Procedură : 2017/0810(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0219/2018

Texte depuse :

A8-0219/2018

Dezbateri :

Voturi :

PV 04/07/2018 - 6.8
CRE 04/07/2018 - 6.8

Texte adoptate :

P8_TA(2018)0288

RAPORT     ***I
PDF 810kWORD 89k
25.6.2018
PE 619.417v03-00 A8-0219/2018

referitor la o decizie a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a articolului 22 din Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene

(10850/2017 – ECB/2017/18 - C8‑0228/2017 – 2017/0810(COD))

Comisia pentru afaceri economice și monetare

Raportori: Gabriel Mato, Danuta Maria Hübner

(Procedura reuniunilor comune ale comisiilor – articolul 55 din Regulamentul de procedură)

AMENDAMENTE
PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 EXPUNERE DE MOTIVE
 PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE
 VOTUL FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la o decizie a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a articolului 22 din Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene

(10850/2017 – ECB/2017/18 – C8-0228/2017 – 2017/0810(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere recomandarea Băncii Centrale Europene prezentată Parlamentului European și Consiliului (10850/2017 – BCE/2017/18)(1),

–  având în vedere articolul 129 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul căruia proiectul de act legislativ a fost prezentat de către Comisie (C8-0228/2017),

–  având în vedere Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene, în special articolul 40.1,

–  având în vedere avizul Comisiei Europene(2),

–  având în vedere articolul 294 alineatele (3) și (15) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere deliberările comune ale Comisiei pentru afaceri economice și monetare și Comisiei pentru afaceri constituționale desfășurate în temeiul articolului 55 din Regulamentul de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri economice și monetare și al Comisiei pentru afaceri constituționale (A8-0219/2018),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului, Comisiei, Băncii Centrale Europene, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul    1

Propunere de decizie

Considerentul 1

Textul propus de Banca Centrală Europeană

Amendamentul

(1)  Misiunile fundamentale care urmează să fie îndeplinite prin intermediul Sistemului European al Băncilor Centrale (SEBC) includ definirea și punerea în aplicare a politicii monetare a Uniunii și promovarea bunei funcționări a sistemelor de plăți. Pentru îndeplinirea acestor misiuni fundamentale sunt esențiale infrastructuri sigure și eficiente ale piețelor financiare, în special sisteme de compensare.

(1)  Misiunile fundamentale care urmează să fie îndeplinite prin intermediul Sistemului European al Băncilor Centrale (SEBC) includ definirea și punerea în aplicare a politicii monetare a Uniunii și promovarea bunei funcționări a sistemelor de plăți, fundamentală pentru menținerea stabilității financiare. Pentru îndeplinirea acestor misiuni fundamentale sunt esențiale infrastructuri sigure și eficiente ale piețelor financiare, în special sisteme de compensare.

Amendamentul    2

Propunere de decizie

Considerentul 3

Textul propus de Banca Centrală Europeană

Amendamentul

(3)  La 4 martie 2015, Tribunalul a pronunțat hotărârea în cauza T-496/11, Regatul Unit/BCE7, prin care acesta a statuat că BCE nu dispune de competența necesară pentru a reglementa activitatea sistemelor de compensare. Tribunalul a precizat că articolul 129 alineatul (3) din tratat permite Parlamentului European și Consiliului, hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară, la recomandarea BCE, să modifice dispozițiile articolului 22 din Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene (denumit în continuare „Statutul SEBC”). Tribunalul a concluzionat că «în eventualitatea în care ar aprecia că recunoașterea în favoarea sa a unei competențe de reglementare a infrastructurilor care efectuează compensarea de operațiuni cu titluri de valoare este necesară pentru buna exercitare a misiunii prevăzute la articolul 127 alineatul (2) a patra liniuță TFUE, BCE ar avea obligația să solicite legiuitorului Uniunii o modificare a articolului 22 din statut prin adăugarea unei referiri explicite la sistemele de compensare a titlurilor de valoare».

(3)  La 4 martie 2015, Tribunalul a pronunțat hotărârea în cauza T-496/11, Regatul Unit/BCE7, prin care acesta a statuat că BCE nu dispune de competența necesară pentru a reglementa activitatea sistemelor de compensare a titlurilor de valoare, astfel încât un cadru al politicii de supraveghere care impune contrapărților centrale care intervin în compensarea titlurilor de valoare financiare o cerință privind localizarea în zona euro trebuie să fie anulat pentru necompetență”. Tribunalul a precizat că articolul 129 alineatul (3) din tratat permite Parlamentului European și Consiliului, hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară, la recomandarea BCE, să modifice dispozițiile articolului 22 din Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene (denumit în continuare „Statutul SEBC”). Așadar, Tribunalul a concluzionat că «în eventualitatea în care ar aprecia că recunoașterea în favoarea sa a unei competențe de reglementare a infrastructurilor care efectuează compensarea de operațiuni cu titluri de valoare este necesară pentru buna exercitare a misiunii prevăzute la articolul 127 alineatul (2) a patra liniuță TFUE, BCE ar avea obligația să solicite legiuitorului Uniunii o modificare a articolului 22 din statut prin adăugarea unei referiri explicite la sistemele de compensare a titlurilor de valoare».

_________________

_________________

7 ECLI: EU:T:2015:133.

7ECLI: EU:T:2015:133.

Amendamentul    3

Propunere de decizie

Considerentul 3 a (nou)

Textul propus de Banca Centrală Europeană

Amendamentul

 

(3a)  Deși sistemele de compensare a titlurilor de valoare constituie o categorie a sistemelor de plăți, este necesar să se asigure, având în vedere Hotărârea Tribunalului din 4 martie 2015 în cauza T-496/11, o claritate sporită în această privință și, prin urmare, să se precizeze competența în ceea ce privește sistemele respective, prin intermediul modificării articolului 22 din Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene.

Amendamentul    4

Propunere de decizie

Considerentul 4

Textul propus de Banca Centrală Europeană

Amendamentul

(4)  Anumite evoluții semnificative atât la nivel global, cât și la nivel european sunt de natură să crească riscul ca perturbările care afectează sistemele de compensare, în special contrapărțile centrale (CPC), să amenințe buna funcționare a sistemelor de plăți și punerea în aplicare a politicii monetare unice, în final afectând obiectivul principal al Eurosistemului de menținere a stabilității prețurilor.

(4)  Anumite evoluții semnificative atât la nivel global, cât și la nivel european sunt de natură să crească riscul ca perturbările care afectează sistemele de compensare, în special contrapărțile centrale (CPC), să amenințe buna funcționare a sistemelor de plăți și punerea în aplicare a politicii monetare unice, în final afectând stabilitatea financiară, inclusiv obiectivul principal al Eurosistemului de menținere a stabilității prețurilor.

Amendamentul    5

Proiect de decizie

Considerentul 5

Proiectul Băncii Centrale Europene

Amendamentul

(5) La 29 martie 2017, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord a notificat Consiliul European cu privire la intenția sa de a se retrage din Uniunea Europeană. Retragerea Regatului Unit va conduce la o modificare fundamentală a modului în care sunt reglementate, monitorizate și supravegheate anumite activități de compensare exprimate în euro de importanță sistemică, prin aceasta afectând negativ capacitatea Eurosistemului de a monitoriza și gestiona riscurile la adresa bunei funcționări a sistemelor de plăți și punerea în aplicare a politicii monetare a Eurosistemului.

eliminat

Amendamentul    6

Propunere de decizie

Considerentul 6

Textul propus de Banca Centrală Europeană

Amendamentul

(6)  Compensarea centrală dobândește din ce în ce mai mult un caracter transfrontalier și o importanță sistemică. Dată fiind diversitatea membrilor acestora și natura paneuropeană a serviciilor financiare pe care le furnizează, CPC au o importanță esențială pentru Uniune în ansamblu și în special pentru zona euro. Acest lucru se reflectă în Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului8, care instituie mecanisme de supraveghere colective sub formă de colegii alcătuite din autoritățile relevante naționale și ale Uniunii, inclusiv Eurosistemul în rolul acestuia de bancă centrală de emisiune pentru euro.

(6)  Compensarea centrală dobândește din ce în ce mai mult un caracter transfrontalier și o importanță sistemică. Dată fiind diversitatea membrilor acestora și natura paneuropeană a serviciilor financiare pe care le furnizează, CPC au o importanță esențială pentru Uniune în ansamblu și în special pentru zona euro. Acest lucru se reflectă în Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului, care instituie mecanisme de supraveghere colective sub formă de colegii alcătuite din autoritățile relevante naționale și ale Uniunii, inclusiv Eurosistemul în rolul acestuia de bancă centrală de emisiune pentru euro, moneda Uniunii.

_________________

 

8Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții (JO L 201, 27.7.2012, p. 1).

 

Amendamentul    7

Propunere de decizie

Considerentul 7

Textul propus de Banca Centrală Europeană

Amendamentul

(7)  Pentru a aborda aceste aspecte, la 13 iunie 2017 Comisia și-a prezentat propunerea legislativă de asigurare a stabilității financiare, precum și a siguranței și solidității CPC care au relevanță sistemică pentru piețele financiare din întreaga Uniune. Pentru a asigura că Eurosistemul, ca bancă centrală de emisiune pentru euro, își poate desfășura rolul preconizat de propunerea legislativă, este deosebit de important ca acesta să dispună de competențele relevante în temeiul tratatului și al Statutului SEBC. În special, Eurosistemul ar trebui să dispună de competențele de reglementare necesare pentru a adopta evaluări cu caracter obligatoriu și pentru a solicita măsuri corective, în strânsă cooperare cu alte autorități din Uniune. În plus, atunci când este necesar să se protejeze stabilitatea euro, BCE ar trebui să dispună și de competențele de reglementare necesare pentru a adopta cerințe suplimentare pentru CPC implicate în compensarea unor volume semnificative de tranzacții exprimate în euro.

(7)  Pentru a aborda aceste aspecte, la 13 iunie 2017 Comisia și-a prezentat propunerea legislativă de asigurare a stabilității financiare, precum și a siguranței și solidității CPC care au relevanță sistemică pentru piețele financiare din întreaga Uniune. Pentru a asigura că Eurosistemul, ca bancă centrală de emisiune pentru euro, își poate desfășura rolul preconizat de propunerea legislativă, este deosebit de important ca acesta să dispună de competențele relevante în temeiul tratatului și al Statutului SEBC. În special, Eurosistemul ar trebui să dispună de competențele de reglementare necesare pentru a adopta evaluări cu caracter obligatoriu și pentru a solicita măsuri corective, în strânsă cooperare cu alte autorități din Uniune. În plus, atunci când este necesar să se protejeze stabilitatea euro, BCE ar trebui să dispună și de competențele de reglementare necesare pentru a adopta cerințe suplimentare pentru CPC implicate în compensarea unor volume semnificative de tranzacții exprimate în euro. Cerințele respective ar trebui să protejeze integritatea pieței unice și să asigure preeminența dreptului Uniunii și a jurisprudenței Curții de Justiție a Uniunii Europene în supravegherea CPC din țări terțe.

Amendamentul    8

Proiect de decizie

Considerentul 8

Proiectul Băncii Centrale Europene

Amendamentul

(8) Articolul 22 din Statutul SEBC face parte din capitolul IV „Funcțiile monetare și operațiunile SEBC”. În consecință, misiunile conferite în acesta ar trebui utilizate numai în scopuri de politică monetară.

(8) Articolul 22 din Statutul SEBC face parte din capitolul IV „Funcțiile monetare și operațiunile SEBC”. În consecință, misiunile conferite în acesta ar trebui utilizate numai în scopuri de politică monetară. În ceea ce privește sistemele de compensare pentru instrumente financiare, cerințele care pot fi aplicate în temeiul articolului respectiv ar trebui să includă cerințele de raportare sau cerințele impuse sistemului de compensare de a coopera cu BCE și cu băncile centrale naționale în evaluarea rezilienței sistemului la condiții nefavorabile de piață. Astfel de cerințe ar trebui să includă, de asemenea, deschiderea de către sistem a unui cont de depozit overnight la SEBC în conformitate cu criteriile de acces aplicabile și cu cerințele SEBC. Acestea ar trebui să includă, de asemenea, cerințe necesare pentru a aborda situațiile în care un sistem de compensare pentru instrumente financiare prezintă un risc iminent de prejudicii substanțiale pentru instituțiile financiare sau piețele Uniunii sau pentru sistemul financiar al Uniunii sau al unuia dintre statele sale membre, cum ar fi cerințe privind controlul riscurilor de lichiditate, mecanismele de decontare, cerințele de marjă, garanțiile sau mecanismele de interoperabilitate. În ceea ce privește sistemele de compensare pentru instrumente financiare de importanță sistemică din țări terțe, Regulamentul (UE) nr ... /... [Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1095/2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe) și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 în ceea ce privește procedurile și autoritățile implicate în autorizarea contrapărților centrale și cerințele pentru recunoașterea contrapărților centrale din țări terțe] prevede posibilitatea ca BCE să propună cerințe suplimentare pentru aceste sisteme.

Amendamentul    9

Proiect de decizie

Considerentul 8 a (nou)

Proiectul Băncii Centrale Europene

Amendamentul

 

(8a) Noile competențe ale BCE în ceea ce privește sistemele de compensare pentru instrumente financiare pe baza articolului 22 modificat din Statutul SEBC și al BCE vor fi exercitate alături de competențele exercitate de alte instituții, agenții și organisme ale Uniunii în temeiul dispozițiilor referitoare la instituirea sau funcționarea pieței interne prevăzute în partea III din TFUE, inclusiv al actelor adoptate de Comisie sau de Consiliu în temeiul competențelor care le sunt conferite. În acest context, pentru a se asigura că competențele respective ale fiecărei entități sunt respectate și pentru a evita existența unor norme contradictorii și a unor neconcordanțe între deciziile luate de diferite instituții, agenții și organisme ale Uniunii, competențele conferite în temeiul articolului 22 modificat din Statutul SEBC și al BCE ar trebui să fie exercitate cu respectarea cadrului general al pieței interne stabilit de colegiuitori și într-un mod care să respecte pe deplin actele legislative ale Parlamentului European și ale Consiliului, precum și măsurile adoptate în temeiul acestora.

Amendamentul    10

Proiect de decizie

Considerentul 8 b (nou)

Proiectul Băncii Centrale Europene

Amendamentul

 

(8b) BCE ar trebui să asigure transparența și răspunderea deplină în fața Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește exercitarea competențelor și atribuțiilor sale în temeiul articolul 22 din statutul său. În special, ar trebui să informeze Parlamentul European și Consiliul în mod regulat cu privire la toate deciziile și regulamentele adoptate în temeiul acestui articol. În acest scop, ar trebui să introducă în raportul său anual un capitol special dedicat exercitării competențelor sale în temeiul articolul 22 din statutul său și ar trebui să își publice pe site toate deciziile, recomandările și avizele referitoare la regulamentele pe care le adoptă în temeiul articolului respectiv.

Amendamentul    11

Proiect de decizie

Articolul 1

Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene

Articolul 22

 

Proiectul Băncii Centrale Europene

Amendamentul

Articolul 22

Articolul 22

Sistemele de compensare și sistemele de plăți

Sistemele de compensare și sistemele de plăți

BCE și băncile centrale naționale pot acorda facilități, iar BCE poate adopta regulamente în vederea asigurării eficienței și solidității sistemelor de compensare și de plăți și a sistemelor de compensare pentru instrumente financiare în cadrul Uniunii și în raporturile cu țările terțe.

BCE și băncile centrale naționale pot acorda facilități, iar BCE poate adopta regulamente în vederea asigurării eficienței și solidității sistemelor de compensare și de plăți în cadrul Uniunii și în raporturile cu țările terțe.

 

Pentru a atinge obiectivele SEBC și pentru a-și îndeplini misiunile, BCE poate adopta regulamente privind sistemele de compensare pentru instrumente financiare în cadrul Uniunii și cu țări terțe, ținând seama în mod corespunzător de actele legislative adoptate de Parlamentul European și de Consiliu și de măsurile adoptate în temeiul unor astfel de acte și într-un mod care respectă în totalitate actele și măsurile respective.

(1)

  JO C 212, 1.7.2017, p. 14.

(2)

  JO C 340, 11.10.2017, p. 1.


EXPUNERE DE MOTIVE

În 2015, în cauza T 496/11 Regatul Unit/BCE, Curtea Europeană a statuat că modul de redactare a articolul 22 din Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene, care acordă BCE competențe de reglementare asupra „sistemelor de compensare și de plăți”, nu trebuie să fie considerat ca acordând BCE atribuții de autoritate de reglementare asupra contrapărților centrale.

Amendamentul propus la 22 iunie 2017 de BCE vizează să modifice statutul pentru a aduce „sistemele de compensare pentru instrumente financiare”, cu alte cuvinte, CPC, în cadrul domeniului de aplicare al competențelor de reglementare conferite prin articolul 22 din statut.

Acest lucru ar permite Eurosistemului să preia competențele care vor fi acordate acestuia în calitate de bancă centrală de emisiune a monedei euro, în temeiul propunerii Comisiei de modificare a EMIR în ceea ce privește supravegherea CPC, emisă la 13 iunie 2017.

Raportorii salută propunerea de modificare a statutului, considerând că aceasta este un pas important către crearea unui sistem eficient pentru supravegherea CPC în Uniune, care ar include un rol adecvat pentru băncile centrale care emit monedele compensate de CPC respective.

Cu toate acestea, raportorii sunt conștienți de necesitatea de a respecta repartizarea actuală a competențelor în temeiul actualului Tratat privind funcționarea Uniunii, prin care alte instituții, agenții și organisme ale Uniunii au competența de a stabili cadrul general cu privire la contrapartidele centrale. Noile competențe ale BCE în temeiul articolului 22 modificat din statutul său vor interacționa cu cele ale altor instituții. Prin urmare, este necesar să se stabilească un principiu clar de respectare a cadrului juridic stabilit de celelalte instituții ale UE, nu în ultimul rând de către colegiuitori, prin actele adoptate de BCE în temeiul articolul 22 modificat din statutul său.

Din motive de certitudine juridică și claritate în interpretare, raportorii consideră că este, de asemenea, necesar să se includă în considerentele actului de modificare o listă a competențelor de reglementare care pot fi exercitate asupra contrapărților centrale de către BCE în temeiul articolul 22 din statutul său. Aceasta ar trebui să includă toate cerințele care permit abordarea preocupărilor în materie de politică monetară. Cu toate acestea, pentru a menține posibilitatea de a realiza astfel de ajustări ale rolului băncilor centrale în temeiul EMIR, astfel cum ar putea deveni necesar din perspectiva experienței, această listă rămâne deschisă și neexhaustivă. Aceasta include, de asemenea, toate competențele necesare pentru ca BCE să abordeze orice situație de urgență potențial semnificativă.


PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE

Titlu

Modificarea articolului 22 din Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene

Referințe

10850/2017 – C8-0228/2017 – 2017/0810(COD)

Comisii competente

Data anunțului în plen

ECON

11.9.2017

AFCO

11.9.2017

 

 

Raportori

Data numirii

Gabriel Mato

15.11.2017

Danuta Maria Hübner

15.11.2017

 

 

Articolul 55 – Procedura reuniunilor comune ale comisiilor

Data anunțului în plen

14.12.2017

Examinare în comisie

20.3.2018

24.4.2018

24.5.2018

 

Data adoptării

19.6.2018

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

43

7

6

Membri titulari prezenți la votul final

Gerolf Annemans, Burkhard Balz, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Mercedes Bresso, Fabio Massimo Castaldo, David Coburn, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Sven Giegold, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Cătălin Sorin Ivan, Diane James, Ramón Jáuregui Atondo, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Werner Langen, Jo Leinen, Olle Ludvigsson, Gabriel Mato, Costas Mavrides, Alex Mayer, Morten Messerschmidt, Bernard Monot, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Sirpa Pietikäinen, Anne Sander, Martin Schirdewan, Helmut Scholz, György Schöpflin, Pedro Silva Pereira, Theodor Dumitru Stolojan, Paul Tang, Josep-Maria Terricabras, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Jakob von Weizsäcker, Marco Zanni

Membri supleanți prezenți la votul final

Ashley Fox, Eva Maydell, Cristian Dan Preda, Michel Reimon, Lieve Wierinck

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Seán Kelly, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Fernando Ruas, Sven Schulze, Ramón Luis Valcárcel Siso

Data depunerii

25.6.2018


VOTUL FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

43

+

ALDE

Caroline Nagtegaal, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck

ENF

Gerolf Annemans

PPE

Burkhard Balz, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Markus Ferber, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Seán Kelly, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Esther de Lange, Werner Langen, Gabriel Mato, Eva Maydell, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Cristian Dan Preda, Fernando Ruas, Anne Sander, György Schöpflin, Sven Schulze, Theodor Dumitru Stolojan, Ramón Luis Valcárcel Siso

S&D

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Mercedes Bresso, Jonás Fernández, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Cătălin Sorin Ivan, Ramón Jáuregui Atondo, Jo Leinen, Olle Ludvigsson, Costas Mavrides, Alex Mayer, Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

7

-

EFDD

David Coburn, Bernard Monot

NI

Diane James

VERTS/ALE

Sven Giegold, Michel Reimon, Josep-Maria Terricabras, Ernest Urtasun

6

0

ECR

Morten Messerschmidt, Stanisław Ożóg

EFDD

Fabio Massimo Castaldo, Marco Valli

GUE/NGL

Martin Schirdewan, Helmut Scholz

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

Ultima actualizare: 29 iunie 2018Aviz juridic - Politica de confidențialitate