Nós Imeachta : 2017/0810(COD)
Céimeanna an doiciméid sa chruinniú iomlánach
An doiciméad roghnaithe : A8-0219/2018

Téacsanna arna gcur síos :

A8-0219/2018

Díospóireachtaí :

Vótaí :

PV 04/07/2018 - 6.8
CRE 04/07/2018 - 6.8

Téacsanna arna nglacadh :

P8_TA(2018)0288

TUARASCÁIL     ***I
PDF 666kWORD 89k
25.6.2018
PE 619.417v03-00 A8-0219/2018

ar an dréachtchinneadh ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leasaítear Airteagal 22 de Reacht an Chórais Eorpaigh Banc Ceannais agus an Bhainc Cheannais Eorpaigh

(10850/2017 – ECB/2017/18 - C8‑0228/2017 – 2017/0810(COD))

An Coiste um Ghnóthaí Eacnamaíochta agus Airgeadaíochta

An Coiste um Ghnóthaí Bunreachtúla

Rapóirtéirí: Gabriel Mato, Danuta Maria Hübner

(Nós imeachta comhchoiste – Riail 55 de na Rialacha Nós Imeachta)

PR_COD_1amOther

LEASUITHE
DRÉACHTRÚN REACHTACH Ó PHARLAIMINT NA hEORPA
 RÁITEAS MÍNIÚCHÁIN
 NÓS IMEACHTA – COISTE FREAGRACH
 TORADH NA VÓTÁLA CRÍOCHNAITHÍ SA CHOISTE FREAGRACH

DRÉACHTRÚN REACHTACH Ó PHARLAIMINT NA hEORPA

ar an dréachtchinneadh ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leasaítear Airteagal 22 de Reacht an Chórais Eorpaigh Banc Ceannais agus an Bhainc Cheannais Eorpaigh

(10850/2017 – ECB/2017/18 – C8‑0228/2017 – 2017/0810(COD))

(Gnáthnós imeachta reachtach: an chéad léamh)

Tá Parlaimint na hEorpa,

–  ag féachaint don mholadh ón mBanc Ceannais Eorpach a tíolacadh do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle (10850/2017 – ECB/2017/18)(1),

–  ag féachaint d’Airteagal 129(3) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, ar dá bhun a thíolaic an Coimisiún an dréachtghníomh do Pharlaimint na hEorpa (C8‑0228/2017),

–  ag féachaint do Reacht an Chórais Eorpaigh Banc Ceannais agus an Bhainc Cheannais Eorpaigh, agus go háirithe Airteagal 40.1 de,

–  ag féachaint don tuairim ón gCoimisiún Eorpach(2),

–  ag féachaint d’Airteagal 294(3) agus (15) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

–  ag féachaint do Riail 59 dá Rialacha Nós Imeachta,

–  ag féachaint do chomhphléití an Choiste um Ghnóthaí Eacnamaíochta agus Airgeadaíochta agus an Choiste um Ghnóthaí Bunreachtúla faoi Riail 55 de na Rialacha Nós Imeachta,

–  ag féachaint don tuarascáil ón gCoiste um Ghnóthaí Eacnamaíochta agus Airgeadaíochta agus ón gCoiste um Ghnóthaí Bunreachtúla (A8-0219/2018),

1.  ag glacadh a seasaimh ar an gcéad léamh faoi mar a leagtar amach anseo ina dhiaidh seo;

2.  á threorú dá hUachtarán a seasamh a chur ar aghaidh chuig an gComhairle, chuig an gCoimisiún, chuig an mBanc Ceannais Eorpach agus chuig na parlaimintí náisiúnta.

Leasú    1

Togra le haghaidh cinnidh

Aithris 1

Téacs atá molta ag an mBanc Ceannais Eorpach

Leasú

(1)  The basic tasks to be carried out through the European System of Central Banks (ESCB) include the definition and implementation of the monetary policy of the Union and the promotion of the smooth operation of payment systems. Safe and efficient financial market infrastructures, in particular clearing systems, are essential for the fulfilment of these basic tasks.

(1)  Ar na cúraimí bunúsacha a bheidh le déanamh faoin gCóras Eorpach Banc Ceannais (CEBC) áirítear beartas airgeadaíochta an Aontais a shainiú agus a chur chun feidhme agus oibríocht réidh na gcóras íocaíochta a chur chun cinn, rud atá bunriachtanach chun cobhsaíocht airgeadais a choimeád. Tá bonneagair margaidh airgeadais atá sábháilte agus éifeachtach, go háirithe córais imréitigh, bunriachtanach chun na cúraimí bunúsacha sin a chomhall.

Leasú    2

Togra le haghaidh cinnidh

Aithris 3

Téacs atá molta ag an mBanc Ceannais Eorpach

Leasú

(3)  On 4 March 2015, the General Court delivered its judgment in United Kingdom v ECB, Case T-496/117, which held that the ECB does not have the competence necessary to regulate the activity of clearing systems. The General Court stated that Article 129(3) of the Treaty enables the European Parliament and the Council, acting in accordance with the ordinary legislative procedure, and on a recommendation from the ECB, to amend Article 22 of the Statute of the European System of Central Banks and of the European Central Bank (hereinafter the ‘Statute of the ESCB’). The Court concluded that “it would be for the ECB, should it consider that the grant to it of a power to regulate infrastructures clearing transactions in securities is necessary for proper performance of the task referred to in the fourth indent of Article 127(2) TFEU, to request the EU legislature to amend Article 22 of the Statute, by the addition of an explicit reference to securities clearing systems.”

(3)  An 4 Márta 2015, thug an Chúirt Ghinearálta a breithiúnas in An Ríocht Aontaithe v BCE, Cás T-496/117, inar cinneadh nach bhfuil an inniúlacht is gá ag BCE chun rialáil a dhéanamh ar ghníomhaíocht na gcóras imréitigh, ionas, sa mhéid go bhforchuireann an Creat Beartais ceanglas ar na CCPanna atá bainteach le himréiteach urrús go mbeidís suite laistigh den limistéar euro, go gcaithfear é a dhíbheadh de bharr easpa inniúlachta”. Dúirt an Chúirt Ghinearálta go gcumasaíonn Airteagal 129(3) den Chonradh do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle, ag gníomhú dóibh i gcomhréir leis an ngnáthnós imeachta reachtach agus ar mholadh ó BCE, Airteagal 22 de Reacht an Chórais Eorpaigh Banc Ceannais agus an Bhainc Cheannais Eorpaigh (dá ngairtear ‘Reacht CEBC’ anseo feasta) a leasú. Dá bhrí sin, tháinig an Chúirt ar an tátal “gur faoi BCE a bheadh sé, dá measfadh sí i gcás deonú cumhachta di chun rialáil a dhéanamh ar bhonneagair lena ndéantar idirbhearta in urrúis a imréiteach atá riachtanach le haghaidh feidhmiú cuí an chúraim dá dtagraítear sa cheathrú fleasc d’Airteagal 127(2) CFAE, a iarraidh ar reachtas AE Airteagal 22 den Reacht a leasú, trí thagairt shainráite do chórais imréitigh urrús a chur isteach ann.”

_________________

_________________

7 ECLI: EU:T:2015:133.

7 ECLI: EU:T:2015:133.

Leasú    3

Togra le haghaidh cinnidh

Aithris 3 a (nua)

Téacs atá molta ag an mBanc Ceannais Eorpach

Leasú

 

(3a)  Cé gur cineál de chórais íocaíochta atá i gcórais imréitigh urrús, tá gá le soiléireacht níos fearr ar an tsaincheist i bhfianaise bhreithiúnas na Cúirte Ginearálta an 4 Márta 2015 i gCás T-496/11 agus dá bhrí sin, trí bhíthin athbhreithniú ar Airteagal 22 de Reacht an Chórais Eorpaigh Banc Ceannais agus an Bhainc Cheannais Eorpaigh, ní mór saincheist na hinniúlachta i dtaobh na gcóras sin a shoiléiriú.

Leasú    4

Togra le haghaidh cinnidh

Aithris 4

Téacs atá molta ag an mBanc Ceannais Eorpach

Leasú

(4)  Significant developments at both global and European level are expected to increase the risk that disturbances affecting clearing systems, in particular central counterparties (CCPs), threaten the smooth operation of payment systems and implementation of the single monetary policy, ultimately affecting the Eurosystem’s primary objective of maintaining price stability.

(4)  Le forbairtí suntasacha ar an leibhéal domhanda agus ar an leibhéal Eorpach araon, meastar go méadóidh an riosca go ndéanfadh suaitheadh a dhéanann difear do chórais imréitigh, go háirithe contrapháirtithe lárnacha (CCPanna), bagairt ar oibriú réidh na gcóras íocaíochta agus chur chun feidhme an bheartais airgeadaíochta aonair, rud a dhéanfadh difear i ndeireadh thiar don chobhsaíocht airgeadais, lena n-áirítear cuspóir príomha an Eorachórais go gcoimeádfaí cobhsaíocht praghsanna.

Leasú    5

Dréachtchinneadh

Aithris 5

Dréacht ón mBanc Ceannais Eorpach

Leasú

(5) An 29 Márta 2017, thug Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann fógra don Chomhairle Eorpach go raibh sé ar intinn aici tarraingt siar ón Aontas Eorpach. The withdrawal of the United Kingdom will lead to a fundamental change in how certain systemically important euro-denominated clearing activities are regulated, overseen and supervised, thereby adversely affecting the Eurosystem’s ability to monitor and manage risks to the smooth operation of payment systems, and implementation of the Eurosystem’s monetary policy.

scriosta

Leasú    6

Togra le haghaidh cinnidh

Aithris 6

Téacs atá molta ag an mBanc Ceannais Eorpach

Leasú

(6)  Central clearing is becoming increasingly cross-border in nature and systemically important. Given their diverse membership and the pan-European nature of the financial services they provide, CCPs are of key importance to the Union as a whole, and in particular to the euro area. This is reflected in Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council8, which establishes collective supervisory arrangements in the form of colleges, composed of the relevant national and Union authorities, including the Eurosystem in its role as central bank of issue for the euro.

(6)  Tá méadú ag teacht ar nádúr trasteorann an imréitigh lárnaigh agus tá tábhacht sistéimeach leis. I bhfianaise bhallraíocht éagsúil agus nádúr uile-Eorpach na seirbhísí airgeadais a sholáthraíonn CCPanna, tá tábhacht mhór leo don Aontas ina iomláine agus go háirithe don limistéar euro. Tá sé seo léirithe i Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, lena mbunaítear comhshocruithe maoirseachta cómhargála i bhfoirm coláistí, atá comhdhéanta de na húdaráis ábhartha náisiúnta agus Aontais, lena n-áirítear an tEorachóras ina ról mar bhanc ceannais na heisiúna don euro, airgeadra an Aontais.

_________________

 

8 2 Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council of 4 July 2012 on OTC derivatives, central counterparties and trade repositories (OJ L 201, 27.7.2012, p. 1).

 

Leasú    7

Togra le haghaidh cinnidh

Aithris 7

Téacs atá molta ag an mBanc Ceannais Eorpach

Leasú

(7)  In order to address these issues, on 13 June 2017 the Commission presented its legislative proposal to ensure financial stability and the safety and soundness of CCPs that are of systemic relevance for financial markets across the Union. In order to ensure that the Eurosystem as central bank of issue for the euro can carry out the role envisaged by the legislative proposal, it is of utmost importance that it has the relevant powers under the Treaty and the Statute of the ESCB. In particular, the Eurosystem should have regulatory powers to adopt binding assessments and require remedial action, in close cooperation with other Union authorities. Moreover, where necessary to protect the stability of the euro, the ECB should also have the regulatory powers to adopt additional requirements for CCPs involved in the clearing of significant amounts of euro-denominated transactions.

(7)  Chun aghaidh a thabhairt ar na saincheisteanna sin, thíolaic an Coimisiún a thogra reachtach an 13 Meitheamh 2017 chun cobhsaíocht airgeadais agus sábháilteacht agus sláine CCPanna a bhfuil ábharthacht shistéimeach acu do mhargaí airgeadais ar fud an Aontais a áirithiú. Chun a áirithiú gur féidir leis an Eorachóras, mar bhanc ceannais na heisiúna don euro, an ról a leagtar síos dó sa togra reachtacha a chomhlíonadh, tá fíorthábhacht leis go mbeadh na cumhachtaí ábhartha aige faoin gConradh agus faoi Reacht CEBC. Go háirithe, ba cheart go mbeadh cumhachtaí rialála ag an Eorachóras chun measúnuithe ceangailteacha a ghlacadh agus gníomhaíocht leighis a éileamh, i ndlúthchomhar le húdaráis eile de chuid an Aontais. Thairis sin, nuair is gá sin chun cobhsaíocht an euro a chosaint, ba cheart go mbeadh cumhachtaí rialála ag BCE freisin chun ceanglais bhreise a ghlacadh do CCPanna atá páirteach in imréiteach méideanna suntasacha d’idirbhearta in ainmníocht euro. Ba cheart go ndéanfadh na ceanglais sin sláine an Mhargaidh Aonair a chosaint, agus a áirithiú, i maoirseacht CCPanna tríú tíortha, go bhfuil tosaíocht ag dlí an Aontais agus ag cásdlí Chúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh.

Leasú    8

Dréachtchinneadh

Aithris 8

Dréacht ón mBanc Ceannais Eorpach

Leasú

(8) Is cuid de Chaibidil IV ‘Feidhmeanna agus oibríochtaí airgeadaíochta CEBC’ é Airteagal 22 de Reacht CEBC. Dá réir sin, níor cheart na cúraimí a thugtar ann a úsáid ach chun críocha an bheartais airgeadaíochta.

(8) Is cuid de Chaibidil IV ‘Feidhmeanna agus oibríochtaí airgeadaíochta CEBC’ é Airteagal 22 de Reacht CEBC. Dá réir sin, níor cheart na cúraimí a thugtar ann a úsáid ach chun críocha an bheartais airgeadaíochta. Maidir le córais imréitigh le haghaidh ionstraimí airgeadais, ba cheart go mbeadh ceanglais tuairiscithe agus ceanglais a fhorchuirtear ar an gcóras imréitigh ó thaobh comhoibriú le BCE agus le bainc ceannais náisiúnta ina measúnú ar athléimneacht an chórais i leith forbairtí dochracha sa mhargadh san áireamh sna ceanglais a d’fhéadfaí a fheidhmiú ar bhonn an Airteagail sin. Ba cheart oscailt cuntais taisce thar oíche le CEBC, i gcomhréir le critéir rochtana ábhartha agus ceanglais CEBC, a áireamh freisin sna ceanglais sin. Sa bhreis air sin, ba cheart a áireamh iontu ceanglais atá riachtanach chun aghaidh a thabhairt ar chásanna ina gcothaíonn córas imréitigh d’ionstraimí airgeadais riosca achomaireach de dhíobháil shubstaintiúil d’institiúidí airgeadais nó margaí an Aontais nó do chóras airgeadais an Aontais nó do cheann dá Bhallstáit, amhail ceanglais a bhaineann le rialuithe rioscaí leachtachta, comhshocruithe socrúcháin, corrlaigh, comhthaobhacht nó comhshocruithe idir-inoibritheachta. Maidir le córais imréitigh tríú tíortha d’ionstraimí airgeadais a bhfuil tábhacht shistéimeach leo, tugann Rialachán (AE) Uimh. .../... [Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1095/2010 lena mbunaítear Údarás Maoirseachta Eorpach (an tÚdarás Eorpach um Urrúis agus Margaí) agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 i dtaca leis na nósanna imeachta agus na húdaráis a bhaineann le CPLanna a údarú agus na ceanglais maidir le CPLanna tríú tír a aithint] an deis do BCE ceanglais bhreise i dtaca leis na córais sin a mholadh.

Leasú    9

Dréachtchinneadh

Aithris 8 a (nua)

Dréacht ón mBanc Ceannais Eorpach

Leasú

 

(8a) Déanfar cumhachtaí nua BCE maidir le córais imréitigh d’ionstraimí airgeadais ar bhonn Airteagal 22 de Reacht CEBC agus BCE, arna leasú, a fheidhmiú in éineacht le feidhmiú cumhachtaí institiúidí, ghníomhaireachtaí agus chomhlachtaí eile an Aontais, agus sin ar bhonn forálacha a bhaineann le bunú nó feidhmiú an mhargaidh inmheánaigh dá bhforáiltear i gCuid III CFAE, lena n-áirítear iad sin atá sna gníomhartha arna nglacadh ag an gCoimisiún nó ag an gComhairle de bhun na gcumhachtaí a thugtar dóibh. Sa chomhthéacs sin, chun a áirithiú go n-urramófar na cumhachtaí faoi seach atá ag gach eintiteas agus chun rialacha contrártha agus neamhréireachtaí idir na cinntí arna nglacadh ag institiúidí, gníomhaireachtaí agus comhlachtaí éagsúla an Aontais a sheachaint, níor cheart na cumhachtaí a thugtar faoi Airteagal 22 de Reacht CEBC agus BCE a fheidhmiú ach ar bhealach lena dtugtar urraim chuí don chreat ginearálta don mhargadh inmheánach a bhunaigh na comhreachtóirí agus ar shlí atá ag luí go hiomlán le gníomhartha dlíthiúla ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle chomh maith le bearta a ghlactar faoi na gníomhartha sin.

Leasú    10

Dréachtchinneadh

Aithris 8 b (nua)

Dréacht ón mBanc Ceannais Eorpach

Leasú

 

(8b) Ba cheart do BCE trédhearcacht agus cuntasacht iomlán i leith Pharlaimint na hEorpa agus na Comhairle a áirithiú a mhéid a bhaineann le feidhmiú a chuid cumhachtaí agus a chúraimí faoi Airteagal 22 dá Reacht. Go sonrach, ba cheart dó Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle a choinneáil ar an eolas go rialta faoi na cinntí uile a dhéantar agus na rialacháin uile a ghlactar ar bhonn an Airteagail sin. Chuige sin, ba cheart dó caibidil ar leith ina thuarascáil bhliantúil a thiomnú d’fheidhmiú a chuid cumhachtaí faoi Airteagal 22 dá Reacht agus ba cheart dó gach ceann dá chuid cinntí, moltaí agus tuairimí a bhaineann leis na rialacháin a ghlacann sé ar bhonn an Airteagail sin a fhoilsiú ar a shuíomh gréasáin.

Leasú    11

Dréachtchinneadh

Airteagal 1

Reacht an Chórais Eorpaigh Banc Ceannais agus an Bhainc Cheannais Eorpaigh

Airteagal 22

 

Dréacht ón mBanc Ceannais Eorpach

Leasú

Airteagal 22

Airteagal 22

Córais imréitigh agus córais íocaíochta

Córais imréitigh agus córais íocaíochta

The ECB and national central banks may provide facilities, and the ECB may make regulations, to ensure efficient and sound clearing and payment systems, and clearing systems for financial instruments, within the Union and with other countries.

Féadfaidh BCE agus bainc cheannais náisiúnta saoráidí a sholáthar, agus féadfaidh BCE rialacháin a dhéanamh, d'fhonn córais éifeachtúla fhónta imréitigh agus íocaíochta a áirithiú laistigh den Aontas agus le tríú tíortha.

 

Chun cuspóirí CEBC a ghnóthú agus chun go ndéanfadh BCE a chuid cúraimí, féadfaidh sé rialacháin a dhéanamh i dtaca le córais imréitigh d’ionstraimí airgeadais laistigh den Aontas agus le tríú tíortha, le haird chuí ar na gníomhartha dlíthiúla ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus ar bhearta a ghlactar faoi na gníomhartha sin, agus ar shlí atá ag luí go hiomlán leis na gníomhartha agus na bearta sin.

(1)

  IO C 212, 1.7.2017, lch. 14.

(2)

  IO C 340, 11.10.2017, lch. 1.


RÁITEAS MÍNIÚCHÁIN

I gCás T 496/11, an Ríocht Aontaithe v BCE, a tugadh in 2015, rialaigh an Chúirt Eorpach, maidir le foclaíocht Airteagal 22 de Reacht an Chórais Eorpaigh Banc Ceannais agus an Bhainc Ceannais Eorpaigh lenar tugadh cumhachtaí rialála don Bhanc Ceannais Eorpach ar chórais imréitigh agus íocaíochta, nach ndéanfaí í a fhorléiriú mar ní lena dtugtar cumhachtaí rialála do BCE ar chontrapháirtithe lárnacha (CCPanna).

Is é is aidhm leis an leasú a mhol BCE an 22 Iúil 2017 an Reacht a mhodhnú chun córais imréitigh d’ionstraimí airgeadais, is é sin CCPanna, a thabhairt faoi raon feidhme na gcumhachtaí rialála a thugtar le hAirteagal 22 den Reacht.

D’fhágfadh sé sin go bhféadfadh an Eorachóras glacadh leis na cumhachtaí a thabharfar dó ina cháil mar bhanc ceannais eisiúna an euro faoi thogra ón gCoimisiún an 13 Meitheamh 2017 lena leasaítear an Rialachán maidir le Bonneagar Margaidh Eorpach (EMIR), i ndáil le maoirsiú a dhéanamh ar CCPanna.

Is díol sásaimh do na rapóirtéirí an t-athrú molta ar an Reacht. Measann siad gur céim thábhachtach é i dtreo córas éifeachtach a chruthú chun maoirsiú a dhéanamh ar CCPanna san Aontas, lena n-áireofaí ról iomchuí do bhainc cheannais eisiúna na n-airgeadraí a imréitíonn na CCPanna faoi seach.

Mar sin féin, is eol do na rapóirtéirí gur gá urraim a thabhairt do dháileadh na n-inniúlachtaí mar a dhéantar faoi láthair faoin gConradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, ar dá réir atá sé de chumhacht ag institiúidí, gníomhaireachtaí agus comhlachtaí eile de chuid an Aontais an creat ginearálta a bhaineann le CCPanna a bhunú. Beidh idirghníomhaíocht idir cumhachtaí nua BCE faoi Airteagal 22 leasaithe dá Reacht agus cumhachtaí institiúidí eile. Is gá, dá bhrí sin, prionsabal soiléir a leagan síos maidir le hurraim a thabhairt don chreat dlíthiúil arna bhunú ag institiúidí eile de chuid an Aontais, go háirithe ag na comhreachtóirí, leis na gníomhartha arna nglacadh ag BCE faoi Airteagal 22 leasaithe dá Reacht.

Ar chúiseanna a bhaineann le deimhneacht dhlíthiúil agus le léirmhíniú soiléir, measann na rapóirtéirí gur gá freisin liosta de na cumhachtaí rialála is féidir le BCE a fheidhmiú ar CCPanna faoi Airteagal 22 dá Reacht a áireamh in aithrisí an ghnímh leasaithigh. Ba cheart a áireamh leis sin na ceanglais uile lena gceadaítear aghaidh a thabhairt ar ábhair imní i dtaca leis an mbeartas airgeadaíochta. Mar sin féin, chun go bhféadfaí coigeartuithe mar sin a dhéanamh i gcónaí ar ról na mbanc ceannais faoi chreat EMIR, rud a d’fhéadfadh a bheith riachtanach i bhfianaise na taithí, beidh an liosta sin neamhiata agus neamh-uileghabhálach. Áireofar ann freisin aon chumhachtaí is gá chun go bhféadfaidh BCE aghaidh a thabhairt ar aon staid mhóréigeandála a d’fhéadfadh a bheith ann.


NÓS IMEACHTA – COISTE FREAGRACH

Teideal

Airteagal 22 de Reacht an Chórais Eorpaigh Banc Ceannais agus an Bhainc Cheannais Eorpaigh a leasú

Tagairtí

10850/2017 – C8-0228/2017 – 2017/0810(COD)

Coistí freagracha

       Dáta a fógraíodh sa suí iomlánach

ECON

11.9.2017

AFCO

11.9.2017

 

 

Rapóirtéirí

       Dáta an cheapacháin

Gabriel Mato

15.11.2017

Danuta Maria Hübner

15.11.2017

 

 

Riail 55 – Nós imeachta coiste comhlachaithe

       Dáta a fógraíodh sa suí iomlánach

       

14.12.2017

Pléite sa choiste

20.3.2018

24.4.2018

24.5.2018

 

Dáta an ghlactha

19.6.2018

 

 

 

Toradh na vótála críochnaithí

+:

–:

0:

43

7

6

Feisirí a bhí i láthair ag an vótáil chríochnaitheach

Gerolf Annemans, Burkhard Balz, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Mercedes Bresso, Fabio Massimo Castaldo, David Coburn, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Sven Giegold, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Cătălin Sorin Ivan, Diane James, Ramón Jáuregui Atondo, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Werner Langen, Jo Leinen, Olle Ludvigsson, Gabriel Mato, Costas Mavrides, Alex Mayer, Morten Messerschmidt, Bernard Monot, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Sirpa Pietikäinen, Anne Sander, Martin Schirdewan, Helmut Scholz, György Schöpflin, Pedro Silva Pereira, Theodor Dumitru Stolojan, Paul Tang, Josep-Maria Terricabras, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Jakob von Weizsäcker, Marco Zanni

Comhaltaí ionaid a bhí i láthair ag an vótáil chríochnaitheach

Ashley Fox, Eva Maydell, Cristian Dan Preda, Michel Reimon, Lieve Wierinck

Comhaltaí ionaid faoi Riail 200(2) a bhí i láthair ag an vótáil chríochnaitheach

Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Seán Kelly, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Fernando Ruas, Sven Schulze, Ramón Luis Valcárcel Siso

Dáta don chur síos

25.6.2018


TORADH NA VÓTÁLA CRÍOCHNAITHÍ SA CHOISTE FREAGRACH

43

+

ALDE

Caroline Nagtegaal, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck

ENF

Gerolf Annemans

PPE

Burkhard Balz, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Markus Ferber, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Seán Kelly, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Esther de Lange, Werner Langen, Gabriel Mato, Eva Maydell, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Cristian Dan Preda, Fernando Ruas, Anne Sander, György Schöpflin, Sven Schulze, Theodor Dumitru Stolojan, Ramón Luis Valcárcel Siso

S&D

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Mercedes Bresso, Jonás Fernández, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Cătălin Sorin Ivan, Ramón Jáuregui Atondo, Jo Leinen, Olle Ludvigsson, Costas Mavrides, Alex Mayer, Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

7

-

EFDD

David Coburn, Bernard Monot

NI

Diane James

VERTS/ALE

Sven Giegold, Michel Reimon, Josep-Maria Terricabras, Ernest Urtasun

6

0

ECR

Morten Messerschmidt, Stanisław Ożóg

EFDD

Fabio Massimo Castaldo, Marco Valli

GUE/NGL

Martin Schirdewan, Helmut Scholz

Key to symbols:

+  :  i bhfabhar

-  :  i gcoinne

0  :  staonadh

An nuashonrú is déanaí: 28 Meitheamh 2018Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais