Procedure : 2017/0810(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0219/2018

Indgivne tekster :

A8-0219/2018

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 04/07/2018 - 6.8
CRE 04/07/2018 - 6.8

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0288

BETÆNKNING     ***I
PDF 589kWORD 80k
25.6.2018
PE 619.417v02-00 A8-0219/2018

om udkast til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om ændring af artikel 22 i statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank

(10850/2017 – ECB/2017/18 – C8-0228/2017 – 2017/0810(COD))

Økonomi- og Valutaudvalget

Udvalget om Konstitutionelle Anliggender

Ordfører: Gabriel Mato, Danuta Maria Hübner

(Fælles udvalgsprocedure – forretningsordenens artikel 55)

ÆNDRINGSFORSLAG
FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG
 ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om udkast til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om ændring af artikel 22 i statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank

(10850/2017 – C8-0228/2017 – 2017/0810(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Den Europæiske Centralbanks henstilling til Europa-Parlamentet og Rådet (10850/2017 – ECB/2017/18)(1),

–  der henviser til artikel 129, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilken Kommissionen har forelagt udkastet til retsakt for Parlamentet (C8-0228/2017),

–  der henviser til statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank, særlig artikel 40.1,

–  der henviser til udtalelse fra Europa-Kommissionen(2),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3 og 15, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til de fælles drøftelser mellem Økonomi- og Valutaudvalget og Retsudvalget, jf. forretningsordenens artikel 55,

–  der henviser til betænkning fra Budgetudvalget og udtalelse fra Udvalget om Konstitutionelle Anliggender (A8-0219/2018),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet, Kommissionen, Den Europæiske Centralbank og de nationale parlamenter.

Ændringsforslag    1

Forslag til afgørelse

Betragtning 1

Den Europæiske Centralbanks forslag

Ændringsforslag

(1)  De grundlæggende opgaver, som skal udføres gennem Det Europæiske System af Centralbanker (ESCB), omfatter definitionen og gennemførelsen af Unionens pengepolitik og fremme af betalingssystemers smidige funktion. Sikre og effektive finansielle markedsinfrastrukturer, særligt clearingsystemer, er væsentlige for opfyldelsen af disse grundlæggende opgaver.

(1)  De grundlæggende opgaver, som skal udføres gennem Det Europæiske System af Centralbanker (ESCB), omfatter definitionen og gennemførelsen af Unionens pengepolitik og fremme af betalingssystemers smidige funktion, hvilket er afgørende for opretholdelsen af den finansielle stabilitet. Sikre og effektive finansielle markedsinfrastrukturer, særligt clearingsystemer, er væsentlige for opfyldelsen af disse grundlæggende opgaver.

Ændringsforslag    2

Forslag til afgørelse

Betragtning 3

Den Europæiske Centralbanks forslag

Ændringsforslag

(3)  Den 4. marts 2015 afsagde Retten i første Instans dom i Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland mod Den Europæiske Centralbank, sag T-496/117, som fastslog, at ECB ikke har den nødvendige kompetence til at regulere clearingsystemers aktiviteter. Retten anførte, at traktatens artikel 129, stk. 3 gør det muligt for Europa-Parlamentet og Rådet, efter den almindelige lovgivningsprocedure og på grundlag af en henstilling fra ECB eller et forslag fra Kommissionen, at ændre artikel 22 i statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank ("herefter ESCB-statutten"). Retten konkluderede, at "såfremt ECB er af den opfattelse, at det er nødvendigt, at den tilkendes en regeludstedende beføjelse vedrørende infrastrukturen for clearing af værdipapirer, for at den kan gennemføre sin opgave i henhold til artikel 127, stk. 2, fjerde led, TEUF, tilkommer det ECB at anmode EU-lovgiver om at ændre statuttens artikel 22 gennem en tilføjelse af en udtrykkelig henvisning til systemerne til clearing af værdipapirer.

(3)  Den 4. marts 2015 afsagde Retten dom i Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland mod Den Europæiske Centralbank, sag T-496/117, som fastslog, at "eftersom ECB ikke har den nødvendige kompetence til at regulere virksomhed med clearing af værdipapirer, skal overvågningsrammen annulleres, for så vidt som den pålægger de centrale modparter, der foretager clearing af værdipapirer, et krav om at være beliggende i euroområdet". Retten anførte, at traktatens artikel 129, stk. 3, gør det muligt for Europa-Parlamentet og Rådet, efter den almindelige lovgivningsprocedure og på grundlag af en henstilling fra ECB eller et forslag fra Kommissionen, at ændre artikel 22 i statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank ("herefter ESCB-statutten"). Retten konkluderede derfor, at "såfremt ECB er af den opfattelse, at det er nødvendigt, at den tilkendes en regeludstedende beføjelse vedrørende infrastrukturen for clearing af værdipapirer, for at den kan gennemføre sin opgave i henhold til artikel 127, stk. 2, fjerde led, TEUF, tilkommer det ECB at anmode EU-lovgiver om at ændre statuttens artikel 22 gennem en tilføjelse af en udtrykkelig henvisning til systemerne til clearing af værdipapirer."

_________________

_________________

7 ECLI: EU:T:2015:133.

7 ECLI: EU:T:2015:133.

Ændringsforslag    3

Forslag til afgørelse

Betragtning 3 a (ny)

Den Europæiske Centralbanks forslag

Ændringsforslag

 

(3a)  Selv om clearingsystemerne er en form for betalingssystemer, er det i lyset af Rettens afgørelse af 4. marts 2015 i sag T-496/11 nødvendigt at skabe større klarhed, og der er derfor behov for en præcision af spørgsmålet om beføjelser med hensyn til disse systemer gennem en ændring af artikel 22 i statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank.

Ændringsforslag    4

Forslag til afgørelse

Betragtning 4

Den Europæiske Centralbanks forslag

Ændringsforslag

(4)  Den væsentlige udvikling på såvel globalt som europæisk niveau forventes at øge risikoen for, at forstyrrelser, som påvirker clearingsystemer, særligt centrale modparter (CCP'er), truer betalingssystemers smidige funktion og gennemførelsen af den fælles pengepolitik, hvilket i sidste ende vil påvirke Eurosystemets primære mål om at fastholde prisstabilitet.

(4)  Den væsentlige udvikling på såvel globalt som europæisk niveau forventes at øge risikoen for, at forstyrrelser, som påvirker clearingsystemer, særligt centrale modparter (CCP'er), truer betalingssystemers smidige funktion og gennemførelsen af den fælles pengepolitik, hvilket i sidste ende vil påvirke den finansielle stabilitet, herunder også Eurosystemets primære mål om at fastholde prisstabilitet.

Ændringsforslag    5

Udkast til afgørelse

Betragtning 5

Udkast fra Den Europæiske Centralbank

Ændringsforslag

(5) Den 29. marts 2017 meddelte Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland Det Europæiske Råd, at det har besluttet at forlade Den Europæiske Union. Storbritanniens udtræden vil medføre en fundamental ændring i, hvordan bestemte systemisk vigtige clearingaktiviteter i euro reguleres, overvåges og føres tilsyn med, og derved negativt påvirke Eurosystemets evne til at overvåge og styre risici for betalingssystemers smidige funktion og gennemførelsen af Eurosystemets pengepolitik.

udgår

Ændringsforslag    6

Forslag til afgørelse

Betragtning 6

Den Europæiske Centralbanks forslag

Ændringsforslag

(6)  Central clearing får i stigende omfang grænseoverskridende karakter og systemisk betydning. På grund af deres mangfoldige sammensætning og den paneuropæiske karakter af de finansielle tjenesteydelser, de tilbyder, er CCP'er af central betydning for Unionen som helhed, og for euroområdet i særdeleshed. Dette er afspejlet i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/20128, som fastsætter fælles tilsynsordninger i form af kollegier, som består af de relevante nationale myndigheder og Unionens myndigheder, herunder Eurosystemet i sin rolle som centralbank for udstedelsen af euroen.

(6)  Central clearing får i stigende omfang grænseoverskridende karakter og systemisk betydning. På grund af deres mangfoldige sammensætning og den paneuropæiske karakter af de finansielle tjenesteydelser, de tilbyder, er CCP'er af central betydning for Unionen som helhed, og for euroområdet i særdeleshed. Dette er afspejlet i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012, som fastsætter fælles tilsynsordninger i form af kollegier, som består af de relevante nationale myndigheder og Unionens myndigheder, herunder Eurosystemet i sin rolle som centralbank for udstedelsen af euroen, som er Unionens valuta.

_________________

 

8 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 af 4. juli 2012 om OTC-derivater, centrale modparter og transaktionsregistre (EUT L 201 af 27.7.2012, s. 1).

 

Ændringsforslag    7

Forslag til afgørelse

Betragtning 7

Den Europæiske Centralbanks forslag

Ændringsforslag

(7)  For at imødegå disse problemer præsenterede Kommissionen den 13. juni 2017 sit lovforslag med henblik på at fremme den finansielle stabilitet og sikkerheden og soliditeten af de CCP'er, som er af systemisk betydning for de finansielle markeder i Unionen. For at sikre, at Eurosystemet som centralbank for udstedelse af euroen kan udføre sin rolle som omhandlet i lovforslaget, er det af største vigtighed, at det har de relevante beføjelser i medfør af traktaten og ESCB-statutten. Særligt bør Eurosystemet have de lovgivningsmæssige beføjelser til at vedtage bindende vurderinger og at kræve korrigerende foranstaltninger i tæt samarbejde med andre myndigheder i Unionen. Derudover bør ECB også have de lovgivningsmæssige beføjelser til at vedtage yderligere krav for CCP'er, som er involveret i clearing af betydelige mængder transaktioner i euro, hvor dette er nødvendigt for at beskytte euroens stabilitet.

(7)  For at imødegå disse problemer præsenterede Kommissionen den 13. juni 2017 sit lovforslag med henblik på at fremme den finansielle stabilitet og sikkerheden og soliditeten af de CCP'er, som er af systemisk betydning for de finansielle markeder i Unionen. For at sikre, at Eurosystemet som centralbank for udstedelse af euroen kan udføre sin rolle som omhandlet i lovforslaget, er det af største vigtighed, at det har de relevante beføjelser i medfør af traktaten og ESCB-statutten. Særligt bør Eurosystemet have de lovgivningsmæssige beføjelser til at vedtage bindende vurderinger og at kræve korrigerende foranstaltninger i tæt samarbejde med andre myndigheder i Unionen. Derudover bør ECB også have de lovgivningsmæssige beføjelser til at vedtage yderligere krav for CCP'er, som er involveret i clearing af betydelige mængder transaktioner i euro, hvor dette er nødvendigt for at beskytte euroens stabilitet. Disse krav bør beskytte det indre markeds integritet og sikre, at EU-lovgivningen og Den Europæiske Unions Domstols retspraksis har forrang i forbindelse med tilsynet med tredjelands-CCP'er.

Ændringsforslag    8

Udkast til afgørelse

Betragtning 8

Udkast fra Den Europæiske Centralbank

Ændringsforslag

(8) Artikel 22 i ESCB-statutten er en del af kapitel IV »ESCB's monetære funktioner og transaktioner«. Opgaver, som overdrages heri, bør derfor kun tjene pengepolitiske formål.

(8) Artikel 22 i ESCB-statutten er en del af kapitel IV "ESCB's monetære funktioner og transaktioner". Opgaver, som overdrages heri, bør derfor kun tjene pengepolitiske formål. For så vidt angår clearingsystemer for finansielle instrumenter, bør krav, der kan bringes i anvendelse på grundlag af omtalte artikel, omfatte anmeldelseskrav og krav om, at clearingsystemet skal samarbejde med ECB og de nationale centralbanker om at vurdere systemets modstandsdygtighed over for ugunstige markedsudviklinger. Blandt kravene bør også være, at systemet åbner en dag-til-dag-indlånskonto hos ESCB i overensstemmelse med ESCB's relevante kriterier og krav. Desuden bør de omfatte krav, der er nødvendige for at håndtere situationer, hvor et clearingsystem for finansielle instrumenter udgør en overhængende risiko for at være til væsentlig skade for Unionens finansielle institutioner eller markeder eller for Unionens eller en af dens medlemsstaters finansielle system, såsom krav med hensyn til kontroller af likviditetsrisici, afviklingsordninger, margener, sikkerhedsstillelse eller interoperabilitetsordninger. Med hensyn til tredjelandes clearingsystemer for finansielle instrumenter af systemisk betydning giver forordning (EU) nr. ... /... [Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1095/2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed) og om ændring af forordning nr. 648/2012 for så vidt angår de procedurer og myndigheder, der er involveret i meddelelse af tilladelse til CCP'er, og krav vedrørende anerkendelse af tredjelands-CCP'er] ECB mulighed for at foreslå yderligere krav til sådanne systemer.

Ændringsforslag    9

Udkast til afgørelse

Betragtning 8 a (ny)

Udkast fra Den Europæiske Centralbank

Ændringsforslag

 

(8a) ECB's nye beføjelser med hensyn til clearingsystemer for finansielle instrumenter på grundlag af den ændrede artikel 22 i statutten for ESCB og ECB vil blive udøvet parallelt med de beføjelser, som andre EU-institutioner, -agenturer og -organer besidder, på grundlag af bestemmelserne vedrørende det indre markeds oprettelse og funktion som fastsat i tredje del af TEUF, heriblandt dem, der er indeholdt i retsakter vedtaget af Kommissionen eller Rådet i henhold til de beføjelser, der er tillagt dem. For at sikre, at hver enheds respektive beføjelser respekteres, samt med henblik på at undgå modstridende regler og manglende overensstemmelse mellem de beslutninger, der træffes af forskellige EU-institutioner og -agenturer, bør de beføjelser, der tillægges i henhold til den ændrede artikel 22 i statutten for ESCB og for ECB, i den forbindelse kun udøves under behørig hensyntagen til de generelle rammer for det indre marked, der er opstillet af lovgiverne, og på en måde, som fuldt ud er i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets retsakter samt foranstaltninger, der vedtages i henhold til disse retsakter.

Ændringsforslag    10

Udkast til afgørelse

Betragtning 8 b (ny)

Udkast fra Den Europæiske Centralbank

Ændringsforslag

 

(8b) ECB bør sikre fuld gennemsigtighed og ansvarlighed over for Europa-Parlamentet og Rådet for så vidt angår udøvelsen af sine beføjelser og opgaver i henhold til artikel 22 i sin statut. Den bør navnlig holde Europa-Parlamentet og Rådet løbende underrettet om alle beslutninger, der træffes, og forordninger, der vedtages, på grundlag af omtalte artikel. Den bør med henblik herpå tilegne et særligt kapitel i sin årsberetning til udøvelsen af sine beføjelser i henhold til artikel 22 i sin statut, og den bør på sit websted offentliggøre alle afgørelser, anbefalinger og udtalelser i forbindelse med forordninger, den vedtager på grundlag af omtalte artikel.

Ændringsforslag    11

Udkast til afgørelse

Artikel 1

Statut for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank

Artikel 22

 

Udkast fra Den Europæiske Centralbank

Ændringsforslag

Artikel 22

Artikel 22

Clearingsystemer og betalingssystemer

Clearingsystemer og betalingssystemer

Med henblik på at sikre effektive og pålidelige clearing- og betalingssystemer og clearingsystemer for finansielle instrumenter inden for Unionen og over for tredjelande kan ECB og de nationale centralbanker tilbyde faciliteter, og ECB kan udstede forordninger.

Med henblik på at sikre effektive og pålidelige clearing- og betalingssystemer inden for Unionen og over for tredjelande kan ECB og de nationale centralbanker tilbyde faciliteter, og ECB kan udstede forordninger.

 

For at indfri målene med ESCB og udføre sine opgaver kan ECB udstede forordninger vedrørende clearingsystemer for finansielle instrumenter inden for Unionen og med tredjelande, idet den tager behørigt hensyn til Europa-Parlamentets og Rådets retsakter og til foranstaltninger vedtaget i henhold til disse retsakter og på en måde, som fuldt ud er i overensstemmelse med disse retsakter og foranstaltninger.

BEGRUNDELSE

I sin dom fra 2015 i sag T-496/11, Det Forenede Kongerige mod ECB, slog Domstolen fast, at ordlyden af artikel 22 i statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank, hvori ECB blev tillagt lovgivningsmæssige beføjelser i forhold til "clearing- og betalingssystemer", ikke skulle udlægges således, at ECB tillægges lovgivningsmæssige beføjelser i forhold til centrale modparter.

Ændringen, som blev foreslået af ECB den 22. juni 2017, har til formål at ændre statutten for at bringe "clearingsystemer for finansielle instrumenter", eller med andre ord de centrale modparter, inden for rammerne af de lovgivningsmæssige beføjelser i henhold til artikel 22 i statutten.

Dette vil gøre det muligt for Eurosystemet at udøve de beføjelser, som det vil få tillagt som centralbank for udstedelse af euro i henhold til Kommissionens forslag om ændring af EMIR for så vidt angår tilsynet med centrale modparter, der blev offentliggjort den 13. juni 2017.

Ordførerne bifalder forslaget om ændring af statutten. De betragter det som et vigtigt skridt hen imod etableringen af et effektivt system for tilsyn med centrale modparter i Unionen, hvori de centralbanker, der udsteder de valutaer, som cleares af de respektive centrale modparter, spiller en passende rolle.

Ordførerne er dog opmærksomme på behovet for at respektere den aktuelle fordeling af kompetencer i den nuværende traktat om Den Europæiske Unions funktionsmåde, i henhold til hvilken andre EU-institutioner, -agenturer og -organer har beføjelse til at fastlægge de generelle rammer for centrale modparter. ECB's nye beføjelser i henhold til den ændrede artikel 22 i dens statut vil interagere med de øvrige institutioners beføjelser. Det er derfor nødvendigt at fastlægge et klart princip om respekt for de retlige rammer, som er etableret af andre EU-institutioner, herunder ikke mindst de to lovgivere, i forbindelse med de retsakter, som ECB vedtager i henhold til den ændrede artikel 22 i dens statut.

Af hensyn til retssikkerheden og den fortolkningsmæssige klarhed finder ordførerne det også nødvendigt i betragtningerne til ændringsretsakten at medtage en liste over de lovgivningsmæssige beføjelser, som ECB kan udøve i forhold til centrale modparter i henhold til artikel 22 i dens statut. Dette bør omfatte alle krav, som gør det muligt at håndtere pengepolitiske spørgsmål. For at give mulighed for at foretage sådanne tilpasninger af den rolle, som centralbankerne spiller inden for rammerne af EMIR, som erfaringsmæssigt måtte blive nødvendige, skal denne liste imidlertid forblive åben og ikkeudtømmende. Den skal også omfatte alle beføjelser, som ECB behøver med henblik på at løse enhver potentielt væsentlig krisesituation.

(1)

  EUT C 212 af 1.7.2017, s. 14.

(2)

  EUT C 340 af 11.10.2017, s. 1.


PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Ændring af artikel 22 i statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank

Referencer

10850/2017 – C8-0228/2017 – 2017/0810(COD)

Korresponderende udvalg

Dato for meddelelse på plenarmødet

ECON

11.9.2017

AFCO

11.9.2017

 

 

Ordførere

Dato for valg

Gabriel Mato

15.11.2017

Danuta Maria Hübner

15.11.2017

 

 

Artikel 55 – Fælles udvalgsprocedure

Dato for meddelelse på plenarmødet

14.12.2017

Behandling i udvalg

20.3.2018

24.4.2018

24.5.2018

 

Dato for vedtagelse

19.6.2018

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

43

7

6

Til stede ved den endelige afstemning – medlemmer

Gerolf Annemans, Burkhard Balz, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Mercedes Bresso, Fabio Massimo Castaldo, David Coburn, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Sven Giegold, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Cătălin Sorin Ivan, Diane James, Ramón Jáuregui Atondo, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Werner Langen, Jo Leinen, Olle Ludvigsson, Gabriel Mato, Costas Mavrides, Alex Mayer, Morten Messerschmidt, Bernard Monot, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Sirpa Pietikäinen, Anne Sander, Martin Schirdewan, Helmut Scholz, György Schöpflin, Pedro Silva Pereira, Theodor Dumitru Stolojan, Paul Tang, Josep-Maria Terricabras, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Jakob von Weizsäcker, Marco Zanni

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Ashley Fox, Eva Maydell, Cristian Dan Preda, Michel Reimon, Lieve Wierinck

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Seán Kelly, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Fernando Ruas, Sven Schulze, Ramón Luis Valcárcel Siso

Dato for indgivelse

25.6.2018


ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

43

+

ALDE

Caroline Nagtegaal, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck

ENF

Gerolf Annemans

PPE

Burkhard Balz, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Markus Ferber, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Seán Kelly, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Esther de Lange, Werner Langen, Gabriel Mato, Eva Maydell, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Cristian Dan Preda, Fernando Ruas, Anne Sander, György Schöpflin, Sven Schulze, Theodor Dumitru Stolojan, Ramón Luis Valcárcel Siso

S&D

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Mercedes Bresso, Jonás Fernández, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Cătălin Sorin Ivan, Ramón Jáuregui Atondo, Jo Leinen, Olle Ludvigsson, Costas Mavrides, Alex Mayer, Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

7

EFDD

David Coburn, Bernard Monot

NI

Diane James

VERTS/ALE

Sven Giegold, Michel Reimon, Josep-Maria Terricabras, Ernest Urtasun

6

0

ECR

Morten Messerschmidt, Stanisław Ożóg

EFDD

Fabio Massimo Castaldo, Marco Valli

GUE/NGL

Martin Schirdewan, Helmut Scholz

Tegnforklaring:

+  :  for

–  :  imod

0  :  hverken/eller

Seneste opdatering: 28. juni 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik