Postup : 2016/0361(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0216/2018

Predkladané texty :

A8-0216/2018

Rozpravy :

PV 15/04/2019 - 17
CRE 15/04/2019 - 17

Hlasovanie :

PV 16/04/2019 - 8.13
CRE 16/04/2019 - 8.13

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0371

SPRÁVA     ***I
PDF 749kWORD 79k
25.6.2018
PE 610.851v02-00 A8-0216/2018

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 806/2014, pokiaľ ide o kapacitu na absorpciu strát a rekapitalizáciu úverových inštitúcií a investičných spoločností

(COM(2016)0851 – C8‑0478/2016 – 2016/0361(COD))

Výbor pre hospodárske a menové veci

Spravodajca: Gunnar Hökmark

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 POSTUP – GESTORSKÝ VÝBOR
 ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 806/2014, pokiaľ ide o kapacitu na absorpciu strát a rekapitalizáciu úverových inštitúcií a investičných spoločností

(COM(2016)0851 – C8‑0478/2016 – 2016/0361(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2016)0851),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 114 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8‑2016),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre hospodárske a menové veci (A8-0216/2018),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozmeňujúci návrh    1

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY EURÓPSKEHO PARLAMENTU(1)*

k návrhu Komisie

---------------------------------------------------------

2016/0361 (COD)

Návrh

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY,

ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 806/2014, pokiaľ ide o kapacitu na absorpciu strát a rekapitalizáciu úverových inštitúcií a investičných spoločností

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 114,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskej centrálnej banky(2),

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru(3),

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom,

keďže:

(1)  Rada pre finančnú stabilitu (FSB) zverejnila 9. novembra 2015 hlavné prvky celkovej kapacity na absorpciu strát (TLAC) (ďalej aj „norma TLAC“), ktoré skupina G20 schválila v novembri 2015. Na základe normy TLAC sa od globálne systémovo dôležitých bánk (ďalej aj „G-SIB“), ktoré sa v rámci Únie označujú ako globálne systémovo významné inštitúcie (ďalej aj „G-SII“), požaduje, aby disponovali dostatočným minimálnym množstvom záväzkov s vysokou kapacitou na absorpciu strát na zabezpečenie hladkej a rýchlej absorpcie strát a rekapitalizácie pri riešení krízovej situácie. Komisia sa vo svojom oznámení z 24. novembra 2015(4) zaviazala do konca roka 2016 predložiť legislatívny návrh, ktorým by sa umožnilo, aby sa norma TLAC vykonala do medzinárodne dohodnutého termínu v roku 2019.

(2)  Vykonávanie normy TLAC v Únii si vyžaduje zohľadniť existujúcu minimálnu požiadavku na vlastné zdroje a oprávnené záväzky (ďalej aj „MREL“) špecifickú pre inštitúciu, uplatniteľnú na všetky úverové inštitúcie a investičné spoločnosti, ako sa stanovuje v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2014/59/EÚ(5). Keďže TLAC a MREL sa zaoberajú rovnakým cieľom, ktorým je zabezpečiť, aby inštitúcie Únie mali dostatočnú kapacitu na absorpciu strát a rekapitalizáciu, tieto dve požiadavky by mali byť doplnkovými prvkami spoločného rámca. Prevádzkovo by sa v právnych predpisoch Únie mala zaviesť harmonizovaná minimálna úroveň normy celkovej kapacity na absorpciu strát pre globálne systémovo významné inštitúcie (ďalej aj „minimálna požiadavka TLAC“) prostredníctvom zmien nariadenia (EÚ) č. 575/2013(6), zatiaľ čo doplnok špecifický pre inštitúciu v prípade globálne systémovo významných inštitúcií a požiadavka špecifická pre inštitúciu v prípade inštitúcií, ktoré nie sú globálne systémovo významné, ktorá sa označuje ako minimálna požiadavka na vlastné zdroje a oprávnené záväzky, by sa mali riešiť prostredníctvom cielených zmien smernice 2014/59/EÚ a nariadenia (EÚ) č. 806/2014(7). Príslušné ustanovenia tejto smernice, pokiaľ ide o kapacitu na absorpciu strát a rekapitalizáciu inštitúcií, by sa mali konzistentne uplatňovať spolu s vyššie uvedenými ustanoveniami právnych predpisov a smernice 2013/36/EÚ(8).

(3)  Ak sa neprijmú harmonizované pravidlá v členských štátoch zúčastňujúcich sa na jednotnom mechanizme riešenia krízových situácií (SRM), pokiaľ ide o vykonávanie štandardu TLAC, spôsobilo by to dodatočné náklady a právnu neistotu a uplatňovanie nástroja záchrany pomocou vnútorných zdrojov pre cezhraničné inštitúcie by bolo zložitejšie. Neprijatie harmonizovaných pravidiel Únie by takisto viedlo k narušeniam hospodárskej súťaže na vnútornom trhu za predpokladu, že náklady inštitúcií na dodržiavanie existujúcich požiadaviek a normy TLAC sa môžu v rámci jednotlivých zúčastňujúcich sa členských štátov podstatne líšiť. Je preto potrebné odstrániť tieto prekážky fungovania vnútorného trhu a zabrániť narušeniam hospodárskej súťaže vyplývajúcim z neprijatia harmonizovaných pravidiel týkajúcich sa vykonávania normy TLAC. Vhodným právnym základom tohto nariadenia je článok 114 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ďalej aj „ZFEÚ“), ako sa vykladá v súlade s judikatúrou Súdneho dvora Európskej únie.

(4)  V súvislosti s normou TLAC by sa v nariadení č. 2014/806/EÚ mali naďalej uznávať stratégie riešenia krízových situácií v jednom okamihu, ako aj vo viacerých okamihoch. Pri stratégii riešenia krízových situácií v jednom okamihu sa rieši krízová situácia len jedného subjektu skupiny, zvyčajne materského podniku, zatiaľ čo ostatné subjekty skupiny, zvyčajne prevádzkové dcérske spoločnosti, nie sú zaradené do riešenia krízovej situácie, ale presúvajú svoje straty a rekapitalizačné potreby na subjekt, ktorého krízová situácia sa má riešiť. Pri stratégii riešenia krízových situácií vo viacerých okamihoch sa môže riešiť krízová situácia viac než jedného subjektu skupiny. Na účinné uplatňovanie požadovanej stratégie riešenia krízových situácií je dôležité jasné identifikovanie subjektov, ktorých krízová situácia sa má riešiť („subjekty, ktorých krízová situácia sa rieši“), a dcérskych spoločností, ktoré k nim patria („skupiny, ktorých krízová situácia sa rieši“). Toto identifikovanie je dôležité aj na určenie úrovne uplatňovania pravidiel týkajúcich sa kapacity na absorpciu strát a rekapitalizáciu, ktoré by mali finančné spoločnosti uplatňovať. Preto je potrebné zaviesť pojmy „subjekt, ktorého krízová situácia sa rieši“, a „skupina, ktorej krízová situácia sa rieši“, a zmeniť nariadenie (EÚ) č. 806/2014, ktoré sa týka plánovania riešenia krízových situácií skupiny s cieľom výslovne požadovať od Jednotnej rady pre riešenie krízových situácií (SRB) („ďalej aj Jednotná rada“), aby identifikovala subjekty, ktorých krízová situácia sa rieši, a skupiny, ktorých krízová situácia sa rieši, v rámci skupiny a náležite zvážila dôsledky všetkých plánovaných činností na riešenie krízových situácií v rámci skupiny, aby sa zabezpečilo účinné riešenie krízových situácií skupiny.

(5)  Jednotná rada by mala zabezpečiť, aby mali inštitúcie dostatočnú kapacitu na absorpciu strát a rekapitalizáciu, aby sa zabezpečila hladká a rýchla absorpcia strát a rekapitalizácia pri riešení krízovej situácie s minimálnym vplyvom na finančnú stabilitu a daňovníkov. To by sa malo dosiahnuť tak, že inštitúcie budú dodržiavať minimálnu požiadavku na vlastné zdroje a oprávnené záväzky špecifickú pre inštitúciu, ako sa stanovuje v nariadení (EÚ) č. 806/2014.

(6)  S cieľom spojiť menovatele, ktoré merajú kapacitu na absorpciu strát a rekapitalizáciu inštitúcií, s tými, ktoré sa stanovujú v norme TLAC, by sa minimálna požiadavka na vlastné zdroje a oprávnené záväzky mala vyjadriť ako percentuálny podiel celkovej hodnoty rizikovej expozície a veľkosti expozície ukazovateľa finančnej páky príslušnej inštitúcie.

(7)  Kritériá oprávnenosti pre záväzky pre minimálnu požiadavku na vlastné zdroje a oprávnené záväzky by mali byť úzko spojené s kritériami stanovenými v nariadení (EÚ) č. 575/2013 pre minimálnu požiadavku TLAC v súlade s doplnkovými úpravami a požiadavkami, ktoré boli zavedené týmto nariadením. Hlavne určité dlhové nástroje so včlenenou derivatívnou zložkou, ako sú určité štruktúrované cenné papiere, by mali byť oprávnené na splnenie minimálnej požiadavky na vlastné zdroje a oprávnené záväzky v tom rozsahu, že majú pevnú výšku istiny splatnú v lehote splatnosti, zatiaľ čo len dodatočný výnos je spojený s derivátom a závisí od výkonu referenčných aktív. Vzhľadom na ich pevnú výšku istiny by tieto nástroje mali mať vysokú schopnosť absorbovať straty a byť ľahko zachránené pomocou vnútorných zdrojov pri riešení krízových situácií.

(8)  Rozsah záväzkov na splnenie minimálnej požiadavky na vlastné zdroje a oprávnené záväzky v zásade zahŕňa všetky záväzky plynúce z nárokov, ktoré pochádzajú od nezabezpečených veriteľov bez prioritného postavenia (nepodriadené záväzky), pokiaľ spĺňajú špecifické kritériá oprávnenosti stanovené v tomto nariadení. Na posilnenie riešiteľnosti krízovej situácie inštitúcií prostredníctvom účinného využitia nástroja záchrany pomocou vnútorných zdrojov musí byť Jednotná rada schopná požadovať, aby bola požiadavka špecifická pre danú spoločnosť splnená pomocou podriadených záväzkov, najmä ak existujú jasné náznaky, že veritelia zapojení do záchrany pomocou vnútorných zdrojov by pravdepodobne pri riešení krízových situácií znášali straty, ktoré by presiahli ich potenciálne straty v prípade platobnej neschopnosti. Požiadavka na splnenie minimálnej požiadavky na vlastné zdroje a oprávnené záväzky pomocou podriadených záväzkov by sa mala vyžadovať len do úrovne nevyhnutnej na zabránenie tomu, aby boli straty veriteľov pri riešení krízových situácií vyššie ako straty, ktoré by im inak vznikli v prípade platobnej neschopnosti. Žiadnou podriadenosťou dlhových nástrojov požadovanou Jednotnou radou pre minimálnu požiadavku na vlastné zdroje a oprávnené záväzky by nemala byť dotknutá možnosť čiastočného splnenia minimálnej požiadavky TLAC pomocou nepodriadených dlhových nástrojov v súlade s nariadením (EÚ) č. 575/2013, ako povoľuje norma TLAC.

(9)  Minimálna požiadavka na vlastné zdroje a oprávnené záväzky by mala inštitúciám umožniť absorbovať straty očakávané pri riešení krízovej situácie a rekapitalizovať inštitúciu po riešení krízovej situácie. Jednotná rada by mala na základe ňou zvolenej stratégie riešenia krízových situácií náležite odôvodniť uloženú úroveň minimálnej požiadavky na vlastné zdroje a oprávnené záväzky, najmä pokiaľ ide o potrebu a úroveň požiadavky uvedenej v článku 104a smernice 2013/36/EÚ vo výške rekapitalizácie. Táto úroveň by sa teda mala skladať zo sumy hodnoty strát očakávaných pri riešení krízových situácií, ktorá zodpovedá požiadavkám na vlastné zdroje inštitúcie a výšku rekapitalizácie, ktorá inštitúcii po riešení krízových situácií umožní splniť jej požiadavky na vlastné zdroje potrebné na to, aby bola oprávnená na vykonávanie svojich činností v rámci zvolenej stratégie riešenia krízových situácií. Minimálna požiadavka na vlastné zdroje a oprávnené záväzky by sa preto mala vyjadrovať ako percentuálny podiel celkovej hodnoty rizikovej expozície a ukazovateľa finančnej páky, a inštitúcie by mali spĺňať hodnoty z týchto dvoch meraní súčasne. Jednotná rada by mala byť schopná upraviť výšky rekapitalizácie v prípadoch náležite odôvodnených aj na primerané zohľadnenie zvýšených rizík, ktoré ovplyvňujú riešiteľnosť krízovej situácie vyplývajúcej z obchodného modelu, profilu financovania a celkového rizikového profilu skupiny, ktorej krízová situácia sa rieši, a teda za takýchto obmedzených okolností požadovať, aby boli rekapitalizačné hodnoty uvedené v prvom pododseku článku 12d ods. 3 a 4 prekročené.

(10)  Jednotná rada by mala byť schopná okrem minimálnej požiadavky TLAC stanovenej v nariadení (EÚ) č. 575/2013 uložiť aj minimálnu požiadavku na vlastné zdroje a oprávnené záväzky špecifickú pre inštitúciu v prípade globálne systémovo významných inštitúcií, a to na posilnenie riešiteľnosti ich krízovej situácie. Táto minimálna požiadavka na vlastné zdroje a oprávnené záväzky špecifická pre inštitúciu sa môže uložiť len vtedy, keď minimálna požiadavka TLAC nie je dostatočná na absorbovanie strát a rekapitalizáciu globálne systémovo významných inštitúcií v rámci zvolenej stratégie riešenia krízových situácií.

(11)  Pri stanovení úrovne MREL by Jednotná rada mala zvážiť mieru systémového významu inštitúcie a potenciálneho nepriaznivého vplyvu jej zlyhania na finančnú stabilitu. Jednotná rada by mala zohľadniť potrebu rovnakých podmienok medzi globálne systémovo významnými inštitúciami a inými porovnateľnými inštitúciami so systémovým významom v zúčastnených členských štátoch. Teda minimálna požiadavka na vlastné zdroje a oprávnené záväzky inštitúcií, ktoré nie sú identifikované ako G-SII, ale ich systémový význam v rámci zúčastnených členských štátov je porovnateľný so systémovým významom G-SII, by sa nemala neprimerane líšiť od úrovne a zloženia MREL všeobecne stanovenej pre G-SII.

(12)  Podobne ako pri právomociach udelených príslušným orgánom podľa smernice 2013/36/EÚ by sa malo Jednotnej rade umožniť, aby inštitúciám uložila vyššie úrovne minimálnej požiadavky na vlastné zdroje a oprávnené záväzky a zároveň flexibilnejším spôsobom riešila všetky porušenia týchto úrovní, najmä zmiernením automatických účinkov týchto porušení formou obmedzení maximálnej rozdeliteľnej sumy (MDA). Jednotná rada by mala byť schopná poskytovať inštitúciám usmernenia na splnenie ďalších súm na pokrytie strát pri riešení krízových situácií, ktoré prekračujú úroveň požiadaviek na vlastné zdroje, ako sa stanovuje v nariadení (EÚ) č. 575/2013 a smernici 2013/36/EÚ, a/alebo na zabezpečenie dostatočnej dôvery na trhu v prípade inštitúcie po riešení krízovej situácie. Na zabezpečenie súladu smernice 2013/36/EÚ sa usmernenie na pokrytie dodatočných strát môže poskytnúť, len ak si „kapitálové usmernenie“ vyžiadali príslušné orgány dohľadu v súlade so smernicou 2013/36/EÚ a nemalo by presiahnuť úroveň požadovanú v tomto usmernení. Pokiaľ ide o výšku rekapitalizácie, úroveň požadovaná v usmernení na zabezpečenie dôvery na trhu by mala inštitúcii umožniť naďalej spĺňať podmienky pre oprávnenie počas vhodného časového obdobia a zároveň inštitúcii umožniť pokrytie nákladov súvisiacich s reštrukturalizáciou jej činností po riešení krízovej situácie. Vankúš dôvery na trhu by nemal presiahnuť požiadavku na kombinovaný kapitálový vankúš podľa smernice 2013/36/EÚ, pokiaľ vyššia úroveň nie je potrebná na zabezpečenie toho, aby po udalosti riešenia krízovej situácie subjekt naďalej spĺňal podmienky na svoje oprávnenie počas vhodného časového obdobia. Ak subjekt neustále zlyháva pri disponovaní dodatočnými vlastnými zdrojmi a oprávnenými záväzkami podľa očakávaní v súlade s usmernením, Jednotná rada by mala byť schopná požadovať, aby sa suma minimálnej požiadavky na vlastné zdroje a oprávnené záväzky zvýšila tak, aby pokryla sumu určenú v usmernení. Na účely posúdenia, či existuje neustále zlyhanie, by Jednotná rada mala zohľadniť podávanie správ subjektu týkajúce sa minimálnej požiadavky na vlastné zdroje a oprávnené záväzky, ako sa požaduje v smernici 2014/59/EÚ.

(13)  V súlade s nariadením č. 575/2013 by inštitúcie, ktoré sa kvalifikujú ako subjekty, ktorých krízová situácia sa rieši, mali podliehať len minimálnej požiadavke na vlastné zdroje a oprávnené záväzky na úrovni konsolidovanej skupiny, ktorej krízová situácia sa rieši. To znamená, že subjekty, ktorých krízová situácia sa rieši, by mali mať povinnosť vydať oprávnené nástroje a položky, aby splnili požiadavku na vlastné zdroje a oprávnené záväzky voči externým veriteľom tretej strany, ktorí by sa zapojili do záchrany pomocou vnútorných zdrojov, ak subjekt, ktorého krízová situácia sa rieši, vstúpi do riešenia krízovej situácie.

(14)  Inštitúcie, ktoré nie sú subjektmi, ktorých krízová situácia sa rieši, by mali spĺňať pevne stanovenú požiadavku špecifickú pre danú spoločnosť na individuálnej úrovni. Potreby absorpcie strát a rekapitalizácie týchto inštitúcií by mali vo všeobecnosti poskytovať ich príslušné subjekty, ktorých krízová situácia sa rieši, prostredníctvom akvizície oprávnených záväzkov zo strany subjektov, ktorých krízová situácia sa rieši, ktoré vydali tieto inštitúcie, a prostredníctvom ich odpísania alebo konverzie na nástroje vlastníctva v okamihu, keď tieto inštitúcie už viac nie sú životaschopné. Minimálna požiadavka na vlastné zdroje a oprávnené záväzky uplatniteľná na inštitúcie, ktoré nie sú subjektmi, ktorých krízová situácia sa rieši, by sa mala uplatňovať v súlade s požiadavkami uplatniteľnými na subjekty, ktorých krízová situácia sa rieši, a konzistentne s nimi. Tým by sa malo umožniť, aby Jednotná rada riešila krízové situácie skupiny, ktorej krízová situácia sa rieši, bez zaradenia jej dcérskych subjektov do riešenia krízových situácií, čím by sa zabránilo možným rušivým účinkom na trh. Na základe dohody Jednotnej rady by malo byť možné nahradiť vydanie oprávnených záväzkov pre subjekty, ktorých krízová situácia sa rieši, kolateralizovanými zárukami medzi subjektom, ktorého krízová situácia sa rieši, a jeho dcérskymi spoločnosťami, ktoré sa môžu spustiť vtedy, ak sú splnené časové podmienky ekvivalentné tým, ktoré umožňujú odpísanie alebo konverziu oprávnených záväzkov. Kolaterál, ktorý je zárukou, by mal byť vysoko likvidným kolaterálom s minimálnym trhovým a úverovým rizikom. Jednotná rada by mala byť schopná úplne upustiť od uplatňovania minimálnej požiadavky na vlastné zdroje a oprávnené záväzky uplatniteľnej na inštitúcie, ktoré nie sú subjektmi, ktorých krízová situácia sa rieši, ak subjekt, ktorého krízová situácia sa rieši, aj jeho dcérske spoločnosti majú sídlo v rovnakom zúčastnenom členskom štáte.

(15)  Uplatňovanie MREL na inštitúcie, ktoré nie sú subjektmi, ktorých krízová situácia sa rieši, by malo spĺňať zvolenú stratégiu riešenia krízových situácií. Nemalo by to najmä zmeniť vlastnícky vzťah medzi inštitúciami a ich skupinou, ktorej krízová situácia sa rieši, po tom, ako boli tieto inštitúcie rekapitalizované.

(16)  Všetky porušenia minimálnej požiadavky TLAC a minimálnej požiadavky na vlastné zdroje a oprávnené záväzky by mali vhodne vyriešiť a napraviť príslušné orgány, orgány pre riešenie krízových situácií a Jednotná rada. Keďže porušenie týchto požiadaviek by mohlo predstavovať prekážku pre riešiteľnosť krízovej situácie inštitúcie alebo skupiny, existujúce postupy na odstraňovanie prekážok by sa mali skrátiť s cieľom vhodne riešiť všetky porušenia uvedených požiadaviek. Jednotná rada by takisto mala byť schopná požadovať od inštitúcií, aby upravili profily splatnosti oprávnených nástrojov a položiek, a pripravili a vykonali plány na obnovenie úrovne týchto požiadaviek.

(17)  Toto nariadenie je v súlade so základnými právami a dodržiava zásady uznané najmä v charte, predovšetkým práva na vlastníctvo a slobodu podnikania, a musí sa uplatňovať v súlade s týmito právami a zásadami.

(18)  Keďže ciele tohto nariadenia, a to stanovenie jednotných pravidiel týkajúcich sa rámca Únie pre ozdravenie a riešenie krízových situácií, nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni samotných členských štátov, ale z dôvodov ich rozsahu opatrení ich možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať toto nariadenie v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku toto nariadenie neprekračuje rámec toho, čo je nevyhnutné na dosiahnutie týchto cieľov.

(19)  Na poskytnutie primeraného času na uplatnenie tohto nariadenia, by sa toto nariadenie malo uplatňovať [18 mesiacov od dátumu nadobudnutia účinnosti].

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1.  Článok 3 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 806/2014 sa mení takto:

a)  vkladajú sa tieto body:

„24a „subjekt, ktorého krízová situácia sa rieši“ je subjekt so sídlom v Únii, ktorý je identifikovaný Jednotnou radou v súlade s článkom 8 ako subjekt, v prípade ktorého sa v pláne riešenia krízovej situácie stanovujú opatrenia na riešenie krízovej situácie;

24b)  „skupina, ktorej krízová situácia sa rieši“ je:

a) skupina subjektov, ktorá je identifikovaná Jednotnou radou v súlade s článkom 8 a je tvorená subjektom, ktorého krízová situácia sa rieši, a jeho dcérskymi spoločnosťami, ktoré nie sú:

i) samy subjektom, ktorého krízová situácia sa rieši;

ii) dcérskymi spoločnosťami iných subjektov, ktorých krízová situácia sa rieši; alebo

iii) subjektmi so sídlom v tretej krajine, ktoré nie sú súčasťou skupiny, ktorej krízová situácia sa rieši, v súlade s plánom riešenia krízovej situácie, ani ich dcérskymi spoločnosťami;

aa) úverové inštitúcie pridružené k ústrednému orgánu, ústredný orgán a každá inštitúcia kontrolovaná ústredným orgánom, ak aspoň jeden z týchto subjektov je subjektom, ktorého krízová situácia sa rieši“;

b)  v bode (49) sa „oprávnené záväzky“ nahrádzajú textom „záväzky, ktoré je možné zachrániť pomocou vnútorných zdrojov“;

c) vkladá sa tento bod (49a):

„(49a)  „oprávnené záväzky“ sú záväzky, ktoré je možné zachrániť pomocou vnútorných zdrojov, ktoré spĺňajú podmienky článku 12c alebo článku 12h ods. 3 písm. a).“.

2.  V článku 7 ods. 3 sa písmeno d) nahrádza takto:

„d)  stanovenie minimálnej požiadavky na vlastné zdroje a oprávnené záväzky, v súlade s článkami 12 až 12k“.

3.  Článok 8 sa mení takto:

a)  odsek 5 sa nahrádza takto:

„5.  V pláne riešenia krízových situácií sa stanovujú možnosti uplatňovania nástrojov riešenia krízových situácií a právomocí riešiť krízové situácie uvedených v tomto nariadení na subjekty uvedené v odseku 1.“.

b)  V odseku 6 sa prvý a druhý pododsek nahrádzajú takto:

„V pláne riešenia krízových situácií sa stanovujú opatrenia na riešenie krízových situácií, ktoré môže prijať Jednotná rada, ak subjekt uvedený v odseku 1 spĺňa podmienky na riešenie krízových situácií.

Informácie uvedené v odseku 9 písm. a) sa poskytnú príslušnému subjektu.“.

c)  V odseku 9 sa písmeno p) nahrádza takto:

„p)  minimálna požiadavka na vlastné zdroje a podriadené nástroje podľa článku 12c a v prípade potreby termín na dosiahnutie tejto úrovne;“;

d)  odsek 10 sa nahrádza takto:

„10  Plány riešenia krízových situácií na úrovni skupiny zahŕňajú plán riešenia krízových situácií na úrovni skupiny podľa odseku 1, ktorú vedie materská spoločnosť v Únii usadená v zúčastnenom členskom štáte a sú v ňom uvedené opatrenia na riešenie krízových situácií:

a)  materskej spoločnosti v Únii;

b)  dcérskych spoločností, ktoré sú súčasťou skupiny a ktoré sú usadené v Únii;

c)  subjektov uvedených v článku 2 písm. b); a

d)  s výhradou článku 33 dcérskych spoločností, ktoré sú súčasťou skupiny a ktoré sú usadené mimo Únie.

V pláne riešenia krízových situácií v súlade s opatreniami uvedenými v prvom pododseku sa pre každú skupinu identifikujú:

a)  subjekty, ktorých krízová situácia sa rieši;

b)  skupiny, ktorých krízová situácia sa rieši.“;

e)  v odseku 11 sa písmená a) a b) nahrádzajú takto:

„a)  stanovia opatrenia na riešenie krízových situácií, ktoré sa majú prijať v súvislosti so subjektom, ktorého krízová situácia sa rieši, podľa scenárov uvedených v odseku 6 a vplyvu týchto opatrení na ostatné subjekty skupiny, materskú spoločnosť a dcérske inštitúcie uvedené v odseku 1;

a1)   ak je v skupine uvedenej v odseku 1 zahrnutá viac ako jedna skupina, ktorej krízová situácia sa rieši, stanovenie opatrení na riešenie krízových situácií vo vzťahu k subjektom, ktorých krízová situácia sa rieši, každej skupiny, ktorej krízová situácia sa rieši, a vplyv týchto opatrení na všetky tieto subjekty:

i) ostatné subjekty skupiny, ktoré patria do rovnakej skupiny, ktorej krízová situácia sa rieši;

ii) ostatné skupiny, ktorých krízová situácia sa rieši;

b)  preskúmanie rozsahu, v akom by sa nástroje a právomoci na riešenie krízových situácií mohli uplatniť na subjekty, ktorých krízová situácia sa rieši, usadené v Únii, a vykonať koordinovaným spôsobom vrátane opatrení na uľahčenie kúpy skupiny ako celku treťou stranou, alebo kúpy jednotlivých obchodných oblastí alebo činností, ktoré poskytuje niekoľko subjektov skupiny alebo špecifická skupina subjektov alebo skupiny, ktorých krízová situácia sa rieši, a identifikovanie všetkých potenciálnych prekážok koordinovaného riešenia krízovej situácie;   

4.  Článok 10 sa mení takto:

a)  odsek 4 sa nahrádza takto:

„4.  Krízová situácia skupiny sa považuje za riešiteľnú, ak Jednotná rada považuje za realizovateľné a dôveryhodné buď likvidovať subjekty skupiny v rámci bežného konkurzného konania, alebo riešiť ich krízovú situáciu uplatnením nástrojov riešenia krízových situácií a vykonávaním právomoci riešiť krízové situácie vo vzťahu k subjektom, ktorých krízová situácia sa rieši, a zároveň sa v čo najväčšej možnej miere vyhnúť akýmkoľvek významným nepriaznivým dôsledkom pre finančné systémy (a to aj v podmienkach širšej finančnej nestability alebo udalostí zasahujúcich celý systém) členských štátov, v ktorých sú subjekty skupiny usadené, alebo iných členských štátov alebo Únie, a to s cieľom zabezpečiť pokračovanie zásadných funkcií, ktoré subjekty skupiny vykonávajú, ak ich možno ľahko a včas oddeliť, alebo použitím iných prostriedkov.

Jednotná rada včas oznámi orgánu EBA všetky prípady, keď považuje krízovú situáciu skupiny za neriešiteľnú.

V prípadoch, keď skupina pozostáva z viac než jednej skupiny, ktorej krízová situácia sa rieši, Jednotná rada preskúma riešiteľnosť krízovej situácie každej skupiny, ktorej krízová situácia sa rieši, v súlade s týmto článkom.

Posúdenie uvedené v prvom pododseku sa vykonáva v súlade s posúdením riešiteľnosti krízovej situácie celej skupiny“.

b)  Do odseku 7 sa vkladá tento pododsek:

„Pokiaľ prekážka riešiteľnosti krízovej situácie príslušného subjektu alebo skupiny vyplýva zo situácie vymedzenej v článku 141a ods. 2 smernice 2013/36/EÚ, Jednotná rada oznámi svoje posúdenie tejto prekážky materskému podniku v Únii.“

c)  Do odseku 9 sa vkladá tento pododsek:

„Ak sú tieto prekážky spôsobené situáciou uvedenou v článku 141a odsek 2 smernice 2013/36/EÚ, materská spoločnosť Únie sa zaviaže navrhnúť Jednotnej rade možné opatrenia na riešenie alebo odstránenie identifikovanej prekážky v súlade s prvým pododsekom v lehote dvoch týždňov od dátumu prijatia oznámenia vykonaného v súlade s odsekom 7. “

d)  V odseku 11 v písmenách i) a j) sa slová „článku 12“ nahrádzajú slovami „článkov 12g a 12h“.

e)  V odseku 11 sa dopĺňajú tieto písmená:

„k)  požiadajú subjekt, aby predložil plán na obnovenie súladu s článkami 12g a 12h a s požiadavkou uvedenou v článku 128 ods. 6 smernice 2013/36/EÚ;

l)  požiadajú subjekt, aby zmenil profil splatnosti položiek uvedených v článku 12c a v článku 12h ods. 3 písm. a) a b) s cieľom zabezpečiť zachovanie súladu s článkami 12g a 12h.“

5.  Článok 12 nariadenia (EÚ) č. 806/2014 sa nahrádza týmito článkami:

„Článok 12Stanovenie minimálnej požiadavky na vlastné zdroje a oprávnené záväzky

1.  Jednotná rada po porade s príslušnými orgánmi vrátane ECB stanoví minimálnu požiadavku na vlastné zdroje a oprávnené záväzky podľa článkov 12a až 12i, ktoré podliehajú právomoci odpísať a právomoci vykonať konverziu, ktorú subjekty a skupiny uvedené v článku 7 ods. 2 a subjekty a skupiny uvedené v článku 7 ods. 4 písm. b) a článku 7 ods. 5, ak sú splnené podmienky na uplatňovanie uvedených odsekov, musia vždy spĺňať.‑

2.  Pri vypracúvaní návrhov plánov riešenia krízových situácií v súlade s článkom 9 vnútroštátne orgány pre riešenie krízových situácií po porade s príslušnými orgánmi stanovia minimálnu požiadavku na vlastné zdroje a oprávnené záväzky podľa článkov 12a až 12i, na ktoré sa vzťahujú právomoci týkajúce sa odpisovania a konverzie, ktorú subjekty uvedené v článku 7 ods. 3 musia vždy spĺňať.‑ V uvedenej súvislosti sa uplatní postup stanovený v článku 31.

3.  Jednotná rada stanovuje minimálnu požiadavku podľa odseku 1 tohto článku a súčasne s vypracovaním a dodržiavaním plánov riešenia krízových situácií podľa článku 8.

4.  Jednotná rada adresuje stanovenú minimálnu požiadavku vnútroštátnym orgánom pre riešenie krízových situácií. Vnútroštátne orgány pre riešenie krízových situácií plnia inštrukcie Jednotnej rady v súlade s článkom 29. Jednotná rada požaduje, aby vnútroštátne orgány pre riešenie krízových situácií overovali, či inštitúcie a materské spoločnosti stále dodržiavajú minimálnu požiadavku na vlastné zdroje a oprávnené záväzky stanovenú v odseku 1 tohto článku, a zabezpečovali jej neustále dodržiavanie z ich strany.

5.  Jednotná rada informuje ECB a orgán EBA o minimálnej požiadavke na vlastné zdroje a oprávnené záväzky, ktorú stanovila pre každú inštitúciu a materskú spoločnosť podľa odseku 1.

6.  V záujme zabezpečenia účinného a jednotného uplatňovania tohto článku vypracuje Jednotná rada usmernenia a postúpi vnútroštátnym orgánom pre riešenie krízových situácií usmernenia vo vzťahu ku konkrétnym subjektom alebo skupinám.

          Článok 12a

Uplatnenie a výpočet minimálnej požiadavky na vlastné zdroje a oprávnené záväzky

1.  Jednotná rada a vnútroštátne orgány pre riešenie krízových situácií zabezpečia, aby subjekty uvedené v článku 12 ods. 1 a 2 vždy spĺňali minimálnu požiadavku na vlastné zdroje a oprávnené záväzky v súlade s článkami 12a až 12i.

2.  Táto požiadavka uvedená v odseku 1 sa vypočíta v súlade s článkom 12d ods. 3 alebo 4 ako hodnota vlastných zdrojov a oprávnených záväzkov vyjadrená ako percentuálny podiel:

a)  celkovej hodnoty rizikovej expozície príslušného subjektu uvedeného v odseku 1 vypočítanej v súlade s článkom 92 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 575/2013; a

b)  veľkosti expozície ukazovateľa finančnej páky príslušného subjektu uvedeného v odseku 1 vypočítanej v súlade s článkom 429 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 575/2013.

2a.  Inštitúcie a subjekty uvedené v článku 12 ods. 1 a 2 môžu plniť akúkoľvek časť požiadavky uvedenej v odseku 1 pomocou nástrojov vlastného kapitálu Tier 1, nástrojov dodatočného kapitálu Tier 1 alebo nástrojov kapitálu Tier 2.

          Článok 12b

Oslobodenie od minimálnej požiadavky na vlastné zdroje a oprávnené záväzky

1.  Bez toho, aby bol dotknutý článok 12a, Jednotná rada oslobodí hypotekárne úverové inštitúcie financované krytými dlhopismi, ktoré podľa vnútroštátneho práva nesmú prijímať vklady, od požiadavky uvedenej v článku 12a ods. 1, ak sú splnené všetky tieto podmienky:

a)  uvedené inštitúcie sa zlikvidujú prostredníctvom vnútroštátnych konkurzných konaní alebo iných postupov uplatňovaných v súlade s článkami 38, 40 alebo 42 smernice 2014/59/EÚ, ktoré sú stanovené pre uvedené inštitúcie; a

b)  takýmto vnútroštátnym konkurzným konaním alebo iným postupom sa zabezpečí, aby veritelia uvedených inštitúcií, v relevantných prípadoch vrátane držiteľov krytých dlhopisov, znášali straty spôsobom, ktorý je v súlade s cieľmi riešenia krízových situácií.

2.  Inštitúcie oslobodené od požiadavky stanovenej v článku 12 ods. 1 nie sú súčasťou konsolidácie uvedenej v článku 12g ods. 1.

Článok 12c

Oprávnené záväzky pre subjekty, ktorých krízová situácia sa rieši

1.  Oprávnené záväzky budú zahrnuté do hodnoty vlastných zdrojov a oprávnených záväzkov subjektov, ktorých krízová situácia sa rieši, len v prípade, ak sú splnené podmienky uvedené v týchto článkoch nariadenia (EÚ) č. 575/2013:

a)  Článok 72a;

b)  Článok 72b, s výnimkou odseku 2 písm. d);

c)  Článok 72c

1a.  Odchylne od odseku 1 záväzky vydané pred [dátum nadobudnutia účinnosti tohto pozmeňujúceho nariadenia], ktoré nespĺňajú podmienky uvedené v článku 72b ods. 2 písm. g) až o) nariadenia (EÚ) č. 575/2013, môžu byť zahrnuté do hodnoty vlastných zdrojov a oprávnených záväzkov subjektov, ktorých krízová situácia sa rieši, zahrnutých do MREL.

2.  Odchylne od článku 72a ods. 2 písm. l) nariadenia (EÚ) č. 575/2013 sa záväzky vyplývajúce z dlhových nástrojov s prvkami derivátov, ako napríklad štruktúrované cenné papiere, zahrnú do hodnoty vlastných zdrojov a oprávnených záväzkov len v prípade, ak sú splnené všetky tieto podmienky:

a)  daná hodnota záväzku vyplývajúca z dlhového nástroja je známa pred časom emisie, je fixná a nie je ovplyvnená prvkom derivátu;

b)  dlhový nástroj vrátane jeho prvkov derivátu, nepodlieha žiadnej dohode o vzájomnom započítavaní a jeho ocenenie nie je predmetom článku 49 ods. 3;

ba)  subjekt preukázal k spokojnosti Jednotnej rady, že nástroj má dostatočnú kapacitu na absorpciu strát, môže sa bez neprimeranej zložitosti zachrániť pomocou vnútorných zdrojov, s prihliadnutím na zásady obozretného oceňovania stanovené v smernici 2014/59/EÚ a nariadení (EÚ) č. 575/2013.

Záväzok uvedený v prvom pododseku bude zahrnutý do hodnoty vlastných zdrojov a oprávnených záväzkov do tej miery, ako bude zodpovedať hodnote uvedenej v písmene a) prvého pododseku.

3.  Jednotná rada môže z vlastnej iniciatívy po konzultácii s vnútroštátnym orgánom pre riešenie krízových situácií alebo na základe návrhu vnútroštátneho orgánu pre riešenie krízových situácií a po porade s príslušnými orgánmi posúdiť a rozhodnúť o tom, či a do akej miery subjekty, ktorých krízová situácia sa rieši, splnili požiadavku uvedenú v článku 12g pomocou nástrojov, ktoré spĺňajú všetky podmienky uvedené v článku 72a nariadenia (EÚ) č. 575/2013 s cieľom zabezpečiť, aby mohla byť krízová situácia subjektu riešená spôsobom, ktorý je vhodný na splnenie cieľov riešenia krízových situácií.

Rozhodnutie Jednotnej rady na základe tohto odseku obsahuje dôvody pre toto rozhodnutie. Tieto dôvody sa zakladajú na týchto prvkoch:

a)  skutočnosť, že nepodriadené záväzky uvedené v odsekoch 1 a 2 majú rovnaké prioritné postavenie v rámci vnútroštátnej hierarchie konkurzného konania ako určité záväzky, ktoré sú vylúčené z uplatnenia odpisov alebo konverzných právomocí v súlade s článkom 44 ods. 2 alebo článkom 44 ods. 3 smernice 2014/59/EÚ;

b)  riziko, že v dôsledku plánovaného uplatnenia odpisov a konverzných právomocí k nepodriadeným záväzkom, ktoré nie sú vylúčené z uplatnenia odpisov alebo konverzných právomocí v súlade s článkom 44 ods. 2 alebo článkom 44 ods. 3 smernice 2014/59/EÚ, veriteľom pohľadávok vyplývajúcich z týchto záväzkov vzniknú väčšie straty, než by im vznikli pri likvidácii na základe bežného konkurzného konania;

Hodnota vlastných zdrojov a oprávnených záväzkov, ktorá sa má na základe rozhodnutia podľa tohto odseku dosiahnuť pomocou nástrojov, ktoré spĺňajú všetky podmienky uvedené v článku 72a nariadenia (EÚ) č. 575/2013, nepresiahne vyššiu z týchto hodnôt:

a)  rizikový pomer 18 %, čo predstavuje vlastné zdroje a oprávnené záväzky inštitúcie vyjadrené ako percentuálny podiel na celkovej hodnote rizikovej expozície vypočítanej v súlade s článkom 92 ods. 3 a 4 uvedeného nariadenia;

b)  nerizikový pomer 6,75 %, čo predstavuje vlastné zdroje a oprávnené záväzky inštitúcie vyjadrené ako percentuálny podiel na veľkosti celkovej expozície uvedenej v článku 429 ods. 4 uvedeného nariadenia,

s výhradou ustanovení článku 72b ods. 3 a 4 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 a prechodných ustanovení uvedených v článku 494 uvedeného nariadenia.

S výhradou tretieho pododseku musí byť hodnota vlastných zdrojov a oprávnených záväzkov, ktoré sa požadujú na základe rozhodnutia podľa tohto odseku, postačujúca na zabezpečenie toho, aby veriteľom uvedeným v druhom pododseku písm. b) nevznikli straty presahujúce úroveň strát, ktoré by im inak vznikli pri likvidácii v rámci bežného konkurzného konania.

Článok 12d

Stanovenie minimálnej požiadavky na vlastné zdroje a oprávnené záväzky

1.  Požiadavku uvedenú v článku 12a ods. 1 každého subjektu stanoví Jednotná rada v spolupráci s príslušnými orgánmi vrátane ECB na základe týchto kritérií:

a)  potreba zaistiť, aby sa krízová situácia subjektu mohla vyriešiť uplatňovaním nástrojov na riešenie krízových situácií prípadne vrátane nástroja záchrany pomocou vnútorných zdrojov takým spôsobom, ktorý spĺňa ciele riešenia krízových situácií;

b)  potreba vo vhodných prípadoch zaistiť, aby subjekt, ktorého krízová situácia sa rieši, a jeho dcérske spoločnosti, ktoré sú inštitúciami, ale nie subjektmi, ktorých krízová situácia sa rieši, mali dostatočné oprávnené záväzky na zabezpečenie toho, aby v prípade, ak by sa na ne uplatnil nástroj záchrany pomocou vnútorných zdrojov alebo právomoci odpisu a konverzie, mohli byť straty absorbované a kapitálové požiadavky alebo prípadne ukazovateľ finančnej páky vo forme vlastného kapitálu Tier 1 príslušných subjektov mohli byť obnovené na úroveň potrebnú na to, aby im bolo umožnené pokračovať v plnení podmienok na udelenie povolenia a vo vykonávaní činností, na ktoré majú povolenie podľa smernice 2013/36/EÚ alebo smernice 2014/65/EÚ;

c)  potreba zaistiť, aby v prípade, ak sa v pláne riešenia krízových situácií predpokladá, že určité triedy oprávnených záväzkov by sa mohli vylúčiť zo záchrany pomocou vnútorných zdrojov podľa článku 27 ods. 5, alebo by sa mohli previesť na príjemcu v plnej výške v rámci čiastočného prevodu, subjekt, ktorého krízová situácia sa rieši, by mal mať dostatočné ďalšie oprávnené záväzky na zaistenie toho, aby straty mohli byť absorbované a kapitálové požiadavky alebo prípadne ukazovateľ finančnej páky vo forme vlastného kapitálu Tier 1 subjektu, ktorého krízová situácia sa rieši, mohli byť obnovené na úroveň potrebnú na to, aby mu bolo umožnené pokračovať v plnení podmienok na udelenie povolenia a vo vykonávaní činností, na ktoré má povolenie podľa smernice 2013/36/EÚ alebo smernice 2014/65/EÚ;

d)  veľkosť, obchodný model, model financovania a rizikový profil subjektu;

f)  rozsah, v ktorom by zlyhanie príslušného subjektu malo nepriaznivý vplyv na finančnú stabilitu vrátane dôsledkov jeho prepojenosti s inými inštitúciami alebo subjektmi alebo zvyškom finančného systému prostredníctvom „nákazy“ iných inštitúcií alebo subjektov.

Jednotná rada zabezpečí, aby úroveň požiadavky uvedenej v článku 12a ods. 1 bola primeraná špecifikám obchodného modelu a modelu financovania subjektu, ktorého krízová situácia sa rieši, s prihliadnutím na:

i)  prevahu vkladov v štruktúre financovania;

ii)  nedostatok skúseností s vydávaním dlhových nástrojov z dôvodu obmedzeného prístupu na cezhraničné a veľkoobchodné kapitálové trhy;

iii)  skutočnosť, že inštitúcia sa bude spoliehať hlavne na nástroje vlastného kapitálu Tier 1 a kapitálové nástroje na splnenie požiadavky uvedenej v článku 12a ods. 1.

2.  Ak sa v pláne riešenia krízových situácií stanovuje, že je potrebné vykonať opatrenie na riešenie krízovej situácie, alebo je potrebné uplatniť právomoc odpísať dlh a právomoc vykonať konverziu, bude sa požiadavka uvedená v článku 12a ods. 1 rovnať výške postačujúcej na zabezpečenie toho, aby:

a)  straty, ktoré môžu podľa očakávania subjektu vzniknúť, boli plne absorbované („absorpcia strát“);

b)  subjekt alebo jeho dcérske spoločnosti, ktoré sú inštitúciami, ale nie sú subjektmi, ktorých krízová situácia sa rieši, boli rekapitalizované na úroveň potrebnú na to, aby naďalej spĺňali podmienky na udelenie povolenia, a aby vykonávali činnosti, na ktoré majú povolenie podľa smernice 2013/36/EÚ, smernice 2014/65/EÚ alebo rovnocenných právnych predpisov („rekapitalizácia“);

V prípadoch, kde je v pláne riešenia krízových situácií uvedené, že subjekt sa zlikviduje na základe bežného konkurzného konania, požiadavka uvedená v článku 12a ods. 1 pre tento subjekt nesmie prekročiť hodnotu postačujúcu na absorpciu strát v súlade s písmenom a) prvého pododseku.

2a.   Jednotná rada zabezpečí, aby sa výška absorpcie strát uvedená v prvom pododseku písm. a) automaticky nepovažovala za väčšiu, než je skutočná hodnota vlastných zdrojov subjektu, alebo rovnajúcu sa tejto hodnote.

3.  Bez toho, aby bol dotknutý posledný pododsek tohto odseku, s cieľom určiť výšku uvedenú v odseku 2 vypočíta Jednotná rada pre subjekty, ktorých krízová situácia sa rieši, tú z týchto hodnôt, ktorá je vyššia:

a)   súčet:

i) hodnoty strát, ktorá sa možno bude musieť absorbovať pri riešení krízových situácií, ktorá zodpovedá požiadavkám uvedeným v článku 92 ods. 1 písm. a), b) a c) nariadenia (EÚ) č. 575/2013 a článku 104a smernice 2013/36/EÚ subjektu, ktorého krízová situácia sa rieši, na úrovni konsolidovanej skupiny, ktorej krízová situácia sa rieši,

ii) hodnoty rekapitalizácie, ktorá umožňuje skupine, ktorej krízová situácia sa rieši, vyplývajúcej z riešenia krízovej situácie obnoviť plnenie jej požiadavky na celkový podiel kapitálu uvedený v článku 92 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 575/2013 a jej požiadavky uvedenej v článku 104a smernice 2013/36/EÚ na úrovni ▌konsolidovanej skupiny, ktorej krízová situácia sa rieši, po vykonaní uprednostňovaného opatrenia na riešenie krízovej situácie;

b)  súčet:

i) hodnoty strát, ktorá sa má absorbovať pri riešení krízovej situácie subjektu, zodpovedajúcej požiadavke ukazovateľa finančnej páky subjektu, ktorého krízová situácia sa rieši; uvedeného v článku 92 ods. 1 písm. d) nariadenia (EÚ) č. 575/2013 na úrovni konsolidovanej skupiny, ktorej krízová situácia sa rieši; a

ii) hodnoty rekapitalizácie, ktorá umožňuje skupine, ktorej krízová situácia sa rieši, vyplývajúcej z riešenia krízovej situácie obnoviť plnenie jej požiadavky na ukazovateľ finančnej páky uvedenej v článku 92 ods. 1 písm. d) nariadenia (EÚ) č. 575/2013 na úrovni ▌konsolidovanej skupiny, ktorej krízová situácia sa rieši, po vykonaní uprednostňovaného opatrenia na riešenie krízovej situácie.

Na účely písmena a) bodu ii) a písmena b) bodu ii) prvého pododseku sa výška rekapitalizácie doplní taktiež o dodatočnú hodnotu, ktorú Jednotná rada považuje za nevyhnutnú na zachovanie dostatočnej dôvery trhu po riešení krízovej situácie s prihliadnutím na obchodný model, model financovania a rizikový profil subjektu, ktorého krízová situácia sa rieši.

Hodnota vankúša stanovená v druhom pododseku tohto odseku nesmie presiahnuť hodnotu požiadavky na kombinovaný vankúš uvedenej v článku 128 ods. 6 smernice 2013/36/EÚ, s výnimkou požiadavky uvedenej v písmene a) uvedeného ustanovenia, ak vyššia úroveň nie je potrebná na zabezpečenie toho, aby po udalosti riešenia krízovej situácie subjekt naďalej spĺňal podmienky pre udelenie povolenia počas primeraného časového obdobia, ktoré nie je dlhšie ako jeden rok.

Na účely článku 12a ods. 2 písm. a) požiadavka uvedená v článku 12a ods. 1 je vyjadrená ako hodnota vypočítaná podľa písmena a) vydelená celkovou hodnotou rizikovej expozície („TREA“).

Na účely článku 12a ods. 2 písm. b), požiadavka uvedená v článku 12a ods. 1 je vyjadrená ako hodnota vypočítaná podľa písmena b) vydelená hodnotou expozície ukazovateľa finančnej páky.

Jednotná rada stanoví hodnoty rekapitalizácie uvedené v predchádzajúcich pododsekoch v súlade s opatreniami na riešenie krízových situácií stanovenými v pláne riešenia krízových situácií a tieto sumy rekapitalizácie môže upraviť tak, aby primerane odrážali riziká, ktoré ovplyvňujú riešiteľnosť vyplývajúcu z obchodného modelu skupiny, ktorej krízová situácia sa rieši, profilu financovania a celkového rizikového profilu.

3a.   Ak Jednotná rada usúdi, že inštitúcia by v prípade zlyhania podliehala likvidácii alebo inému konkurznému konaniu, požiadavka uvedená v článku 12a ods. 1 tohto nariadenia nesmie presiahnuť požiadavky uvedené v článku 92 ods. 1 písm. a), b) a c) nariadenia (EÚ) č. 575/2013 a v článku 104a smernice 2013/36/EÚ.

4.  Bez toho, aby bol dotknutý posledný pododsek tohto odseku, s cieľom určiť hodnotu uvedenú v odseku 2 vypočíta Jednotná rada pre subjekty, ktorých krízová situácia sa rieši, tú z týchto hodnôt, ktorá je vyššia:

a)  súčet:

i) hodnoty strát, ktorá bude absorbovaná pri riešení krízovej situácie, ktorá zodpovedá požiadavkám uvedeným v článku 92 ods. 1 písm. a), b) a c) nariadenia (EÚ) č. 575/2013 a článku 104a smernice 2013/36/EÚ subjektu a

ii) hodnoty rekapitalizácie, ktorá umožní subjektu obnoviť súlad s požiadavkou najeho celkový podiel kapitálu uvedenou v článku 92 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 575/2013 a požiadavkou uvedenou v článku 104a smernice 2013/36/EÚ po výkone právomoci odpísať alebo konvertovať relevantné kapitálové nástroje a oprávnené záväzky v súlade s článkom 21;

b)  súčet:

i) hodnoty strát, ktoré budú absorbované pri riešení krízovej situácie subjektu zodpovedajúcej požiadavke ukazovateľa finančnej páky subjektu uvedenej v článku 92 ods. 1 písm. d) nariadenia (EÚ) č. 575/2013; a

ii) hodnoty rekapitalizácie, ktorá umožní subjektu obnoviť súlad s požiadavkou na jeho ukazovateľ finančnej páky uvedenou v článku 92 ods. 1 písm. d) nariadenia (EÚ) č. 575/2013 po výkone právomoci odpísať alebo konvertovať relevantné kapitálové nástroje a oprávnené záväzky v súlade s článkom 21 tohto nariadenia.

Na účely písmena a) bodu ii) a písmena b) bodu ii) prvého pododseku sa výška rekapitalizácie doplní taktiež o dodatočnú hodnotu, ktorú Jednotná rada považuje za nevyhnutnú na zachovanie dostatočnej dôvery trhu po riešení krízovej situácie s prihliadnutím na obchodný model, model financovania a rizikový profil subjektu.

Hodnota vankúša uvedená v druhom pododseku tohto odseku nesmie presiahnuť hodnotu požiadavky na kombinovaný vankúš uvedenej v článku 128 ods. 6 smernice 2013/36/EÚ, s výnimkou požiadavky uvedenej v písmene a) uvedeného ustanovenia, ak vyššia úroveň nie je potrebná na zabezpečenie toho, aby po udalosti riešenia krízovej situácie subjekt naďalej spĺňal podmienky pre udelenie povolenia počas primeraného časového obdobia, ktoré nie je dlhšie ako jeden rok.

Na účely článku 12a ods. 2 písm. a), je požiadavka uvedená v článku 12a ods. 1 vyjadrená v percentách ako hodnota vypočítaná podľa písmena a) odseku vydelená celkovou hodnotou rizikovej expozície („TREA“).

Na účely článku 12a ods. 2 písm. b), požiadavka uvedená v článku 12a ods. 1 je vyjadrená v percentách ako hodnota vypočítaná podľa písmena b) odseku vydelená hodnotou expozície ukazovateľa finančnej páky.

Jednotná rada stanoví hodnoty rekapitalizácie uvedené v tomto odseku v súlade s opatreniami na riešenie krízových situácií stanovenými v pláne riešenia krízových situácií a tieto hodnoty rekapitalizácie môže upraviť tak, aby primerane odrážali riziká, ktoré ovplyvňujú potreby rekapitalizácie vyplývajúce z obchodného modelu subjektu, profilu financovania a celkového rizikového profilu.

5.  V prípadoch, keď Jednotná rada očakáva, že určité triedy oprávnených záväzkov by mohli byť vylúčené z procesu záchrany pomocou vnútorných zdrojov podľa článku 27 ods. 5, alebo by mohli byť v plnej výške prevedené na príjemcu v rámci čiastočného prevodu, nesmie požiadavka uvedená v článku 12a ods. 1 prekročiť sumu postačujúcu na:

a)  na krytie sumy vylúčených záväzkov identifikovaných v súlade s článkom 27 ods. 5;

b)  splnenie podmienok uvedených v odseku 2.

6.  Rozhodnutie Jednotnej rady uložiť minimálnu požiadavku na vlastné zdroje a oprávnené záväzky podľa tohto článku musí obsahovať odôvodnenie tohto rozhodnutia vrátane úplného posúdenia prvkov uvedených v bodoch 2 až 5 .

7.  Na účely odsekov 3 a 4 sa kapitálové požiadavky vykladajú v súlade s uplatňovaním prechodných ustanovení stanovených v kapitolách 1, 2 a 4 hlavy I desiatej časti nariadenia (EÚ) č. 575/2013 príslušným orgánom a v ustanoveniach vnútroštátnych právnych predpisov uplatňujúcich možnosti udelené príslušným orgánom na základe uvedeného nariadenia.

Článok 12e

Stanovenie požiadaviek pre subjekty, ktoré sú G-SII

1.  Minimálna požiadavka na vlastné zdroje a oprávnené záväzky pre subjekt, ktorého krízová situácia sa rieši, ktorý je G-SII alebo ktorý je časťou G-SII pozostáva z:

a)  s výhradou ustanovení článku 72b ods. 3 a 4 a prechodných ustanovení uvedených v článku 494 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 z tej z týchto hodnôt, ktorá je vyššia:

i)   rizikový pomer 18 %, čo predstavuje vlastné zdroje a oprávnené záväzky inštitúcie vyjadrené ako percentuálny podiel na celkovej hodnote rizikovej expozície vypočítanej v súlade s článkom 92 ods. 3 a 4 uvedeného nariadenia;

ii)  nerizikový pomer 6,75 %, čo predstavuje vlastné zdroje a oprávnené záväzky inštitúcie vyjadrené ako percentuálny podiel na veľkosti celkovej expozície uvedenej v článku 429 ods. 4 uvedeného nariadenia, a

b)  akejkoľvek dodatočnej požiadavky na vlastné zdroje a oprávnené záväzky určenej Jednotnou radou špecificky pre subjekt v súlade s odsekom 2, ktorá musí byť splnená so záväzkami, ktoré spĺňajú podmienky článku 12c.

2.  Rada môže uložiť dodatočnú požiadavku na vlastné zdroje a oprávnené záväzky, ako sa uvádza v odseku 1 písm. b) len:

a)  ak požiadavka uvedená v odseku 1 písm. a) nie je postačujúca na to, aby sa splnili podmienky stanovené v článku 12d; a

b)  do tej miery, do akej výška požadovaných vlastných zdrojov a oprávnených záväzkov neprekročí úroveň, ktorá je potrebná na splnenie podmienok článku 12d.

3.  Rozhodnutie Jednotnej rady uložiť dodatočnú požiadavku na vlastné zdroje a oprávnené záväzky podľa odseku 1 písm. b) musí obsahovať odôvodnenie tohto rozhodnutia vrátane úplného posúdenia prvkov uvedených v odseku 2.

Článok 12g

Uplatňovanie minimálnej požiadavky na vlastné zdroje a oprávnené záväzky na subjekty, ktorých krízová situácia sa rieši

1.  Subjekty, ktorých krízová situácia sa rieši, musia spĺňať požiadavky stanovené v článkoch 12d až 12f na konsolidovanom základe na úrovni skupiny, ktorej krízová situácia sa rieši.

2.  Požiadavka uvedená v článku 12a ods. 1 subjektu, ktorého krízová situácia sa rieši, so sídlom v zúčastnenom členskom štáte na úrovni konsolidovanej skupiny, ktorej krízová situácia sa rieši, bude stanovená Jednotnou radou po konzultácii s príslušným orgánom pre riešenie krízovej situácie na úrovni skupiny a orgánom konsolidovaného dohľadu na základe požiadaviek stanovených v článkoch 12d až 12f a vzhľadom na to, či sa krízová situácia dcérskych spoločností skupiny z tretích krajín bude riešiť oddelene v súlade s plánom riešenia krízovej situácie.

Článok 12h

Uplatňovanie požiadavky na subjekty, ktoré nie sú subjektmi, ktorých krízová situácia sa rieši

1.  Inštitúcie, ktoré sú dcérskymi spoločnosťami subjektu, ktorého krízová situácia sa rieši, ale samotné nie sú subjektmi, ktorých krízová situácia sa rieši, musia spĺňať požiadavky individuálne stanovené v článkoch 12d až 12f.

Jednotná rada môže po konzultácii s príslušným orgánom a ECB rozhodnúť o uplatňovaní požiadavky ustanovenej v tomto článku na subjekt uvedený v článku 1 ods. 1 písm. b), c) alebo d) smernice 2014/59/EÚ, ktorá je dcérskou spoločnosťou subjektu, ktorého krízová situácia sa rieši, ale samotná nie je subjektom, ktorého krízová situácia sa rieši.

2.  Požiadavka uvedená v článku 12a ods. 1 na subjekty uvedené v prvom odseku podlieha týmto podmienkam:

a)  subjekt, ktorého krízová situácia sa rieši, spĺňa konsolidovanú požiadavku uvedenú v článku 12g;

b)  súhrn všetkých požiadaviek, ktoré sa majú uplatňovať na riešenie krízovej situácie dcérskych spoločností skupiny, ktorej krízová situácia sa rieši, bude pokrytý konsolidovanou požiadavkou uvedenou v článku 12g a nesmie ju prekročiť s výnimkou prípadu, pokiaľ sa tak stane len kvôli účinkom konsolidácie na úrovni skupiny, ktorej krízová situácia sa rieši, v súlade s článkom 12g ods. 1;

c)  musí spĺňať kritéria oprávnenosti uvedené v odseku 3;

d)  stanoví sa vo výške 75 % až 90 % požiadaviek vypočítaných v súlade s článkom 12a ods. 1 a nesmie presiahnuť dcérskej spoločnosti ku konsolidovanej požiadavke uvedenej v 12 g (1).

3.  Požiadavka uvedená v článku 12a ods. 1 sa splní na základe jednej alebo viacerých nasledujúcich skutočností:

a)  záväzkov ktoré:

i) sú vydané pre subjekt, ktorého krízová situácia sa rieši, a ktoré tento subjekt kúpil, a to buď priamo alebo nepriamo, prostredníctvom iných subjektov v tej istej skupine, ktorej krízová situácia sa rieši a ktorá kúpila záväzky od subjektu, na ktorý sa vzťahuje tento článok, alebo prostredníctvom existujúceho akcionára, ktorý nie je súčasťou tej istej skupiny, ktorej krízová situácia sa rieši, pokiaľ výkon právomoci odpísať dlh alebo vykonať konverziu v súlade s článkom 21 nemá vplyv na kontrolu dcérskej spoločnosti subjektom, ktorého krízová situácia sa rieši;

ii) spĺňajú kritériá oprávnenosti uvedené v článku 72a okrem článku 72b ods. 2 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 575/2013;

iii) sa v rámci bežného konkurzného konania umiestňujú za inými záväzkami, než sú záväzky, ktoré sú oprávnené pre požiadavky na vlastné zdroje, ktoré sú vydávané a zakúpené inými subjektmi, než sú subjekty, ktorých krízová situácia sa rieši;

iv) podliehajú právomoci na odpísanie alebo konverziu v súlade s článkom 21, ktorý je v súlade so stratégiou skupiny, ktorej krízová situácia sa rieši, najmä tým, že neovplyvňuje riadenie dcérskej spoločnosti subjektom, ktorého krízová situácia sa rieši.

b)  oprávnené vlastné zdroje vydané iným subjektom a zakúpené inými subjektmi, než je subjekt, ktorého krízová situácia sa rieši, keď uplatňovanie právomoci odpísania alebo konverzie v súlade s článkom 21 neovplyvňuje riadenie dcérskej spoločnosti subjektom, ktorého krízová situácia sa rieši.

3a.  Odchylne od tohto článku ods. 3 písm. a) bodu ii) záväzky vydané pred ... [dátum nadobudnutia účinnosti tohto pozmeňujúceho nariadenia], ktoré nespĺňajú podmienky uvedené v článku 72b ods. 2 písm. g) až o) nariadenia (EÚ) č. 575/2013, môžu byť zahrnuté do hodnoty vlastných zdrojov a oprávnených záväzkov.

3b .  Jednotná rada vo svojej úlohe orgánu pre riešenie krízovej situácie subjektu skupiny, ktorej krízová situácia sa rieši, ktorý nie je subjektom, ktorého krízová situácia sa rieši, zváži uplatňovanie odsekov 1 až 5 na tento subjekt a následne môže čiastočne alebo úplne upustiť od tohto uplatňovania, ak sú splnené všetky tieto podmienky:

a) subjekt, ktorého krízová situácia sa rieši, skupiny, ktorej krízová situácia sa rieši, je ústredným orgánom siete alebo skupiny družstevných spoločností;

b) subjekt je úverovou inštitúciou, ktorá je trvalo pridružená k tomuto ústrednému orgánu;

c) členovia siete podliehajú zákonnému internému mechanizmu solidarity.

Článok 12i

Zrušenie minimálnej požiadavky na vlastné zdroje a oprávnené záväzky pre subjekty, ktoré nie sú subjektmi, ktorých krízová situácia sa rieši

Jednotná rada môže v plnom rozsahu zrušiť uplatňovanie článku 12h na dcérsku spoločnosť subjektu, ktorého krízová situácia sa rieši, so sídlom v zúčastnenom členskom štáte, ak:

a)  dcérska spoločnosť aj subjekt, ktorého krízová situácia sa rieši, sú umiestnené v zúčastnených členských štátoch;

b)  subjekt, ktorého krízová situácia sa rieši, spĺňa požiadavku uvedenú v článku 12g;

c)  neexistuje žiadna súčasná ani predpokladaná praktická alebo právna prekážka okamžitého prevodu vlastných zdrojov alebo splatenia záväzkov subjektom, ktorého krízová situácia sa rieši, dcérskej spoločnosti v súvislosti, s ktorou sa vykonalo rozhodnutie v súlade s článkom 21 ods. 3 najmä vtedy, ak sa berie do úvahy opatrenie zamerané na riešenie krízovej situácie vzhľadom na subjekt, ktorého krízová situácia sa rieši.

Článok 12jPorušenie požiadavky

1.  Akýmkoľvek porušením minimálnej požiadavky na vlastné zdroje a oprávnené záväzky zo strany subjektu, ktorého krízová situácia sa rieši, sa zaoberá Jednotná rada a iné príslušné orgány prostredníctvom aspoň jedného z týchto prostriedkov:

a)  právomoci riešiť alebo odstrániť prekážky brániace riešiteľnosti krízovej situácie v súlade s článkom 10;

b)  opatrení uvedených v článku 104 smernice 2013/36/ES;

c)  včasných preventívnych opatrení v súlade s článkom 13;

d)  administratívnych sankcií a iných administratívnych opatrení v súlade s článkami 110 a 111 smernice 2014/59/EÚ“.

1a.  Jednotná rada a ostatné orgány pre riešenie krízových situácií štvrťročne monitorujú plnenie minimálnej požiadavky na vlastné zdroje a oprávnené záväzky a informujú príslušný orgán o akýchkoľvek porušeniach alebo iných relevantných udalostiach, ktoré by mohli mať vplyv na splnenie požiadavky.

2.  Jednotná rada, orgány pre riešenie krízových situácií a príslušné orgány zúčastnených členských štátov sa navzájom radia pri výkone svojich právomocí uvedených v odseku 1 písm. a) až d).“

2a.  Odchylne od článku 141a ods. 1 smernice 2013/36/EÚ sa inštitúcia nepovažuje za nespĺňajúcu požiadavku na kombinovaný vankúš na účely článku 141 uvedenej smernice, ak spĺňa podmienky stanovené v článku 141a ods. 2 písm. a) a b) uvedenej smernice, ak sa nesplnenie tejto požiadavky týka len minimálnej požiadavky na vlastné zdroje a oprávnené záväzky, ako sa uvádza v článkoch 12d a 12e tohto nariadenia, a ak nesplnenie tejto požiadavky trvá najviac 12 mesiacov.

Článok 12ja

Prechodné mechanizmy a mechanizmy po riešení krízových situácií

Odchylne od článku 12 ods. 1 Jednotná rada určí primerané prechodné obdobie pre inštitúciu alebo subjekt v zmysle článku 2 písm. b) a c) s cieľom dodržať požiadavky uvedené v článkoch 12g, 12h alebo 12i alebo prípadne požiadavku vyplývajúcu z uplatňovania článku 12c ods. 3. Termín na splnenie požiadaviek v článkoch 12g alebo 12h alebo požiadavky vyplývajúcej z uplatňovania článku 12c ods. 3 je 1. január 2024.

Jednotná rada určí predbežný cieľ pre požiadavky uvedené v článkoch 12g, 12h alebo 12i alebo prípadne pre požiadavku vyplývajúcu z uplatňovania článku 12c ods. 3. Inštitúcia alebo subjekt v zmysle článku 2 písm. b) a c) musia tento predbežný cieľ splniť k 1. januáru 2022. Predbežný cieľ zabezpečí lineárne zvyšovanie oprávnených záväzkov a vlastných zdrojov až do splnenia danej požiadavky.

6.  Článok 16 sa mení takto:

a)  odsek 2 sa nahrádza takto:

Jednotná rada prijme opatrenie na riešenie krízovej situácie vo vzťahu k materskej spoločnosti uvedenej v článku 2 písm. b), ak sú splnené podmienky stanovené v článku 18 ods. 1.“;

b)   odsek 3 sa nahrádza takto:

„3. Bez ohľadu na skutočnosť, že materská spoločnosť nespĺňa podmienky stanovené v článku 18 ods. 1, Jednotná rada môže prijať rozhodnutie o opatrení na riešenie krízovej situácie v súvislosti s danou materskou spoločnosťou, ak je to subjekt, ktorého krízová situácia sa rieši, a ak jedna alebo viaceré jej dcérske spoločnosti, ktoré sú inštitúciami, a nie subjektmi, ktorých krízová situácia sa rieši, spĺňajú podmienky stanovené v článku 18 ods. 1 a ich aktíva a pasíva sú na takej úrovni, že ich zlyhanie ohrozuje inštitúciu alebo skupinu ako celok a opatrenie na riešenie krízových situácií v súvislosti s danou materskou spoločnosťou je nevyhnutné na riešenie krízových situácií týchto dcérskych spoločností, ktoré sú inštitúciami, alebo na riešenie krízovej situácie skupiny ako celku.“.

7.  „V článku 18 ods. 1 písm. b) sa „relevantné kapitálové nástroje“ nahrádzajú takto „relevantné kapitálové nástroje a oprávnené záväzky“.

8.  V článku 20 ods. 5 sa písmeno c) nahrádza takto:

„c)  ak sa uplatňuje právomoc odpísať alebo konvertovať relevantné kapitálové nástroje a oprávnené záväzky v súlade s článkom 21 ods. 7, podložiť informáciami rozhodnutie o rozsahu zrušenia nástrojov vlastníctva alebo zníženia podielov nástrojov vlastníctva vydaním nových nástrojov vlastníctva, ako aj o rozsahu odpísania alebo konverzie relevantných kapitálových nástrojov a oprávnených záväzkov;“.‑

9.  Článok 21 sa mení takto:

a)  názov sa nahrádza takto:

„Odpísanie a konverzia kapitálových nástrojov a oprávnených záväzkov“

b)  V prvej vete odseku 1 sa slová „relevantné kapitálové nástroje“ nahrádzajú slovami „relevantné kapitálové nástroje a oprávnené záväzky“

c)  V odseku 1 písm. b) sa slová „kapitálových nástrojov“ nahrádzajú slovami „kapitálových nástrojov a oprávnených záväzkov“;

d)  V odseku 3 písm. b) sa slová „kapitálových nástrojov“ nahrádzajú slovami „kapitálových nástrojov a oprávnených záväzkov“;

e)  V odseku 8 druhom pododseku sa „kapitálové nástroje“ nahrádzajú slovami „kapitálové nástroje a oprávnené záväzky“;

f)  odsek 7 sa nahrádza takto:

„7.  Ak je splnená jedna alebo viaceré podmienky uvedené v odseku 1, Jednotná rada na základe postupu stanoveného v článku 18 určí, či sa právomoci odpísať alebo konvertovať relevantné kapitálové nástroje a oprávnené záväzky majú vykonať nezávisle alebo v súlade s postupom podľa článku 18 v kombinácii s opatrením na riešenie krízovej situácie.

Právomoc odpísať alebo konvertovať oprávnené záväzky nezávisle od opatrenia na riešenie krízovej situácie sa môže uplatňovať len vo vzťahu k oprávneným záväzkom, ktoré spĺňajú podmienky uvedené v článku 12 ods. 3 písm. a), s výnimkou podmienok týkajúcich sa zostávajúcej splatnosti záväzkov.“.

g)  v odseku 10 sa dopĺňa toto písmeno:

„d)  suma istiny nástrojov oprávnených záväzkov uvedená v odseku 7 sa odpíše alebo sa konvertuje na nástroje vlastného kapitálu Tier 1, alebo sa vykoná oboje, a to v rozsahu potrebnom na dosiahnutie cieľov riešenia krízových situácií stanovených v článku 14 alebo v rozsahu kapacity relevantných oprávnených záväzkov podľa toho, ktorý ukazovateľ je nižší.“.

9a.  V článku 27 sa vkladá tento odsek 3a:

„3a.  Členské štáty zakážu inštitúciám alebo subjektom uvedeným v článku 1 ods. 1 písm. b), c) alebo d), aby navrhli, oznámili alebo tvrdili, že iný záväzok ako sú záväzky uvedené v tomto článku ods. 2 písm. a) až g) by nepodliehal právomoci odpísať dlh alebo právomoci vykonať konverziu. Každé porušenie tohto zákazu podlieha sankciám v súlade s kapitolou VI.“

9b.   V článku 38 ods. 2 sa dopĺňa toto písmeno ca):

„ca) keď navrhujú, oznamujú alebo tvrdia, že záväzok iný, ako sú záväzky uvedené v článku 27 ods. 3 písm. a) až g), nepodlieha právomoci odpísať dlh alebo právomoci vykonať konverziu.“

Článok 6Nadobudnutie účinnosti

1.  Toto pozmenené nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

2.  Toto nariadenie sa uplatňuje najneskôr 18 mesiacov od dátumu nadobudnutia jeho účinnosti.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli

Za Európsky parlament  Za Radu

predseda  predseda

(1)

* Pozmeňujúce návrhy: nový alebo zmenený text je vyznačený hrubou kurzívou; vypustenia sa označujú symbolom ▌.

(2)

Ú. v. EÚ C […], […], s. […].

(3)

Ú. v. EÚ C […], […], s. […].

(4)

  Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskej centrálnej banke, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov Na ceste k dobudovaniu bankovej únie, 24. 11. 2015, COM(2015) 587 final.

(5)

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/59/EÚ z 15. mája 2014, ktorou sa stanovuje rámec pre ozdravenie a riešenie krízových situácií úverových inštitúcií a investičných spoločností, Ú. v. EÚ L 173, 12.6.2014, s. 190.

(6)

  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 z 26. júna 2013 o  prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie a investičné spoločnosti a o zmene nariadenia (EÚ) č. 648/2012 (Ú. v. EÚ L 176, 27.6.2013, s. 1).

(7)

  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 806/2014 z 15. júla 2014, ktorým sa stanovujú jednotné pravidlá a jednotný postup riešenia krízových situácií úverových inštitúcií a určitých investičných spoločností v rámci jednotného mechanizmu riešenia krízových situácií a jednotného fondu na riešenie krízových situácií a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1093/2010, Ú. v. EÚ L 225, 30.7.2014, s. 1.

(8)

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/36/EÚ z 26. júna 2013 o prístupe k činnosti úverových inštitúcií a prudenciálnom dohľade nad úverovými inštitúciami a investičnými spoločnosťami, o zmene smernice 2002/87/ES a o zrušení smerníc 2006/48/ES a 2006/49/ES (Ú. v. EÚ L 176, 27.6.2013, s. 338).


POSTUP – GESTORSKÝ VÝBOR

Názov

Kapacita na absorpciu strát a rekapitalizáciu úverových inštitúcií a investičných spoločností

Referenčné čísla

COM(2016)0851 – C8-0478/2016 – 2016/0361(COD)

Dátum predloženia v EP

23.11.2016

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

ECON

1.2.2017

 

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

JURI

1.2.2017

AFCO

1.2.2017

 

 

Bez predloženia stanoviska

       dátum rozhodnutia

JURI

25.1.2017

AFCO

30.1.2017

 

 

Spravodajcovia

       dátum vymenovania

Gunnar Hökmark

24.11.2016

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

28.2.2017

25.4.2017

3.5.2017

11.12.2017

 

22.2.2018

 

 

 

Dátum prijatia

19.6.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

38

8

11

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Gerolf Annemans, Burkhard Balz, Hugues Bayet, Pervenche Berès, David Coburn, Thierry Cornillet, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Sven Giegold, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Cătălin Sorin Ivan, Barbara Kappel, Wolf Klinz, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Werner Langen, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Marisa Matias, Gabriel Mato, Alex Mayer, Bernard Monot, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Sirpa Pietikäinen, Anne Sander, Alfred Sant, Martin Schirdewan, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker, Marco Zanni

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Andrea Cozzolino, Ashley Fox, Doru-Claudian Frunzulică, Syed Kamall, Alain Lamassoure, Thomas Mann, Luigi Morgano, Michel Reimon, Joachim Starbatty

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Christofer Fjellner, Petr Ježek, Wolf Klinz, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz

Dátum predloženia

25.6.2018


ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

38

+

ALDE

Thierry Cornillet, Petr Ježek, Wolf Klinz, Ramon Tremosa i Balcells

ENF

Barbara Kappel

PPE

Burkhard Balz, Markus Ferber, Christofer Fjellner, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Esther de Lange, Werner Langen, Ivana Maletić, Thomas Mann, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Anne Sander, Theodor Dumitru Stolojan

S&D

Pervenche Berès, Andrea Cozzolino, Jonás Fernández, Doru-Claudian Frunzulică, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Cătălin Sorin Ivan, Olle Ludvigsson, Alex Mayer, Luigi Morgano, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

8

-

EFDD

David Coburn, Bernard Monot, Marco Valli

ENF

Gerolf Annemans, Marco Zanni

GUE/NGL

Marisa Matias, Martin Schirdewan, Miguel Viegas

11

0

ALDE

Caroline Nagtegaal

ECR

Ashley Fox, Syed Kamall, Stanisław Ożóg, Joachim Starbatty, Kay Swinburne

S&D

Hugues Bayet

VERTS/ALE

Sven Giegold, Philippe Lamberts, Michel Reimon, Ernest Urtasun

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

Posledná úprava: 10. júla 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia