Διαδικασία : 2017/0810(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0219/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0219/2018

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 04/07/2018 - 6.8
CRE 04/07/2018 - 6.8

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0288

ΕΚΘΕΣΗ     ***I
PDF 746kWORD 90k
25.6.2018
PE 619.417v03-00 A8-0219/2018

σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του άρθρου 22 του καταστατικού του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας

(10850/2017 – ECB/2017/18 - C8‑0228/2017 – 2017/0810(COD))

Επιτροπή Οικονομικής, Νομισματικής και Βιομηχανικής ΠολιτικήςΕπιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων

Εισηγητές: Gabriel Mato, Danuta Maria Hübner

(Κοινή διαδικασία επιτροπών – άρθρο 55 του Κανονισμού)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του άρθρου 22 του καταστατικού του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας

(10850/2017 – ECB/2017/18 – C8‑0228/2017 – 2017/0810(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας που υποβλήθηκε στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (10850/2017 – ECB/2017/18)(1),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 129 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το οποίο του υποβλήθηκε το σχέδιο πράξης (C8‑0228/2017),

–  έχοντας υπόψη το καταστατικό του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και ιδίως το άρθρο 40.1,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής(2),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφοι 3 και 15 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τις κοινές συνεδριάσεις της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής και της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων σύμφωνα με το άρθρο 55 του Κανονισμού,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής και της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων (A8-0219/2018),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία    1

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Τροπολογία

(1)  Τα βασικά καθήκοντα που εκτελούνται μέσω του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών (ΕΣΚΤ) περιλαμβάνουν τη χάραξη και εφαρμογή της νομισματικής πολιτικής της Ένωσης και την προώθηση της ομαλής λειτουργίας των συστημάτων πληρωμών. Οι ασφαλείς και αποτελεσματικές υποδομές χρηματοπιστωτικών αγορών, ιδίως τα συστήματα εκκαθάρισης, συνιστούν αναγκαίο στοιχείο της εκπλήρωσης των βασικών αυτών καθηκόντων.

(1)  Τα βασικά καθήκοντα που εκτελούνται μέσω του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών (ΕΣΚΤ) περιλαμβάνουν τη χάραξη και εφαρμογή της νομισματικής πολιτικής της Ένωσης και την προώθηση της ομαλής λειτουργίας των συστημάτων πληρωμών, η οποία είναι απαραίτητη για τη διατήρηση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας. Οι ασφαλείς και αποτελεσματικές υποδομές χρηματοπιστωτικών αγορών, ιδίως τα συστήματα εκκαθάρισης, συνιστούν αναγκαίο στοιχείο της εκπλήρωσης των βασικών αυτών καθηκόντων.

Τροπολογία    2

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Τροπολογία

(3)  Στην απόφαση που εξέδωσε στις 4 Μαρτίου 2015 στην υπόθεση T-496/11 Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας κατά Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας7 το Γενικό Δικαστήριο έκρινε ότι η ΕΚΤ δεν διαθέτει την απαιτούμενη αρμοδιότητα ρύθμισης της δραστηριότητας των συστημάτων εκκαθάρισης. Το Γενικό Δικαστήριο επισήμανε ότι το άρθρο 129 παράγραφος 3 της Συνθήκης επιτρέπει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο να τροποποιήσουν το άρθρο 22 του καταστατικού του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (στο εξής το «καταστατικό του ΕΣΚΤ»), αποφασίζοντας με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία, μετά από σύσταση της ΕΚΤ. Το ίδιο συμπέρανε ότι «στην ΕΚΤ εναπόκειται, εάν εκτιμά ότι είναι αναγκαίο για την ορθή εκπλήρωση του καθήκοντος που προβλέπει το άρθρο 127, παράγραφος 2, τέταρτη περίπτωση, ΣΛΕΕ να της χορηγηθεί η εξουσία ρυθμίσεως των υποδομών που προβαίνουν σε εκκαθάριση συναλλαγών επί τίτλων, να ζητήσει από τον νομοθέτη της Ένωσης να τροποποιήσει το άρθρο 22 του καταστατικού, προσθέτοντας ρητή μνεία των συστημάτων εκκαθαρίσεως τίτλων.».

(3)  Στην απόφαση που εξέδωσε στις 4 Μαρτίου 2015 στην υπόθεση T-496/11 Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας κατά Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας7, το Γενικό Δικαστήριο έκρινε ότι η ΕΚΤ δεν διαθέτει την απαιτούμενη αρμοδιότητα ρύθμισης της δραστηριότητας των συστημάτων εκκαθάρισης, με αποτέλεσμα να πρέπει να ακυρωθεί λόγω αναρμοδιότητας το πλαίσιο πολιτικής, στον βαθμό που επιβάλλει στους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους που συμμετέχουν στην εκκαθάριση τίτλων υποχρέωση εγκατάστασης στη ζώνη του ευρώ. Το Γενικό Δικαστήριο επισήμανε ότι το άρθρο 129 παράγραφος 3 της Συνθήκης επιτρέπει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο να τροποποιήσουν το άρθρο 22 του καταστατικού του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (στο εξής το «καταστατικό του ΕΣΚΤ»), αποφασίζοντας με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία, μετά από σύσταση της ΕΚΤ. Το Δικαστήριο συμπέρανε, συνεπώς, ότι «στην ΕΚΤ εναπόκειται, εάν εκτιμά ότι είναι αναγκαίο για την ορθή εκπλήρωση του καθήκοντος που προβλέπει το άρθρο 127, παράγραφος 2, τέταρτη περίπτωση, ΣΛΕΕ να της χορηγηθεί η εξουσία ρυθμίσεως των υποδομών που προβαίνουν σε εκκαθάριση συναλλαγών επί τίτλων, να ζητήσει από τον νομοθέτη της Ένωσης να τροποποιήσει το άρθρο 22 του καταστατικού, προσθέτοντας ρητή μνεία των συστημάτων εκκαθαρίσεως τίτλων.».

_________________

_________________

7 ECLI: EU:T:2015:133.

7 ECLI: EU:T:2015:133.

Τροπολογία    3

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Τροπολογία

 

(3α)  Μολονότι τα συστήματα εκκαθάρισης τίτλων είναι μια τυπολογία συστημάτων πληρωμών, απαιτείται σχετικά με το ζήτημα αυτό μεγαλύτερη σαφήνεια, υπό το πρίσμα της απόφασης του Γενικού Δικαστηρίου της 4ης Μαρτίου 2015 στην υπόθεση T-496/11 και, ως εκ τούτου, το ζήτημα της αρμοδιότητας επί των εν λόγω συστημάτων πρέπει να διασαφηνιστεί με την αναθεώρηση του άρθρου 22 του καταστατικού του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Τροπολογία    4

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Τροπολογία

(4)  Σημαντικές εξελίξεις τόσο σε παγκόσμιο όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο αναμένεται να εντείνουν τον κίνδυνο υπονόμευσης της ομαλής λειτουργίας των συστημάτων πληρωμών και της εφαρμογής της ενιαίας νομισματικής πολιτικής ενόψει της επίδρασης τυχόν διαταραχών σε συστήματα εκκαθάρισης, ιδίως σε κεντρικούς αντισυμβαλλομένους, επηρεάζοντας σε τελική ανάλυση τον πρωταρχικό στόχο του Ευρωσυστήματος που είναι η διατήρηση της σταθερότητας των τιμών.

(4)  Σημαντικές εξελίξεις τόσο σε παγκόσμιο όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο αναμένεται να εντείνουν τον κίνδυνο υπονόμευσης της ομαλής λειτουργίας των συστημάτων πληρωμών και της εφαρμογής της ενιαίας νομισματικής πολιτικής ενόψει της επίδρασης τυχόν διαταραχών σε συστήματα εκκαθάρισης, ιδίως σε κεντρικούς αντισυμβαλλομένους, επηρεάζοντας σε τελική ανάλυση τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, συμπεριλαμβανομένου του πρωταρχικού στόχου του Ευρωσυστήματος που είναι η διατήρηση της σταθερότητας των τιμών.

Τροπολογία    5

Σχέδιο απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 5

Σχέδιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας

Τροπολογία

(5) Στις 29 Μαρτίου 2017 το Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας κοινοποίησε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο την πρόθεσή του να αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η αποχώρησή του θα οδηγήσει σε θεμελιώδη αλλαγή του τρόπου ρύθμισης, επίβλεψης και εποπτείας ορισμένων συστηματικά σημαντικών δραστηριοτήτων εκκαθάρισης συναλλαγών σε ευρώ, επηρεάζοντας αρνητικά την ικανότητα του Ευρωσυστήματος να παρακολουθεί και να διαχειρίζεται τους κινδύνους που απειλούν την ομαλή λειτουργία των συστημάτων πληρωμών και την εφαρμογή της νομισματικής του πολιτικής.

διαγράφεται

Τροπολογία    6

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Τροπολογία

(6)  Η κεντρική εκκαθάριση αποκτά διαρκώς εντονότερο διασυνοριακό χαρακτήρα και μεγαλύτερη συστημική σημασία. Λόγω της ποικιλομορφίας των μελών τους και του πανευρωπαϊκού χαρακτήρα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών που παρέχουν, οι κεντρικοί αντισυμβαλλόμενοι είναι εξόχως σημαντικοί για την Ένωση συνολικά και για τη ζώνη του ευρώ ειδικότερα. Αυτό αντικατοπτρίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου8, ο οποίος θεσπίζει συλλογικές εποπτικές ρυθμίσεις υπό μορφή εποπτικών σωμάτων, που περιλαμβάνουν τις αρμόδιες εθνικές και ενωσιακές αρχές, καθώς επίσης και το Ευρωσύστημα ως κεντρική τράπεζα έκδοσης του ευρώ.

(6)  Η κεντρική εκκαθάριση αποκτά διαρκώς εντονότερο διασυνοριακό χαρακτήρα και μεγαλύτερη συστημική σημασία. Λόγω της ποικιλομορφίας των μελών τους και του πανευρωπαϊκού χαρακτήρα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών που παρέχουν, οι κεντρικοί αντισυμβαλλόμενοι είναι εξόχως σημαντικοί για την Ένωση συνολικά και για τη ζώνη του ευρώ ειδικότερα. Αυτό αντικατοπτρίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ο οποίος θεσπίζει συλλογικές εποπτικές ρυθμίσεις υπό μορφή εποπτικών σωμάτων, που περιλαμβάνουν τις αρμόδιες εθνικές και ενωσιακές αρχές, καθώς επίσης και το Ευρωσύστημα ως κεντρική τράπεζα έκδοσης του νομίσματος της Ένωσης, του ευρώ.

_________________

 

8 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Ιουλίου 2012, για τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα, τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους και τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών (ΕΕ L 201 της 27.7.2012, σ. 1).

 

Τροπολογία    7

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Τροπολογία

(7)  Προς αντιμετώπιση των ως άνω ζητημάτων η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε στις 13 Ιουνίου 2017 τη νομοθετική της πρόταση με σκοπό τη διασφάλιση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και της ασφάλειας και ευρωστίας των κεντρικών αντισυμβαλλομένων με συστημική σημασία για τις χρηματοπιστωτικές αγορές στην Ένωση. Προκειμένου να διασφαλιστεί η ικανότητά του να ασκεί τον ρόλο που του επιφυλάσσει η νομοθετική πρόταση ως κεντρική τράπεζα έκδοσης ευρώ, είναι εξαιρετικά σημαντικό το Ευρωσύστημα να διαθέτει τις σχετικές εξουσίες δυνάμει της Συνθήκης και του καταστατικού του ΕΣΚΤ. Θα πρέπει ιδίως να διαθέτει κανονιστικές εξουσίες υιοθέτησης δεσμευτικών αξιολογήσεων και επιβολής διορθωτικών μέτρων, σε στενή συνεργασία με άλλες αρχές της Ένωσης. Επίσης, όποτε καθίσταται αναγκαίο για την προστασία της σταθερότητας του ευρώ η ΕΚΤ θα πρέπει να διαθέτει και κανονιστικές εξουσίες θέσπισης πρόσθετων απαιτήσεων σε σχέση με κεντρικούς αντισυμβαλλομένους που παρεμβαίνουν στην εκκαθάριση σημαντικού ύψους συναλλαγών σε ευρώ.

(7)  Προς αντιμετώπιση των ως άνω ζητημάτων η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε στις 13 Ιουνίου 2017 τη νομοθετική της πρόταση με σκοπό τη διασφάλιση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και της ασφάλειας και ευρωστίας των κεντρικών αντισυμβαλλομένων με συστημική σημασία για τις χρηματοπιστωτικές αγορές στην Ένωση. Προκειμένου να διασφαλιστεί η ικανότητά του να ασκεί τον ρόλο που του επιφυλάσσει η νομοθετική πρόταση ως κεντρική τράπεζα έκδοσης ευρώ, είναι εξαιρετικά σημαντικό το Ευρωσύστημα να διαθέτει τις σχετικές εξουσίες δυνάμει της Συνθήκης και του καταστατικού του ΕΣΚΤ. Θα πρέπει ιδίως να διαθέτει κανονιστικές εξουσίες υιοθέτησης δεσμευτικών αξιολογήσεων και επιβολής διορθωτικών μέτρων, σε στενή συνεργασία με άλλες αρχές της Ένωσης. Επίσης, όποτε καθίσταται αναγκαίο για την προστασία της σταθερότητας του ευρώ η ΕΚΤ θα πρέπει να διαθέτει και κανονιστικές εξουσίες θέσπισης πρόσθετων απαιτήσεων σε σχέση με κεντρικούς αντισυμβαλλομένους που παρεμβαίνουν στην εκκαθάριση σημαντικού ύψους συναλλαγών σε ευρώ. Οι εν λόγω απαιτήσεις θα πρέπει να προστατεύουν την ακεραιότητα της ενιαίας αγοράς και να εξασφαλίζουν ότι, κατά την εποπτεία κεντρικών αντισυμβαλλομένων τρίτων χωρών, θα υπερισχύουν το δίκαιο της Ένωσης και η νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τροπολογία    8

Σχέδιο απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 8

Σχέδιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας

Τροπολογία

(8) Το άρθρο 22 του καταστατικού του ΕΣΚΤ αποτελεί μέρος του κεφαλαίου ΙV «Νομισματικές λειτουργίες και εργασίες του ΕΣΚΤ». Τα καθήκοντα που προβλέπονται σε αυτό το άρθρο θα πρέπει επομένως να εξυπηρετούν αποκλειστικά σκοπούς νομισματικής πολιτικής.

(8) Το άρθρο 22 του καταστατικού του ΕΣΚΤ αποτελεί μέρος του κεφαλαίου ΙV «Νομισματικές λειτουργίες και εργασίες του ΕΣΚΤ». Τα καθήκοντα που προβλέπονται σε αυτό το άρθρο θα πρέπει επομένως να εξυπηρετούν αποκλειστικά σκοπούς νομισματικής πολιτικής. Όσον αφορά τα συστήματα εκκαθάρισης για χρηματοπιστωτικά μέσα, οι απαιτήσεις που μπορούν να εφαρμοστούν βάσει του εν λόγω άρθρου θα πρέπει να περιλαμβάνουν υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων και υποχρεώσεις που επιβάλλουν στο σύστημα εκκαθάρισης να συνεργαστεί με την ΕΚΤ και τις εθνικές κεντρικές τράπεζες όσον αφορά την εκ μέρους τους αξιολόγηση της ανθεκτικότητας του συστήματος σε αρνητικές εξελίξεις της αγοράς. Οι εν λόγω απαιτήσεις θα πρέπει να περιλαμβάνουν επίσης το άνοιγμα από το σύστημα ενός λογαριασμού καταθέσεων μίας ημέρας στο ΕΣΚΤ σύμφωνα με τα σχετικά κριτήρια πρόσβασης και τις απαιτήσεις του ΕΣΚΤ. Επιπλέον, θα πρέπει να περιλαμβάνουν τις αναγκαίες απαιτήσεις για την αντιμετώπιση καταστάσεων στις οποίες ένα σύστημα εκκαθάρισης για χρηματοπιστωτικά μέσα εγκυμονεί άμεσο κίνδυνο σημαντικής ζημίας για τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ή τις αγορές ή για το χρηματοπιστωτικό σύστημα της Ένωσης ή για ένα από τα κράτη μέλη της, όπως απαιτήσεις σχετικά με ελέγχους κινδύνου για τη ρευστότητα, συμφωνίες διακανονισμού, περιθώρια, εξασφαλίσεις ή ρυθμίσεις διαλειτουργικότητας. Όσον αφορά τα συστήματα εκκαθάρισης τρίτων χωρών για χρηματοπιστωτικά μέσα συστημικής σημασίας, η ΕΚΤ, δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.... [κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών) και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 όσον αφορά τις διαδικασίες για την αδειοδότηση κεντρικών αντισυμβαλλομένων και τις αρχές που συμμετέχουν καθώς και τις απαιτήσεις για την αναγνώριση κεντρικών αντισυμβαλλομένων τρίτων χωρών], μπορεί να προτείνει πρόσθετες απαιτήσεις στα συστήματα αυτά.

Τροπολογία    9

Σχέδιο απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)

Σχέδιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας

Τροπολογία

 

(8α) Οι νέες αρμοδιότητες της ΕΚΤ σε σχέση με τα συστήματα εκκαθάρισης όσον αφορά χρηματοπιστωτικά μέσα βάσει του τροποποιηθέντος άρθρου 22 του καταστατικού του ΕΣΚΤ και της ΕΚΤ θα ασκούνται παράλληλα με τις αρμοδιότητες των θεσμικών και λοιπών οργάνων και οργανισμών της Ένωσης βάσει των διατάξεων σχετικά με την εγκαθίδρυση ή τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς που προβλέπονται στο Μέρος ΙΙΙ της ΣΛΕΕ, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που περιλαμβάνονται σε πράξεις οι οποίες έχουν εγκριθεί από την Επιτροπή ή από το Συμβούλιο δυνάμει των αρμοδιοτήτων που τους έχουν ανατεθεί. Στο πλαίσιο αυτό, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι γίνονται σεβαστές οι αντίστοιχες αρμοδιότητες κάθε φορέα και να αποτρέπεται η ύπαρξη αλληλοσυγκρουόμενων διατάξεων και η έλλειψη συνοχής μεταξύ των αποφάσεων που λαμβάνουν τα διάφορα θεσμικά και λοιπά όργανα και οι οργανισμοί της Ένωσης, οι αρμοδιότητες που ανατίθενται δυνάμει του τροποποιηθέντος άρθρου 22 του καταστατικού του ΕΣΚΤ και της ΕΚΤ θα πρέπει να ασκούνται λαμβανομένου δεόντως υπόψη του γενικού πλαισίου για την εσωτερική αγορά που έχει θεσπιστεί από τα δύο νομοθετικά όργανα κατά τρόπο απολύτως συμβατό με τις νομοθετικές πράξεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου καθώς και με τα μέτρα που έχουν εγκριθεί βάσει των πράξεων αυτών.

Τροπολογία    10

Σχέδιο απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 8 β (νέα)

Σχέδιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας

Τροπολογία

 

(8β) Η ΕΚΤ πρέπει να διασφαλίζει πλήρη διαφάνεια και λογοδοσία προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την άσκηση των εξουσιών και των καθηκόντων της βάσει του άρθρου 22 του καταστατικού της. Ειδικότερα, θα πρέπει να ενημερώνει τακτικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για όλες τις αποφάσεις που λαμβάνονται και τις ρυθμίσεις που θεσπίζονται βάσει του εν λόγω άρθρου. Για τον σκοπό αυτό, θα πρέπει στην ετήσια έκθεσής της να αφιερώσει ένα ειδικό κεφάλαιο σχετικά με την άσκηση των αρμοδιοτήτων της σύμφωνα με το άρθρο 22 του καταστατικού της και θα πρέπει να δημοσιεύει στον ιστότοπό της όλες τις αποφάσεις, τις συστάσεις και τις γνώμες σχετικά με ρυθμίσεις που θεσπίζει βάσει του εν λόγω άρθρου.

Τροπολογία    11

Σχέδιο απόφασης

Άρθρο 1

Καταστατικό του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας

Άρθρο 22

 

Σχέδιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας

Τροπολογία

Άρθρο 22

Άρθρο 22

Συστήματα συμψηφισμού και συστήματα πληρωμών

Συστήματα συμψηφισμού και συστήματα πληρωμών

Η ΕΚΤ και οι εθνικές κεντρικές τράπεζες μπορούν να παρέχουν διευκολύνσεις, και η ΕΚΤ μπορεί να θεσπίζει κανονισμούς με σκοπό την εξασφάλιση αποτελεσματικών και υγιών συστημάτων εκκαθάρισης και πληρωμών, καθώς και συστημάτων εκκαθάρισης όσον αφορά χρηματοπιστωτικά μέσα, εντός της Ένωσης και με άλλες χώρες.

Η ΕΚΤ και οι εθνικές κεντρικές τράπεζες μπορούν να παρέχουν διευκολύνσεις, και η ΕΚΤ μπορεί να θεσπίζει κανονισμούς με σκοπό την εξασφάλιση αποτελεσματικών και υγιών συστημάτων εκκαθάρισης και πληρωμών, εντός της Ένωσης και με τρίτες χώρες.

 

Για την επίτευξη των στόχων του ΕΣΚΤ και την εκπλήρωση των καθηκόντων του, η ΕΚΤ μπορεί να θεσπίζει ρυθμίσεις σχετικά με συστήματα εκκαθάρισης όσον αφορά χρηματοπιστωτικά μέσα, εντός της Ένωσης και με τρίτες χώρες, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τις νομοθετικές πράξεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, καθώς και τα μέτρα που θεσπίζονται στο πλαίσιο των εν λόγω πράξεων, και με τρόπο απολύτως συμβατό με τις πράξεις αυτές και τα μέτρα αυτά.

(1)

  ΕΕ C 212 της 1.7.2017, σ. 14.

(2)

  ΕΕ C 340 της 11.10.2017, σ. 1.


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Το 2015, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, στην υπόθεση T-496/11, Ηνωμένο Βασίλειο κατά ΕΚΤ, απεφάνθη ότι από τη διατύπωση του άρθρου 22 του καταστατικού του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, με το οποίο χορηγήθηκαν στην ΕΚΤ κανονιστικές εξουσίες σε συνάρτηση με τα «συστήματα συμψηφισμού και πληρωμών», δεν πρέπει να συνάγεται ότι έχουν χορηγηθεί στην ΕΚΤ κανονιστικές εξουσίες επί των κεντρικών αντισυμβαλλομένων.

Η αλλαγή που πρότεινε στις 22 Ιουνίου 2017 η ΕΚΤ αποσκοπεί να τροποποιήσει το καταστατικό προκειμένου τα «συστήματα συμψηφισμού όσον αφορά χρηματοπιστωτικά μέσα», δηλαδή οι κεντρικοί αντισυμβαλλόμενοι, να υπαχθούν στις κανονιστικές εξουσίες που της έχουν ανατεθεί βάσει του άρθρου 22 του καταστατικού.

Αυτό θα επέτρεπε στο ευρωσύστημα να ασκεί τις εξουσίες που θα του χορηγηθούν ως κεντρική τράπεζα που εκδίδει το ευρώ με βάση την πρόταση της Επιτροπής της 13ης Ιουνίου 2017 για την τροποποίηση του κανονισμού για τις υποδομές αγοράς (EMIR) όσον αφορά την εποπτεία των κεντρικών αντισυμβαλλομένων.

Οι εισηγητές επικροτούν την προτεινόμενη τροποποίηση του καταστατικού. Πιστεύουν ότι αυτή αποτελεί σημαντικό βήμα για τη δημιουργία ενός αποτελεσματικού συστήματος εποπτείας των κεντρικών αντισυμβαλλομένων στην Ένωση, το οποίο θα προβλέπει ότι οι κεντρικές τράπεζες που εκδίδουν τα νομίσματα που εκκαθαρίζονται από τους αντίστοιχους κεντρικούς αντισυμβαλλόμενους θα διαδραματίζουν τον δέοντα ρόλο.

Οι εισηγητές έχουν ωστόσο επίγνωση του γεγονότος ότι πρέπει να τηρηθεί η υφιστάμενη κατανομή αρμοδιοτήτων βάσει της ισχύουσας Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο της οποίας τα άλλα θεσμικά και λοιπά όργανα και οργανισμοί της Ένωσης έχουν την εξουσία να θεσπίσουν το γενικό πλαίσιο που διέπει τους κεντρικούς αντισυμβαλλόμενους. Οι νέες αρμοδιότητες της ΕΚΤ με βάση το τροποποιημένο άρθρο 22 του καταστατικού της καθώς και οι αρμοδιότητες των άλλων θεσμικών οργάνων θα τελούν σε σχέση αλληλεπίδρασης. Επιβάλλεται συνεπώς να θεσπιστεί μια σαφής αρχή, σύμφωνα με την οποία θα γίνεται σεβαστό από τις πράξεις που εκδίδει η ΕΚΤ βάσει του τροποποιημένου άρθρου 22 του καταστατικού της, το νομοθετικό πλαίσιο που έχει καθοριστεί από τα υπόλοιπα θεσμικά όργανα της ΕΕ και κυρίως από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

Χάριν της ασφάλειας δικαίου και της σαφήνειας της ερμηνείας, οι εισηγητές θεωρούν επίσης απαραίτητο να συμπεριληφθεί στις αιτιολογικές σκέψεις της τροποποιητικής πράξης ένας κατάλογος με τις κανονιστικές εξουσίες που μπορεί να ασκεί η ΕΚΤ επί των κεντρικών αντισυμβαλλομένων βάσει του άρθρου 22 του καταστατικού της. Στον κατάλογο αυτό πρέπει να περιλαμβάνονται όλες οι απαιτήσεις που καθιστούν δυνατή την αντιμετώπιση των ζητημάτων νομισματικής πολιτικής. Ωστόσο, προκειμένου να διατηρηθεί η δυνατότητα να πραγματοποιούνται, υπό το φως της κτηθείσας εμπειρίας, προσαρμογές στο ρόλο των κεντρικών τραπεζών στο πλαίσιο του κανονισμού για τις υποδομές αγοράς (EMIR), ο κατάλογος αυτός θα πρέπει να παραμείνει ανοικτός και να έχει ενδεικτικό χαρακτήρα. Θα πρέπει επίσης να συμπεριλάβει όλες τις απαραίτητες αρμοδιότητες προκειμένου η ΕΚΤ να μπορεί να αντιμετωπίζει κάθε, ενδεχομένως σοβαρή, κατάσταση έκτακτης ανάγκης.


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Τροποποίηση του άρθρου 22 του καταστατικού του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας

Έγγραφα αναφοράς

10850/2017 – C8-0228/2017 – 2017/0810(COD)

Επιτροπές αρμόδιες επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ECON

11.9.2017

AFCO

11.9.2017

 

 

Εισηγητές

       Ημερομηνία ορισμού

Gabriel Mato

15.11.2017

Danuta Maria Hübner

15.11.2017

 

 

Άρθρο 55 – Κοινή διαδικασία επιτροπών

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

       

       

14.12.2017

Εξέταση στην επιτροπή

20.3.2018

24.4.2018

24.5.2018

 

Ημερομηνία έγκρισης

19.6.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

43

7

6

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Gerolf Annemans, Burkhard Balz, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Mercedes Bresso, Fabio Massimo Castaldo, David Coburn, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Sven Giegold, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Cătălin Sorin Ivan, Diane James, Ramón Jáuregui Atondo, Alain Lamassoure, Werner Langen, Jo Leinen, Olle Ludvigsson, Gabriel Mato, Alex Mayer, Morten Messerschmidt, Bernard Monot, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Sirpa Pietikäinen, Anne Sander, Martin Schirdewan, Helmut Scholz, György Schöpflin, Pedro Silva Pereira, Theodor Dumitru Stolojan, Paul Tang, Josep-Maria Terricabras, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Jakob von Weizsäcker, Marco Zanni, Γεώργιος Κύρτσος, Κώστας Μαυρίδης

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Ashley Fox, Eva Maydell, Cristian Dan Preda, Michel Reimon, Lieve Wierinck

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παράγραφος 2 του Κανονισμού) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Seán Kelly, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Fernando Ruas, Sven Schulze, Ramón Luis Valcárcel Siso

Ημερομηνία κατάθεσης

25.6.2018


ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

43

+

ALDE

Caroline Nagtegaal, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck

ENF

Gerolf Annemans

PPE

Burkhard Balz, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Markus Ferber, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Seán Kelly, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Alain Lamassoure, Esther de Lange, Werner Langen, Gabriel Mato, Eva Maydell, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Cristian Dan Preda, Fernando Ruas, Anne Sander, György Schöpflin, Sven Schulze, Theodor Dumitru Stolojan, Ramón Luis Valcárcel Siso, Γεώργιος Κύρτσος

S&D

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Mercedes Bresso, Jonás Fernández, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Cătălin Sorin Ivan, Ramón Jáuregui Atondo, Jo Leinen, Olle Ludvigsson, Alex Mayer, Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker, Κώστας Μαυρίδης

7

-

EFDD

David Coburn, Bernard Monot

NI

Diane James

VERTS/ALE

Sven Giegold, Michel Reimon, Josep-Maria Terricabras, Ernest Urtasun

6

0

ECR

Morten Messerschmidt, Stanisław Ożóg

EFDD

Fabio Massimo Castaldo, Marco Valli

GUE/NGL

Martin Schirdewan, Helmut Scholz

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

Τελευταία ενημέρωση: 29 Ιουνίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου