Postupak : 2017/0810(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0219/2018

Podneseni tekstovi :

A8-0219/2018

Rasprave :

Glasovanja :

PV 04/07/2018 - 6.8
CRE 04/07/2018 - 6.8

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2018)0288

IZVJEŠĆE     ***I
PDF 659kWORD 80k
25.6.2018
PE 619.417v03-00 A8-0219/2018

o Nacrtu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni članka 22. Statuta Europskog sustava središnjih banaka i Europske središnje banke

(10850/2017 – ECB/2017/18 - C8-0228/2017 – 2017/0810(COD))

Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku

Odbor za ustavna pitanja

Izvjestitelji: Gabriel Mato, Danuta Maria Hübner

(Postupak u zajedničkom odboru – članak 55. Poslovnika)

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 OBRAZLOŽENJE
 POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU
 KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o Nacrtu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni članka 22. Statuta Europskog sustava središnjih banaka i Europske središnje banke

(10850/2017 – ECB/2017/18 – C8-0228/2017 – 2017/0810(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir preporuku koju je Europska središnja banka podnijela Parlamentu i Vijeću (10850/2017 – ECB/2017/18)(1),

–  uzimajući u obzir članak 129. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojim je Komisija podnijela Nacrt akta Parlamentu (C8-0228/2017),

–  uzimajući u obzir Statut Europskog sustava središnjih banaka i Europske središnje banke, a posebno njegov članak 40.1.,

–  uzimajući u obzir mišljenje Europske komisije(2),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavke 3. i 15. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za ekonomsku i monetarnu politiku i Odbora za ustavna pitanja i mišljenje Odbora za ustavna pitanja (A8-0219/2018),

1.  usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji, Europskoj središnjoj banci i nacionalnim parlamentima.

Amandman    1

Prijedlog odluke

Uvodna izjava 1.

Tekst koji je predložila Europska središnja banka

Izmjena

1.  Temeljne zadaće koje se trebaju obavljati putem Europskog sustava središnjih banaka (ESSB) uključuju određivanje i provedbu monetarne politike Unije i promicanje nesmetanog funkcioniranja platnih sustava.

Sigurne i učinkovite tržišne infrastrukture, posebice klirinški sustavi, bitni su za ispunjenje ovih temeljnih zadaća.

1.  Temeljne zadaće koje se trebaju obavljati putem Europskog sustava središnjih banaka (ESSB) uključuju određivanje i provedbu monetarne politike Unije i promicanje nesmetanog funkcioniranja platnih sustava, što je od temeljne važnosti za održavanje financijske stabilnosti. Sigurne i učinkovite tržišne infrastrukture, posebice klirinški sustavi, bitni su za ispunjenje ovih temeljnih zadaća.

Amandman    2

Prijedlog odluke

Uvodna izjava 3.

Tekst koji je predložila Europska središnja banka

Izmjena

3.  Opći sud je 4. ožujka 2015. donio svoju presudu u predmetu Ujedinjena Kraljevina protiv ESB-a, predmetT-496/117 kojom je određeno da ESB nema potrebnu nadležnost za uređivanje klirinških sustava. Opći sud je naveo da članak 129. stavak 3. Ugovora omogućuje Europskom parlamentu i Vijeću, koji djeluju u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom i na temelju preporuke ESB-a, da izmijene članak 22. Statuta Europskog sustava središnjih banaka i Europske središnje banke (dalje u tekstu „Statut ESSB-a”). Sud je zaključio da „bi bila zadaća ESB-a, ako bi smatrao da je dodjela ovlasti za uređenje infrastruktura za klirinške transakcije vrijednosnim papirima bitna za ispravno obavljanje zadaće određene u četvrtoj alineji članka 127. stavka 2. UFEU-a, da zahtijeva od zakonodavnih tijela EU-a da izmijene članak 22. Statuta, dodavanjem izravnog upućivanja na sustave za kliring vrijednosnih papira.”

3.  Opći sud je 4. ožujka 2015. donio svoju presudu u predmetu Ujedinjena Kraljevina protiv ESB-a, predmet T-496/117 kojom je određeno da „da ESB nije nadležan donositi propise u odnosu na aktivnost klirinških sustava vrijednosnih papira, tako da se Okvir nadzorne politike, u dijelu u kojem nalaže središnjim drugim ugovornim stranama koje sudjeluju u kliringu financijskih vrijednosnih papira obvezu smještaja unutar europodručja, treba poništiti zbog nenadležnosti.” Opći sud je naveo da članak 129. stavak 3. Ugovora omogućuje Europskom parlamentu i Vijeću, koji djeluju u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom i na temelju preporuke ESB-a, da izmijene članak 22. Statuta Europskog sustava središnjih banaka i Europske središnje banke (dalje u tekstu „Statut ESSB-a”). Na taj je način zaključio da „bi bila zadaća ESB-a, ako bi smatrao da je dodjela ovlasti za uređenje infrastruktura za klirinške transakcije vrijednosnim papirima bitna za ispravno obavljanje zadaće određene u četvrtoj alineji članka 127. stavka 2. UFEU-a, da zahtijeva od zakonodavnih tijela EU-a da izmijene članak 22. Statuta, dodavanjem izravnog upućivanja na sustave za kliring vrijednosnih papira.”

_________________

_________________

7 ECLI: EU:T:2015:133.

7 ECLI: EU:T:2015:133.

AMANDMAN    3

Prijedlog odluke

Uvodna izjava 3.a (nova)

Tekst koji je predložila Europska središnja banka

Izmjena

 

(3.a)  Iako su klirinški sustavi za vrijednosne papire vrsta sustava plaćanja, pitanje treba dodatno pojasniti s obzirom na presudu Općeg suda od 4. ožujka 2015. u predmetu T-496/11 i stoga objasniti nadležnost nad njima revizijom članka 22. Statuta Europskog sustava središnjih banaka i Europske središnje banke.

Amandman    4

Prijedlog odluke

Uvodna izjava 4.

Tekst koji je predložila Europska središnja banka

Izmjena

4.  Očekuje se da će značajna kretanja na globalnoj i europskoj razini povećati rizike koje stvaraju klirinški sustavi, posebice središnje druge ugovorne strane, nesmetanom funkcioniranju platnih sustava i provedbi jedinstvene monetarne politike, koja će na kraju utjecati na održavanje stabilnosti cijena, što je glavni cilj Eurosustava.

4.  Očekuje se da će značajna kretanja na globalnoj i europskoj razini povećati rizike koje stvaraju klirinški sustavi, posebice središnje druge ugovorne strane, nesmetanom funkcioniranju platnih sustava i provedbi jedinstvene monetarne politike, koja će na kraju utjecati na financijsku stabilnost, uključujući održavanje stabilnosti cijena, što je glavni cilj Eurosustava.

Amandman    5

Nacrt odluke

Uvodna izjava 5.

Nacrt Europske središnje banke

Izmjena

5. Ujedinjena Kraljevina Velike Britanije i Sjeverne Irske obavijestila je 29. ožujka 2017. Vijeće Europske unije o svojoj namjeri povlačenja iz Europske unije. Povlačenje Ujedinjene Kraljevine dovest će do temeljnih promjena u tome kako će se uređivati, nadgledavati i nadzirati neke sistemski važne klirinške aktivnosti nominirane u eurima koje će na taj način negativno utjecati na sposobnost Eurosustava da prati i upravlja rizicima nesmetanom funkcioniranju platnih sustava i provedbi monetarne politike Eurosustava.

Briše se.

Amandman    6

Prijedlog odluke

Uvodna izjava 6.

Tekst koji je predložila Europska središnja banka

Izmjena

6.  Središnji kliring postao je po svojoj prirodi izrazito prekograničan i sistemski važan. Imajući u vidu njihovo raznoliko članstvo i paneuropsku prirodu financijskih usluga koje pružaju, središnje druge ugovorne strane su od ključne važnosti za Uniju u cjelini, a naročito za europodručje. To se odražava u Uredbi (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća8 koja određuje kolektivne nadzorne mehanizme u obliku kolegija, koji se sastoje od relevantnih nacionalnih tijela i tijela Unije, uključujući Eurosustav u svojoj ulozi središnje emisijske bake za euro.

6.  Središnji kliring postao je po svojoj prirodi izrazito prekograničan i sistemski važan. Imajući u vidu njihovo raznoliko članstvo i paneuropsku prirodu financijskih usluga koje pružaju, središnje druge ugovorne strane su od ključne važnosti za Uniju u cjelini, a naročito za europodručje. To se odražava u Uredbi (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća koja određuje kolektivne nadzorne mehanizme u obliku kolegija, koji se sastoje od relevantnih nacionalnih tijela i tijela Unije, uključujući Eurosustav u svojoj ulozi središnje emisijske bake za euro, valutu Unije.

_________________

 

8 2 Uredba (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o OTC izvedenicama, središnjoj drugoj ugovornoj strani i trgovinskom repozitoriju (SL L 201, 27.7.2012., str. 1.).

 

Amandman    7

Prijedlog odluke

Uvodna izjava 7.

Tekst koji je predložila Europska središnja banka

Izmjena

7.  Kako bi se raspravljalo o ovim pitanjima, Komisija je 13. lipnja 2017. predstavila svoj zakonodavni prijedlog za osiguravanje financijske stabilnosti te sigurnosti i otpornosti središnjih drugih ugovornih strana koje su od sistemske važnosti za financijska tržišta diljem Unije. Kako bi se osiguralo da Eurosustav kao središnja emisijska banka za euro može ispuniti ulogu predviđenu zakonodavnim prijedlogom, od ključne je važnosti da ima odgovarajuće ovlasti u skladu s Ugovorom i Statutom ESSB-a. Posebno, Eurosustav bi trebao imati regulatorne ovlasti za donošenje obvezujućih ocjena i zahtijevanje popravnih mjera u uskoj suradnji s drugim tijelima Unije. Osim toga, kada je potrebno radi očuvanja stabilnosti eura, ESB bi također trebao imati regulatorne ovlasti za donošenje dodatnih zahtjeva za središnje druge ugovorne strane uključene u kliring znatnih iznosa transakcija nominiranih u eurima.

7.  Kako bi se raspravljalo o ovim pitanjima, Komisija je 13. lipnja 2017. predstavila svoj zakonodavni prijedlog za osiguravanje financijske stabilnosti te sigurnosti i otpornosti središnjih drugih ugovornih strana koje su od sistemske važnosti za financijska tržišta diljem Unije. Kako bi se osiguralo da Eurosustav kao središnja emisijska banka za euro može ispuniti ulogu predviđenu zakonodavnim prijedlogom, od ključne je važnosti da ima odgovarajuće ovlasti u skladu s Ugovorom i Statutom ESSB-a. Posebno, Eurosustav bi trebao imati regulatorne ovlasti za donošenje obvezujućih ocjena i zahtijevanje popravnih mjera u uskoj suradnji s drugim tijelima Unije. Osim toga, kada je potrebno radi očuvanja stabilnosti eura, ESB bi također trebao imati regulatorne ovlasti za donošenje dodatnih zahtjeva za središnje druge ugovorne strane uključene u kliring znatnih iznosa transakcija nominiranih u eurima. Tim bi se zahtjevima trebao štititi integritet jedinstvenog tržišta i zajamčiti nadređenost prava Unije i sudske prakse Suda Europske unije u pogledu nadzora središnjih drugih ugovornih strana trećih zemalja.

Amandman    8

Nacrt odluke

Uvodna izjava 8.

Nacrt Europske središnje banke

Izmjena

8. Članak 22. Statuta ESSB-a je dio Poglavlja IV POGLAVLJE IV. „Monetarne funkcije i poslovanje ESSB-a“. Dodijeljene zadaće trebale bi stoga služiti samo za potrebe monetarne politike.

8. Članak 22. Statuta ESSB-a je dio Poglavlja IV POGLAVLJE IV. „Monetarne funkcije i poslovanje ESSB-a“. Dodijeljene zadaće trebale bi stoga služiti samo za potrebe monetarne politike. Kad je riječ o klirinškim sustavima za financijske instrumente, zahtjevi koji se mogu primjenjivati na temelju tog članka trebali bi obuhvaćati zahtjeve u pogledu izvješćivanja i zahtjeve nametnute klirinškom sustavu u pogledu suradnje s ESB-om i nacionalnim središnjim bankama pri njihovoj procjeni otpornosti sustava na nepovoljne tržišne uvjete. Takvi zahtjevi trebali bi uključivati i otvaranje računa za prekonoćni depozit u ESSB-u u skladu s relevantnim kriterijima za pristup i zahtjevima ESSB-a. Osim toga, trebali bi uključivati i zahtjeve koji su potrebni za rješavanje situacija u kojima klirinški sustav za financijske instrumente predstavlja neposrednu opasnost od znatne štete za financijske institucije ili tržišta Unije ili financijski sustav Unije ili neke od njezinih država članica, kao što su zahtjevi u pogledu kontrole likvidnosnog rizika, namira, nadoknada, kolaterala ili sporazuma o međudjelovanju . Kad je riječ o klirinškim sustavima trećih zemalja za financijske instrumente od sistemske važnosti, Uredbom (EU) br. ... /... [Uredba Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1095/2010 o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala) i izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 u pogledu postupaka i tijela uključenih u izdavanje odobrenja za rad središnjim drugim ugovornim stranama i zahtjeva za priznavanje središnjih drugih ugovornih strana trećih zemalja] pruža se mogućnost da ESB predloži dodatne zahtjeve u pogledu tih sustava.

Amandman    9

Nacrt odluke

Uvodna izjava 8.a (nova)

Nacrt Europske središnje banke

Izmjena

 

(8.a) Te nove ovlasti ESB-a u pogledu klirinških sustava za financijske instrumente na temelju izmijenjenog članka 22. Statuta ESSB-a i ESB-a provodit će se paralelno s ovlastima koje provode druge institucije, agencije i tijela Unije na temelju odredaba koje se odnose na uspostavu ili funkcioniranje unutarnjeg tržišta iz Dijela III. UFEU-a, uključujući odredbe iz akata koje donesu Komisija ili Vijeće u skladu s ovlastima koje su im dodijeljene. U tom kontekstu, kako bi se osiguralo poštovanje ovlasti svakog subjekta i kako bi se izbjegla proturječna pravila i nedosljednosti između odluka koje donose različite institucije, agencije i tijela Unije, ovlasti dodijeljene u okviru izmijenjenog članka 22. Statuta ESSB-a i ESB-a trebale bi se izvršavati uz poštovanje općeg okvira za unutarnje tržište koji su uspostavili suzakonodavci te na način koji je u potpunosti sukladan s pravnim aktima Europskog parlamenta i Vijeća, kao i s mjerama koje su donesene u sklopu tih akata.

Amandman    10

Nacrt odluke

Uvodna izjava 8.b (nova)

Nacrt Europske središnje banke

Izmjena

 

(8.b) ESB bi trebao osigurati potpunu transparentnost i odgovornost prema Europskom parlamentu i Vijeću u pogledu izvršavanja svojih ovlasti i zadaća u skladu s člankom 22. svojeg Statuta. Konkretno, trebao bi redovito obavještavati Europski parlament i Vijeće o svim odlukama i propisima koji su doneseni na temelju tog članka. U tu svrhu, u svojem godišnjem izvješću trebao bi posvetiti posebno poglavlje izvršavanju svojih ovlasti u okviru članka 22. svojeg Statuta te bi trebao na svojoj internetskoj stranici objavljivati sve odluke, preporuke i mišljenja povezane s propisima koje donosi na temelju tog članka.

Amandman    11

Nacrt odluke

Članak 1.

Statut Europskog sustava središnjih banaka i Europske središnje banke

Članak 22.

 

Nacrt Europske središnje banke

Izmjena

Članak 22.

Članak 22.

Klirinški sustav i platni sustav

Klirinški sustav i platni sustav

ESB i nacionalne središnje banke mogu stvoriti mogućnosti, a ESB donositi propise radi osiguranja učinkovitog i pouzdanog klirinškog i platnog sustava i klirinškog sustava za financijske instrumente u Uniji i s drugim zemljama.

ESB i nacionalne središnje banke mogu stvoriti mogućnosti, a ESB donositi propise radi osiguranja učinkovitog i pouzdanog klirinškog i platnog sustava u Uniji i s trećim zemljama.

 

ESB može radi ostvarivanja ciljeva ESSB-a i izvršavanja svojih zadaća donositi propise o klirinškim sustavima za financijske instrumente unutar Unije i s trećim zemljama, uz potpuno poštovanje pravnih akata Europskog parlamenta i Vijeća i mjera donesenih na temelju tih akata te na način koji je u potpunosti sukladan s tim aktima i mjerama.

(1)

  SL C 212, 1.7.2017., str. 14.

(2)

  SL C 340, 10.3.2017., str. 1.


OBRAZLOŽENJE

U predmetu T 496/11, UK/ESB, iz 2015. godine Sud Europske unije presudio je da se tekst članka 22. Statuta Europskog sustava središnjih banaka i Europske središnje banke, kojim se ESB-u dodjeljuju regulatorne ovlasti nad „klirinškim i platnim sustavima”, ne smije tumačiti u smislu da se ESB-u dodjeljuju regulatorne ovlasti nad središnjim drugim ugovornim stranama.

Izmjenom koju je 22. lipnja 2017. predložio ESB nastoji se izmijeniti Statut kako bi se „klirinški sustavi za financijske instrumente” ili, drugim riječima, središnje druge ugovorne strane obuhvatile područjem primjene regulatornih ovlasti koje su mu dodijeljene člankom 22. Statuta.

Time bi se omogućilo da Eurosustav preuzme ovlasti koje će mu se dodijeliti kao središnjoj banci koja izdaje euro u okviru Prijedloga Komisije o izmjeni Uredbe o infrastrukturi europskog tržišta (EMIR) u pogledu nadzora nad središnjim drugim ugovornim stranama, koji je iznesen 13. lipnja 2017.

Izvjestitelji pozdravljaju predloženu izmjenu Statuta. Smatraju da je to važan korak k uspostavi djelotvornog sustava nadzora nad središnjim drugim ugovornim stranama u Uniji, koji bi obuhvaćao odgovarajuću ulogu za središnje banke koje izdaju valute za koje predmetne središnje druge ugovorne strane provode kliring.

Međutim, izvjestitelji imaju na umu činjenicu da je potrebno poštovati postojeću podjelu nadležnosti u okviru aktualnog Ugovora o funkcioniranju Europske unije, prema kojem druge institucije, agencije i tijela Unije imaju ovlast za utvrđivanje općeg okvira koji se odnosi na središnje druge ugovorne strane. Nove ovlasti ESB-a u skladu s izmijenjenim člankom 22. njegova Statuta izvršavat će se u interakciji s ovlastima drugih institucija. Stoga je nužno utvrditi jasno načelo poštovanja pravnog okvira koji su uspostavile druge institucije EU-a, između ostalog i suzakonodavci, aktima koje ESB donosi u skladu s izmijenjenim člankom 22. svojeg Statuta.

Radi pravne sigurnosti i jasnoće tumačenja, izvjestitelji također smatraju da je među uvodne izjave akta o izmjeni potrebno uvrstiti i popis regulatornih ovlasti koje ESB može provoditi nad središnjim drugim ugovornim stranama u skladu s člankom 22. svojeg Statuta. To bi trebalo obuhvaćati sve zahtjeve kojima se omogućuje rješavanje pitanja monetarne politike. Međutim, kako bi se ostavila mogućnost za takvo prilagođivanje uloge središnjih banaka u okviru Uredbe EMIR, što bi u skladu s dosadašnjim iskustvom moglo postati potrebno, taj će popis ostati otvoren i neiscrpan. Osim toga, uključivat će i sve ovlasti koje bi ESB-u mogle biti potrebne za rješavanje svih potencijalnih važnih hitnih situacija.


POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Izmjena članka 22. Statuta Europskog sustava središnjih banaka i Europske središnje banke

Referentni dokumenti

10850/2017 – C8-0228/2017 – 2017/0810(COD)

Nadležni odbori

       Datum objave na plenarnoj sjednici

ECON

11.9.2017

AFCO

11.9.2017

 

 

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

Gabriel Mato

15.11.2017

Danuta Maria Hübner

15.11.2017

 

 

Članak 55. – Postupak u zajedničkom odboru

       Datum objave na plenarnoj sjednici

       

14.12.2017

Razmatranje u odboru

20.3.2018

24.4.2018

24.5.2018

 

Datum usvajanja

19.6.2018

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

43

7

6

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Gerolf Annemans, Burkhard Balz, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Mercedes Bresso, Fabio Massimo Castaldo, David Coburn, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Sven Giegold, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Cătălin Sorin Ivan, Diane James, Ramón Jáuregui Atondo, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Werner Langen, Jo Leinen, Olle Ludvigsson, Gabriel Mato, Costas Mavrides, Alex Mayer, Morten Messerschmidt, Bernard Monot, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Sirpa Pietikäinen, Anne Sander, Martin Schirdewan, Helmut Scholz, György Schöpflin, Pedro Silva Pereira, Theodor Dumitru Stolojan, Paul Tang, Josep-Maria Terricabras, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Jakob von Weizsäcker, Marco Zanni

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Ashley Fox, Eva Maydell, Cristian Dan Preda, Michel Reimon, Lieve Wierinck

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Seán Kelly, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Fernando Ruas, Sven Schulze, Ramón Luis Valcárcel Siso

Datum podnošenja

25.6.2018


KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

43

+

ALDE

Caroline Nagtegaal, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck

ENF

Gerolf Annemans

PPE

Burkhard Balz, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Markus Ferber, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Seán Kelly, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Esther de Lange, Werner Langen, Gabriel Mato, Eva Maydell, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Cristian Dan Preda, Fernando Ruas, Anne Sander, György Schöpflin, Sven Schulze, Theodor Dumitru Stolojan, Ramón Luis Valcárcel Siso

S&D

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Mercedes Bresso, Jonás Fernández, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Cătălin Sorin Ivan, Ramón Jáuregui Atondo, Jo Leinen, Olle Ludvigsson, Costas Mavrides, Alex Mayer, Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

7

-

EFDD

David Coburn, Bernard Monot

NI

Diane James

VERTS/ALE

Sven Giegold, Michel Reimon, Josep-Maria Terricabras, Ernest Urtasun

6

0

ECR

Morten Messerschmidt, Stanisław Ożóg

EFDD

Fabio Massimo Castaldo, Marco Valli

GUE/NGL

Martin Schirdewan, Helmut Scholz

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

Posljednje ažuriranje: 28. lipnja 2018.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti