Процедура : 2016/0361(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0216/2018

Внесени текстове :

A8-0216/2018

Разисквания :

PV 15/04/2019 - 17
CRE 15/04/2019 - 17

Гласувания :

PV 16/04/2019 - 8.13
CRE 16/04/2019 - 8.13

Приети текстове :

P8_TA(2019)0371

ДОКЛАД     ***I
PDF 832kWORD 83k
25.6.2018
PE 610.851v02-00 A8-0216/2018

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 806/2014 по отношение на капацитета за поемане на загуби и рекапитализация на кредитните институции и инвестиционните посредници

(COM(2016)0851 – C8‑0478/2016 – 2016/0361(COD))

Комисия по икономически и парични въпроси

Докладчик: Гунар Хьокмарк

ИЗМЕНЕНИЯ
ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ
 ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 806/2014 по отношение на капацитета за поемане на загуби и рекапитализация на кредитните институции и инвестиционните посредници

(COM(2016)0851 – C8‑0478/2016 – 2016/0361(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2016)0851),

–  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 114 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението до Парламента (C8‑0478/2016),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид член 59 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси (A8-0216/2018),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст или внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение    1

ИЗМЕНЕНИЯ, ВНЕСЕНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ(1)*

към предложението на Комисията

---------------------------------------------------------

2016/0361 (COD)

Предложение за

РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

за изменение на Регламент (ЕС) № 806/2014 по отношение на капацитета за поемане на загуби и рекапитализация на кредитните институции и инвестиционните посредници

(Текст от значение за ЕИО)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 114 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейската централна банка(2),

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет(3),

в съответствие с обикновената законодателна процедура,

като имат предвид, че:

(1)  Съветът за финансова стабилност (СФС) публикува „Договореностите относно общия капацитет за поемане на загуби (ОКПЗ)“ („стандарт за ОКПЗ“) на 9 ноември 2015 г., които бяха приети от Г-20 през ноември 2015 г. Стандартът за ОКПЗ изисква от глобалните системно значими банки (Г-СЗБ), наричани в законодателството на Съюза „глобални системно значими институции“ (Г-СЗИ), да разполагат с достатъчен минимален размер задължения с висок капацитет за поемане (споделяне) на загуби, за да се гарантира безпрепятствено и бързо поемане на загуби и рекапитализация при преструктуриране. В съобщението си от 24 ноември 2015 г.(4) Комисията пое ангажимент да изготви законодателно предложение до края на 2016 г., така че стандартът за ОКПЗ да може да бъде приложен в рамките на договорения на международно равнище краен срок през 2019 г.

(2)  Прилагането на стандарта за ОКПЗ в рамките на Съюза трябва да бъде съобразено със специфичното за институцията минимално изискване за собствен капитал и приемливи задължения (МИПЗ), приложимо за всички кредитни институции и инвестиционни посредници, както е определено в Директива 2014/59/ЕС на Европейския парламент и на Съвета(5). Тъй като целта на ОКПЗ и МИПЗ е една и съща, а именно да се гарантира достатъчен капацитет на институциите от Съюза за поемане на загуби и рекапитализация, двете изисквания следва да бъдат взаимно допълващи се елементи на една обща рамка. Практически хармонизираното минимално равнище на стандарта за ОКПЗ по отношение на Г-СЗИ („минималното изискване за целите на ОКПЗ“) следва да се въведе в законодателството на Съюза чрез изменения на Регламент (ЕС) № 575/2013(6), докато специфичното за институцията допълнително изискване по отношение на Г-СЗИ и специфичното изискване за институциите, които не са Г-СЗИ, представляващо минималното изискване за собствен капитал и приемливи задължения, следва да се въведе чрез целенасочени изменения на Директива 2014/59/ЕС и Регламент (ЕС) № 806/2014(7). Съответните разпоредби на настоящия регламент относно капацитета за поемане на загуби и рекапитализация на институциите следва да се прилагат по последователен начин успоредно с разпоредбите в посочените по-горе законодателни актове и в Директива 2013/36/ЕС(8).

(3)  Липсата на хармонизирани правила в държавите членки, участващи в Единния механизъм за преструктуриране (ЕМП), относно прилагането на стандарта за ОКПЗ би довела до допълнителни разходи и до правна несигурност и би затруднила прилагането на инструмента за споделяне на загуби от трансграничните институции. Липсата на хармонизирани правила на Съюза води и до нарушаване на конкуренцията на вътрешния пазар поради това, че разходите на институциите, свързани със спазването на съществуващите изисквания и стандарта за ОКПЗ, може да се различават значително в рамките на участващите държави членки. Следователно е необходимо тези пречки пред функционирането на вътрешния пазар да бъдат отстранени и да се предотврати нарушаването на конкуренцията, произтичащо от липсата на хармонизирани правила за прилагането на стандарта за ОКПЗ. Ето защо подходящото правно основание за настоящия регламент е член 114 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), тълкуван в съответствие със съдебната практика на Съда на Европейския съюз.

(4)  В съответствие със стандарта за ОКПЗ, Регламент (ЕС) № 806/2014 следва да продължи да включва както стратегията за преструктуриране с една входна точка, така и стратегията с множество входни точки. При стратегията с една входна точка се преструктурира само един субект от групата, обикновено предприятието майка, докато другите субекти от групата, обикновено оперативни дъщерни предприятия, не се преструктурират, но техните загуби и нуждите от рекапитализация се насочват към предприятието, което се преструктурира. При стратегията с множество входни точки може да се преструктурира повече от една група. За да се приложи ефективно желаната стратегия за преструктуриране, е необходимо да се определят субектите, които ще бъдат преструктурирани („субекти за преструктуриране“) и дъщерните предприятия, които принадлежат към тях („групи за преструктуриране“). Това е важно и за да се определи равнището, на което финансовите предприятия следва да прилагат правилата относно капацитета за покриване на загуби. Поради това е необходимо да се въведат понятията „субект за преструктуриране“ и „група за преструктуриране“, а Регламент (ЕС) № 806/2014 да се измени по отношение на планирането на преструктурирането на групи, за да се въведе изрично задължение за Единния съвет за преструктуриране („Съветът за преструктуриране“) да определи субектите и групите за преструктуриране в рамките на групата и да прецени последиците от всички планирани действия по преструктуриране в рамките на групата с оглед на нейното ефективно преструктуриране.

(5)  Съветът за преструктуриране следва да гарантира, че институциите разполагат с достатъчен капацитет за поемане на загуби и рекапитализация, за да се гарантира безпрепятствено и бързо поемане на загуби и рекапитализация при преструктуриране при минимално въздействие върху финансовата стабилност и данъкоплатците. Това следва да бъде постигнато чрез спазването от институциите на специфично за институцията минимално изискване за собствен капитал и приемливи задължения, както е предвидено в Регламент (ЕС) № 806/2014.

(6)  За да се приведат в съответствие знаменателите, измерващи капацитета за поемане на загуби и за рекапитализация на институциите, със знаменателите, предвидени в стандарта за ОКПЗ, МИПЗ следва да бъде изразено като процент от общия размер на рисковата експозиция и мярката за експозицията с оглед на отношението на ливъридж на съответната институция.

(7)  Критериите за приемливост на задълженията за целите на МИПЗ следва да бъдат максимално съобразени с установените в Регламент (ЕС) № 575/2013 по отношение на минималното изискване за целите на ОКПЗ в съответствие с допълнителните корекции и изисквания, въведени с настоящия регламент. По-специално, някои дългови инструменти с дериватни характеристики, като например някои структурирани облигации, следва да се считат за приемливи с оглед спазването на МИПЗ, доколкото са с фиксирана главница, платима на падежа, а с деривата е свързана допълнителна възвръщаемост, зависеща от референтния актив. Поради фиксирания размер на главницата тези инструменти следва да бъдат с изключително висок капацитет за покриване на загуби и да бъдат лесни за използване за целите на споделянето на загуби при преструктуриране.

(8)  Обхватът на задълженията, с които МИПЗ може да бъде спазено, по принцип включва всички задължения, произтичащи от вземания в резултат на необезпечени непривилегировани кредитори (задължения, които не са подчинен дълг), освен ако тези задължения не отговарят на специфични критерии за приемливост, определени в настоящия регламент. За да се подобри възможността за преструктуриране на институциите чрез ефективно използване на инструмента за споделяне на загуби, Съветът за преструктуриране следва да може да изисква специфичното за дружеството изискване да се спазва посредством подчинени задължения, по-специално когато има ясни индикации, че участващите в споделянето на загубите кредитори вероятно ще понесат загуби при преструктурирането, които ще надхвърлят потенциалните загуби при несъстоятелност. Изискването за спазване на МИПЗ посредством подчинени задължения следва да се налага само до степента, която е необходима, за да се избегне при преструктурирането кредиторите да понесат по-високи загуби, отколкото при несъстоятелност. Изискването за подчиненост на дълговите инструменти, отправено от Съвета за преструктуриране по отношение на МИПЗ, не следва да засяга възможността за частично спазване на минималното изискване за целите на ОКПЗ посредством дългови инструменти, които не са подчинен дълг, в съответствие с Регламент (ЕС) № 575/2013 и съобразно възможностите, предвидени в стандарта за ОКПЗ.

(9)  МИПЗ следва да даде възможност на институциите да поемат очакваните при преструктурирането загуби, а след преструктурирането да се рекапитализират. Въз основа на избраната от него стратегия за преструктуриране Съветът за преструктуриране следва надлежно да обоснове наложеното равнище на МИПЗ, по-специално по отношение на необходимостта и равнището на задължението, посочено в член 104а от Директива 2013/36/ЕС в размера на рекапитализацията. Това равнище следва да се състои от сбора на размера на очакваните при преструктурирането загуби, съответстващи на капиталовите изисквания на институцията, и размера на рекапитализацията, който позволява на институцията след преструктурирането да изпълни необходимите капиталови изисквания, за да има право да продължи да упражнява дейността си съгласно избраната стратегия за преструктуриране. МИПЗ следва да бъде изразено като процент от мярката за общата рискова експозиция и мярката за експозицията с оглед на отношението на ливъридж, а институциите следва да спазват равнищата, произтичащи и от двете мерки. Съветът за преструктуриране следва да може да адаптира размера на рекапитализацията в обосновани случаи, за да отрази по подходящ начин повишения риск, който засяга възможността за преструктуриране и произтича от бизнес модела на групата за преструктуриране, модела на финансиране и общия рисков профил, и поради това в такива ограничени случаи може да изиска размерът на рекапитализацията да бъде по-голям от посочения в член 12г, параграфи 3 и 4, първа алинея.

(10)  За да се подобри възможността за преструктуриране, Съветът за преструктуриране следва да може да налага специфично за институцията МИПЗ за Г-СЗИ в допълнение към минималното изискване за целите на ОКПЗ, определено в Регламент (ЕС) № 575/2013. Това специфично за институцията МИПЗ може да бъде налагано единствено когато минималното изискване за целите на ОКПЗ не е достатъчно за покриване на загубите и за рекапитализация на Г-СЗИ в рамките на избраната стратегия за преструктуриране.

(11)  Когато определя равнището на МИПЗ, Съветът за преструктуриране следва да има предвид какво е системното значение на институцията, както и потенциалните неблагоприятни последици от нейната несъстоятелност за финансовата стабилност. Той следва да вземе предвид и необходимостта от еднакви условия на конкуренция за Г-СЗИ и други институции със съпоставимо системно значение в участващите държави членки. Затова по отношение на институциите, които не са считани за Г-СЗИ, но системното им значение в участващите държави членки е съпоставимо със значението на Г-СЗИ, МИПЗ следва да не се отклонява прекомерно от равнището и структурата на МИПЗ, определено като цяло за Г-СЗИ.

(12)  Подобно на правомощията, предоставени на компетентните органи в Директива 2013/36/ЕС, на Съвета за преструктуриране следва да се даде възможност да налага на институциите по-високи равнища на МИПЗ, като в случай на неспазване се осигури по-гъвкав подход, по-специално посредством смекчаване на автоматичните ефекти от неспазването под формата на ограничения на максималните суми за разпределяне. Съветът за преструктуриране следва да може да предоставя насоки на институциите относно покриването на допълнителни суми за поемане на загуби при преструктуриране над равнището на капиталовите изисквания, предвидени в Регламент (ЕС) № 575/2013 и Директива 2013/36/ЕС, и/или осигуряването на достатъчно пазарно доверие в институцията след преструктурирането. За да се осигури съгласуваност с Директива 2013/36/ЕС, насоките за покриването на допълнителни загуби може да се предоставят само когато компетентните надзорни органи са поискали насоки относно капитала в съответствие с Директива 2013/36/ЕС и следва да не надвишават равнището, изискано в насоките. Що се отнася до размера на рекапитализацията, поисканото в насоките равнище с цел осигуряване на пазарно доверие следва да даде възможност на институцията да продължи да отговаря на условията за лицензиране в продължение на подходящ период от време, включително чрез възможността да покрие разходите, свързани с промяната на нейната дейност след преструктурирането. Буферът на пазарното доверие следва да не надхвърля комбинираното изискване за буфер съгласно Директива 2013/36/ЕС, освен ако не е необходимо по-високо равнище, с което да се гарантира, че след преструктурирането субектът продължава да отговаря на условията за неговото лицензиране в продължение на подходящ период от време. Когато субектът системно не разполага с допълнителния собствен капитал и приемливите задължения, очаквани съгласно предоставените насоки, Съветът за преструктуриране следва да може да изиска размерът на МИПЗ да се увеличи, за да покрие посочения в насоките размер. За да прецени дали е налице системно несъответствие с изискванията, Съветът за преструктуриране следва да вземе предвид докладите относно МИПЗ, които субектът е длъжен да представя съгласно Директива 2014/59/ЕС.

(13)  По отношение на институциите, считани за субекти за преструктуриране, в съответствие с Регламент (ЕС) № 575/2013 МИПЗ следва да се прилага единствено на консолидираното равнище на групата за преструктуриране. Това означава, че за да спазят МИПЗ, органите за преструктуриране следва да бъдат задължени да емитират приемливи инструменти и елементи в полза на външни кредитори като трети страни, които ще бъдат включени в споделянето на загуби, в случай че субектът бъде преструктуриран.

(14)  Институциите, които не са субекти за преструктуриране, следва да спазват специфичното за дружеството изискване на индивидуално равнище. Нуждите от покриване на загуби и рекапитализация на тези институции принципно следва да бъдат покрити от техните субекти за преструктуриране чрез придобиване на емитираните от институциите приемливи задължения и тяхното обезценяване или преобразуване в инструменти на собственост в момента, в който тези институции загубят икономическата си жизнеспособност. По отношение на институциите, които не са субекти за преструктуриране, МИПЗ принципно следва да се прилага успоредно и съгласувано с изискванията, приложими за субектите за преструктуриране. Това дава възможност на Съвета за преструктуриране да преструктурира дадена група, без да преструктурира някои от нейните дъщерни предприятия, като по този начин се избягва потенциалното отрицателно въздействие върху пазара. При съгласие от страна на Съвета за преструктуриране, емитирането на приемливите задължения в полза на субектите за преструктуриране следва да може да се замени с обезпечени гаранции между субекта за преструктуриране и дъщерните му предприятия, които могат да бъдат задействани в същите срокове, приложими при обезценяването или преобразуването на приемливите задължения. Обезпечението на гаранцията следва да бъде високоликвидно и с минимален кредитен и пазарен риск. Съветът за преструктуриране следва също така да може изцяло да отмени прилагането на МИПЗ за институциите, които не са субекти за преструктуриране, ако както субектът за преструктуриране, така и неговите дъщерни предприятия са установени в една и съща участваща държава членка.

(15)  Прилагането на МИПЗ към институции, които не са субекти за преструктуриране, следва да бъде в съответствие с избраната стратегия за преструктуриране. По-специално то следва да не променя отношението на собственост между институциите и тяхната група за преструктуриране след рекапитализацията на тези институции.

(16)  Неспазването на минималното изискване за целите на ОКПЗ и на МИПЗ следва надлежно да се отстранява и решава от компетентните органи, органите за преструктуриране и Съвета за преструктуриране. Тъй като неспазването на тези изисквания би могло да се превърне в пречка пред възможността за преструктуриране на институцията или на групата, съществуващата процедура за отстраняване на тези пречки следва да бъде съкратена, за да се даде възможност за своевременно решаване на случаите на неспазване на тези изисквания. Съветът за преструктуриране следва също така да може да изисква от институциите да променят матуритетния профил на приемливите инструменти и елементи, както и да изготвят и привеждат в действие планове за възстановяване на равнището на тези изисквания.

(17)  Настоящият регламент е в съответствие с основните права и спазва принципите, признати в Хартата, по-специално правото на собственост и свободата на стопанска инициатива, и трябва да се прилага в съответствие с тези права и принципи.

(18)  Тъй като целите на настоящия регламент, а именно въвеждането на единни правила за целите на рамката на Съюза за възстановяване и преструктуриране, не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от държавите членки и следователно поради обхвата на предвиденото действие могат да бъдат постигнати по-добре на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме настоящия регламент в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигането на тези цели.

(19)  За да се предвиди подходящ срок за прилагане на настоящия регламент, той следва да започне да се прилага [18 месеца след влизането си в сила].

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

1.  Изменения на Регламент (ЕС) № 806/2014 Член 3, параграф 1 се изменя, както следва:

а)  вмъкват се следните точки:

„24а) „субект за преструктуриране“ означава установен в Съюза субект, определен от Съвета за преструктуриране в съответствие с член 8 като субект, по отношение на който в плана за преструктуриране се предвиждат действия по преструктуриране;

24б)  „група за преструктуриране“ означава:

а) група от субекти, определени от Съвета за преструктуриране в съответствие с член 8, която се състои от субект за преструктуриране и неговите дъщерни предприятия, които не са:

i) субекти за преструктуриране сами по себе си;

ii) дъщерни предприятия на други субекти за преструктуриране; или

iii) субекти, установени в трета държава, които не са включени в групата за преструктуриране в съответствие с плана за преструктуриране, и техните дъщерни предприятия;

аа) кредитни институции, които са свързани с централен орган, централният орган и всяка институция под контрола на централния орган, когато поне един от тези субекти е субект за преструктуриране.“;

б)  в точка 49) изразът „приемливи задължения“ се заменя с израза „задължения с възможност за споделяне на загуби“;

в) вмъква се следната точка 49a):

„49a)  „приемливи задължения“ означава задължения с възможност за споделяне на загуби, които отговарят на условията по член 12в или член 12з, параграф 3, буква а).“.

2.  В член 7, параграф 3 буква г) се заменя със следното:

'г)  определянето на нивото на минималното изискване за собствен капитал и приемливи задължения в съответствие с членове 12—12к“.

3.  Член 8 се изменя, както следва:

а)  параграф 5 се заменя със следното:

'5.  В плана за преструктуриране се определят различни варианти за прилагане на инструментите за преструктуриране и упражняване на правомощията за преструктуриране, посочени в настоящия регламент, към субектите по параграф 1.“.

б)  в параграф 6 първата и втората алинея се заменят със следното:

„В плана за преструктуриране се предвиждат действията по преструктуриране, които Съветът за преструктуриране може да предприеме в случаите, в които субектът по параграф 1 отговаря на условията за преструктуриране.

Информацията, посочена в параграф 9, буква а), се предоставя на съответния субект.“.

в)  в параграф 9 буква п) се заменя със следното:

„п)  минималното изискване за собствен капитал и подчинени инструменти съгласно член 12в и когато е приложимо — краен срок за достигане на това равнище;“;

г)  параграф 10 се заменя със следното:

'10  Плановете за преструктуриране на група включват плана за преструктурирането на групата, посочен в параграф 1, под ръководството на предприятието майка от Съюза, установено в участваща държава членка, както и мерки за преструктурирането на:

а)  предприятието майка от Съюза;

б)  дъщерните предприятия, които са част от групата и са установени в Съюза;

в)  субектите по член 2, буква б); както и

г)  при спазване на член 33 — дъщерните предприятия, които са част от групата и са установени извън Съюза.

В съответствие с мерките, посочени в първа алинея, в плана за преструктуриране за всяка група се определя следното:

а)  субектите за преструктуриране;

б)  групите за преструктуриране.“;

д)  в параграф 11 букви а) и б) се заменят със следното:

„а)  се посочват планираните действия по преструктуриране, по отношение на субекта за преструктуриране при сценариите, предвидени в параграф 6, както и последствията от тези действия за другите субекти от групата, предприятието майка и дъщерните институции, посочени в параграф 1;

ал)   когато групата по параграф 1 се състои от повече от една група за преструктуриране, се определят действия по преструктуриране, предвидени по отношение на субектите за преструктуриране на всяка група за преструктуриране, както и последиците от тези действия за:

i) други субекти от групата, които принадлежат към същата група за преструктуриране;

ii) други групи за преструктуриране;

б)  се разглежда въпросът доколко инструментите и правомощията за преструктуриране могат да се прилагат по отношение установените в Съюза субекти за преструктуриране и да се упражняват по координиран начин, включително мерки за улесняване на придобиването от трето лице на групата като цяло или на отделни стопански дейности или дейности, извършвани от редица субекти от групата, или определени субекти от групата или групи за преструктуриране, и се набелязват възможните пречки пред координираното преструктуриране;“.

4.  Член 10 се изменя, както следва:

а)  параграф 4 се заменя със следното:

'4.  Счита се, че дадена група може да бъде преструктурирана, ако е осъществимо и реалистично Съветът за преструктуриране да може да прекрати дейността на субектите от групата чрез ликвидация при обичайно производство по несъстоятелност или да ги преструктурира, като приложи инструментите за преструктуриране и упражни правомощията за преструктуриране по отношение на субектите за преструктуриране, като се избягват във възможно най-голяма степен значителни неблагоприятни последици за финансовите системи, включително по-мащабна финансова нестабилност или събития, засягащи цялата система, в държавите членки, в които субектите от групата са установени, в други държави членки или в Съюза и с цел да се осигури непрекъснатост на критичните функции на тези субекти от групата, поради факта че те могат да бъдат лесно и своевременно обособени, или с други средства.

Съветът за преструктуриране своевременно уведомява ЕБО, когато счита, че дадена група не може да бъде преструктурирана.

Когато дадена група се състои от повече от една група за преструктуриране, Съветът за преструктуриране оценява възможността за преструктуриране на всяка група за преструктуриране в съответствие с настоящия член.

Оценката, посочена в първа алинея, се извършва в допълнение към оценката на възможността за преструктуриране на цялата група.“.

б)  в параграф 7 се добавя следната алинея:

„Когато пречките пред възможността за преструктуриране на субекта или на групата се дължат на някоя от ситуациите, посочени в член 141а, параграф 2 от Директива 2013/36/ЕС, Съветът за преструктуриране уведомява предприятието майка от Съюза за оценката на тези пречки.“

в)  в параграф 9 се добавя следната алинея:

„Когато пречките пред възможността за преструктуриране се дължат на някоя от ситуациите, посочени в член 141а, параграф 2 от Директива 2013/36/ЕС, предприятието майка от Съюза предлага на Съвета за преструктуриране възможни мерки за преодоляване или отстраняване на пречките, установени в съответствие с първата алинея, в срок от две седмици от датата на получаване на уведомлението по параграф 7.“

г)  В параграф 11 в букви и) и й) думите „член 12“ се заменят с думите „членове 12ж и 12з“.

д)  В параграф 11 се добавя следните букви:

„к)  да изискат от субекта да представи план за възстановяване спазването на разпоредбите на членове 12ж и 12з и на изискването, посочено в член 128, параграф 6 от Директива 2013/36/ЕС;

л)  да изискат от субекта да промени матуритетния профил на елементите, посочени в член 12в или в член 12з, параграф 3, букви а) и б), за да се гарантира непрекъснато спазване на разпоредбите на членове 12ж и 12з.“

5.  Член 12 от Регламент (ЕС) № 806/2014 се заменя със следните членове:

„Член 12Определяне на минималното изискване за собствен капитал и приемливи задължения

1.  Съветът за преструктуриране, след консултация с компетентните органи, включително ЕЦБ, определя минималното изискване за собствен капитал и приемливи задължения по членове 12а—12и, при спазване на правомощията за обезценяване и преобразуване, а субектите и групите по член 7, параграф 2 и — когато е приложимо, субектите и групите по член 7, параграф 4, буква б) и параграф 5, когато са изпълнени условията за прилагане на посочените параграфи, са задължени да изпълняват това изискване по всяко време.

2.  При изготвянето на плановете за преструктуриране в съответствие с член 9 националните органи за преструктуриране, след консултация с компетентните органи, определят минималното изискване за собствен капитал и приемливи задължения по членове 12а—12и, при спазване на правомощията за обезценяване и преобразуване, а субектите по член 7, параграф 3 са задължени да изпълняват това изискване по всяко време. Във връзка с това се прилага процедурата, установена в член 31.

3.  Съветът за преструктуриране взема решенията съгласно параграф 1 едновременно с разработването и поддържането на плановете за преструктуриране по член 8.

4.  Съветът за преструктуриране съобщава решението си на националните органи за преструктуриране. Националните органи за преструктуриране изпълняват указанията на Съвета за преструктуриране в съответствие с член 29. Съветът за преструктуриране изисква от националните органи за преструктуриране да проверяват и гарантират, че институциите и предприятията майки спазват минималното изискване за собствен капитал и приемливи задължения, предвидено в параграф 1 от настоящия член.

5.  Съветът за преструктуриране уведомява ЕЦБ и ЕБО за определеното от него минимално изискване за собствен капитал и приемливи задължения за всяка институция и предприятие майка съгласно параграф 1.

6.  За да се гарантира ефективно и последователно прилагане на настоящия член, Съветът за преструктуриране издава насоки и отправя указания до националните органи за преструктуриране във връзка с конкретни субекти или групи.

          Член 12a

Прилагане и изчисляване на минималното изискване за собствен капитал и приемливи задължения

1.  Съветът за преструктуриране и националните органи за преструктуриране гарантират, че субектите по член 12, параграфи 1 и 2 изпълняват по всяко време минималното изискване за собствен капитал и приемливи задължения в съответствие с членове 12а—12и.

2.  Изискването по параграф 1 се изчислява в съответствие с член 12г, параграф 3 или параграф 4, в зависимост от случая, като сума от собствения капитал и приемливите задължения и се изразява като процент от:

а)  общия размер на рисковата експозиция на съответния субект по параграф 1, изчислен в съответствие с член 92, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 575/2013; както и

б)  мярката за експозицията с оглед на отношението на ливъридж на съответния субект по параграф 1, изчислено в съответствие с член 429, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 575/2013.

2а.  Институциите и субектите, посочени в член 12, параграфи 1 и 2, може да отговорят на всяка част от изискването, посочено в параграф 1 от настоящия член, с базов собствен капитал от първи ред или допълнителни инструменти от първи или втори ред.

          Член 12б

Освобождаване от минималното изискване за собствен капитал и приемливи задължения

1.  Независимо от член 12а, Съветът за преструктуриране освобождава от изискването по член 12а, параграф 1 финансираните с покрити облигации ипотечни кредитни институции, които съгласно националното законодателство не могат да приемат депозити, когато са изпълнени всички изброени по-долу условия:

а)  дейността на тези институции ще бъде прекратена посредством ликвидация съгласно националните производства по несъстоятелност или друг вид процедури, прилагани в съответствие с членове 38, 40 или 42 от Директива 2014/59/ЕС, предвидени за тези институции; както и

б)  тези национални производства по несъстоятелност или друг вид процедури ще гарантират, че кредиторите на тези институции, включително притежателите на покрити облигации, когато е приложимо, ще понесат загуби по начин, който съответства на целите на преструктурирането.

2.  Институциите, освободени от изискването по член 12, параграф 1, не се включват в консолидацията, посочена в член 12ж, параграф 1.

Член 12в

Приемливи задължения за субектите за преструктуриране

1.  Приемливите задължения се включват в сумата на собствения капитал и приемливите задължения на субектите за преструктуриране само ако отговарят на условията, посочени в следните членове от Регламент (ЕС) № 575/2013:

а)  член 72a;

б)  член 72б, с изключение на параграф 2, буква г);

в)  член 72в.

1а.  Чрез дерогация от параграф 1 задълженията, емитирани преди [датата на влизане в сила на настоящия регламент за изменение], които не отговарят на условията, посочени в член 72б, параграф 2, букви ж)—о) от Регламент (ЕС) № 575/2013, може да бъдат включени в сумата на собствения капитал и приемливите задължения на субектите за преструктуриране, включени в МИПЗ.

2.  Чрез дерогация от член 72а, параграф 2, буква л) от Регламент (ЕС) № 575/2013, задълженията, произтичащи от дългови инструменти с дериватни характеристики, като например структурирани облигации, се включват в сумата на собствения капитал и приемливите задължения само ако са изпълнени всички изброени по-долу условия:

а)  част от размера на задължението, произтичащо от дълговия инструмент, е предварително известна към момента на емитиране, фиксирана е и не се влияе от дериватната характеристика;

б)  дълговият инструмент, включително неговата дериватна характеристика, не е предмет на споразумение за нетиране и оценката му не е предмет на разпоредбите на член 49, параграф 3;

ба)  субектът е предоставил на Съвета за преструктуриране убедителни доказателства, че инструментът може да поеме достатъчно загуби и да се използва за споделяне на загуби без ненужни усложнения, като се вземат предвид принципите на пруденциалната оценка, посочени в Директива 2014/59/ЕС и в Регламент (ЕС) № 575/2013.

Задълженията, посочени в първа алинея, се включват в сумата на собствения капитал и приемливите задължения само по отношение на частта, съответстваща на сумата, посочена в първа алинея, буква а).

3.  За да се гарантира, че субектът за преструктуриране може да бъде преструктуриран по начин, съобразен с целите на преструктурирането, Съветът за преструктуриране ▌по своя инициатива след консултация с националния орган за преструктуриране или по предложение на националния орган за преструктуриране и след консултация с компетентните органи извършва преценка и решава дали и до каква степен изискването по член 12ж е спазено от субектите за преструктуриране посредством инструменти, отговарящи на всички условия, посочени в член 72а от Регламент (ЕС) № 575/2013.

Решението на Съвета за преструктуриране по настоящия параграф съдържа обосновка. Тази обосновка се основава на следното:

а)  факта, че задълженията, които не са подчинен дълг, посочени в параграфи 1 и 2, имат същия приоритет в националното законодателство в областта на несъстоятелността, както някои задължения, които са изключени от обхвата на правомощията за обезценяване или преобразуване в съответствие с член 44, параграф 2 или член 44, параграф 3 от Директива 2014/59/ЕС;

б)  риска поради планираното прилагане на правомощията за обезценяване и преобразуване спрямо задължения, които не са подчинен дълг и които не са изключени от обхвата на правомощията за обезценяване или преобразуване в съответствие с член 44, параграф 2 или член 44, параграф 3 от Директива 2014/59/ЕС, кредиторите по вземанията, произтичащи от тези задължения, да понесат по-големи загуби, отколкото биха понесли при ликвидация съгласно обичайното производство по несъстоятелност;

Размерът на собствения капитал и приемливите задължения, които се изискват съгласно решение, взето в съответствие с настоящия параграф, който размер следва да бъде постигнат с инструменти, отговарящи на всички условия, посочени в член 72а от Регламент (ЕС) № 575/2013, не надвишава по-високата стойност от:

а)  съотношение от 18%, основано на риска, което представлява собствения капитал и приемливите задължения на институцията, изразени като процент от размера на общата рискова експозиция, изчислен в съответствие с член 92, параграфи 3 и 4 от посочения регламент;

б)  съотношение от 6,75%, неосновано на риска, което представлява собствените средства и приемливите задължения на институцията, изразени като процент от мярката за общата експозиция, посочена в член 429, параграф 4 от посочения регламент,

при спазване на разпоредбите на член 72б, параграфи 3 и 4 от Регламент (ЕС) № 575/2013 и преходните разпоредби, посочени в член 494 от посочения регламент.

При спазване на разпоредбите на трета алинея, размерът на собствения капитал и приемливите задължения, изисквани съгласно решение по посочения параграф, е достатъчен, за да се гарантира, че кредиторите, посочени във втора алинея, буква б), няма да понесат по-големи загуби, отколкото биха понесли при ликвидация съгласно обичайното производство по несъстоятелност.

Член 12г

Определяне на минималното изискване за собствен капитал и приемливи задължения

1.  Изискването по член 12а, параграф 1 се определя от Съвета за преструктуриране за всеки субект в сътрудничество с компетентните органи, включително ЕЦБ, въз основа на следните критерии:

а)  необходимостта да се гарантира, че субектът за преструктуриране може да бъде преструктуриран чрез използването на инструменти за преструктуриране, включително, когато е целесъобразно — чрез инструмента за споделяне на загуби, по начин, който отговаря на целите на преструктурирането;

б)  необходимостта да се гарантира, в съответните случаи, че субектът за преструктуриране и дъщерните му предприятия, които са институции, но не са субекти за преструктуриране, разполагат с достатъчно приемливи задължения, за да се гарантира, че ако за тях бъдат приложени съответно инструментът за споделяне на загуби или правомощията за обезценяване или преобразуване, загубите могат да бъдат поети, а капиталовите изисквания, или, според случая — отношението на ливъридж под формата на базов собствен капитал от първи ред на съответните субекти могат да бъдат възстановени до необходимото равнище, така че те да могат да продължат да отговарят на условията за лицензиране и да извършват дейностите, за които са били лицензирани съгласно Директива 2013/36/ЕС или съгласно Директива 2014/65/ЕС;

в)  необходимостта да се гарантира, че ако в плана за преструктуриране е предвидена възможност определени класове приемливи задължения да бъдат изключени от споделянето на загуби съгласно член 27, параграф 5 или да бъдат прехвърлени изцяло на приемател чрез частично прехвърляне, субектът за преструктуриране разполага с достатъчно други приемливи задължения, с които да се гарантира, че загубите могат да бъдат поети и че капиталовите изисквания или, според случая — отношението на ливъридж под формата на базов собствен капитал от първи ред на субекта за преструктуриране, могат да бъдат възстановени до необходимото равнище, така че субектът да може да продължи да отговаря на условията за лицензиране и да извършва дейностите, за които е бил лицензиран съгласно Директива 2013/36/ЕС или Директива 2014/65/ЕС;

г)  размера, стопанския модел, модела на финансиране и рисковия профил на субекта;

е)  степента, до която неизпълнението на задълженията от страна на съответния субект би имало неблагоприятен ефект върху финансовата стабилност, включително чрез разпространение на проблемите към други институции или субекти поради взаимосвързаността на субекта с други институции или субекти, или с останалата част от финансовата система.

Съветът за преструктуриране гарантира, че равнището на изискването по член 12а, параграф 1 е пропорционално на особеностите на стопанските модели и моделите на финансиране на субекта за преструктуриране, като се вземат предвид:

i)  преобладаването на депозити в структурата на финансиране;

ii)  липсата на опит в емитирането на дългови инструменти поради ограничения достъп до трансгранични капиталови пазари и капиталови пазари на едро;

iii)  фактът, че институцията ще разчита предимно на базов собствен капитал от първи ред и на капиталови инструменти, за да спази изискването по член 12а, параграф 1.

2.  В случаите, в които планът за преструктуриране предвижда, че е необходимо да се предприемат действия или да се упражнят правомощия за обезценяване или преобразуване, изискването по член 12а, параграф 1 е равно на размера, който е достатъчен, за да се гарантира, че:

а)  загубите, които може да се очаква предприятието да понесе, са изцяло поети („поемане на загуби“);

б)  субектът или неговите дъщерни предприятия, които са институции, но не са субекти за преструктуриране, са рекапитализирани до равнище, което им позволява да продължат да отговарят на условията за лицензиране и да извършват дейностите, за които са лицензирани съгласно Директива 2013/36/ЕС, Директива 2014/65/ЕС или равностоен законодателен акт („рекапитализация“);

В случаите, в които планът за преструктуриране предвижда, че дейността на субекта ще бъде прекратена чрез ликвидация съгласно обичайно производство по несъстоятелност, изискването по член 12а, параграф 1 за този субект не надвишава необходимия размер за покриване на загубите в съответствие с първа алинея, буква а).

2а.  Съветът за преструктуриране гарантира, че размерът на поемането на загуби, посочен в параграф 2, буква а), не се разглежда автоматично като по-голям от или равен на действителния размер на собствения капитал на дружеството.

3.  Без да се засяга последната алинея от настоящия параграф, по отношение на субектите за преструктуриране, за да се определи посоченият в параграф 2 размер, Съветът за преструктуриране изчислява по-голямата от следните стойности:

а)   сбора на:

i) размера на загубите, които може да се наложи да бъдат поети при преструктурирането, съответстващ на изискванията, посочени в член 92, параграф 1, букви а), б) и в) от Регламент (ЕС) № 575/2013 и член в 104а от Директива 2013/36/ЕС, за субекта за преструктуриране на консолидирано равнище на групата за преструктуриране;

ii) размера на рекапитализацията, която позволява на групата за преструктуриране, възникнала в резултат на преструктурирането, да възстанови спазването на изискването за съотношение на обща капиталова адекватност, посочено в член 92, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕС) № 575/2013, и изискването, посочено в член 104а от Директива 2013/36/ЕС, на консолидираното равнище на групата за преструктуриране след прилагането на предпочетеното действие за преструктуриране.

б)  сбора на:

i) размера на загубите, които трябва да бъдат поети при преструктурирането, съответстващ на изискването за съотношението на ливъридж на субекта, посочено в член 92, параграф 1, буква г)от Регламент (ЕС) № 575/2013 на консолидирано равнище на групата за преструктуриране; както и

ii) размера на рекапитализацията, която позволява на групата за преструктуриране, възникнала в резултат на преструктурирането, да възстанови спазването на изискването за съотношението на ливъридж, посочено в член 92, параграф 1, буква г) от Регламент (ЕС) № 575/2013 на консолидирано равнище на групата за преструктуриране след прилагането на предпочетеното действие за преструктуриране;

За целите на първа алинея, буква а), подточка ii) и буква б), подточка ii), размерът за рекапитализация се допълва и с всяка допълнителна сума, която Съветът за преструктуриране смята за необходима с оглед поддържането на достатъчна степен на доверие на пазара след преструктурирането, като се вземат предвид стопанският модел, моделът на финансиране и рисковият профил на субекта за преструктуриране.

Размерът на буфера, предвиден във втора алинея от настоящия параграф, не надхвърля размера на комбинираното изискване за буфер, посочено в член 128, параграф 6 от Директива 2013/36/ЕС, с изключение на изискването по буква а) от посочената разпоредба, освен ако не е необходимо по-високо равнище, за да се гарантира, че след преструктурирането субектът продължава да отговаря на условията за неговото лицензиране в продължение на подходящ период от време, който е не повече от една година.

За целите на член 12а, параграф 2, буква а) изискването по член 12а, параграф 1 се представя като размера, изчислен в съответствие с буква а), разделен на размера на общата рискова експозиция.

За целите на член 12а, параграф 2, буква б) изискването по член 12а, параграф 1 се представя като размера, изчислен в съответствие с буква б), разделен на мярката за експозицията с оглед на отношението на ливъридж.

Съветът за преструктуриране определя размера на рекапитализацията, посочен в предходните алинеи, в съответствие с действията по преструктуриране, предвидени в плана за преструктуриране, и може да адаптира размера на рекапитализацията, така че адекватно да бъдат отразени рисковете, които оказват влияние върху възможността за преструктуриране, произтичащи от бизнес модела на групата за преструктуриране, модела на финансиране и общия рисков профил.

3а.  Когато Съветът за преструктуриране прецени, че дадена институция, в случай че изпадне в несъстоятелност, ще бъде подложена на ликвидация или ще стане по друг начин предмет на производство по несъстоятелност, изискването, посочено в член 12а, параграф 1 от настоящия регламент, не надвишава изискванията, посочени в член 92, параграф 1, букви а), б) и в) от Регламент (ЕС) № 575/2013 и в член 104а от Директива 2013/36/ЕС.

4.  Без да се засяга последната алинея от настоящия параграф, по отношение на субектите, които не са субекти за преструктуриране, за да се определи посоченият в параграф 2 размер, Съветът за преструктуриране изчислява по-голямата от следните стойности:

а)  сбора на:

i) размера на загубите, които трябва да бъдат поети при преструктурирането, съответстващ на изискванията, посочени в член 92, параграф 1, букви а), б) и в) от Регламент (ЕС) № 575/2013 и член в 104а от Директива 2013/36/ЕС, за субекта, както и;

ii) размера на рекапитализацията, която позволява на субекта да възстанови спазването на изискването за съотношението на общата капиталова адекватност, посочено в член 92, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕС) № 575/2013 и да спази изискването, посочено в член 104а от Директива 2013/36/ЕС след упражняването на правомощията за обезценяване или преобразуване на съответните капиталови инструменти и приемливи задължения в съответствие с член 21;

б)  сбора на:

i) размера на загубите, които трябва да бъдат поети при преструктурирането, съответстващ на изискването за отношението на ливъридж на субекта, посочено в член 92, параграф 1, буква г) от Регламент (ЕС) № 575/2013; както и

ii) размера на рекапитализацията, която позволява на субекта да възстанови спазването на изискването за съотношението на ливъридж, посочено в член 92, параграф 1, буква г) от Регламент (ЕС) № 575/2013, след упражняване на правомощието за обезценяване или преобразуване на съответните капиталови инструменти и приемливи задължения в съответствие с член 21 от настоящия регламент.

За целите на първа алинея, буква а), подточка ii) и буква б), подточка ii), размерът за рекапитализация се допълва и с допълнителна сума, която Съветът за преструктуриране сметне за необходима с оглед на поддържането на достатъчна степен на доверие на пазара след преструктурирането, като се вземат предвид стопанският модел, моделът на финансиране и рисковият профил на субекта.

Размерът на буфера, посочен във втора алинея от настоящия параграф, не надхвърля размера на комбинираното изискване за буфер, посочено в член 128, параграф 6 от Директива 2013/36/ЕС, с изключение на изискването по буква а) от посочената разпоредба, освен ако не е необходимо по-високо равнище, за да се гарантира, че след преструктурирането субектът продължава да отговаря на условията за неговото лицензиране в продължение на подходящ период от време, който е не повече от една година.

За целите на член 12а, параграф 2, буква а) изискването по член 12а, параграф 1 се изразява като процент и се представя като размера, изчислен в съответствие с буква а), разделен на размера на общата рискова експозиция.

За целите на член 12а, параграф 2, буква б) изискването по член 12а, параграф 1 се изразява като процент и се представя като размера, изчислен в съответствие с буква б), разделен на мярката за експозицията с оглед на отношението на ливъридж.

Съветът за преструктуриране определя размера на рекапитализацията, посочен в настоящия параграф, в съответствие с действията по преструктуриране, предвидени в плана за преструктуриране, и може да адаптира размера на рекапитализацията, така че адекватно да бъдат отразени рисковете, които оказват влияние върху нуждите от рекапитализация, произтичащи от бизнес модела на групата за преструктуриране, модела на финансиране и общия рисков профил.

5.  Когато Съветът за преструктуриране очаква, че определени класове приемливи задължения могат да бъдат изключени от споделянето на загуби съгласно член 27, параграф 5 или могат да бъдат прехвърлени изцяло към приемател чрез частично прехвърляне, изискването по член 12а, параграф 1 не надвишава размера, достатъчен за:

а)  покриване на размера на изключените задължения, определен в съответствие с член 27, параграф 5;

б)  да се гарантира, че посочените в параграф 2 условия са изпълнени.

6.  В решението на Съвета за преструктуриране да наложи минимално изискване за собствен капитал и приемливи задължения съгласно настоящия член се посочват причините за това решение, включително пълна оценка на посочените в параграфи 2—5 елементи .

7.  За целите на параграфи 3 и 4 капиталовите изисквания се тълкуват в съответствие с начина, по който компетентният орган прилага преходните разпоредби в десета част, дял I, глави 1, 2 и 4 от Регламент (ЕС) № 575/2013 и разпоредбите в националното законодателство, с които се урежда упражняването на възможностите за действие, предоставени на компетентните органи в посочения регламент.

Член 12д

Определяне на изискването за субекти, които представляват Г-СЗИ

1.  Минималното изискване за собствен капитал и приемливи задължения към субект за преструктуриране, който е Г-СЗИ или е част от Г-СЗИ, се състои в следното:

а)  при спазване на разпоредбите на член 72б, параграфи 3 и 4 и на преходните разпоредби, посочени в член 494 от Регламент (ЕС) № 575/2013, по-високата измежду следните стойности:

i)  съотношение от 18%, основано на риска, което представлява собствения капитал и приемливите задължения на институцията, изразени като процент от размера на общата рискова експозиция, изчислен в съответствие с член 92, параграфи 3 и 4 от посочения регламент;

ii)  съотношение от 6,75%, неосновано на риска, което представлява собствените средства и приемливите задължения на институцията, изразени като процент от мярката за общата експозиция, посочена в член 429, параграф 4 от посочения регламент; както и

б)  всяко допълнително изискване за собствен капитал и приемливи задължения, определено от Съвета за преструктуриране конкретно за субекта в съответствие с параграф 2, което се покрива от задължения, отговарящи на условията по член 12в.

2.  Съветът за преструктуриране може да наложи допълнително изискване за собствен капитал и приемливи задължения по параграф 1, буква б) единствено:

а)  когато изискването, посочено в параграф 1, буква а), не е достатъчно, за да бъдат изпълнени условията, предвидени в член 12г; както и

б)  доколкото размерът на необходимия собствен капитал и приемливи задължения не надвишава необходимото равнище, за да се изпълнят условията по член 12г.

3.  Решението на Съвета за преструктуриране да наложи допълнително изискване за собствен капитал и приемливи задължения съгласно параграф 1, буква б) съдържа мотивите за това решение, включително цялостна оценка на елементите, посочени в параграф 2.

Член 12ж

Прилагане на минималното изискване за собствен капитал и приемливи задължения към субектите за преструктуриране

1.  Субектите за преструктуриране спазват изискванията, определени в членове 12г—2е, на консолидираното равнище на групата за преструктуриране.

2.  Изискването по член 12а, параграф 1 по отношение на субект за преструктуриране, установен в участваща държава членка, на консолидираното равнище на групата за преструктуриране се определя от Съвета за преструктуриране след консултация с органа за преструктуриране на ниво група и консолидиращия надзорник въз основа на изискванията по членове 12г—12е и в зависимост от това дали съгласно плана за преструктуриране дъщерните предприятия на групата от трети държави трябва да бъдат преструктурирани поотделно.

Член 12з

Прилагане на задължението към субекти, които не представляват подлежащи на преструктуриране субекти

1.  Институциите, които са дъщерни предприятия на субект за преструктуриране и не са субекти за преструктуриране, спазват изискванията, определени в членове 12г—12е на индивидуална основа.

Съветът за преструктуриране, след консултация с компетентните органи и с ЕЦБ, може да реши да приложи изискването, предвидено в настоящия член, към дружество по член 1, параграф 1, буква б), в) или г) от Директива 2014/59/ЕС, което е дъщерно предприятие на субект за преструктуриране и което не е субект за преструктуриране.

2.  Изискването по член 12а, параграф 1 за субектите, посочени в параграф 1, е предмет на следните условия:

а)  субектът за преструктуриране спазва консолидираното изискване, посочено в член 12ж;

б)  сборът от всички изисквания, приложими към дъщерните предприятия на групата за преструктуриране, се включват в консолидираното изискване по член 12ж, без да го надвишават, освен ако това не се дължи само на ефекта от консолидирането на равнището на групата за преструктуриране в съответствие с член 12ж, параграф 1.

в)  то отговаря на критериите за приемливост по параграф 3;

г)  то се определя на 75%—90% от изискванията, изчислени в съответствие с член 12а, параграф 1, и не може да надвишава участието на дъщерното предприятие в консолидираното изискване, посочено в член 12ж, параграф 1.

3.  Изискването по член 12а, параграф 1 се спазва посредством едно или повече от следните:

а)  задължения, които:

i) са емитирани в полза на субекта за преструктуриране и са закупени от него пряко или непряко, чрез други субекти в същата група за преструктуриране, които са закупили задълженията от субекта при условията на настоящия член или чрез съществуващ акционер, който не е част от същата група за преструктуриране, доколкото упражняването на правомощието за обезценяване или преобразуване, предвидено по член 21, не засяга контрола на дъщерното предприятие от страна на субекта за преструктуриране;

ii) отговарят на критериите за приемливост, посочени в член 72а от Регламент (ЕС) № 575/2013, с изключение критериите по член 72б, параграф 2, буква б) от Регламент (ЕС) № 575/2013;

iii) при обичайното производство по несъстоятелност са с по-нисък приоритет от задълженията, различни от приемливите задължения за целите на капиталовите изисквания, които са емитирани в полза на и са закупени от други субекти, различни от субекта за преструктуриране;

iv) подлежат на упражняването на правомощието за обезценяване или преобразуване по член 21, което е в съответствие със стратегията за преструктуриране на групата за преструктуриране, по-специално без да се засяга контролът на дъщерното предприятие от страна на субекта за преструктуриране.

б)  приемливи инструменти на собствения капитал, емитирани в полза на и закупени от субекти, различни от субекта за преструктуриране, когато упражняването на правомощието за обезценяване или преобразуване по член 21 не засяга контрола на дъщерното предприятие от страна на субекта за преструктуриране.

3а.  Чрез дерогация от параграф 3, буква а), подточка ii) от настоящия член задълженията, емитирани преди ... [датата на влизане в сила на настоящия регламент], които не отговарят на условията, посочени в член 72б, параграф 2, букви ж)—о) от Регламент (ЕС) № 575/2013, може да бъдат включени в сумата на собствения капитал и приемливите задължения.

3б.  Съветът за преструктуриране, в ролята си на орган за преструктуриране по отношение на субект от групата за преструктуриране, който не е субект за преструктуриране, разглежда възможността за, като впоследствие може частично или изцяло да отмени, прилагането на параграфи 1 – 5 по отношение на съответния субект, когато е изпълнено всяко от следните условия:

а) субектът за преструктуриране от групата за преструктуриране е централният орган на мрежа или кооперативна група;

б) субектът е кредитна институция, която е трайно свързана със съответния централен орган;

в) за членовете на мрежата се прилага правно обоснован вътрешен механизъм за солидарност.

Член 12и

Отмяна на минималното изискване за собствен капитал и приемливи задължения, приложимо за субекти, които не са субекти за преструктуриране

Съветът за преструктуриране може да освободи напълно от прилагането на член 12з дъщерното предприятие на субект за преструктуриране, установен в участваща държава членка, когато:

а)  а) както дъщерното предприятие, така и подлежащият на преструктуриране субект са разположени в участващи държави членки;

б)  субектът за преструктуриране спазва изискването, посочено в член 12ж;

в)  към съответния момент няма и не се очакват съществени практически или нормативни пречки за своевременното прехвърляне на собствения капитал или за изплащането на задължения от субекта за преструктуриране към дъщерното предприятие, по отношение на които е била направена констатацията по член 21, параграф 3, по-специално когато по отношение на субекта за преструктуриране е предприето действие за преструктуриране;

Член 12йНеспазване на изискването

1.  При неспазване на минималното изискване за собствен капитал и приемливи задължения от страна на даден субект Съветът за преструктуриране и другите съответни органи намират решение чрез поне едно от следните средства:

а)  правомощията за преодоляване или отстраняване на пречките пред възможността за преструктуриране в съответствие с член 10;

б)  мерките, посочени в член 104 от Директива 2013/36/ЕС.

в)  мерките за ранна намеса в съответствие с член 13;

г)  административните санкции и другите административни мерки в съответствие с членове 110 и 111 от Директива 2014/59/ЕС.“

1а.  Съветът за преструктуриране и другите органи за преструктуриране следят за всяко тримесечие изпълнението на минималното изискване за собствен капитал и приемливи задължения и уведомяват компетентния орган за всяко нарушение или друго имащо отношение събитие, което може да засегне изпълнението на изискването.

2.  Съветът за преструктуриране, органите за преструктуриране и компетентните органи на участващите държави членки се консултират помежду си при упражняването на съответните им правомощия, посочени в параграф 1, букви а) — г).“

2а.  Чрез дерогация от член 141а, параграф 1 от Директива 2013/36/ЕО дадена институция не се счита за неотговаряща на комбинираното изискване за буфер за целите на член 141 от посочената директива, когато тя отговаря на условията, посочени в член 141а, параграф 2, букви а) и б) от посочената директива, когато неизпълнението на това изискване се отнася само до минималното изискване за собствен капитал и приемливи задължения, посочено в членове 12г и 12д от настоящия регламент, и ако неизпълнението на това изискване не продължава повече от 12 месеца.

Член 12йа

Временни договорености и договорености за периода след преструктурирането

Чрез дерогация от член 12, параграф 1 Съветът за преструктуриране по целесъобразност определя подходящ преходен период, в който дадена институция или даден субект, посочен(а) в член 2, букви б) и в), да спази изискванията на член 12ж, 12з или 12и или изискване, което възниква в резултат от прилагането на член 12в, параграф 3. Крайният срок за спазване на изискванията по член 12ж или 12з или на изискване, което възниква в резултат от прилагането на член 12в, параграф 3, е 1 януари 2024 г.

Съветът за преструктуриране определя по целесъобразност междинно целево равнище за изискванията по членове 12ж, 12з или 12и или за изискване, което възниква в резултат от прилагането на член 12в, параграф 3. Институция или субект, посочени в член 2, буква б) или в), следва да спазва посоченото междинно целево равнище, считано към 1 януари 2022 г. Междинното целево равнище осигурява линейно натрупване на допустими задължения и собствен капитал за изпълнение на посоченото изискване.

6.  Член 16 се изменя, както следва:

а)  параграф 2 се заменя със следното:

Съветът за преструктуриране предприема действие по преструктуриране по отношение на предприятие майка по член 2, буква б), когато са изпълнени предвидените в член 18, параграф 1 условия.“;

б)   параграф 3 се заменя със следното:

'3. Независимо от факта, че предприятието майка не отговаря на условията по член 18, параграф 1, Съветът за преструктуриране може да вземе решение за предприемане на действие по преструктуриране по отношение на това предприятие майка, когато то представлява субект за преструктуриране и когато едно или повече негови дъщерни предприятия, които са институции, а не субекти за преструктуриране, отговарят на условията по член 18, параграф 1 и техните активи и задължения са такива, че тяхната несъстоятелност застрашава отделна институция или групата като цяло, и по отношение на това предприятие майка е необходимо действие по преструктуриране с цел преструктурирането на тези дъщерни предприятия, които са институции, или за преструктурирането на групата като цяло.“.

7.  В член 18, параграф 1, буква б) „съответните капиталови инструменти“ се заменя със „съответните капиталови инструменти и приемливи задължения“.

8.  В член 20, параграф 5 буква в) се заменя със следното:

„в)  когато се прилага правомощието за обезценяване или преобразуване на съответните капиталови инструменти и приемливи задължения в съответствие с член 21, параграф 7, да предостави данни за вземане на решението относно степента на обезсилване или разсейване на инструментите на собственост, както и степента на обезценяване или преобразуване на съответните капиталови инструменти и приемливи задължения;“.

9.  Член 21 се изменя, както следва:

а)  заглавието се заменя със следното:

„Обезценяване и преобразуване на капиталови инструменти и приемливи задължения“

б)  в първото изречение от параграф 1 „капиталови инструменти“ се заменя с „капиталови инструменти и приемливи задължения“;

в)  в параграф 1, буква б) „капиталови инструменти“ се заменя с „капиталови инструменти и приемливи задължения“;

г)  в параграф 3, буква б) „капиталови инструменти“ се заменя с „капиталови инструменти и приемливи задължения“;

д)  в параграф 8, втора алинея „капиталови инструменти“ се заменя с „капиталови инструменти и приемливи задължения“;

е)  параграф 7 се заменя със следното:

'7.  Ако е изпълнено едно или повече от условията по параграф 1, Съветът за преструктуриране, като действа в съответствие с предвидената в член 18 процедура, преценява дали правомощията за обезценяване или преобразуване на съответните капиталови инструменти и приемливи задължения трябва да бъдат упражнени самостоятелно или в съответствие с процедурата по член 18 — в комбинация с действие по преструктуриране.

Правомощието за обезценяване или преобразуване на приемливи задължения отделно от действията по преструктуриране може да се упражнява само във връзка с приемливи задължения, които отговарят на условията, посочени в член 12, параграф 3, буква а), с изключение на условието, свързано с остатъчния срок до падежа на задълженията.“

ж)  към параграф 10 се добавя следната буква:

'г)  главницата на посочените в параграф 7 приемливи задължения се обезценява или се преобразува в инструменти на базовия собствен капитал от първи ред, или и двете, до необходимата степен за постигане на посочените в член 14 цели на преструктурирането, или до капацитета на съответните капиталови инструменти, в зависимост от това кое от двете е по-малко.“

9а.  В член 27 се вмъква параграф 3a:

„3а.  Държавите членки забраняват на институциите или субектите по член 1, параграф 1, буква б), в) или г), да правят каквото и да било предложение, съобщение или представяне, според което дадено задължение, различно от изброените в параграф 2, букви а) – ж) от настоящия член, няма да подлежи на правомощия за обезценяване или преобразуване. Всяко нарушение на тази забрана подлежи на санкции в съответствие с глава VI.“

9б.  В член 38, параграф 2 се добавя следната буква ва):

ва) когато правят предложения, съобщения или представяния, според които задължение, различно от изброените в член 27, параграф 3, букви а)—ж), няма да подлежи на правомощия за обезценяване или преобразуване, с което се нарушават разпоредбите на параграф 3а от посочения член.“

Член 6Влизане в сила

1.  Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

2.  Настоящият регламент започва да се прилага 18 месеца след датата на влизане в сила.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на […] година.

За Европейския парламент  За Съвета

Председател  Председател

(1)

* Изменения: нов или изменен текст се обозначава с получер курсив; заличаванията се посочват със символа ▌.

(2)

ОВ C […], […], стр. […].

(3)

ОВ C […], […], стр. […].

(4)

  Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейската централна банка, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите „Към завършването на банковия съюз“, 24.11.2015 г., COM(2015) 587 final.

(5)

  Директива 2014/59/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. за създаване на рамка за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници (ОВ L 173, 12.6.2014 г., стр. 190).

(6)

  Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 година относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012, OB L 176, 27.6.2013 г., стр. 1.

(7)

  Регламент (ЕС) № 806/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 юли 2014 г. за установяването на еднообразни правила и еднообразна процедура за преструктурирането на кредитни институции и някои инвестиционни посредници в рамките на Единния механизъм за преструктуриране и Единния фонд за преструктуриране и за изменение на Регламент (ЕС) № 1093/2010, ОВ L 225, 30.7.2014 г., стр. 1).

(8)

  Директива 2013/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно достъпа до осъществяването на дейност от кредитните институции и относно пруденциалния надзор върху кредитните институции и инвестиционните посредници, за изменение на Директива 2002/87/ЕО и за отмяна на директиви 2006/48/ЕО и 2006/49/ЕО, ОВ L 176, 27.6.2013 г., стр. 338.


ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Капацитет за поемане на загуби и рекапитализация на кредитните институции и инвестиционните посредници

Позовавания

COM(2016)0851 – C8-0478/2016 – 2016/0361(COD)

Дата на представяне на ЕП

23.11.2016

 

 

 

Водеща комисия

Дата на обявяване в заседание

ECON

1.2.2017

 

 

 

Подпомагащи комисии

Дата на обявяване в заседание

JURI

1.2.2017

AFCO

1.2.2017

 

 

Недадени становища

Дата на решението

JURI

25.1.2017

AFCO

30.1.2017

 

 

Докладчик(ци)

Дата на назначаване

Gunnar Hökmark

24.11.2016

 

 

 

Разглеждане в комисия

28.2.2017

25.4.2017

3.5.2017

11.12.2017

 

22.2.2018

 

 

 

Дата на приемане

19.6.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

38

8

11

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Gerolf Annemans, Burkhard Balz, Hugues Bayet, Pervenche Berès, David Coburn, Thierry Cornillet, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Sven Giegold, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Cătălin Sorin Ivan, Barbara Kappel, Wolf Klinz, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Werner Langen, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Marisa Matias, Gabriel Mato, Alex Mayer, Bernard Monot, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Sirpa Pietikäinen, Anne Sander, Alfred Sant, Martin Schirdewan, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker, Marco Zanni

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Andrea Cozzolino, Ashley Fox, Doru-Claudian Frunzulică, Syed Kamall, Alain Lamassoure, Thomas Mann, Luigi Morgano, Michel Reimon, Joachim Starbatty

Заместник(ци) (чл. 187, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Christofer Fjellner, Petr Ježek, Wolf Klinz, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz

Дата на внасяне

25.6.2018


ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

38

+

ALDE

Thierry Cornillet, Petr Ježek, Wolf Klinz, Ramon Tremosa i Balcells

ENF

Barbara Kappel

PPE

Burkhard Balz, Markus Ferber, Christofer Fjellner, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Esther de Lange, Werner Langen, Ivana Maletić, Thomas Mann, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Anne Sander, Theodor Dumitru Stolojan

S&D

Pervenche Berès, Andrea Cozzolino, Jonás Fernández, Doru-Claudian Frunzulică, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Cătălin Sorin Ivan, Olle Ludvigsson, Alex Mayer, Luigi Morgano, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

8

-

EFDD

David Coburn, Bernard Monot, Marco Valli

ENF

Gerolf Annemans, Marco Zanni

GUE/NGL

Marisa Matias, Martin Schirdewan, Miguel Viegas

11

0

ALDE

Caroline Nagtegaal

ECR

Ashley Fox, Syed Kamall, Stanisław Ożóg, Joachim Starbatty, Kay Swinburne

S&D

Hugues Bayet

VERTS/ALE

Sven Giegold, Philippe Lamberts, Michel Reimon, Ernest Urtasun

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

Последно осъвременяване: 10 юли 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност