Procedūra : 2017/0810(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0219/2018

Iesniegtie teksti :

A8-0219/2018

Debates :

Balsojumi :

PV 04/07/2018 - 6.8
CRE 04/07/2018 - 6.8

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2018)0288

ZIŅOJUMS     ***I
PDF 735kWORD 80k
25.6.2018
PE 619.417v03-00 A8-0219/2018

par projektu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko groza Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas Statūtu 22. pantu

(10850/2017 – C8-0228/2017 – 2017/0810(COD))

Ekonomikas un monetārā komiteja

Konstitucionālo jautājumu komiteja

Referents: Gabriel Mato, Danuta Maria Hübner

(Kopīgā komiteju procedūra — Reglamenta 55. pants)

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS
 PASKAIDROJUMS
 ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA
 ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par projektu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko groza Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas Statūtu 22. pantu

(10850/2017 – ECB/2017/18 – C8-0228/2017 – 2017/0810(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamentam un Padomei iesniegto Eiropas Centrālās bankas ieteikumu (10850/2017 – ECB/2017/18)(1),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 129. panta 3. punktu, saskaņā ar kuru tam ir iesniegts šis akta projekts (C8-0228/2017),

–  ņemot vērā Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas Statūtus un jo īpaši to 40.1. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Komisijas atzinumu(2),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu un 15. punktu;

–  ņemot vērā Reglamenta 59. pantu,

–  ņemot vērā Ekonomikas un monetārās komitejas un Konstitucionālās komitejas kopīgās apspriedes, kas notikušas saskaņā ar Reglamenta 55. pantu,

–  ņemot vērā Ekonomikas un monetārās komitejas un Konstitucionālo jautājumu komitejas ziņojumu (A8-0219/2018),

1.  pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo nostāju Padomei, Komisijai, Eiropas Centrālajai bankai, un dalībvalstu parlamentiem.

Grozījums Nr.    1

Lēmuma priekšlikums

1. apsvērums

Eiropas Centrālās bankas ierosinātais teksts

Grozījums

(1)  Eiropas Centrālo banku sistēmā (ECBS) īstenojamie galvenie uzdevumi ietver Savienības monetārās politikas definēšanu un īstenošanu un norēķinu sistēmu vienmērīgas darbības veicināšanu. Šo galveno uzdevumu izpildei būtiska ir droša un efektīva finanšu tirgu infrastruktūra un jo īpaši tīrvērtes sistēmas.

(1)  Eiropas Centrālo banku sistēmā (ECBS) īstenojamie galvenie uzdevumi ietver Savienības monetārās politikas definēšanu un īstenošanu un norēķinu sistēmu vienmērīgas darbības veicināšanu, kas ir būtiski, lai uzturētu finanšu stabilitāti. Šo galveno uzdevumu izpildei būtiska ir droša un efektīva finanšu tirgu infrastruktūra un jo īpaši tīrvērtes sistēmas.

Grozījums Nr.    2

Lēmuma priekšlikums

3. apsvērums

Eiropas Centrālās bankas ierosinātais teksts

Grozījums

(3)  Vispārējā tiesa 2015. gada 4. martā pieņēma spriedumu lietā T-496/11 Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste/Eiropas Centrālā banka7, kurā tā nosprieda, ka ECB nav vajadzīgo pilnvaru, lai regulētu tīrvērtes sistēmu darbību. Vispārējā tiesa norādīja, ka Līguma 129. panta 3. punkts ļauj Eiropas Parlamentam un Padomei saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru pēc ECB ieteikuma grozīt Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas Statūtu (turpmāk — „ECBS Statūtu”) 22. pantu. Tiesa secināja, ka „ECB, ja tā uzskatītu, ka tās pilnvaru regulēt infrastruktūras, kuras veic vērtspapīru darījumu tīrvērti, atzīšana ir nepieciešama, lai pienācīgi izpildītu LESD 127. panta 2. punkta ceturtajā ievilkumā minēto uzdevumu, ir jālūdz Savienības likumdevējam grozīt Statūtu 22. pantu, pievienojot tiešu atsauci uz vērtspapīru tīrvērtes sistēmām.”

(3)  Vispārējā tiesa 2015. gada 4. martā pieņēma spriedumu lietā T-496/11 Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste/Eiropas Centrālā banka7, kurā tā nosprieda, ka ECB nav vajadzīgo pilnvaru, lai regulētu tīrvērtes sistēmu darbību, un līdz ar to Pārraudzības politikas pamatprincipi, ciktāl ar tiem attiecībā uz centrālajiem darījumu partneriem, kuri veic vērtspapīru tīrvērtes darījumus, ir noteikta prasība par atrašanos Eurozonā, ir jāatceļ pilnvaru neesamības dēļ”. Vispārējā tiesa norādīja, ka Līguma 129. panta 3. punkts ļauj Eiropas Parlamentam un Padomei saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru pēc ECB ieteikuma grozīt Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas Statūtu (turpmāk — „ECBS Statūtu”) 22. pantu. Tādējādi Tiesa secināja, ka „ECB, ja tā uzskatītu, ka tās pilnvaru regulēt infrastruktūras, kuras veic vērtspapīru darījumu tīrvērti, atzīšana ir nepieciešama, lai pienācīgi izpildītu LESD 127. panta 2. punkta ceturtajā ievilkumā minēto uzdevumu, ir jālūdz Savienības likumdevējam grozīt Statūtu 22. pantu, pievienojot tiešu atsauci uz vērtspapīru tīrvērtes sistēmām.”

_________________

_________________

7 ECLI: EU:T:2015:133.

7 ECLI: EU:T:2015:133.

Grozījums Nr.    3

Lēmuma priekšlikums

3.a apsvērums (jauns)

Eiropas Centrālās bankas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(3a)  Lai arī vērtspapīru tīrvērtes sistēmas ir viens no maksājumu sistēmu tipiem, sakarā ar Vispārējās tiesas spriedumu lietā T-496/11 šajā jautājumā ir vajadzīga lielāka skaidrība, un tas nozīmē, ka Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas Statūtu 22. panta pārskatīšanas rezultātā ir jāprecizē jautājums par kompetenci pār šādām sistēmām.

Grozījums Nr.    4

Lēmuma priekšlikums

4. apsvērums

Eiropas Centrālās bankas ierosinātais teksts

Grozījums

(4)  Sagaidāms, ka nozīmīgi notikumi globālā un Eiropas līmenī palielinās risku, ka traucējumi, kuri ietekmē tīrvērtes sistēmas un jo īpaši centrālos darījuma partnerus (CDP), apdraudēs maksājumu sistēmu vienmērīgu darbību un vienotas monetārās politikas īstenošanu, ietekmējot Eurosistēmas galveno mērķi uzturēt cenu stabilitāti.

(4)  Sagaidāms, ka nozīmīgi notikumi globālā un Eiropas līmenī palielinās risku, ka traucējumi, kuri ietekmē tīrvērtes sistēmas un jo īpaši centrālos darījumu partnerus (CDP), apdraudēs maksājumu sistēmu vienmērīgu darbību un vienotas monetārās politikas īstenošanu, galu galā ietekmējot finanšu stabilitāti un cita starpā arī Eurosistēmas galveno mērķi uzturēt cenu stabilitāti.

Grozījums Nr.    5

Lēmuma projekts

5. apsvērums

Eiropas Centrālās bankas ierosinātais teksts

Grozījums

(5) Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste 2017. gada 29. martā paziņoja Eiropadomei par savu nolūku izstāties no Eiropas Savienības. Apvienotās Karalistes izstāšanās izraisīs būtiskas pārmaiņas noteiktu sistēmiski svarīgu euro denominētu tīrvērtes darbību regulējumā, pārraudzībā un uzraudzībā, tādējādi negatīvi ietekmējot Eurosistēmas spēju kontrolēt un pārvaldīt riskus norēķinu sistēmu vienmērīgai darbībai un Eurosistēmas monetārās politikas īstenošanai.

svītrots

Grozījums Nr.    6

Lēmuma priekšlikums

6. apsvērums

Eiropas Centrālās bankas ierosinātais teksts

Grozījums

(6)  Centrālā tīrvērte arvien vairāk tiek veikta pāri robežām, un tā kļūst sistēmiski nozīmīga. Ņemot vērā CDP dalībnieku dažādību un to, ka tie sniedz finanšu pakalpojumus visā Eiropā, CDP ir būtiski svarīgi Savienībai kopumā un jo īpaši eurozonai. Tas atspoguļots Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 648/20128, ar ko izveidoti kolektīvi uzraudzības mehānismi uzraudzības kolēģiju veidā, kuru sastāvā iekļautas attiecīgās valstu un Savienības iestādes, t.sk. Eurosistēma savā euro emisijas centrālās bankas statusā.

(6)  Centrālā tīrvērte arvien vairāk tiek veikta pāri robežām, un tā kļūst sistēmiski nozīmīga. Ņemot vērā CDP dalībnieku dažādību un to, ka tie sniedz finanšu pakalpojumus visā Eiropā, CDP ir būtiski svarīgi Savienībai kopumā un jo īpaši eurozonai. Tas atspoguļots Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 648/2012, ar ko izveidoti kolektīvi uzraudzības mehānismi uzraudzības kolēģiju veidā, kuru sastāvā iekļautas attiecīgās valstu un Savienības iestādes, t.sk. Eurosistēma savā Eiropas Savienības valūtas — euro emisijas centrālās bankas statusā.

_________________

 

8 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 648/2012 (2012. gada 4. jūlijs) par ārpusbiržas atvasinātajiem instrumentiem, centrālajiem darījumu partneriem un darījumu reģistriem (OV L 201, 27.7.2012., 1. lpp.).

 

Grozījums Nr.    7

Lēmuma priekšlikums

7. apsvērums

Eiropas Centrālās bankas ierosinātais teksts

Grozījums

(7)  Lai risinātu šos jautājumus, Komisija 2017. gada 13. jūnijā iesniedza tiesību akta priekšlikumu, lai nodrošinātu finanšu stabilitāti un to CDP drošumu, kas ir sistēmiski nozīmīgi finanšu tirgiem visā Savienībā. Lai nodrošinātu, ka Eurosistēma kā euro emisijas centrālā banka var pildīt uzdevumus, kas tai paredzēti tiesību akta priekšlikumā, ir ārkārtīgi svarīgi, ka tai ir tam nepieciešamās pilnvaras saskaņā ar līgumu un ECBS Statūtiem. Eurosistēmai jo īpaši jābūt tiesībām apstiprināt normatīvos aktus, lai pieņemtu saistošus novērtējumus un pieprasītu veikt korektīvas darbības, cieši sadarbojoties ar citām Savienības iestādēm. Turklāt, lai vajadzības gadījumā aizsargātu euro stabilitāti, ECB jābūt arī tiesībām pieņemt normatīvos aktus, lai noteiktu papildu prasības CDP, kas iesaistīti euro denominētu darījumu nozīmīga apjoma tīrvērtē.

(7)  Lai risinātu šos jautājumus, Komisija 2017. gada 13. jūnijā iesniedza tiesību akta priekšlikumu, lai nodrošinātu finanšu stabilitāti un to CDP drošumu, kas ir sistēmiski nozīmīgi finanšu tirgiem visā Savienībā. Lai nodrošinātu, ka Eurosistēma kā euro emisijas centrālā banka var pildīt uzdevumus, kas tai paredzēti tiesību akta priekšlikumā, ir ārkārtīgi svarīgi, ka tai ir tam nepieciešamās pilnvaras saskaņā ar līgumu un ECBS Statūtiem. Eurosistēmai jo īpaši jābūt tiesībām apstiprināt normatīvos aktus, lai pieņemtu saistošus novērtējumus un pieprasītu veikt korektīvas darbības, cieši sadarbojoties ar citām Savienības iestādēm. Turklāt, lai vajadzības gadījumā aizsargātu euro stabilitāti, ECB jābūt arī tiesībām pieņemt normatīvos aktus, lai noteiktu papildu prasības CDP, kas iesaistīti euro denominētu darījumu nozīmīga apjoma tīrvērtē. Ar šīm prasībām būtu jāaizsargā vienotā tirgus integritāte un jānodrošina, lai trešo valstu CDP uzraudzībā primārie būtu Savienības tiesību akti un Eiropas Savienības Tiesas judikatūra.

Grozījums Nr.    8

Lēmuma projekts

8. apsvērums

Eiropas Centrālās bankas ierosinātais teksts

Grozījums

(8) ECBS Statūtu 22. pants iekļauts IV nodaļā „ECBS monetārās funkcijas un operācijas”. Tajā uzticētie uzdevumi attiecīgi jāizmanto vienīgi monetārās politikas nolūkiem.

(8) ECBS Statūtu 22. pants iekļauts IV nodaļā „ECBS monetārās funkcijas un operācijas”. Tajā uzticētie uzdevumi attiecīgi jāizmanto vienīgi monetārās politikas nolūkiem. Attiecībā uz finanšu instrumentu tīrvērtes sistēmām prasībās, ko varētu piemērot uz šī panta pamata, būtu jāiekļauj ziņošanas prasības vai arī tīrvērtes sistēmām noteiktās prasības sadarboties ar ECB un valstu centrālajām bankām, tām veicot sistēmas noturības novērtējumu nelabvēlīgos tirgus apstākļos. Tajās būtu arī jāiekļauj prasība sistēmai atvērt noguldījuma uz nakti kontu Eiropas Centrālo banku sistēmā saskaņā ar tās attiecīgajiem piekļuves kritērijiem un prasībām. Turklāt jāiekļauj arī vajadzīgās prasības rīcībai situācijās, kurās finanšu instrumentu tīrvērtes sistēma rada nenovēršamu risku, ka tiks nodarīts būtisks kaitējums Savienības finanšu iestādēm, tirgiem vai Savienības vai kādas tās dalībvalsts finanšu sistēmai, piemēram, prasības attiecībā uz likviditātes riska kontroli, norēķiniem, rezervēm, nodrošinājumu vai sadarbspējas risinājumiem. Attiecībā uz trešo valstu finanšu instrumentu tīrvērtes sistēmām Regula (ES) Nr. ... /... [Eiropas Parlamenta un Padomes regula, ar kuru Regulu (ES) Nr. 1095/2010, ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi), un Regulu (ES) Nr. 648/2012 groza attiecībā uz atļauju piešķiršanā centrālajiem darījumu partneriem (CDP) iesaistītajām procedūrām un iestādēm un trešo valstu CDP atzīšanas prasībām] dod ECB iespēju ierosināt papildu prasības šādām sistēmām.

Grozījums Nr.    9

Lēmuma projekts

8.a apsvērums (jauns)

Eiropas Centrālās bankas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(8a) Jaunās pilnvaras, kas attiecībā uz finanšu instrumentu tīrvērtes sistēmām ECB ir piešķirtas atbilstoši grozītajam ECBS un ECB Statūtu 22. pantam, tiks īstenotas līdz ar citu Savienības iestāžu, aģentūru un struktūru īstenotajām pilnvarām un pamatojoties gan uz LESD III daļā paredzētajiem noteikumiem par iekšējā tirgus izveidi un darbību, gan arī uz noteikumiem tiesību aktos, kurus Komisija vai Padome ir pieņēmusi saskaņā ar tām piešķirtajām pilnvarām. Šajā sakarībā un lai nodrošinātu, ka tiek ievērotas katras struktūras attiecīgās pilnvaras, kā arī lai nepieļautu, ka veidojas pretrunīgi noteikumi un rodas neatbilstības starp dažādu Savienības iestāžu, aģentūru un struktūru pieņemtajiem lēmumiem, ar grozīto ECBS un ECB Statūtu 22. pantu piešķirtās pilnvaras būtu īstenojamas, pienācīgi ņemot vērā vispārējo tiesisko regulējumu, ko iekšējam tirgum ir noteikuši abi līdztiesīgie likumdevēji, un veidā, kurš pilnībā atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes tiesību aktiem, kā arī pasākumiem, kas pieņemti saskaņā ar šādiem aktiem.

Grozījums Nr.    10

Lēmuma projekts

8.b apsvērums (jauns)

Eiropas Centrālās bankas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(8b) ECB būtu Eiropas Parlamentam un Padomei jānodrošina pilnīga pārredzamība un pārskatatbildība par savu pilnvaru un uzdevumu īstenošanu saskaņā ar tās Statūtu 22. pantu. Jo īpaši tai būtu regulāri jāinformē Eiropas Parlaments un Padome par visiem lēmumiem un noteikumiem, kas pieņemti uz minētā panta pamata. Šajā nolūkā tai sava gada pārskata īpašā nodaļā būtu jāinformē par to pilnvaru īstenošanu, kuras izriet no Statūtu 22. panta, un savā tīmekļa vietnē tai būtu jāpublicē visi lēmumi, ieteikumi un atzinumi, kas saistīti ar noteikumiem, kurus tā pieņem uz minētā panta pamata.

Grozījums Nr.    11

Lēmuma projekts

1. pants

Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas Statūti

22. pants

 

Eiropas Centrālās bankas ierosinātais teksts

Grozījums

22. pants

22. pants

Tīrvērtes sistēmas un norēķinu sistēmas

Tīrvērtes sistēmas un norēķinu sistēmas

ECB un valstu centrālās bankas var dot iespējas, un ECB var izdot regulas, lai Savienībā un attiecībās ar citām valstīm nodrošinātu efektīvas un drošas tīrvērtes un norēķinu sistēmas un finanšu instrumentu tīrvērtes sistēmas.

ECB un valstu centrālās bankas var dot iespējas, un ECB var izdot regulas, lai Savienībā un attiecībās ar trešām valstīm nodrošinātu efektīvas un drošas tīrvērtes un norēķinu sistēmas.

 

Lai sasniegtu ECBS mērķus un pildītu tai paredzētos uzdevumus, ECB var izdot regulas attiecībā uz finanšu instrumentu tīrvērtes sistēmām Savienībā un attiecībās ar trešām valstīm, pienācīgi ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes tiesību aktus un saskaņā ar šādiem aktiem pieņemtos pasākumus, kā arī rīkojoties veidā, kas pilnībā atbilst šiem aktiem un pasākumiem.

(1)

  OV C 212, 1.7.2017., 14. lpp.

(2)

  OV C 340, 11.10.2017., 1. lpp.


PASKAIDROJUMS

2015. gada spriedumā lietā Apvienotā Karaliste/ECB, T-496/11 Eiropas Savienības Tiesa nolēma, ka Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas Statūtu 22. panta redakcija, kas paredz ECB piešķirt reglamentējošas pilnvaras attiecībā uz tīrvērtes un norēķinu sistēmām, nevar tikt saprasta kā tāda, ar kuru tai ir atzītas šādas pilnvaras attiecībā uz centrālajiem darījumu partneriem (CDP).

ECB 2017. gada 22. jūnijā ierosinātā grozījuma mērķis ir mainīt statūtus un panākt, ka to 22. pantā paredzētas regulatīvās pilnvaras attiecas uz finanšu instrumentu tīrvērtes sistēmām jeb CDP.

Tas ļautu Eurosistēmai izmantot pilnvaras, kas tai tiks piešķirtas kā euro emisijas centrālajai bankai saskaņā ar 2017. gada 13. jūnijā publicēto Komisijas priekšlikumu grozīt EMIR attiecībā uz CDP uzraudzību.

Referenti atzinīgi vērtē ierosinātās izmaiņas statūtos. Tie šo ierosinājumu uzskata par būtisku soli, lai izveidotu efektīvu sistēmu CDP uzraudzībai Savienībā, kas paredzētu pienācīgu lomu tām centrālajām bankām, kuras emitē attiecīgās valūtas, kuru tīrvērti veic CDP.

Referenti apzinās, ka ir jāņem vērā nepieciešamība ievērot pašreizējo kompetenču sadalījumu saskaņā ar Līgumu par Eiropas Savienības darbību, kurā citas Savienības iestādes, aģentūras un struktūras ir pilnvarotas noteikt vispārēju ietvaru attiecībā uz CDP. ECB jaunās pilnvaras saskaņā ar tās statūtu grozīto 22. pantu mijiedarbosies ar citu iestāžu pilnvarām. Tādēļ ir jāparedz skaidrs princips par to, ka ar aktiem, ko ECB pieņem saskaņā ar grozīto statūtu 22. pantu, ir jāievēro citu ES iestāžu, jo īpaši likumdevēju, noteiktais tiesiskais regulējums.

Juridiskās noteiktības un interpretāciju skaidrības labad referenti arī uzskata par nepieciešamu iekļaut grozījumu akta apsvērumos sarakstu ar reglamentējošām pilnvarām, ko ECB var īstenot pār CDP saskaņā ar Statūtu 22. pantu. Tajā būtu jāiekļauj visas prasības, kas nepieciešamas monetārās politikas problēmu risināšanai. Tomēr šis saraksts ir atvērts un tas nav izsmeļošs, lai būtu iespēja veikt tādas korekcijas attiecībā uz centrālo banku lomu EMIR sistēmā, kādas varētu būt nepieciešamas gūtās pieredzes rezultātā. Tajā ietver arī jebkādas pilnvaras, kas ECB nepieciešamas jebkādas iespējamas būtiskas ārkārtas situācijas risināšanai.


ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas Statūtu 22. panta grozīšana

Atsauces

10850/2017 – C8-0228/2017 – 2017/0810(COD)

Atbildīgās komitejas

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

ECON

11.9.2017

AFCO

11.9.2017

 

 

Referenti

       Iecelšanas datums

Gabriel Mato

15.11.2017

Danuta Maria Hübner

15.11.2017

 

 

55. pants – kopīgā komiteju procedūra

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

       

14.12.2017

Izskatīšana komitejā

20.3.2018

24.4.2018

24.5.2018

 

Pieņemšanas datums

19.6.2018

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

43

7

6

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Gerolf Annemans, Burkhard Balz, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Mercedes Bresso, Fabio Massimo Castaldo, David Coburn, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Sven Giegold, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Cătălin Sorin Ivan, Diane James, Ramón Jáuregui Atondo, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Werner Langen, Jo Leinen, Olle Ludvigsson, Gabriel Mato, Costas Mavrides, Alex Mayer, Morten Messerschmidt, Bernard Monot, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Sirpa Pietikäinen, Anne Sander, Martin Schirdewan, Helmut Scholz, György Schöpflin, Pedro Silva Pereira, Theodor Dumitru Stolojan, Paul Tang, Josep-Maria Terricabras, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Jakob von Weizsäcker, Marco Zanni

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Ashley Fox, Eva Maydell, Cristian Dan Preda, Michel Reimon, Lieve Wierinck

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Seán Kelly, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Fernando Ruas, Sven Schulze, Ramón Luis Valcárcel Siso

Iesniegšanas datums

25.6.2018


ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

43

+

ALDE

Caroline Nagtegaal, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck

ENF

Gerolf Annemans

PPE

Burkhard Balz, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Markus Ferber, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Seán Kelly, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Esther de Lange, Werner Langen, Gabriel Mato, Eva Maydell, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Cristian Dan Preda, Fernando Ruas, Anne Sander, György Schöpflin, Sven Schulze, Theodor Dumitru Stolojan, Ramón Luis Valcárcel Siso

S&D

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Mercedes Bresso, Jonás Fernández, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Cătălin Sorin Ivan, Ramón Jáuregui Atondo, Jo Leinen, Olle Ludvigsson, Costas Mavrides, Alex Mayer, Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

7

-

EFDD

David Coburn, Bernard Monot

NI

Diane James

VERTS/ALE

Sven Giegold, Michel Reimon, Josep-Maria Terricabras, Ernest Urtasun

6

0

ECR

Morten Messerschmidt, Stanisław Ożóg

EFDD

Fabio Massimo Castaldo, Marco Valli

GUE/NGL

Martin Schirdewan, Helmut Scholz

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas

Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 28. jūnijsJuridisks paziņojums - Privātuma politika