Διαδικασία : 2016/0361(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0216/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0216/2018

Συζήτηση :

PV 15/04/2019 - 17
CRE 15/04/2019 - 17

Ψηφοφορία :

PV 16/04/2019 - 8.13
CRE 16/04/2019 - 8.13

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0371

ΕΚΘΕΣΗ     ***I
PDF 828kWORD 108k
25.6.2018
PE 610.851v02-00 A8-0216/2018

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 806/2014 όσον αφορά την ικανότητα απορρόφησης ζημιών και ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυμάτων και των επιχειρήσεων επενδύσεων

(COM(2016)0851 – C8-0478/2016 – 2016/0361(COD))

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

Εισηγητής: Gunnar Hökmark

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 806/2014 όσον αφορά την ικανότητα απορρόφησης ζημιών και ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυμάτων και των επιχειρήσεων επενδύσεων

(COM(2016)0851 – C8-0478/2016 – 2016/0361(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2016)0851),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 114 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0478/2016),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (A8-0216/2018),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία    1

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ(1)*

στην πρόταση της Επιτροπής

---------------------------------------------------------

2016/0361 (COD)

Πρόταση

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 806/2014 όσον αφορά την ικανότητα απορρόφησης ζημιών και ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυμάτων και των επιχειρήσεων επενδύσεων

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 114,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας(2),

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής(3),

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)  Το Συμβούλιο χρηματοπιστωτικής σταθερότητας (ΣΧΣ) δημοσίευσε το έγγραφο με τους όρους λειτουργίας (Term sheet) της συνολικής ικανότητας απορρόφησης ζημιών (TLAC) (πρότυπο «TLAC») στις 9 Νοεμβρίου 2015, το οποίο εγκρίθηκε από την G-20 τον Νοέμβριο του 2015. Το πρότυπο TLAC απαιτεί οι παγκόσμια συστημικώς σημαντικές τράπεζες (G-SIBs), οι οποίες στο ενωσιακό πλαίσιο αναφέρονται ως παγκόσμια συστημικώς σημαντικά ιδρύματα (G-SII), να διατηρούν μια επαρκή ελάχιστη ποσότητα (δυνάμενων να χρησιμοποιηθούν για διάσωση με ίδια μέσα) υποχρεώσεων με υψηλή ικανότητα απορρόφησης ζημιών προκειμένου να διασφαλίζεται η ομαλή και ταχεία απορρόφηση των ζημιών και η ανακεφαλαιοποίηση κατά την εξυγίανση. Στην ανακοίνωσή της, της 24ης Νοεμβρίου 2015(4), η Επιτροπή δεσμεύτηκε να υποβάλει νομοθετική πρόταση έως το τέλος του 2016 η οποία θα επέτρεπε την εφαρμογή του προτύπου TLAC μέχρι τη διεθνώς συμφωνηθείσα προθεσμία του 2019.

(2)  Η εφαρμογή του προτύπου TLAC στην Ένωση πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις υφιστάμενες ειδικές για κάθε ίδρυμα ελάχιστες απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων («MREL») που ισχύουν για όλα τα πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις επενδύσεων της Ένωσης, όπως ορίζονται στην οδηγία 2014/59/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(5). Καθώς η TLAC και οι MREL επιδιώκουν τον ίδιο στόχο της εξασφάλισης ότι τα ιδρύματα της Ένωσης έχουν επαρκή ικανότητα απορρόφησης ζημιών και ανακεφαλαιοποίησης, οι δύο απαιτήσεις θα πρέπει να αποτελούν συμπληρωματικά στοιχεία ενός κοινού πλαισίου. Από λειτουργικής πλευράς, το εναρμονισμένο ελάχιστο πρότυπο TLAC των G-SII («ελάχιστη απαίτηση TLAC») θα πρέπει να εισαχθεί στη νομοθεσία της Ένωσης μέσω τροποποιήσεων του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013(6), ενώ η ειδική προσαύξηση ανά ίδρυμα για τα G-SII και η ειδική απαίτηση ανά ίδρυμα για τα μη G-SII, η οποία αναφέρεται ως ελάχιστη απαίτηση για ίδια κεφάλαια και επιλέξιμες υποχρεώσεις, θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με στοχοθετημένες τροποποιήσεις της οδηγίας 2014/59/ΕΕ και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 806/2014(7). Οι σχετικές διατάξεις του παρόντος κανονισμού όσον αφορά την ικανότητα απορρόφησης ζημιών και ανακεφαλαιοποίησης των ιδρυμάτων θα πρέπει να εφαρμόζονται με συνεκτικό τρόπο μαζί με τις διατάξεις των ανωτέρω νομοθετικών πράξεων και της οδηγίας 2013/36/ΕΕ(8).

(3)  Η απουσία εναρμονισμένων κανόνων στα κράτη μέλη που συμμετέχουν στον Ενιαίο Μηχανισμό Εξυγίανσης (SRM) όσον αφορά την εφαρμογή του προτύπου TLAC θα δημιουργήσει πρόσθετες δαπάνες και ανασφάλεια δικαίου ▌και θα καταστήσει πιο δύσκολη την εφαρμογή του εργαλείου διάσωσης για τα διασυνοριακά ιδρύματα. Αυτή η απουσία εναρμονισμένων κανόνων της Ένωσης οδηγεί επίσης σε στρεβλώσεις του ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά, δεδομένου ότι οι δαπάνες των ιδρυμάτων για τη συμμόρφωση με τις ισχύουσες απαιτήσεις και το πρότυπο TLAC μπορεί να διαφέρουν σημαντικά μεταξύ των συμμετεχόντων κρατών μελών. Συνεπώς, είναι απαραίτητο να αρθούν τα εμπόδια στη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και να αποφεύγονται οι στρεβλώσεις του ανταγωνισμού που απορρέουν από την έλλειψη εναρμονισμένων κανόνων όσον αφορά την εφαρμογή του προτύπου TLAC. Κατά συνέπεια, το άρθρο 114 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), όπως ερμηνεύεται σύμφωνα με τη νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποτελεί την κατάλληλη νομική βάση για τον παρόντα κανονισμό.

(4)  Σύμφωνα με το πρότυπο TLAC, ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 806/2014 θα πρέπει να συνεχίσει να αναγνωρίζει τη στρατηγική εξυγίανσης μοναδικού σημείου έναρξης (SPE), καθώς και πολλαπλών σημείων έναρξης (MPE). Στο πλαίσιο της στρατηγικής SPE, μόνο μία οντότητα του ομίλου, συνήθως η μητρική, εξυγιαίνεται, ενώ οι άλλες οντότητες του ομίλου, συνήθως οι λειτουργικές θυγατρικές, δεν εξυγιαίνονται, αλλά ανάγουν τις απώλειες τους και τις ανάγκες τους για ανακεφαλαιοποίηση στην προς εξυγίανση οντότητα. Σύμφωνα με τη στρατηγική πολλαπλών σημείων εισόδου, μπορούν να εξυγιανθούν περισσότερες από μία οντότητες του ομίλου. Ο σαφής προσδιορισμός των προς εξυγίανση οντοτήτων («οντότητες εξυγίανσης») και των θυγατρικών που ανήκουν σε αυτές («όμιλοι εξυγίανσης») είναι απαραίτητος για την αποτελεσματική εφαρμογή της επιθυμητής στρατηγικής εξυγίανσης. Ο προσδιορισμός αυτός αφορά επίσης και τον καθορισμό του επιπέδου εφαρμογής των κανόνων περί ικανότητας απορρόφησης ζημιών και ανακεφαλαιοποίησης τους οποίους θα πρέπει να εφαρμόζουν οι χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις. Συνεπώς, είναι αναγκαίο να θεσπιστούν οι έννοιες της «οντότητας εξυγίανσης» και του «ομίλου εξυγίανσης» και να τροποποιηθεί αναλόγως ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 806/2014, αναφορικά με το σχέδιο εξυγίανσης του ομίλου ώστε να απαιτείται ρητά από το Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης («το Συμβούλιο Εξυγίανσης») να αναγνωρίζει τις οντότητες εξυγίανσης και τους ομίλους εξυγίανσης και να εξετάζει τις επιπτώσεις κάθε προγραμματισμένης δράσης εξυγίανσης εντός του ομίλου ώστε να εξασφαλίζεται η αποτελεσματική εξυγίανσή του.

(5)  Το Συμβούλιο Εξυγίανσης θα πρέπει να διασφαλίζει ότι τα ιδρύματα διαθέτουν επαρκή ικανότητα απορρόφησης ζημιών και ανακεφαλαιοποίησης, προκειμένου να διασφαλίζεται η ομαλή και ταχεία απορρόφηση των ζημιών και η ανακεφαλαιοποίηση με ελάχιστο αντίκτυπο στη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και στους φορολογουμένους. Αυτό θα πρέπει να επιτυγχάνεται με τη συμμόρφωση των ιδρυμάτων σε μια ελάχιστη απαίτηση ανά ίδρυμα για ίδια κεφάλαια και επιλέξιμες υποχρεώσεις, όπως προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 806/2014.

(6)  Προκειμένου να εναρμονίζονται οι παρονομαστές που μετρούν την ικανότητα των ιδρυμάτων για απορρόφηση ζημιών και ανακεφαλαιοποίηση με εκείνους που παρέχονται στο πρότυπο TLAC, οι MREL θα πρέπει να εκφράζονται ως ποσοστό του συνολικού ποσού έκθεσης σε κίνδυνο και του μέτρου ανοίγματος του δείκτη μόχλευσης του σχετικού θεσμικού οργάνου.

(7)  Τα κριτήρια επιλεξιμότητας για τις υποχρεώσεις των MREL θα πρέπει να ευθυγραμμίζονται αυστηρά με αυτά που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 575/2013 όσον αφορά την ελάχιστη απαίτηση TLAC, σύμφωνα με τις πρόσθετες προσαρμογές και τις απαιτήσεις που θεσπίζονται στον παρόντα κανονισμό. Ειδικότερα, ορισμένοι χρεωστικοί τίτλοι με ενσωματωμένο παράγωγο στοιχείο, όπως ορισμένα δομημένα αξιόγραφα, θα πρέπει να είναι επιλέξιμοι για τις MREL στον βαθμό που διαθέτουν προκαθορισμένο ποσό κεφαλαίου πληρωτέο κατά τη λήξη, ενώ μόνο μια συμπληρωματική επιστροφή συνδέεται με ένα παράγωγο και εξαρτάται από την απόδοση του περιουσιακού στοιχείου αναφοράς. Με βάση το προκαθορισμένο ποσό κεφαλαίου τους, τα εν λόγω μέσα θα πρέπει να παρουσιάζουν υψηλό βαθμό απορρόφησης ζημιών και να προσφέρονται εύκολα για διάσωση με ίδια μέσα κατά την εξυγίανση.

(8)  Το φάσμα των υποχρεώσεων (στοιχείων παθητικού) για την κάλυψη των MREL περιλαμβάνει, καταρχήν, όλες τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από μη ασφαλισμένους μη προτιμώμενους πιστωτές (υποχρεώσεις μη μειωμένης εξασφάλισης), εκτός εάν δεν πληρούν τα ειδικά κριτήρια επιλεξιμότητας που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό. Προκειμένου να ενισχυθεί η δυνατότητα εξυγίανσης των ιδρυμάτων μέσω αποτελεσματικής χρήσης του εργαλείου διάσωσης με ίδια μέσα, το Συμβούλιο Εξυγίανσης θα πρέπει να είναι σε θέση να επιβάλλει την ικανοποίηση της ειδικής απαίτησης ανά επιχείρηση με τις υποχρεώσεις μειωμένης εξασφάλισης, ιδίως όταν υπάρχουν σαφείς ενδείξεις ότι οι πιστωτές σε περίπτωση διάσωσης με ίδια μέσα ενδέχεται να υποστούν ζημίες κατά την εξυγίανση που θα υπερβαίνουν τις πιθανές τους απώλειες σε περίπτωση αφερεγγυότητας. Η απαίτηση για την ικανοποίηση των MREL με υποχρεώσεις μειωμένης εξασφάλισης θα πρέπει να επιβάλλεται μόνο στον βαθμό που απαιτείται προκειμένου να αποφεύγεται το ενδεχόμενο οι ζημίες των πιστωτών σε εξυγίανση να υπερβαίνουν τις ζημίες που θα έπρεπε διαφορετικά να επωμιστούν σε καθεστώς αφερεγγυότητας. Κάθε υπόταξη χρεωστικών τίτλων που ζητά το Συμβούλιο Εξυγίανσης όσον αφορά τις MREL, δεν θα πρέπει να θίγει τη δυνατότητα να πληρούται εν μέρει η ελάχιστη απαίτηση TLAC με χρεωστικούς τίτλους μη μειωμένης εξασφάλισης, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 575/2013, όπως προβλέπεται στο πρότυπο TLAC.

(9)  Οι MREL θα πρέπει να επιτρέπουν την απορρόφηση από τα ιδρύματα των ζημιών που αναμένονται κατά την εξυγίανση, και την ανακεφαλαιοποίηση του ιδρύματος μετά την εξυγίανση. Το Συμβούλιο Εξυγίανσης θα πρέπει, με βάση τη στρατηγική εξυγίανσης που επιλέγει το ίδιο, να αιτιολογεί δεόντως το επιβαλλόμενο επίπεδο των MREL, ιδίως όσον αφορά την ανάγκη και το ύψος της απαίτησης που αναφέρεται στο άρθρο 104α της οδηγίας 2013/36/ΕΕ σχετικά με το ποσό της ανακεφαλαιοποίησης. Έτσι, το επίπεδο αυτό θα πρέπει να απαρτίζεται από το άθροισμα του ποσού των ζημιών που αναμένονται κατά την εξυγίανση και που αντιστοιχεί στις απαιτήσεις ίδιων κεφαλαίων των ιδρυμάτων και στο ποσό της ανακεφαλαιοποίησης που επιτρέπει στο ίδρυμα μετά την εξυγίανση να πληροί τις απαιτήσεις ίδιων κεφαλαίων που είναι απαραίτητες για να λάβει άδεια ώστε να ασκεί τις δραστηριότητές του στο πλαίσιο της στρατηγικής που επελέγη. Οι MREL θα πρέπει να εκφράζονται ως ποσοστό του συνολικού ποσού ανοίγματος σε κίνδυνο και των μέτρων του δείκτη μόχλευσης και τα ιδρύματα θα πρέπει ταυτόχρονα να ικανοποιούν το επίπεδο που προκύπτει από τις δύο μετρήσεις. Το Συμβούλιο Εξυγίανσης θα πρέπει να είναι σε θέση να προσαρμόζει το ύψος της ανακεφαλαιοποίησης σε περιπτώσεις δεόντως αιτιολογημένες ώστε να ανταποκρίνεται επαρκώς και σε αυξημένους κινδύνους που επηρεάζουν τη δυνατότητα εξυγίανσης, οι οποίοι απορρέουν από το επιχειρηματικό μοντέλο, το χρηματοδοτικό προφίλ και το γενικότερο προφίλ κινδύνου του ομίλου εξυγίανσης και, ως εκ τούτου, σε τέτοιες περιορισμένες περιπτώσεις, να απαιτεί να υπερκαλύπτεται το ύψος της ανακεφαλαιοποίησης που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 12δ παράγραφοι 3 και 4.

(10)  Προκειμένου να ενισχύσει τη δυνατότητα εξυγίανσής τους, το Συμβούλιο Εξυγίανσης θα πρέπει να είναι σε θέση να επιβάλλει στα G-SII ειδικές MREL ανά ίδρυμα, επιπλέον της ελάχιστης απαίτησης TLAC που προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 575/2013. Οι εν λόγω ειδικές MREL ανά ίδρυμα θα επιβάλλονται μόνο όταν η ελάχιστη απαίτηση TLAC δεν επαρκεί για την απορρόφηση ζημιών και την ανακεφαλαιοποίηση του G-SII σύμφωνα με την επιλεγείσα στρατηγική εξυγίανσης.

(11)  Κατά τον καθορισμό του επιπέδου των MREL, το Συμβούλιο Εξυγίανσης θα πρέπει να εξετάζει τον βαθμό συστημικής σημασίας του ιδρύματος και τις δυνητικές αρνητικές επιπτώσεις της αστοχίας του στη χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Το Συμβούλιο Εξυγίανσης θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη την ανάγκη για ίσους όρους ανταγωνισμού μεταξύ των G-SII και άλλων ομοειδών ιδρυμάτων με συστημική σημασία ανάμεσα στα κράτη μέλη που συμμετέχουν. Κατά συνέπεια οι MREL των ιδρυμάτων που δεν χαρακτηρίζονται ως G-SII αλλά η συστημική σημασία των οποίων μεταξύ των κρατών μελών που συμμετέχουν είναι συγκρίσιμη με τη συστημική σημασία των G-SII, δεν θα πρέπει να αποκλίνει δυσανάλογα από το επίπεδο και τη σύνθεση των MREL που κατά κανόνα καθορίζονται για τα G-SII.

(12)  Ομοίως με τις αρμοδιότητες που ανατίθενται στις αρμόδιες αρχές από την οδηγία 2013/36/ΕΕ, το Συμβούλιο Εξυγίανσης θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να επιβάλλει υψηλότερα επίπεδα MREL, ενώ παράλληλα αντιμετωπίζει με πιο ευέλικτο τρόπο τυχόν παραβάσεις των εν λόγω επίπεδων, ιδίως περιορίζοντας τις αυτόματες συνέπειες των εν λόγω παραβάσεων υπό τη μορφή περιορισμών των μέγιστων διανεμητέων ποσών («MDA»). Το Συμβούλιο Εξυγίανσης θα πρέπει να είναι σε θέση να παρέχει καθοδήγηση στα ιδρύματα όσον αφορά την κάλυψη πρόσθετων ποσών για την αντιμετώπιση ζημιών κατά την εξυγίανση, τα οποία υπερβαίνουν το επίπεδο των απαιτήσεων ίδιων κεφαλαίων όπως αυτές προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 575/2013 και στην οδηγία 2013/36/ΕΕ, ή/και να εξασφαλίζει την επαρκή εμπιστοσύνη της αγοράς ως προς το ίδρυμα μετά την εξυγίανση. Προκειμένου να εξασφαλίζεται συμμόρφωση με την οδηγία 2013/36/ΕΕ, θα παρέχεται καθοδήγηση για την κάλυψη πρόσθετων ζημιών μόνο όταν η «κεφαλαιακή καθοδήγηση» έχει ζητηθεί από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές σύμφωνα με την οδηγία 2013/36/ΕΕ και δεν υπερβαίνει το απαιτούμενο επίπεδο στην εν λόγω καθοδήγηση. Για το ύψος της ανακεφαλαιοποίησης, το επίπεδο που ζητείται στην καθοδήγηση ώστε να εξασφαλίζεται η εμπιστοσύνη της αγοράς θα πρέπει να επιτρέπει στο ίδρυμα να εξακολουθεί να πληροί τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση άδειας για επαρκές χρονικό διάστημα, επιτρέποντας στο ίδρυμα να καλύπτει τις δαπάνες που συνδέονται με την αναδιάρθρωση των δραστηριοτήτων του μετά την εξυγίανση. Το απόθεμα ασφαλείας της εμπιστοσύνης της αγοράς δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τη συνδυασμένη απαίτηση κεφαλαιακού αποθέματος ασφαλείας δυνάμει της οδηγίας 2013/36/ΕΕ, εκτός εάν ένα υψηλότερο επίπεδο είναι αναγκαίο ώστε να διασφαλίζεται ότι, κατόπιν επέλευσης της εξυγίανσης, η οντότητα εξακολουθεί να πληροί για επαρκές χρονικό διάστημα τις προϋποθέσεις χορήγησης άδειας. Όταν μια οντότητα δεν κατορθώνει, κατ’ εξακολούθηση, να διαθέτει πρόσθετα ίδια κεφάλαια και επιλέξιμες υποχρεώσεις, όπως αναμένεται σύμφωνα με την καθοδήγηση, το Συμβούλιο Εξυγίανσης θα πρέπει να είναι σε θέση να απαιτεί την αύξηση του ύψους των MREL ώστε να καλύπτεται το ύψος της καθοδήγησης. Για τους σκοπούς της εκτίμησης σχετικά με το εάν υπάρχει κατ’ εξακολούθηση παράλειψη, το Συμβούλιο Εξυγίανσης θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις εκθέσεις της οντότητας σχετικά με τις MREL, όπως απαιτείται από την οδηγία 2014/59/ΕΕ.

(13)  Σύμφωνα με τον κανονισμό αριθ. 575/2013, τα ιδρύματα που πληρούν τις προϋποθέσεις για οντότητες εξυγίανσης, θα πρέπει να υπόκεινται στις MREL μόνο σε επίπεδο εξυγίανσης ενοποιημένου ομίλου. Αυτό σημαίνει ότι οι οντότητες εξυγίανσης υποχρεούνται σε έκδοση επιλέξιμων (χρέος) μέσων και στοιχείων για την κάλυψη των MREL σε εξωτερικούς τρίτους πιστωτές που θα αποτελέσουν αντικείμενο διάσωσης με ίδια μέσα σε περίπτωση που η οντότητα εξυγίανσης εισαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης.

(14)  Τα ιδρύματα που δεν αποτελούν οντότητες εξυγίανσης θα πρέπει να συμμορφώνονται με την ειδική ανά εταιρεία απαίτηση σε ατομικό επίπεδο. Οι ανάγκες για απορρόφηση ζημιών και ανακεφαλαιοποίηση των εν λόγω ιδρυμάτων θα πρέπει κατά κανόνα να παρέχονται από τους αντίστοιχους φορείς εξυγίανσης μέσω της απόκτησης από οντότητες εξυγίανσης επιλέξιμων υποχρεώσεων τις οποίες εκδίδουν αυτά τα ιδρύματα, και της απομείωσης ή μετατροπής τους σε τίτλους ιδιοκτησίας όταν τα εν λόγω ιδρύματα δεν είναι πλέον βιώσιμα. Ως εκ τούτου, οι MREL που εφαρμόζονται σε ιδρύματα που δεν αποτελούν οντότητες εξυγίανσης θα πρέπει να εφαρμόζονται παράλληλα και σε συνέπεια με τις απαιτήσεις που ισχύουν για τις οντότητες εξυγίανσης. Αυτό θα επιτρέπει στο Συμβούλιο Εξυγίανσης να εξυγιάνει έναν όμιλο εξυγίανσης χωρίς να υπάγει ορισμένες από τις θυγατρικές του οντότητες σε εξυγίανση, ώστε να αποφεύγονται οι δυνητικές διαταραχές στην αγορά. Με τη σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου Εξυγίανσης, θα πρέπει να είναι δυνατή η αντικατάσταση της έκδοσης επιλέξιμων υποχρεώσεων στις οντότητες εξυγίανσης με εξασφαλισμένες εγγυήσεις, μεταξύ της οντότητας εξυγίανσης και των θυγατρικών της, η οποία μπορεί να ενεργοποιείται όταν πληρούνται οι χρονικές προϋποθέσεις που επιτρέπουν την απομείωση ή τη μετατροπή των επιλέξιμων υποχρεώσεων. Οι εξασφαλίσεις που καλύπτουν την εγγύηση θα πρέπει να είναι άκρως ρευστοποιήσιμες και να έχουν ελάχιστο κίνδυνο αγοράς και πιστωτικό κίνδυνο. Το Συμβούλιο Εξυγίανσης θα πρέπει επίσης να είναι σε θέση να άρει πλήρως την εφαρμογή των MREL που ισχύουν για τα ιδρύματα που δεν αποτελούν οντότητες εξυγίανσης εάν τόσο η οντότητα εξυγίανσης όσο και οι θυγατρικές της είναι εγκατεστημένες στο ίδιο συμμετέχον κράτος μέλος.

(15)  Η εφαρμογή των MREL στα ιδρύματα που δεν αποτελούν οντότητες εξυγίανσης πρέπει να συμμορφώνεται με την επιλεγείσα στρατηγική εξυγίανσης. Ειδικότερα, δεν πρέπει να αλλοιώνει τη σχέση ιδιοκτησίας μεταξύ των ιδρυμάτων και του ομίλου εξυγίανσής τους αφότου τα εν λόγω ιδρύματα έχουν προβεί σε ανακεφαλαιοποίηση.

(16)  Τυχόν παραβάσεις των ελάχιστων απαιτήσεων της TLAC και των MREL θα πρέπει να αντιμετωπίζονται καταλλήλως και να επιλύονται από τις αρμόδιες αρχές, τις αρχές εξυγίανσης και το Συμβούλιο Εξυγίανσης. Δεδομένου ότι η παράβαση αυτών των απαιτήσεων θα μπορούσε να αποτελέσει εμπόδιο για τη δυνατότητα εξυγίανσης του ιδρύματος ή του ομίλου, θα πρέπει να συντομευθούν οι ισχύουσες διαδικασίες προκειμένου να εξαλειφθούν τα εμπόδια ως προς τη δυνατότητα εξυγίανσης, ώστε τυχόν παραβάσεις της απαίτησης να αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά. Το Συμβούλιο Εξυγίανσης θα πρέπει επίσης να μπορεί να απαιτεί από τα ιδρύματα να τροποποιούν τα προφίλ ληκτότητας των επιλέξιμων μέσων και στοιχείων και να προετοιμάζουν και να εφαρμόζουν σχέδια για την αποκατάσταση του επιπέδου των απαιτήσεων αυτών.

(17)  Ο παρών κανονισμός συνάδει με τα θεμελιώδη δικαιώματα και τηρεί τις αρχές που αναγνωρίζονται ιδίως από τον Χάρτη, κυρίως το δικαίωμα στην ιδιοκτησία και την επιχειρηματική ελευθερία, πρέπει δε να εφαρμόζεται σύμφωνα με τα εν λόγω δικαιώματα και αρχές.

(18)  Δεδομένου ότι οι στόχοι του παρόντος κανονισμού, δηλαδή η θέσπιση ομοιόμορφων κανόνων με σκοπό την ανάκαμψη της Ένωσης και το πλαίσιο εξυγίανσης, δεν είναι δυνατόν να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη, μπορούν όμως, λόγω του εύρους της δράσης, να επιτευχθούν καλύτερα σε επίπεδο Ένωσης, η Ένωση μπορεί να εγκρίνει αυτόν τον κανονισμό σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, όπως καθορίζεται στο εν λόγω άρθρο, ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη των στόχων αυτών.

(19)  Προκειμένου να καταστεί δυνατή η κατάλληλη χρονική στιγμή για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να εφαρμόζεται [18 μήνες από την έναρξη ισχύος του].

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

1.  Τροποποιήσεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 806/2014. Το άρθρο 3 παράγραφος 1 τροποποιείται ως εξής:

α)  παρεμβάλλονται τα ακόλουθα στοιχεία:

«(24α)«οντότητα εξυγίανσης»: μια οντότητα εγκατεστημένη στην Ένωση, η οποία προσδιορίζεται από το Συμβούλιο Εξυγίανσης σύμφωνα με το άρθρο 8 ως οντότητα σε σχέση με την οποία το σχέδιο εξυγίανσης προβλέπει δράση εξυγίανσης·

(24β)  «όμιλος εξυγίανσης»:

α) ομάδα από οντότητες που αναγνωρίζονται από το Συμβούλιο Εξυγίανσης σύμφωνα με το άρθρο 8, η οποία αποτελείται από την οντότητα εξυγίανσης και τις θυγατρικές της που:

i) οι ίδιες δεν αποτελούν οντότητες εξυγίανσης·

ii) ▌δεν είναι θυγατρικές άλλων οντοτήτων εξυγίανσης· ή

iii) δεν είναι οντότητες εγκατεστημένες σε τρίτη χώρα που δεν περιλαμβάνονται στον όμιλο εξυγίανσης σύμφωνα με το σχέδιο εξυγίανσης ούτε θυγατρικές τους·

αα) πιστωτικά ιδρύματα συνδεδεμένα με κεντρικό οργανισμό, ο κεντρικός οργανισμός και οποιοδήποτε ίδρυμα υπό τον έλεγχο του κεντρικού οργανισμού όταν τουλάχιστον μία από τις εν λόγω οντότητες αποτελεί οντότητα εξυγίανσης.”·

β)  στο στοιχείο 49), o όρος «επιλέξιμες υποχρεώσεις» αντικαθίσταται από τον όρο «στοιχεία παθητικού αυτοδιάσωσης»·

γ) παρεμβάλλεται το ακόλουθο σημείο (49α):

«49α)  «επιλέξιμες υποχρεώσεις»: τα στοιχεία παθητικού αυτοδιάσωσης που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 12γ ή του στοιχείου α) του άρθρου 12η παράγραφος 3.”.

2.  Στο άρθρο 7 το στοιχείο δ) της παραγράφου 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«δ)  καθορίζουν το επίπεδο της ελάχιστης απαίτησης ίδιων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων, σύμφωνα με το άρθρο 12 έως 12ια·».

3.  Το άρθρο 8 τροποποιείται ως εξής:

α)  η παράγραφος 5 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«5.  Στο σχέδιο εξυγίανσης παρουσιάζονται εναλλακτικές δυνατότητες για την εφαρμογή των εργαλείων εξυγίανσης και την άσκηση των εκ του παρόντος κανονισμού εξουσιών εξυγίανσης έναντι των οντοτήτων της παραγράφου 1.».

β)  στην παράγραφο 6, το πρώτο και το δεύτερο εδάφιο αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«Το σχέδιο εξυγίανσης προβλέπει τις δράσεις εξυγίανσης τις οποίες δύναται να αναλάβει το Συμβούλιο Εξυγίανσης, όταν μια οντότητα που αναφέρεται στην παράγραφο 1 πληροί τις προϋποθέσεις για εξυγίανση.

Οι πληροφορίες που αναφέρονται στο σημείο α) της παραγράφου 9 τίθενται σε γνώση της σχετικής οντότητας.».

γ)  Το στοιχείο ιστ) της παραγράφου 9 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«ιστ)  την ελάχιστη απαίτηση για ίδια κεφάλαια και μέσα μειωμένης εξασφάλισης, που απαιτούνται σύμφωνα με το άρθρο 12γ, και προθεσμία για την επίτευξη του επιπέδου αυτού, κατά περίπτωση·»,

δ)  η παράγραφος 10 αντικαθίσταται ως εξής:

«10.  Στα σχέδια εξυγίανσης των ομίλων περιλαμβάνεται ένα σχέδιο για την εξυγίανση του ομίλου που αναφέρεται στην παράγραφο 1, του οποίου προΐσταται η μητρική επιχείρηση της Ένωσης που είναι εγκατεστημένη σε συμμετέχον κράτος μέλος και προσδιορίζει μέτρα για την εξυγίανση:

α)  της μητρικής επιχείρησης της Ένωσης,

β)  των θυγατρικών που συμμετέχουν στον όμιλο και που είναι εγκατεστημένες στην Ένωση·

γ)  των οντοτήτων που αναφέρονται στο άρθρο 2 στοιχείο β)· και και

δ)  με την επιφύλαξη του άρθρου 33, των θυγατρικών που συμμετέχουν στον όμιλο και είναι εγκατεστημένες εκτός Ένωσης.

Σύμφωνα με τα μέτρα που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο, το σχέδιο εξυγίανσης προσδιορίζει τα ακόλουθα για κάθε ομάδα:

α)  τις οντότητες εξυγίανσης,

β)  τους ομίλους εξυγίανσης»,

ε)  τα στοιχεία α) και β) της παραγράφου 11 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«α)  παρουσιάζει τις δράσεις εξυγίανσης που προβλέπεται να ληφθούν σε σχέση με μια οντότητα εξυγίανσης στα σενάρια τα οποία αναφέρονται στην παράγραφο 6, καθώς και οι επιπτώσεις αυτών των ενεργειών σε σχέση με άλλες οντότητες του ομίλου, τη μητρική επιχείρηση και θυγατρικά ιδρύματα που αναφέρονται στην παράγραφο 1·

α1)   όταν μια ομάδα που αναφέρεται στην παράγραφο 1 περιλαμβάνει περισσότερους από έναν ομίλους εξυγίανσης, καθορίζονται οι δράσεις εξυγίανσης που προβλέπονται σε σχέση με τις οντότητες εξυγίανσης κάθε ομίλου εξυγίανσης και οι επιπτώσεις των δράσεων αυτών και στα δύο από τα ακόλουθα:

i) άλλες οντότητες του ομίλου που ανήκουν στον ίδιο όμιλο εξυγίανσης,

ii) άλλοι όμιλοι εξυγίανσης,

β)  εξετάζει τον βαθμό στον οποίο θα μπορούσαν να εφαρμοστούν τα εργαλεία εξυγίανσης και να ασκηθούν οι εξουσίες εξυγίανσης κατά συντονισμένο τρόπο σε οντότητες εξυγίανσης εγκατεστημένες στην Ένωση, συμπεριλαμβανομένων μέτρων για τη διευκόλυνση της αγοράς από τρίτο μέρος ολόκληρου του ομίλου, ή χωριστών επιχειρηματικών τομέων ή δραστηριοτήτων που ασκούνται από μια σειρά οντοτήτων του ομίλου, ή συγκεκριμένων οντοτήτων του ομίλου ή οντοτήτων εξυγίανσης, και προσδιορίζει πιθανά εμπόδια στη συντονισμένη εξυγίανση·».

4.  Το άρθρο 10 τροποποιείται ως εξής:

α)  η παράγραφος 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«4.  Ένας όμιλος θεωρείται ότι είναι δυνατόν να εξυγιανθεί εάν το Συμβούλιο Εξυγίανσης κρίνει εφικτό και αξιόπιστο είτε να εκκαθαρίσει τις οντότητες του ομίλου στο πλαίσιο κανονικών διαδικασιών αφερεγγυότητας είτε να τις εξυγιάνει, εφαρμόζοντας σε αυτές τα εργαλεία εξυγίανσης και ασκώντας τις εξουσίες εξυγίανσης, αποφεύγοντας στον μέγιστο δυνατό βαθμό, οιεσδήποτε σημαντικές δυσμενείς συνέπειες για τα χρηματοπιστωτικά συστήματα, ακόμη και σε περιστάσεις ευρύτερης χρηματοπιστωτικής αστάθειας ή γεγονότων που επηρεάζουν το σύνολο του συστήματος, στα κράτη μέλη στα οποία είναι εγκατεστημένες οι οντότητες του ομίλου, σε άλλα κράτη μέλη ή στην Ένωση, και με προοπτική να διασφαλιστεί η συνέχιση των κρίσιμων λειτουργιών που επιτελούνται από τις εν λόγω οντότητες του ομίλου, εάν αυτές μπορούν να διαχωριστούν εύκολα και εγκαίρως ή με άλλα μέσα.

Το Συμβούλιο Εξυγίανσης ενημερώνει εγκαίρως την ΕΑΤ κάθε φορά που ένας όμιλος θεωρείται αδύνατον να εξυγιανθεί.

Όταν ένας όμιλος αποτελείται από περισσότερους του ενός ομίλους εξυγίανσης, το Συμβούλιο Εξυγίανσης αξιολογεί τη δυνατότητα εξυγίανσης κάθε ομίλου σύμφωνα με το παρόν άρθρο.

Η αξιολόγηση που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο πρέπει να διενεργείται επιπλέον της αξιολόγησης της δυνατότητας εξυγίανσης ολόκληρου του ομίλου.”.

β)  στην παράγραφο 7, προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

«Όταν η παρακώλυση της δυνατότητας εξυγίανσης της οντότητας ή του ομίλου οφείλεται σε μια κατάσταση που αναφέρεται στο άρθρο 141α παράγραφος 2 της οδηγίας 2013/36/ΕΕ, το Συμβούλιο Εξυγίανσης κοινοποιεί την αξιολόγηση της εν λόγω παρακώλυσης στη μητρική επιχείρηση της Ένωσης.».

γ)  στην παράγραφο 9, προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

«Όταν μία παρακώλυση της δυνατότητας εξυγίανσης οφείλεται σε μια κατάσταση που αναφέρεται στο άρθρο 141α παράγραφος 2 της οδηγίας 2013/36/ΕΕ, η μητρική επιχείρηση της Ένωσης προτείνει στο Συμβούλιο Εξυγίανσης τα πιθανά μέτρα για την αντιμετώπιση ή την εξάλειψη της παρακώλυσης τα οποία προσδιορίζονται σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο, εντός δύο εβδομάδων από την ημερομηνία παραλαβής της κοινοποίησης σύμφωνα με την παράγραφο 7. »

δ)  Στα στοιχεία θ) και ι) της παραγράφου 11, το «του άρθρου 12» αντικαθίσταται από τα «των άρθρων 12ζ και 12η».

ε)  Στην παράγραφο 11 προστίθενται τα ακόλουθα στοιχεία:

«ια)  να απαιτήσουν από μια οντότητα να υποβάλει σχέδιο αποκατάστασης της συμμόρφωσης με τα άρθρα 12ζ και 12η, και της απαίτησης που αναφέρεται στο άρθρο 128 παράγραφος 6 της οδηγίας 2013/36/ΕΕ·

ιβ)  να απαιτήσουν από μια οντότητα να αλλάζει το προφίλ ληκτότητας των στοιχείων που αναφέρονται στο άρθρο 12γ και στα σημεία α) και β) του άρθρου 12η παράγραφος 3 για να εξασφαλίζεται η συνεχής συμμόρφωση με το άρθρο 12ζ και 12η.».

5.  Το άρθρο 12 του κανονισμού (ΕΕ) 806/2014 αντικαθίσταται από τα ακόλουθα άρθρα:

«Άρθρο 12

Προσδιορισμός της ελάχιστης απαίτησης για ίδια κεφάλαια και επιλέξιμες υποχρεώσεις

1.  Το Συμβούλιο Εξυγίανσης, κατόπιν διαβούλευσης με τις αρμόδιες αρχές, συμπεριλαμβανομένης της ΕΚΤ, προσδιορίζει την ελάχιστη απαίτηση για ίδια κεφάλαια και επιλέξιμες υποχρεώσεις, όπως αναφέρεται στα άρθρα 12α έως 12θ, με την επιφύλαξη των εξουσιών απομείωσης και μετατροπής, την οποία οφείλουν να τηρούν πάντοτε οι οντότητες και οι όμιλοι που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 7 και οι οντότητες και οι όμιλοι που αναφέρονται στο άρθρο 7 παράγραφος 4 στοιχείο β) και παράγραφος 5, οσάκις πληρούνται οι προϋποθέσεις εφαρμογής των παραγράφων αυτών.

2.  Κατά την κατάρτιση σχεδίων εξυγίανσης σύμφωνα με το άρθρο 9, οι εθνικές αρχές εξυγίανσης, κατόπιν διαβούλευσης με τις αρμόδιες αρχές, προσδιορίζουν την ελάχιστη απαίτηση ίδιων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων, όπως αναφέρεται στα άρθρα 12α έως 12θ, με την επιφύλαξη των εξουσιών απομείωσης και μετατροπής, την οποία οφείλουν να τηρούν πάντοτε οι οντότητες που αναφέρονται στο άρθρο 7 παράγραφος 3. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζεται η διαδικασία του άρθρου 31.

3.  Το Συμβούλιο Εξυγίανσης προβαίνει στη διαπίστωση που αναφέρεται στην παράγραφο 1, εκ παραλλήλου με την κατάρτιση και τη διατήρηση σχεδίων εξυγίανσης, σύμφωνα με το άρθρο 8.

4.  Το Συμβούλιο Εξυγίανσης απευθύνει τη διαπίστωσή του στις εθνικές αρχές εξυγίανσης. Οι εθνικές αρχές εξυγίανσης εφαρμόζουν τις οδηγίες του Συμβουλίου Εξυγίανσης σύμφωνα με το άρθρο 29. Το Συμβούλιο Εξυγίανσης απαιτεί από τις εθνικές αρχές εξυγίανσης να επαληθεύουν και να διασφαλίζουν ότι τα ιδρύματα και οι μητρικές επιχειρήσεις τηρούν την ελάχιστη απαίτηση ίδιων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.

5.  Το Συμβούλιο Εξυγίανσης ενημερώνει την EKT και την EBA για την ελάχιστη απαίτηση ίδιων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων που έχει προσδιορίσει για κάθε ίδρυμα και θυγατρική επιχείρηση δυνάμει της παραγράφου 1.

6.  Προκειμένου να εξασφαλίζεται η αποτελεσματική και συνεπής εφαρμογή του παρόντος άρθρου, το Συμβούλιο Εξυγίανσης εκδίδει κατευθυντήριες γραμμές και απευθύνει οδηγίες στις εθνικές αρχές εξυγίανσης όσον αφορά συγκεκριμένες οντότητες ή ομίλους.

          Άρθρο 12α

Εφαρμογή και υπολογισμός ελάχιστης απαίτησης για ίδια κεφάλαια και επιλέξιμες υποχρεώσεις

1.  Το Συμβούλιο Εξυγίανσης και οι εθνικές αρχές εξυγίανσης διασφαλίζουν ότι οι οντότητες που αναφέρονται στο άρθρο 12 παράγραφος 1 και στο άρθρο 12 παράγραφος 2, πληρούν ανά πάσα στιγμή την ελάχιστη απαίτηση για ίδια κεφάλαια και επιλέξιμες υποχρεώσεις, σύμφωνα με το άρθρο 12α έως 12θ.

2.  Η παρούσα απαίτηση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 12δ παράγραφος 3 ή 4, κατά περίπτωση, ως το ποσό των ίδιων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων και εκφράζεται ως ποσοστό του:

α)  του συνολικού ποσού έκθεσης σε κίνδυνο της σχετικής οντότητας που αναφέρεται στην παράγραφο 1 και υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 92 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013· και

β)  του μέτρου ανοίγματος του δείκτη μόχλευσης της σχετικής οντότητας που αναφέρεται στην παράγραφο 1 και υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 429 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013.

2α.  Τα ιδρύματα και οι οντότητες που αναφέρονται στο άρθρο 12 παράγραφοι (1) και (2) μπορούν να πληρούν οποιοδήποτε μέρος της απαίτησης που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου με μέσα κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 , πρόσθετα μέσα της κατηγορίας 1 ή μέσα της κατηγορίας 2.

          Άρθρο 12β

Απαλλαγή από την ελάχιστη απαίτηση για ίδια κεφάλαια και επιλέξιμες υποχρεώσεις

1.  Κατά παρέκκλιση του άρθρου 12α, το Συμβούλιο Εξυγίανσης πρέπει να απαλλάσσει από την υποχρέωση που αναφέρεται στο άρθρο 12α παράγραφος 1, τα ιδρύματα ενυπόθηκης πίστης που χρηματοδοτούνται από τα καλυμμένα ομόλογα τα οποία, σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο, δεν επιτρέπεται να δέχονται καταθέσεις εάν ικανοποιείται το σύνολο των ακόλουθων προϋποθέσεων:

α)  τα ιδρύματα αυτά εξυγιαίνονται μέσω εθνικών διαδικασιών αφερεγγυότητας ή μέσω άλλων διαδικασιών που εφαρμόζονται σύμφωνα με τα άρθρα 38, 40 ή 42 της οδηγίας 2014/59/EE, προβλεπόμενων ειδικά για τα εν λόγω ιδρύματα· και

β)  αυτές οι εθνικές διαδικασίες αφερεγγυότητας, ή άλλες διαδικασίες, εξασφαλίζουν ότι οι πιστωτές των εν λόγω ιδρυμάτων, συμπεριλαμβανομένων κατά περίπτωση όσων κατέχουν καλυμμένα ομόλογα, υφίστανται ζημίες κατά τρόπο που ανταποκρίνεται στους στόχους της εξυγίανσης.

2.  Τα ιδρύματα που απαλλάσσονται από την απαίτηση που προβλέπεται στο άρθρο 12 παράγραφος 1 δεν αποτελούν μέρος της ενοποίησης που αναφέρεται στο άρθρο 12ζ παράγραφος 1.

Άρθρο 12γ

Επιλέξιμες υποχρεώσεις για οντότητες εξυγίανσης

1.  Οι επιλέξιμες υποχρεώσεις περιλαμβάνονται στο ποσό των ίδιων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων των οντοτήτων εξυγίανσης μόνον εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στα ακόλουθα άρθρα ▌του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013:

α)  Άρθρο 72a·

β)  Άρθρο 72β, με εξαίρεση το στοιχείο δ) της παραγράφου 2·

γ)  Άρθρο 72γ.

1α.  Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, οι υποχρεώσεις που εκδίδονται πριν από... [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος τροποποιητικού κανονισμού] και που δεν πληρούν τους όρους που καθορίζονται στο άρθρο 72β παράγραφος 2 στοιχεία ζ) έως ιε) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 μπορούν να συμπεριλαμβάνονται στο ποσό των ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων των οντοτήτων εξυγίανσης που συμπεριλαμβάνονται στις MREL.

2.  Κατά παρέκκλιση από το στοιχείο ιβ) του άρθρου 72α παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, οι υποχρεώσεις που προκύπτουν από χρεωστικούς τίτλους με στοιχεία παραγώγων, όπως τα δομημένα αξιόγραφα, πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στο ποσό των ίδιων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων μόνον όταν πληρούνται όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α)  μια δεδομένη αξία της υποχρέωσης που απορρέει από τους χρεωστικούς τίτλους είναι γνωστή εκ των προτέρων κατά τη στιγμή της έκδοσης, είναι σταθερή και δεν επηρεάζεται από το στοιχείο του παραγώγου,

β)  ο χρεωστικός τίτλος, συμπεριλαμβανομένου του παράγωγου στοιχείου του, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε συμφωνία συμψηφισμού και η αποτίμησή του δεν υπόκειται στο άρθρο 49 παράγραφος 3,

β α)  η οντότητα έχει αποδείξει, προς ικανοποίηση του Συμβουλίου Εξυγίανσης, ότι ο τίτλος παρουσιάζει επαρκή ικανότητα απορρόφησης ζημιών και μπορεί να υπαχθεί σε διάσωση με ίδια μέσα χωρίς αδικαιολόγητη πολυπλοκότητα, λαμβανομένων υπόψη των αρχών της συνετής αποτίμησης που ορίζονται στην οδηγία 2014/59/ΕΕ και στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 575/2013.

Η υποχρέωση που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο περιλαμβάνεται μόνο στο ποσό των ίδιων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων για το τμήμα που αντιστοιχεί στο ποσό που αναφέρεται στο στοιχείο α) του πρώτου εδαφίου.

3.  Το Συμβούλιο Εξυγίανσης, με δική του πρωτοβουλία κατόπιν διαβούλευσης με την εθνική αρχή εξυγίανσης ή έπειτα από πρόταση από εθνική αρχή εξυγίανσης, και κατόπιν διαβούλευσης με τις αρμόδιες αρχές, αξιολογεί και αποφασίζει κατά πόσο και σε ποιο βαθμό η απαίτηση που αναφέρεται στο άρθρο 12ζ ικανοποιείται από τις οντότητες με μέσα τα οποία πληρούν όλες τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 72α του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, προκειμένου να διασφαλίζει ότι η οντότητα εξυγίανσης μπορεί να εξυγιανθεί κατά τρόπο κατάλληλο ώστε να πληρούνται οι στόχοι της εξυγίανσης.

Η απόφαση του Συμβουλίου Εξυγίανσης, δυνάμει της παρούσας παραγράφου, πρέπει να περιλαμβάνει τους λόγους της εν λόγω απόφασης. Οι λόγοι αυτοί βασίζονται στα ακόλουθα ▌:

α)  στο γεγονός ότι οι υποχρεώσεις μη μειωμένης εξασφάλισης που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και 2 έχουν την ίδια εξοφλητική προτεραιότητα στην εθνική διαδικασία αφερεγγυότητας με ορισμένες υποχρεώσεις που εξαιρούνται από την εφαρμογή της απομείωσης ή μετατροπής εξουσιών σύμφωνα με το άρθρο 44 παράγραφος 2 ή στο άρθρο 44 παράγραφος 3 της οδηγίας 2014/59/ΕΕ·

β)  στον κίνδυνο, ως αποτέλεσμα μιας προγραμματισμένης εφαρμογής απομείωσης και μετατροπής εξουσιών σε υποχρεώσεις μη μειωμένης εξασφάλισης που δεν εξαιρούνται από την εφαρμογή της απομείωσης ή μετατροπής εξουσιών σύμφωνα με το άρθρο 44 παράγραφος 2 ή το άρθρο 44 παράγραφος 3 της οδηγίας 2014/59/ΕΕ, οι πιστωτές των απαιτήσεων που προκύπτουν από αυτές τις υποχρεώσεις να επιβαρύνονται με μεγαλύτερες απώλειες από ό,τι θα επιβαρύνονταν σε μια εκκαθάριση στο πλαίσιο της κανονικής διαδικασίας αφερεγγυότητας.

Το ποσό των ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων που πρέπει να επιτευχθεί σύμφωνα με απόφαση η οποία λαμβάνεται δυνάμει της παρούσας παραγράφου με μέσα που πληρούν όλες τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 72 στοιχείο α του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, δεν υπερβαίνει:

α)  δείκτη βάσει επικινδυνότητας 18 %, που αντιστοιχεί στα ίδια κεφάλαια και τις επιλέξιμες υποχρεώσεις του ιδρύματος, εκφρασμένα ως ποσοστό του συνολικού ποσού έκθεσης σε κίνδυνο που υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 92 παράγραφοι 3 και 4 του εν λόγω κανονισμού·

β)  δείκτη που δεν βασίζεται σε κίνδυνο 6,75%, που αντιπροσωπεύει τα ίδια κεφάλαια και τις επιλέξιμες υποχρεώσεις του ιδρύματος, εκφρασμένο ως ποσοστό του συνολικού μέτρου ανοίγματος που αναφέρεται στο άρθρο 429 παράγραφος 4 του εν λόγω κανονισμού,

με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 72 στοιχείο β παράγραφοι 3 και (4) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 και των μεταβατικών διατάξεων που ορίζονται στο άρθρο 494 του εν λόγω κανονισμού.

Με την επιφύλαξη του τρίτου εδαφίου, το ύψος των ιδίων κεφαλαίων και των επιλέξιμων υποχρεώσεων που απαιτούνται με απόφαση σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο αρκούν για να εξασφαλιστεί ότι οι πιστωτές που αναφέρονται στο στοιχείο β) του δεύτερου εδαφίου δε θα υποστούν ζημίες που υπερβαίνουν το επίπεδο των ζημιών που διαφορετικά θα είχαν υποστεί κατά την εκκαθάριση στο πλαίσιο κανονικών διαδικασιών αφερεγγυότητας.

Άρθρο 12δ

Προσδιορισμός της ελάχιστης απαίτησης για ίδια κεφάλαια και επιλέξιμες υποχρεώσεις

(1)  Η απαίτηση που αναφέρεται στο άρθρο 12α παράγραφος 1 για κάθε οντότητα, θα καθορίζεται από το Συμβούλιο Εξυγίανσης, σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές, συμπεριλαμβανομένης της ΕΚΤ, με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

α)  την ανάγκη να διασφαλιστεί ότι η οντότητα εξυγίανσης μπορεί να εξυγιανθεί μέσω της εφαρμογής των εργαλείων εξυγίανσης, συμπεριλαμβανομένου ενδεχομένως του εργαλείου διάσωσης με ίδια μέσα, κατά τρόπο που να ανταποκρίνεται στους στόχους εξυγίανσης·

β)  την ανάγκη να διασφαλιστεί, σε ορισμένες περιπτώσεις, ότι η οντότητα εξυγίανσης και οι θυγατρικές της που είναι ιδρύματα, αλλά όχι οι οντότητες εξυγίανσης, έχουν επαρκείς επιλέξιμες υποχρεώσεις ώστε να διασφαλίζουν ότι, εάν το εργαλείο διάσωσης ή η απομείωση και μετατροπή των εξουσιών εφαρμόζονταν σε αυτές, αντίστοιχα, οι ζημίες μπορούν να απορροφηθούν και οι κεφαλαιακές απαιτήσεις ή, κατά περίπτωση, ο δείκτης μόχλευσης με τη μορφή κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 των σχετικών οντοτήτων μπορεί να αποκατασταθεί στα αναγκαία επίπεδα προκειμένου να είναι σε θέση να πληρούν αδιαλείπτως τις προϋποθέσεις απόκτησης της άδειας λειτουργίας και να ασκούν τις δραστηριότητες για τις οποίες έχουν λάβει άδεια βάσει της οδηγίας 2013/36/ΕΕ ή της οδηγίας 2014/65/ΕΕ·

γ)  την ανάγκη να διασφαλιστεί ότι, εάν το σχέδιο εξυγίανσης προβλέπει δυνατότητα εξαίρεσης ορισμένων κατηγοριών επιλέξιμων υποχρεώσεων από τη διάσωση δυνάμει του άρθρου 27 παράγραφος 5, ή τη δυνατότητα πλήρους μεταβίβασης σε αποδέκτη στο πλαίσιο μερικής μεταβίβασης, η οντότητα εξυγίανσης διαθέτει επαρκείς λοιπές επιλέξιμες υποχρεώσεις ώστε να διασφαλίζεται ότι οι ζημίες μπορούν να απορροφηθούν και οι κεφαλαιακές απαιτήσεις ή κατά περίπτωση ο δείκτης μόχλευσης με τη μορφή κεφαλαίου κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 της οντότητας εξυγίανσης, μπορούν να αποκατασταθούν στα αναγκαία επίπεδα προκειμένου το ίδρυμα να είναι σε θέση να πληροί αδιαλείπτως τις προϋποθέσεις απόκτησης της άδειας λειτουργίας και να ασκεί τις δραστηριότητες για τις οποίες έχει λάβει άδεια βάσει της οδηγίας 2013/36/ΕΕ ή της οδηγίας 2014/65/ΕΕ·

δ)  το μέγεθος, το επιχειρηματικό μοντέλο, το μοντέλο χρηματοδότησης και το προφίλ κινδύνου της οντότητας·

στ)  τον βαθμό στον οποίο η ανεπάρκεια της εν λόγω οντότητας θα έχει αρνητικές επιπτώσεις στη χρηματοοικονομική σταθερότητα, συμπεριλαμβανομένου, λόγω της διασύνδεσης της οντότητας με άλλα ιδρύματα ή οντότητες ή με το υπόλοιπο χρηματοπιστωτικό σύστημα, μέσω της μετάδοσης σε άλλα ιδρύματα ή οντότητες.

Το Συμβούλιο Εξυγίανσης διασφαλίζει ότι το επίπεδο της απαίτησης που αναφέρεται στο άρθρο 12α παράγραφος 1 είναι αναλογικό προς τις ιδιαιτερότητες του επιχειρηματικού και του χρηματοδοτικού μοντέλου της οντότητας εξυγίανσης, λαμβάνοντας υπόψη τα εξής:

i)  τη δεσπόζουσα θέση των καταθέσεων στη διάρθρωση της χρηματοδότησης·

ii)  την έλλειψη εμπειρίας στην έκδοση χρεωστικών τίτλων λόγω της περιορισμένης πρόσβασης σε διασυνοριακές και μεγάλης κλίμακας κεφαλαιαγορές·

iii)  το γεγονός ότι το ίδρυμα θα βασίζεται κατά κύριο λόγο σε μέσα κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 και σε κεφαλαιακά μέσα για την εκπλήρωση της απαίτησης που αναφέρεται στο άρθρο 12α παράγραφος 1.

2.  Όταν το σχέδιο εξυγίανσης προβλέπει ότι θα ληφθούν μέτρα εξυγίανσης ή θα εφαρμοστεί απομείωση και μετατροπή εξουσιών, η απαίτηση που αναφέρεται στο άρθρο 12α παράγραφος 1 πρέπει να ισούται με ποσό τέτοιο ώστε να εξασφαλίζεται ότι:

α)  οι ζημίες που ενδεχομένως αναμένεται να πραγματοποιηθούν από την οντότητα έχουν απορροφηθεί πλήρως («απορρόφηση ζημιών»)·

β)  η οντότητα ή οι θυγατρικές της που είναι ιδρύματα, αλλά όχι οντότητες εξυγίανσης, ανακεφαλαιοποιούνται στο αναγκαίο επίπεδο ώστε να είναι σε θέση να εξακολουθήσουν να πληρούν τις προϋποθέσεις απόκτησης άδειας λειτουργίας και να διεκπεραιώνουν τις δραστηριότητες για τις οποίες έχουν λάβει άδεια δυνάμει της οδηγίας 2013/36/ΕΕ, της οδηγίας 2014/65/ΕΕ ή ισοδύναμης νομοθεσίας («ανακεφαλαιοποίηση»)·

Όταν το σχέδιο εξυγίανσης προβλέπει ότι η οντότητα πρέπει εκκαθαριστεί σύμφωνα με την κανονική διαδικασία αφερεγγυότητας, η απαίτηση που αναφέρεται στο άρθρο 12α παράγραφος 1 για την εν λόγω οντότητα δεν θα υπερβαίνει το ύψος που επαρκεί για την απορρόφηση ζημιών, σύμφωνα με το στοιχείο α) του πρώτου εδαφίου.

2α.   Το Συμβούλιο Εξυγίανσης διασφαλίζει ότι το ποσό απορρόφησης των ζημιών που αναφέρεται στο στοιχείο α) του εδαφίου α) δεν θα θεωρείται αυτομάτως μεγαλύτερο από το πραγματικό επίπεδο των ιδίων κεφαλαίων της οντότητας ή ίσο με αυτό.

3.  Με την επιφύλαξη του τελευταίου εδαφίου της παρούσας παραγράφου σχετικά με την εξυγίανση οντοτήτων, για τον προσδιορισμό του ποσού που αναφέρεται στην παράγραφο 2, το Συμβούλιο Εξυγίανσης υπολογίζει το υψηλότερο από τα ακόλουθα:

α)   το άθροισμα:

i) του ποσού των ζημιών που ενδέχεται να χρειαστεί να απορροφηθεί κατά την εξυγίανση, το οποίο αντιστοιχεί στις απαιτήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 92 παράγραφος 1 στοιχείο α), β) και γ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 και το άρθρο 104α της οδηγίας 2013/36/ΕΕ σχετικά με την οντότητα εξυγίανσης σε επίπεδο ενοποιημένου ομίλου εξυγίανσης,

ii) ενός ποσού ανακεφαλαιοποίησης το οποίο προκύπτει από την εξυγίανση και επιτρέπει στον όμιλο εξυγίανσης να αποκαταστήσει τη συμμόρφωση προς την απαίτηση του συνολικού δείκτη κεφαλαιακής επάρκειάς του που αναφέρεται στο άρθρο 92 παράγραφος 1, στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 και την απαίτησή του που αναφέρεται στο άρθρο 104α της οδηγίας 2013/36/ΕΕ, σε επίπεδο ενοποιημένου ομίλου εξυγίανσης, μετά την υλοποίηση της προτιμώμενης δράσης εξυγίανσης,

β)  το άθροισμα:

i) του ποσού των ζημιών που πρόκειται να απορροφηθεί κατά την εξυγίανση, το οποίο αντιστοιχεί στην απαίτηση του δείκτη μόχλευσης της οντότητας εξυγίανσης που αναφέρεται στο άρθρο 92 παράγραφος 1 στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 σε επίπεδο ενοποιημένου ομίλου εξυγίανσης, και και

ii) ενός ποσού ανακεφαλαιοποίησης το οποίο προκύπτει από την εξυγίανση και επιτρέπει στον όμιλο εξυγίανσης να αποκαταστήσει τη συμμόρφωση προς την απαίτηση του δείκτη μόχλευσης που αναφέρεται στο άρθρο 92 παράγραφος 1, στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 σε ενοποιημένο επίπεδο ομίλου εξυγίανσης, μετά την υλοποίηση της προτιμώμενης δράσης εξυγίανσης.

Για τους σκοπούς των στοιχείων α) σημείο ii) και β) σημείο ii) του πρώτου εδαφίου, το ποσό της ανακεφαλαιοποίησης συμπληρώνεται επίσης με πρόσθετο ποσό που το Συμβούλιο Εξυγίανσης θεωρεί απαραίτητο για να διατηρηθεί επαρκής εμπιστοσύνη της αγοράς μετά την εξυγίανση και, στο πλαίσιο αυτό, λαμβάνεται υπόψη το επιχειρηματικό μοντέλο, το μοντέλο χρηματοδότησης και το προφίλ κινδύνου της οντότητας εξυγίανσης·

Το ποσό του αποθέματος ασφαλείας που προβλέπεται στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου δεν υπερβαίνει το ποσό της συνδυασμένης απαίτησης αποθέματος ασφαλείας που αναφέρεται στο άρθρο 128 παράγραφος 6) της οδηγίας 2013/36/ΕΕ, με εξαίρεση την απαίτηση που αναφέρεται στο στοιχείο α) της εν λόγω διάταξης, εκτός εάν είναι αναγκαίο ένα υψηλότερο επίπεδο ώστε να εξασφαλιστεί ότι μετά από εξυγίανση η οντότητα εξακολουθεί να πληροί τις προϋποθέσεις για την απόκτηση άδειας για επαρκές χρονικό διάστημα το οποίο δεν υπερβαίνει το ένα έτος.

Για τους σκοπούς του στοιχείου α) του άρθρου 12α παράγραφος 2, η απαίτηση που αναφέρεται στο άρθρο 12α παράγραφος 1 πρέπει να εκφράζεται ως το ποσό που υπολογίζεται σύμφωνα με το στοιχείο α) διά του συνολικού ποσού έκθεσης σε κίνδυνο («TREA»).

Για τους σκοπούς του στοιχείου β) του άρθρου 12α παράγραφος 2, η απαίτηση που αναφέρεται στο άρθρο 12α παράγραφος 1 πρέπει να εκφράζεται ως το ποσό που υπολογίζεται σύμφωνα με το στοιχείο β) διά του μέτρου ανοίγματος του δείκτη μόχλευσης.

Το Συμβούλιο Εξυγίανσης καθορίζει το ύψος ανακεφαλαιοποίησης που αναφέρεται στα προηγούμενα εδάφια, σύμφωνα με τις δράσεις εξυγίανσης που προβλέπονται στο σχέδιο εξυγίανσης και μπορεί να προσαρμόζει τα εν λόγω ποσά ανακεφαλαιοποίησης ώστε να αντικατοπτρίζουν επαρκώς τους κινδύνους που επηρεάζουν τη δυνατότητα εξυγίανσης που απορρέει από το επιχειρηματικό μοντέλο των ομίλων εξυγίανσης, το προφίλ χρηματοδότησης και το γενικότερο προφίλ κινδύνου.

3a.   Όταν το Συμβούλιο Εξυγίανσης εκτιμά ότι ένα ίδρυμα, αν πρόκειται να χρεοκοπήσει, είτε θα υποβληθεί σε εκκαθάριση είτε θα εισέλθει σε διαδικασία αφερεγγυότητας, η απαίτηση που αναφέρεται στο άρθρο 12 στοιχείο α παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού δεν υπερβαίνει τις απαιτήσεις που αναφέρονται στα στοιχεία α), β) και γ) του άρθρου 92 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 και του άρθρου 104 στοιχείο α της οδηγίας 2013/36/ΕΕ.

4.  Με την επιφύλαξη του τελευταίου εδαφίου της παρούσας παραγράφου, για τις οντότητες που οι ίδιες δεν αποτελούν οντότητες εξυγίανσης, προκειμένου να προσδιοριστεί το ποσό που αναφέρεται στην παράγραφο 2, το Συμβούλιο Εξυγίανσης υπολογίζει το υψηλότερο από τα ακόλουθα:

α)  το άθροισμα:

i) του ποσού των ζημιών που θα απορροφηθεί κατά την εξυγίανση, το οποίο αντιστοιχεί στις απαιτήσεις της οντότητας που αναφέρονται στο άρθρο 92 παράγραφος 1 στοιχείο α), β) και γ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 και του άρθρου 104α της οδηγίας 2013/36/ΕΕ, και

ii) ενός ποσού ανακεφαλαιοποίησης το οποίο επιτρέπει στην οντότητα να αποκαταστήσει τη συμμόρφωση προς την απαίτηση του συνολικού δείκτη κεφαλαιακής επάρκειάς της που αναφέρεται στο άρθρο 92 παράγραφος 1, στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 και της απαίτησης που αναφέρεται στο άρθρο 104α της οδηγίας 2013/36/ΕΕ, μετά την άσκηση της εξουσίας απομείωσης ή μετατροπής των σχετικών κεφαλαιακών μέσων και των επιλέξιμων υποχρεώσεων σύμφωνα με το άρθρο 21,

β)  το άθροισμα:

i) του ποσού των ζημιών που πρόκειται να απορροφηθεί κατά την εξυγίανση, το οποίο αντιστοιχεί στην απαίτηση του δείκτη μόχλευσης της οντότητας που αναφέρεται στο άρθρο 92 παράγραφος 1 στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, και

ii) ενός ποσού ανακεφαλαιοποίησης το οποίο επιτρέπει στην οντότητα να αποκαταστήσει τη συμμόρφωση προς την απαίτηση του δείκτη μόχλευσης της οντότητας που αναφέρεται στο άρθρο 92 παράγραφος 1, στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, μετά την άσκηση της εξουσίας απομείωσης ή μετατροπής των σχετικών κεφαλαιακών μέσων και των επιλέξιμων υποχρεώσεων σύμφωνα με το άρθρο 21 του παρόντος κανονισμού,

Για τους σκοπούς των στοιχείων α) σημείο ii) και β) σημείο ii) του πρώτου εδαφίου, το ποσό της ανακεφαλαιοποίησης συμπληρώνεται επίσης με πρόσθετο ποσό που το Συμβούλιο Εξυγίανσης θεωρεί απαραίτητο για να διατηρηθεί επαρκής εμπιστοσύνη της αγοράς μετά την εξυγίανση και, στο πλαίσιο αυτό, λαμβάνονται υπόψη το επιχειρηματικό μοντέλο, το μοντέλο χρηματοδότησης και το προφίλ κινδύνου της οντότητας·

Το ποσό του αποθέματος ασφαλείας που προβλέπεται στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου δεν υπερβαίνει το ποσό της συνδυασμένης απαίτησης αποθέματος ασφαλείας που αναφέρεται στο άρθρο 128 παράγραφος 6) της οδηγίας 2013/36/ΕΕ, με εξαίρεση την απαίτηση που αναφέρεται στο στοιχείο α) της εν λόγω διάταξης, εκτός εάν είναι αναγκαίο ένα υψηλότερο επίπεδο ώστε να εξασφαλιστεί ότι μετά από εξυγίανση η οντότητα εξακολουθεί να πληροί τις προϋποθέσεις για την απόκτηση άδειας για επαρκές χρονικό διάστημα το οποίο δεν υπερβαίνει το ένα έτος.

Για τους σκοπούς του στοιχείου α) του άρθρου 12α παράγραφος 2, η απαίτηση που αναφέρεται στο άρθρο 12α παράγραφος 1 πρέπει να εκφράζεται ως ποσοστό του ποσού που υπολογίζεται σύμφωνα με το στοιχείο α) διά του συνολικού ποσού έκθεσης σε κίνδυνο («TREA»).

Για τους σκοπούς του στοιχείου β) του άρθρου 12α παράγραφος 2, η απαίτηση που αναφέρεται στο άρθρο 12α παράγραφος 1 πρέπει να εκφράζεται ως ποσοστό του ποσού που υπολογίζεται σύμφωνα με το στοιχείο β) διά του μέτρου ανοίγματος του δείκτη μόχλευσης.

Το Συμβούλιο Εξυγίανσης καθορίζει το ύψος της ανακεφαλαιοποίησης που αναφέρεται σε αυτή την παράγραφο, σύμφωνα με τις δράσεις εξυγίανσης που προβλέπονται στο σχέδιο εξυγίανσης, και μπορεί να προσαρμόζει τα εν λόγω ποσά ανακεφαλαιοποίησης ώστε να αντικατοπτρίζουν επαρκώς τους κινδύνους που επηρεάζουν τις ανάγκες ανακεφαλαιοποίησης που απορρέουν από το επιχειρηματικό μοντέλο της οντότητας, το προφίλ χρηματοδότησης και το γενικότερο προφίλ κινδύνου.

5.  Όταν το Συμβούλιο Εξυγίανσης αναμένει ότι ορισμένες κατηγορίες επιλέξιμων υποχρεώσεων μπορεί να εξαιρεθούν από τη διάσωση σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 5, ή μπορεί να μεταβιβαστούν πλήρως σε παραλήπτη στο πλαίσιο μερικής μεταβίβασης, η απαίτηση που αναφέρεται στο άρθρο 12α παράγραφος 1 δεν υπερβαίνει το ποσό που επαρκεί για να:

α)  καλυφθεί το ποσό των εξαιρούμενων υποχρεώσεων που αναγνωρίζονται σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 5·

β)  διασφαλίζεται ότι πληρούνται οι όροι που αναφέρονται στην παράγραφο 2.

6.  Η απόφαση του Συμβουλίου Εξυγίανσης να επιβάλλει ελάχιστη απαίτηση ίδιων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων στο πλαίσιο του παρόντος άρθρου περιλαμβάνει τους λόγους αυτής της απόφασης, καθώς και την πλήρη αξιολόγηση των στοιχείων που αναφέρονται στις παραγράφους 2 έως 5 ▌.

7.  Για τους σκοπούς των παραγράφων 3 και 4, οι κεφαλαιακές απαιτήσεις ερμηνεύονται σύμφωνα με την εφαρμογή, από την αρμόδια αρχή, των μεταβατικών διατάξεων που προβλέπονται στο δέκατο μέρος τίτλος I κεφάλαια 1, 2 και 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 και στις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας, στο πλαίσιο άσκησης των δικαιωμάτων που παραχωρούνται στις αρμόδιες αρχές από τον εν λόγω κανονισμό.

Άρθρο 12ε

Προσδιορισμός των απαιτήσεων για τις οντότητες που είναι G-SII

1.  Η ελάχιστη απαίτηση για ίδια κεφάλαια και επιλέξιμες υποχρεώσεις μιας οντότητας εξυγίανσης που είναι G-SII ή αποτελεί μέρος ενός G-SII πρέπει να αποτελείται από:

α)  με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 72 στοιχείο β παράγραφοι 3 και (4) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 και των μεταβατικών διατάξεων που ορίζονται στο άρθρο 494 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, το υψηλότερο από τα ακόλουθα ποσά:

i)   δείκτη βάσει επικινδυνότητας 18 %, που αντιστοιχεί στα ίδια κεφάλαια και τις επιλέξιμες υποχρεώσεις του ιδρύματος, εκφρασμένα ως ποσοστό του συνολικού ποσού έκθεσης σε κίνδυνο που υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 92 παράγραφοι 3 και 4 του εν λόγω κανονισμού·

ii)  δείκτη που δεν βασίζεται σε κίνδυνο 6,75%, που αντιπροσωπεύει τα ίδια κεφάλαια και τις επιλέξιμες υποχρεώσεις του ιδρύματος, εκφρασμένο ως ποσοστό του συνολικού μέτρου ανοίγματος που αναφέρεται στο άρθρο 429 παράγραφος 4 του εν λόγω κανονισμού, και

β)  κάθε πρόσθετη απαίτηση για ίδια κεφάλαια και επιλέξιμες υποχρεώσεις που καθορίζονται από το Συμβούλιο Εξυγίανσης για την οντότητα σύμφωνα με την παράγραφο 2, η οποία πρέπει να ικανοποιείται με υποχρεώσεις οι οποίες πληρούν τους όρους του άρθρου 12γ.

2.  Το Συμβούλιο Εξυγίανσης μπορεί να επιβάλλει πρόσθετη απαίτηση για ίδια κεφάλαια και επιλέξιμες υποχρεώσεις που αναφέρονται στο στοιχείο β) της παραγράφου 1, μόνον:

α)  όταν η απαίτηση που αναφέρεται στο στοιχείο α) της παραγράφου 1 δεν είναι επαρκής ώστε να εκπληρώσει τους όρους που θεσπίζονται στο άρθρο 12δ· και

β)  σε βαθμό που το ύψος των απαιτούμενων ίδιων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων δεν υπερβαίνει το αναγκαίο επίπεδο ώστε να ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 12δ.

3.  Η απόφαση του Συμβουλίου Εξυγίανσης να επιβάλλει πρόσθετη απαίτηση για ίδια κεφάλαια και επιλέξιμες υποχρεώσεις που αναφέρονται στο στοιχείο β) της παραγράφου 1 περιλαμβάνει τους λόγους αυτής της απόφασης, καθώς και την πλήρη αξιολόγηση των στοιχείων που αναφέρονται στην παράγραφο 2.

Άρθρο 12ζ

Εφαρμογή των ελάχιστων απαιτήσεων για ίδια κεφάλαια και επιλέξιμες υποχρεώσεις σε οντότητες εξυγίανσης

1.  Οι οντότητες εξυγίανσης πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις που ορίζονται στην παράγραφο 12δ του άρθρου 12στ σε ενοποιημένη βάση στο επίπεδο του ομίλου εξυγίανσης.

2.  Η απαίτηση που αναφέρεται στο άρθρο 12α παράγραφος 1 για οντότητα εξυγίανσης εγκατεστημένη σε συμμετέχον κράτος μέλος σε επίπεδο του ενοποιημένου ομίλου εξυγίανσης, πρέπει να καθορίζεται από το Συμβούλιο Εξυγίανσης κατόπιν διαβούλευσης με την αρχή εξυγίανσης σε επίπεδο ομίλου και με την αρχή ενοποιημένης εποπτείας, με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στα άρθρα 12δ έως 12στ και το κατά πόσον οι θυγατρικές του ομίλου που βρίσκονται σε τρίτες χώρες πρέπει να αντιμετωπίζονται ξεχωριστά, σύμφωνα με το σχέδιο εξυγίανσης.

Άρθρο 12η

Εφαρμογή της απαίτησης σε οντότητες οι οποίες δεν αποτελούν οι ίδιες οντότητες εξυγίανσης

1.  Τα ιδρύματα που είναι θυγατρικές οντοτήτων εξυγίανσης και δεν είναι οι ίδιες οντότητες εξυγίανσης πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις που ορίζονται στα άρθρα 12δ έως 12στ σε ατομική βάση.

Το Συμβούλιο Εξυγίανσης δύναται, κατόπιν διαβούλευσης με τις αρμόδιες αρχές και την ECB, να αποφασίζει να εφαρμόζει τις απαιτήσεις που ορίζονται στο παρόν άρθρο σε μια οντότητα που αναφέρεται στο στοιχείο β), γ) ή δ) του άρθρου 1 παράγραφος 1 της οδηγίας 2014/59/ΕΕ, η οποία είναι θυγατρική μιας οντότητας εξυγίανσης και δεν αποτελεί η ίδια οντότητα εξυγίανσης.

2.  Η απαίτηση που αναφέρεται στο άρθρο 12α παράγραφος 1 για τις οντότητες που αναφέρονται στην πρώτη παράγραφο υπόκειται στους ακόλουθους όρους:

α)  η οντότητα εξυγίανσης συμμορφώνεται με την ενοποιημένη απαίτηση που αναφέρεται στο άρθρο 12ζ·

β)  το άθροισμα όλων των απαιτήσεων που εφαρμόζονται στις θυγατρικές του ομίλου εξυγίανσης πρέπει να καλύπτεται από και να μην υπερβαίνει την ενοποιημένη απαίτηση που αναφέρεται στο άρθρο 12ζ, εκτός εάν αυτό γίνεται μόνο λόγω των επιπτώσεων της ενοποίησης σε επίπεδο ομίλου εξυγίανσης σύμφωνα με το άρθρο 12ζ παράγραφος 1·

γ)  θα πρέπει να πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας που προβλέπονται στην παράγραφο 3·

δ)  καθορίζεται σε ποσοστό 75 % έως 90 % των απαιτήσεων που υπολογίζονται σύμφωνα με το άρθρο 45 παράγραφος 1 και δεν πρέπει να υπερβαίνει τη συνεισφορά της θυγατρικής στην ενοποιημένη απαίτηση που αναφέρεται στο άρθρο 45στ παράγραφος 1.

3.  Η απαίτηση που αναφέρεται στο άρθρο 12α παράγραφος 1, πρέπει να ικανοποιείται με ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα:

α)  υποχρεώσεις που:

i) εκδίδονται και αγοράζονται από την οντότητα εξυγίανσης είτε άμεσα είτε έμμεσα μέσω άλλων οντοτήτων του ίδιου ομίλου εξυγίανσης που αγόρασαν τις υποχρεώσεις από την οντότητα που υπόκειται στο παρόν άρθρο ή από υφιστάμενο μέτοχο που δεν ανήκει στον ίδιο όμιλο εξυγίανσης, εφόσον η άσκηση της εξουσίας απομείωσης ή μετατροπής σύμφωνα με το άρθρο 21 δεν επηρεάζει τον έλεγχο της θυγατρικής από την οντότητα εξυγίανσης·

ii) πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας που αναφέρονται στο άρθρο 72α, εκτός από το στοιχείο β) του άρθρου 72β παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013·

iii) στην κανονική διαδικασία αφερεγγυότητας κατατάσσονται κάτω από τις υποχρεώσεις που είναι επιλέξιμες για τις απαιτήσεις ίδιων κεφαλαίων οι οποίες εκδίδονται σε και αγοράζονται από άλλες οντότητες από την οντότητα εξυγίανσης·

iv) υπόκεινται στις εξουσίες απομείωσης ή μετατροπής σύμφωνα με το άρθρο 21, οι οποίες συνάδουν με τη στρατηγική εξυγίανσης του ομίλου εξυγίανσης, κυρίως χωρίς να επηρεάζει τον έλεγχο της θυγατρικής από την οντότητα εξυγίανσης.

β)  επιλέξιμα ίδια κεφάλαια και μέσα που εκδίδονται από άλλες οντότητες πέραν της οντότητας εξυγίανσης, όταν η άσκηση του δικαιώματος της απομείωσης ή της μετατροπής σύμφωνα με το άρθρο 21 δεν επηρεάζει τον έλεγχο της θυγατρικής από την οντότητα εξυγίανσης.

3α.  Κατά παρέκκλιση από το στοιχείο α) σημείο ii) της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, οι υποχρεώσεις που εκδίδονται πριν από... [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος τροποποιητικού κανονισμού] και που δεν πληρούν τους όρους που καθορίζονται στο άρθρο 72β παράγραφος 2 στοιχείο δ) και στοιχεία ζ) έως ιε) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 μπορούν να συμπεριλαμβάνονται στο ποσό των ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων.

3β.  Το Συμβούλιο Εξυγίανσης, υπό την ιδιότητά του ως αρχής εξυγίανσης μιας οντότητας του ομίλου εξυγίανσης η οποία δεν αποτελεί οντότητα εξυγίανσης, εξετάζει και, στη συνέχεια δύναται να παραιτηθεί εν μέρει ή πλήρως από την εφαρμογή των παραγράφων 1 έως 5 για την εν λόγω οντότητα όταν πληρούνται όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

(a) a) η οντότητα εξυγίανσης του ομίλου εξυγίανσης είναι ο κεντρικός οργανισμός δικτύου ή ομίλου συνεργασίας·

β) η οντότητα είναι πιστωτικό ίδρυμα μόνιμα συνδεδεμένο με τον εν λόγω κεντρικό οργανισμό·

γ) τα μέλη του δικτύου υπόκεινται σε έναν εσωτερικό μηχανισμό αλληλεγγύης βασισμένο σε νομική πράξη.

Άρθρο 12θ

Η απαλλαγή από την ελάχιστη απαίτηση για ίδια κεφάλαια και επιλέξιμες υποχρεώσεις που εφαρμόζεται σε οντότητες οι οποίες δεν είναι οι ίδιες οντότητες εξυγίανσης

Το Συμβούλιο Εξυγίανσης δύναται να παραιτηθεί πλήρως από την εφαρμογή του άρθρου 12η για τη θυγατρική μιας οντότητας εξυγίανσης που είναι εγκατεστημένη σε συμμετέχον κράτος μέλος όταν:

α)  τόσο η θυγατρική όσο και η οντότητα εξυγίανσης βρίσκονται στα συμμετέχοντα κράτη μέλη·

β)  η οντότητα εξυγίανσης συμμορφώνεται με την απαίτηση που αναφέρεται στο άρθρο 12ζ·

γ)  δεν υπάρχει κανένα τρέχον ή προβλεπόμενο ουσιαστικό, πρακτικό ή νομικό κώλυμα για την άμεση μεταβίβαση ίδιων κεφαλαίων ή την εξόφληση υποχρεώσεων από την οντότητα εξυγίανσης στη θυγατρική για την οποία έχει γίνει διαπίστωση σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3, ιδίως όταν τα μέτρα εξυγίανσης λαμβάνονται σε σχέση με την οντότητα εξυγίανσης.

Άρθρο 12ι

Παραβάσεις της απαίτησης

1.  Σε περίπτωση παράβασης της ελάχιστης απαίτησης για ίδια κεφάλαια και επιλέξιμες υποχρεώσεις από μια οντότητα, πρέπει το Συμβούλιο Εξυγίανσης και άλλες σχετικές αρχές να εξετάζουν τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα μέσα:

α)  εξουσίες για την αντιμετώπιση ή απομάκρυνση παρακωλύσεων της δυνατότητας εξυγίανσης, σύμφωνα με το άρθρο 10,

β)  μέτρα που αναφέρονται στο άρθρο 104 της οδηγίας 2013/36/ΕΚ,

γ)  μέτρα έγκαιρης παρέμβασης σύμφωνα με το άρθρο 13,

δ)  διοικητικές κυρώσεις και άλλα διοικητικά μέτρα, σύμφωνα με το άρθρο 110 και το άρθρο 111 της οδηγίας 2014/59/ΕΕ.

1α.  Το Συμβούλιο Εξυγίανσης και οι άλλες αρχές εξυγίανσης παρακολουθούν σε τριμηνιαία βάση την εκπλήρωση της ελάχιστης απαίτησης για ίδια κεφάλαια και επιλέξιμες υποχρεώσεις και ενημερώνουν την αρμόδια αρχή για τυχόν παραβάσεις και άλλα σχετικά συμβάντα που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την εκπλήρωση της απαίτησης.

2.  Το Συμβούλιο Εξυγίανσης, οι αρχές εξυγίανσης και οι αρμόδιες αρχές των συμμετεχόντων κρατών μελών προβαίνουν σε μεταξύ τους διαβουλεύσεις όταν ασκούν τις αντίστοιχες εξουσίες που αναφέρονται στα στοιχεία α) έως δ) της παραγράφου 1.»

2α.  Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 141α παράγραφος 1, της οδηγίας 2013/36/ΕΕ, ένα ίδρυμα δεν θεωρείται ότι δεν πληροί τη συνδυασμένη απαίτηση αποθέματος ασφαλείας για τους σκοπούς του άρθρου 141 της εν λόγω οδηγίας, όταν πληροί τους όρους που καθορίζονται στα στοιχεία α) και β) του άρθρου 141α παράγραφος 2 της εν λόγω οδηγίας, όταν η αδυναμία εκπλήρωσης της εν λόγω απαίτησης αφορά μόνο την ελάχιστη απαίτηση για ίδια κεφάλαια και επιλέξιμες υποχρεώσεις, όπως ορίζεται στα άρθρα 12δ και 12ε του παρόντος κανονισμού, και όταν η αδυναμία εκπλήρωσης της εν λόγω απαίτησης δεν διαρκεί περισσότερο από 12 μήνες.

Άρθρο 12ια

Μεταβατικές ρυθμίσεις και ρυθμίσεις μετά την εξυγίανση

Κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις του άρθρου 12 παράγραφος 1, το Συμβούλιο Εξυγίανσης προσδιορίζει κατάλληλη μεταβατική περίοδο για τη συμμόρφωση ιδρύματος ή οντότητας που αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχεία β) και γ) με τις απαιτήσεις των άρθρων 12ζ, 12η ή 12θ ή με απαίτηση που απορρέει από την εφαρμογή του άρθρου 13γ παράγραφος 3, κατά περίπτωση. Η προθεσμία για τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις των άρθρων 12ζ ή 12η ή με απαίτηση που προκύπτει ως αποτέλεσμα της εφαρμογής του άρθρου 12γ παράγραφος 3 είναι η 1η Ιανουαρίου 2024.

Το Συμβούλιο Εξυγίανσης καθορίζει ενδιάμεσο στόχο για τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις των άρθρων 12ζ, 12η ή 12θ, ή για απαιτήσεις που προκύπτουν ως αποτέλεσμα της εφαρμογής του άρθρου 12γ παράγραφος 3, ανάλογα με την περίπτωση. Ιδρύματα ή οντότητες που αναφέρονται στα στοιχεία β) και γ) του άρθρου 2 συμμορφώνονται με τον εν λόγω ενδιάμεσο στόχο την 1η Ιανουαρίου 2022. Ο ενδιάμεσος στόχος διασφαλίζει τη γραμμική αύξηση των επιλέξιμων υποχρεώσεων και ιδίων κεφαλαίων έως τη συμμόρφωση με την εν λόγω απαίτηση.

6.  Το άρθρο 16 τροποποιείται ως εξής:

α)  η παράγραφος 2 αντικαθίσταται ως εξής:

Το Συμβούλιο Εξυγίανσης λαμβάνει απόφαση δράσης σε σχέση με μια μητρική επιχείρηση που αναφέρεται στο στοιχείο β) του άρθρου 2, όταν πληρούνται οι όροι που προβλέπονται στο άρθρο 18 παράγραφος 1.»·

β)   η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«3. Παρά το γεγονός ότι η μητρική επιχείρηση δεν πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 1 παράγραφος 18, το Συμβούλιο Εξυγίανσης δύναται να αποφασίζει να αναλάβει δράση εξυγίανσης έναντι της εν λόγω μητρικής επιχείρησης όταν αυτή αποτελεί οντότητα εξυγίανσης και όταν μία ή περισσότερες από τις θυγατρικές της οι οποίες είναι ιδρύματα και όχι αρχές εξυγίανσης πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 18 παράγραφος 1, επίσης δε τα περιουσιακά τους στοιχεία και οι υποχρεώσεις τους είναι τέτοιου είδους ώστε η πτώχευσή τους να απειλεί το ίδρυμα ή τον όμιλο στο σύνολό του και η δράση εξυγίανσης έναντι της εν λόγω μητρικής επιχείρησης είναι αναγκαία για την εξυγίανση μιας ή περισσότερων θυγατρικών οι οποίες είναι ιδρύματα ή για την εξυγίανση ολόκληρου του ομίλου.

7.  Το «σχετικών κεφαλαιακών μέσων» στο στοιχείο β) του άρθρου 18 παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το «σχετικών κεφαλαιακών μέσων και επιλέξιμων υποχρεώσεων».

8.  Το άρθρο 20 παράγραφος 5 στοιχείο γ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«γ)  όταν ασκείται η εξουσία απομείωσης ή μετατροπής σχετικών κεφαλαιακών μέσων και επιλέξιμων υποχρεώσεων σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 7, να ληφθεί τεκμηριωμένη απόφαση σχετικά με την έκταση της ακύρωσης ή της αραίωσης των μέσων ιδιοκτησίας, καθώς και σχετικά με την έκταση της απομείωσης ή της μετατροπής των σχετικών κεφαλαιακών μέσων και επιλέξιμων υποχρεώσεων·».

9.  Το άρθρο 21 τροποποιείται ως εξής:

α)  ο τίτλος αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Απομείωση και μετατροπή κεφαλαιακών μέσων και επιλέξιμων υποχρεώσεων»,

β)  το “κεφαλαιακών μέσων» στην πρώτη φράση της παραγράφου 1 αντικαθίσταται από το «κεφαλαιακών μέσων και επιλέξιμων υποχρεώσεων»,

γ)  το «κεφαλαιακά μέσα» στο στοιχείο β) της παραγράφου 1 αντικαθίσταται από «κεφαλαιακά μέσα και επιλέξιμες υποχρεώσεις»,

δ)  το «κεφαλαιακά μέσα» στο στοιχείο β) της παραγράφου 3 αντικαθίσταται από «κεφαλαιακά μέσα και επιλέξιμες υποχρεώσεις»,

ε)  το «κεφαλαιακών μέσων» στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 8 αντικαθίσταται από «κεφαλαιακών μέσων και επιλέξιμων υποχρεώσεων»,

στ)  η παράγραφος 7 αντικαθίσταται ως εξής:

«7.  Εάν πληρούνται μία ή περισσότερες από τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1, το Συμβούλιο Εξυγίανσης, ενεργώντας βάσει της διαδικασίας του άρθρου 18, καθορίζει εάν οι εξουσίες απομείωσης ή μετατροπής σχετικών κεφαλαιακών μέσων και επιλέξιμων υποχρεώσεων ασκούνται ανεξάρτητα ή, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 18, σε συνδυασμό με δράση εξυγίανσης.

Η εξουσία για την απομείωση ή μετατροπή επιλέξιμων υποχρεώσεων, ανεξάρτητα από την ανάληψη δράσης εξυγίανσης, μπορεί να ασκηθεί μόνο σε σχέση με τις επιλέξιμες υποχρεώσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο στοιχείο α) του άρθρου 12 παράγραφος 3, εκτός από τον όρο που σχετίζεται με την εναπομένουσα ληκτότητα των υποχρεώσεων.».

ζ)  Στην παράγραφο 10, προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο:

«δ)  η αξία των επιλέξιμων υποχρεώσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 7 απομειώνεται ή μετατρέπεται σε μέσα κοινών μετοχών της Κατηγορίας 1 ή αμφότερα, στον βαθμό που απαιτείται για την επίτευξη των στόχων εξυγίανσης του άρθρου 14 ή στα όρια των δυνατοτήτων των σχετικών επιλέξιμων υποχρεώσεων, όποιο είναι χαμηλότερο.».

9α.  Στο άρθρο 27, παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος 3α:

«3α.  Τα κράτη μέλη απαγορεύουν στα ιδρύματα ή τις οντότητες που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχεία β), γ) ή δ) να υποβάλλουν πρόταση, ανακοίνωση ή παρατήρηση, σύμφωνα με την οποία μια υποχρέωση, εκτός εκείνων που αναφέρονται στα στοιχεία α) έως ζ) της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, δεν θα υπάγεται στις εξουσίες απομείωσης ή μετατροπής. Τυχόν παραβίαση αυτής της απαγόρευσης επισύρει κυρώσεις σύμφωνα με το κεφάλαιο VI.

9β.   Στο άρθρο 38 παράγραφος 2, προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο γ α):

«γ α) όταν υποβάλλουν πρόταση, ανακοίνωση ή παρατήρηση, σύμφωνα με την οποία μια υποχρέωση, εκτός εκείνων που αναφέρονται στα στοιχεία α) έως ζ) της παραγράφου 3) του άρθρου 27, δεν πρόκειται να υπαχθεί στις εξουσίες απομείωσης ή μετατροπής, παραβιάζοντας την παράγραφο 3 στοιχείο α) του εν λόγω άρθρου.»

Άρθρο 6Έναρξη ισχύος

1.  Ο παρών τροποποιητικός κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2.  Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται εντός δεκαοκτώ μηνών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο  Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος  Ο Πρόεδρος

(1)

* Τροπολογίες: το νέο κείμενο και η αντικατάσταση κειμένου σημειώνονται με έντονους πλάγιους χαρακτήρες και η διαγραφή με το σύμβολο ▌.

(2)

ΕΕ C […] της […], σ. […].

(3)

ΕΕ C […] της […], σ. […].

(4)

  Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών «Προς την ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης», 24.11.2015, COM(2015) 587 final.

(5)

  Οδηγία 2014/59/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014 για τη θέσπιση πλαισίου για την ανάκαμψη και την εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων της ΕΕ L 173, 12.6.2014 σ. 190.

(6)

  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013 σχετικά με  τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας για πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις επενδύσεων και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012, ΕΕ L 176, 27.6.2013, σ. 1.

(7)

  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 806/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Ιουλίου 2014, για τη θέσπιση ενιαίων κανόνων και διαδικασίας για την εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων και ορισμένων επιχειρήσεων επενδύσεων στο πλαίσιο ενός Ενιαίου Μηχανισμού Εξυγίανσης και ενός Ενιαίου Ταμείου Εξυγίανσης και τροποποιήσεως του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 ΕΕ L 225 της 30.7.2014, σ. 1.

(8)

  Οδηγία 2013/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με την πρόσβαση στη δραστηριότητα πιστωτικών ιδρυμάτων και την προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων, για την τροποποίηση της οδηγίας 2002/87/ΕΚ και για την κατάργηση των οδηγιών 2006/48/ΕΚ και 2006/49/ΕΚ ΕΕ L 176 της 27.6.2013, σ. 338.


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Ικανότητα απορρόφησης ζημιών και ανακεφαλαιοποίησης για πιστωτικά ιδρύματα και επενδυτικές εταιρείες

Έγγραφα αναφοράς

COM(2016)0851 – C8-0478/2016 – 2016/0361(COD)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

23.11.2016

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ECON

1.2.2017

 

 

 

Γνωμοδοτικές επιτροπές

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

JURI

1.2.2017

AFCO

1.2.2017

 

 

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

       Ημερομηνία της απόφασης

JURI

25.1.2017

AFCO

30.1.2017

 

 

Εισηγητές

       Ημερομηνία ορισμού

Gunnar Hökmark

24.11.2016

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

28.2.2017

25.4.2017

3.5.2017

11.12.2017

 

22.2.2018

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

19.6.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

38

8

11

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Gerolf Annemans, Burkhard Balz, Hugues Bayet, Pervenche Berès, David Coburn, Thierry Cornillet, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Sven Giegold, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Cătălin Sorin Ivan, Barbara Kappel, Wolf Klinz, Philippe Lamberts, Werner Langen, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Marisa Matias, Gabriel Mato, Alex Mayer, Bernard Monot, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Sirpa Pietikäinen, Anne Sander, Alfred Sant, Martin Schirdewan, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker, Marco Zanni, Γεώργιος Κύρτσος

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Andrea Cozzolino, Ashley Fox, Doru-Claudian Frunzulică, Syed Kamall, Alain Lamassoure, Thomas Mann, Luigi Morgano, Michel Reimon, Joachim Starbatty

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Christofer Fjellner, Petr Ježek, Wolf Klinz, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz

Ημερομηνία κατάθεσης

25.6.2018


ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

38

+

ALDE

Thierry Cornillet, Petr Ježek, Wolf Klinz, Ramon Tremosa i Balcells

ENF

Barbara Kappel

PPE

Burkhard Balz, Markus Ferber, Christofer Fjellner, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Alain Lamassoure, Esther de Lange, Werner Langen, Ivana Maletić, Thomas Mann, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Anne Sander, Theodor Dumitru Stolojan, Γεώργιος Κύρτσος

S&D

Pervenche Berès, Andrea Cozzolino, Jonás Fernández, Doru-Claudian Frunzulică, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Cătălin Sorin Ivan, Olle Ludvigsson, Alex Mayer, Luigi Morgano, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

8

-

EFDD

David Coburn, Bernard Monot, Marco Valli

ENF

Gerolf Annemans, Marco Zanni

GUE/NGL

Marisa Matias, Martin Schirdewan, Miguel Viegas

11

0

ALDE

Caroline Nagtegaal

ECR

Ashley Fox, Syed Kamall, Stanisław Ożóg, Joachim Starbatty, Kay Swinburne

S&D

Hugues Bayet

VERTS/ALE

Sven Giegold, Philippe Lamberts, Michel Reimon, Ernest Urtasun

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

Τελευταία ενημέρωση: 10 Ιουλίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου