Menettely : 2017/0810(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0219/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0219/2018

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 04/07/2018 - 6.8
CRE 04/07/2018 - 6.8

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0288

MIETINTÖ     ***I
PDF 498kWORD 87k
25.6.2018
PE 619.417v03-00 A8-0219/2018

esityksestä Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön 22 artiklan muuttamisesta

(10850/2017 – ECB/2017/18 - C8‑0228/2017 – 2017/0810(COD))

Talous- ja raha-asioiden valiokunta

Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta

Esittelijät: Gabriel Mato, Danuta Maria Hübner

(Valiokuntien yhteiskokoukset – työjärjestyksen 55 artikla)

TARKISTUKSET
LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 PERUSTELUT
 ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA
 LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

esityksestä Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön 22 artiklan muuttamisesta

(10850/2017 – ECB/2017/18 – C8‑0228/2017 – 2017/0810(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan keskuspankin esittämän suosituksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (10850/2017 – ECB/2017/18)(1),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 129 artiklan 3 kohdan, jonka mukaisesti säädösesitys on toimitettu Euroopan parlamentille (C8‑0228/2017),

–  ottaa huomioon Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön ja erityisesti sen 40.1 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan komission lausunnon(2),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 ja 15 kohdan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

–  ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan sekä perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnan työjärjestyksen 55 artiklan mukaisesti järjestämät yhteiskokoukset,

–  ottaa huomioon talous- ja raha-asiainvaliokunnan ja perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnan mietinnön (A8-0219/2018),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle, komissiolle, Euroopan keskuspankille sekä kansallisille parlamenteille.

Tarkistus    1

Esitys päätökseksi

Johdanto-osan 1 kappale

Euroopan keskuspankin esitys

Tarkistus

(1)  Perustehtävät, joita on hoidettava Euroopan keskuspankkijärjestelmän (EKPJ) välityksellä, sisältävät unionin rahapolitiikan määrittelemisen ja täytäntöönpanon sekä maksujärjestelmien moitteettoman toiminnan. Turvalliset ja tehokkaat rahoitusmarkkinoiden infrastruktuurit, erityisesti selvitysjärjestelmät, ovat olennaisen tärkeitä näiden perustehtävien täyttämiseksi

(1)  Perustehtävät, joita on hoidettava Euroopan keskuspankkijärjestelmän (EKPJ) välityksellä, sisältävät unionin rahapolitiikan määrittelemisen ja täytäntöönpanon sekä maksujärjestelmien moitteettoman toiminnan, joka on olennainen rahoitusvakauden ylläpitämisen kannalta. Turvalliset ja tehokkaat rahoitusmarkkinoiden infrastruktuurit, erityisesti selvitysjärjestelmät, ovat olennaisen tärkeitä näiden perustehtävien täyttämiseksi

Tarkistus    2

Esitys päätökseksi

Johdanto-osan 3 kappale

Euroopan keskuspankin esitys

Tarkistus

(3)  Unionin yleinen tuomioistuin antoi asiassa T-496/11, Yhdistynyt kuningaskunta v. EKP, 4 päivänä maaliskuuta 2015 tuomion7, jossa todettiin, ettei EKP:llä ole arvopaperiselvitysjärjestelmien toimintaan kohdistuvaa asetuksenantovaltaa. Unionin yleinen tuomioistuin totesi, että SEUT 129 artiklan 3 kohdan ansiosta Euroopan parlamentti ja neuvosto voivat tavanomaisessa lainsäätämisjärjestyksessä EKP:n suosituksesta tai komission ehdotuksesta muuttaa Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön (jäljempänä ’EKPJ:n perussääntö’) 22 artiklaa. Unionin yleinen tuomioistuin totesi, että ”EKP:n on, jos se katsoo, että SEUT 127 artiklan 2 kohdan neljännessä luetelmakohdassa tarkoitetun tehtävän asianmukainen hoitaminen edellyttää, että sille myönnetään arvopaperiselvityksessä käytettävään infrastruktuuriin kohdistuvaa asetuksenantovaltaa, pyydettävä unionin lainsäätäjää muuttamaan perussääntöjen 22 artiklaa lisäämällä niihin nimenomainen viittaus arvopaperiselvitysjärjestelmiin.”

(3)  Unionin yleinen tuomioistuin antoi asiassa T-496/11, Yhdistynyt kuningaskunta v. EKP, 4 päivänä maaliskuuta 2015 tuomion7, jossa todettiin, että ”Euroopan keskuspankilla ei ole arvopaperiselvitysjärjestelmien toiminnan sääntelemisen edellyttämää toimivaltaa, mistä syystä valvontajärjestelmä on kumottava toimivallan puuttumisen vuoksi siltä osin kuin siinä asetetaan arvopaperiselvitykseen osallistuville keskusvastapuolille vaatimus siitä, että niiden on sijaittava euroalueella”. Unionin yleinen tuomioistuin totesi, että SEUT 129 artiklan 3 kohdan ansiosta Euroopan parlamentti ja neuvosto voivat tavanomaisessa lainsäätämisjärjestyksessä EKP:n suosituksesta tai komission ehdotuksesta muuttaa Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön (jäljempänä ’EKPJ:n perussääntö’) 22 artiklaa. Näin ollen tuomioistuin totesi, että ”EKP:n on, jos se katsoo, että SEUT 127 artiklan 2 kohdan neljännessä luetelmakohdassa tarkoitetun tehtävän asianmukainen hoitaminen edellyttää, että sille myönnetään arvopaperiselvityksessä käytettävään infrastruktuuriin kohdistuvaa asetuksenantovaltaa, pyydettävä unionin lainsäätäjää muuttamaan perussääntöjen 22 artiklaa lisäämällä niihin nimenomainen viittaus arvopaperiselvitysjärjestelmiin.”

_________________

_________________

7 ECLI: EU:T:2015:133.

7 ECLI: EU:T:2015:133.

Tarkistus    3

Esitys päätökseksi

Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Euroopan keskuspankin esitys

Tarkistus

 

(3 a)  Vaikka arvopaperijärjestelmät ovat maksujärjestelmien luokka, tarvitaan lisää asiaa koskevaa selvyyttä unionin yleisen tuomioistuimen 4 päivänä maaliskuuta 2015 asiassa T‑496/11 antaman tuomion vuoksi, ja Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön 22 artiklaa tarkistamalla tällaisia järjestelmiä koskevaa toimivaltakysymystä on selvennettävä.

Tarkistus    4

Esitys päätökseksi

Johdanto-osan 4 kappale

Euroopan keskuspankin esitys

Tarkistus

(4)  On odotettavissa, että sekä globaalisti että Euroopan tasolla tapahtuvat merkittävät muutokset lisäävät sitä riskiä, että selvitysjärjestelmiin ja erityisesti keskusvastapuoliin kohdistuvat häiriöt uhkaavat maksujärjestelmien moitteetonta toimintaa ja yhteisen rahapolitiikan täytäntöönpanoa, mikä viime kädessä vaarantaa hintavakauden säilyttämistä koskevan eurojärjestelmän ensisijaisen tavoitteen saavuttamisen.

(4)  On odotettavissa, että sekä globaalisti että Euroopan tasolla tapahtuvat merkittävät muutokset lisäävät sitä riskiä, että selvitysjärjestelmiin ja erityisesti keskusvastapuoliin kohdistuvat häiriöt uhkaavat maksujärjestelmien moitteetonta toimintaa ja yhteisen rahapolitiikan täytäntöönpanoa, mikä viime kädessä vaarantaa rahoitusvakauden, johon sisältyy hintavakauden säilyttämistä koskevan eurojärjestelmän ensisijaisen tavoitteen saavuttaminen.

Tarkistus    5

Esitys päätökseksi

Johdanto-osan 5 kappale

Euroopan keskuspankin esitys

Tarkistus

(5) Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistynyt kuningaskunta ilmoitti 29 päivänä maaliskuuta 2017 Eurooppa‑neuvostolle aikomuksestaan irtautua Euroopan unionista. Yhdistyneen kuningaskunnan irtautuminen johtaa perustavanlaatuiseen muutokseen siinä, miten tiettyjä systeemisesti merkittäviä euromääräisiä selvitystoimia säännellään ja valvotaan, ja heikentää siten eurojärjestelmän kykyä seurata ja hallita maksujärjestelmien moitteettomaan toimintaan kohdistuvia riskejä ja eurojärjestelmän rahapolitiikan täytäntöönpanoa.

Poistetaan.

Tarkistus    6

Esitys päätökseksi

Johdanto-osan 6 kappale

Euroopan keskuspankin esitys

Tarkistus

(6)  Keskusvastapuoliselvityksestä on tullut yhä useammin rajatylittävää ja systeemisesti merkittävää. Koska keskusvastapuolilla on erilaisia jäseniä ja ne tarjoavat Euroopan laajuisesti rahoituspalveluja, niillä on keskeinen merkitys koko unionille ja erityisesti euroalueelle. Tämä näkyy Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 648/20128, jolla otetaan käyttöön kollektiivisia valvontajärjestelyjä sellaisten kollegioiden muodossa, jotka koostuvat asianomaisista kansallisista ja unionin viranomaisista, mukaan lukien eurojärjestelmä euron liikkeeseen laskevan keskuspankin tehtävässään.

(6)  Keskusvastapuoliselvityksestä on tullut yhä useammin rajatylittävää ja systeemisesti merkittävää. Koska keskusvastapuolilla on erilaisia jäseniä ja ne tarjoavat Euroopan laajuisesti rahoituspalveluja, niillä on keskeinen merkitys koko unionille ja erityisesti euroalueelle. Tämä näkyy Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 648/2012, jolla otetaan käyttöön kollektiivisia valvontajärjestelyjä sellaisten kollegioiden muodossa, jotka koostuvat asianomaisista kansallisista ja unionin viranomaisista, mukaan lukien eurojärjestelmä unionin valuutan euron liikkeeseen laskevan keskuspankin tehtävässään.

_________________

 

8 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 648/2012, annettu 4 päivänä heinäkuuta 2012, OTC‑johdannaisista, keskusvastapuolista ja kauppatietorekistereistä (EUVL L 201, 27.7.2012, s. 1).

 

Tarkistus    7

Esitys päätökseksi

Johdanto-osan 7 kappale

Euroopan keskuspankin esitys

Tarkistus

(7)  Näiden seikkojen huomioonottamiseksi Euroopan komissio esitti 13 päivänä kesäkuuta 2017 lakiesityksen, jonka tarkoituksena on varmistaa rahoitusmarkkinoiden vakauden sekä sellaisten keskusvastapuolten luotettavuuden ja vakauden, jotka ovat systeemisesti merkittäviä rahoitusmarkkinoille koko unionissa. Sen varmistamiseksi, että eurojärjestelmä euron liikkeeseen laskevana keskuspankkina voi toteuttaa sille ehdotetussa lainsäädännössä määrätyn roolin, on äärimmäisen tärkeää, että sillä on asianmukainen toimivalta perussopimuksen ja EKPJ:n perussäännön nojalla. Erityisesti EKPJ:n kansallisilla keskuspankeilla pitäisi kullakin olla sääntelyvaltaa hyväksyä sitovia arvioita ja vaatia korjaavia toimenpiteitä tiiviissä yhteistyössä muiden asianomaisten keskuspankkien kanssa. Lisäksi, mikäli tarpeen euron vakauden suojelemiseksi, EKP:llä pitäisi olla myös sääntelyvaltaa hyväksyä lisävaatimuksia keskusvastapuolille, jotka selvittävät merkittäviä määriä euromääräisiä tapahtumia.

(7)  Näiden seikkojen huomioonottamiseksi Euroopan komissio esitti 13 päivänä kesäkuuta 2017 lakiesityksen, jonka tarkoituksena on varmistaa rahoitusmarkkinoiden vakauden sekä sellaisten keskusvastapuolten luotettavuuden ja vakauden, jotka ovat systeemisesti merkittäviä rahoitusmarkkinoille koko unionissa. Sen varmistamiseksi, että eurojärjestelmä euron liikkeeseen laskevana keskuspankkina voi toteuttaa sille ehdotetussa lainsäädännössä määrätyn roolin, on äärimmäisen tärkeää, että sillä on asianmukainen toimivalta perussopimuksen ja EKPJ:n perussäännön nojalla. Erityisesti EKPJ:n kansallisilla keskuspankeilla pitäisi kullakin olla sääntelyvaltaa hyväksyä sitovia arvioita ja vaatia korjaavia toimenpiteitä tiiviissä yhteistyössä muiden asianomaisten keskuspankkien kanssa. Lisäksi, mikäli tarpeen euron vakauden suojelemiseksi, EKP:llä pitäisi olla myös sääntelyvaltaa hyväksyä lisävaatimuksia keskusvastapuolille, jotka selvittävät merkittäviä määriä euromääräisiä tapahtumia. Kyseisillä vaatimuksilla olisi suojeltava sisämarkkinoiden yhtenäisyyttä ja varmistettava, että kolmansien maiden keskusvastapuolien valvonnassa unionin lainsäädäntö ja Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytäntö ovat ensisijaisia.

Tarkistus    8

Esitys päätökseksi

Johdanto-osan 8 kappale

Euroopan keskuspankin esitys

Tarkistus

(8) EKPJ:n perussäännön 22 artikla on osa ”EKPJ:n rahapoliittiset tehtävät ja toimet” ‑nimistä IV lukua. Näin ollen siinä annettuja valtuuksia olisi käytettävä ainoastaan rahapoliittisia tarkoituksia varten.

(8) EKPJ:n perussäännön 22 artikla on osa ”EKPJ:n rahapoliittiset tehtävät ja toimet” ‑nimistä IV lukua. Näin ollen siinä annettuja valtuuksia olisi käytettävä ainoastaan rahapoliittisia tarkoituksia varten. Rahoitusinstrumenttien selvitysjärjestelmien tapauksessa vaatimuksiin, joita voidaan soveltaa kyseisen artiklan perusteella, olisi sisällytettävä tiedonantovaatimuksia ja selvitysjärjestelmälle asetettuja vaatimuksia tehdä yhteistyötä EKP:n ja kansallisten keskuspankkien kanssa niiden arvioidessa järjestelmän kykyä sietää epäsuotuisia markkinaolosuhteita. Näihin vaatimuksiin olisi myös sisällyttävä järjestelmän suorittama yön yli -talletustilin avaaminen EKPJ:hin EKPJ:n olennaisten käyttöoikeuskriteerien ja -vaatimusten mukaisesti. Lisäksi niihin olisi sisällytettävä vaatimuksia, joita tarvitaan sellaisiin tilanteisiin puuttumiseksi, joissa rahoitusinstrumenttien selvitysjärjestelmästä seuraa välitön vaara siitä, että aiheutetaan huomattavaa vahinkoa unionin rahoituslaitoksille tai markkinoille tai unionin tai jonkun sen jäsenvaltion rahoitusjärjestelmälle, kuten likviditeettiriskin valvontaa, toimitusjärjestelyjä, vakuusmarginaalia tai vakuus- tai yhteentoimivuusjärjestelyjä koskevia vaatimuksia. Systeemisesti merkittävien rahoitusinstrumenttien selvitysjärjestelmien tapauksessa asetuksessa (EU) N:o .../... [Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen) perustamisesta annetun asetuksen (EU) N:o 1095/2010 muuttamisesta sekä asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta keskusvastapuolten toimilupamenettelyjen ja niihin osallistuvien viranomaisten sekä kolmansien maiden keskusvastapuolten tunnustamista koskevien vaatimusten osalta] säädetään, että EKP voi ehdottaa kyseisiin järjestelmiin sovellettavia lisävaatimuksia.

Tarkistus    9

Esitys päätökseksi

Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)

Euroopan keskuspankin esitys

Tarkistus

 

(8 a) EKPJ:n ja EKP:n perussäännön muutettuun 22 artiklaan perustuvia rahoitusinstrumenttien selvitysjärjestelmiä koskevia EKP:n uusia valtuuksia käytetään muiden unionin toimielinten, virastojen ja elinten valtuuksien kanssa SEUT-sopimuksen III osassa olevien sisämarkkinoiden toteuttamiseen ja toimintaan liittyvien määräysten nojalla, komission tai neuvoston omien valtuuksiensa mukaisesti antamiin säädöksiin sisältyvät säännökset mukaan luettuina. Tässä yhteydessä, jotta voidaan varmistaa, että jokaisen elimen valtuuksia kunnioitetaan, ja välttää ristiriitaiset säännöt sekä unionin eri toimielinten, virastojen ja elinten päätösten väliset epäyhtenevyydet, EKPJ:n ja EKP:n perussäännön muutetun 22 artiklan mukaisia valtuuksia olisi käytettävä siten, että otetaan asianmukaisesti huomioon lainsäädäntövallan käyttäjien ja asianomaisten unionin toimielinten laatima yleinen sisämarkkinakehys ja niin, että noudatetaan täysimääräisesti Euroopan parlamentin ja neuvoston säädöksiä sekä näiden säädösten mukaisesti hyväksyttyjä toimenpiteitä.

Tarkistus    10

Esitys päätökseksi

Johdanto-osan 8 b kappale (uusi)

Euroopan keskuspankin esitys

Tarkistus

 

(8 b) EKP:n olisi varmistettava sen perussäännön 22 artiklan mukaisten valtuuksien ja tehtävien hoitamisen yhteydessä täysi avoimuus ja vastuuvelvollisuus suhteessa Euroopan parlamenttiin ja neuvostoon. Sen olisi etenkin annettava Euroopan parlamentille ja neuvostolle säännöllisesti tiedoksi kaikki kyseisen artiklan perusteella tehdyt päätökset ja annetut asetukset. Tätä varten sen olisi sisällytettävä vuosikertomukseensa erityisesti sen perussäännön 22 artiklan mukaisten valtuuksien käyttöä koskeva luku ja sen olisi julkistettava kaikki päätöksensä, suosituksensa ja lausuntonsa, jotka liittyvät sen kyseisen artiklan mukaisesti antamiin asetuksiin.

Tarkistus    11

Esitys päätökseksi

1 artikla

Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussääntö

22 artikla

 

Euroopan keskuspankin esitys

Tarkistus

22 artikla

22 artikla

Selvitysjärjestelmät ja maksujärjestelmät

Selvitysjärjestelmät ja maksujärjestelmät

EKP ja kansalliset keskuspankit voivat tarjota järjestelyjä ja EKP voi antaa asetuksia selvitys- ja maksujärjestelmien sekä rahoitusinstrumenttien selvitysjärjestelmien tehokkuuden ja vakauden varmistamiseksi unionissa ja kolmansien maiden kanssa.

EKP ja kansalliset keskuspankit voivat tarjota järjestelyjä ja EKP voi antaa asetuksia selvitys- ja maksujärjestelmien tehokkuuden ja vakauden varmistamiseksi unionissa ja kolmansien maiden kanssa.

 

EKPJ:n tavoitteiden saavuttamiseksi ja sen tehtävien hoitamiseksi EKP voi antaa asetuksia rahoitusinstrumenttien selvitysjärjestelmistä unionissa ja kolmansien maiden kanssa, ja näin toimiessaan sen on otettava asianmukaisesti huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston säädökset ja näiden säädösten mukaisesti hyväksytyt toimenpiteet ja noudatettava täysimääräisesti näitä säädöksiä ja toimenpiteitä.

(1)

  EUVL C 212, 1.7.2017, s. 14.

(2)

  EUVL C 340, 11.10.2017, s. 1.


PERUSTELUT

Unionin tuomioistuin päätti vuonna 2015 asiassa T 496/11, Yhdistynyt kuningaskunta vastaan EKP, antamassaan tuomiossa, että sanamuotoa Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön 22 artiklassa, jolla annetaan EKP:lle valta säännellä ”selvitys- ja maksujärjestelmiä”, ei pidä tulkita niin, että EKP:lle annettaisiin valta säännellä keskusvastapuolia.

EKP:n 22. kesäkuuta 2017 ehdottamalla muutoksella pyritään muuttamaan perussääntöä, jotta ”rahoitusinstrumenttien selvitysjärjestelmät”, toisin sanoen keskusvastapuolet, saatettaisiin perussäännön 22 artiklan mukaisten sääntelyvallan soveltamisalan piiriin.

Näin eurojärjestelmä saisi valtuudet, jotka sille myönnetään euron liikkeeseen laskevana keskuspankkina komission 13. kesäkuuta 2017 antamassa ehdotuksessa, jolla muutetaan Euroopan markkinarakenneasetusta keskusvastapuolten valvonnan osalta.

Esittelijät suhtautuvat myönteisesti perussääntöön ehdotettuun muutokseen. He pitävät sitä tärkeänä askeleena pyrittäessä luomaan unioniin keskusvastapuolten valvontaa koskeva tehokas järjestelmä, johon sisältyisi asianmukainen rooli kunkin keskusvastapuolen selvittämiä valuuttoja liikkeeseen laskeville keskuspankeille.

Esittelijät ottavat kuitenkin huomioon tarpeen noudattaa nykyistä toimivallanjakoa, joka perustuu Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen, jonka mukaisesti unionin muilla toimielimillä, virastoilla ja elimillä on valta laatia keskusvastapuoliin liittyvät yleiset puitteet. Perussäännön muutetun 22 artiklan mukaiset EKP:n uudet valtuudet toimivat vuorovaikutuksessa muiden toimielinten valtuuksien kanssa. Sen vuoksi on tarpeen vahvistaa selkeä periaate, jonka mukaan EKP:n muutetun perussääntönsä 22 artiklan mukaisesti hyväksymissä säädöksissä noudatetaan EU:n muiden toimielinten, etenkin lainsäätäjien, laatimaa oikeudellista kehystä.

Oikeusvarmuuden ja tulkintaa koskevan selvyyden vuoksi esittelijät pitävät myös tarpeellisena sisällyttää muutossäädöksen johdanto-osan kappaleisiin luettelon sääntelyvaltuuksista, joita EKP voi käyttää keskusvastapuoliin perussääntönsä 22 artiklan mukaisesti. Siihen olisi sisällytettävä kaikki vaatimukset, jotka mahdollistavat rahapoliittisten kysymysten käsittelyn. Jotta kuitenkin jätetään mahdollisuus tehdä mukautuksia keskuspankin rooliin markkinarakenneasetuksen puitteiden mukaisesti, kuten saattaisi mahdollisesti olla kokemuksen perusteella tarpeellista, kyseisen luettelon on oltava avoin ja viitteellinen. Siihen on myös sisällytettävä kaikki tarvittavat valtuudet, joita EKP tarvitsee kaikkien mahdollisten vakavien hätätilanteiden ratkaisemisessa.


ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön 22 artiklan muuttaminen

Viiteasiakirjat

10850/2017 – C8-0228/2017 – 2017/0810(COD)

Asiasta vastaava valiokunta (valiokunnat)

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ECON

11.9.2017

AFCO

11.9.2017

 

 

Esittelijät

       Nimitetty (pvä)

Gabriel Mato

15.11.2017

Danuta Maria Hübner

15.11.2017

 

 

55 artikla - Valiokuntien yhteiskokousmenettely

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

       

14.12.2017

Valiokuntakäsittely

20.3.2018

24.4.2018

24.5.2018

 

Hyväksytty (pvä)

19.6.2018

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

43

7

6

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Gerolf Annemans, Burkhard Balz, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Mercedes Bresso, Fabio Massimo Castaldo, David Coburn, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Sven Giegold, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Cătălin Sorin Ivan, Diane James, Ramón Jáuregui Atondo, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Werner Langen, Jo Leinen, Olle Ludvigsson, Gabriel Mato, Costas Mavrides, Alex Mayer, Morten Messerschmidt, Bernard Monot, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Sirpa Pietikäinen, Anne Sander, Martin Schirdewan, Helmut Scholz, György Schöpflin, Pedro Silva Pereira, Theodor Dumitru Stolojan, Paul Tang, Josep-Maria Terricabras, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Jakob von Weizsäcker, Marco Zanni

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Ashley Fox, Eva Maydell, Cristian Dan Preda, Michel Reimon, Lieve Wierinck

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Seán Kelly, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Fernando Ruas, Sven Schulze, Ramón Luis Valcárcel Siso

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

25.6.2018


LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

43

+

ALDE

Caroline Nagtegaal, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck

ENF

Gerolf Annemans

PPE

Burkhard Balz, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Markus Ferber, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Seán Kelly, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Esther de Lange, Werner Langen, Gabriel Mato, Eva Maydell, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Cristian Dan Preda, Fernando Ruas, Anne Sander, György Schöpflin, Sven Schulze, Theodor Dumitru Stolojan, Ramón Luis Valcárcel Siso

S&D

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Mercedes Bresso, Jonás Fernández, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Cătălin Sorin Ivan, Ramón Jáuregui Atondo, Jo Leinen, Olle Ludvigsson, Costas Mavrides, Alex Mayer, Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

7

-

EFDD

David Coburn, Bernard Monot

NI

Diane James

VERTS/ALE

Sven Giegold, Michel Reimon, Josep-Maria Terricabras, Ernest Urtasun

6

0

ECR

Morten Messerschmidt, Stanisław Ożóg

EFDD

Fabio Massimo Castaldo, Marco Valli

GUE/NGL

Martin Schirdewan, Helmut Scholz

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

Päivitetty viimeksi: 29. kesäkuuta 2018Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö