Procedūra : 2017/0810(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0219/2018

Pateikti tekstai :

A8-0219/2018

Debatai :

Balsavimas :

PV 04/07/2018 - 6.8
CRE 04/07/2018 - 6.8

Priimti tekstai :

P8_TA(2018)0288

PRANEŠIMAS     ***I
PDF 735kWORD 80k
25.6.2018
PE 619.417v03-00 A8-0219/2018

dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, kuriuo iš dalies keičiamas Europos centrinių bankų sistemos ir Europos Centrinio Banko statuto 22 straipsnis, projekto

(10850/2017 – ECB/2017/18 - C8-0228/2017 – 2017/0810(COD))

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas

Konstitucinių reikalų komitetas

Pranešėjai: Gabriel Mato, Danuta Maria Hübner

(Bendra komitetų procedūra. Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnis)

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 AIŠKINAMOJI DALIS
 ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA
 GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, kuriuo iš dalies keičiamas Europos centrinių bankų sistemos ir Europos Centrinio Banko statuto 22 straipsnis, projekto

(10850/2017 – ECB/2017/18 – C8-0228/2017 – 2017/0810(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos Parlamentui ir Tarybai pateiktą Europos centrinio banko rekomendaciją (10850/2017 – ECB/2017/18)(1),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 129 straipsnio 3 dalį, pagal kurią Parlamentui buvo pateiktas akto projektas (C8-0228/2017),

–  atsižvelgdamas į Europos centrinių bankų sistemos ir Europos Centrinio Banko statutą, ypač į jo 40 straipsnio 1 dalį,

–  atsižvelgdamas į Europos Komisijos nuomonę(2),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 ir 15 dalis,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į bendrus Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto ir Konstitucinių reikalų komiteto svarstymus pagal Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos ir Konstitucinių reikalų komiteto pranešimą (A8-0219/2018),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai, Europos Centriniam Bankui ir nacionaliniams parlamentams.

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl sprendimo

1 konstatuojamoji dalis

Europos centrinio banko siūlomas tekstas

Pakeitimas

(1)  pagrindiniai uždaviniai, kuriuos turi vykdyti Europos centrinių bankų sistema (ECBS), apima Sąjungos pinigų politikos nustatymą ir įgyvendinimą bei sklandaus mokėjimo sistemų veikimo skatinimą. Saugios ir veiksmingos finansų rinkos infrastruktūros, ypač tarpuskaitos sistemos, yra būtinos šių pagrindinių uždavinių vykdymui;

(1)  pagrindiniai uždaviniai, kuriuos turi vykdyti Europos centrinių bankų sistema (ECBS), apima Sąjungos pinigų politikos nustatymą ir įgyvendinimą bei sklandaus mokėjimo sistemų veikimo skatinimą, kuris būtinas finansiniam stabilumui išlaikyti. Saugios ir veiksmingos finansų rinkos infrastruktūros, ypač tarpuskaitos sistemos, yra būtinos šių pagrindinių uždavinių vykdymui;

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl sprendimo

3 konstatuojamoji dalis

Europos centrinio banko siūlomas tekstas

Pakeitimas

(3)  2015 m. kovo 4 d. Bendrasis Teismas priėmė sprendimą byloje Didžioji Britanija prieš ECB, T-496/117, kuriame pripažino, kad ECB neturi kompetencijos, būtinos tarpuskaitos sistemų veiklai reglamentuoti. Bendrasis Teismas konstatavo, kad pagal Sutarties 129 straipsnio 3 dalį Europos Parlamentas ir Taryba, laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros, remdamiesi ECB rekomendacija, gali iš dalies pakeisti Europos centrinių bankų sistemos ir Europos Centrinio Banko statuto (toliau – ECBS statuto) 22 straipsnį. Teismas padarė išvadą, kad „ECB turi prašyti Sąjungos teisės aktų leidėjo iš dalies pakeisti Statuto 22 straipsnį – jame aiškiai nurodyti ir vertybinių popierių tarpuskaitos / kliringo sistemas, jei mano, kad SESV 127 straipsnio 2 dalies ketvirtoje įtraukoje numatytai užduočiai gerai vykdyti jam būtina kompetencija reglamentuoti infrastruktūras, atliekančias vertybinių popierių sandorių tarpuskaitą / kliringą‟;

(3)  2015 m. kovo 4 d. Bendrasis Teismas priėmė sprendimą byloje Didžioji Britanija prieš ECB, T-496/117, kuriame pripažino, kad „ECB neturi kompetencijos, būtinos vertybinių popierių tarpuskaitos / kliringo sistemų veiklai reglamentuoti, todėl Priežiūros politikos pagrindus, kiek juose nustatytas buvimo euro zonoje reikalavimas, taikomas pagrindinėms sandorio šalims, dalyvaujančioms vykdant finansinių vertybinių popierių tarpuskaitą /kliringą, reikia panaikinti kaip priimtus neturint kompetencijos“. Bendrasis Teismas konstatavo, kad pagal Sutarties 129 straipsnio 3 dalį Europos Parlamentas ir Taryba, laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros, remdamiesi ECB rekomendacija, gali iš dalies pakeisti Europos centrinių bankų sistemos ir Europos Centrinio Banko statuto (toliau – ECBS statuto) 22 straipsnį. Todėl Teismas padarė išvadą, kad „ECB turi prašyti Sąjungos teisės aktų leidėjo iš dalies pakeisti Statuto 22 straipsnį – jame aiškiai nurodyti ir vertybinių popierių tarpuskaitos / kliringo sistemas, jei mano, kad SESV 127 straipsnio 2 dalies ketvirtoje įtraukoje numatytai užduočiai gerai vykdyti jam būtina kompetencija reglamentuoti infrastruktūras, atliekančias vertybinių popierių sandorių tarpuskaitą / kliringą.‟;

_________________

_________________

7 ECLI: EU:T:2015:133.

7 ECLI: EU:T:2015:133.

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl sprendimo

3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Europos centrinio banko siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(3a)  nors vertybinių popierių tarpuskaitos sistemos yra mokėjimo sistemų tipologija, atsižvelgiant į 2015 m. kovo 4 d. Bendrojo Teismo sprendimą byloje T-496/11, reikia daugiau aiškumo šiuo klausimu, todėl reikia atliekant Europos centrinių bankų sistemos ir Europos Centrinio Banko statuto 22 straipsnis peržiūrą paaiškinti kompetenciją tokių sistemų atžvilgiu;

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl sprendimo

4 konstatuojamoji dalis

Europos centrinio banko siūlomas tekstas

Pakeitimas

(4)  pasaulyje ir Europoje vykstantys svarbūs pokyčiai gali padidinti riziką, kad trikdžiai, veikiantys tarpuskaitos sistemas, ypač pagrindines sandorio šalis (PSŠ), gali kelti grėsmę sklandžiam mokėjimo sistemų veikimui ir bendros pinigų politikos įgyvendinimui, galiausiai darant poveikį pagrindiniam Eurosistemos tikslui – palaikyti kainų stabilumą;

(4)  pasaulyje ir Europoje vykstantys svarbūs pokyčiai gali padidinti riziką, kad trikdžiai, veikiantys tarpuskaitos sistemas, ypač pagrindines sandorio šalis (PSŠ), gali kelti grėsmę sklandžiam mokėjimo sistemų veikimui ir bendros pinigų politikos įgyvendinimui, galiausiai darant poveikį finansų stabilumui, įskaitant pagrindinį Eurosistemos tikslą – palaikyti kainų stabilumą;

Pakeitimas    5

Sprendimo projektas

5 konstatuojamoji dalis

Europos centrinio banko projektas

Pakeitimas

(5) 2017 m. kovo 29 d. Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė informavo Europos Vadovų Tarybą apie savo ketinimą pasitraukti iš Europos Sąjungos. Didžiosios Britanijos pasitraukimas lems esminius pokyčius reguliuojant, stebint ir prižiūrint sistemiškai svarbią eurais išreikštą tarpuskaitos veiklą, taip pakenkiant Eurosistemos gebėjimui stebėti ir valdyti riziką, kylančią sklandžiam mokėjimo sistemų veikimui, ir Eurosistemos bendros pinigų politikos įgyvendinimui;

Išbraukta.

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl sprendimo

6 konstatuojamoji dalis

Europos centrinio banko siūlomas tekstas

Pakeitimas

(6)  centrinė tarpuskaita tampa vis labiau tarptautinio pobūdžio ir sistemiškai svarbi. Atsižvelgiant į tai, kad PSŠ nariai yra labai skirtingi, taip pat į visą Europą apimantį finansinių paslaugų, kurias teikia PSŠ, pobūdį, PSŠ yra ypatingai svarbios visai Sąjungai ir ypač euro zonai. Tai atsispindi Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 648/20128, kuriame nustatyta kolektyvinė priežiūra, kurią atlieka kolegijos, sudarytos iš atitinkamų nacionalinių ir Sąjungos institucijų, įskaitant Eurosistemą, kai ji veikia kaip euro emisijos centrinis bankas;

(6)  centrinė tarpuskaita tampa vis labiau tarptautinio pobūdžio ir sistemiškai svarbi. Atsižvelgiant į tai, kad PSŠ nariai yra labai skirtingi, taip pat į visą Europą apimantį finansinių paslaugų, kurias teikia PSŠ, pobūdį, PSŠ yra ypatingai svarbios visai Sąjungai ir ypač euro zonai. Tai atsispindi Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 648/2012, kuriame nustatyta kolektyvinė priežiūra, kurią atlieka kolegijos, sudarytos iš atitinkamų nacionalinių ir Sąjungos institucijų, įskaitant Eurosistemą, kai ji veikia kaip Sąjungos valiutos euro emisijos centrinis bankas;

_________________

 

8 2012 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 648/2012 dėl ne biržos išvestinių finansinių priemonių, pagrindinių sandorio šalių ir sandorių duomenų saugyklų (OL L 201, 2012 7 27, p. 1).

 

Pakeitimas    7

Pasiūlymas dėl sprendimo

7 konstatuojamoji dalis

Europos centrinio banko siūlomas tekstas

Pakeitimas

(7)  siekdama spręsti šiuos klausimus, 2017 m. birželio 13 d. Europos Komisija pateikė savo pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų, siekiant užtikrinti finansinį stabilumą bei PSŠ, kurios yra sistemiškai svarbios Sąjungos finansų rinkoms, saugumą ir patikimumą. Siekiant užtikrinti, kad Eurosistema, kaip euro emisijos centrinis bankas, galėtų vykdyti savo funkcijas, numatytas pasiūlyme dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų, yra ypatingai svarbu, kad ji turėtų reikiamą kompetenciją pagal Sutartį ir ECBS statutą. Konkrečiai Eurosistema turėtų turėti reglamentavimo kompetenciją, kuri leistų priimti privalomus vertinimus ir reikalauti taisomųjų veiksmų, glaudžiai bendradarbiaujant su kitomis Sąjungos institucijomis. Be to, kai tai būtina euro stabilumui užtikrinti, ECB taip pat turėtų turėti reglamentavimo kompetenciją, kad galėtų nustatyti papildomus reikalavimus PSŠ, dalyvaujančioms atliekant reikšmingų eurais išreikštų sandorių sumų tarpuskaitą;

(7)  siekdama spręsti šiuos klausimus, 2017 m. birželio 13 d. Europos Komisija pateikė savo pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų, siekiant užtikrinti finansinį stabilumą bei PSŠ, kurios yra sistemiškai svarbios Sąjungos finansų rinkoms, saugumą ir patikimumą. Siekiant užtikrinti, kad Eurosistema, kaip euro emisijos centrinis bankas, galėtų vykdyti savo funkcijas, numatytas pasiūlyme dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų, yra ypatingai svarbu, kad ji turėtų reikiamą kompetenciją pagal Sutartį ir ECBS statutą. Konkrečiai Eurosistema turėtų turėti reglamentavimo kompetenciją, kuri leistų priimti privalomus vertinimus ir reikalauti taisomųjų veiksmų, glaudžiai bendradarbiaujant su kitomis Sąjungos institucijomis. Be to, kai tai būtina euro stabilumui užtikrinti, ECB taip pat turėtų turėti reglamentavimo kompetenciją, kad galėtų nustatyti papildomus reikalavimus PSŠ, dalyvaujančioms atliekant reikšmingų eurais išreikštų sandorių sumų tarpuskaitą. Tais reikalavimais turėtų būti apsaugotas bendrosios rinkos vientisumas ir užtikrinta, kad prižiūrint trečiųjų valstybių pagrindines sandorio šalis būtų teikiama pirmenybė Sąjungos teisei ir Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktikai;

Pakeitimas    8

Sprendimo projektas

8 konstatuojamoji dalis

Europos centrinio banko projektas

Pakeitimas

(8) ECBS statuto 22 straipsnis yra įtvirtintas IV skyriuje „ECBS pinigų politikos funkcijos ir operacijos‟. Dėl to jame numatyti uždaviniai turėtų būti vykdomi tik pinigų politikos tikslais;

(8) ECBS statuto 22 straipsnis yra IV skyriaus „ECBS pinigų politikos funkcijos ir operacijos‟ dalis. Dėl to jame numatyti uždaviniai turėtų būti vykdomi tik pinigų politikos tikslais. Kalbant apie finansinių priemonių tarpuskaitos sistemas, reikalavimai, kurie gali būti taikomi pagal tą straipsnį, turėtų apimti ataskaitų teikimo reikalavimus ir tarpuskaitos sistemai taikomus reikalavimus bendradarbiauti su ECB ir nacionaliniais centriniais bankais, kai jie vertina sistemos atsparumą nepalankiems rinkos pokyčiams. Tokie reikalavimai taip pat turėtų apimti galimybę sistemai atidaryti ECBS vienos nakties indėlių sąskaitą pagal atitinkamus prieigos kriterijus ir ECBS reikalavimus. Jie taip pat turėtų apimti reikalavimus, būtinus siekiant reaguoti į atvejus, kai finansinių priemonių tarpuskaitos sistema sukelia neišvengiamą didelės žalos Sąjungos finansų įstaigoms arba rinkoms ar visos Sąjungos arba vienos iš jos valstybių narių finansų sistemai riziką, pavyzdžiui, reikalavimus, susijusius su likvidumo rizikos kontrole, susitarimais dėl atsiskaitymo, garantinėmis įmokomis, įkaito sutartimis arba sąveikumo susitarimais. Sisteminės svarbos finansinių priemonių trečiųjų valstybių tarpuskaitos sistemų atžvilgiu Reglamente (ES) Nr. .../... [Europos Parlamento ir Tarybos reglamente, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (ES) Nr. 1095/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija), ir Reglamento (ES) Nr. 648/2012 nuostatos dėl pagrindinių sandorio šalių leidimų suteikimo procedūrų bei jose dalyvaujančių institucijų ir trečiųjų šalių pagrindinių sandorio šalių pripažinimo reikalavimų] numatyta galimybė ECB siūlyti papildomus reikalavimus tokioms sistemoms;

Pakeitimas    9

Sprendimo projektas

8 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Europos centrinio banko projektas

Pakeitimas

 

(8a) naujieji ECB įgaliojimai, susiję su finansinių priemonių tarpuskaitos sistemomis pagal iš dalies pakeistą ECBS ir ECB statuto 22 straipsnį, bus vykdomi kartu su kitų Sąjungos institucijų, agentūrų ir įstaigų vykdomais įgaliojimais, remiantis SESV trečioje dalyje numatytomis nuostatomis dėl vidaus rinkos sukūrimo arba veikimo, įskaitant Komisijos arba Tarybos pagal joms suteiktus įgaliojimus priimtų teisės aktų nuostatas. Atsižvelgiant į tai, siekiant užtikrinti, kad būtų paisoma atitinkamų kiekvieno subjekto įgaliojimų ir būtų išvengta prieštaraujančių taisyklių bei skirtingų Sąjungos institucijų, agentūrų ir įstaigų sprendimų nesuderinamumo, iš dalies pakeistu ECBS ir ECB statuto 22 straipsniu suteiktais įgaliojimais turėtų būti naudojamasi tinkamai atsižvelgiant į bendrą teisėkūros institucijų nustatytą vidaus rinkos sistemą ir tokiu būdu, kuris visiškai atitinka Europos Parlamento ir Tarybos teisės aktus bei pagal tokius aktus priimtas priemones;

Pakeitimas    10

Sprendimo projektas

8 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Europos centrinio banko projektas

Pakeitimas

 

(8b) ECB turėtų užtikrinti visišką skaidrumą ir atskaitomybę Europos Parlamentui ir Tarybai dėl savo įgaliojimų ir užduočių vykdymo pagal jo statuto 22 straipsnį. Visų pirma jis turėtų nuolat informuoti Europos Parlamentą ir Tarybą apie visus pagal tą straipsnį priimtus sprendimus ir reglamentus. Tuo tikslu ECB turėtų savo įgaliojimų pagal jo statuto 22 straipsnį vykdymui skirti specialų savo metinės ataskaitos skyrių ir savo interneto svetainėje turėtų paskelbti visus sprendimus, rekomendacijas ir nuomones, susijusius su reglamentais, kuriuos ECB priima pagal tą straipsnį;

Pakeitimas    11

Sprendimo projektas

1 straipsnis

Europos centrinių bankų sistemos ir Europos Centrinio Banko statutas

22 straipsnis

 

Europos centrinio banko projektas

Pakeitimas

22 straipsnis

22 straipsnis

Tarpuskaitos sistemos ir mokėjimo sistemos

Tarpuskaitos sistemos ir mokėjimo sistemos

ECB ir nacionaliniai centriniai bankai gali sudaryti sąlygas, o ECB gali priimti reglamentus, kad būtų užtikrintas tarpuskaitos ir mokėjimo sistemų bei finansinių priemonių tarpuskaitos sistemų veiksmingumas ir patikimumas Sąjungoje ir su kitomis šalimis.

ECB ir nacionaliniai centriniai bankai gali sudaryti sąlygas, o ECB gali priimti reglamentus, kad būtų užtikrintas tarpuskaitos ir mokėjimo sistemų efektyvumas ir patikimumas tiek Sąjungos viduje, tiek trečiųjų valstybių atžvilgiu.

 

ECBS tikslams pasiekti ir savo uždaviniams vykdyti ECB, deramai atsižvelgdamas į Europos Parlamento ir Tarybos teisės aktus ir pagal tokius aktus priimtas priemones, gali visapusiškai tuos teisės aktus ir priemones atitinkančia tvarka priimti reglamentus dėl finansinių priemonių tarpuskaitos sistemų tiek Sąjungos viduje, tiek trečiųjų valstybių atžvilgiu.

(1)

  OL C 212, 2017 7 1, p. 14.

(2)

  OL C 340, 2017 10 11, p. 1.


AIŠKINAMOJI DALIS

2015 m. byloje T-496/11 Jungtinė Karalystė prieš ECB Europos Teisingumo Teismas nusprendė, kad Europos centrinių bankų sistemos ir Europos Centrinio Banko statuto 22 straipsnio formuluotė, kuria ECB suteikti tarpuskaitos ir mokėjimo sistemų reguliavimo įgaliojimai, nereiškia, kad ECB suteikti pagrindinių sandorio šalių reguliavimo įgaliojimai.

2017 m. birželio 22 d. ECB pasiūlytu daliniu pakeitimu siekiama iš dalies pakeisti Statutą, kad „finansinių priemonių tarpuskaitos sistemos“ (kitaip tariant, pagrindinės sandorio šalys) patektų į Statuto 22 straipsniu suteiktų reguliavimo įgaliojimų taikymo sritį.

Tai leistų Eurosistemai vykdyti įgaliojimus, kurie jai bus suteikti kaip euro emisijos centriniam bankui pagal 2017 m. birželio 13 d. pateiktą Komisijos pasiūlymą, kuriuo iš dalies keičiamos Europos rinkos infrastruktūros reglamento nuostatos dėl pagrindinių sandorio šalių priežiūros.

Pranešėjai palankiai vertina siūlomus Statuto pakeitimus. Jie mano, kad tai svarbus žingsnis kuriant veiksmingą pagrindinių sandorio šalių priežiūros Sąjungoje sistemą, kurioje būtų skirtas tinkamas vaidmuo centriniams bankams, vykdantiems emisiją valiutų, kuriomis tarpuskaitą atlieka atitinkamos pagrindinės sandorio šalys.

Tačiau pranešėjai suvokia, kad reikia laikytis pagal dabartinės redakcijos Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo šiuo metu taikomo kompetencijos paskirstymo, kuriuo remiantis kitos Sąjungos institucijos, agentūros ir įstaigos turi įgaliojimus nustatyti bendrąją pagrindinių sandorio šalių sistemą. Naujieji ECB įgaliojimai pagal iš dalies pakeistą jo statuto 22 straipsnį bus susiję su kitų institucijų įgaliojimais. Todėl būtina nustatyti aiškų principą, kad ECB pagal iš dalies pakeisto jo statuto 22 straipsnį priimti aktai turėtų atitikti kitų ES institucijų (pirmiausiai abiejų teisėkūros institucijų) nustatytas teisės normas.

Siekdami teisinio tikrumo ir aiškinimo aiškumo, pranešėjai taip pat mano, kad būtina į iš dalies keičiančio akto konstatuojamąsias dalis įtraukti reguliavimo įgaliojimų, kuriuos ECB pagal savo statuto 22 straipsnį gali vykdyti pagrindinių sandorio šalių atžvilgiu, sąrašą. Tai turėtų apimti visus reikalavimus, kurie būtini siekiant spręsti su pinigų politika susijusius klausimus. Tačiau šis sąrašas turi likti negalutinis ir nebaigtinis, kad pagal Europos rinkos infrastruktūros reglamento sistemą būtų galima atlikti centrinių bankų vaidmens koregavimus, kurių gali prireikti atsižvelgiant į praktinę patirtį. Jis taip pat turi apimti visus įgaliojimus, kurių ECB reikia reaguojant į bet kokią galimą kritinę padėtį.


ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Europos centrinių bankų sistemos ir Europos Centrinio Banko statuto 22 straipsnio dalinis keitimas

Nuorodos

10850/2017 – C8-0228/2017 – 2017/0810(COD)

Atsakingi komitetai

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ECON

11.9.2017

AFCO

11.9.2017

 

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Gabriel Mato

15.11.2017

Danuta Maria Hübner

15.11.2017

 

 

55 straipsnis – Bendra komitetų procedūra

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

       

14.12.2017

Svarstymas komitete

20.3.2018

24.4.2018

24.5.2018

 

Priėmimo data

19.6.2018

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

43

7

6

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Gerolf Annemans, Burkhard Balz, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Mercedes Bresso, Fabio Massimo Castaldo, David Coburn, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Sven Giegold, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Cătălin Sorin Ivan, Diane James, Ramón Jáuregui Atondo, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Werner Langen, Jo Leinen, Olle Ludvigsson, Gabriel Mato, Costas Mavrides, Alex Mayer, Morten Messerschmidt, Bernard Monot, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Sirpa Pietikäinen, Anne Sander, Martin Schirdewan, Helmut Scholz, György Schöpflin, Pedro Silva Pereira, Theodor Dumitru Stolojan, Paul Tang, Josep-Maria Terricabras, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Jakob von Weizsäcker, Marco Zanni

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Ashley Fox, Eva Maydell, Cristian Dan Preda, Michel Reimon, Lieve Wierinck

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Seán Kelly, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Fernando Ruas, Sven Schulze, Ramón Luis Valcárcel Siso

Pateikimo data

25.6.2018


GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

43

+

ALDE

Caroline Nagtegaal, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck

ENF

Gerolf Annemans

PPE

Burkhard Balz, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Markus Ferber, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Seán Kelly, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Esther de Lange, Werner Langen, Gabriel Mato, Eva Maydell, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Cristian Dan Preda, Fernando Ruas, Anne Sander, György Schöpflin, Sven Schulze, Theodor Dumitru Stolojan, Ramón Luis Valcárcel Siso

S&D

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Mercedes Bresso, Jonás Fernández, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Cătălin Sorin Ivan, Ramón Jáuregui Atondo, Jo Leinen, Olle Ludvigsson, Costas Mavrides, Alex Mayer, Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

7

-

EFDD

David Coburn, Bernard Monot

NI

Diane James

VERTS/ALE

Sven Giegold, Michel Reimon, Josep-Maria Terricabras, Ernest Urtasun

6

0

ECR

Morten Messerschmidt, Stanisław Ożóg

EFDD

Fabio Massimo Castaldo, Marco Valli

GUE/NGL

Martin Schirdewan, Helmut Scholz

Naudojami sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

Atnaujinta: 2018 m. birželio 29 d.Teisinė informacija - Privatumo politika