Eljárás : 2017/0810(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0219/2018

Előterjesztett szövegek :

A8-0219/2018

Viták :

Szavazatok :

PV 04/07/2018 - 6.8
CRE 04/07/2018 - 6.8

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2018)0288

JELENTÉS     ***I
PDF 515kWORD 84k
25.6.2018
PE 619.417v03-00 A8-0219/2018

a Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank Alapokmánya 22. cikkének módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozattervezetről

(10850/2017 – C8-0228/2017 – 2017/0810(COD))

Gazdasági és Monetáris Bizottság

Alkotmányügyi Bizottság

Előadó: Gabriel Mato, Danuta Maria Hübner

(Közös bizottsági eljárás – az eljárási szabályzat 55. cikke)

MÓDOSÍTÁSOK
AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 INDOKOLÁS
 ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN
 AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank Alapokmánya 22. cikkének módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozattervezetről

(10850/2017 – ECB/2017/18 – C8-0228/2017 – 2017/0810(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Központi Bank által a Parlamentnek és a Tanácsnak benyújtott ajánlásra (10850/2017 – ECB/2017/18)(1),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 129. cikkének (3) bekezdésére, amely alapján a jogalkotási aktus tervezetét benyújtották a Parlamentnek (C8–0228/2017),

–  tekintettel a Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank Alapokmányára és különösen annak 40.1. cikkére,

–  tekintettel az Európai Bizottság véleményére(2),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) és (15) bekezdésére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

–  tekintettel a Gazdasági és Monetáris Bizottság és az Alkotmányügyi Bizottság által az eljárási szabályzat 55. cikke alapján folytatott közös tanácskozásokra,

–  tekintettel a Gazdasági és Monetáris Bizottság és az Alkotmányügyi Bizottság jelentésére (A8-0219/2018),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak, a Bizottságnak, az Európai Központi Banknak és a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás    1

Határozatra irányuló javaslat

1 preambulumbekezdés

Az Európai Központi Bank által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A Központi Bankok Európai Rendszerének (KBER) alapvető feladatai között szerepel az Unió monetáris politikájának meghatározása és végrehajtása, valamint a fizetési rendszerek zavartalan működésének előmozdítása. Ezen alapvető feladatok ellátásához elengedhetetlenek a biztonságos és hatékony pénzügyi piaci infrastruktúrák, különösen elszámolási rendszerek.

(1)  A Központi Bankok Európai Rendszerének (KBER) alapvető feladatai között szerepel az Unió monetáris politikájának meghatározása és végrehajtása, valamint a fizetési rendszerek zavartalan működésének előmozdítása, ami elengedhetetlen a pénzügyi stabilitás fenntartásához. Ezen alapvető feladatok ellátásához elengedhetetlenek a biztonságos és hatékony pénzügyi piaci infrastruktúrák, különösen elszámolási rendszerek.

Módosítás    2

Határozatra irányuló javaslat

3 preambulumbekezdés

Az Európai Központi Bank által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  2015. március 4-én a Törvényszék ítéletet hozott a T-496/117. sz., Egyesült Királyság kontra EKB ügyben7, amelyben megállapította, hogy „az EKB nem rendelkezik az elszámolási rendszerek működésének szabályozásához szükséges hatáskörrel. A Törvényszék rögzítette, hogy a Szerződés 129. cikkének (3) bekezdése lehetővé teszi az Európai Parlament és a Tanács számára, hogy rendes jogalkotási eljárás keretében, az EKB ajánlása alapján módosítsa a Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank Alapokmányának (a továbbiakban: a KBER Alapokmánya) 22. cikkét. A Törvényszék arra a következtetésre jutott, hogy »amennyiben az EKB úgy ítéli meg, hogy az értékpapír-elszámolással foglalkozó infrastruktúrák szabályozására irányuló hatáskör javára történő elismerése szükséges az EUMSZ 127. cikk (2) bekezdésének negyedik francia bekezdésében előírt feladat hatékony ellátásához, az EKB feladata lenne, hogy az uniós jogalkotóhoz forduljon az Alapokmány 22. cikkének olyan módosítása értekében, amelynek révén az az értékpapír-elszámolási rendszerekre történő kifejezett utalással egészül ki«.

(3)  2015. március 4-én a Törvényszék ítéletet hozott a T-496/117. sz., Egyesült Királyság kontra EKB ügyben7, amelyben megállapította, hogy „az EKB nem rendelkezik az elszámolási rendszerek működésének szabályozásához szükséges hatáskörrel, ily módon, amennyiben a felvigyázói keretrendszer az értékpapír-elszámolásban közreműködő központi szerződő felekkel szemben az euróövezet területén való letelepedési kötelezettséget ír elő, azt hatáskör hiánya miatt meg kell semmisíteni”. A Törvényszék rögzítette, hogy a Szerződés 129. cikkének (3) bekezdése lehetővé teszi az Európai Parlament és a Tanács számára, hogy rendes jogalkotási eljárás keretében, az EKB ajánlása alapján módosítsa a Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank Alapokmányának (a továbbiakban: a KBER Alapokmánya) 22. cikkét. Ezért a Törvényszék arra a következtetésre jutott, hogy »amennyiben az EKB úgy ítéli meg, hogy az értékpapír-elszámolással foglalkozó infrastruktúrák szabályozására irányuló hatáskör javára történő elismerése szükséges az EUMSZ 127. cikk (2) bekezdésének negyedik francia bekezdésében előírt feladat hatékony ellátásához, az EKB feladata lenne, hogy az uniós jogalkotóhoz forduljon az Alapokmány 22. cikkének olyan módosítása értekében, amelynek révén az az értékpapír-elszámolási rendszerekre történő kifejezett utalással egészül ki«.

_________________

_________________

7 ECLI: EU:T:2015:133.

7 ECLI: EU:T:2015:133.

Módosítás    3

Határozatra irányuló javaslat

3 a preambulumbekezdés (új)

Az Európai Központi Bank által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a)  Bár az értékpapír-elszámolási rendszerek a fizetési rendszerek egyik típusa, a Törvényszék T-496/11. sz. ügyben 2015. március 4-én hozott ítélete fényében egyértelműbbé kell tenni a kérdést, és ezért a Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank Alapokmánya 22. cikkének felülvizsgálatával világossá kell tenni a hatásköröket e rendszerek felett.

Módosítás    4

Határozatra irányuló javaslat

4 preambulumbekezdés

Az Európai Központi Bank által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  A globális és európai szinten mutatkozó jelentős fejlemények várhatóan fokozzák majd annak kockázatát, hogy az elszámolási rendszereket, különösen a központi szerződő feleket (CCP-k) érintő zavarok fenyegetni fogják a fizetési rendszerek zavartalan működését és az egységes monetáris politika végrehajtását, végső soron hatást gyakorolva az eurorendszer árstabilitás fenntartására irányuló elsődleges céljára.

(4)  A globális és európai szinten mutatkozó jelentős fejlemények várhatóan fokozzák majd annak kockázatát, hogy az elszámolási rendszereket, különösen a központi szerződő feleket (CCP-k) érintő zavarok fenyegetni fogják a fizetési rendszerek zavartalan működését és az egységes monetáris politika végrehajtását, végső soron hatást gyakorolva a pénzügyi stabilitásra, többek között az eurorendszer árstabilitás fenntartására irányuló elsődleges céljára.

Módosítás    5

Határozatra irányuló tervezet

5 preambulumbekezdés

Az Európai Központi Banktól származó tervezet

Módosítás

(5) 2017. március 29-én Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága bejelentette az Európai Tanácsnak az Európai Unióból történő kilépésre irányuló szándékát. Az Egyesült Királyság kilépése alapvető változáshoz fog vezetni az egyes rendszerszinten jelentőséggel bíró, euróban denominált elszámolási tevékenységek szabályozásának, felvigyázásának és felügyeletének módját illetően, ami kedvezőtlen hatást gyakorolhat az eurorendszer arra való képességére nézve, hogy a fizetési rendszerek zavartalan működését érintő kockázatokat figyelemmel kísérje és kezelje, valamint az eurorendszer monetáris politikájának végrehajtására nézve.

törölve

Módosítás    6

Határozatra irányuló javaslat

6 preambulumbekezdés

Az Európai Központi Bank által javasolt szöveg

Módosítás

(6)  A központi elszámolás egyre inkább határokon átnyúló jellegűvé és rendszerszinten jelentőssé válik. Tagjaik sokféleségére és az általuk nyújtott pénzügyi szolgáltatások páneurópai jellegére tekintettel a CCP-k kulcsfontosságúak az Unió egésze, és különösen az euroövezet szempontjából. Ezt tükrözi a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet8, amely az érintett nemzeti és uniós hatóságokból – köztük az eurót kibocsátó központi banki szerepében az eurorendszerből – álló kollégiumok formájában megjelenő kollektív felügyeleti rendszert hoz létre.

(6)  A központi elszámolás egyre inkább határokon átnyúló jellegűvé és rendszerszinten jelentőssé válik. Tagjaik sokféleségére és az általuk nyújtott pénzügyi szolgáltatások páneurópai jellegére tekintettel a CCP-k kulcsfontosságúak az Unió egésze, és különösen az euroövezet szempontjából. Ezt tükrözi a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet8, amely az érintett nemzeti és uniós hatóságokból – köztük az Európai Unió pénzeszközét, az eurót kibocsátó központi banki szerepében az eurorendszerből – álló kollégiumok formájában megjelenő kollektív felügyeleti rendszert hoz létre.

_________________

 

8Az Európai Parlament és a Tanács 648/2012/EU rendelete (2012. július 4.) a tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről, a központi szerződő felekről és a kereskedési adattárakról (HL L 201., 2012.7.27., 1. o.).

 

Módosítás    7

Határozatra irányuló javaslat

7 preambulumbekezdés

Az Európai Központi Bank által javasolt szöveg

Módosítás

(7)  E kérdések kezelése érdekében 2017. június 13-án a Bizottság előterjesztette a pénzügyi stabilitásnak, valamint az uniós pénzügyi piacok számára rendszerszintű jelentőséggel bíró CCP-k, biztonságának és stabilitásának javítására irányuló jogalkotási javaslatát. Annak biztosítása érdekében, hogy az eurorendszer mint az eurót kibocsátó központi bank el tudja látni a jogalkotási javaslatban előirányzott szerepet, alapvető jelentőséggel bír, hogy a Szerződés és a KBER Alapokmánya alapján rendelkezzen a megfelelő hatáskörökkel. Az eurorendszernek így különösen szabályozási hatáskörrel kell rendelkeznie arra, hogy kötelező értékeléseket fogadjon el és – más uniós hatóságokkal szoros együttműködésben – korrekciós intézkedéseket írjon elő. Ezenkívül, amennyiben az euro stabilitásának védelme érdekében szükséges, az EKB-nak szabályozási hatáskörrel kell rendelkeznie arra, hogy a jelentős mennyiségű euróban denominált tranzakciót elszámoló CCP-kre vonatkozó további követelményeket fogadjon el.

(7)  E kérdések kezelése érdekében 2017. június 13-án a Bizottság előterjesztette a pénzügyi stabilitásnak, valamint az uniós pénzügyi piacok számára rendszerszintű jelentőséggel bíró CCP-k, biztonságának és stabilitásának javítására irányuló jogalkotási javaslatát. Annak biztosítása érdekében, hogy az eurorendszer mint az eurót kibocsátó központi bank el tudja látni a jogalkotási javaslatban előirányzott szerepet, alapvető jelentőséggel bír, hogy a Szerződés és a KBER Alapokmánya alapján rendelkezzen a megfelelő hatáskörökkel. Az eurorendszernek így különösen szabályozási hatáskörrel kell rendelkeznie arra, hogy kötelező értékeléseket fogadjon el és – más uniós hatóságokkal szoros együttműködésben – korrekciós intézkedéseket írjon elő. Ezenkívül, amennyiben az euro stabilitásának védelme érdekében szükséges, az EKB-nak szabályozási hatáskörrel kell rendelkeznie arra, hogy a jelentős mennyiségű euróban denominált tranzakciót elszámoló CCP-kre vonatkozó további követelményeket fogadjon el. E követelményeknek védeniük kell az egységes piac integritását, és biztosítaniuk kell, hogy a harmadik országbeli CCP-k felügyeletében az uniós jog és az Európai Unió Bíróságának joggyakorlata elsőbbséget élvezzen.

Módosítás    8

Határozatra irányuló tervezet

8 preambulumbekezdés

Az Európai Központi Banktól származó tervezet

Módosítás

(8) A KBER Alapokmányának 22. cikke „A KBER monetáris feladatai és műveletei” című IV. fejezet részét képezi. Ennek megfelelően az ott megállapított feladatok csak monetáris politikai célokra vehetők igénybe.

(8) A KBER Alapokmányának 22. cikke „A KBER monetáris feladatai és műveletei” című IV. fejezet részét képezi. Ennek megfelelően az ott megállapított feladatok csak monetáris politikai célokra vehetők igénybe. A pénzügyi eszközök elszámolási rendszerei tekintetében az e cikk alapján alkalmazható követelményeknek magukban kell foglalniuk például jelentéstételi követelményeket és az elszámolási rendszerrel szemben előírt azt a követelményt, hogy együtt kell működnie az EKB-vel és a nemzeti központi bankokkal a rendszer kedvezőtlen piaci fejleményekkel szembeni stressztűrő képességének értékelése során. Ezeknek a követelményeknek magukban kell foglalniuk továbbá az egynapos betéti számla nyitását a központi szerződő fél által a Központi Bankok Európai Rendszerében, a Központi Bankok Európai Rendszerének vonatkozó hozzáférési kritériumaival és követelményeivel összhangban. Ezenkívül ezeknek a követelményeknek magukban kell foglalniuk minden olyan helyzet kezeléséhez szükséges követelményt, amikor pénzügyi eszközök elszámolási rendszere jelentős kár közvetlen kockázatát hordozza uniós pénzügyi intézmények vagy piacok, vagy az uniós vagy egy tagállami pénzügyi rendszer számára, ilyenek lehetnek többek között a likviditási kockázat kezeléséhez, az elszámolási szabályokhoz, a biztosítékokhoz, illetve a biztosítékeszközökre vonatkozó vagy interoperabilitási megállapodásokhoz kapcsolódó követelmények. A pénzügyi eszközök rendszerszinten jelentős harmadik országbeli elszámolási rendszerei tekintetében az (EU) .../... rendelet [az európai felügyeleti hatóság (Európai Értékpapírpiaci Hatóság) létrehozásáról szóló 1095/2010/EU rendeletnek és a 648/2012/EU rendeletnek a központi szerződő felek engedélyezésére vonatkozó eljárások és az érintett hatóságok, valamint a harmadik országbeli központi szerződő felek elismerésére vonatkozó követelmények tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet] biztosítja annak lehetőségét, hogy az EKB az ilyen rendszerekkel kapcsolatban további követelményekre tegyen javaslatot.

Módosítás    9

Határozatra irányuló tervezet

8 a preambulumbekezdés (új)

Az Európai Központi Banktól származó tervezet

Módosítás

 

(8a) Az EKB a pénzügyi eszközök elszámolási rendszerei tekintetében kapott új hatásköreit a KBER és az EKB Alapokmányának módosított 22. cikke alapján más uniós intézmények, szervek és hivatalok hatáskörei mellett gyakorolja az EUMSZ III. részében szereplő, a belső piac létrehozásával és működésével kapcsolatos rendelkezések alapján, ideértve azokat a rendelkezéseket is, melyek a rájuk ruházott hatáskörök értelmében a Bizottság vagy a Tanács által elfogadott aktusokban szerepelnek. Ebben az összefüggésben annak érdekében, hogy az egyes szervek hatásköreit tiszteletben tartsák és megelőzzék az egymásnak ellentmondó szabályokat és a különböző uniós intézmények, hivatalok és szervek által hozott határozatok közötti következetlenségeket, a KBER és az EKB Alapokmányának módosított 22. cikke alapján biztosított hatásköröket a belső piac a társjogalkotók által létrehozott általános keretét kellően szem előtt tartva kell gyakorolni, teljes mértékben tiszteletben tartva az Európai Parlament és a Tanács által elfogadott jogi aktusokat, illetve az ilyen aktusok értelmében elfogadott valamennyi intézkedést.

Módosítás    10

Határozatra irányuló tervezet

8 b preambulumbekezdés (új)

Az Európai Központi Banktól származó tervezet

Módosítás

 

(8b) Az Alapokmányának 22. cikke értelmében ráruházott hatáskörök gyakorlása és feladatai végzése során az EKB teljes átláthatóságot és elszámoltathatóságot biztosít az Európai Parlament és a Tanács felé. Különösen rendszeresen tájékoztatnia kell az Európai Parlamentet és a Tanácsot az e cikk alapján hozott valamennyi határozatról és az ez alapján elfogadott valamennyi rendeletről. Ennek érdekében éves jelentésében külön fejezetet kell szánnia az Alapokmányának 22. cikke értelmében ráruházott hatáskörök gyakorlásáról, és weboldalán közzé kell tennie az e cikk alapján hozott rendeletekhez kapcsolódóan általa hozott valamennyi határozatot, ajánlást és véleményt.

Módosítás    11

Határozatra irányuló tervezet

1 cikk

A Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank Alapokmánya

22 cikk

 

Az Európai Központi Banktól származó tervezet

Módosítás

22 cikk

22. cikk

Elszámolási rendszerek és fizetési rendszerek

Elszámolási rendszerek és fizetési rendszerek

Az EKB és a nemzeti központi bankok megfelelő eszközöket bocsáthatnak rendelkezésre, az EKB pedig rendeleteket alkothat annak érdekében, hogy biztosítsák az Unión belüli és a más államokkal fenntartott elszámolási és fizetési rendszerek, valamint a pénzügyi eszközök elszámolási rendszerei hatékony és megbízható működését.

Az EKB és a nemzeti központi bankok megfelelő eszközöket bocsáthatnak rendelkezésre, az EKB pedig rendeleteket alkothat annak érdekében, hogy biztosítsák az Unión belüli és a harmadik államokkal fenntartott elszámolási és fizetési rendszerek hatékony és megbízható működését.

 

A KBER célkitűzéseinek megvalósítása és feladatainak végrehajtása érdekében az EKB rendeleteket alkothat a pénzügyi eszközök Unión belüli és harmadik országokkal fenntartott elszámolási rendszerei tekintetében, figyelembe véve az Európai Parlament és a Tanács jogi aktusait, illetve az ilyen aktusok értelmében elfogadott intézkedéseket, teljes mértékben tiszteletben tartva ezeket az aktusokat és intézkedéseket.

(1)

  HL C 212., 2017.7.1., 14. o.

(2)

  HL C 340., 2017.10.11., 1. o.


INDOKOLÁS

2015-ben a T 496/11. számú, Egyesült Királyság kontra EKB ügyben az Európai Unió Bírósága úgy ítélte meg, hogy a Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank Alapokmánya – az EKB-nek az „elszámolási és fizetési rendszerek” tekintetében szabályozási hatáskört biztosító – 22. cikkének megfogalmazása nem értelmezhető úgy, hogy szabályozási hatáskört biztosít az EKB-nek a központi szerződő felek felett.

Az EKB által 2017. június 22-én javasolt módosítás célja az Alapokmány oly módon történő módosítása, hogy „a pénzügyi eszközök elszámolási rendszereit”, más szóval a központi szerződő feleket bevonja az Alapokmány 22. cikke által biztosított szabályozási hatáskör hatálya alá.

Ez lehetővé tenné az eurorendszer számára azon hatáskörök felvállalását, melyeket a központi szerződő felek felügyelete vonatkozásában az EMIR rendelet módosításáról szóló, 2017. június 13-i bizottsági javaslat értelmében biztosítanak számára mint eurót kibocsátó központi bank számára.

Az előadók üdvözlik az Alapokmány javasolt módosítását. Jelentős lépésnek tekintik a központi szerződő felek hatékony uniós felügyeleti rendszerének kialakítása felé, mely magában foglalná a megfelelő központi szerződő felek által elszámolt valutákat kibocsátó központi bankok megfelelő szerepét is.

Az előadók tudatában vannak azonban annak, hogy tiszteletben kell tartani a hatáskörök az Európai Unió működéséről szóló szerződés szerinti jelenlegi felosztását, mely szerint a többi uniós intézménynek, szervnek és hivatalnak hatáskörében áll a központi szerződő felekkel kapcsolatos általános keretet kialakítani. Az EKB számára az Alapokmány módosított 22. cikke által biztosított új hatáskörök kölcsönhatásba lépnek a többi intézmény hatásköreivel. Ennélfogva egyértelműen tisztázni kell, hogy a többi uniós intézmény – és nem utolsósorban a társjogalkotók – által kialakított jogi keretet az EKB által az Alapokmány módosított 22. cikke értelmében elfogadott aktusoknak tiszteletben kell tartaniuk.

A jogbiztonság és az értelmezés egyértelműsége miatt az előadók szükségesnek találják azt is, hogy a módosító aktus preambulumbekezdéseibe belefoglalják, hogy az EKB az Alapokmány 22. cikke alapján milyen szabályozási hatásköröket gyakorolhat a központi szerződő felek felett. Ezek között szerepelnie kell a monetáris politikával kapcsolatos aggodalmak orvoslását lehetővé tevő valamennyi követelménynek. Azon lehetőség biztosítása érdekében azonban, hogy az EMIR keretében a központi bankok szerepét ki lehessen igazítani, amint arra a tapasztalatok fényében szükség lehet, ez a lista nyílt végű és nem teljes. Arra is biztosít hatáskört, hogy az EKB minden potenciálisan jelentős vészhelyzetet kezelni tudjon.


ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím

A Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank Alapokmánya 22. cikkének módosítása

Hivatkozások

10850/2017 – C8-0228/2017 – 2017/0810(COD)

Illetékes bizottságok

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ECON

11.9.2017

AFCO

11.9.2017

 

 

Előadók

       A kijelölés dátuma

Gabriel Mato

15.11.2017

Danuta Maria Hübner

15.11.2017

 

 

55. cikk – Közös bizottsági eljárás

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

       

14.12.2017

Vizsgálat a bizottságban

20.3.2018

24.4.2018

24.5.2018

 

Az elfogadás dátuma

19.6.2018

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

43

7

6

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Gerolf Annemans, Burkhard Balz, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Mercedes Bresso, Fabio Massimo Castaldo, David Coburn, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Sven Giegold, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Cătălin Sorin Ivan, Diane James, Ramón Jáuregui Atondo, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Werner Langen, Jo Leinen, Olle Ludvigsson, Gabriel Mato, Costas Mavrides, Alex Mayer, Morten Messerschmidt, Bernard Monot, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Sirpa Pietikäinen, Anne Sander, Martin Schirdewan, Helmut Scholz, György Schöpflin, Pedro Silva Pereira, Theodor Dumitru Stolojan, Paul Tang, Josep-Maria Terricabras, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Jakob von Weizsäcker, Marco Zanni

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Ashley Fox, Eva Maydell, Cristian Dan Preda, Michel Reimon, Lieve Wierinck

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Seán Kelly, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Fernando Ruas, Sven Schulze, Ramón Luis Valcárcel Siso

Benyújtás dátuma

25.6.2018


AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

43

+

ALDE

Caroline Nagtegaal, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck

ENF

Gerolf Annemans

PPE

Burkhard Balz, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Markus Ferber, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Seán Kelly, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Esther de Lange, Werner Langen, Gabriel Mato, Eva Maydell, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Cristian Dan Preda, Fernando Ruas, Anne Sander, György Schöpflin, Sven Schulze, Theodor Dumitru Stolojan, Ramón Luis Valcárcel Siso

S&D

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Mercedes Bresso, Jonás Fernández, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Cătălin Sorin Ivan, Ramón Jáuregui Atondo, Jo Leinen, Olle Ludvigsson, Costas Mavrides, Alex Mayer, Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

7

-

EFDD

David Coburn, Bernard Monot

NI

Diane James

VERTS/ALE

Sven Giegold, Michel Reimon, Josep-Maria Terricabras, Ernest Urtasun

6

0

ECR

Morten Messerschmidt, Stanisław Ożóg

EFDD

Fabio Massimo Castaldo, Marco Valli

GUE/NGL

Martin Schirdewan, Helmut Scholz

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodik

Utolsó frissítés: 2018. június 29.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat