivele respective.”

Amendamentul    14

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2

Regulamentul (UE) nr. 904/2010

Articolul 13 – alineatul 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Informațiile se transmit prin intermediul unor formulare tip sau prin alte mijloace considerate oportune de respectivele autorități competente. Comisia adoptă formularele tip prin acte de punere în aplicare. Acele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare prevăzută la articolul 58 alineatul (2).”;

3.  Informațiile se transmit prin intermediul unor formulare-tip sau prin alte mijloace considerate oportune de respectivele autorități competente. Comisia stabilește formularele-tip prin intermediul actelor de punere în aplicare. Acele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare prevăzută la articolul 58 alineatul (2).”;

Amendamentul    15

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 a (nou)

Regulamentul (UE) nr. 904/2010

Articolul 14 – alineatul 1 – paragraful 2

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(2a)  La articolul 14 alineatul (1), al doilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Orice stat membru se poate abține de la participarea la schimbul automat de informații în ceea ce privește una sau mai multe categorii de informații în cazul în care colectarea informațiilor în vederea unui astfel de schimb ar presupune impunerea de noi obligații asupra persoanelor plătitoare de TVA sau ar impune o sarcină administrativă disproporționată pentru statul membru.”

„Orice stat membru se poate abține de la participarea la schimbul automat de informații în ceea ce privește una sau mai multe categorii de informații în cazul în care colectarea informațiilor în vederea unui astfel de schimb ar presupune impunerea de obligații disproporționate asupra persoanelor plătitoare de TVA sau ar impune o sarcină administrativă disproporționată pentru statul membru.”

Amendamentul    16

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3 – litera a

Regulamentul (UE) nr. 904/2010

Articolul 17 – alineatul 1 – litera e

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e)  informațiile referitoare la statutul de persoană impozabilă atestată în conformitate cu articolul 13a din Directiva 2006/112/CE, precum și data de la care acest statut a fost acordat, refuzat și retras.

(Nu privește versiunea în limba română.)  

Amendamentul    17

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3 – litera b

Regulamentul (UE) nr. 904/2010

Articolul 17 – alineatul 1 – litera f

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

„(f)  informațiile pe care le colectează în conformitate cu articolul 143 alineatul (2) literele (a) și (b) din Directiva 2006/112/CE, precum și țara de origine, țara de destinație, codul mărfurilor, moneda, valoarea totală, cursul de schimb, prețurile articolelor individuale și greutatea netă.”;

„(f)  informațiile pe care le colectează în conformitate cu articolul 143 alineatul (2) literele (a) și (b) din Directiva 2006/112/CE, precum și țara de origine, datele de identificare ale exportatorului, țara de destinație, codul mărfurilor, moneda, valoarea totală, cursul de schimb, prețurile per articol și greutatea netă.”;

Amendamentul    18

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3 – litera e

Regulamentul (UE) nr. 904/2010

Articolul 17 – alineatul 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Comisia stabilește, prin acte de punere în aplicare, categoriile exacte ale informațiilor menționate la alineatul (1) litera (f) din acest articol. Acele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare prevăzută la articolul 58 alineatul (2).”;

3.  Comisia stabilește, prin acte de punere în aplicare, categoriile specifice care urmează să fie incluse în formularele-tip, șabloanele și procedurile pentru transmiterea informațiilor menționate la alineatul (1) litera (f) din acest articol. Acele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare prevăzută la articolul 58 alineatul (2).

Amendamentul    19

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4 – litera a

Regulamentul (UE) nr. 904/2010

Articolul 21 – alineatul 1 a

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1a.  Fiecare stat membru acordă funcționarilor din acel stat care verifică cerințele prevăzute la articolul 143 alineatul (2) din Directiva 2006/112/CE acces la informațiile menționate la articolul 17 alineatul (1) literele (b) și (c) din prezentul regulament pentru care se acordă acces automat de către celelalte state membre.;

1a.  Fiecare stat membru acordă funcționarilor din acel stat care verifică cerințele prevăzute la articolul 143 alineatul (2) din Directiva 2006/112/CE acces la informațiile menționate la articolul 17 alineatul (1) literele (b) și (c) din prezentul regulament, inclusiv registrul persoanelor impozabile atestate, pentru care se acordă acces automat de către celelalte state membre.;

Amendamentul    20

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4 – litera b – subpunctul i

Regulamentul (UE) nr. 904/2010

Articolul 21 – alineatul 2 – litera e – punctul i

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(i)  accesul are loc în legătură cu anchetarea unei fraude suspectate ori pentru a detecta sau a identifica autorii fraudei;

(i)  accesul are loc în legătură cu anchetarea unei fraude suspectate ori pentru a detecta sau a identifica autorii fraudei și ai abaterii grave;

Amendamentul    21

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4 – litera b – subpunctul i

Regulamentul (UE) nr. 904/2010

Articolul 21 – alineatul 2 – litera e – punctul ii

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(ii)  accesul se desfășoară prin intermediul unui funcționar de legătură Eurofisc, astfel cum se menționează la articolul 36 alineatul (1), care deține un identificator personal de utilizator în sistemul electronic care permite accesul la aceste informații.”;

(ii)  accesul se desfășoară prin intermediul unui funcționar de legătură Eurofisc, astfel cum se menționează la articolul 36 alineatul (1), care deține un identificator personal de utilizator în sistemul electronic care permite accesul la aceste informații, precum și la registrul persoanelor impozabile atestate;

Amendamentul    22

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4 – litera c

Regulamentul (UE) nr. 904/2010

Articolul 21 – alineatul 2 a – paragraful 1 – partea introductivă

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În legătură cu informațiile menționate la articolul 17 alineatul (1) litera (f), se acordă acces la cel puțin următoarele date:

În legătură cu informațiile menționate la articolul 17 alineatul (1) litera (f), se acordă acces la cel puțin următoarele informații:

Amendamentul    23

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4 – litera c

Regulamentul (UE) nr. 904/2010

Articolul 21 – alineatul 2 a – paragraful 1 – litera a

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  numerele de identificare TVA emise de statul membru care primește informațiile;

(a)  numerele de identificare TVA emise de statul membru care primește informațiile și registrul persoanelor impozabile atestate;

Amendamentul    24

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4 – litera c

Regulamentul (UE) nr. 904/2010

Articolul 21 – alineatul 2 a – paragraful 1 – litera c

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  țara de origine, țara de destinație, codul mărfurilor, moneda, valoarea totală, cursul de schimb, prețurile articolelor individuale și greutatea netă a bunurilor importate urmate de o livrare de bunuri intracomunitară de la fiecare persoană prevăzută la litera (b) către fiecare persoană care deține un număr de identificare TVA menționat la litera (a);

(c)  țara de origine, țara de destinație, codul mărfurilor, moneda, valoarea totală, cursul de schimb, prețul per unitate și greutatea netă a bunurilor importate urmate de o livrare de bunuri intracomunitară de la fiecare persoană prevăzută la litera (b) către fiecare persoană care deține un număr de identificare TVA menționat la litera (a);

Amendamentul    25

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4 – litera c

Regulamentul (UE) nr. 904/2010

Articolul 21 – alineatul 2 a – paragraful 1 – litera d – partea introductivă

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

  țara de origine, țara de destinație, codul mărfurilor, moneda, valoarea totală, cursul de schimb, prețurile articolelor individuale și greutatea netă a bunurilor importate urmate de o livrare de bunuri intracomunitară de la fiecare persoană prevăzută la litera (b) către fiecare persoană care deține un număr de identificare TVA emis de un alt stat membru în următoarele condiții:

  țara de origine, țara de destinație, codul mărfurilor, moneda, valoarea totală, cursul de schimb, prețul per unitate și greutatea netă a bunurilor importate urmate de o livrare de bunuri intracomunitară de la fiecare persoană prevăzută la litera (b) către fiecare persoană care deține un număr de identificare TVA emis de un alt stat membru în următoarele condiții:

Amendamentul    26

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4 – litera c

Regulamentul (UE) nr. 904/2010

Articolul 21 – alineatul 2 a – paragraful 1 – litera d – punctul i

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(i)  accesul are loc în legătură cu anchetarea unei fraude suspectate ori pentru a detecta sau a identifica autorii fraudei;

(i)  accesul are loc în legătură cu anchetarea unei fraude suspectate ori pentru a detecta sau a identifica autorii fraudei și ai abaterii grave;

Amendamentul    27

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5

Regulamentul (UE) nr. 904/2010

Articolul 21 a – alineatul 2 – paragraful 1 – litera i

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(i)  accesul are loc în legătură cu anchetarea unei fraude suspectate ori pentru a detecta sau a identifica autorii fraudei;

(i)  accesul are loc în legătură cu anchetarea unei fraude suspectate ori pentru a detecta sau a identifica autorii fraudei și ai abaterii grave;

Amendamentul    28

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 8 – litera a

Regulamentul (UE) nr. 904/2010

Articolul 28 – alineatul 2a

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

„2a.  Printr-un acord între autoritatea solicitantă și autoritatea solicitată și în conformitate cu modalitățile stabilite de aceasta din urmă, funcționarii autorizați ai autorității solicitante pot participa, în scopul colectării și realizării schimbului de informații prevăzute la articolul 1, la anchetele administrative desfășurate pe teritoriul statului membru solicitat. Aceste anchete administrative se efectuează în comun de către funcționari ai autorității solicitante și ai autorității solicitate. Funcționarii autorității solicitante exercită aceleași competențe de inspecție precum cele conferite funcționarilor autorității solicitate. Funcționarii autorităților solicitante au acces la aceleași sedii și documente precum funcționarii autorității solicitate exclusiv în scopul desfășurării anchetei administrative. Printr-un acord între autoritatea solicitantă și autoritatea solicitată și în conformitate cu modalitățile stabilite de autoritatea solicitată, ambele autorități pot întocmi un raport de audit comun.”;

„2a.  Printr-un acord între autoritatea solicitantă și autoritatea solicitată și în conformitate cu modalitățile stabilite de aceasta din urmă, funcționarii autorizați ai autorității solicitante pot participa, în scopul colectării și realizării schimbului de informații prevăzute la articolul 1, la anchetele administrative desfășurate pe teritoriul statului membru solicitat. Aceste anchete administrative se efectuează în comun, în spiritul încrederii reciproce și al colaborării fructuoase, de către funcționari ai autorităților solicitante și ai autorității solicitate, cu respectarea practicilor administrative ale acestor autorități și a legislației naționale a statului membru al autorității solicitate, cu scopul de a lupta împotriva fraudei transfrontaliere în domeniul TVA. Funcționarii autorităților solicitante au acces la aceleași sedii și documente precum funcționarii autorității solicitate exclusiv în scopul desfășurării anchetei administrative. Printr-un acord între autoritatea solicitantă și autoritatea solicitată și în conformitate cu modalitățile stabilite de autoritatea solicitată, autoritățile participante pot întocmi un raport de audit comun.”;

Amendamentul    29

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 11 – litera a

Regulamentul (UE) nr. 904/2010

Articolul 33 – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  În scopul de a promova și de a facilita cooperarea multilaterală în privința combaterii fraudei în domeniul TVA, prezentul capitol instituie o rețea de schimburi rapide, prelucrare și analiză de informații specifice între statele membre și pentru coordonarea acțiunilor de urmărire («Eurofisc»).”;

1.  În scopul de a promova și de a facilita cooperarea multilaterală în privința combaterii fraudei în domeniul TVA, prezentul capitol instituie o rețea de schimburi rapide, prelucrare și analiză de informații specifice privind schemele de fraudă transfrontalieră între statele membre și pentru coordonarea acțiunilor de urmărire («Eurofisc»).”;

Amendamentul    30

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 11 – litera b – subpunctul i

Regulamentul (UE) nr. 904/2010

Articolul 33 – alineatul 2 – litera b

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  realizează și coordonează schimbul rapid și multilateral și prelucrarea și analiza în comun de informații specifice în domeniile în care operează Eurofisc («domeniile de lucru ale Eurofisc»);

(b)  realizează și coordonează schimbul rapid și multilateral și prelucrarea și analiza în comun de informații specifice privind schemele de fraudă transfrontalieră în domeniile în care operează Eurofisc («domeniile de lucru ale Eurofisc»);

Amendamentul    31

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 11 – litera b – subpunctul ii

Regulamentul (UE) nr. 904/2010

Articolul 33 – alineatul 2 – litera d

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d)  coordonează anchetele administrative ale statelor membre participante cu privire la persoanele suspecte și autorii de fraude identificați de funcționarii de legătură Eurofisc, în conformitate cu articolul 36 alineatul (1).”;

(d)  coordonează anchetele administrative ale statelor membre participante cu privire la fraudele identificate de funcționarii de legătură ai Eurofisc, în conformitate cu articolul 36 alineatul (1).”;

Amendamentul    32

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 12

Regulamentul (UE) nr. 904/2010

Articolul 34 – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Statele membre care au ales să participe în cadrul unui domeniu de lucru al Eurofisc vor participa în mod activ la schimbul multilateral și la prelucrarea și analiza în comun de informații specifice între toate statele membre participante și la coordonarea oricăror acțiuni de urmărire.”;

2.  Statele membre care au ales să participe în cadrul unui domeniu de lucru al Eurofisc vor participa în mod activ la schimbul multilateral și la prelucrarea și analiza în comun de informații specifice privind schemele de fraudă transfrontalieră între toate statele membre participante și la coordonarea oricăror acțiuni.

Amendamentul    33

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 13

Regulamentul (UE) nr. 904/2010

Articolul 35 – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Comisia furnizează sprijin tehnic și logistic pentru Eurofisc. Comisia nu are acces la informațiile menționate la articolul 1 care pot face obiectul unui schimb de informații prin intermediul Eurofisc, decât în situațiile prevăzute în articolul 55 alineatul (2).”;

Comisia furnizează sprijin tehnic și logistic pentru Eurofisc. Comisia are acces la informațiile menționate la articolul 1 care pot face obiectul unui schimb de informații prin intermediul Eurofisc, în situațiile prevăzute în articolul 55 alineatul (2).”;

Amendamentul    34

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 14 – litera c

Regulamentul (UE) nr. 904/2010

Articolul 36 – alineatul 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Coordonatorii domeniului de lucru Eurofisc pot transmite, din proprie inițiativă sau la solicitare, o parte din informațiile colectate și prelucrate către Europol și Oficiul European de Luptă Antifraudă („OLAF”), astfel cum au convenit participanții la domeniul de lucru.

3.  Coordonatorii domeniului de lucru Eurofisc pot transmite, din proprie inițiativă sau la solicitare, informațiile pertinente privind cele mai grave infracțiuni transfrontaliere în materie de TVA către Europol și Oficiul European de Luptă Antifraudă („OLAF”), astfel cum au convenit participanții la domeniul de lucru.

Amendamentul    35

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 14 – litera c

Regulamentul (UE) nr. 904/2010

Articolul 36 – alineatul 4

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Coordonatorii domeniului de lucru Eurofisc pun informațiile primite de la Europol și OLAF la dispoziția celorlalți funcționari de legătură Eurofisc participanți; aceste informații se transmit prin mijloace electronice.

4.  Coordonatorii domeniului de lucru Eurofisc pot solicita Europol și OLAF informații relevante. Coordonatorii domeniului de lucru Eurofisc pun informațiile primite de la Europol și OLAF la dispoziția celorlalți funcționari de legătură Eurofisc participanți; aceste informații se transmit prin mijloace electronice.

Justificare

Este esențial să existe un schimb de informații bilateral între Eurofisc și Europol.

Amendamentul    36

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 16

Regulamentul (UE) nr. 904/2010

Articolul 48 – alineatul 1 – paragraful 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

„În cazul în care statul membru de stabilire ia cunoștință de faptul că o persoană impozabilă care înaintează o cerere de rambursare de TVA, în conformitate cu articolul 5 din Directiva 2008/9/CE, are obligații TVA necontestate în acel stat membru de stabilire, acesta poate informa statul membru de rambursare cu privire la acele obligații pentru ca statul membru de rambursare să solicite acordul persoanei impozabile pentru transferul sumei aferente rambursării de TVA direct către statul membru de stabilire pentru a stinge obligațiile TVA neachitate. În cazul în care persoana impozabilă își dă acordul cu privire la acest transfer, statul membru de rambursare transferă această sumă, în numele persoanei impozabile, către statul membru de stabilire, în măsura în care acest transfer este necesar pentru a stinge obligația TVA neachitată. Statul membru de stabilire informează persoana impozabilă dacă suma transferată acoperă o stingere integrală sau parțială a obligației TVA în termen de 15 zile de la primirea transferului de la statul membru de rambursare.

În cazul în care statul membru de stabilire ia cunoștință de faptul că o persoană impozabilă care înaintează o cerere de rambursare de TVA, în conformitate cu articolul 5 din Directiva 2008/9/CE, are obligații TVA necontestate în acel stat membru de stabilire, acesta informează statul membru de rambursare cu privire la acele obligații, pentru ca statul membru în care se fac cererile de rambursare să solicite acordul persoanei impozabile pentru transferul sumei aferente rambursării de TVA direct către statul membru de stabilire pentru a stinge obligațiile TVA neachitate. În cazul în care persoana impozabilă își dă acordul cu privire la acest transfer, statul membru de rambursare transferă această sumă, în numele persoanei impozabile, către statul membru de stabilire, în măsura în care acest transfer este necesar pentru a stinge obligația TVA neachitată. Statul membru de stabilire informează persoana impozabilă dacă suma transferată acoperă o stingere integrală sau parțială a obligației TVA în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea transferului de la statul membru de rambursare.

Amendamentul    37

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 18

Regulamentul (UE) nr. 904/2010

Articolul 49 – alineatul 2 a – paragraful 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Statele membre pot comunica Oficiului European de Luptă Antifraudă orice informații disponibile cu privire la infracțiunile îndreptate împotriva sistemului comun de TVA, pentru a permite acestuia să aibă în vedere măsuri adecvate în conformitate cu mandatul său.”;

Fără a aduce atingere articolului 36 alineatul (3), statele membre pot comunica Oficiului European de Luptă Antifraudă orice informații disponibile cu privire la infracțiunile îndreptate împotriva sistemului comun de TVA, pentru a permite acestuia să aibă în vedere măsuri adecvate în conformitate cu mandatul său.”

Amendamentul    38

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 18 a (nou)

Regulamentul (UE) nr. 904/2010

Articolul 49 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(18a)  Se introduce următorul articol:

 

„Articolul 49a

 

Statele membre și Comisia instituie un sistem comun de colectare a datelor statistice cu privire la frauda intracomunitară în domeniul TVA și publică estimările naționale ale pierderilor de TVA ca urmare a fraudelor, precum și estimări pentru Uniune în ansamblul său. Comisia adoptă, prin acte de punere în aplicare, modalitățile practice în ceea ce privește acest sistem. Acele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare prevăzută la articolul 58 alineatul (2).”

Amendamentul    39

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 18 b (nou)

Regulamentul (UE) nr. 904/2010

Articolul 50 – alineatul 1 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(18b)  La articolul 50 se introduce următorul alineat:

 

„1a.  Atunci când un stat membru oferă unei țări terțe informații mai ample decât cele prevăzute în temeiul capitolelor II și III din prezentul regulament, statul membru respectiv nu poate refuza să furnizeze aceste informații oricărui alt stat membru care solicită cooperarea sau care are un interes să le primească.”

Amendamentul    40

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 19 – litera a

Regulamentul (UE) nr. 904/2010

Articolul 55 – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Persoanele acreditate în mod corespunzător de autoritatea de acreditare în materie de securitate a Comisiei pot avea acces la aceste informații numai în măsura în care acest lucru este necesar pentru administrarea, întreținerea și dezvoltarea sistemelor electronice găzduite de Comisie și utilizate de statele membre pentru implementarea prezentului Regulament.”;

2.  Persoanele acreditate în mod corespunzător de autoritatea de acreditare în materie de securitate a Comisiei au acces la aceste informații în măsura în care acest lucru este necesar pentru administrarea, întreținerea și dezvoltarea sistemelor electronice găzduite de Comisie și utilizate de statele membre pentru implementarea prezentului regulament și pentru a asigura punerea în aplicare adecvată a prezentului regulament.”;

Amendamentul    41

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 19 – litera b

Regulamentul (UE) nr. 904/2010

Articolul 55 – alineatul 5

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.   Orice stocare, prelucrare sau schimb de informații menționate în prezentul regulament face obiectul dispozițiilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului(*). Cu toate acestea, în scopul aplicării corecte a prezentului regulament, statele membre limitează domeniul de aplicare al obligațiilor și drepturilor prevăzute la articolele 12-22 și la articolele 5 și 34 din Regulamentul (UE) 2016/679, în măsura în care acest lucru este necesar pentru protejarea intereselor menționate la articolul 23 alineatul (1) litera (e) din regulamentul respectiv. Prelucrarea și stocarea informațiilor menționate în prezentul regulament se realizează exclusiv în scopurile menționate în articolul 1 alineatul (1) din prezentul regulament, iar perioada de stocare a acestor informații este limitată în măsura necesară pentru realizarea acestor scopuri.”;

5.   Orice stocare, prelucrare sau schimb de informații menționate în prezentul regulament face obiectul dispozițiilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului(*). Cu toate acestea, în scopul aplicării corecte a prezentului regulament, statele membre limitează domeniul de aplicare al obligațiilor și drepturilor prevăzute la articolele 12-22 și la articolele 5 și 34 din Regulamentul (UE) 2016/679, în măsura în care acest lucru este necesar pentru protejarea intereselor menționate la articolul 23 alineatul (1) litera (e) din regulamentul respectiv. Prelucrarea și stocarea informațiilor menționate în prezentul regulament se aprobă exclusiv în scopurile menționate în articolul 1 alineatul (1) din prezentul regulament, iar perioada de stocare a acestor informații este limitată în măsura necesară pentru realizarea acestor scopuri.”

EXPUNERE DE MOTIVE

Taxa pe valoarea adăugată (TVA) constituie o importantă sursă de venituri fiscale pentru statele membre. Statele suportă însă pierderi în acest domeniu din cauza fraudelor. În ceea ce privește TVA, frauda fiscală transfrontalieră reprezintă una dintre problemele principale cu care se confruntă statele membre. Sistemul actual de impozitare a activităților comerciale dintre statele membre nu este capabil să țină pasul cu accelerarea economiei.

Raportorul salută propunerea Comisiei de a se întări cooperarea dintre statele membre, pentru a le ajuta să combată mai ușor, mai rapid și mai eficient frauda în materie de TVA. Cu toate acestea, s-au impus unele îmbunătățiri.

Raportorul consideră că propunerea legislativă trebuie să găsească un echilibru just între cererile de informații și analiza acestor informații, pe de o parte, și protecția datelor și respectarea vieții private, pe de altă parte. Au fost introduse, așadar, o serie de amendamente cu scopul de a se defini mai clar cadrul de activitate al Eurofisc, precum și cadrul pentru prelucrarea și utilizarea informațiilor de către autorități. Au fost incluse trimiteri la actele legislative aplicabile în materie de protecție a datelor.

De asemenea, propunerea a fost îmbunătățită în sensul unui echilibru mai bun între interesele și responsabilitățile autorităților solicitante și ale celor solicitate. Astfel, drepturile autorităților solicitate sunt mai bine luate în considerare, fără însă a submina capacitatea autorităților solicitante de a iniția anchete administrative. De asemenea, au fost simplificate modalitățile de care dispun statele membre pentru a trata datoriile fiscale în materie de TVA. Având în vedere faptul că acest dosar a evoluat, raportorul a eliminat dispozițiile care vizează persoanele impozabile atestate.

Raportorul a introdus și o serie de alte modificări minore, cu scopul de a îmbunătăți și de a preciza spiritul acestei propuneri.

PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE

Titlu

Propunere modificată de regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 904/2010 privind măsuri de consolidare a cooperării administrative în domeniul taxei pe valoarea adăugată

Referințe

COM(2017)0706 – C8-0441/2017 – COM(2017)0567 – C8-0362/2017 – 2017/0248(CNS)

Data consultării PE

23.10.2017

 

 

 

Comisie competentă

Data anunțului în plen

ECON

26.10.2017

 

 

 

Comisii sesizate pentru aviz

Data anunțului în plen

JURI

26.10.2017

 

 

 

Avize care nu au fost emise

Data deciziei

JURI

20.11.2017

 

 

 

Raportori

Data numirii

Roberts Zīle

14.12.2017

 

 

 

Examinare în comisie

16.5.2018

18.6.2018

 

 

Data adoptării

19.6.2018

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

51

2

3

Membri titulari prezenți la votul final

Gerolf Annemans, Burkhard Balz, Hugues Bayet, Pervenche Berès, David Coburn, Thierry Cornillet, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Sven Giegold, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Barbara Kappel, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Werner Langen, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Alex Mayer, Bernard Monot, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Sirpa Pietikäinen, Anne Sander, Alfred Sant, Martin Schirdewan, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker, Marco Zanni

Membri supleanți prezenți la votul final

Andrea Cozzolino, Ashley Fox, Doru-Claudian Frunzulică, Syed Kamall, Alain Lamassoure, Thomas Mann, Luigi Morgano, Michel Reimon, Joachim Starbatty

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Jens Gieseke, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Rupert Matthews

Data depunerii

22.6.2018

VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

51

+

ALDE

Thierry Cornillet, Petr Ježek, Caroline Nagtegaal, Ramon Tremosa i Balcells

ECR

Ashley Fox, Syed Kamall, Rupert Matthews, Stanisław Ożóg, Joachim Starbatty, Kay Swinburne

ENF

Barbara Kappel

GUE/NGL

Martin Schirdewan, Miguel Viegas

PPE

Burkhard Balz, Markus Ferber, Jens Gieseke, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Esther de Lange, Werner Langen, Ivana Maletić, Thomas Mann, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Anne Sander, Theodor Dumitru Stolojan

S&D

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Andrea Cozzolino, Jonás Fernández, Doru-Claudian Frunzulică, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Cătălin Sorin Ivan, Olle Ludvigsson, Alex Mayer, Luigi Morgano, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

VERTS/ALE

Sven Giegold, Philippe Lamberts, Michel Reimon, Ernest Urtasun

2

-

EFDD

David Coburn, Marco Valli

3

0

EFDD

Bernard Monot

ENF

Gerolf Annemans, Marco Zanni

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

Ultima actualizare: 29 iunie 2018
Aviz juridic - Politica de confidențialitate