Förfarande : 2017/0810(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0219/2018

Ingivna texter :

A8-0219/2018

Debatter :

Omröstningar :

PV 04/07/2018 - 6.8
CRE 04/07/2018 - 6.8

Antagna texter :

P8_TA(2018)0288

BETÄNKANDE     ***I
PDF 503kWORD 85k
25.6.2018
PE 619.417v02-00 A8-0219/2018

om utkastet till Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av artikel 22 i stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken

(10850/2017 – ECB/2017/18 – C8-0228/2017 – 2017/0810(COD))

Utskottet för ekonomi och valutafrågor

Utskottet för konstitutionella frågor

Föredraganden: Gabriel Mato, Danuta Maria Hübner

(Gemensamt utskottsförfarande – artikel 55 i arbetsordningen)

ÄNDRINGSFÖRSLAG
FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 MOTIVERING
 ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET
 SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROPI DET ANSVARIGA UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om utkastet till Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av artikel 22 i stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken

(10850/2017 – ECB/2017/18 – C8-0228/2017 – 2017/0810(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av Europeiska centralbankens rekommendation som har lagts fram för Europaparlamentet och rådet (10850/2017 – ECB/2017/18)(1),

–  med beaktande av artikel 129.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilken utkastet till akt har lagts fram för parlamentet (C8-0228/2017),

–  med beaktande av stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken, särskilt artikel 40.1,

–  med beaktande av kommissionens yttrande(2),

–  med beaktande av artikel 294.3 och 294.15 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av den gemensamma behandlingen av ärendet i utskottet för ekonomi och valutafrågor och utskottet för konstitutionella frågor, i enlighet med artikel 55 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor och utskottet för konstitutionella frågor (A8-0219/2018).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen, Europeiska centralbanken och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag    1

Förslag till beslut

Skäl 1

Europeiska centralbankens förslag

Ändringsförslag

(1)  De grundläggande uppgifter som Europeiska centralbankssystemet (ECBS) ska genomföra inkluderar att utforma och genomföra unionens monetära politik samt att främja ett väl fungerande betalningssystem. En säker och effektiv finansmarknadsinfrastruktur, särskilt clearingsystem, är av avgörande betydelse för att fullgöra dessa grundläggande uppgifter.

(1)  De grundläggande uppgifter som Europeiska centralbankssystemet (ECBS) ska genomföra inkluderar att utforma och genomföra unionens monetära politik samt att främja ett väl fungerande betalningssystem, vilket är avgörande för att upprätthålla den finansiella stabiliteten. En säker och effektiv finansmarknadsinfrastruktur, särskilt clearingsystem, är av avgörande betydelse för att fullgöra dessa grundläggande uppgifter.

Ändringsförslag    2

Förslag till beslut

Skäl 3

Europeiska centralbankens förslag

Ändringsförslag

(3)  Den 4 mars 2015 meddelade Tribunalen sin dom i mål T-496/111 Förenade konungariket mot ECB, där Tribunalen konstaterade där att ECB saknar behörighet att reglera verksamheten i clearing-system. Tribunalen fann att artikel 129.3 i fördraget ger Europaparlamentet och rådet möjlighet att ändra artikel 22 i stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken (nedan kallad ECBS-stadgan) i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet, och på rekommendation av ECB. Domstolen konstaterade att "för det fall ECB skulle anse att en norm-givningskompetens för ECB beträffande infrastruktur som utnyttjas för clearing av värdepappers-transaktioner är nödvändig för att den ska kunna uppfylla sin uppgift enligt artikel 127.2 fjärde strecksatsen FEUF, ankommer det således på ECB att begära att unionslagstiftaren ska ändra artikel 22 i stadgan genom att lägga till en uttrycklig hänvisning till systemen för clearing av värdepapper".

(3)  Den 4 mars 2015 meddelade Tribunalen sin dom i mål T-496/111 Förenade konungariket mot ECB, där Tribunalen konstaterade att "ECB inte har den nödvändiga befogenheten för att reglera verksamheten i systemen för clearing av värdepapper. Reglerna om tillsyn ska därför – på grund av bristande befogenhet – ogiltigförklaras i den del centrala motparter som agerar i samband med clearing av finansiella värdepapper åläggs ett krav på lokalisering inom euroområdet." Tribunalen fann att artikel 129.3 i fördraget ger Europaparlamentet och rådet möjlighet att ändra artikel 22 i stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken (nedan kallad ECBS-stadgan) i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet, och på rekommendation av ECB. Domstolen drog därför slutsatsen att "för det fall ECB skulle anse att en norm-givningskompetens för ECB beträffande infrastruktur som utnyttjas för clearing av värdepappers-transaktioner är nödvändig för att den ska kunna uppfylla sin uppgift enligt artikel 127.2 fjärde strecksatsen FEUF, ankommer det således på ECB att begära att unionslagstiftaren ska ändra artikel 22 i stadgan genom att lägga till en uttrycklig hänvisning till systemen för clearing av värdepapper".

_________________

_________________

1 ECLI: EU:T:2015:133.

1 ECLI: EU:T:2015:133.

Ändringsförslag    3

Förslag till beslut

Skäl 3a (nytt)

Europeiska centralbankens förslag

Ändringsförslag

 

(3a)  Även om clearing av värdepapper är en typ av betalningssystem är det nödvändigt att öka klarheten i frågan i ljuset av tribunalens dom av den 4 mars 2015 i mål T-496/11, och därmed klarlägga befogenheten över betalningssystemen genom en översyn av artikel 22 i stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken.

Ändringsförslag    4

Förslag till beslut

Skäl 4

Europeiska centralbankens förslag

Ändringsförslag

(4)  Betydelsefulla händelser på både global och europeisk nivå förväntas öka risken för störningar som påverkar clearingsystem, särskilt centrala motparter, och hotar väl fungerande betalningssystem och genomförandet av den gemensamma penningpolitiken, vilket i slutänden påverkar Eurosystemets huvudmål att upprätthålla prisstabilitet.

(4)  Betydelsefulla händelser på både global och europeisk nivå förväntas öka risken för störningar som påverkar clearingsystem, särskilt centrala motparter, och hotar väl fungerande betalningssystem och genomförandet av den gemensamma penningpolitiken, vilket i slutänden påverkar den finansiella stabiliteten, inbegripet Eurosystemets huvudmål att upprätthålla prisstabilitet.

Ändringsförslag    5

Utkastet till beslut

Skäl 5

Utkastet från Europeiska centralbanken

Ändringsförslag

(5) Den 29 mars 2017 informerade Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland Europeiska rådet om sin avsikt att lämna Europeiska unionen. När Förenade kungariket lämnar unionen kommer detta att medföra en fundamental förändring av hur reglering, övervakning och tillsyn av viss systemviktig eurdenominerad clearingverksamhet sker, vilket får negativa konsekvenser för Eurosystemets möjlighet att övervaka och hantera hot mot väl fungerande betalningssystem och genomförandet av Eurosystemets monetära politik.

utgår

Ändringsförslag    6

Förslag till beslut

Skäl 6

Europeiska centralbankens förslag

Ändringsförslag

(6)  Central clearing sker i allt större utsträckning över landsgränser och har blivit systemviktig. Eftersom de centrala motparterna har många olika medlemmar och deras finansiella tjänster till-handahålls på paneuropeisk nivå, är de mycket viktiga för hela unionen, och särskilt för euro-området. Detta återspeglas i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/20122, som inrättar kollektiva tillsynsarrangemang i form av kollegier som består av relevanta myndigheter på nationell nivå och unionsnivå, inbegripet Eurosystemet i dess egenskap av utgivande centralbank för euron.

(6)  Central clearing sker i allt större utsträckning över landsgränser och har blivit systemviktig. Eftersom de centrala motparterna har många olika medlemmar och deras finansiella tjänster till-handahålls på paneuropeisk nivå, är de mycket viktiga för hela unionen, och särskilt för euro-området. Detta återspeglas i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012, som inrättar kollektiva tillsynsarrangemang i form av kollegier som består av relevanta myndigheter på nationell nivå och unionsnivå, inbegripet Eurosystemet i dess egenskap av utgivande centralbank för euron, unionens valuta.

_________________

 

2 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 av den 4 juli 2012 om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister (EUT L 201, 27.7.2012, s. 1).

 

Ändringsförslag    7

Förslag till beslut

Skäl 7

Europeiska centralbankens förslag

Ändringsförslag

(7)  För att beakta dessa aspekter lade kommissionen den 13 juni 2017 fram sitt lagstiftningsförslag för att säkerställa finansiell stabilitet samt säkerheten och sundheten hos centrala motparter som är systemviktiga för unionens finansmarknader För att säkerställa att Eurosystemet som utgivande centralbank för euron kan utföra den roll som lagförslaget avser, är det ytterst viktigt att det har nödvändig behörighet enligt fördraget och ECBS-stadgan. Eurosystemet bör särskilt ha behörighet att anta bindande utvärderingar och kräva korrigerande åtgärder, i nära samarbete med unionens andra myndigheter. Om så är nödvändigt för att skydda eurons stabilitet bör ECB även vara behörig att anta ytterligare krav för centrala motparter som deltar i clearing av eurodenominerade transaktioner som uppgår till betydande belopp.

(7)  För att beakta dessa aspekter lade kommissionen den 13 juni 2017 fram sitt lagstiftningsförslag för att säkerställa finansiell stabilitet samt säkerheten och sundheten hos centrala motparter som är systemviktiga för unionens finansmarknader För att säkerställa att Eurosystemet som utgivande centralbank för euron kan utföra den roll som lagförslaget avser, är det ytterst viktigt att det har nödvändig behörighet enligt fördraget och ECBS-stadgan. Eurosystemet bör särskilt ha behörighet att anta bindande utvärderingar och kräva korrigerande åtgärder, i nära samarbete med unionens andra myndigheter. Om så är nödvändigt för att skydda eurons stabilitet bör ECB även vara behörig att anta ytterligare krav för centrala motparter som deltar i clearing av eurodenominerade transaktioner som uppgår till betydande belopp. Dessa krav bör skydda den inre marknadens integritet och säkerställa att unionslagstiftningen och rättspraxis från Europeiska unionens domstol äger företräde vid tillsynen av centrala motparter i tredjeländer.

Ändringsförslag    8

Utkastet till beslut

Skäl 8

Utkastet från Europeiska centralbanken

Ändringsförslag

(8) Artikel 22 i ECBS-stadgan återfinns i kapitel IV “ECBS monetära uppgifter och transaktioner”. De uppgifter som tilldelas däri bör därför endast användas för monetära politiska ändamål.

(8) Artikel 22 i ECBS-stadgan återfinns i kapitel IV “ECBS monetära uppgifter och transaktioner”. De uppgifter som tilldelas däri bör därför endast användas för monetära politiska ändamål. När det gäller clearingsystem för finansiella instrument bör krav som kan tillämpas på grundval av den artikeln inbegripa rapporteringskrav och krav på clearingsystem att samarbeta med ECB och nationella centralbanker i deras bedömning av systemets motståndskraft mot en negativ marknadsutveckling. Sådana krav bör även omfatta att systemet öppnas för ett endagsinlåningskonto med ECBS i enlighet med ECBS relevanta tillträdeskriterier och krav. De bör dessutom innehålla krav som är nödvändiga för att hantera situationer där ett clearingsystem för finansiella instrument utgör en överhängande risk för väsentlig skada för unionens finansinstitut eller marknader eller unionens eller någon av dess medlemsstaters finansiella system, såsom krav rörande likviditetsriskkontroller, avvecklingsarrangemang, marginaler, säkerheter eller samverkansöverenskommelser. När det gäller tredjeländers clearingsystem för systemviktiga finansiella instrument skapar förordning (EU) nr .../... [Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 1095/2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten) och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 vad gäller förfarandena för och de myndigheter som ska delta i auktorisationen av centrala motparter samt om kraven för godkännande av centrala motparter från tredjeland] möjligheter för ECB att föreslå ytterligare krav på sådana system.

Ändringsförslag    9

Utkastet till beslut

Skäl 8a (nytt)

Utkastet från Europeiska centralbanken

Ändringsförslag

 

(8a) ECB:s nya befogenheter avseende clearingsystem för finansiella instrument enligt artikel 22 i stadgan för ECBS och ECB skulle samverka med andra av unionens institutioners, byråers och organs befogenheter enligt bestämmelserna om den inre marknadens upprättande och funktion i del III i EUF-fördraget, däribland akter som antagits av kommissionen eller rådet enligt de befogenheter som tilldelats dem. För att säkerställa att de respektive befogenheterna för varje enhet respekteras och för att förhindra motstridiga regler och inkonsekvenser mellan de beslut som fattats av olika unionsinstitutioner och unionsorgan, bör befogenheterna enligt artikel 22 i stadgan för ECBS och ECB utövas med vederbörligt beaktande av den allmänna ram för den inre marknaden som fastställts av medlagstiftarna och på ett sätt som är helt förenligt med Europaparlamentets och rådets rättsakter samt de åtgärder som antagits enligt sådana akter.

Ändringsförslag    10

Utkastet till beslut

Skäl 8b (nytt)

Utkastet från Europeiska centralbanken

Ändringsförslag

 

(8b) ECB bör säkerställa full transparens och ansvarsskyldighet gentemot Europaparlamentet och rådet vad avser utövandet av sina befogenheter och uppgifter enligt artikel 22 i sin stadga. I synnerhet bör ECB regelbundet informera Europaparlamentet och rådet om alla beslut som fattats och förordningar som antagits på grundval av den artikeln. I detta syfte bör ECB ägna ett särskilt kapitel i sin årsrapport åt utövandet av sina befogenheter enligt artikel 22 i sin stadga och ECB bör på sin webbplats offentliggöra alla beslut, rekommendationer och yttranden avseende förordningar som ECB antar på grundval av denna artikel.

Ändringsförslag    11

Utkastet till beslut

Artikel 1

Stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken

Artikel 22

 

Utkastet från Europeiska centralbanken

Ändringsförslag

Artikel 22

Artikel 22

Clearingsystem och betalningssystem

Clearingsystem och betalningssystem

ECB och de nationella centralbankerna får ställa anordningar till förfogande och ECB får utfärda förordningar för att säkerställa effektiva och sunda clearing- och betalningssystem och clearingsystem för finansiella instrument, inom unionen och i förbindelser med tredje land.

ECB och de nationella centralbankerna får ställa anordningar till förfogande och ECB får utfärda förordningar för att säkerställa effektiva och sunda clearing- och betalningssystem inom unionen och i förbindelser med tredje land.

 

För att uppnå ECBS mål och fullgöra dess uppgifter får ECB utfärda förordningar om clearingsystem för finansiella instrument inom unionen och i förbindelser med tredjeländer, med vederbörlig hänsyn till Europaparlamentets och rådets rättsakter på detta område och till åtgärder som antagits enligt sådana akter, och på ett sätt som är helt förenligt med dessa akter och åtgärder.

(1)

EUT C 212, 1.7.2017, s. 14.

(2)

EUT C 340, 11.10.2017, s. 1.


MOTIVERING

I mål T 496/11 från 2015, Förenade kungariket mot Europeiska centralbanken. avgjorde EU-domstolen att lydelsen av artikel 22 i stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken, som tilldelar ECB tillsynsbefogenheter över ”clearing- och betalningssystem” inte ska uppfattas som att ECB beviljas tillsynsbefogenheter över centrala motparter.

Den ändring som ECB föreslog den 22 juni 2017 syftar till att ändra stadgan så att ”clearingsystem för finansiella instrument”, med andra ord centrala motparter, ska omfattas av de tillsynsbefogenheter som tilldelas i artikel 22 i stadgan.

Detta skulle göra det möjligt för Eurosystemet att ikläda sig de befogenheter som det kommer att ges såsom utgivande centralbank för euron enligt kommissionens förslag av den 13 juni 2017 om ändring av Emir-förordningen när det gäller tillsynen över centrala motparter.

Föredragandena välkomnar den föreslagna ändringen av stadgan. De anser att det är ett viktigt steg mot inrättandet av ett effektivt system för tillsyn av centrala motparter i unionen, vilket skulle omfatta en lämplig roll för utgivande centralbanker för den valuta som clearas av respektive centrala motparter.

Föredragandena är dock medvetna om behovet av att respektera den nuvarande fördelningen av befogenheter enligt fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, enligt vilken andra av unionens institutioner, byråer och organ har befogenhet att fastställa den allmänna ramen för centrala motparter. ECB:s nya befogenheter i enlighet med den ändrade artikel 22 i sin stadga kommer att samverka med andra institutioners befogenheter. Det är därför nödvändigt att fastställa en tydlig princip om iakttagande av den rättsliga ram som inrättades genom EU:s övriga institutioner, inte minst medlagstiftarna, genom akter som ECB antar med stöd av den ändrade artikel 22 i sin stadga.

Av rättssäkerhetsskäl och tydlighetsskäl för tolkningen anser föredragandena också att det är nödvändigt att i ändringsaktens skäl inkludera en förteckning över de rättsliga befogenheter som ECB kan utöva över centrala motparter enligt artikel 22 i sin stadga. Detta bör omfatta alla krav som gör det möjligt att hantera penningpolitiska problem. För att bevara möjligheten att göra sådana anpassningar av centralbankernas roll inom Emir-ramen, vilket möjligen kan bli nödvändigt i ljuset av nya erfarenheter, ska denna förteckning förbli öppen och icke uttömmande. Det ska också omfatta nödvändiga befogenheter för ECB att hantera eventuella nödsituationer av vikt.


ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Ändring av artikel 22 i stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken

Referensnummer

10850/2017 – C8-0228/2017 – 2017/0810(COD)

Ansvarigt/Ansvariga utskott

       Tillkännagivande i kammaren

ECON

11.9.2017

AFCO

11.9.2017

 

 

Föredragande

       Utnämning

Gabriel Mato

15.11.2017

Danuta Maria Hübner

15.11.2017

 

 

Artikel 55 – Gemensamt utskottsförfarande

       Tillkännagivande i kammaren

       

       

14.12.2017

Behandling i utskott

20.3.2018

24.4.2018

24.5.2018

 

Antagande

19.6.2018

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

43

7

6

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Gerolf Annemans, Burkhard Balz, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Mercedes Bresso, Fabio Massimo Castaldo, David Coburn, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Sven Giegold, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Cătălin Sorin Ivan, Diane James, Ramón Jáuregui Atondo, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Werner Langen, Jo Leinen, Olle Ludvigsson, Gabriel Mato, Costas Mavrides, Alex Mayer, Morten Messerschmidt, Bernard Monot, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Sirpa Pietikäinen, Anne Sander, Martin Schirdewan, Helmut Scholz, György Schöpflin, Pedro Silva Pereira, Theodor Dumitru Stolojan, Paul Tang, Josep-Maria Terricabras, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Jakob von Weizsäcker, Marco Zanni

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Ashley Fox, Eva Maydell, Cristian Dan Preda, Michel Reimon, Lieve Wierinck

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Seán Kelly, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Fernando Ruas, Sven Schulze, Ramón Luis Valcárcel Siso

Ingivande

25.6.2018


SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROPI DET ANSVARIGA UTSKOTTET

43

+

ALDE

Caroline Nagtegaal, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck

ENF

Gerolf Annemans

PPE

Burkhard Balz, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Markus Ferber, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Seán Kelly, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Esther de Lange, Werner Langen, Gabriel Mato, Eva Maydell, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Cristian Dan Preda, Fernando Ruas, Anne Sander, György Schöpflin, Sven Schulze, Theodor Dumitru Stolojan, Ramón Luis Valcárcel Siso

S&D

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Mercedes Bresso, Jonás Fernández, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Cătălin Sorin Ivan, Ramón Jáuregui Atondo, Jo Leinen, Olle Ludvigsson, Costas Mavrides, Alex Mayer, Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

7

-

EFDD

David Coburn, Bernard Monot

NI

Diane James

VERTS/ALE

Sven Giegold, Michel Reimon, Josep-Maria Terricabras, Ernest Urtasun

6

0

ECR

Morten Messerschmidt, Stanisław Ożóg

EFDD

Fabio Massimo Castaldo, Marco Valli

GUE/NGL

Martin Schirdewan, Helmut Scholz

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

Senaste uppdatering: 29 juni 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy