Postup : 2017/0248(CNS)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0215/2018

Predkladané texty :

A8-0215/2018

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 03/07/2018 - 11.10

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0278

SPRÁVA     *
PDF 772kWORD 101k
22.6.2018
PE 619.275v02-00 A8-0215/2018

o zmenenom návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 904/2010, pokiaľ ide o opatrenia na posilnenie administratívnej spolupráce v oblasti dane z pridanej hodnoty

(COM(2017)0706 – C8‑0441/2017 – 2017/0248(CNS))

Výbor pre hospodárske a menové veci

Spravodajca: Roberts Zīle

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 POSTUP – GESTORSKÝ VÝBOR
 ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o zmenenom návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 904/2010, pokiaľ ide o opatrenia na posilnenie administratívnej spolupráce v oblasti dane z pridanej hodnoty

(COM(2017)0706 – C8‑0441/2017 – 2017/0248(CNS))

(Mimoriadny legislatívny postup – konzultácia)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Radu (COM(2017)0706),

–  so zreteľom na článok 113 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorým Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C8‑0441/2017),

–  so zreteľom na článok 78c rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre hospodárske a menové veci (A8-0215/2018),

1.  schvaľuje zmenený návrh Komisie;

2.  vyzýva Komisiu, aby zmenila svoj návrh v súlade s článkom 293 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie;

3.  vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním schváleného textu;

4.  žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť návrh Komisie;

5.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozmeňujúci návrh  1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 1 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a)  podvody s DPH sú často spojené s organizovanou trestnou činnosťou a veľmi malý počet takýchto organizovaných sietí môže byť zodpovedný za cezhraničné podvody s DPH v hodnote miliárd EUR, čo má dosah nielen na výber z výnosov v členských štátoch, ale negatívny vplyv na vlastné zdroje Únie. Členské štáty preto nesú spoločnú zodpovednosť za ochranu výnosov z DPH vo všetkých členských štátoch.

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(2)  V záujme boja proti podvodom v oblasti DPH je často potrebné vykonávať administratívne vyšetrovanie, najmä ak zdaniteľná osoba nie je usadená v členskom štáte, v ktorom je daň splatná. Aby sa zabezpečilo riadne presadzovanie výberu DPH a zabránilo duplicitnej práci a nezvyšovala sa administratívna záťaž daňových orgánov a podnikov, ak aspoň dva členské štáty považujú za potrebné administratívne vyšetrovanie súm, ktoré priznala zdaniteľná osoba síce neusadená na ich území, ale na tomto území zdaniteľná, členský štát, v ktorom je táto zdaniteľná osoba usadená, by mal vykonať vyšetrovanie a žiadajúce členské štáty by mali členskému štátu usadenia pomáhať aktívnym zapojením sa do vyšetrovania.

(2)  V záujme boja proti podvodom v oblasti DPH je často potrebné administratívne vyšetrovanie, najmä ak zdaniteľná osoba nie je usadená v členskom štáte, v ktorom je daň splatná. Aby sa zabezpečilo riadne presadzovanie výberu DPH a zabránilo duplicitnej práci zameranej na znižovanie administratívneho zaťaženia daňových orgánov a podnikov, je potrebné vykonávať administratívne vyšetrovanie súm, ktoré priznala zdaniteľná osoba, ktorá síce nie je usadená na ich území, ale na tomto území daňovú povinnosť. Členský štát, v ktorom je táto zdaniteľná osoba usadená, musí vykonať vyšetrovanie a každý žiadajúci členský štát musí členskému štátu usadenia pomáhať aktívnym zapojením sa do vyšetrovania.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(11)  Aby sa zabezpečilo efektívne a účinné monitorovanie výberu DPH pri cezhraničných transakciách, v nariadení (EÚ) č. 904/2010 sa stanovuje prítomnosť úradníkov v úradných priestoroch a počas administratívnych vyšetrovaní v iných členských štátoch. Na posilnenie kapacity daňových orgánov kontrolovať cezhraničné dodania by mali existovať spoločné audity, ktoré umožnia úradníkom z dvoch alebo viacerých členských štátov vytvoriť jednotný audítorský tím a aktívne sa zúčastňovať na spoločnom administratívnom vyšetrovaní.

(11)  Aby sa zabezpečilo efektívne a účinné monitorovanie výberu DPH pri cezhraničných transakciách, v nariadení (EÚ) č. 904/2010 sa stanovuje prítomnosť úradníkov v úradných priestoroch a počas administratívnych vyšetrovaní v iných členských štátoch. Na posilnenie kapacity daňových orgánov formou poskytnutia kvalitných technických a personálnych zdrojov na kontrolu cezhraničného dodania by mali existovať spoločné audity, ktoré umožnia úradníkom z dvoch alebo viacerých členských štátov vytvoriť jednotný audítorský tím a aktívne sa zúčastňovať na spoločnom administratívnom vyšetrovaní, a to v rámci spolupráce a v produktívnom duchu a za podmienok dohodnutých členskými štátmi s cieľom odhaľovať a bojovať proti cezhraničným podvodom s DPH, ktoré v súčasnosti narúšajú daňové základy v členských štátoch.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(13)  Na umožnenie boja proti najzávažnejším cezhraničným schémam podvodov je nevyhnutné objasniť a posilniť riadenie, úlohy a fungovanie mechanizmu Eurofisc. Styčným úradníkom Eurofiscu by sa mal umožniť rýchly prístup ku všetkým potrebným informáciám a rýchla výmena, spracovanie a analýza týchto informácií, ako aj koordinácia všetkých nadväzných opatrení. Takisto je nevyhnutné posilniť spoluprácu s inými orgánmi, ktoré sú zapojené do boja proti podvodom v oblasti DPH na úrovni Únie, a to najmä prostredníctvom výmeny cielených informácií s Europolom a Európskym úradom pre boj proti podvodom. Styční úradníci Eurofiscu by preto mali mať možnosť deliť sa o informácie a spravodajské informácie – či už spontánne alebo na základe žiadosti – s Europolom a Európskym úradom pre boj proti podvodom. Styčným úradníkom Eurofiscu by to umožnilo získavať údaje a spravodajské informácie, ktoré má k dispozícii Europol a Európsky úrad pre boj proti podvodom, aby bolo možné identifikovať skutočných páchateľov podvodov v oblasti DPH.

(13)  Na umožnenie boja proti najzávažnejším cezhraničným schémam podvodov je nevyhnutné objasniť a posilniť riadenie, úlohy a fungovanie mechanizmu Eurofisc. Styčným úradníkom Eurofiscu by sa mal umožniť rýchly prístup ku všetkým potrebným informáciám a rýchla výmena, spracovanie a analýza týchto informácií, ako aj koordinácia všetkých nadväzných opatrení. Takisto je nevyhnutné posilniť spoluprácu s inými orgánmi, ktoré sú zapojené do boja proti podvodom v oblasti DPH na úrovni Únie, a to najmä prostredníctvom výmeny cielených informácií s Europolom a Európskym úradom pre boj proti podvodom. Styční úradníci Eurofiscu by preto mali zdieľať informácie a spravodajské informácie – či už spontánne alebo na základe žiadosti – s Europolom, Európskym úradom pre boj proti podvodom, a v prípade zúčastnených členských štátov s Európskou prokuratúrou, najmä pokiaľ ide o podozrenia z podvodov s DPH, ktorých hodnota presahuje určitú sumu. Styčným úradníkom Eurofiscu by to umožnilo získavať údaje a spravodajské informácie, ktoré má k dispozícii Europol a Európsky úrad pre boj proti podvodom, aby bolo možné identifikovať skutočných páchateľov podvodov v oblasti DPH.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(15)  Organizovanie zasielania žiadostí o vrátenie DPH podľa článku 5 smernice Rady 2008/9/ES je príležitosťou na zníženie administratívnej záťaže pre príslušné orgány pri vymáhaní nezaplatených dlhov v oblasti DPH v členskom štáte usadenia.

(15)  Organizovanie zasielania žiadostí o vrátenie DPH podľa článku 5 smernice Rady 2008/9/ES je príležitosťou na zníženie administratívneho zaťaženia pre príslušné orgány pri vymáhaní nezaplatených daňových povinností v členskom štáte usadenia.

__________________

__________________

35 Smernica Rady 2008/9/ES z 12. februára 2008, ktorou sa ustanovujú podrobné pravidlá pre vrátenie dane z pridanej hodnoty ustanovené v smernici 2006/112/ES zdaniteľným osobám, ktoré nie sú usadené v členskom štáte vrátenia dane, ale ktoré sú usadené v inom členskom štáte (Ú. v. EÚ L 44, 20.2.2008, s. 23).

35 Smernica Rady 2008/9/ES z 12. februára 2008, ktorou sa ustanovujú podrobné pravidlá pre vrátenie dane z pridanej hodnoty ustanovené v smernici 2006/112/ES zdaniteľným osobám, ktoré nie sú usadené v členskom štáte vrátenia dane, ale ktoré sú usadené v inom členskom štáte (Ú. v. EÚ L 44, 20.2.2008, s. 23).

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(16)  Na ochranu finančných záujmov Únie voči cezhraničným podvodom v oblasti DPH by členské štáty, ktoré sa zúčastňujú na mechanizme Európskej prokuratúry, mali uvedenej prokuratúre oznamovať, aj cez styčných úradníkov Eurofiscu, informácie o najzávažnejších trestných činoch v oblasti DPH, ako sa uvádza v článku 2 ods. 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/137136.

(16)  Na ochranu finančných záujmov Únie voči cezhraničným podvodom v oblasti DPH by členské štáty, ktoré sa zúčastňujú na mechanizme Európskej prokuratúry, mali uvedenej prokuratúre včas oznamovať, aj cez styčných úradníkov Eurofiscu, informácie o najzávažnejších trestných činoch v oblasti DPH, ako sa uvádza v článku 2 ods. 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/137136.

__________________

__________________

36 Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1371 z 5. júla 2017 o boji proti podvodom, ktoré poškodzujú finančné záujmy Únie, prostredníctvom trestného práva (Ú. v. EÚ L 198, 28.7.2017, s. 29).

36 Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1371 z 5. júla 2017 o boji proti podvodom, ktoré poškodzujú finančné záujmy Únie, prostredníctvom trestného práva (Ú. v. EÚ L 198, 28.7.2017, s. 29).

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(18)  Komisia môže mať prístup k informáciám oznámeným alebo zhromaždeným podľa nariadenia (EÚ) č. 904/2010, len pokiaľ je to potrebné na zabezpečenie servisu, údržby a vývoja elektronických systémov, ktoré prevádzkuje Komisia a ktoré členské štáty využívajú na účely tohto nariadenia.

(18)  Komisia by mala mať prístup k informáciám oznámeným alebo zhromaždeným podľa nariadenia (EÚ) č. 904/2010, len pokiaľ je to potrebné na zabezpečenie servisu, údržby a vývoja elektronických systémov, ktoré prevádzkuje Komisia a ktoré členské štáty využívajú na účely tohto nariadenia a na zabezpečenia riadneho vykonávania tohto nariadenia. Okrem toho by malo byť možné, aby Komisia vykonávala návštevy v členských štátoch s cieľom vyhodnocovať, ako fungujú opatrenia administratívnej spolupráce.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(19)  Na účely tohto nariadenia je vhodné zvážiť obmedzenia určitých práv a povinností stanovených v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/67937 s cieľom chrániť záujmy uvedené v článku 23 ods. 1 písm. e) uvedeného nariadenia. Takéto obmedzenia sú nevyhnutné a primerané vzhľadom na potenciálnu stratu príjmov členských štátov a kľúčový význam sprístupňovania informácií na účinný boj proti podvodom.

(19)  Na účely tohto nariadenia je vhodné zvážiť obmedzenia určitých práv a povinností stanovených v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/67937 s cieľom chrániť záujmy uvedené v článku 23 ods. 1 písm. e) uvedeného nariadenia. Takéto obmedzenia sú nevyhnutné a primerané vzhľadom na potenciálnu stratu príjmov členských štátov a kľúčový význam sprístupňovania informácií na účinný boj proti podvodom. Takéto obmedzenia by však nemali ísť nad rámec toho, čo je nevyhnutné na dosiahnutie uvedeného cieľa a musia spĺňať prísne normy v zmysle článku 52 ods. 1 Charty základných práv Európskej únie. Okrem toho by akékoľvek budúce vykonávacie akty k tomuto nariadeniu mali byť v súlade s požiadavkami na ochranu údajov stanovenými v nariadení (EÚ) 2016/679 a nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001.37a

__________________

__________________

37 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 1).

37 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 1).

 

37a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov (Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1).

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 20 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

20a)  Vzhľadom na malý počet členských štátov, ktoré zverejňujú odhady strát na DPH v dôsledku podvodov v rámci Spoločenstva, by porovnateľné údaje o podvodoch s DPH v rámci Spoločenstva prispeli k cielenejšej spolupráci medzi členskými štátmi. Komisia by preto spolu s členskými štátmi mala vypracovať spoločný štatistický prístup na kvantifikáciu a analyzovanie podvodov s DPH.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 1 – písmeno b

Nariadenie (EÚ) č. 904/2010

Článok 7 – odsek 4

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Žiadosť uvedená v odseku 1 môže obsahovať odôvodnenú žiadosť o konkrétne administratívne vyšetrovanie. Žiadaný orgán vykonáva administratívne vyšetrovanie v koordinácii so žiadajúcim orgánom. Použiť sa môžu nástroje a postupy uvedené v článkoch 28 až 30 tohto nariadenia. Ak žiadaný orgán dospeje k záveru, že administratívne vyšetrovanie nie je potrebné, bezodkladne o svojich dôvodoch informuje žiadajúci orgán.

4.  Ak sa príslušný orgán členského štátu domnieva, že je nutné vykonať administratívne vyšetrovanie, predloží odôvodnenú žiadosť. Žiadaný orgán nesmie odmietnuť vykonať takéto vyšetrovanie. Ak je takáto informácie už k dispozícii, žiadaný orgán ju bezodkladne poskytne žiadajúcemu orgánu. Ak žiadajúci členský štát nie je spokojný s informáciami, ktoré dostal, oznámi žiadanému členskému štátu, že pristúpi k administratívnemu vyšetrovaniu.

Bez ohľadu na prvý pododsek je možné odmietnuť vyšetrovanie týkajúce sa súm, ktoré priznala zdaniteľná osoba usadená v členskom štáte žiadaného orgánu a ktoré sú zdaniteľné v členskom štáte žiadajúceho orgánu, iba na základe niektorého z týchto dôvodov:

Toto administratívne vyšetrovanie vykonávajú úradníci žiadajúceho a žiadaného orgánu v súlade s platnými právnymi predpismi v žiadanom členskom štáte. Úradníci žiadajúceho orgánu vykonávajú rovnaké kontrolné právomoci, ako tie, ktoré boli zverené úradníkom žiadaného orgánu. Úradníci žiadajúceho orgánu majú predovšetkým prístup do tých istých priestorovk tým istým dokumentom ako úradníci žiadaného orgánu, a to výlučne na účely vykonania administratívneho vyšetrovania.

a)  z dôvodov stanovených v článku 54 ods. 1, ktoré žiadaný orgán posúdil v súlade s usmerneniami na vykonávanie najlepších postupov týkajúcimi sa interakcie tohto odseku a článku 54 ods. 1, ktoré sa prijmú v súlade s postupom ustanoveným v článku 58 ods. 2;

 

b)  z dôvodov stanovených v článku 54 ods. 2, 3 a 4;

 

c)  z toho dôvodu, že žiadaný orgán už poskytol žiadajúcemu orgánu informácie o tej istej zdaniteľnej osobe, získané v rámci administratívneho vyšetrovania, ktoré sa uskutočnilo pred menej ako dvomi rokmi.

 

Ak žiadaný orgán odmietne administratívne vyšetrovanie uvedené v druhom pododseku z dôvodov uvedených v písmene a) alebo b), napriek tomu poskytne žiadajúcemu orgánu dátumy a hodnoty všetkých príslušných dodaní tovaru a poskytnutí služieb, ktoré zdaniteľná osoba za posledné dva roky uskutočnila v členskom štáte žiadajúceho orgánu.

 

Ak sa príslušné orgány z najmenej dvoch členských štátov domnievajú, že administratívne vyšetrovanie je nutné, žiadaný orgán nesmie odmietnuť toto vyšetrovanie vykonať. Členské štáty zabezpečia zavedenie opatrení medzi uvedenými žiadajúcimi orgánmi a žiadaným orgánom, na základe ktorých sa úradníci oprávnení žiadajúcimi orgánmi môžu zúčastňovať na administratívnom vyšetrovaní vykonávanom na území žiadaného orgánu s cieľom zhromaždiť informácie uvedené v druhom pododseku. Takéto administratívne vyšetrovanie vykonávajú úradníci žiadajúceho orgánu spoločne s úradníkmi žiadaného orgánu. Úradníci žiadajúcich orgánov vykonávajú rovnaké kontrolné právomoci, ako tie, ktoré boli zverené úradníkom žiadaného orgánu. Úradníci žiadajúcich orgánov majú prístup do tých istých priestorov a k tým istým dokumentom ako úradníci žiadaného orgánu výlučne na účely vykonania administratívneho vyšetrovania.

 

Odôvodnenie

EÚ musí zaviesť účinné kontrolné mechanizmy. Je preto dôležité umožniť jedinému členskému štátu požiadať o vykonanie administratívneho vyšetrovania a zúčastniť sa na ňom. Úradníci žiadajúceho štátu sú často lepšie oboznámení so spisom, a je preto nevyhnutné, aby sa mohli aktívne zúčastniť na kontrole, pričom treba rešpektovať platné predpisy v príslušnej krajine.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 1 – písmeno b

Nariadenie (EÚ) č. 904/2010

Článok 7 – odsek 4 – pododsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Žiadosť uvedená v odseku 1 môže obsahovať odôvodnenú žiadosť o konkrétne administratívne vyšetrovanie. Žiadaný orgán vykonáva administratívne vyšetrovanie v koordinácii so žiadajúcim orgánom. Použiť sa môžu nástroje a postupy uvedené v článkoch 28 až 30 tohto nariadenia. Ak žiadaný orgán dospeje k záveru, že administratívne vyšetrovanie nie je potrebné, bezodkladne o svojich dôvodoch informuje žiadajúci orgán.

Ak sa príslušný orgán členského štátu domnieva, že je nutné vykonať administratívne vyšetrovanie, predloží odôvodnenú žiadosť. Žiadaný orgán nesmie odmietnuť vykonať vyšetrovanie a v prípade, že informácie má už k dispozícii, bezodkladne ich poskytne žiadajúcemu orgánu. Ak žiadajúci členský štát nie je spokojný s informáciami, ktoré dostal, oznámi žiadanému členskému štátu, že pristúpi k administratívnemu vyšetrovaniu. Toto administratívne vyšetrovanie vykonávajú úradníci žiadajúceho a žiadaného orgánu v súlade s platnými právnymi predpismi v žiadanom členskom štáte. Úradníci žiadajúceho orgánu vykonávajú rovnaké kontrolné právomoci, ako tie, ktoré boli zverené úradníkom žiadaného orgánu. Úradníci žiadajúceho orgánu musia mať predovšetkým prístup do tých istých priestorov a tým istým dokumentom ako úradníci žiadaného orgánu, a to výlučne na účely vykonania administratívneho vyšetrovania.

Odôvodnenie

So zavedením mini miest jednotného kontaktu bude značná časť DPH štátov vyberaná v iných členských štátoch. Je preto nevyhnutné, aby EÚ mala k dispozícii účinné kontrolné systémy. Navrhuje sa preto, aby jediný členský štát mohol požiadať o vykonanie administratívneho vyšetrovania a zúčastniť sa na ňom. Úradníci žiadajúceho štátu sú lepšie oboznámení so spisom, a je preto nevyhnutné, aby sa mohli aktívne zúčastniť na kontrole, pričom treba rešpektovať platné predpisy v príslušnej krajine.

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 1 – písmeno b

Nariadenie (EÚ) č. 904/2010

Článok 7 – odsek 4 – pododsek 4

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Ak sa príslušné orgány z najmenej dvoch členských štátov domnievajú, že administratívne vyšetrovanie je nutné, žiadaný orgán nesmie odmietnuť toto vyšetrovanie vykonať. Členské štáty zabezpečia zavedenie opatrení medzi uvedenými žiadajúcimi orgánmi a žiadaným orgánom, na základe ktorých sa úradníci oprávnení žiadajúcimi orgánmi môžu zúčastňovať na administratívnom vyšetrovaní vykonávanom na území žiadaného orgánu s cieľom zhromaždiť informácie uvedené v druhom pododseku. Takéto administratívne vyšetrovanie vykonávajú úradníci žiadajúceho orgánu spoločne s úradníkmi žiadaného orgánu. Úradníci žiadajúcich orgánov vykonávajú rovnaké kontrolné právomoci, ako tie, ktoré boli zverené úradníkom žiadaného orgánu. Úradníci žiadajúcich orgánov majú prístup do tých istých priestorov a k tým istým dokumentom ako úradníci žiadaného orgánu výlučne na účely vykonania administratívneho vyšetrovania.

Ak sa príslušný orgán členského štátu domnieva, že je nutné vykonať administratívne vyšetrovanie, predloží riadne odôvodnenú žiadosť. Žiadaný orgán nesmie odmietnuť vykonať vyšetrovanie a v prípade, že informácie má už k dispozícii, poskytne ich žiadajúcemu orgánu ešte predtým, ako o to žiadajúci orgán požiada. Členské štáty zabezpečia, že žiadajúci a žiadaný orgán budú mať medzi sebou uzavreté dohody, na základe ktorých sa úradníci oprávnení žiadajúcim orgánom môžu zúčastňovať na administratívnom vyšetrovaní vykonávanom na území žiadaného orgánu s cieľom zhromaždiť informácie uvedené v druhom pododseku. Takéto administratívne vyšetrovanie vykonávajú úradníci žiadajúceho orgánu spoločne s úradníkmi žiadaného orgánu v rámci vzájomnej spolupráce a v produktívnom duchu. Úradníci žiadajúceho orgánu majú prístup k tým istým informáciám, dokumentom a do tých istých priestorov a, pokiaľ to umožňujú právne predpisy žiadaného členského štátu, môžu priamo vypočúvať jednotlivcov s cieľom zisťovať a predchádzať cezhraničným podvodom s DPH, ktoré v súčasnosti narúšajú národné daňové základy.

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 1 a (nový)

Nariadenie (EÚ) č. 904/2010

Článok 12 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a)  Vkladá sa tento článok:

 

„Článok 12a

 

Všetky členské štáty musia plniť súbor operačných cieľov v oblasti znižovania percentuálnej miery neskorých odpovedí a zlepšenia kvality žiadostí o informácie a informujú Komisiu o plnení týchto cieľov.

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 2

Nariadenie (EÚ) č. 904/2010

Článok 13 – odsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Informácie sa postupujú prostredníctvom vzorových formulárov alebo inými prostriedkami, ktoré jednotlivé príslušné orgány považujú za vhodné. Vzorové formuláre prijme Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 58 ods. 2.“;

3.  Informácie sa postupujú použitím vzorových formulárov alebo inými prostriedkami, ktoré jednotlivé príslušné orgány považujú za vhodné. Vzorové formuláre prijíma Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 58 ods. 2.“;

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 2 a (nový)

Nariadenie (EÚ) č. 904/2010

Článok 14 – odsek 1 – pododsek 2

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

2a)  V článku 14 ods. 1 sa druhý pododsek nahrádza takto:

Členský štát sa môže zdržať účasti na automatickej výmene informácie vo vzťahu k jednej alebo viacerým kategóriám, pokiaľ by si takéto zhromažďovanie informácií na takúto výmenu vyžadovalo uloženie nových povinností osobám povinným platiť DPH, alebo by sa ňou členskému štátu spôsobilo neprimerané administratívne zaťaženie.

Členský štát sa môže zdržať účasti na automatickej výmene informácie vo vzťahu k jednej alebo viacerým kategóriám, pokiaľ by si takéto zhromažďovanie informácií na takúto výmenu vyžadovalo uloženie neprimeraných povinností osobám povinným platiť DPH, alebo by sa ňou členskému štátu spôsobilo neprimerané administratívne zaťaženie.

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 3 – písmeno a

Nariadenie (EÚ) č. 904/2010

Článok 17 – odsek 1 – písmeno e

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

e)  informácie o statuse certifikovanej zdaniteľnej osoby podľa článku 13a smernice 2006/112/ES, ako aj dátum udelenia tohto statusu, jeho zamietnutia a odňatia.

(Netýka sa slovenskej verzie.)  

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 3 – písmeno b

Nariadenie (EÚ) č. 904/2010

Článok 17 – odsek 1 – písmeno f

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

„f)  informácie, ktoré zhromažďuje v súlade s článkom 143 ods. 2 písm. a) a b) smernice 2006/112/ES, ako aj krajinu pôvodu, krajinu určenia, kód tovaru, menu, celkovú sumu, výmenný kurz, ceny jednotlivých položiek a čistú hmotnosť.“;

„f)  informácie, ktoré zhromažďuje v súlade s článkom 143 ods. 2 písm. a) a b) smernice 2006/112/ES, ako aj krajinu pôvodu, identifikačné údaj vývozcu, krajinu určenia, kód tovaru, menu, celkovú sumu, výmenný kurz, cenu položky a čistú hmotnosť.“;

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 3 – písmeno e

Nariadenie (EÚ) č. 904/2010

Článok 17 – odsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Presné kategórie informácií uvedených v odseku 1 písm. f) tohto článku Komisia určí prostredníctvom vykonávacích aktov. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 58 ods. 2.“;

3.  Osobitné kategórie, ktoré musia byť obsiahnuté vo vzorových formulároch, šablónach a postupoch pri poskytovaní informácií podľa odseku 1 písm. f) tohto článku Komisia určí prostredníctvom vykonávacích aktov. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 58 ods. 2.

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 4 – písmeno a

Nariadenie (EÚ) č. 904/2010

Článok 21 – odsek 1a

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1a.  Každý členský štát poskytne svojim úradníkom, ktorí kontrolujú požiadavky stanovené v článku 143 ods. 2 smernice 2006/112/ES, prístup k informáciám uvedeným v článku 17 ods. 1 písm. b) a c) tohto nariadenia, ku ktorým poskytujú ostatné členské štáty automatický prístup.“;

1a.  Každý členský štát poskytne svojim úradníkom, ktorí kontrolujú požiadavky stanovené v článku 143 ods. 2 smernice 2006/112/ES, prístup k informáciám uvedeným v článku 17 ods. 1 písm. b) a c) tohto nariadenia vrátane registra certifikovaných zdaniteľných osôb, ku ktorým poskytujú ostatné členské štáty automatický prístup.;

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 4 – písmeno b – bod i

Nariadenie (EÚ) č. 904/2010

Článok 21 – odsek 2 – písmeno e – bod i

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

i)  prístup súvisí s vyšetrovaním podozrenia z podvodu alebo je jeho účelom zistenie alebo identifikácia páchateľov podvodu;

i)  prístup súvisí s vyšetrovaním podozrenia z podvodu alebo je jeho účelom zistenie alebo identifikácia páchateľov podvodu a závažného pochybenia;

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 4 – písmeno b – bod i

Nariadenie (EÚ) č. 904/2010

Článok 21 – odsek 2 – písmeno e – bod ii

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

ii)  prístup sa uskutočňuje prostredníctvom styčného úradníka Eurofiscu uvedeného v článku 36 ods. 1, ktorý má identifikáciu osobného používateľa elektronických systémov umožňujúcu prístup k týmto informáciám.;

ii)  prístup sa uskutočňuje prostredníctvom styčného úradníka Eurofiscu uvedeného v článku 36 ods. 1, ktorý má identifikáciu osobného používateľa elektronických systémov umožňujúcu prístup k týmto informáciám a registru certifikovaných zdaniteľných osôb.;

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 4 – písmeno c

Nariadenie (EÚ) č. 904/2010

Článok 21 – odsek 2a – pododsek 1 – úvodná časť

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Pokiaľ ide o informácie uvedené v článku 17 ods. 1 písm. f), sprístupnia sa aspoň tieto údaje:

Pokiaľ ide o informácie uvedené v článku 17 ods. 1 písm. f), sprístupnia sa aspoň tieto informácie:

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 4 – písmeno c

Nariadenie (EÚ) č. 904/2010

Článok 21 – odsek 2a – pododsek 1 – písmeno a

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  identifikačné čísla pre DPH vydané členským štátom prijímajúcim informácie;

a)  identifikačné čísla pre DPH vydané členským štátom prijímajúcim informácie a register certifikovaných zdaniteľných osôb;

Pozmeňujúci návrh    24

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 4 – písmeno c

Nariadenie (EÚ) č. 904/2010

Článok 21 – odsek 2a – pododsek 1 – písmeno c

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  krajina pôvodu, krajina určenia, kód tovaru, mena, celková suma, výmenný kurz, ceny jednotlivých položiek a čistá hmotnosť dovezeného tovaru, ktorý bol následne dodaný v rámci Spoločenstva, od všetkých osôb uvedených v písmene b) všetkým osobám s identifikačným číslom pre DPH uvedeným v písmene a);

c)  krajina pôvodu, krajina určenia, kód tovaru, mena, celková suma, výmenný kurz, cena položky a čistá hmotnosť dovezeného tovaru, ktorý bol následne dodaný v rámci Spoločenstva, od všetkých osôb uvedených v písmene b) všetkým osobám s identifikačným číslom pre DPH uvedeným v písmene a);

Pozmeňujúci návrh    25

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 4 – písmeno c

Nariadenie (EÚ) č. 904/2010

Článok 21 – odsek 2a – pododsek 1 – písmeno d – úvodná časť

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

  krajina pôvodu, krajina určenia, kód tovaru, mena, celková suma, výmenný kurz, ceny jednotlivých položiek a čistá hmotnosť dovezeného tovaru, ktorý bol následne dodaný v rámci Spoločenstva, od všetkých osôb uvedených v písmene b) všetkým osobám s identifikačným číslom pre DPH vydaným iným členským štátom, ak sú splnené tieto podmienky:

  krajina pôvodu, krajina určenia, kód tovaru, mena, celková suma, výmenný kurz, cena položky a čistá hmotnosť dovezeného tovaru, ktorý bol následne dodaný v rámci Spoločenstva, od všetkých osôb uvedených v písmene b) všetkým osobám s identifikačným číslom pre DPH vydaným iným členským štátom, ak sú splnené tieto podmienky:

Pozmeňujúci návrh    26

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 4 – písmeno c

Nariadenie (EÚ) č. 904/2010

Článok 21 – odsek 2a – pododsek 1 – písmeno d – bod i

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

i)  prístup súvisí s vyšetrovaním podozrenia z podvodu alebo je jeho účelom zistenie alebo identifikácia páchateľov podvodu;

i)  prístup súvisí s vyšetrovaním podozrenia z podvodu alebo je jeho účelom zistenie alebo identifikácia páchateľov podvodu a závažného pochybenia;

Pozmeňujúci návrh    27

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 5

Nariadenie (EÚ) č. 904/2010

Článok 21a – odsek 2 – pododsek 1 – bod i

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

i)  prístup súvisí s vyšetrovaním podozrenia z podvodu alebo je jeho účelom zistenie alebo identifikácia páchateľov podvodu;

i)  prístup súvisí s vyšetrovaním podozrenia z podvodu alebo je jeho účelom zistenie alebo identifikácia páchateľov podvodu a závažného pochybenia;

Pozmeňujúci návrh    28

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 8 – písmeno a

Nariadenie (EÚ) č. 904/2010

Článok 28 – odsek 2a

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

„2a.  Dohodou medzi žiadajúcim orgánom a žiadaným orgánom a v súlade s úpravami stanovenými žiadaným orgánom úradníci schválení žiadajúcim orgánom sa môžu s cieľom zhromažďovania a výmeny informácií uvedených v článku 1 zúčastňovať na administratívnych vyšetrovaniach vykonávaných na území žiadaného členského štátu. Takéto administratívne vyšetrovania vykonávajú úradníci žiadajúceho orgánu spoločne s úradníkmi žiadaného orgánu. Úradníci žiadajúceho orgánu vykonávajú rovnaké kontrolné právomoci, ako tie, ktoré boli zverené úradníkom žiadaného orgánu. Úradníci žiadajúcich orgánov majú prístup do tých istých priestorov a k tým istým dokumentom ako úradníci žiadaného orgánu výlučne na účely vykonania administratívneho vyšetrovania. Dohodou medzi žiadajúcim orgánom a žiadaným orgánom, a v súlade s úpravami stanovenými žiadaným orgánom, môžu oba orgány vypracovať spoločnú správu o audite.“;

„2a.  Dohodou medzi žiadajúcim orgánom a žiadaným orgánom a v súlade s úpravami stanovenými žiadaným orgánom úradníci schválení žiadajúcim orgánom sa môžu s cieľom zhromažďovania a výmeny informácií uvedených v článku 1 zúčastňovať na administratívnych vyšetrovaniach vykonávaných na území žiadaného členského štátu. Takéto administratívne vyšetrovania vykonávajú úradníci žiadajúceho orgánu spoločne s úradníkmi žiadaného orgánu v duchu vzájomnej dôvery a účinnej spolupráce pri rešpektovaní administratívnych postupov týchto orgánov a vnútroštátnych právnych predpisov členského štátu žiadaného orgánu s cieľom bojovať proti s cezhraničným podvodom žiadaného orgánu. Úradníci žiadajúcich orgánov majú prístup do tých istých priestorov a k tým istým dokumentom ako úradníci žiadaného orgánu výlučne na účely vykonania administratívneho vyšetrovania. Dohodou medzi žiadajúcim a žiadaným orgánom a v súlade s úpravami stanovenými žiadaným orgánom môžu zúčastnené orgány vypracovať spoločnú správu o audite.“;

Pozmeňujúci návrh    29

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 11 – písmeno a

Nariadenie (EÚ) č. 904/2010

Článok 33 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Na podporu a uľahčenie mnohostrannej spolupráce v boji proti podvodom v oblasti DPH sa v tejto kapitole zriaďuje sieť pre rýchlu výmenu, spracovanie a analýzu cielených informácií medzi členskými štátmi a na koordináciu všetkých nadväzných opatrení (ďalej len „Eurofisc“).“;

1.  Na podporu a uľahčenie mnohostrannej spolupráce v boji proti podvodom v oblasti DPH sa v tejto kapitole zriaďuje sieť pre rýchlu výmenu, spracovanie a analýzu cielených informácií o schémach cezhraničných podvodov medzi členskými štátmi a na koordináciu všetkých nadväzných opatrení (ďalej len „Eurofisc“).

Pozmeňujúci návrh    30

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 11 – písmeno b – bod i

Nariadenie (EÚ) č. 904/2010

Článok 33 – odsek 2 – písmeno b

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  vykonávajú a koordinujú rýchlu mnohostrannú výmenu a spoločné spracovanie a analýzu cielených informácií v tematických oblastiach, v ktorých Eurofisc vykonáva činnosť (ďalej len „pracovné oblasti Eurofiscu“);

b)  vykonávajú a koordinujú rýchlu mnohostrannú výmenu a spoločné spracovanie a analýzu cielených informácií o schémach cezhraničných podvodov v tematických oblastiach, v ktorých Eurofisc vykonáva činnosť (ďalej len „pracovné oblasti Eurofiscu“);

Pozmeňujúci návrh    31

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 11 – písmeno b – bod ii

Nariadenie (EÚ) č. 904/2010

Článok 33 – odsek 2 – písmeno d

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d)  koordinujú administratívne vyšetrovania zúčastnených členských štátov týkajúce sa podozrivých a páchateľov podvodu, ktorých identifikovali styční úradníci Eurofiscu v súlade s článkom 36 ods. 1.“;

d)  koordinujú administratívne vyšetrovania zo strany zúčastnených členských štátov, ktoré sa týkajú podvodu identifikovaného styčnými úradníkmi Eurofiscu v súlade s článkom 36 ods. 1.

Pozmeňujúci návrh    32

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 12

Nariadenie (EÚ) č. 904/2010

Článok 34 – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Členské štáty, ktoré sa rozhodli zúčastňovať sa na činnosti v rámci niektorej pracovnej oblasti Eurofiscu, sa aktívne zapájajú do mnohostrannej výmeny cielených informácií, ich spoločného spracovania a analýzy medzi všetkými zúčastnenými členskými štátmi, ako aj koordinácie všetkých nadväzných opatrení.“;

2.  Členské štáty, ktoré sa rozhodli zúčastňovať sa na činnosti v rámci niektorej pracovnej oblasti Eurofiscu, sa aktívne zapájajú do mnohostrannej výmeny cielených informácií o schémach cezhraničných podvodov, spoločného spracovania a analýzy takýchto informácií medzi všetkými zúčastnenými členskými štátmi, ako aj koordinácie všetkých nadväzných opatrení.

Pozmeňujúci návrh    33

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 13

Nariadenie (EÚ) č. 904/2010

Článok 35 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Komisia poskytuje Eurofiscu technickú a logistickú podporu. Komisia nemá prístup k informáciám uvedeným v článku 1, ktoré sa môžu vymieňať prostredníctvom Eurofiscu, okrem prípadov stanovených v článku 55 ods. 2.“;

Komisia poskytuje Eurofiscu nevyhnutnú technickú a logistickú podporu. Komisia prístup k informáciám uvedeným v článku 1, ktoré sa môžu vymieňať prostredníctvom Eurofiscu, v prípadoch stanovených v článku 55 ods. 2.“;

Pozmeňujúci návrh    34

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 14 – písmeno c

Nariadenie (EÚ) č. 904/2010

Článok 36 – odsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Koordinátori pre pracovnú oblasť Eurofiscu môžu z vlastnej iniciatívy alebo na požiadanie postúpiť niektoré usporiadané a spracované informácie Europolu a Európskemu úradu pre boj proti podvodom (ďalej len „OLAF“), v súlade s dohodou účastníkov v rámci danej pracovnej oblasti.

3.  Koordinátori pre pracovnú oblasť Eurofiscu môžu z vlastnej iniciatívy alebo na požiadanie postúpiť relevantné informácie o najvážnejších cezhraničných podvodoch s DPH Europolu a Európskemu úradu pre boj proti podvodom (ďalej len „OLAF“), v súlade s dohodou účastníkov v rámci danej pracovnej oblasti.

Pozmeňujúci návrh    35

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 14 – písmeno b

Nariadenie (EÚ) č. 904/2010

Článok 36 – odsek 4

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Koordinátori pre pracovnú oblasť Eurofiscu sprístupňujú informácie prijaté od Europolu a úradu OLAF ostatným zúčastňujúcim sa styčným úradníkom Eurofiscu; tieto informácie sa vymieňajú elektronickými prostriedkami.

4.  Koordinátori pre pracovnú oblasť Eurofiscu môže požiadať Europol a OLAF o relevantné informácie. Koordinátori pre pracovnú oblasť Eurofiscu sprístupňujú informácie prijaté od Europolu a úradu OLAF ostatným zúčastňujúcim sa styčným úradníkom Eurofiscu; tieto informácie sa vymieňajú elektronickými prostriedkami.

Odôvodnenie

Je zásadne dôležité, aby medzi Eurofiscom a Europolom prebiehala dvojsmerná výmena informácií.

Pozmeňujúci návrh    36

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 16

Nariadenie (EÚ) č. 904/2010

Článok 48 – odsek 1 – pododsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

„Ak členský štát usadenia zistí, že zdaniteľná osoba žiadajúca o vrátenie DPH v súlade s článkom 5 smernice 2008/9/ES má nespornú povinnosť zaplatiť DPH v uvedenom členskom štáte usadenia, môže informovať členský štát vrátenia dane o tejto povinnosti, aby si tento členský štát vrátenia dane vyžiadal súhlas zdaniteľnej osoby s prevodom vrátenej DPH priamo členskému štátu usadenia s cieľom vyrovnať túto nesplatenú sumu DPH. Ak zdaniteľná osoba udelí súhlas s takýmto prevodom, členský štát vrátenia dane prevedie v mene zdaniteľnej osoby túto sumu členskému štátu usadenia v rozsahu potrebnom na vyrovnanie nesplatenej sumy DPH. Členský štát usadenia informuje zdaniteľnú osobu o tom, či je prevedenou sumou povinnosť zaplatiť DPH splnená v plnej miere alebo len čiastočne do 15 dní od prijatia prevodu z členského štátu vrátenia dane.

„Ak členský štát usadenia zistí, že zdaniteľná osoba žiadajúca o vrátenie DPH v súlade s článkom 5 smernice 2008/9/ES má nespornú povinnosť zaplatiť DPH v uvedenom členskom štáte usadenia, informuje členský štát vrátenia dane o tejto povinnosti, aby si tento členský štát vrátenia dane mohol vyžiadať súhlas zdaniteľnej osoby s prevodom vrátenej DPH priamo členskému štátu usadenia s cieľom vyrovnať túto nesplatenú sumu DPH. Ak zdaniteľná osoba udelí súhlas s takýmto prevodom, členský štát vrátenia dane prevedie v mene zdaniteľnej osoby túto sumu členskému štátu usadenia v rozsahu potrebnom na vyrovnanie nesplatenej sumy DPH. Členský štát usadenia informuje zdaniteľnú osobu o tom, či je prevedenou sumou povinnosť zaplatiť DPH splnená v plnej miere alebo len čiastočne do 10 pracovných dní od prijatia prevodu z členského štátu vrátenia dane.

Pozmeňujúci návrh    37

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 18

Nariadenie (EÚ) č. 904/2010

Článok 49 – odsek 2a – pododsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členské štáty môžu Európskemu úradu pre boj proti podvodom oznámiť všetky dostupné informácie o trestných činoch proti spoločnému systému DPH, aby mohol zvážiť vhodné kroky v súlade so svojím mandátom.“;

Bez toho, aby tým bol dotknutý článok 36 ods. 3 môžu členské štáty Európskemu úradu pre boj proti podvodom oznámiť všetky dostupné informácie o trestných činoch proti spoločnému systému DPH, aby mohol zvážiť vhodné kroky v súlade so svojím mandátom.“;

Pozmeňujúci návrh    38

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 18 a (nový)

Nariadenie (EÚ) č. 904/2010

Článok 49 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

18a)  Vkladá sa tento článok:

 

„Článok 49a

 

Členské štáty a Komisia zriadia spoločný systém zhromažďovania štatistických údajov o podvodoch s DPH v rámci Spoločenstva a uverejnia národné odhady strát na DPH v dôsledku podvodov, ako aj odhady pre Úniu ako celok. Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov prijíma praktické opatrenia pre takéto štatistické systémy. Uvedené vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 58 ods. 2.“;

Pozmeňujúci návrh    39

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 18 b (nový)

Nariadenie (EÚ) č. 904/2010

Článok 50 – odsek 1 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

18b)  V článku 50 sa vkladá tento odsek:

 

„1a.  Ak členský štát poskytne tretej krajine rozsiahlejšiu informáciu, než sa stanovuje v kapitolách II a III tohto nariadenia, tento členský štát nesmie odmietnuť poskytnúť túto informáciu každému členskému štátu žiadajúcemu o spoluprácu alebo majúcemu záujem o takúto informáciu.

Pozmeňujúci návrh    40

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 19 – písmeno a

Nariadenie (EÚ) č. 904/2010

Článok 55 – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Osoby riadne akreditované orgánom bezpečnostnej certifikácie Komisie môžu mať k týmto informáciám prístup, len pokiaľ je to potrebné na zabezpečenie servisu, údržby a vývoja elektronických systémov, ktoré prevádzkuje Komisia a ktoré členské štáty využívajú na vykonávanie tohto nariadenia.“;

2.  Osoby riadne akreditované orgánom bezpečnostnej certifikácie Komisie majú k týmto informáciám prístup, len pokiaľ je to potrebné na zabezpečenie servisu, údržby a vývoja elektronických systémov, ktoré prevádzkuje Komisia a ktoré členské štáty využívajú na vykonávanie tohto nariadenia, a na zabezpečenie riadneho vykonávania tohto nariadenia;

Pozmeňujúci návrh    41

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 19 – písmeno b

Nariadenie (EÚ) č. 904/2010

Článok 55 – odsek 5

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.   Na každé uchovávanie, spracovanie alebo výmenu informácií uvedené v tomto nariadení sa vzťahujú ustanovenia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679(*). Členské štáty však na účely správneho uplatňovania tohto nariadenia obmedzia rozsah povinností a práv stanovených v článku 12 až 22 a článkoch 5 a 34 nariadenia (EÚ) 2016/679 do takej miery, aká je potrebná na ochranu záujmov uvedených v článku 23 ods. 1 písm. e) uvedeného nariadenia. Spracovanie a uchovávanie informácií podľa tohto nariadenia sa uskutočňuje len na účely uvedené v článku 1 ods. 1 tohto nariadenia a uchovávanie týchto informácií je obmedzené na obdobia nevyhnutné na dosiahnutie týchto účelov.“;

5.   Na každé uchovávanie, spracovanie alebo výmenu informácií uvedené v tomto nariadení sa vzťahujú ustanovenia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679(*). Členské štáty však na účely správneho uplatňovania tohto nariadenia obmedzia rozsah povinností a práv stanovených v článku 12 až 22 a článkoch 5 a 34 nariadenia (EÚ) 2016/679 do takej miery, aká je potrebná na ochranu záujmov uvedených v článku 23 ods. 1 písm. e) uvedeného nariadenia. Spracovanie a uchovávanie informácií podľa tohto nariadenia sa schváli len na účely uvedené v článku 1 ods. 1 tohto nariadenia a uchovávanie týchto informácií je obmedzené na obdobia nevyhnutné na dosiahnutie týchto účelov.“


DÔVODOVÁ SPRÁVA

Daň z pridanej hodnoty (DPH) predstavuje dôležitý zdroj príjmov pre členské štáty. Krajiny však prichádzajú o určitú časť týchto príjmov v dôsledku podvodov. V kontexte DPH predstavujú cezhraničné daňové podvody v oblasti DPH jeden z hlavných problémov, ktorým čelia členské štáty. Súčasný systém zdaňovania obchodu medzi členskými štátmi nie je schopný udržať krok s narastajúcou rýchlosťou hospodárstva.

Spravodajca víta návrh Komisie na posilnenie spolupráce medzi členskými štátmi s cieľom pomôcť im v boji proti podvodom v oblasti DPH, a to jednoducho, rýchlo a efektívne. Bolo však potrebné zapracovať niekoľko úprav.

Spravodajca sa domnieva, že legislatívny návrh musí nastoliť správnu rovnováhu medzi žiadosťami o informácie a ich analýzou na jednej strane a ochranou údajov a súkromia na strane druhej. Preto sa zaviedlo niekoľko pozmeňujúcich návrhov, ktorých cieľom je presnejšie stanoviť prevádzkové hranice pre Eurofisc, ako aj pre spracúvanie a použitie informácií zo strany orgánov. Boli vložené odkazy na príslušné právne predpisy o ochrane údajov.

Podobne sa návrh upravil tak, aby sa dosiahla väčšia rovnováha medzi záujmami a povinnosťami žiadajúceho a žiadaného orgánu. Bez toho, aby tým bola ohrozená možnosť žiadajúceho orgánu začať administratívne vyšetrovanie, sú teraz lepšie vymedzené práva žiadaného orgánu. Okrem toho sa zavádza jednoduchší mechanizmus na to, ako členské štáty riešia nesplnené povinnosti v oblasti DPH. Vzhľadom na vývoj príslušného spisu spravodajca vypustil ustanovenia týkajúce sa certifikovanej zdaniteľnej osoby.

Ďalšími menšími zmenami sa spravodajca usiloval zlepšiť a objasniť podstatu návrhu.


POSTUP – GESTORSKÝ VÝBOR

Názov

Zmenený návrh nariadenia Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 904/2010, pokiaľ ide o opatrenia na posilnenie administratívnej spolupráce v oblasti dane z pridanej hodnoty

Referenčné čísla

COM(2017)0706 – C8-0441/2017 – COM(2017)0567 – C8-0362/2017 – 2017/0248(CNS)

Dátum konzultácie s EP

23.10.2017

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

ECON

26.10.2017

 

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

JURI

26.10.2017

 

 

 

Bez predloženia stanoviska

       dátum rozhodnutia

JURI

20.11.2017

 

 

 

Spravodajca

       dátum vymenovania

Roberts Zīle

14.12.2017

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

16.5.2018

18.6.2018

 

 

Dátum prijatia

19.6.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

51

2

3

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Gerolf Annemans, Burkhard Balz, Hugues Bayet, Pervenche Berès, David Coburn, Thierry Cornillet, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Sven Giegold, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Barbara Kappel, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Werner Langen, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Alex Mayer, Bernard Monot, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Sirpa Pietikäinen, Anne Sander, Alfred Sant, Martin Schirdewan, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker, Marco Zanni

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Andrea Cozzolino, Ashley Fox, Doru-Claudian Frunzulică, Syed Kamall, Alain Lamassoure, Thomas Mann, Luigi Morgano, Michel Reimon, Joachim Starbatty

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Jens Gieseke, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Rupert Matthews

Dátum predloženia

22.6.2018


ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

51

+

ALDE

Thierry Cornillet, Petr Ježek, Caroline Nagtegaal, Ramon Tremosa i Balcells

ECR

Ashley Fox, Syed Kamall, Rupert Matthews, Stanisław Ożóg, Joachim Starbatty, Kay Swinburne

ENF

Barbara Kappel

GUE/NGL

Martin Schirdewan, Miguel Viegas

PPE

Burkhard Balz, Markus Ferber, Jens Gieseke, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Esther de Lange, Werner Langen, Ivana Maletić, Thomas Mann, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Anne Sander, Theodor Dumitru Stolojan

S&D

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Andrea Cozzolino, Jonás Fernández, Doru-Claudian Frunzulică, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Cătălin Sorin Ivan, Olle Ludvigsson, Alex Mayer, Luigi Morgano, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

VERTS/ALE

Sven Giegold, Philippe Lamberts, Michel Reimon, Ernest Urtasun

2

-

EFDD

David Coburn, Marco Valli

3

0

EFDD

Bernard Monot

ENF

Gerolf Annemans, Marco Zanni

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

Posledná úprava: 29. júna 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia