Betänkande - A8-0215/2018Betänkande
A8-0215/2018

BETÄNKANDE om det ändrade förslaget till rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 904/2010 vad gäller åtgärder för att stärka det administrativa samarbetet på mervärdesskatteområdet

22.6.2018 - (COM(2017)0706 – C8‑0441/2017 – 2017/0248(CNS)) - *

Utskottet för ekonomi och valutafrågor
Föredragande: Roberts Zīle


Förfarande : 2017/0248(CNS)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A8-0215/2018
Ingivna texter :
A8-0215/2018
Debatter :
Omröstningar :
Antagna texter :

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om det ändrade förslaget till rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 904/2010 vad gäller åtgärder för att stärka det administrativa samarbetet på mervärdesskatteområdet

(COM(2017)0706 – C8‑0441/2017 – 2017/0248(CNS))

(Särskilt lagstiftningsförfarande – samråd)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till rådet (COM(2017)0706),

–  med beaktande av artikel 113 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilken Europaparlamentet har hörts av rådet (C8‑0441/2017),

–  med beaktande av artikel 78c i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor (A8‑0215/2018).

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ändra sitt förslag i överensstämmelse härmed, i enlighet med artikel 293.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

3.  Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från den text som parlamentet har godkänt.

4.  Rådet uppmanas att höra Europaparlamentet på nytt om rådet har för avsikt att väsentligt ändra kommissionens förslag.

5.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag  1

Förslag till förordning

Skäl 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(1a)  Mervärdesskattebedrägerier är ofta kopplade till organiserad brottslighet och ett mycket litet antal av dessa organiserade nätverk kan hållas ansvariga för gränsöverskridande mervärdesskattebedrägerier för miljarder euro, som inte bara påverkar medlemsstaternas skatteuppbörd utan också har en negativ inverkan på unionens egna medel. Därför har medlemsstaterna ett gemensamt ansvar för att skydda mervärdesskatteintäkterna i alla medlemsstater.

Ändringsförslag    2

Förslag till förordning

Skäl 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2)  Det är ofta nödvändigt att utföra en administrativ utredning för att bekämpa mervärdesskattebedrägerier, särskilt när den beskattningsbara personen inte är etablerad i den medlemsstat där skatten ska betalas. För att säkerställa en korrekt tillämpning av mervärdesskattesystemet och för att undvika överlappande arbete och administrativ börda för skattemyndigheter och företag bör den medlemsstat där den beskattningsbara personen är etablerad, om minst två medlemsstater anser att det nödvändigt att göra en administrativ utredning av de belopp som deklarerats av en beskattningsbar person som inte är etablerad på deras territorium, men som beskattas där, genomföra utredningen och de anmodande medlemsstaterna bistå etableringsmedlemsstaten genom att aktivt delta i revisionen.

(2)  Det krävs ofta en administrativ utredning för att bekämpa mervärdesskattebedrägerier, särskilt när den beskattningsbara personen inte är etablerad i den medlemsstat där skatten ska betalas. För att säkerställa en korrekt tillämpning av mervärdesskattesystemet, undvika överlappande arbete och minska den administrativa bördan för skattemyndigheter och företag, måste en administrativ utredning utföras av de belopp som deklarerats av en beskattningsbar person som inte är etablerad på deras territorium, men som beskattas där. Den medlemsstat där den beskattningsbara personen är etablerad måste genomföra utredningen och de anmodande medlemsstaterna måste bistå etableringsmedlemsstaten genom att aktivt delta i utredningen.

Ändringsförslag    3

Förslag till förordning

Skäl 11

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

11)  För att kunna säkerställa ändamålsenlig och effektiv tillsyn i fråga om mervärdeskatt vid gränsöverskridande transaktioner innehåller förordning (EU) nr 904/2010 bestämmelser om tjänstemäns närvaro på administrativa kontor och under administrativa utredningar i andra medlemsstater. För att stärka skattemyndigheternas förmåga att kontrollera gränsöverskridande leveranser bör gemensamma revisioner göras för att tjänstemän från två eller fler medlemsstater ska kunna bilda en gemensam revisionsgrupp och aktivt delta i en gemensam administrativ utredning.

(11)  För att kunna säkerställa ändamålsenlig och effektiv tillsyn i fråga om mervärdeskatt vid gränsöverskridande transaktioner innehåller förordning (EU) nr 904/2010 bestämmelser om tjänstemäns närvaro på administrativa kontor och under administrativa utredningar i andra medlemsstater. För att stärka skattemyndigheternas förmåga att kontrollera gränsöverskridande leveranser med hjälp av utökade tekniska och mänskliga resurser, bör gemensamma revisioner göras för att tjänstemän från två eller fler medlemsstater ska kunna bilda en gemensam revisionsgrupp och aktivt delta i en gemensam administrativ utredning, i en samarbetsinriktad och produktiv anda och enligt villkor som medlemsstaterna enats om, för att upptäcka och motverka gränsöverskridande mervärdesskattebedrägerier som för närvarande undergräver medlemsstaternas skattebaser.

Ändringsförslag    4

Förslag till förordning

Skäl 13

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

13)  För att bekämpa de allvarligaste gränsöverskridande bedrägerierna är det nödvändigt att klargöra och stärka Eurofiscs styrning, uppgifter och funktion. Sambandstjänstemännen i Eurofisc bör kunna få tillgång till, utbyta, behandla och analysera all nödvändig information snabbt och samordna eventuella uppföljningsåtgärder. Det är också nödvändigt att stärka samarbetet med andra myndigheter som deltar i bekämpningen av mervärdesskattebedrägerier på unionsnivå, i synnerhet genom utbyte av riktad information med Europol och Europeiska byrån för bedrägeribekämpning. Därför bör sambandstjänstemännen för Eurofisc kunna utbyta, på eget initiativ eller på grundval av en begäran, information och underrättelser med Europol och Europeiska byrån för bedrägeribekämpning. Detta skulle göra det möjligt för sambandstjänstemännen för Eurofisc att få tillgång till uppgifter och underrättelser som innehas av Europol och Europeiska byrån för bedrägeribekämpning, för att identifiera dem som bär det verkliga ansvaret för mervärdesskattebedrägerierna.

(13)  För att bekämpa de allvarligaste gränsöverskridande bedrägerierna är det nödvändigt att klargöra och stärka Eurofiscs styrning, uppgifter och funktion. Sambandstjänstemännen i Eurofisc bör kunna få tillgång till, utbyta, behandla och analysera all nödvändig information snabbt och samordna eventuella uppföljningsåtgärder. Det är också nödvändigt att stärka samarbetet med andra myndigheter som deltar i bekämpningen av mervärdesskattebedrägerier på unionsnivå, i synnerhet genom utbyte av riktad information med Europol och Europeiska byrån för bedrägeribekämpning. Därför bör sambandstjänstemännen för Eurofisc, på eget initiativ eller på grundval av en begäran, utbyta information och underrättelser med Europol, Europeiska byrån för bedrägeribekämpning och, för deltagande medlemsstater, Europeiska åklagarmyndigheten, särskilt vid misstanke om mervärdesskattebedrägerier över ett visst belopp. Detta skulle göra det möjligt för sambandstjänstemännen för Eurofisc att få tillgång till uppgifter och underrättelser som innehas av Europol och Europeiska byrån för bedrägeribekämpning, för att identifiera dem som bär det verkliga ansvaret för mervärdesskattebedrägerierna.

Ändringsförslag    5

Förslag till förordning

Skäl 15

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

15)  Att organisera vidarebefordran av ansökningar om återbetalning av mervärdesskatt – enligt artikel 5 i rådets direktiv 2008/9/EG35 – innebär en möjlighet att minska den administrativa bördan för de behöriga myndigheterna när de återkräver obetalda mervärdesskatteskulder i etableringsmedlemsstaten.

(15)  Att organisera vidarebefordran av ansökningar om återbetalning av mervärdesskatt – enligt artikel 5 i rådets direktiv 2008/9/EG35 – innebär en möjlighet att minska den administrativa bördan för de behöriga myndigheterna när de återkräver obetalda skatteskulder i etableringsmedlemsstaten.

__________________

__________________

35 Rådets direktiv 2008/9/EG av den 12 februari 2008 om fastställande av närmare regler för återbetalning av mervärdesskatt enligt direktiv 2006/112/EG till beskattningsbara personer som inte är etablerade i den återbetalande medlemsstaten, utan i en annan medlemsstat (EUT L 44, 20.2.2008, s. 23).

35 Rådets direktiv 2008/9/EG av den 12 februari 2008 om fastställande av närmare regler för återbetalning av mervärdesskatt enligt direktiv 2006/112/EG till beskattningsbara personer som inte är etablerade i den återbetalande medlemsstaten, utan i en annan medlemsstat (EUT L 44, 20.2.2008, s. 23).

Ändringsförslag    6

Förslag till förordning

Skäl 16

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

16)  För att skydda unionens ekonomiska intressen mot allvarliga gränsöverskridande mervärdesskattebedrägerier bör de medlemssr som deltar i den europeiska åklagarmyndigheten lämna information till den myndigheten, bland annat via sambandstjänstemännen i Eurofisc, om de allvarligaste brott som riktar sig mot det gemensamma systemet för mervärdesskatt i den mening som avses i artikel 2.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/137136.

(16)  För att skydda unionens ekonomiska intressen mot allvarliga gränsöverskridande mervärdesskattebedrägerier bör de medlemsstater som deltar i den europeiska åklagarmyndigheten i god tid lämna information till den myndigheten, bland annat via sambandstjänstemännen i Eurofisc, om de allvarligaste brott som riktar sig mot det gemensamma systemet för mervärdesskatt i den mening som avses i artikel 2.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/137136.

__________________

__________________

36 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/1371 av den 5 juli 2017 om bekämpande genom straffrättsliga bestämmelser av bedrägeri som riktar sig mot unionens finansiella intressen (EUT L 198, 28.7.2017, s. 29).

36 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/1371 av den 5 juli 2017 om bekämpande genom straffrättsliga bestämmelser av bedrägeri som riktar sig mot unionens finansiella intressen (EUT L 198, 28.7.2017, s. 29).

Ändringsförslag    7

Förslag till förordning

Skäl 18

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

18)  Kommissionen kan bara få tillgång till de uppgifter som tillhandahållits eller inhämtats enligt förordning (EU) nr 904/2010 i den mån som det är nödvändigt för drift, underhåll och utveckling av de elektroniska system som kommissionen förvaltar och som medlemsstaterna använder vid tillämpningen av denna förordning.

(18)  Kommissionen bör få tillgång till de uppgifter som tillhandahållits eller inhämtats enligt förordning (EU) nr 904/2010 i den mån som det är nödvändigt för drift, underhåll och utveckling av de elektroniska system som kommissionen förvaltar och som medlemsstaterna använder vid tillämpningen av denna förordning samt för att säkerställa att denna förordning genomförs på korrekt sätt. Kommissionen bör dessutom kunna göra besök i medlemsstaterna för att utvärdera hur arrangemangen för administrativt samarbete fungerar.

Ändringsförslag    8

Förslag till förordning

Skäl 19

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

19)  Vid tillämpningen av denna förordning är det lämpligt att överväga begränsningar av vissa rättigheter och skyldigheter som anges i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/67937 för att skydda de intressen som avses i artikel 23.1 e i den förordningen. Sådana begränsningar är nödvändiga och proportionerliga med hänsyn till medlemsstaternas potentiella inkomstbortfall och den centrala betydelsen av att göra information tillgänglig för att effektivt bekämpa bedrägerier.

(19)  Vid tillämpningen av denna förordning är det lämpligt att överväga begränsningar av vissa rättigheter och skyldigheter som anges i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/67937 för att skydda de intressen som avses i artikel 23.1 e i den förordningen. Sådana begränsningar är nödvändiga och proportionerliga med hänsyn till medlemsstaternas potentiella inkomstbortfall och den centrala betydelsen av att göra information tillgänglig för att effektivt bekämpa bedrägerier. Begränsningarna bör dock inte gå längre än vad som är strikt nödvändigt för att uppnå detta mål och måste uppfylla de höga standarder som krävs i artikel 52.1 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna. Dessutom bör alla framtida genomförandeakter till denna förordning uppfylla de krav på dataskydd som fastställs i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 och förordning (EG) nr 45/200137a.

__________________

__________________

37 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (EUT L 119, 4.5.2016, s. 1).

37 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (EUT L 119, 4.5.2016, s. 1).

 

37a Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 av den 18 december 2000 om skydd för enskilda då gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana uppgifter (EGT L 8, 12.1.2001, s. 1).

Ändringsförslag    9

Förslag till förordning

Skäl 20a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(20a)  Eftersom endast ett begränsat antal medlemsstater offentliggör uppskattningar av den mervärdesskatt som förloras på grund av gemenskapsinterna bedrägerier skulle jämförbara uppgifter om gemenskapsinterna mervärdesskattebedrägerier bidra till ett bättre fokuserat samarbete mellan medlemsstaterna. Därför bör kommissionen, tillsammans med medlemsstaterna, utveckla en gemensam statistisk metod för att kvantifiera och analysera mervärdesskattebedrägerier.

Ändringsförslag    10

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 1 – led b

Förordning (EG) nr 904/2010

Artikel 7 – punkt 4

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”4.  Den begäran som avses i punkt 1 får innehålla en motiverad begäran om en särskild administrativ utredning. Den tillfrågade myndigheten ska inleda en administrativ utredning i samordning med den begärande myndigheten. De verktyg och förfaranden som avses i artiklarna 28–30 i denna förordning får användas. Om den tillfrågade myndigheten anser att det inte krävs någon administrativ utredning, ska den omedelbart underrätta den begärande myndigheten om skälen till detta.

”4.  När den behöriga myndigheten i en medlemsstat anser att en administrativ utredning är nödvändig, ska den lämna in en motiverad begäran. Den tillfrågade myndigheten ska inte vägra att utföra denna utredning. Om informationen redan finns tillgänglig ska den tillfrågade myndigheten utan dröjsmål lämna den till de begärande myndigheterna. Om den begärande medlemsstaten inte är nöjd med den information som mottagits, ska den informera den tillfrågade medlemsstaten om att den administrativa utredningen måste fortsätta.

Trots vad som sägs i första stycket får en utredning avseende de belopp som deklareras av en beskattningsbar person etablerad i den medlemsstat där den tillfrågade myndigheten är belägen och vilka är beskattningsbara i den begärande myndighetens medlemsstat vägras, endast av något av följande skäl:

Sådana administrativa utredningar ska utföras i enlighet med gällande bestämmelser i den tillfrågade medlemsstaten av tjänstemännen från den begärande och den tillfrågade myndigheten. Tjänstemännen från den begärande myndigheten ska utöva samma kontrollbefogenheter som tillkommer tjänstemännen från den tillfrågade myndigheten. Tjänstemännen från den begärande myndigheten ska i synnerhet få tillträde till samma lokaler och tillgång till samma handlingar som den tillfrågade myndighetens tjänstemän och endast för ändamål som har samband med den pågående administrativa utredningen.

a)  De skäl som föreskrivs i artikel 54.1, efter prövning av den tillfrågade myndigheten i överensstämmelse med en förklaring om bästa praxis i fråga om sambandet mellan denna punkt och artikel 54.1, som ska antas i enlighet med förfarandet i artikel 58.2.

 

b)  De skäl som föreskrivs i artikel 54.2, 54.3 och 54.4.

 

c)  Skälet att den tillfrågade myndigheten redan har överlämnat information till den begärande myndigheten om samma beskattningsbara person, som inhämtats genom en administrativ utredning som genomförts för mindre än två år sedan.

 

Om den tillfrågade myndigheten vägrar att göra en sådan administrativ utredning som avses i andra stycket av de skäl som nämns i leden a och b, ska den ändå förse den begärande myndigheten med uppgifter om datum och belopp för alla berörda leveranser och tillhandahållanden som under de senaste två åren gjorts av den beskattningsbara personen i den begärande myndighetens medlemsstat.

 

När de behöriga myndigheterna i minst två medlemsstater anser att en administrativ utredning är nödvändig, ska den tillfrågade myndigheten inte vägra att utföra denna utredning. Medlemsstaterna ska säkerställa att det finns arrangemang som inrättats mellan dessa begärande och tillfrågade myndigheter varigenom bemyndigade tjänstemän från de begärande myndigheterna ska delta i den administrativa utredning som utförs på den tillfrågade myndighetens territorium för att samla in de uppgifter som avses i andra stycket. Sådana administrativa utredningar ska utföras gemensamt av tjänstemännen från den tillfrågade och de begärande myndigheterna. Tjänstemännen från de begärande myndigheterna ska utöva samma kontrollbefogenheter som tillkommer tjänstemännen i den tillfrågade myndigheten. Tjänstemännen från de begärande myndigheterna ska få tillträde till samma lokaler och tillgång till samma handlingar som den tillfrågade myndighetens tjänstemän och endast för ändamål som har samband med den pågående administrativa utredningen.

 

 

 

 

 

 

Motivering

EU måste införa effektiva kontrollmekanismer. Det är därför viktigt att en enskild medlemsstat kan begära och delta i en administrativ utredning. Det är ofta tjänstemän i den begärande medlemsstaten som bäst känner till ärendet, och det är därför viktigt att de kan delta aktivt i kontrollen i enlighet med gällande rättsliga bestämmelser i det berörda landet.

Ändringsförslag    11

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 1 – led b

Förordning (EG) nr 904/2010

Artikel 7 – punkt 4 – stycke 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Den begäran som avses i punkt 1 får innehålla en motiverad begäran om en särskild administrativ utredning. Den tillfrågade myndigheten ska inleda en administrativ utredning i samordning med den begärande myndigheten. De verktyg och förfaranden som avses i artiklarna 28–30 i denna förordning får användas. Om den tillfrågade myndigheten anser att det inte krävs någon administrativ utredning, ska den omedelbart underrätta den begärande myndigheten om skälen till detta.

Om den behöriga myndigheten i en medlemsstat anser att en administrativ utredning är nödvändig, ska den lämna in en motiverad begäran. Den tillfrågade myndigheten ska inte vägra att utföra denna utredning och ska, om informationen redan finns tillgänglig, utan dröjsmål lämna den till de begärande myndigheterna. Om den begärande medlemsstaten inte är nöjd med den information som mottagits, ska den informera den tillfrågade medlemsstaten om att den administrativa utredningen måste fortsätta. Sådana administrativa utredningar ska utföras i enlighet med gällande bestämmelser i den tillfrågade medlemsstaten av tjänstemännen från den begärande och den tillfrågade myndigheten. Tjänstemännen från den begärande myndigheten ska utöva samma kontrollbefogenheter som tillkommer tjänstemännen i den tillfrågade myndigheten. Tjänstemännen från den begärande myndigheten ska i synnerhet få tillträde till samma lokaler och tillgång till samma handlingar som den tillfrågade myndighetens tjänstemän i det enda syftet att utföra den administrativa utredningen.

Motivering

I samband med utvecklingen av VAT Mini-One-Stop-Shop-systemet för mervärdesskatt kommer en betydande andel av medlemsstaternas mervärdesskatt att samlas in i andra medlemsstater. Det är därför viktigt att EU har effektiva kontrollmekanismer. Det föreslås därför att en enskild medlemsstat bör kunna begära och delta i en administrativ utredning. Tjänstemännen i den begärande medlemsstaten känner bättre till ärendet, och det är därför viktigt att de kan delta aktivt i kontrollen i enlighet med gällande rättsliga bestämmelser i det berörda landet.

Ändringsförslag    12

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 1 – led b

Förordning (EG) nr 904/2010

Artikel 7 – punkt 4 – stycke 4

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

När de behöriga myndigheterna i minst två medlemsstater anser att en administrativ utredning är nödvändig, ska den tillfrågade myndigheten inte vägra att utföra denna utredning. Medlemsstaterna ska säkerställa att det finns arrangemang som inrättats mellan dessa begärande och tillfrågade myndigheter varigenom bemyndigade tjänstemän från de begärande myndigheterna ska delta i den administrativa utredning som utförs på den tillfrågade myndighetens territorium för att samla in de uppgifter som avses i andra stycket. Sådana administrativa utredningar ska utföras gemensamt av tjänstemännen från den tillfrågade och de begärande myndigheterna. Tjänstemännen från de begärande myndigheterna ska utöva samma kontrollbefogenheter som tillkommer tjänstemännen i den tillfrågade myndigheten. Tjänstemännen från de begärande myndigheterna ska få tillträde till samma lokaler och tillgång till samma handlingar som den tillfrågade myndighetens tjänstemän och endast för ändamål som har samband med den pågående administrativa utredningen.

När en behörig myndighet i en medlemsstat anser att en administrativ utredning är nödvändig, ska den lämna in en motiverad begäran. Den tillfrågade myndigheten ska inte vägra att utföra den berörda utredningen och, om informationen redan finns tillgänglig, ska den tillfrågade myndigheten lämna den till den begärande myndigheten innan en begäran mottagits. Medlemsstaterna ska säkerställa att det finns arrangemang som inrättats mellan den begärande myndigheten och den tillfrågade myndigheten varigenom bemyndigade tjänstemän från den begärande myndigheten ska delta i den administrativa utredning som utförs på den tillfrågade myndighetens territorium för att samla in de uppgifter som avses i andra stycket. Sådana administrativa utredningar ska utföras gemensamt av tjänstemännen från den tillfrågade och den begärande myndigheten i en samarbetsinriktad och produktiv anda. Tjänstemännen från den begärande myndigheten ska få tillgång till samma information, handlingar och lokaler, och ska i den utsträckning detta är tillåtet enligt den tillfrågade myndighetens lagstiftning, direkt kunna ställa frågor till enskilda personer i syfte att upptäcka och bekämpa gränsöverskridande mervärdesskattebedrägerier som för närvarande undergräver nationella skattebaser.

Ändringsförslag    13

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 1a (nytt)

Förordning (EG) nr 904/2010

Artikel 12a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(1a)  Följande artikel ska införas som artikel 12a:

 

”Artikel 12a

 

Alla medlemsstater ska genomföra en rad operativa mål för att minska andelen sent inkomna svar och förbättra kvaliteten på begäranden om information och informera kommissionen om dessa mål.”.

Ändringsförslag    14

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 2

Förordning (EG) nr 904/2010

Artikel 13 – punkt 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”3.  Informationen ska översändas med hjälp av standardformulär eller på andra sätt som de respektive behöriga myndigheterna anser vara lämpliga. Kommissionen ska genom genomförandeakter anta standardformulär. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 58.2.

”3.  Informationen ska översändas med hjälp av standardformulär eller på andra sätt som de respektive behöriga myndigheterna anser vara lämpliga. Kommissionen ska anta standardformulären genom genomförandeakter. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 58.2.

Ändringsförslag    15

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 2a (nytt)

Förordning (EG) nr 904/2010

Artikel 14 – punkt 1 – stycke 2

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

(2a)  I artikel 14.1 ska andra stycket ersättas med följande:

En medlemsstat får avstå från att delta i det automatiska informationsutbytet för en eller flera kategorier om inhämtandet av information för ett sådant utbyte skulle kräva att nya ålägganden införs för personer som är skyldiga att betala mervärdesskatt eller skulle ålägga medlemsstaterna en oproportionerlig administrativ börda.

En medlemsstat får avstå från att delta i det automatiska informationsutbytet för en eller flera kategorier om inhämtandet av information för ett sådant utbyte skulle kräva att oproportionerliga ålägganden införs för personer som är skyldiga att betala mervärdesskatt eller skulle ålägga medlemsstaterna en oproportionerlig administrativ börda.

Ändringsförslag    16

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 3 – led a

Förordning (EG) nr 904/2010

Artikel 17 – punkt 1 – led e

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”e)  Information om status som certifierad beskattningsbar person enligt artikel 13a i direktiv 2006/112/EG, samt datum för när denna status har beviljats, vägrats eller återkallats.”

(Berör inte den svenska versionen.)  

Ändringsförslag    17

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 3 – led b

Förordning (EG) nr 904/2010

Artikel 17 – punkt 1 – led f

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”f)  information som den inhämtar enligt leden a och b i artikel 143.2 i direktiv 2006/112/EG samt ursprungsland, destinationsland, varukod, valuta, det totala beloppet, växelkurser, priset på de enskilda varorna och nettovikten.”

”f)  information som den inhämtar enligt leden a och b i artikel 143.2 i direktiv 2006/112/EG samt ursprungsland, exportörens identifieringsuppgifter, destinationsland, varukod, valuta, det totala beloppet, växelkurser, varupriset och nettovikten.”

Ändringsförslag    18

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 3 – led e

Förordning (EG) nr 904/2010

Artikel 17 – punkt 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”3.  Kommissionen ska genom genomförandeakter fastställa de exakta kategorierna av information som avses i punkt 1 f i denna artikel. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 58.2.”

”3.  Kommissionen ska genom genomförandeakter fastställa de specifika kategorier som ska ingå i standardformulär, mallar och förfaranden för överlämnande av den information som avses i punkt 1 f i denna artikel. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 58.2.”

Ändringsförslag    19

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 4 – led a

Förordning (EG) nr 904/2010

Artikel 21 – punkt 1a

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”1a.  Varje medlemsstat ska bevilja de tjänstemän som kontrollerar de krav som föreskrivs i artikel 143.2 i direktiv 2006/112/EG åtkomst till den information som avses i artikel 17.1 b och c i denna förordning för vilka automatiserad åtkomst har beviljats av de övriga medlemsstaterna.”

”1a.  Varje medlemsstat ska bevilja de tjänstemän som kontrollerar de krav som föreskrivs i artikel 143.2 i direktiv 2006/112/EG åtkomst till den information som avses i artikel 17.1 b och c i denna förordning, inklusive åtkomst till registret över certifierade beskattningsbara personer, för vilka automatiserad åtkomst har beviljats av de övriga medlemsstaterna.”

Ändringsförslag    20

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 4 – led b – led i

Förordning (EG) nr 904/2010

Artikel 21 – punkt 2 – led e – led i

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”i)  Åtkomsten ska ha samband med en utredning av misstänkt bedrägeri eller för att finna eller identifiera bedragare.

”i)  Åtkomsten ska ha samband med en utredning av misstänkt bedrägeri eller för att finna eller identifiera bedragare och personer som gjort sig skyldiga till allvarliga försummelser.

Ändringsförslag    21

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 4 – led b – led i

Förordning (EG) nr 904/2010

Artikel 21 – punkt 2 – led e – led ii

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

ii)  Åtkomsten ska ske genom en sambandstjänsteman för Eurofisc, enligt artikel 36.1, som har en personlig användaridentitet för det elektroniska system som ger tillgång till denna information.”

ii)  Åtkomsten ska ske genom en sambandstjänsteman för Eurofisc, enligt artikel 36.1, som har en personlig användaridentitet för det elektroniska system som ger tillgång till denna information, samt åtkomst till registret över certifierade beskattningsbara personer.”

Ändringsförslag    22

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 4 – led c

Förordning (EG) nr 904/2010

Artikel 21 – punkt 2a – stycke 1 – inledningen

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Vad gäller den information som avses i artikel 17.1 f ska åtminstone följande uppgifter vara tillgängliga:

Vad gäller den information som avses i artikel 17.1 f ska åtminstone följande information vara tillgänglig:

Ändringsförslag    23

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 4 – led c

Förordning (EG) nr 904/2010

Artikel 21 – punkt 2a – stycke 1 – led a

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a)  Registreringsnummer för mervärdesskatt som tilldelats av den medlemsstat som tar emot informationen.

a)  Registreringsnummer för mervärdesskatt som tilldelats av den medlemsstat som tar emot informationen samt registret över certifierade beskattningsbara personer.

Ändringsförslag    24

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 4 – led c

Förordning (EG) nr 904/2010

Artikel 21 – punkt 2a – stycke 1 – led c

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

c)  Uppgift om ursprungsland, destinationsland, varukod, valuta, det totala beloppet, växelkurser, priset på de enskilda varorna och nettovikten av de importerade varorna åtföljs av en unionsintern leverans av varor från varje person som avses i led b till varje person som har tilldelats ett registreringsnummer för mervärdesskatt enligt led a.

c)  Uppgift om ursprungsland, destinationsland, varukod, valuta, det totala beloppet, växelkurser, varupriset och nettovikten av de importerade varorna åtföljs av en unionsintern leverans av varor från varje person som avses i led b till varje person som har tilldelats ett registreringsnummer för mervärdesskatt enligt led a.

Ändringsförslag    25

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 4 – led c

Förordning (EG) nr 904/2010

Artikel 21 – punkt 2a – stycke 1 – led d – inledningen

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

d) Uppgift om ursprungsland, destinationsland, varukod, valuta, det totala beloppet, växelkurser, priset på de enskilda varorna och nettovikten av de importerade varorna åtföljs av en unionsintern leverans av varor från varje person enligt led b till varje person som har tilldelats ett registreringsnummer för mervärdesskatt som tilldelats av en annan medlemsstat enligt följande villkor:

d) Uppgift om ursprungsland, destinationsland, varukod, valuta, det totala beloppet, växelkurser, varupriset och nettovikten av de importerade varorna åtföljs av en unionsintern leverans av varor från varje person enligt led b till varje person som har tilldelats ett registreringsnummer för mervärdesskatt som tilldelats av en annan medlemsstat enligt följande villkor:

Ändringsförslag    26

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 4 – led c

Förordning (EG) nr 904/2010

Artikel 21 – punkt 2a – stycke 1 – led d – led i

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

i)  Åtkomsten ska ha samband med en utredning av misstänkt bedrägeri eller för att finna eller identifiera bedragare.

i)  Åtkomsten ska ha samband med en utredning av misstänkt bedrägeri eller för att finna eller identifiera bedragare och personer som gjort sig skyldiga till allvarliga försummelser.

Ändringsförslag    27

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 5

Förordning (EG) nr 904/2010

Artikel 21a – punkt 2 – led i

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

i)  Åtkomsten ska ha samband med en utredning av misstänkt bedrägeri eller för att finna eller identifiera bedragare.

i)  Åtkomsten ska ha samband med en utredning av misstänkt bedrägeri eller för att finna eller identifiera bedragare och personer som gjort sig skyldiga till allvarliga försummelser.

Ändringsförslag    28

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 8 – led a

Förordning (EG) nr 904/2010

Artikel 28 – punkt 2a

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”2 a.  Genom överenskommelse mellan den begärande myndigheten och den tillfrågade myndigheten, och på de villkor som fastställts av den senare, får tjänstemän som bemyndigats av den begärande myndigheten, i syfte att inhämta och utbyta sådan information som avses i artikel 1, delta i de administrativa utredningar som utförs på den tillfrågade medlemsstatens territorium. Tjänstemännen i den tillfrågade och den begärande myndigheten ska gemensamt genomföra sådana administrativa utredningar. Tjänstemännen från den begärande myndigheten ska utöva samma kontrollbefogenheter som tillkommer tjänstemännen i den tillfrågade myndigheten. Tjänstemännen från de begärande myndigheterna ska få tillträde till samma lokaler och tillgång till samma handlingar som den tillfrågade myndighetens tjänstemän och endast för ändamål som har samband med den pågående administrativa utredningen. Genom överenskommelse mellan den begärande myndigheten och den tillfrågade myndigheten, och på de villkor som fastställts av den tillfrågade myndigheten, får båda myndigheterna utarbeta en gemensam revisionsberättelse.”

”2a.  Genom överenskommelse mellan den begärande myndigheten och den tillfrågade myndigheten, och på de villkor som fastställts av den senare, får tjänstemän som bemyndigats av den begärande myndigheten, i syfte att inhämta och utbyta sådan information som avses i artikel 1, delta i de administrativa utredningar som utförs på den tillfrågade medlemsstatens territorium. Tjänstemännen i den tillfrågade och den begärande myndigheten ska gemensamt i en anda av ömsesidigt förtroende och fruktbart samarbete genomföra sådana administrativa utredningar, i enlighet med dessa myndigheters administrativa praxis och medlemsstatens nationella lagstiftning i syfte att bekämpa gränsöverskridande mervärdesskattebedrägerier. Tjänstemännen från de begärande myndigheterna ska få tillträde till samma lokaler och tillgång till samma handlingar som den tillfrågade myndighetens tjänstemän och endast för ändamål som har samband med den pågående administrativa utredningen. Genom överenskommelse mellan den begärande myndigheten och den tillfrågade myndigheten, och på de villkor som fastställts av den tillfrågade myndigheten, får de deltagande myndigheterna utarbeta en gemensam revisionsberättelse.”

Ändringsförslag    29

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 11 – led a

Förordning (EG) nr 904/2010

Artikel 33 – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”1.  Genom detta kapitel upprättas ett nätverk för snabbt utbyte, behandling och analys av riktad information mellan medlemsstaterna och för samordning av eventuella uppföljningsåtgärder (nedan kallat Eurofisc) som ska främja och underlätta det multilaterala samarbetet i kampen mot mervärdesskattebedrägeri.”

”1.  Genom detta kapitel upprättas ett nätverk för snabbt utbyte, behandling och analys av riktad information om gränsöverskridande bedrägerier mellan medlemsstaterna och för samordning av eventuella uppföljningsåtgärder (nedan kallat Eurofisc) som ska främja och underlätta det multilaterala samarbetet i kampen mot mervärdesskattebedrägeri.”

Ändringsförslag    30

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 11 – led b – led i

Förordning (EG) nr 904/2010

Artikel 33 – punkt 2 – led b

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”b)  Utföra och samordna det snabba multilaterala utbytet och gemensam beredning och analys av riktad information inom de områden där Eurofisc bedriver sin verksamhet (nedan kallade Eurofiscs verksamhetsområden).

”b)  Utföra och samordna det snabba multilaterala utbytet och gemensam beredning och analys av riktad information om gränsöverskridande bedrägerier inom de områden där Eurofisc bedriver sin verksamhet (nedan kallade Eurofiscs verksamhetsområden).

Ändringsförslag    31

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 11 – led b – led ii

Förordning (EG) nr 904/2010

Artikel 33 – punkt 2 – led d

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”d)  Samordna deltagande medlemsstaters administrativa utredningar av misstänkta och konstaterade bedragare som identifierats av Eurofiscs sambandstjänstemän enligt artikel 36.1.”

”d)  Samordna deltagande medlemsstaters administrativa utredningar av bedrägerier som identifierats av Eurofiscs sambandstjänstemän enligt artikel 36.1.”

Ändringsförslag    32

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 12

Förordning (EG) nr 904/2010

Artikel 34 – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”2.  De medlemsstater som har valt att delta i ett verksamhetsområde inom Eurofisc ska aktivt medverka i det multilaterala utbytet och den gemensamma beredningen och analysen av riktad information mellan samtliga deltagande medlemsstater och i samordningen av uppföljningsåtgärder.”

”2.  De medlemsstater som har valt att delta i ett verksamhetsområde inom Eurofisc ska aktivt medverka i det multilaterala utbytet och den gemensamma beredningen och analysen av riktad information om gränsöverskridande bedrägerier mellan samtliga deltagande medlemsstater och i samordningen av uppföljningsåtgärder.”

Ändringsförslag    33

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 13

Förordning (EG) nr 904/2010

Artikel 35

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Eurofisc ska få tekniskt och logistiskt stöd från kommissionen. Kommissionen ska inte ha tillgång till den information enligt artikel 1 som kan utbytas inom Eurofisc, utom under de omständigheter som anges i artikel 55.2.

Eurofisc ska få nödvändigt tekniskt och logistiskt stöd från kommissionen. Kommissionen ska ha tillgång till den information enligt artikel 1 som kan utbytas inom Eurofisc, under de omständigheter som anges i artikel 55.2.

Ändringsförslag    34

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 14 – led c

Förordning (EG) nr 904/2010

Artikel 36 – punkt 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”3.  Verksamhetsområdessamordnarna för Eurofisc kan, på eget initiativ eller på begäran, vidarebefordra vissa av de inhämtade och behandlade uppgifterna till Europol och Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf), i enlighet med vad som överenskommits med deltagarna i verksamhetsområdet.

”3.  Verksamhetsområdessamordnarna för Eurofisc kan, på eget initiativ eller på begäran, vidarebefordra relevanta uppgifter om de allvarligaste gränsöverskridande mervärdesskattebedrägerierna till Europol och Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf), i enlighet med vad som överenskommits med deltagarna i verksamhetsområdet.

Ändringsförslag    35

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 14 – led c

Förordning (EG) nr 904/2010

Artikel 36 – punkt 4

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Verksamhetsområdessamordnarna för Eurofisc ska göra den information som tas emot från Europol och Olaf tillgänglig för de andra deltagande sambandstjänstemännen för Eurofisc, denna information ska utbytas på elektronisk väg.

4.  Verksamhetsområdessamordnarna för Eurofisc får begära relevant information från Europol och Olaf. Verksamhetsområdessamordnarna för Eurofisc ska göra den information som tas emot från Europol och Olaf tillgänglig för de andra deltagande sambandstjänstemännen för Eurofisc, denna information ska utbytas på elektronisk väg.

Motivering

Det är viktigt att tillhandahålla ett informationsutbyte i bägge riktningarna mellan Eurofisc och Europol.

Ändringsförslag    36

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 16

Förordning (EG) nr 904/2010

Artikel 48 – punkt 1 – stycke 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”När etableringsmedlemsstaten får kännedom om att en beskattningsbar person som ansöker om återbetalning av mervärdesskatt i enlighet med artikel 5 i direktiv 2008/9/EG har obestridliga mervärdesskatteskyldigheter i den etableringsmedlemsstaten, kan den informera den återbetalande medlemsstaten om dessa skyldigheter så att den återbetalande medlemsstaten kan begära att den beskattningsbara personen godkänner överföring av återbetalning av mervärdesskatt direkt till etableringsmedlemsstaten för att fullgöra de utestående mervärdesskatteskyldigheterna. Om den beskattningsbara personen samtycker till denna överföring ska den återbetalande medlemsstaten på den beskattningsbara personens vägnar överföra detta belopp till etableringsmedlemsstaten i den mån det är nödvändigt för att fullgöra de utestående mervärdesskatteskyldigheterna. Etableringsmedlemsstaten ska informera den beskattningsbara personen om huruvida det överförda beloppet är ett fullständigt eller delvist fullgörande av mervärdesskatteskyldigheterna inom 15 dagar efter mottagandet av överföringen från den återbetalande medlemsstaten.

”När etableringsmedlemsstaten får kännedom om att en beskattningsbar person som ansöker om återbetalning av mervärdesskatt i enlighet med artikel 5 i direktiv 2008/9/EG har obestridliga mervärdesskatteskyldigheter i den etableringsmedlemsstaten, ska den informera den återbetalande medlemsstaten om dessa skyldigheter så att den återbetalande medlemsstaten begär att den beskattningsbara personen godkänner överföring av återbetalning av mervärdesskatt direkt till etableringsmedlemsstaten för att fullgöra de utestående mervärdesskatteskyldigheterna. Om den beskattningsbara personen samtycker till denna överföring ska den återbetalande medlemsstaten på den beskattningsbara personens vägnar överföra detta belopp till etableringsmedlemsstaten i den mån det är nödvändigt för att fullgöra de utestående mervärdesskatteskyldigheterna. Etableringsmedlemsstaten ska informera den beskattningsbara personen om huruvida det överförda beloppet är ett fullständigt eller delvist fullgörande av mervärdesskatteskyldigheterna inom 10 arbetsdagar efter mottagandet av överföringen från den återbetalande medlemsstaten.

Ändringsförslag    37

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 18

Förordning (EG) nr 904/2010

Artikel 49 – punkt 2a – stycke 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaterna får meddela Europeiska byrån för bedrägeribekämpning alla tillgängliga uppgifter om brott som riktar sig mot det gemensamma systemet för mervärdesskatt för att göra det möjligt för den att överväga lämpliga åtgärder i enlighet med sitt mandat.”

Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 36.3 får medlemsstaterna meddela Europeiska byrån för bedrägeribekämpning alla tillgängliga uppgifter om brott som riktar sig mot det gemensamma systemet för mervärdesskatt för att göra det möjligt för den att överväga lämpliga åtgärder i enlighet med sitt mandat.”

Ändringsförslag    38

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 18a (nytt)

Förordning (EG) nr 904/2010

Artikel 49a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(18a)  Följande artikel ska införas som artikel 49a:

 

”Artikel 49a

 

Medlemsstaterna och kommissionen ska inrätta ett gemensamt system för insamling av statistik om gemenskapsinterna mervärdesskattebedrägerier samt offentliggöra nationella uppskattningar av mervärdesskatteförluster på grund av dessa bedrägerier och uppskattningar för hela unionen. Kommissionen ska genom genomförandeakter anta de praktiska förfarandena för ett sådant statistiskt system. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 58.2.”

Ändringsförslag    39

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 18b (nytt)

Förordning (EG) nr 904/2010

Artikel 50 – punkt 1a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(18b)  I artikel 50 ska följande punkt 1a införas:

 

”1a.  När en medlemsstat tillhandahåller fler uppgifter till ett tredjeland än de som avses i kapitel II och III i denna förordning, får denna medlemsstat inte vägra tillhandahålla uppgifterna till någon annan medlemsstat som begär samarbete eller har intresse av att få den.”

Ändringsförslag    40

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 19 – led a

Förordning (EG) nr 904/2010

Artikel 55 – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”2.  Personer som är vederbörligen ackrediterade av kommissionens ackrediteringsmyndighet för säkerhet kan få tillgång till denna information endast i den mån det är nödvändigt för drift, underhåll och utveckling av de elektroniska system som förvaltas av kommissionen och som medlemsstaterna använder för att genomföra denna förordning.”

”2.  Personer som är vederbörligen ackrediterade av kommissionens ackrediteringsmyndighet för säkerhet ska få tillgång till denna information i den mån det är nödvändigt för drift, underhåll och utveckling av de elektroniska system som förvaltas av kommissionen och som medlemsstaterna använder för att genomföra denna förordning samt för att se till att denna förordning genomförs på korrekt sätt.”

Ändringsförslag    41

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 19 – led b

Förordning (EG) nr 904/2010

Artikel 55 – punkt 5

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”5.   Lagring, behandling eller utbyte av information enligt denna förordning ska omfattas av bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 (*). Medlemsstaterna ska emellertid, för en korrekt tillämpning av denna förordning, begränsa räckvidden för de skyldigheter och rättigheter som avses i artiklarna 12–22 och artiklarna 5 och 34 i förordning (EU) 2016/679 i den utsträckning det behövs för att skydda de intressen som avses i artikel 23.1 i den förordningen. Behandling och lagring av uppgifter enligt denna förordning ska utföras endast för de ändamål som anges i artikel 1.1 i denna förordning och lagringsperioderna för dessa uppgifter ska begränsas i den mån detta är nödvändigt för att uppnå dessa ändamål.”

”5.   Lagring, behandling eller utbyte av information enligt denna förordning ska omfattas av bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679(*). Medlemsstaterna ska emellertid, för en korrekt tillämpning av denna förordning, begränsa räckvidden för de skyldigheter och rättigheter som avses i artiklarna 12–22 och artiklarna 5 och 34 i förordning (EU) 2016/679 i den utsträckning det behövs för att skydda de intressen som avses i artikel 23.1 i den förordningen. Behandling och lagring av uppgifter enligt denna förordning ska godkännas endast för de ändamål som anges i artikel 1.1 i denna förordning och lagringsperioderna för dessa uppgifter ska begränsas i den mån detta är nödvändigt för att uppnå dessa ändamål.”

MOTIVERING

Mervärdesskatt är en viktig källa till skatteintäkter i medlemsstaterna. Trots detta går länderna miste om en del av dessa intäkter på grund av bedrägerier. På mervärdesskatteområdet är gränsöverskridande bedrägerier ett av de största problemen för medlemsstaterna. Det nuvarande systemet för beskattning av handeln mellan medlemsstaterna kan inte hålla jämna steg med ekonomins allt snabbare förändringstakt.

Föredraganden välkomnar kommissionens förslag att stärka samarbetet mellan medlemsstaterna så att de enklare, snabbare och mer effektivt ska kunna bekämpa mervärdesskattebedrägerier. En del förbättringar av förslaget är dock nödvändiga.

Föredraganden anser att lagstiftningsförslaget måste hitta rätt balans mellan begäranden och analys av information å ena sidan och data- och integritetsskydd å andra sidan. Därför har ett antal ändringsförslag lagts fram som syftar till att på ett tydligare sätt definiera gränserna för Eurofiscs verksamhet liksom myndigheternas behandling och användning av uppgifter. Hänvisningar till relevant dataskyddslagstiftning har införts.

På samma sätt har förslaget förbättrats för att skapa bättre balans mellan de tillfrågade myndigheternas och de begärande myndigheternas intressen och ansvar. Utan att undergräva de begärande myndigheternas förmåga att inleda administrativa utredningar, har skyddet av de tillfrågade myndigheternas rättigheter förstärkts. Vidare införs en förenklad mekanism för medlemsstaternas hantering av utestående mervärdesskatteskyldigheter. Till följd av ärendets utveckling har föredraganden strukit bestämmelser om certifierade beskattningsbara personer.

Med hjälp av andra mindre ändringar har föredraganden strävat efter att ytterligare förenkla och förtydliga andan i förslaget.

ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Ändrat förslag till rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 904/2010 vad gäller åtgärder för att stärka det administrativa samarbetet på mervärdesskatteområdet

Referensnummer

COM(2017)0706 – C8-0441/2017 – COM(2017)0567 – C8-0362/2017 – 2017/0248(CNS)

Begäran om samråd med parlamentet

23.10.2017

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

ECON

26.10.2017

 

 

 

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

JURI

26.10.2017

 

 

 

Inget yttrande avges

       Beslut

JURI

20.11.2017

 

 

 

Föredragande

       Utnämning

Roberts Zīle

14.12.2017

 

 

 

Behandling i utskott

16.5.2018

18.6.2018

 

 

Antagande

19.6.2018

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

51

2

3

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Gerolf Annemans, Burkhard Balz, Hugues Bayet, Pervenche Berès, David Coburn, Thierry Cornillet, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Sven Giegold, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Barbara Kappel, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Werner Langen, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Alex Mayer, Bernard Monot, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Sirpa Pietikäinen, Anne Sander, Alfred Sant, Martin Schirdewan, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker, Marco Zanni

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Andrea Cozzolino, Ashley Fox, Doru-Claudian Frunzulică, Syed Kamall, Alain Lamassoure, Thomas Mann, Luigi Morgano, Michel Reimon, Joachim Starbatty

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Jens Gieseke, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Rupert Matthews

Ingivande

22.6.2018

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

51

+

ALDE

Thierry Cornillet, Petr Ježek, Caroline Nagtegaal, Ramon Tremosa i Balcells

ECR

Ashley Fox, Syed Kamall, Rupert Matthews, Stanisław Ożóg, Joachim Starbatty, Kay Swinburne

ENF

Barbara Kappel

GUE/NGL

Martin Schirdewan, Miguel Viegas

PPE

Burkhard Balz, Markus Ferber, Jens Gieseke, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Esther de Lange, Werner Langen, Ivana Maletić, Thomas Mann, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Anne Sander, Theodor Dumitru Stolojan

S&D

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Andrea Cozzolino, Jonás Fernández, Doru-Claudian Frunzulică, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Cătălin Sorin Ivan, Olle Ludvigsson, Alex Mayer, Luigi Morgano, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

VERTS/ALE

Sven Giegold, Philippe Lamberts, Michel Reimon, Ernest Urtasun

2

-

EFDD

David Coburn, Marco Valli

3

0

EFDD

Bernard Monot

ENF

Gerolf Annemans, Marco Zanni

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

Senaste uppdatering: 28 juni 2018
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy