POROČILO o spremenjenem predlogu uredbe Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 904/2010 glede ukrepov za okrepitev upravnega sodelovanja na področju davka na dodano vrednost

22.6.2018 - (COM(2017)0706 – C8-0441/2017 – 2017/0248(CNS)) - *

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve
Poročevalec: Roberts Zīle


Postopek : 2017/0248(CNS)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
A8-0215/2018
Predložena besedila :
A8-0215/2018
Razprave :
Sprejeta besedila :

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o spremenjenem predlogu uredbe Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 904/2010 glede ukrepov za okrepitev upravnega sodelovanja na področju davka na dodano vrednost

(COM(2017)0706 – C8-0441/2017 – 2017/0248(CNS))

(Posebni zakonodajni postopek – posvetovanje)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Svetu (COM(2017)0706),

–  ob upoštevanju člena 113 Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerega se je Svet posvetoval s Parlamentom (C8-0441/2017),

–  ob upoštevanju člena 78(c) Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za ekonomske in monetarne zadeve (A8-0215/2018),

1.  odobri predlog Komisije, kakor je bil spremenjen;

2.  poziva Komisijo, naj ustrezno spremeni svoj predlog na podlagi člena 293(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije in člena 106a Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo;

3.  poziva Svet, naj ga obvesti, če namerava odstopiti od besedila, ki ga je odobril Parlament;

4.  poziva Svet, naj se ponovno posvetuje z njim, če namerava bistveno spremeniti predlog Komisije;

5.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe  1

Predlog uredbe

Uvodna izjava 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(1a)  Goljufije z DDV so pogosto povezane z organiziranim kriminalom, zato je lahko že majhno število teh organiziranih mrež, odgovornih za milijarde evrov škode, ki jo povzročajo čezmejne goljufije z DDV, kar ne vpliva samo na pobiranje davkov v državah članicah, ampak se zato krčijo tudi lastna sredstva Unije. Države članice so zato skupaj odgovorne za zaščito vseh prihodkov držav članic iz DDV.

Predlog spremembe    2

Predlog uredbe

Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(2)  Za boj proti goljufijam na področju DDV je pogosto potrebno izvajanje uradne preiskave, zlasti kadar davčni zavezanec nima sedeža v državah članicah, v katerih je treba plačati davek. Za zagotavljanje ustreznega izvrševanja DDV ter preprečevanje podvajanja dela in upravnih bremen davčnih organov in podjetij, kadar najmanj dve državi članici menita, da je potrebna uradna preiskava zneskov, ki jih izkaže davčni zavezanec, ki nima sedeža na njunem ozemlju, vendar je tam obdavčljiv, bi morala država članica, v kateri ima davčni zavezanec sedež, opraviti preiskavo, države članice, ki preiskavo zahtevajo, pa bi morale državi članici sedeža pomagati z aktivnim sodelovanjem v preiskavi.

(2)  Za boj proti goljufijam na področju DDV so pogosto potrebne uradne preiskave, zlasti kadar davčni zavezanec nima sedeža v državi članici, v kateri mora plačati davek. Za ustrezno izvrševanje DDV ter preprečitev podvajanja dela in zmanjšanje upravnih bremen davčnih organov in podjetij je potrebna uradna preiskava zneskov, ki jih izkaže davčni zavezanec, ki nima sedeža na ozemlju države članice, v kateri je obdavčljiv. Država članica, v kateri ima davčni zavezanec sedež, mora opraviti preiskavo, države članice, ki preiskavo zahtevajo, pa morajo državi članici sedeža pomagati z aktivnim sodelovanjem v preiskavi.

Predlog spremembe    3

Predlog uredbe

Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(11)  Za namene zagotavljanja uspešnega in učinkovitega nadziranja DDV pri čezmejnih transakcijah Uredba (EU) št. 904/2010 določa prisotnost uradnikov v upravnih uradih in med uradnimi preiskavami v drugih državah članicah. Za krepitev sposobnosti davčnih organov za preverjanje čezmejnih dobav bi morale biti vzpostavljene skupne revizije, ki bi uradnikom iz dveh ali več držav članic omogočile, da oblikujejo eno revizijsko skupino in aktivno sodelujejo v skupni uradni preiskavi.

(11)  Za namene zagotavljanja uspešnega in učinkovitega nadziranja DDV pri čezmejnih transakcijah Uredba (EU) št. 904/2010 določa prisotnost uradnikov v upravnih uradih in med uradnimi preiskavami v drugih državah članicah. Za krepitev sposobnosti davčnih organov za preverjanje čezmejnih dobav s povečanjem tehničnih in človeških virov bi morale biti vzpostavljene skupne revizije, ki bi uradnikom iz dveh ali več držav članic omogočile, da oblikujejo eno revizijsko skupino in aktivno sodelujejo v skupni uradni preiskavi v duhu sodelovanja in produktivnosti in pod pogoji, ki jih določijo države članice, da bi odkrili in preprečili čezmejne goljufije na področju DDV, ki zdaj zmanjšujejo davčne osnove držav članic.

Predlog spremembe    4

Predlog uredbe

Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(13)  Za boj proti najhujšim sistemom čezmejnih goljufij je treba pojasniti in okrepiti upravljanje, naloge in delovanje Eurofisca. Uradnikom za zvezo Eurofisca bi bilo treba omogočiti, da bi lahko hitro dostopali, izmenjevali, obdelovali in analizirali vse potrebne informacije ter usklajevali morebitne nadaljnje ukrepe. Prav tako je treba okrepiti sodelovanje z drugimi organi, vključenimi v boj proti goljufijam na področju DDV na ravni Unije, zlasti prek izmenjave ciljnih informacij z Europolom in Evropskim uradom za boj proti goljufijam. Zato bi morali biti uradniki za zvezo Eurofisca sposobni na lastno pobudo ali na podlagi zahteve izmenjevati informacije in obveščevalne podatke z Europolom in Evropskim uradom za boj proti goljufijam. To bi uradnikom za zvezo Eurofisca omogočilo, da bi z namenom identifikacije resničnih storilcev goljufij na področju DDV prejeli informacije in obveščevalne podatke, ki jih hranita Europol in Evropski urad za boj proti goljufijam.

(13)  Za boj proti najhujšim sistemom čezmejnih goljufij je treba pojasniti in okrepiti upravljanje, naloge in delovanje Eurofisca. Uradnikom za zvezo Eurofisca bi bilo treba omogočiti, da bi lahko hitro dostopali, izmenjevali, obdelovali in analizirali vse potrebne informacije ter usklajevali morebitne nadaljnje ukrepe. Prav tako je treba okrepiti sodelovanje z drugimi organi, vključenimi v boj proti goljufijam na področju DDV na ravni Unije, zlasti prek izmenjave ciljnih informacij z Europolom in Evropskim uradom za boj proti goljufijam. Zato bi morali uradniki za zvezo Eurofisca na lastno pobudo ali na podlagi zahteve izmenjevati informacije in obveščevalne podatke z Europolom, Evropskim uradom za boj proti goljufijam, za sodelujoče države članice pa z Evropskim javnim tožilstvom, zlasti zaradi suma goljufij na področju DDV nad določenim zneskom. To bi uradnikom za zvezo Eurofisca omogočilo, da bi z namenom identifikacije resničnih storilcev goljufij na področju DDV prejeli informacije in obveščevalne podatke, ki jih hranita Europol in Evropski urad za boj proti goljufijam.

Predlog spremembe    5

Predlog uredbe

Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(15)  Z organiziranjem posredovanja zahtevkov za vračilo DDV v skladu s členom 5 Direktive Sveta 2008/9/ES35 je mogoče zmanjšati upravna bremena pristojnih organov pri izterjavi neplačanih dolgov iz naslova DDV v državi članici sedeža.

(15)  Z organiziranjem posredovanja zahtevkov za vračilo DDV v skladu s členom 5 Direktive Sveta 2008/9/ES35 je mogoče zmanjšati upravna bremena pristojnih organov pri izterjavi neplačanih davčnih obveznosti v državi članici sedeža.

__________________

__________________

35Direktiva Sveta 2008/9/ES z dne 12. februarja 2008 o podrobnih pravilih za vračilo davka na dodano vrednost, opredeljenih v Direktivi 2006/112/ES, davčnim zavezancem, ki nimajo sedeža v državi članici vračila, ampak v drugi državi članici (UL L 44, 20.2.2008, str. 23).

35Direktiva Sveta 2008/9/ES z dne 12. februarja 2008 o podrobnih pravilih za vračilo davka na dodano vrednost, opredeljenih v Direktivi 2006/112/ES, davčnim zavezancem, ki nimajo sedeža v državi članici vračila, ampak v drugi državi članici (UL L 44, 20.2.2008, str. 23).

Predlog spremembe    6

Predlog uredbe

Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(16)  Za zaščito finančnih interesov Unije pred hudimi oblikami čezmejnih goljufij na področju DDV bi morale države članice, ki sodelujejo v Evropskem javnem tožilstvu, tja sporočiti, med drugim tudi prek uradnikov za zvezo Eurofisca, informacije o najhujših oblikah kaznivih dejanj na področju DDV iz člena 2(2) Direktive (EU) 2017/1371 Evropskega parlamenta in Sveta36.

(16)  Za zaščito finančnih interesov Unije pred hudimi oblikami čezmejnih goljufij na področju DDV bi morale države članice, ki sodelujejo v Evropskem javnem tožilstvu, tja med drugim prek uradnikov za zvezo Eurofisca pravočasno poslati informacije o najhujših oblikah kaznivih dejanj na področju DDV iz člena 2(2) Direktive (EU) 2017/1371 Evropskega parlamenta in Sveta36.

__________________

__________________

36Direktiva (EU) 2017/1371 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. julija 2017 o boju proti goljufijam, ki škodijo finančnim interesom Unije, z uporabo kazenskega prava (UL L 198, 28.7.2017, str. 29).

36Direktiva (EU) 2017/1371 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. julija 2017 o boju proti goljufijam, ki škodijo finančnim interesom Unije, z uporabo kazenskega prava (UL L 198, 28.7.2017, str. 29).

Predlog spremembe    7

Predlog uredbe

Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(18)  Komisija ima lahko dostop do informacij, sporočenih ali zbranih v skladu z Uredbo (EU) št. 904/2010, samo, kolikor je to potrebno za skrb, vzdrževanje in razvoj elektronskih sistemov, ki jih gosti Komisija in ki jih uporabljajo države članice za namene te uredbe.

(18)  Komisija bi morala imeti dostop do informacij, sporočenih ali zbranih v skladu z Uredbo (EU) št. 904/2010, samo, kolikor je to potrebno za skrb, vzdrževanje in razvoj elektronskih sistemov, ki jih gosti Komisija in ki jih uporabljajo države članice za namene te uredbe, in da se zagotovi njeno ustrezno izvajanje. Poleg tega bi morala imeti Komisija možnost obiskati države članice, da oceni delovanje postopkov za upravno sodelovanje.

Predlog spremembe    8

Predlog uredbe

Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(19)  Za namene te uredbe je primerno upoštevati omejitve nekaterih pravic in obveznosti, določenih v Uredbi (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta, da bi se zaščitili interesi iz člena 23(1)(e) navedene uredbe. Zaradi možnega izpada prihodkov za države članice in bistvenega pomena zagotavljanja informacij so te omejitve nujne in sorazmerne za učinkovit boj proti goljufijam.

(19)  Za namene te uredbe je primerno upoštevati omejitve nekaterih pravic in obveznosti, določenih v Uredbi (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta, da bi se zaščitili interesi iz člena 23(1)(e) navedene uredbe. Zaradi možnega izpada prihodkov za države članice in bistvenega pomena zagotavljanja informacij so te omejitve nujne in sorazmerne za učinkovit boj proti goljufijam. Ne smejo pa prekoračiti nujno potrebnega za izpolnitev cilja in izpolnjevati morajo visoke standarde iz člena 52(1) Listine temeljnih pravic Evropske unije. Poleg tega bi morali vsi prihodnji izvedbeni akti k tej uredbi izpolnjevati zahteve glede varstva podatkov iz Uredbe (EU) 2016/679 in Uredbe (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta.37a

__________________

__________________

37 Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (UL L 119, 4.5.2016, str. 1).

37 Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (UL L 119, 4.5.2016, str. 1).

 

37aUredba (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2000 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah in organih Skupnosti in o prostem pretoku takih podatkov (UL L 8, 12.1.2001, str. 1).

Predlog spremembe    9

Predlog uredbe

Uvodna izjava 20 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(20a)  Ker le majhno število držav članic objavlja ocene o izgubi DDV zaradi goljufij znotraj Skupnosti, bi razpolaganje s primerljivimi podatki o teh goljufijah pripomoglo k bolj usmerjenemu sodelovanju med državami članicami. Komisija bi morala zato skupaj z državami članicami razviti skupni statistični pristop za količinsko opredelitev in analizo goljufij z DDV.

Predlog spremembe    10

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 – točka b

Uredba (EU) št. 904/2010

Člen 7 – odstavek 4

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Zahtevek iz odstavka 1 lahko vsebuje obrazložen zahtevek za točno določeno uradno preiskavo. Zaprošeni organ opravi uradno preiskavo v sodelovanju z organom prosilcem. Uporabijo se lahko orodja in postopki iz členov od 28 do 30 te uredbe. Če zaprošeni organ zavzame stališče, da uradna preiskava ni potrebna, takoj obvesti organa prosilca o razlogih za tako stališče.

4.  Če pristojni organ države članice meni, da je potrebna uradna preiskava, vloži obrazložen zahtevek zanjo. Zaprošeni organ ne more zavrniti izvedbe te preiskave. Če so informacije že na voljo, jih nemudoma pošlje organom, ki so zanje zaprosili. Če država članica prosilka ni zadovoljna s prejetimi informacijami, zaprošeno državo članico obvesti, da bo izvedla uradno preiskavo.

Ne glede na prvi pododstavek se lahko preiskava zneskov, ki jih izkaže davčni zavezanec s sedežem v državi članici zaprošenega organa ter so obdavčljivi v državi članici organa prosilca, zavrne le:

Uradno preiskavo v skladu s pravili zaprošene države izvajajo uradniki organa prosilca in zaprošenega organa. Uradniki organa prosilca imajo za pregled enaka pooblastila, kot so bila prenesena na uradnike zaprošenega organa. Imajo zlasti dostop do istih prostorov in dokumentov kot uradniki zaprošenega organa, in sicer samo za namen uradne preiskave, ki se izvaja.

(a)  na podlagi razlogov iz člena 54(1), ki jih oceni zaprošeni organ v skladu z izjavo o najboljših praksah v zvezi z medsebojnim vplivom tega odstavka in člena 54(1), ki se sprejme v skladu s postopkom iz člena 58(2);

 

(b)  na podlagi razlogov iz člena 54(2), (3) in (4);

 

(c)  iz razloga, da je zaprošeni organ organu prosilcu že predložil informacije o istem davčnem zavezancu, ki so bile pridobljene v uradni preiskavi, izvedeni pred manj kot dvema letoma.

 

Če zaprošeni organ zavrne uradno preiskavo iz drugega pododstavka iz razlogov, navedenih v točkah (a) ali (b), organu prosilcu kljub temu predloži datume in zneske vseh zadevnih dobav, ki jih je davčni zavezanec opravil v zadnjih dveh letih v državi članici organa prosilca.

 

Če pristojni organi najmanj dveh držav članic menijo, da je potrebna uradna preiskava, zaprošeni organ ne zavrne izvedbe te preiskave. Države članice zagotovijo, da je med temi organi prosilci in zaprošenim organom vzpostavljena ureditev, na podlagi katere uradniki, ki jih pooblastijo organi prosilci, sodelujejo v uradni preiskavi, ki se izvaja na ozemlju zaprošenega organa zaradi zbiranja informacij iz drugega pododstavka. Tako uradno preiskavo izvajajo skupaj uradniki organa prosilca in zaprošenega organa. Uradniki organa prosilca izvršujejo enaka pooblastila v zvezi s pregledom, kot so tista, prenesena na uradnike zaprošenega organa. Uradniki organa prosilca imajo dostop do istih prostorov in dokumentov kot uradniki zaprošenega organa samo za namen uradne preiskave, ki se izvaja.

 

Obrazložitev

EU mora vzpostaviti učinkovite nadzorne mehanizme. Zato je pomembno, da se tudi posameznim državam članicam omogoči, da zahtevajo izvedbo uradne preiskave in v njej sodelujejo. Pogosto zadevo poznajo najbolje prav uradniki države prosilke, zato jim je treba ob spoštovanju pravil lokalnega prava omogočiti aktivno sodelovanje v nadzoru.

Predlog spremembe    11

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 – točka b

Uredba (EU) št. 904/2010

Člen 7 – odstavek 4 – pododstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Zahtevek iz odstavka 1 lahko vsebuje obrazložen zahtevek za točno določeno uradno preiskavo. Zaprošeni organ opravi uradno preiskavo v sodelovanju z organom prosilcem. Uporabijo se lahko orodja in postopki iz členov od 28 do 30 te uredbe. Če zaprošeni organ zavzame stališče, da uradna preiskava ni potrebna, takoj obvesti organa prosilca o razlogih za tako stališče.

Če pristojni organ države članice meni, da je potrebna uradna preiskava, vloži obrazložen zahtevek zanjo. Zaprošeni organ ne more zavrniti izvedbe te preiskave in če so informacije že na voljo, te nemudoma pošlje organom prosilcem. Če država članica prosilka ni zadovoljna s prejetimi informacijami, zaprošeno državo članico obvesti, da bo izvedla uradno preiskavo. Uradno preiskavo v skladu s pravili zaprošene države izvajajo uradniki organa prosilca in zaprošenega organa. Uradniki organa prosilca imajo pri pregledu enaka pooblastila, kot so bila prenesena na uradnike zaprošenega organa. Imajo zlasti dostop do istih prostorov in dokumentov kot uradniki zaprošenega organa, in sicer samo za namen uradne preiskave, ki se izvaja.

Obrazložitev

Z vzpostavitvijo minisistema „vse na enem mestu“ bo precejšen delež DDV posameznih držav pobran v drugih državah članicah. EU mora zato nujno vzpostaviti učinkovite nadzorne mehanizme. Zato se predlaga, da bi tudi posamezne države članice lahko zahtevale izvedbo uradne preiskave in v njej sodelovale. Zadevo poznajo najbolje prav uradniki države prosilke, zato jim je treba ob spoštovanju pravil lokalnega prava omogočiti aktivno sodelovanje v nadzoru.

Predlog spremembe    12

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 – točka b

Uredba (EU) št. 904/2010

Člen 7 – odstavek 4 – pododstavek 4

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Če pristojni organi najmanj dveh držav članic menijo, da je potrebna uradna preiskava, zaprošeni organ ne zavrne izvedbe te preiskave. Države članice zagotovijo, da je med temi organi prosilci in zaprošenim organom vzpostavljena ureditev, na podlagi katere uradniki, ki jih pooblastijo organi prosilci, sodelujejo v uradni preiskavi, ki se izvaja na ozemlju zaprošenega organa zaradi zbiranja informacij iz drugega pododstavka. Tako uradno preiskavo izvajajo skupaj uradniki organa prosilca in zaprošenega organa. Uradniki organa prosilca izvršujejo enaka pooblastila v zvezi s pregledom, kot so tista, prenesena na uradnike zaprošenega organa. Uradniki organa prosilca imajo dostop do istih prostorov in dokumentov kot uradniki zaprošenega organa samo za namen uradne preiskave, ki se izvaja.

Če pristojni organ države članice meni, da je potrebna uradna preiskava, vloži ustrezno utemeljen zahtevek zanjo. Zaprošeni organ ne more zavrniti izvedbe te preiskave in če so informacije že na voljo, te nemudoma, še preden prejme zahtevek, pošlje organom prosilcem. Države članice zagotovijo, da je med organom prosilcem in zaprošenim organom vzpostavljena ureditev, na podlagi katere uradniki, ki jih pooblasti organ prosilec, sodelujejo v uradni preiskavi, ki se izvaja na ozemlju zaprošenega organa zaradi zbiranja informacij iz drugega pododstavka. Tako uradno preiskavo izvajajo skupaj uradniki organa prosilca in zaprošenega organa v duhu sodelovanja in produktivnosti. Uradniki organa prosilca imajo dostop do istih informacij, dokumentov in prostorov ter lahko, če to dovoljuje pravu zaprošene države članice, neposredno zaslišujejo posameznike, da bi odkrili in preprečili čezmejne goljufije z DDV, ki zdaj zmanjšujejo nacionalne davčne osnove.

Predlog spremembe    13

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 a (novo)

Uredba (EU) št. 904/2010

Člen 12 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(1a)  vstavi se naslednji člen:

 

„Člen 12a

 

Vse države članice izvajajo sklop operativnih ciljev, da bi zmanjšale delež poznih odgovorov in izboljšale kakovost zahtev po informacijah ter o teh ciljih obvestijo Komisijo.“

Predlog spremembe    14

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2

Uredba (EU) št. 904/2010

Člen 13 – odstavek 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Informacije se posredujejo s standardnimi obrazci ali na drugačen način, ki se zadevnim pristojnim organom zdi primeren. Komisija sprejme standardne obrazce z izvedbenimi akti. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 58(2).“;

3.  Informacije se posredujejo na standardnih obrazcih ali na drugačen način, ki se zadevnim pristojnim organom zdi primeren. Komisija sprejme standardne obrazce z izvedbenimi akti. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 58(2).“;

Predlog spremembe    15

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 a (novo)

Uredba (EU) št. 904/2010

Člen 14 – odstavek 1 – pododstavek 2

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(2a)  v členu 14(1) se drugi pododstavek nadomesti z naslednjim:

„Država članica se lahko vzdrži sodelovanja pri avtomatični izmenjavi informacij ene ali več kategorij, če bi zaradi zbiranja informacij ta izmenjava zahtevala naložitev čezmernih obveznosti osebam, zavezanim za DDV, ali bi državi članici naložilo nesorazmerno upravno obremenitev.“

„Država članica se lahko vzdrži sodelovanja pri avtomatični izmenjavi informacij ene ali več kategorij, če bi zaradi zbiranja informacij ta izmenjava zahtevala naložitev nesorazmernih obveznosti osebam, zavezanim za DDV, ali bi državi članici naložilo nesorazmerno upravno obremenitev.“

Predlog spremembe    16

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 3 – točka a

Uredba (EU) št. 904/2010

Člen 17 – odstavek 1 – točka e

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(e)  informacije o statusu certificiranega davčnega zavezanca v skladu s členom 13a Direktive 2006/112/ES ter datum, ko je bil ta status dodeljen, zavrnjen in odvzet.

(Ne zadeva slovenske različice.)  

Predlog spremembe    17

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 3 – točka b

Uredba (EU) št. 904/2010

Člen 17 – odstavek 1 – točka f

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

„(f)  informacije, ki jih zbira v skladu s točkama (a) in (b) člena 143(2) Direktive 2006/112/ES, ter državo porekla, namembno državo, tarifno oznako, valuto, celotni znesek, menjalni tečaj, cene posameznih izdelkov in neto maso.“;

„(f)  informacije, ki jih zbira v skladu s točkama (a) in (b) člena 143(2) Direktive 2006/112/ES, ter državo porekla, podatke za identifikacijo izvoznika, namembno državo, tarifno oznako, valuto, celotni znesek, menjalni tečaj, ceno izdelka in neto maso.“

Predlog spremembe    18

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 3 – točka e

Uredba (EU) št. 904/2010

Člen 17 – odstavek 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Komisija z izvedbenimi akti določi točne kategorije informacij iz točke (f) odstavka 1 tega člena. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 58(2).

3.  Komisija z izvedbenimi akti določi posebne kategorije, ki jih sestavljajo standardni obrazci, predloge in postopki za posredovanje informacij iz točke (f) odstavka 1 tega člena. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 58(2).

Predlog spremembe    19

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 4 – točka a

Uredba (EU) št. 904/2010

Člen 21 – odstavek 1 a

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1a.  Vsaka država članica odobri svojim uradnikom, ki preverjajo zahteve, opredeljene v členu 143(2) Direktive 2006/112/ES, dostop do informacij iz točk (b) in (c) člena (17)(1) te uredbe, za katere druge države članice odobrijo avtomatični dostop.“;

1a.  Vsaka država članica odobri svojim uradnikom, ki preverjajo zahteve, opredeljene v členu 143(2) Direktive 2006/112/ES, dostop do informacij iz točk (b) in (c) člena (17)(1) te uredbe, za katere druge države članice odobrijo avtomatični dostop, vključno z dostopom do registra certificiranih davčnih zavezancev.

Predlog spremembe    20

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 4 – točka b – točka i

Uredba (EU) št. 904/2010

Člen 21 – odstavek2 – točka e – točka i

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(i)  dostop je povezan s preiskavo domnevne goljufije oziroma je namenjen odkrivanju ali identifikaciji storilcev goljufij;

(i)  dostop je povezan s preiskavo domnevne goljufije oziroma je namenjen odkrivanju ali identifikaciji storilcev goljufij ali hude kršitve;

Predlog spremembe    21

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 4 – točka b – točka i

Uredba (EU) št. 904/2010

Člen 21 – odstavek2 – točka e – točka ii

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(ii)  dostop poteka prek uradnika za zvezo Eurofisca iz člena 36(1), ki ima osebno uporabniško identifikacijo za elektronske sisteme, ki omogočajo dostop do teh informacij.;

(ii)  dostop poteka prek uradnika za zvezo Eurofisca iz člena 36(1), ki ima osebno uporabniško identifikacijo za elektronske sisteme, ki omogočajo dostop do teh informacij, in dostop do registra certificiranih davčnih zavezancev.;

Predlog spremembe    22

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 4 – točka c

Uredba (EU) št. 904/2010

Člen 21 – odstavek 2 a – pododstavek 1 – uvodni del

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Glede informacij iz člena 17(1)(f) so dostopne vsaj naslednje podrobnosti:

Glede informacij iz člena 17(1)(f) so dostopne vsaj naslednje informacije:

Predlog spremembe    23

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 4 – točka c

Uredba (EU) št. 904/2010

Člen 21 – odstavek 2 a – pododstavek 1 – točka a

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  identifikacijske številke za DDV, ki jih je izdala država članica prejemnica informacij;

(a)  identifikacijske številke za DDV, ki jih je izdala država članica prejemnica informacij, in register certificiranih davčnih zavezancev;

Predlog spremembe    24

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 4 – točka c

Uredba (EU) št. 904/2010

Člen 21 – odstavek 2 a – pododstavek 1 – točka c

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  država porekla, namembna država, tarifna oznaka, valuta, celotni znesek, menjalni tečaj, cene posameznih izdelkov in neto masa uvoženega blaga, čemur sledi dobava blaga znotraj Skupnosti, ki jo opravi vsaka oseba iz točke (b) vsaki osebi, ki ima identifikacijsko številko za DDV iz točke (a);

(c)  država porekla, namembna država, tarifna oznaka, valuta, celotni znesek, menjalni tečaj, cena izdelka in neto masa uvoženega blaga, čemur sledi dobava blaga znotraj Skupnosti, ki jo opravi vsaka oseba iz točke (b) vsaki osebi, ki ima identifikacijsko številko za DDV iz točke (a);

Predlog spremembe    25

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 4 – točka c

Uredba (EU) št. 904/2010

Člen 21 – odstavek 2 a – pododstavek 1 – točka d – uvodni del

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

  država porekla, namembna država, tarifna oznaka, valuta, celotni znesek, menjalni tečaj, cene posameznih izdelkov in neto masa uvoženega blaga, čemur sledi dobava blaga znotraj Skupnosti, ki jo opravi vsaka oseba iz točke (b) vsaki osebi, ki ima identifikacijsko številko za DDV v drugi državi članici, pod naslednjimi pogoji:

  država porekla, namembna država, tarifna oznaka, valuta, celotni znesek, menjalni tečaj, cena izdelka in neto masa uvoženega blaga, čemur sledi dobava blaga znotraj Skupnosti, ki jo opravi vsaka oseba iz točke (b) vsaki osebi, ki ima identifikacijsko številko za DDV v drugi državi članici, pod naslednjimi pogoji:

Predlog spremembe    26

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 4 – točka c

Uredba (EU) št. 904/2010

Člen 21 – odstavek 2 a – pododstavek 1 – točka d – točka i

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(i)  dostop je povezan s preiskavo domnevne goljufije oziroma je namenjen odkrivanju ali identifikaciji storilcev goljufij;

(i)  dostop je povezan s preiskavo domnevne goljufije oziroma je namenjen odkrivanju ali identifikaciji storilcev goljufij ali hude kršitve;

Predlog spremembe    27

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 5

Uredba (EU) št. 904/2010

Člen 21 a – odstavek 2 – pododstavek 1 – točka i

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(i)  dostop je povezan s preiskavo domnevne goljufije oziroma je namenjen odkrivanju ali identifikaciji storilcev goljufij;

(i)  dostop je povezan s preiskavo domnevne goljufije oziroma je namenjen odkrivanju ali identifikaciji storilcev goljufij ali hude kršitve;

Predlog spremembe    28

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 8 – točka a

Uredba (EU) št. 904/2010

Člen 28 – odstavek 2 a

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

„2a.  Po dogovoru med organom prosilcem in zaprošenim organom ter v skladu z ureditvijo, ki jo določi slednji, lahko uradniki, ki jih pooblasti organ prosilec, zaradi zbiranja in izmenjave informacij iz člena 1 sodelujejo v uradnih preiskavah, ki se izvajajo na ozemlju zaprošene države članice. Take uradne preiskave izvajajo skupaj uradniki organa prosilca in zaprošenega organa. Uradniki organa prosilca izvajajo enaka pooblastila v zvezi s pregledom, kot so tista, prenesena na uradnike zaprošenega organa. Uradniki organa prosilca imajo dostop do istih prostorov in dokumentov kot uradniki zaprošenega organa samo za namen uradne preiskave, ki se izvaja. Po dogovoru med organom prosilcem in zaprošenim organom ter v skladu z ureditvijo, ki jo določi slednji, lahko oba organa pripravita skupno revizijsko poročilo.“;

„2a.  Po dogovoru med organom prosilcem in zaprošenim organom ter v skladu z ureditvijo, ki jo določi slednji, lahko uradniki, ki jih pooblasti organ prosilec, zaradi zbiranja in izmenjave informacij iz člena 1 sodelujejo v uradnih preiskavah, ki se izvajajo na ozemlju zaprošene države članice. Te uradne preiskave izvajajo uradniki organa prosilca in zaprošenega organa skupaj v duhu medsebojnega zaupanja in plodnega sodelovanja, pri tem pa se v boju proti čezmejnim goljufijam z DDV upoštevata upravna praksa organov in nacionalno pravo države članice zaprošenega organa. Uradniki organa prosilca imajo dostop do istih prostorov in dokumentov kot uradniki zaprošenega organa samo za namen uradne preiskave, ki se izvaja. Po dogovoru med organom prosilcem in zaprošenim organom ter v skladu z ureditvijo, ki jo določi slednji, lahko sodelujoči organi pripravijo skupno revizijsko poročilo.“;

Predlog spremembe    29

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 11 – točka a

Uredba (EU) št. 904/2010

Člen 33 – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Da bi spodbudili in olajšali večstransko sodelovanje v boju proti goljufijam na področju DDV, se s tem poglavjem vzpostavi mreža za hitro izmenjavo, obdelavo in analiziranje ciljnih informacij med državami članicami ter za koordiniranje morebitnih nadaljnjih ukrepov (v nadaljnjem besedilu: Eurofisc).

1.  Da bi spodbudili in olajšali večstransko sodelovanje v boju proti goljufijam na področju DDV, se s tem poglavjem vzpostavi mreža za hitro izmenjavo, obdelavo in analiziranje ciljnih informacij o čezmejnih sistemih goljufij med državami članicami ter za koordiniranje morebitnih nadaljnjih ukrepov (v nadaljnjem besedilu: Eurofisc).

Predlog spremembe    30

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 11 – točka b – točka i

Uredba (EU) št. 904/2010

Člen3 – odstavek 2 – točka b

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  izvajajo in usklajujejo hitro večstransko izmenjavo ter skupno obdelavo in analiziranje ciljnih informacij na tematskih področjih, kjer deluje Eurofisc (v nadaljnjem besedilu: delovna področja Eurofisca);

(b)  izvajajo in usklajujejo hitro večstransko izmenjavo ter skupno obdelavo in analiziranje ciljnih informacij o čezmejnih sistemih goljufij na tematskih področjih, kjer deluje Eurofisc (v nadaljnjem besedilu: delovna področja Eurofisca);

Predlog spremembe    31

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 11 – točka b – točka ii

Uredba (EU) št. 904/2010

Člen 33 – odstavek 2 – točka d

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d)  usklajujejo uradne preiskave sodelujočih držav članic v zvezi z osumljenci za goljufije in storilci goljufij, ki jih identificirajo uradniki za zvezo Eurofisca iz člena 36(1).

(d)  usklajujejo uradne preiskave sodelujočih držav članic v zvezi z goljufijami, ki jih identificirajo uradniki za zvezo Eurofisca iz člena 36(1).

Predlog spremembe    32

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 12

Uredba (EU) št. 904/2010

Člen 34 – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Države članice, ki so se odločile sodelovati na delovnem področju Eurofisca, dejavno sodelujejo v večstranski izmenjavi ter skupni obdelavi in analiziranju ciljnih informacij med sodelujočimi državami članicami ter pri koordiniranju morebitnih nadaljnjih ukrepov.“;

2.  Države članice, ki so se odločile sodelovati na delovnem področju Eurofisca, dejavno sodelujejo v večstranski izmenjavi ter skupni obdelavi in analiziranju ciljnih informacij o čezmejnih sistemih goljufij med sodelujočimi državami članicami ter pri koordiniranju morebitnih nadaljnjih ukrepov.“;

Predlog spremembe    33

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 13

Uredba (EU) št. 904/2010

Člen 35 – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Komisija nudi Eurofiscu tehnično in logistično podporo. Komisija nima dostopa do informacij iz člena 1, ki se izmenjujejo prek Eurofisca, razen v okoliščinah, določenih v členu 55(2).;

Komisija nudi Eurofiscu vso potrebno tehnično in logistično podporo. Komisija ima dostop do informacij iz člena 1, ki se lahko izmenjujejo prek Eurofisca, v okoliščinah, določenih v členu 55(2).;

Predlog spremembe    34

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 14 – točka c

Uredba (EU) št. 904/2010

Člen 36 – odstavek 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Koordinatorji delovnih področij Eurofisca lahko na lastno pobudo ali na zahtevo posredujejo nekatere pregledane in obdelane informacije Europolu in Evropskemu uradu za boj proti goljufijam (v nadaljnjem besedilu: OLAF), kot je dogovorjeno med sodelujočimi na delovnem področju.

3.  Koordinatorji delovnih področij Eurofisca lahko na lastno pobudo ali na zahtevo posredujejo ustrezne informacije o najhujših čezmejnih kaznivih dejanjih na področju DDV Europolu in Evropskemu uradu za boj proti goljufijam (v nadaljnjem besedilu: OLAF), kot je dogovorjeno med sodelujočimi na delovnem področju.

Predlog spremembe    35

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 14 – točka c

Uredba (EU) št. 904/2010

Člen 36 – odstavek 4

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Koordinatorji delovnih področij Eurofisca dajejo informacije, ki jih prejmejo od Europola in urada OLAF, na voljo drugim sodelujočim uradnikom za zvezo Eurofisca; te informacije se izmenjujejo z elektronskimi sredstvi.

4.  Koordinatorji delovnih področij Eurofisca lahko Europol in urad OLAF zaprosijo za ustrezne informacije. Koordinatorji delovnih področij Eurofisca dajejo informacije, ki jih prejmejo od Europola in urada OLAF, na voljo drugim sodelujočim uradnikom za zvezo Eurofisca; te informacije se izmenjujejo z elektronskimi sredstvi.

Obrazložitev

Treba je predvideti medsebojno izmenjavo informacij med Eurofiscom in Europolom.

Predlog spremembe    36

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 16

Uredba (EU) št. 904/2010

Člen 48 – odstavek 1 – pododstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Če država članica sedeža ugotovi, da ima davčni zavezanec, ki vloži zahtevek za vračilo DDV v skladu s členom 5 Direktive 2008/9/ES, nesporne obveznosti v zvezi z DDV v tej državi članici sedeža, lahko o teh obveznostih obvesti državo članico vračila, da država članica vračila zaprosi za soglasje davčnega zavezanca k nakazilu vračila DDV neposredno državi članici sedeža, da se poravnajo neporavnane obveznosti v zvezi z DDV. Če davčni zavezanec soglaša s tem nakazilom, država članica vračila v imenu davčnega zavezanca znesek, ki je potreben za poravnavo neporavnanih obveznosti v zvezi z DDV, nakaže državi članici sedeža. Država članica sedeža v 15 dneh po prejemu nakazila s strani države članice vračila davčnega zavezanca obvesti, ali je z nakazanim zneskom svoje obveznosti v zvezi z DDV poravnal v celoti ali le delno.

Če država članica sedeža ugotovi, da ima davčni zavezanec, ki vloži zahtevek za vračilo DDV v skladu s členom 5 Direktive 2008/9/ES, nesporne obveznosti v zvezi z DDV v tej državi članici sedeža, o teh obveznostih obvesti državo članico vračila, da država članica vračila zaprosi za soglasje davčnega zavezanca k nakazilu vračila DDV neposredno državi članici sedeža, da se poravnajo neporavnane obveznosti v zvezi z DDV. Če davčni zavezanec soglaša s tem nakazilom, država članica vračila v imenu davčnega zavezanca znesek, ki je potreben za poravnavo neporavnanih obveznosti v zvezi z DDV, nakaže državi članici sedeža. Država članica sedeža v 10 delovnih dneh po prejemu nakazila s strani države članice vračila davčnega zavezanca obvesti, ali je z nakazanim zneskom svoje obveznosti v zvezi z DDV poravnal v celoti ali le delno.

Predlog spremembe    37

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 18

Uredba (EU) št. 904/2010

Člen 49 – odstavek 2 a – pododstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Države članice lahko sporočijo Evropskemu uradu za boj proti goljufijam vse razpoložljive informacije o kaznivih dejanjih zoper skupni sistem DDV, da lahko urad v skladu s svojim mandatom prouči ustrezne ukrepe.“

Brez poseganja v člen 36(3) lahko države članice Evropskemu uradu za boj proti goljufijam pošljejo vse razpoložljive informacije o kaznivih dejanjih zoper skupni sistem DDV, da lahko urad v skladu s svojim mandatom prouči ustrezne ukrepe.“

Predlog spremembe    38

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 18 a (novo)

Uredba (EU) št. 904/2010

Člen 49 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(18a)  vstavi se naslednji člen:

 

„Člen 49a

 

Države članice in Komisija vzpostavijo skupni sistem zbiranja statističnih podatkov o goljufijah z DDV znotraj Skupnosti in objavijo nacionalne ocene izgube DDV zaradi teh goljufij ter ocene za Unijo kot celoto. Komisija z izvedbenimi akti sprejme praktične postopke za tak statistični sistem. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 58(2).“

Predlog spremembe    39

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 18 b (novo)

Uredba (EU) št. 904/2010

Člen 50 – odstavek 1 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(18b)  v členu 50 se vstavi naslednji odstavek:

 

„1a.  Kadar država članica tretji državi zagotovi obsežnejše informacije kot je predvideno v skladu s poglavji II in III te uredbe, ta država članica ne sme zavrniti predložitve teh informacij drugi državi članici, ki zahteva sodelovanje ali ki jih želi prejeti.“

Predlog spremembe    40

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 19 – točka a

Uredba (EU) št. 904/2010

Člen 55 – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Osebe, ki jih ustrezno pooblasti organ Komisije za varnostno akreditacijo, imajo lahko dostop do teh informacij samo, kolikor je to potrebno za skrb, vzdrževanje in razvoj elektronskih sistemov, ki jih gosti Komisija in ki jih uporabljajo države članice za izvajanje te uredbe.;

2.  Osebe, ki jih ustrezno pooblasti organ Komisije za varnostno akreditacijo, imajo dostop do teh informacij, če je to potrebno za skrb, vzdrževanje in razvoj elektronskih sistemov, ki jih gosti Komisija in ki jih uporabljajo države članice za izvajanje te uredbe, in da se zagotovi ustrezno izvajanje te uredbe.;

Predlog spremembe    41

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 19 – točka b

Uredba (EU) št. 904/2010

Člen 55 – odstavek 5

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5.   Vsako shranjevanje, obdelavo ali izmenjavo informacij iz te uredbe urejajo določbe Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta(*). Vendar pa države članice za namene pravilne uporabe te uredbe omejijo obseg obveznosti in pravic, opredeljenih v členih od 12 do 22 ter 5 in 34 Uredbe (EU) 2016/679, na obseg, ki je potreben zaradi zaščite interesov iz člena 23(1)(e) navedene uredbe. Obdelava in shranjevanje informacij iz te uredbe se izvajata samo za namene iz člena 1(1) te uredbe, roki hrambe teh informacij pa se omejijo, kolikor je potrebno za doseganje teh namenov.“;

5.   Vsako shranjevanje, obdelavo ali izmenjavo informacij iz te uredbe urejajo določbe Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta(*). Vendar države članice za namene pravilne uporabe te uredbe omejijo obseg obveznosti in pravic, opredeljenih v členih od 12 do 22 ter 5 in 34 Uredbe (EU) 2016/679, na obseg, ki je potreben zaradi zaščite interesov iz člena 23(1)(e) navedene uredbe. Obdelava in shranjevanje informacij iz te uredbe se odobri samo za namene iz člena 1(1) te uredbe, roki hrambe teh informacij pa se omejijo, kolikor je potrebno za doseganje teh namenov.“;

OBRAZLOŽITEV

Davek na dodano vrednost (DDV) je pomemben vir davčnih dohodkov držav članic, ki včasih zaradi goljufij ostanejo brez dela tega dohodka. Največja težava, ki jo imajo države članice na področju DDV, so čezmejne davčne goljufije. Sedanji sistem obdavčevanja trgovine med državami članicami ne gre v korak z vse hitrejšimi spremembami v gospodarstvu.

Poročevalec pozdravlja predlog Komisije o tesnejšem sodelovanju med državami članicami, s čimer bi se lažje, hitreje in učinkoviteje zoperstavili goljufijam na področju DDV, kljub temu pa je bilo treba predlog nekoliko izboljšati.

Poročevalec meni, da je treba v zakonodajnem predlogu poiskati pravo ravnovesje med zahtevami po informacijah in njihovemu preučevanju ter varstvom podatkov in zasebnostjo. Zato je več predlogov sprememb, s katerimi se jasneje opredeljujejo okviri delovanja Eurofisca ter način, kako lahko informacije obdelujejo in uporabljajo organi, vstavljeno pa je tudi sklicevanje na ustrezno zakonodajo o varstvu podatkov.

V predlog se išče tudi boljše ravnovesje med interesi in obveznostmi organov prosilcev in zaprošenih organov. Tako so pravice zaprošenih organov zdaj bolje opredeljene, ne da bi bila okrnjena zmožnost organov prosilcev, da sprožajo uradne preiskave. Poleg tega se uvaja poenostavljeni mehanizem, ki ga lahko države članice uporabljajo pri neporavnanih obveznostih v zvezi z DDV. Zaradi sprememb dosjeja je poročevalec črtal določbe o certificiranem davčnem zavezancu.

Z nadaljnjimi manjšimi spremembami želi poročevalec nadalje izboljšati in pojasniti bistvo predloga.

POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Spremenjeni predlog Uredbe Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 904/2010 glede ukrepov za okrepitev upravnega sodelovanja na področju davka na dodano vrednost

Referenčni dokumenti

COM(2017)0706 – C8-0441/2017 – COM(2017)0567 – C8-0362/2017 – 2017/0248(CNS)

Datum posvetovanja z EP

23.10.2017

 

 

 

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

ECON

26.10.2017

 

 

 

Odbori, zaprošeni za mnenje

       Datum razglasitve na zasedanju

JURI

26.10.2017

 

 

 

Odbori, ki niso podali mnenja

       Datum sklepa

JURI

20.11.2017

 

 

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Roberts Zīle

14.12.2017

 

 

 

Obravnava v odboru

16.5.2018

18.6.2018

 

 

Datum sprejetja

19.6.2018

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

51

2

3

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Gerolf Annemans, Burkhard Balz, Hugues Bayet, Pervenche Berès, David Coburn, Thierry Cornillet, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Sven Giegold, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Barbara Kappel, Georgios Kircos (Georgios Kyrtsos), Philippe Lamberts, Werner Langen, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Alex Mayer, Bernard Monot, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Sirpa Pietikäinen, Anne Sander, Alfred Sant, Martin Schirdewan, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker, Marco Zanni

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Andrea Cozzolino, Ashley Fox, Doru-Claudian Frunzulică, Syed Kamall, Alain Lamassoure, Thomas Mann, Luigi Morgano, Michel Reimon, Joachim Starbatty

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Jens Gieseke, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Rupert Matthews

Datum predložitve

22.6.2018

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

51

+

ALDE

Thierry Cornillet, Petr Ježek, Caroline Nagtegaal, Ramon Tremosa i Balcells

ECR

Ashley Fox, Syed Kamall, Rupert Matthews, Stanisław Ożóg, Joachim Starbatty, Kay Swinburne

ENF

Barbara Kappel

GUE/NGL

Martin Schirdewan, Miguel Viegas

PPE

Burkhard Balz, Markus Ferber, Jens Gieseke, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Georgios Kircos (Georgios Kyrtsos), Alain Lamassoure, Esther de Lange, Werner Langen, Ivana Maletić, Thomas Mann, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Anne Sander, Theodor Dumitru Stolojan

S&D

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Andrea Cozzolino, Jonás Fernández, Doru-Claudian Frunzulică, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Cătălin Sorin Ivan, Olle Ludvigsson, Alex Mayer, Luigi Morgano, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

VERTS/ALE

Sven Giegold, Philippe Lamberts, Michel Reimon, Ernest Urtasun

2

-

EFDD

David Coburn, Marco Valli

3

0

EFDD

Bernard Monot

ENF

Gerolf Annemans, Marco Zanni

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

Zadnja posodobitev: 29. junij 2018
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov