Процедура : 2017/0810(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0219/2018

Внесени текстове :

A8-0219/2018

Разисквания :

Гласувания :

PV 04/07/2018 - 6.8
CRE 04/07/2018 - 6.8

Приети текстове :

P8_TA(2018)0288

ДОКЛАД     ***I
PDF 759kWORD 89k
25.6.2018
PE 619.417v03-00 A8-0219/2018

относно проекта на решение на Европейския парламент и на Съвета за изменение на член 22 от Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка

(10850/2017 – ECB/2017/18 - C8‑0228/2017 – 2017/0810(COD))

Комисия по икономически и парични въпроси

Комисия по конституционни въпроси

Докладчици: Габриел Мато, Данута Мария Хюбнер

(Съвместни заседания на комисии – член 55 от Правилника за дейността)

ИЗМЕНЕНИЯ
ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ
 ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно проекта на решение на Европейския парламент и на Съвета за изменение на член 22 от Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка

(10850/2017 – ECB/2017/18 – C8‑0228/2017 – 2017/0810(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид препоръката на Европейската централна банка, представена на Парламента и Съвета (10850/2017 – ECB/2017/18)(1),

–  като взе предвид член 129, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно който е представен проектът на акт (C8‑0228/2017),

–  като взе предвид Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка, и по-специално член 40.1 от него,

–  като взе предвид становището на Европейската комисия(2),

–  като взе предвид член 294, параграфи 3 и 15 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид член 59 от своя правилник,

–  като взе предвид съвместните разисквания на комисията по икономически и парични въпроси и комисията по конституционни въпроси съгласно член 55 от Правилника за дейността,

–  като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси и комисията по конституционни въпроси (A8-0219/2018),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета, на Комисията, на Европейската централна банка, както и на националните парламенти.

Изменение    1

Предложение за решение

Съображение 1

Текст, предложен от Европейската централна банка

Изменение

(1)  Основните задачи, които се осъществяват чрез Европейска система на централните банки (ЕСЦБ), включват определянето и осъществяването на паричната политика на Съюза и насърчаването на нормалното функциониране на платежните системи. Сигурните и ефикасни инфраструктури на финансовите пазари, и по-специално клирингoвите системи, са от съществено значение за изпълнението на тези основни задачи.

(1)  Основните задачи, които се осъществяват чрез Европейската система на централните банки (ЕСЦБ), включват определянето и осъществяването на паричната политика на Съюза и насърчаването на нормалното функциониране на платежните системи, което е от съществено значение за поддържането на финансова стабилност. Сигурните и ефикасни инфраструктури на финансовите пазари, и по-специално клирингoвите системи, са от съществено значение за изпълнението на тези основни задачи.

Изменение    2

Предложение за решение

Съображение 3

Текст, предложен от Европейската централна банка

Изменение

(3)  На 4 март 2015 г. Общият съд постанови решението си по дело T-496/117 Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия/ЕЦБ, съгласно което ЕЦБ не разполага с необходимата компетентност да регулира дейността на клирингoвите системи. Общият съд посочи, че член 129, параграф 3 от Договора дава възможност на Европейския парламент и на Съвета, действащи в съответствие с обикновената законодателна процедура, по препоръка на ЕЦБ, да изменят член 22 от Устава на Европейска система на централните банки и на Европейската централна банка (наричан по-долу „Уставът на ЕСЦБ“). Съдът заключи, че „ако ЕЦБ приеме, че за правилното изпълнение на нейната задача по член 127, параграф 2, четвърто тире, ДФЕС следва да ѝ се признае правомощие за регламентиране на инфраструктурите, извършващи клиринг на сделки с ценни книжа, тя следва да поиска от законодателя на Съюза да измени член 22 от Устава, като добави изрично позоваване на системите за клиринг на ценни книжа“.

(3)  На 4 март 2015 г. Общият съд постанови решението си по дело T-496/117 Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия/ЕЦБ, съгласно което „ЕЦБ не разполага с необходимата компетентност да регулира дейността на клирингoвите системи, поради което рамката за надзор, в частта ѝ, с която на централните контрагенти, участващи в клиринга на ценни книжа, се налага изискване за местонахождение в еврозоната, трябва да бъде отменена поради липса на компетентност“. Общият съд посочи, че член 129, параграф 3 от Договора дава възможност на Европейския парламент и на Съвета, действащи в съответствие с обикновената законодателна процедура, по препоръка на ЕЦБ, да изменят член 22 от Устава на Европейска система на централните банки и на Европейската централна банка (наричан по-долу „Уставът на ЕСЦБ“). Поради това Съдът заключи, че „ако ЕЦБ приеме, че за правилното изпълнение на нейната задача по член 127, параграф 2, четвърто тире, ДФЕС следва да ѝ се признае правомощие за регламентиране на инфраструктурите, извършващи клиринг на сделки с ценни книжа, тя следва да поиска от законодателя на Съюза да измени член 22 от Устава, като добави изрично позоваване на системите за клиринг на ценни книжа“.

_________________

_________________

7 ECLI: EU:C:2015:133.

7 ECLI: EU:C:2015:133.

Изменение    3

Предложение за решение

Съображение 3 а (ново)

Текст, предложен от Европейската централна банка

Изменение

 

(3a)  Въпреки че системите за клиринг на ценни книжа са тип платежни системи, е необходима повече яснота по въпроса с оглед на решението на Общия съд от 4 март 2015 г. по дело T-496/11 и поради това, чрез преразглеждане на член 22 от Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка, е необходимо бъде изяснен въпросът за компетентността по отношение на такива системи.

Изменение    4

Предложение за решение

Съображение 4

Текст, предложен от Европейската централна банка

Изменение

(4)  Вследствие на значими промени на световно и европейско равнище се очаква да се увеличи рискът от това смущенията, които засягат клирингoвите системи, и по-специално централните контрагенти, да застрашат нормалното функциониране на платежните системи и осъществяването на единната парична политика, като в крайна сметка ще се засегне основната цел на Евросистемата да поддържа ценова стабилност.

(4)  Вследствие на значими промени на световно и европейско равнище се очаква да се увеличи рискът от това смущенията, които засягат клирингoвите системи, и по-специално централните контрагенти, да застрашат нормалното функциониране на платежните системи и осъществяването на единната парична политика, като в крайна сметка ще се засегне финансовата стабилност, включително основната цел на Евросистемата да поддържа ценова стабилност.

Изменение    5

Проект на решение

Съображение 5

Проект на Европейската централна банка

Изменение

(5) На 29 март 2017 г. Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия уведоми Европейския съвет за намерението си да се оттегли от Европейския съюз. Оттеглянето на Обединеното кралство ще доведе до фундаментална промяна в регулацията и надзора на някои системно важни клирингови дейности на деноминирани в евро трансакции, като по този начин ще се засегне неблагоприятно както способността на Евросистемата да наблюдава и овладява рисковете за нормалното функциониране на платежните системи, така и осъществяването на паричната политика на Евросистемата.

заличава се

Изменение    6

Предложение за решение

Съображение 6

Текст, предложен от Европейската централна банка

Изменение

(6)  Централизираният клиринг се характеризира с все по-голяма трансграничност и системна важност. Предвид многообразността на членовете им и паневропейската същност на финансовите услуги, които предоставят, централните контрагенти са от ключова важност за Съюза като цяло, и по-специално за еврозоната. Това е отразено в Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета8, с който се създават колективни договорености в областта на надзора под формата на колегии, съставени от съответните национални органи и органи на Съюза, включително Евросистемата в ролята ѝ на централна банка – емитент на еврото.

(6)  Централизираният клиринг се характеризира с все по-голяма трансграничност и системна важност. Предвид многообразността на членовете им и паневропейската същност на финансовите услуги, които предоставят, централните контрагенти са от ключова важност за Съюза като цяло, и по-специално за еврозоната. Това е отразено в Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета, с който се създават колективни договорености в областта на надзора под формата на колегии, съставени от съответните национални органи и органи на Съюза, включително Евросистемата в ролята ѝ на централна банка – емитент на еврото, валутата на Съюза.

_________________

 

8 Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 г. относно извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на транзакции (OВ L 201, 27.7.2012 г., стр. 1).

 

Изменение    7

Предложение за решение

Съображение 7

Текст, предложен от Европейската централна банка

Изменение

(7)  С цел да разреши тези въпроси, на 13 юни 2017 г. Комисията представи законодателно предложение с цел да гарантира финансовата стабилност, сигурността и надеждността на централните контрагенти от системно значение за финансовите пазари в Съюза. За да се гарантира, че Евросистемата като централна банка – емитент на еврото може да изпълнява ролята, предвидена в законодателното предложение, от изключително значение е тя да има съответните правомощия съгласно Договора и Устава на ЕСЦБ. По-специално, Евросистемата следва да има регулаторни правомощия да приема задължителни оценки и да изисква корективни действия, в тясно сътрудничество с други органи на Съюза. Освен това, ако е необходимо, за да се защити стабилността на еврото, ЕЦБ следва да има и регулаторни правомощия да приема допълнителни изисквания по отношение на централните контрагенти, които извършват клиринг на значителни обеми деноминирани в евро трансакции.

(7)  С цел да разреши тези въпроси, на 13 юни 2017 г. Комисията представи законодателно предложение с цел да гарантира финансовата стабилност, сигурността и надеждността на централните контрагенти от системно значение за финансовите пазари в Съюза. За да се гарантира, че Евросистемата като централна банка – емитент на еврото може да изпълнява ролята, предвидена в законодателното предложение, от изключително значение е тя да има съответните правомощия съгласно Договора и Устава на ЕСЦБ. По-специално, Евросистемата следва да има регулаторни правомощия да приема задължителни оценки и да изисква корективни действия, в тясно сътрудничество с други органи на Съюза. Освен това, ако е необходимо, за да се защити стабилността на еврото, ЕЦБ следва да има и регулаторни правомощия да приема допълнителни изисквания по отношение на централните контрагенти, които извършват клиринг на значителни обеми деноминирани в евро трансакции. Тези изисквания следва да защитават целостта на единния пазар и да гарантират, че при надзора на централните контрагенти от трети държави правото на Съюза и съдебната практика на Съда на Европейския съюз имат предимство.

Изменение    8

Проект на решение

Съображение 8

Проект на Европейската централна банка

Изменение

(8) Член 22 е в глава четвърта „Парични функции и операции на ЕСЦБ“ от Устава на ЕСЦБ. Възложените с него задачи съответно следва да бъдат използвани само за целите на паричната политика.

(8) Член 22 е в глава четвърта „Парични функции и операции на ЕСЦБ“ от Устава на ЕСЦБ. Възложените с него задачи съответно следва да бъдат използвани само за целите на паричната политика. По отношение на клиринговите системи за финансови инструменти изискванията, които могат да се прилагат въз основа на посочения член, следва да включват изискванията за отчетност и наложените на клиринговата система изисквания за сътрудничество с ЕЦБ и националните централни банки при тяхната оценка на устойчивостта на системата спрямо неблагоприятни пазарни тенденции. Тези изисквания следва да включват също така откриване от системата на овърнайт депозитна сметка в ЕСЦБ в съответствие с относимите критерии и изисквания за достъп на ЕСЦБ. Освен това те следва да включват изисквания, необходими за справяне със ситуации, при които дадена клирингова система за финансови инструменти създава непосредствен риск от съществена вреда за финансовите институции или пазарите на Съюза или за финансовата система на Съюза или на една от неговите държави членки, като например изисквания, свързани с контрол на ликвидния риск, договорености за сетълмент, маржове, договорености за обезпечение или за оперативна съвместимост. По отношение на клиринговите системи на трети държави за финансови инструменти със системно значение, Регламент (ЕС) №... /... [Регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1095/2010 за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари) и на Регламент (ЕС) № 648/2012 по отношение на процедурите и участващите органи при лицензирането на ЦК, както и на изискванията за признаване на ЦК от трети държави] предвижда възможността ЕЦБ да предлага допълнителни изисквания за такива системи.

Изменение    9

Проект на решение

Съображение 8 a (ново)

Проект на Европейската централна банка

Изменение

 

(8a) Новите правомощия на ЕЦБ по отношение на клиринговите системи за финансови инструменти съгласно изменения член 22 от Устава на ЕСЦБ и на ЕЦБ ще се осъществяват успоредно с правомощията, осъществявани от другите институции, агенции и органи на Съюза въз основа на разпоредбите, отнасящи се до създаването или функционирането на вътрешния пазар, предвидени в част III от ДФЕС, включително такива, съдържащи се в актове, приети от Комисията или от Съвета по силата на възложените им правомощия. В този контекст, с цел да се гарантира, че се спазват съответните правомощия на всеки субект, и за предотвратяване на противоречиви правила и несъответствия между решенията, взети от различни институции, агенции и органи на Съюза, правомощията, предоставени съгласно изменения член 22 от Устава на ЕСЦБ и на ЕЦБ, следва да се упражняват при спазване на общата уредба за вътрешния пазар, установена от съзаконодателите, и по начин, който е в пълно съответствие с правните актове на Европейския парламент и на Съвета, както и с мерките, приети по силата на тези актове.

Изменение    10

Проект на решение

Съображение 8 б (ново)

Проект на Европейската централна банка

Изменение

 

(8б) ЕЦБ следва да осигури пълна прозрачност и отчетност пред Европейския парламент и Съвета във връзка с изпълнението на нейните правомощия и задачи по член 22 от нейния устав. По-специално, тя следва редовно да информира Европейския парламент и Съвета за всички решения и регламенти, приети въз основа на посочения член. За тази цел тя следва да посвети специална глава от годишния си доклад на упражняването на своите правомощия съгласно член 22 от своя устав и следва да публикува на своя уебсайт всички решения, препоръки и становища, свързани с регламентите, които приема въз основа на посочения член.

Изменение    11

Проект на решение

Член 1

Устав на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка

Член 22

 

Проект на Европейската централна банка

Изменение

Член 22

Член 22

Клирингови системи и платежни системи

Клирингови системи и платежни системи

ЕЦБ и националните централни банки могат да осигурят улеснения, а ЕЦБ да приеме регламенти, гарантиращи ефикасни и стабилни клирингови и платежни системи, както и клирингови системи за финансови инструменти, в рамките на Съюза и с други страни.

ЕЦБ и националните централни банки могат да осигурят улеснения, а ЕЦБ да приеме регламенти, гарантиращи ефикасни и стабилни клирингови и платежни системи в рамките на Съюза и с трети държави.

 

За постигането на целите на ЕСЦБ и за осъществяването на нейните основни задачи, ЕЦБ може да приеме регламенти относно клиринговите системи за финансови инструменти в рамките на Съюза и с трети държави, при надлежно спазване на правните актове на Европейския парламент и на Съвета и на мерките, приети по силата на тези актове, и по начин, който е в пълно съответствие с тези актове и мерки.

(1)

  ОВ C 212, 1.7.2017 г., стр. 14.

(2)

  ОВ C 340, 11.10.2017 г., стр. 1.


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

През 2015 г. по дело T 496/11, Обединеното кралство срещу ЕЦБ, Съдът на Европейския съюз постанови, че формулировката на член 22 от Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка, който предоставя на ЕЦБ регулаторни правомощия по отношение на „клирингови и платежни системи“, не може да се тълкува като даващ на ЕЦБ регулаторни правомощия по отношение на централни контрагенти (ЦК).

Изменението, предложено на 22 юни 2017 г. от ЕЦБ, има за цел да измени Устава с цел привеждане на „клиринговите системи за финансови инструменти“, с други думи, централните контрагенти (ЦК), в обхвата на регулаторните правомощия съгласно член 22 от Устава.

Това би дало възможност на Евросистемата да поеме правомощията, които ще ѝ бъдат предоставени в качеството ѝ на централна банка, емитираща евро, съгласно предложението на Комисията за изменение на Регламента за европейската пазарна инфраструктура по отношение на надзора на ЦК, представено на 13 юни 2017 г.

Докладчиците приветстват предложението за промяна на Устава. Те считат това за важна стъпка към създаването на ефективна система за надзор на ЦК в Съюза, която да включва подходяща роля за централните банки, емитиращи тези валути на клиринг от съответните ЦК.

Докладчиците обаче разбират необходимостта от спазване на настоящото разпределение на правомощията по силата на действащия Договор за функционирането на Европейския съюз, при което други институции, агенции и органи на Съюза имат правомощия за установяване на общата уредба за ЦК. Новите правомощия на ЕЦБ съгласно изменения член 22 от нейния устав ще взаимодействат с правомощията на други институции. Следователно е необходимо да се определи ясен принцип на спазване на правната рамка, установена от другите институции на ЕС, не на последно място от съзаконодателите, чрез актове, приети от ЕЦБ съгласно изменения член 22 от устава ѝ.

От съображения за правна сигурност и яснота при тълкуването, докладчиците също така считат за необходимо в съображенията на акта за изменение да се включи списък на регулаторните правомощия, които могат да се упражняват над ЦК от ЕЦБ съгласно член 22 от устава ѝ. Това следва да включва всички изисквания, позволяващи да бъдат разглеждани опасения, свързани с паричната политика. Въпреки това, за да се остави възможност за такова адаптиране на ролята на централните банки съгласно рамката на Регламента за европейската пазарна инфраструктура, каквото би могло да се окаже необходимо предвид опита, този списък следва да остане отворен и неизчерпателен. Той следва да включва също и всякакви правомощия, необходими на ЕЦБ за справяне с евентуални значителни извънредни ситуации.


ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Изменение на член 22 от Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка

Позовавания

10850/2017 – C8-0228/2017 – 2017/0810(COD)

Водещи комисии

       Дата на обявяване в заседание

ECON

11.9.2017

AFCO

11.9.2017

 

 

Докладчици

       Дата на назначаване

Gabriel Mato

15.11.2017

Danuta Maria Hübner

15.11.2017

 

 

Член 55 ‒ Процедура на съвместни комисии

       Дата на обявяване в заседание

       

14.12.2017

Разглеждане в комисия

20.3.2018

24.4.2018

24.5.2018

 

Дата на приемане

19.6.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

43

7

6

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Gerolf Annemans, Burkhard Balz, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Mercedes Bresso, Fabio Massimo Castaldo, David Coburn, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Sven Giegold, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Cătălin Sorin Ivan, Diane James, Ramón Jáuregui Atondo, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Werner Langen, Jo Leinen, Olle Ludvigsson, Gabriel Mato, Costas Mavrides, Alex Mayer, Morten Messerschmidt, Bernard Monot, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Sirpa Pietikäinen, Anne Sander, Martin Schirdewan, Helmut Scholz, György Schöpflin, Pedro Silva Pereira, Theodor Dumitru Stolojan, Paul Tang, Josep-Maria Terricabras, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Jakob von Weizsäcker, Marco Zanni

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Ashley Fox, Eva Maydell, Cristian Dan Preda, Michel Reimon, Lieve Wierinck

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Seán Kelly, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Fernando Ruas, Sven Schulze, Ramón Luis Valcárcel Siso

Дата на внасяне

25.6.2018


ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

43

+

ALDE

Caroline Nagtegaal, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck

ENF

Gerolf Annemans

PPE

Burkhard Balz, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Markus Ferber, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Seán Kelly, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Esther de Lange, Werner Langen, Gabriel Mato, Eva Maydell, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Cristian Dan Preda, Fernando Ruas, Anne Sander, György Schöpflin, Sven Schulze, Theodor Dumitru Stolojan, Ramón Luis Valcárcel Siso

S&D

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Mercedes Bresso, Jonás Fernández, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Cătălin Sorin Ivan, Ramón Jáuregui Atondo, Jo Leinen, Olle Ludvigsson, Costas Mavrides, Alex Mayer, Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

7

-

EFDD

David Coburn, Bernard Monot

NI

Diane James

VERTS/ALE

Sven Giegold, Michel Reimon, Josep-Maria Terricabras, Ernest Urtasun

6

0

ECR

Morten Messerschmidt, Stanisław Ożóg

EFDD

Fabio Massimo Castaldo, Marco Valli

GUE/NGL

Martin Schirdewan, Helmut Scholz

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

Последно осъвременяване: 28 юни 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност