Postup : 2017/0810(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0219/2018

Predkladané texty :

A8-0219/2018

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 04/07/2018 - 6.8
CRE 04/07/2018 - 6.8

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0288

SPRÁVA     ***I
PDF 680kWORD 87k
25.6.2018
PE 619.417v03-00 A8-0219/2018

o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení článok 22 Štatútu Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky

(10850/2017 – ECB/2017/18 - C8-0228/2017 – 2017/0810(COD))

Výbor pre hospodárske a menové veci

Výbor pre ústavné veci

Spravodajcovia: Gabriel Mato, Danuta Maria Hübner

Postup pridružených výborov – článok 55 rokovacieho poriadku

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU
 ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení článok 22 Štatútu Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky

(10850/2017 – ECB/2017/18 – C8-0228/2017 – 2017/0810(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na odporúčanie Európskej centrálnej banky predložené Európskemu parlamentu a Rade (10850/2017 – ECB/2017/18)(1),

–  so zreteľom na článok 129 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorým bol Európskemu parlamentu predložený návrh aktu (C8-0228/2017),

–  so zreteľom na Štatút Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky, a najmä na jeho článok 40.1,

–  so zreteľom na stanovisko Európskej komisie(2),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 a 15 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na spoločné rokovania Výboru pre hospodárske a menové veci a Výboru pre ústavné veci podľa článku 55 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre hospodárske a menové veci a Výboru pre ústavné veci (A8-0219/2018),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii, Európskej centrálnej banke a národným parlamentom.

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 1

Text predložený Európskou centrálnou bankou

Pozmeňujúci návrh

(1)  Medzi základné úlohy uskutočňované prostredníctvom Európskeho systému centrálnych bánk (ESCB) patrí definovať a uskutočňovať menovú politiku Únie a podporovať plynulé fungovanie platobných systémov. Bezpečné a efektívne infraštruktúry finančného trhu, najmä zúčtovacie systémy, sú nevyhnutné na plnenie týchto základných úloh.

(1)  Medzi základné úlohy uskutočňované prostredníctvom Európskeho systému centrálnych bánk (ESCB) patrí definovať a uskutočňovať menovú politiku Únie a podporovať plynulé fungovanie platobných systémov, čo má zásadný význam pre zachovanie finančnej stability. Bezpečné a efektívne infraštruktúry finančného trhu, najmä zúčtovacie systémy, sú nevyhnutné na plnenie týchto základných úloh.

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 3

Text predložený Európskou centrálnou bankou

Pozmeňujúci návrh

(3)  Všeobecný súd vyniesol 4. marca 2015 rozsudok vo veci T-496/11, Spojené kráľovstvo proti ECB1, v ktorom rozhodol, že ECB nemá právomoc nevyhnutnú na regulovanie zúčtovacích systémov. Všeobecný súd uviedol, že článok 129 ods. 3 zmluvy umožňuje Európskemu parlamentu a Rade zmeniť článok 22 Štatútu Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky (ďalej len „štatút ESCB“) v súlade s riadnym legislatívnym postupom na odporúčanie ECB alebo na návrh Komisie. Súd dospel k záveru, že „ak sa teda ECB domnieva, že priznanie právomoci regulovať infraštruktúry, ktoré uskutočňujú zúčtovanie transakcií s cennými papiermi, je nevyhnutné na riadne vykonávanie úlohy uvedenej v článku 127 ods. 2 štvrtej zarážke ZFEÚ, prináleží jej, aby normotvorcovi Únie navrhla zmenu článku 22 Štatútu, ktorou sa doplní výslovný odkaz na systémy zúčtovania cenných papierov“.

(3)  Všeobecný súd vyniesol 4. marca 2015 rozsudok vo veci T-496/11, Spojené kráľovstvo proti ECB1, v ktorom rozhodol, že ECB nemá právomoc nevyhnutnú na regulovanie systémov zúčtovania cenných papierov, takže rámec politiky dohľadu musí byť zrušený pre nedostatok právomoci, keď pre centrálne protistrany, ktoré sa zúčastňujú na zúčtovaní cenných papierov, stanovuje požiadavku umiestnenia vnútri eurozóny“. Všeobecný súd uviedol, že článok 129 ods. 3 zmluvy umožňuje Európskemu parlamentu a Rade zmeniť článok 22 Štatútu Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky (ďalej len „štatút ESCB“) v súlade s riadnym legislatívnym postupom na odporúčanie ECB alebo na návrh Komisie. Súd preto dospel k záveru, že „ak sa teda ECB domnieva, že priznanie právomoci regulovať infraštruktúry, ktoré uskutočňujú zúčtovanie transakcií s cennými papiermi, je nevyhnutné na riadne vykonávanie úlohy uvedenej v článku 127 ods. 2 štvrtej zarážke ZFEÚ, prináleží jej, aby normotvorcovi Únie navrhla zmenu článku 22 Štatútu, ktorou sa doplní výslovný odkaz na systémy zúčtovania cenných papierov“.

_________________

_________________

1 ECLI: EU:T:2015:133.

1 ECLI: EU:T:2015:133.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 3 a (nové)

Text predložený Európskou centrálnou bankou

Pozmeňujúci návrh

 

(3a)  Hoci sú systémy zúčtovania cenných papierov typológiou platobných systémov, do tejto otázky treba vniesť viac svetla vzhľadom na rozsudok Všeobecného súdu zo 4. marca 2015 vo veci T-496/11, a preto na základe preskúmania článku 22 Štatútu Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky sa musí objasniť otázka právomoci nad takýmito systémami.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 4

Text predložený Európskou centrálnou bankou

Pozmeňujúci návrh

(4)  Očakáva sa, že významné zmeny tak na svetovej, ako aj na európskej úrovni zvýšia riziko, že poruchy postihujúce zúčtovacie systémy, najmä centrálne protistrany, ohrozia plynulé fungovanie platobných systémov a uskutočňovanie jednotnej menovej politiky, čo v konečnom dôsledku ovplyvňuje hlavný cieľ Eurosystému, ktorým je udržiavať cenovú stabilitu.

(4)  Očakáva sa, že významné zmeny tak na svetovej, ako aj na európskej úrovni zvýšia riziko, že poruchy postihujúce zúčtovacie systémy, najmä centrálne protistrany, ohrozia plynulé fungovanie platobných systémov a uskutočňovanie jednotnej menovej politiky, čo v konečnom dôsledku ovplyvňuje finančnú stabilitu vrátane hlavného cieľa Eurosystému, ktorým je udržiavať cenovú stabilitu.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 5

Návrh Európskej centrálnej banky

Pozmeňujúci návrh

(5) Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska oznámilo 29. marca 2017 Európskej rade svoj zámer vystúpiť z Európskej únie. Vystúpenie Spojeného kráľovstva z Únie povedie k zásadnej zmene v spôsobe regulovania určitých systémovo významných činností zúčtovania a dohľadu nad nimi, čo bude mať negatívny vplyv na schopnosť Eurosystému monitorovať a riadiť riziká pre hladké fungovanie platobných systémov a na uskutočňovanie menovej politiky Eurosystému.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 6

Text predložený Európskou centrálnou bankou

Pozmeňujúci návrh

(6)  Centrálne zúčtovanie čoraz viac nadobúda cezhraničnú povahu a je čoraz viac systémovo dôležité. Vzhľadom na rôznorodosť členov centrálnych protistrán a celoeurópsku povahu finančných služieb, ktoré centrálne protistrany poskytujú, majú centrálne protistrany kľúčový význam pre Úniu ako celok, a to najmä pre eurozónu. Táto skutočnosť je zohľadnená v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/20122, ktoré zavádza mechanizmus kolektívneho dohľadu vo forme kolégií, pozostávajúcich z príslušných vnútroštátnych orgánov a orgánov Únie vrátane Eurosystému ako centrálnej banky vydávajúcej euro.

(6)  Centrálne zúčtovanie čoraz viac nadobúda cezhraničnú povahu a je čoraz viac systémovo dôležité. Vzhľadom na rôznorodosť členov centrálnych protistrán a celoeurópsku povahu finančných služieb, ktoré centrálne protistrany poskytujú, majú centrálne protistrany kľúčový význam pre Úniu ako celok, a to najmä pre eurozónu. Táto skutočnosť je zohľadnená v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012, ktoré zavádza mechanizmus kolektívneho dohľadu vo forme kolégií, pozostávajúcich z príslušných vnútroštátnych orgánov a orgánov Únie vrátane Eurosystému ako centrálnej banky vydávajúcej euro, menu Únie.

_________________

 

2 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 zo 4. júla 2012 o mimoburzových derivátoch, centrálnych protistranách a archívoch obchodných údajov (Ú. v. EÚ L 201, 27.7.2012, s. 1).

 

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 7

Text predložený Európskou centrálnou bankou

Pozmeňujúci návrh

(7)  V záujme riešenia týchto problémov Komisia 13. júna 2017 predložila legislatívny návrh na zabezpečenie finančnej stability a bezpečnosti a spoľahlivosti centrálnych protistrán, ktoré majú systémový význam pre finančné trhy v celej Únii. Aby mohol Eurosystém ako centrálna banka vydávajúca euro uskutočňovať úlohu ustanovenú v legislatívnom návrhu, je mimoriadne dôležité, aby mal príslušné právomoci podľa Zmluvy a štatútu ESCB. Eurosystém by mal najmä mať regulačné právomoci na prijímanie záväzných hodnotení a požadovanie nápravných opatrení v úzkej spolupráci s ostatnými orgánmi Únie. Okrem toho, ak je to nevyhnutné na ochranu stability eura, ECB by tiež mala mať regulačné právomoci na prijímanie dodatočných požiadaviek pre centrálne protistrany zapojené do zúčtovania významného objemu transakcií v eurách.

(7)  V záujme riešenia týchto problémov Komisia 13. júna 2017 predložila legislatívny návrh na zabezpečenie finančnej stability a bezpečnosti a spoľahlivosti centrálnych protistrán, ktoré majú systémový význam pre finančné trhy v celej Únii. Aby mohol Eurosystém ako centrálna banka vydávajúca euro uskutočňovať úlohu ustanovenú v legislatívnom návrhu, je mimoriadne dôležité, aby mal príslušné právomoci podľa Zmluvy a štatútu ESCB. Eurosystém by mal najmä mať regulačné právomoci na prijímanie záväzných hodnotení a požadovanie nápravných opatrení v úzkej spolupráci s ostatnými orgánmi Únie. Okrem toho, ak je to nevyhnutné na ochranu stability eura, ECB by tiež mala mať regulačné právomoci na prijímanie dodatočných požiadaviek pre centrálne protistrany zapojené do zúčtovania významného objemu transakcií v eurách. Uvedené požiadavky by mali chrániť integritu jednotného trhu a zabezpečiť, aby v dohľade nad centrálnymi protistranami z tretích krajín mali prednosť právne predpisy Únie a judikatúra Súdneho dvora Európskej únie.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 8

Návrh Európskej centrálnej banky

Pozmeňujúci návrh

(8) Článok 22 štatútu ESCB je súčasťou kapitoly IV „Menové funkcie a operácie ESCB“. Úlohy v ňom zverené by preto mali slúžiť len na účely menovej politiky.

(8) Článok 22 štatútu ESCB je súčasťou kapitoly IV „Menové funkcie a operácie ESCB“. Úlohy v ňom zverené by preto mali slúžiť len na účely menovej politiky. Pokiaľ ide o zúčtovacie systémy pre finančné nástroje, požiadavky, ktoré sa môžu uplatňovať na základe uvedeného článku, by mali zahŕňať požiadavky na podávanie správ a požiadavky uložené zúčtovaciemu systému, aby spolupracoval s ECB a národnými centrálnymi bankami pri posudzovaní odolnosti systému voči nepriaznivým trhovým podmienkam. Takéto požiadavky by mali zahŕňať aj otvorenie jednodňového vkladového účtu v ESCB zo strany systému v súlade s príslušnými kritériami prístupu a požiadavkami ESCB. Okrem toho by mali obsahovať požiadavky potrebné na riešenie situácií, v ktorých zúčtovací systém pre finančné nástroje predstavuje bezprostredné riziko značného poškodenia finančných inštitúcií alebo trhov Únie či finančného systému Únie alebo jedného z jej členských štátov, ako sú požiadavky týkajúce sa kontrol rizika likvidity, dohôd o urovnaní, dohôd o maržiach, zábezpekách alebo interoperabilite. Pokiaľ ide o systémy zúčtovania tretích krajín pre finančné nástroje systémového významu, nariadenie (EÚ) č. ... /... [nariadenie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1095/2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 648/2012, pokiaľ ide o postupy udeľovania povolení a orgány zúčastňujúce sa na udeľovaní povolení centrálnym protistranám a požiadavky na uznanie centrálnej protistrany z tretej krajiny] poskytuje ECB možnosť navrhnúť dodatočné požiadavky na takéto systémy.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 8 a (nové)

Návrh Európskej centrálnej banky

Pozmeňujúci návrh

 

(8a) Nové právomoci ECB týkajúce sa zúčtovacích systémov pre finančné nástroje na základe zmeneného článku 22 štatútu ESCB a ECB sa budú vykonávať paralelne s právomocami vykonávanými inými inštitúciami, agentúrami a orgánmi Únie na základe ustanovení týkajúcich sa vytvorenia alebo fungovania vnútorného trhu, uvedených v časti III ZFEÚ, vrátane ustanovení obsiahnutých v aktoch prijatých Komisiou alebo Radou na základe právomocí, ktoré im boli udelené. V súvislosti s tým, aby sa zabezpečilo rešpektovanie príslušných právomocí každého subjektu a predišlo sa rozporným pravidlám a nezrovnalostiam medzi rozhodnutiami prijatými rôznymi inštitúciami, agentúrami a orgánmi Únie, by sa právomoci prenesené podľa zmeneného článku 22 štatútu ESCB a ECB mali vykonávať s náležitým zreteľom na všeobecný rámec pre vnútorný trh ustanovený spoluzákonodarcami a spôsobom, ktorý je v plnom súlade s právnymi aktami Európskeho parlamentu a Rady, ako aj s opatreniami prijatými na základe týchto aktov.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 8 b (nové)

Návrh Európskej centrálnej banky

Pozmeňujúci návrh

 

(8b) ECB by mala zabezpečiť úplnú transparentnosť a zodpovednosť voči Európskemu parlamentu a Rade v súvislosti s výkonom jej právomocí a úloh podľa článku 22 jej štatútu. Predovšetkým by mala Európsky parlament a Radu pravidelne informovať o všetkých rozhodnutiach a nariadeniach prijatých na základe uvedeného článku. Na tento účel by mala venovať osobitnú kapitolu svojej výročnej správy výkonu svojich právomocí podľa článku 22 svojho štatútu a na svojom webovom sídle by mala uverejňovať všetky rozhodnutia, odporúčania a stanoviská týkajúce sa nariadení, ktoré prijíma na základe uvedeného článku.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh rozhodnutia

Článok 1

Štatút Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky

Článok 22

 

Návrh Európskej centrálnej banky

Pozmeňujúci návrh

Článok 22

Článok 22

Zúčtovacie systémy a platobné systémy

Zúčtovacie systémy a platobné systémy

ECB a národné centrálne banky môžu poskytnúť zariadenie a ECB môže vydávať nariadenia na zabezpečenie účinnosti a spoľahlivosti zúčtovacích a platobných systémov a zúčtovacích systémov pre finančné nástroje v rámci Únie a voči iným krajinám.

ECB a národné centrálne banky môžu poskytnúť zariadenie a ECB môže vydávať nariadenia na zabezpečenie účinnosti a spoľahlivosti zúčtovacích a platobných systémov v rámci Únie a voči tretím krajinám.

 

S cieľom dosiahnuť ciele ESCB a plniť svoje úlohy môže ECB vydávať nariadenia týkajúce sa systémov zúčtovania pre finančné nástroje v rámci Únie a voči tretím krajinám, pričom náležite zohľadní právne akty Európskeho parlamentu a Rady a opatrenia prijaté na základe týchto aktov, spôsobom, ktorý je plne v súlade s uvedenými aktmi a opatreniami.

(1)

  Ú. v. EÚ C 212, 1.7.2017, s. 14.

(2)

  Ú. v. EÚ C 340, 11.10.2017, s. 1.


DÔVODOVÁ SPRÁVA

V roku 2015 rozhodol Európsky súdny dvor vo veci T 496/11, Spojené kráľovstvo proti ECB, že znenie článku 22 Štatútu Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky, ktorým sa ECB udeľujú regulačné právomoci v súvislosti so zúčtovacími a platobnými systémami, nemožno vykladať tak, že udeľujú ECB právo uplatňovať regulačné právomoci voči centrálnym protistranám.

Cieľom pozmeňujúceho návrhu, ktorý ECB predložila 22. júna 2017, je zmeniť štatút tak, aby zahrnul zúčtovacie systémy pre finančné nástroje, to znamená centrálne protistrany, do rozsahu pôsobnosti regulačných právomocí udelených v článku 22 štatútu.

To by umožnilo Eurosystému vykonávať právomoci, ktoré mu budú priznané ako centrálnej banke pre vydávanie eura na základe návrhu Komisie, ktorým sa mení EMIR, pokiaľ ide o dohľad nad centrálnymi protistranami, vydaného 13. júna 2017.

Spravodajcovia vítajú navrhovanú zmenu štatútu. Považujú to za dôležitý krok smerom k vytvoreniu účinného systému dohľadu nad centrálnymi protistranami v rámci Únie, ktorý by zahŕňal primeranú úlohu centrálnych bánk emitujúcich meny, ktoré boli zúčtované centrálnymi protistranami.

Spravodajcovia sú si však vedomí, že treba rešpektovať súčasné rozdelenie právomocí podľa súčasnej Zmluvy o fungovaní Únie, kde majú iné inštitúcie, agentúry a orgány Únie právomoc vytvoriť všeobecný rámec týkajúci sa centrálnych protistrán. Nové právomoci ECB podľa zmeneného článku 22 štatútu sa budú vzájomne ovplyvňovať s právomocami iných inštitúcií. Je preto nevyhnutné ustanoviť jasnú zásadu rešpektovania právneho rámca stanoveného inými inštitúciami EÚ, v neposlednom rade spoluzákonodarcami, prostredníctvom aktov prijatých Európskou centrálnou bankou podľa zmeneného článku 22 štatútu.

V záujme právnej istoty a jednoznačnosti výkladu spravodajcovia tiež považujú za potrebné zahrnúť do odôvodnení pozmeňujúceho aktu zoznam regulačných právomocí, ktoré môže ECB uplatňovať voči centrálnym protistranám na základe článku 22 štatútu. Mal by zahŕňať všetky požiadavky, ktoré umožňujú riešiť problémy týkajúce sa menovej politiky. V záujme zachovania možnosti robiť takéto úpravy v súvislosti s úlohou centrálnych bánk podľa rámca EMIR, ako to môže byť na základe skúseností v budúcnosti potrebné, sa tento zoznam ponecháva otvorený a neúplný. Bude tiež zahŕňať všetky právomoci potrebné na to, aby mohla ECB riešiť akékoľvek potenciálne závažné núdzové situácie.


POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Zmena článku 22 Štatútu Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky

Referenčné čísla

10850/2017 – C8-0228/2017 – 2017/0810(COD)

Gestorské výbory

       dátum oznámenia na schôdzi

ECON

11.9.2017

AFCO

11.9.2017

 

 

Spravodajcovia

       dátum vymenovania

Gabriel Mato

15.11.2017

Danuta Maria Hübner

15.11.2017

 

 

Článok 55 – Spoločné schôdze výborov

       dátum oznámenia na schôdzi

       

14.12.2017

Prerokovanie vo výbore

20.3.2018

24.4.2018

24.5.2018

 

Dátum prijatia

19.6.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

43

7

6

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Gerolf Annemans, Burkhard Balz, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Mercedes Bresso, Fabio Massimo Castaldo, David Coburn, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Sven Giegold, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Cătălin Sorin Ivan, Diane James, Ramón Jáuregui Atondo, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Werner Langen, Jo Leinen, Olle Ludvigsson, Gabriel Mato, Costas Mavrides, Alex Mayer, Morten Messerschmidt, Bernard Monot, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Sirpa Pietikäinen, Anne Sander, Martin Schirdewan, Helmut Scholz, György Schöpflin, Pedro Silva Pereira, Theodor Dumitru Stolojan, Paul Tang, Josep-Maria Terricabras, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Jakob von Weizsäcker, Marco Zanni

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Ashley Fox, Eva Maydell, Cristian Dan Preda, Michel Reimon, Lieve Wierinck

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Seán Kelly, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Fernando Ruas, Sven Schulze, Ramón Luis Valcárcel Siso

Dátum predloženia

25.6.2018


ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

43

+

ALDE

Caroline Nagtegaal, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck

ENF

Gerolf Annemans

PPE

Burkhard Balz, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Markus Ferber, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Seán Kelly, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Esther de Lange, Werner Langen, Gabriel Mato, Eva Maydell, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Cristian Dan Preda, Fernando Ruas, Anne Sander, György Schöpflin, Sven Schulze, Theodor Dumitru Stolojan, Ramón Luis Valcárcel Siso

S&D

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Mercedes Bresso, Jonás Fernández, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Cătălin Sorin Ivan, Ramón Jáuregui Atondo, Jo Leinen, Olle Ludvigsson, Costas Mavrides, Alex Mayer, Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

7

-

EFDD

David Coburn, Bernard Monot

NI

Diane James

VERTS/ALE

Sven Giegold, Michel Reimon, Josep-Maria Terricabras, Ernest Urtasun

6

0

ECR

Morten Messerschmidt, Stanisław Ożóg

EFDD

Fabio Massimo Castaldo, Marco Valli

GUE/NGL

Martin Schirdewan, Helmut Scholz

Vysvetlivky k symbolom:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

Posledná úprava: 28. júna 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia