Procedura : 2017/0810(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0219/2018

Teksty złożone :

A8-0219/2018

Debaty :

Głosowanie :

PV 04/07/2018 - 6.8
CRE 04/07/2018 - 6.8

Teksty przyjęte :

P8_TA(2018)0288

SPRAWOZDANIE     ***I
PDF 668kWORD 87k
25.6.2018
PE 619.417v03-00 A8-0219/2018

w sprawie projektu decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zmiany art. 22 Statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego

(10850/2017 – ECB/2017/18 - C8-0228/2017 – 2017/0810(COD))

Komisja Gospodarcza i Monetarna

Komisja Spraw Konstytucyjnych

Sprawozdawcy: Gabriel Mato, Danuta Maria Hübner

(Procedura wspólnych posiedzeń komisji – art. 55 Regulaminu)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 UZASADNIENIE
 PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ
 GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGOW KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie projektu decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zmiany art. 22 Statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego

(10850/2017 – ECB/2017/18 – C8-0228/2017 – 2017/0810(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając zalecenie Europejskiego Banku Centralnego przedłożone Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (10850/2017 – ECB/2017/18)(1),

–  uwzględniając art. 129 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którym projekt aktu został przedłożony Parlamentowi (C8-0228/2017),

–  uwzględniając Statut Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego, w szczególności jego art. 40 ust. 1,

–  uwzględniając opinię Komisji Europejskiej(2),

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 i 15 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 59 Regulaminu,

–  uwzględniając wspólne obrady Komisji Gospodarczej i Monetarnej oraz Komisji Spraw Konstytucyjnych zgodnie z art. 55 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Gospodarczej i Monetarnej oraz Komisji Spraw Konstytucyjnych (A8-0219/2018),

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie, Komisji, Europejskiemu Bankowi Centralnemu, a także parlamentom narodowym.

Poprawka    1

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 1

Tekst proponowany przez Europejski Bank Centralny

Poprawka

(1)  Podstawowe zadania wykonywane poprzez Europejski System Banków Centralnych (ESBC) obejmują definiowanie i realizację polityki pieniężnej Unii oraz wspieranie sprawnego funkcjonowania systemów płatniczych. Bezpieczne i efektywne infrastruktury rynku finansowego, w szczególności systemy rozliczeń, są konieczne do wypełniania tych podstawowych zadań.

(1)  Podstawowe zadania wykonywane poprzez Europejski System Banków Centralnych (ESBC) obejmują definiowanie i realizację polityki pieniężnej Unii oraz wspieranie sprawnego funkcjonowania systemów płatniczych, co ma zasadnicze znaczenie dla utrzymania stabilności finansowej. Bezpieczne i efektywne infrastruktury rynku finansowego, w szczególności systemy rozliczeń, są konieczne do wypełniania tych podstawowych zadań.

Poprawka    2

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 3

Tekst proponowany przez Europejski Bank Centralny

Poprawka

(3)  W dniu 4 marca 2015 r. Sąd wydał wyrok w sprawie Zjednoczone Królestwo przeciwko EBC, T-496/117, w którym uznał, że EBC nie ma kompetencji niezbędnej do regulowania działalności systemów rozliczeń. Sąd stwierdził, że art. 129 ust. 3 Traktatu umożliwia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie stanowiącym zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą, na zalecenie EBC lub na wniosek Komisji, zmianę art. 22 Statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego (zwanego dalej „Statutem ESBC”). Sąd stwierdził, że »do EBC należy, w przypadku gdy uzna on, że przyznanie mu uprawnienia do regulacji infrastruktur dokonujących rozliczeń transakcji przeprowadzanych na papierach wartościowych jest niezbędne do zapewnienia należytego wykonywania zadania, o którym mowa w art. 127 ust. 2 tiret czwarte TFUE, zwrócenie się do prawodawcy Unii z wnioskiem o zmianę art. 22 Statutu poprzez dodanie wyraźnego odesłania do systemów rozliczania papierów wartościowych.«

(3)  W dniu 4 marca 2015 r. Sąd wydał wyrok w sprawie Zjednoczone Królestwo przeciwko EBC, T-496/117, w którym uznał, żeEBC nie ma kompetencji niezbędnej do regulowania działalności systemów rozliczania papierów wartościowych, a tym samym należy stwierdzić nieważność ram polityki nadzorczej z powodu braku właściwości w zakresie, w jakim nakładają one na kontrahentów centralnych biorących udział w rozliczaniu finansowych papierów wartościowych wymóg lokalizacji w strefie euro”. Sąd stwierdził, że art. 129 ust. 3 Traktatu umożliwia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie stanowiącym zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą, na zalecenie EBC lub na wniosek Komisji, zmianę art. 22 Statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego (zwanego dalej „Statutem ESBC”). Stwierdził zatem, że „do EBC należy, w przypadku gdy uzna on, że przyznanie mu uprawnienia do regulacji infrastruktur dokonujących rozliczeń transakcji przeprowadzanych na papierach wartościowych jest niezbędne do zapewnienia należytego wykonywania zadania, o którym mowa w art. 127 ust. 2 tiret czwarte TFUE, zwrócenie się do prawodawcy Unii z wnioskiem o zmianę art. 22 Statutu poprzez dodanie wyraźnego odesłania do systemów rozliczania papierów wartościowych.”.

_________________

_________________

7 1 ECLI: UE:T:2015:133.

7 1 ECLI: UE:T:2015:133.

Poprawka    3

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Europejski Bank Centralny

Poprawka

 

(3a)  Chociaż systemy rozliczeń papierów wartościowych są jednym z rodzajów systemów płatności, w świetle wyroku Sądu z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie T-496/11 konieczne jest doprecyzowanie tej kwestii, a zatem wyraźne określenie zakresu kompetencji, do którego należą systemy rozliczeń papierów wartościowych, w drodze zmiany art. 22 Statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego.

Poprawka    4

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 4

Tekst proponowany przez Europejski Bank Centralny

Poprawka

(4)  Oczekuje się, że znaczące zmiany, zarówno na poziomie europejskim, jak i globalnym, zwiększą ryzyko, że zakłócenia dotykające systemy rozliczeń, a w szczególności kontrahentów centralnych, zagrożą sprawnemu funkcjonowaniu systemów płatniczych oraz implementacji wspólnej polityki pieniężnej, wpływając przez to na możliwość osiągnięcia podstawowego celu Eurosystemu, jakim jest utrzymanie stabilności cen.

(4)  Oczekuje się, że znaczące zmiany, zarówno na poziomie europejskim, jak i globalnym, zwiększą ryzyko, że zakłócenia dotykające systemu rozliczeń, a w szczególności kontrahentów centralnych, zagrożą sprawnemu funkcjonowaniu systemów płatniczych oraz implementacji wspólnej polityki pieniężnej, wpływając przez to na stabilność finansową, w tym na możliwość osiągnięcia podstawowego celu Eurosystemu, jakim jest utrzymanie stabilności cen.

Poprawka    5

Projekt decyzji

Motyw 5

Projekt Europejskiego Banku Centralnego

Poprawka

(5) W dniu 29 marca 2017 r. Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej poinformowało Radę Europejską o zamiarze wystąpienia z Unii Europejskiej. Wystąpienie Zjednoczonego Królestwa spowoduje fundamentalną zmianę w sposobie, w jaki regulowane i nadzorowane są niektóre denominowane w euro rozliczenia o znaczeniu systemowym oraz w jaki prowadzony jest nadzór ostrożnościowy nad tymi rozliczeniami, a tym samym negatywnie wpłynie na zdolność Eurosystemu do monitorowania ryzyk zagrażających należytemu funkcjonowaniu systemów płatniczych oraz do zarządzenia tymi ryzykami, jak również do implementacji polityki pieniężnej Eurosystemu.

skreśla się

Poprawka    6

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 6

Tekst proponowany przez Europejski Bank Centralny

Poprawka

(6)  Rozliczenia przez kontrahentów centralnych stały się coraz bardziej transgraniczne z natury oraz ważne systemowo. Z uwagi na ich zdywersyfikowane członkostwo oraz ogólnoeuropejski charakter świadczonych przez nich usług finansowych kontrahenci centralni mają kluczowe znaczenia dla Unii jako całości, a w szczególności dla strefy euro. Znajduje to odzwierciedlenie w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/20128, które ustanawia zbiorcze rozwiązania nadzorcze w formie kolegiów, złożone z właściwych organów unijnych i krajowych, uwzględniając rolę Eurosystemu jako banku centralnego emisji euro.

(6)  Rozliczenia przez kontrahentów centralnych stały się coraz bardziej transgraniczne z natury oraz ważne systemowo. Z uwagi na ich zdywersyfikowane członkostwo oraz ogólnoeuropejski charakter świadczonych przez nich usług finansowych kontrahenci centralni mają kluczowe znaczenia dla Unii jako całości, a w szczególności dla strefy euro. Znajduje to odzwierciedlenie w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012, które ustanawia zbiorcze rozwiązania nadzorcze w formie kolegiów, złożone z właściwych organów unijnych i krajowych, uwzględniając rolę Eurosystemu jako banku centralnego emisji euro – waluty Unii.

_________________

 

8 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji (Dz.U. L 201 z 27.7.2012, s. 1).

 

Poprawka    7

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 7

Tekst proponowany przez Europejski Bank Centralny

Poprawka

(7)  Aby rozwiązać te kwestie, 13 czerwca 2017 r. Komisja Europejska przedstawiła projekt ustawodawczy mający na celu zapewnienie stabilności finansowej i bezpieczeństwa oraz solidności kontrahentów centralnych o znaczeniu systemowym dla rynków finansowych w Unii. W celu zapewnienia, aby Eurosystemu jako bank centralny emisji euro mógł pełnić przewidzianą przez projekt ustawodawczy rolę ważne jest, aby posiadał on właściwe uprawnienia wynikające z Traktatu oraz Statutu ESBC. W szczególności, Eurosystem powinien posiadać uprawnienia regulacyjne do przyjmowania wiążących ocen oraz wymagania podjęcia działań zaradczych w bliskiej współpracy z innymi organami Unii. Dodatkowo, w razie potrzeby ochrony stabilności euro, EBC powinien posiadać uprawnienia regulacyjne do nakładania na kontrahentów centralnych zaangażowanych w rozliczenia znaczących kwot transakcji denominowanych w euro dodatkowych wymogów.

(7)  Aby rozwiązać te kwestie, 13 czerwca 2017 r. Komisja Europejska przedstawiła projekt ustawodawczy mający na celu zapewnienie stabilności finansowej i bezpieczeństwa oraz solidności kontrahentów centralnych o znaczeniu systemowym dla rynków finansowych w Unii. W celu zapewnienia, aby Eurosystemu jako bank centralny emisji euro mógł pełnić przewidzianą przez projekt ustawodawczy rolę ważne jest, aby posiadał on właściwe uprawnienia wynikające z Traktatu oraz Statutu ESBC. W szczególności, Eurosystem powinien posiadać uprawnienia regulacyjne do przyjmowania wiążących ocen oraz wymagania podjęcia działań zaradczych w bliskiej współpracy z innymi organami Unii. Dodatkowo, w razie potrzeby ochrony stabilności euro, EBC powinien posiadać uprawnienia regulacyjne do nakładania na kontrahentów centralnych zaangażowanych w rozliczenia znaczących kwot transakcji denominowanych w euro dodatkowych wymogów. Wymogi te powinny mieć na celu ochronę integralności jednolitego rynku i zapewniać pierwszeństwo prawa Unii i orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w nadzorze nad kontrahentami centralnymi z państw trzecich.

Poprawka    8

Projekt decyzji

Motyw 8

Projekt Europejskiego Banku Centralnego

Poprawka

(8) Art. 22 Statutu ESBC jest częścią Rozdziału IV, pt. „Funkcje monetarne i operacje wykonywane przez ESBC”. Zadania w nim powierzone powinny zatem być wykorzystywane wyłącznie na potrzeby polityki pieniężnej.

(8) Art. 22 Statutu ESBC jest częścią Rozdziału IV, pt. „Funkcje monetarne i operacje wykonywane przez ESBC”. Zadania w nim powierzone powinny zatem być wykorzystywane wyłącznie na potrzeby polityki pieniężnej. Jeżeli chodzi o systemy rozliczeń instrumentów finansowych, wymogi, jakie mogą zostać nałożone na mocy tego artykułu, powinny obejmować wymogi w zakresie sprawozdawczości i wymogi nałożone na system rozliczeń dotyczące współpracy z EBC i krajowymi bankami centralnymi w zakresie oceny odporności systemu na niekorzystne zmiany warunków rynkowych. Wymogi takie powinny również obejmować otwarcie przez system rachunku depozytowego overnight w ESBC zgodnie z odnośnymi kryteriami dostępu oraz wymogami ESBC. Powinny one ponadto obejmować wymogi niezbędne do reagowania sytuacjach, w których system rozliczeń instrumentów finansowych stanowi bezpośrednie zagrożenie wystąpienia poważnych szkód dla unijnych instytucji lub rynków finansowych bądź systemu finansowego Unii lub jednego z jej państw członkowskich, takie jak wymogi odnoszące się do kontroli ryzyka utraty płynności, rozwiązań dotyczących rozliczeń, marż, zabezpieczeń oraz ustaleń odnoszących się do interoperacyjności. Jeżeli chodzi o systemy rozliczeń instrumentów finansowych o znaczeniu systemowym rozporządzenie (UE) nr .../... [Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1095/2010 w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych) oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012 w odniesieniu do procedur i organów związanych z udzielaniem zezwolenia kontrahentom centralnym oraz wymogów dotyczących uznawania kontrahentów centralnych z państw trzecich] stanowi dla EBC możliwość zaproponowania dodatkowych wymogów odnośnie do takich systemów.

Poprawka    9

Projekt decyzji

Motyw 8 a (nowy)

Projekt Europejskiego Banku Centralnego

Poprawka

 

(8a) Nowe uprawnienia EBC dotyczące systemów rozliczeń instrumentów finansowych wynikające z art. 22 Statutu ESBC i EBC będą wykonywane równolegle z uprawnieniami innych instytucji, agencji i organów unijnych wynikającymi z przepisów dotyczących ustanowienia lub funkcjonowania rynku wewnętrznego przewidzianych w części III TFUE, łącznie z uprawnieniami wynikającymi z aktów przyjętych przez Komisję lub przez Radę zgodnie z powierzonymi im uprawnieniami. W związku z tym, aby zapewnić poszanowanie odnośnych uprawnień poszczególnych podmiotów oraz uniknąć sprzecznych przepisów i niespójności decyzji podejmowanych przez różne instytucje, agencje i organy unijne, uprawnienia przyznane na mocy zmienionego art. 22 Statutu ESBC i EBC powinno się wykonywać z uwzględnieniem ogólnych ram prawnych rynku wewnętrznego ustanowionych przez współprawodawców i w sposób w pełni spójny z aktami prawnymi Parlamentu Europejskiego i Rady oraz innymi środkami przyjętymi na mocy tych aktów.

Poprawka    10

Projekt decyzji

Motyw 8 b (nowy)

Projekt Europejskiego Banku Centralnego

Poprawka

 

(8b) EBC powinien zapewnić pełną przejrzystość i odpowiedzialność wobec Parlamentu Europejskiego i Rady, jeżeli chodzi o wykonywanie swych uprawnień i zadań wynikających z art. 22 Statutu. W szczególności powinien regularnie informować Parlament Europejski i Radę o wszystkich podjętych decyzjach oraz wszystkich przepisach przyjętych na mocy tego artykułu. W tym celu powinien poświęcić specjalny rozdział swego sprawozdania rocznego wykonywaniu swych uprawnień na mocy art. 22 Statutu, a także publikować na swej stronie internetowej wszystkie decyzje, zalecenia i opinie odnoszące się do przepisów przyjętych na mocy tego artykułu.

Poprawka    11

Projekt decyzji

Artykuł 1

(Poprawkę wprowadzono do tekstu zaproponowanego przez Europejski Bank Centralny).

Artykuł 22

 

Projekt Europejskiego Banku Centralnego

Poprawka

Artykuł 22

Artykuł 22

Systemy rozliczeń i systemy płatności

Systemy rozliczeń i systemy płatności

EBC i krajowe banki centralne mogą zapewniać instrumenty, a EBC może uchwalać rozporządzenia, w celu zapewnienia skuteczności i rzetelności systemów rozliczeń i płatności oraz systemów rozliczeń instrumentów finansowych w ramach Unii i z innymi krajami.

EBC i krajowe banki centralne mogą zapewniać instrumenty, a EBC może uchwalać rozporządzenia, w celu zapewnienia skuteczności i rzetelności systemów rozliczeń i płatności w ramach Unii i z krajami trzecimi.

 

Aby osiągnąć cele ESBC i wykonywać swoje zadania, EBC może przyjmować przepisy dotyczące systemów rozliczeń instrumentów finansowych w obrębie Unii i z państwami trzecimi przy uwzględnieniu aktów prawnych Parlamentu Europejskiego i Rady oraz środków przyjętych na mocy tych aktów, a także w sposób w pełni spójny z tymi aktami i środkami.

(1)

  Dz.U. C 212 z 1.7.2017, s. 14.

(2)

  Dz.U. C 340 z 11.10.2017, s. 1.


UZASADNIENIE

W sprawie T-469/11 Zjednoczone Królestwo przeciwko EBC z 2015 r. Sąd orzekł, że zapis art. 22 Statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego nadający EBC uprawnienia regulacyjne w stosunku do systemów rozliczeń i płatności nie miał być interpretowany jako przyznający ECB uprawnienia regulacyjne w odniesieniu do kontrahentów centralnych (CCP).

Poprawka zaproponowana przez EBC w dniu 22 czerwca 2017 r. ma na celu modyfikację Statutu w taki sposób, by zakres uprawnień regulacyjnych wynikający z art. 22 Statutu miał zastosowanie również do systemów rozliczeń instrumentów finansowych, innymi słowy do CCP.

Dla Eurosystemu oznaczałoby to możliwość wykonywania uprawnień, które zostaną mu przyznane jako centralnemu bankowi emitującemu euro, w kwestii nadzoru nad CCP, zgodnie z wydanym dnia 13 czerwca 2017  r. wnioskiem Komisji dotyczącym zmiany rozporządzenia w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji (EMIR).

Sprawozdawcy wyrażają zadowolenie z proponowanej zmiany Statutu. Uważają ją za ważny krok na drodze do stworzenia skutecznego systemu nadzoru nad CCP w UE, który uwzględniałby odpowiednią rolę banków centralnych emitujących waluty rozliczane przez poszczególnych CCP.

Sprawozdawcy mają jednak na uwadze konieczność poszanowania aktualnego podziału kompetencji wynikającego z Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którym inne instytucje, agencje i organy Unii posiadają uprawnienia do ustanawiania ram ogólnych dotyczących CCP. Zgodnie ze zmienionym art. 22 Statutu nowe uprawnienia EBC będą współdziałać z tymi, jakie posiadają inne instytucje. W związku z tym konieczne jest określenie jasnych zasad poszanowania ram prawnych ustanowionych przez inne instytucje UE, a w szczególności współprawodawców, w drodze aktów przyjętych przez EBC zgodnie ze zmienionym art. 22 Statutu.

W celu zagwarantowania pewności prawa oraz ze względu na jasność interpretacji sprawozdawcy uważają również za konieczne włączenie do motywów aktu zmieniającego wykazu uprawnień regulacyjnych przysługujących EBC w stosunku do CCP zgodnie z art. 22 Statutu. Powinien on obejmować wszelkie wymogi pozwalające na rozwiązywanie problemów w kwestii polityki pieniężnej. Wykaz ten pozostanie jednak otwarty i niewyczerpujący, aby na podstawie doświadczeń umożliwić dokonywanie ewentualnych modyfikacji roli banków centralnych przewidzianej w ramach EMIR, które mogą okazać się konieczne. Zostaną w nim zawarte także wszelkie uprawnienia niezbędne EBC w razie wystąpienia potencjalnych istotnych sytuacji nadzwyczajnych.


PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

Zmiana art. 22 Statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego

Odsyłacze

10850/2017 – C8-0228/2017 – 2017/0810(COD)

Komisje przedmiotowo właściwe

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

ECON

11.9.2017

AFCO

11.9.2017

 

 

Sprawozdawcy

       Data powołania

Gabriel Mato

15.11.2017

Danuta Maria Hübner

15.11.2017

 

 

Artykuł 55 – Procedura wspólnych posiedzeń komisji

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

       

14.12.2017

Rozpatrzenie w komisji

20.3.2018

24.4.2018

24.5.2018

 

Data przyjęcia

19.6.2018

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

43

7

6

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Gerolf Annemans, Burkhard Balz, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Mercedes Bresso, Fabio Massimo Castaldo, David Coburn, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Sven Giegold, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Cătălin Sorin Ivan, Diane James, Ramón Jáuregui Atondo, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Werner Langen, Jo Leinen, Olle Ludvigsson, Gabriel Mato, Costas Mavrides, Alex Mayer, Morten Messerschmidt, Bernard Monot, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Sirpa Pietikäinen, Anne Sander, Martin Schirdewan, Helmut Scholz, György Schöpflin, Pedro Silva Pereira, Theodor Dumitru Stolojan, Paul Tang, Josep-Maria Terricabras, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Jakob von Weizsäcker, Marco Zanni

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Ashley Fox, Eva Maydell, Cristian Dan Preda, Michel Reimon, Lieve Wierinck

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Seán Kelly, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Fernando Ruas, Sven Schulze, Ramón Luis Valcárcel Siso

Data złożenia

25.6.2018


GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGOW KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

43

+

ALDE

Caroline Nagtegaal, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck

ENF

Gerolf Annemans

PPE

Burkhard Balz, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Markus Ferber, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Seán Kelly, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Esther de Lange, Werner Langen, Gabriel Mato, Eva Maydell, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Cristian Dan Preda, Fernando Ruas, Anne Sander, György Schöpflin, Sven Schulze, Theodor Dumitru Stolojan, Ramón Luis Valcárcel Siso

S&D

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Mercedes Bresso, Jonás Fernández, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Cătălin Sorin Ivan, Ramón Jáuregui Atondo, Jo Leinen, Olle Ludvigsson, Costas Mavrides, Alex Mayer, Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

7

-

EFDD

David Coburn, Bernard Monot

NI

Diane James

VERTS/ALE

Sven Giegold, Michel Reimon, Josep-Maria Terricabras, Ernest Urtasun

6

0

ECR

Morten Messerschmidt, Stanisław Ożóg

EFDD

Fabio Massimo Castaldo, Marco Valli

GUE/NGL

Martin Schirdewan, Helmut Scholz

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

Ostatnia aktualizacja: 29 czerwca 2018Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności