Процедура : 2017/0137(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0220/2018

Внесени текстове :

A8-0220/2018

Разисквания :

Гласувания :

PV 04/07/2018 - 6.7

Приети текстове :

P8_TA(2018)0287

ПРЕПОРЪКА     ***
PDF 671kWORD 49k
25.6.2018
PE 620.814v02-00 A8-0220/2018

относно проекта на решение на Съвета за сключване на Споразумение под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Нова Зеландия в съответствие с член XXIV, параграф 6 и член XXVIII от Общото споразумение за митата и търговията (ГАТТ) от 1994 г. във връзка с изменението на отстъпките в списъка на Република Хърватия в процеса на присъединяването ѝ към Европейския съюз

(10670/2017 – C8‑0121/2018 – 2017/0137(NLE))

Комисия по международна търговия

Докладчик: Даниел Каспари

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ
 ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно проекта на решение на Съвета за сключване на Споразумение под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Нова Зеландия в съответствие с член XXIV, параграф 6 и член XXVIII от Общото споразумение за митата и търговията (ГАТТ) от 1994 г. във връзка с изменението на отстъпките в списъка на Република Хърватия в процеса на присъединяването ѝ към Европейския съюз

(10670/2017 – C8‑0121/2018 – 2017/0137(NLE))

(Одобрение)

Европейският парламент,

–  като взе предвид проекта на решение на Съвета (10670/2017),

–  като взе предвид проекта на споразумение под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Нова Зеландия в съответствие с член XXIV, параграф 6 и член XXVIII от Общото споразумение за митата и търговията (ГАТТ) от 1994 г. във връзка с изменението на отстъпките в списъка на Република Хърватия в процеса на присъединяването ѝ към Европейския съюз (10672/2017),

–  като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета в съответствие с член 207, параграф 4, както и член 218, параграф 6, втора алинея, буква a), подточка v) от Договора за функционирането на Европейския съюз (C8‑0121/2018),

–  като взе предвид член 99, параграфи 1 и 4 и член 108, параграф 7 от своя правилник,

–  като взе предвид препоръката на комисията по международна търговия (A8-0220/2018),

1.  дава своето одобрение за сключването на споразумението;

2.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите членки и на Нова Зеландия.


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Настоящото споразумение между ЕС и Нова Зеландия бе договорено вследствие на присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз. С присъединяването на Република Хърватия Европейският съюз разшири своя митнически съюз. Съответно съгласно правилата на Световната търговска организация (СТО) (член XXIV, параграф 6 от ГАТТ от 1994 г.) ЕС трябваше да започне преговори с членовете на СТО, разполагащи с пълномощия за водене на преговори по номенклатурата на митническите тарифи на Хърватия, с оглед постигане на компенсираща договореност. Подобна договореност е необходима, ако вследствие на приемането на външния тарифен режим на ЕС митата се увеличат над нивото, за което присъединяващата се държава е поела задължение в рамките на СТО.

Такъв е случаят с търговията между Хърватия и Нова Зеландия, по-специално във връзка с вноса на някои видове месо, по отношение на които тарифите на ЕС са по-високи тарифите, определени от Хърватия преди нейното присъединяване. Договореността цели пропорционална компенсация за засегнатите продукти. Подобни споразумения бяха постигнати например с Бразилия, които Европейският парламент одобри на 15 март 2017 г.

Преговорите с Нова Зеландия доведоха до проект на споразумение под формата на размяна на писма, което бе парафирано на 18 май 2017 г. и подписано на 13 март 2018 г.

Последиците от споразумението са следните:

1. Добавят се 1875 тона към тарифната квота на ЕС „меса от животни от рода на едрия рогат добитък, замразени — карантии, годни за консумация, от животни от рода на едрия рогат добитък, замразени“, тарифни позиции 0202 и 0206.29.91, като се запазва досегашната ставка от 20% в рамките на квотата. Новата тарифна квота е 54 875 тона.

2. Добавят се 135 тона (кланично тегло) към разпределението за Нова Зеландия по тарифна квота на ЕС „меса от животни от рода на овцете или козите, пресни, охладени или замразени“, тарифна позиция 0204, като се запазва досегашната ставка от 0% в рамките на квотата. Новото разпределение по тарифната квота за Нова Зеландия е 228 389 тона.

Докладчикът счита, че тези увеличения са подходящи. Освен това, тъй като Нова Зеландия понастоящем не се възползва от пълните си тарифни квоти, непосредственото въздействие на увеличението вероятно ще бъде много ограничено.

Докладчикът счита, че Европейският парламент следва да даде одобрението си за сключване на споразумението.


ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Споразумение под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Нова Зеландия в съответствие с член XXIV, параграф 6 и член XXVIII от Общото споразумение за митата и търговията (ГАТТ) от 1994 г. във връзка с изменението на отстъпките в списъка на Република Хърватия в процеса на присъединяването ѝ към Европейския съюз

Позовавания

10670/2017 – C8-0121/2018 – COM(2017)03332017/0137(NLE)

Дата на консултацията / искането за одобрение

19.3.2018

 

 

 

Водеща комисия

Дата на обявяване в заседание

INTA

16.4.2018

 

 

 

Докладчици

Дата на назначаване

Daniel Caspary

10.7.2017

 

 

 

Разглеждане в комисия

17.5.2018

21.6.2018

 

 

Дата на приемане

21.6.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

31

2

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Tiziana Beghin, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Eleonora Forenza, Nadja Hirsch, Yannick Jadot, France Jamet, Elsi Katainen, Patricia Lalonde, Danilo Oscar Lancini, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Goffredo Maria Bettini, Reimer Böge, Klaus Buchner, Dita Charanzová, Danuta Maria Hübner, Sajjad Karim, Sander Loones, Lola Sánchez Caldentey

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Czesław Hoc, John Howarth, Dietmar Köster

Дата на внасяне

25.6.2018


ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

31

+

ALDE

Dita Charanzová, Nadja Hirsch, Elsi Katainen, Patricia Lalonde

ECR

Czesław Hoc, Sajjad Karim, Sander Loones

EFDD

Tiziana Beghin, William (The Earl of) Dartmouth

GUE/NGL

Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

PPE

Laima Liucija Andrikienė, Reimer Böge, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Danuta Maria Hübner, Sorin Moisă, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Tokia Saïfi

S&D

Goffredo Maria Bettini, John Howarth, Dietmar Köster, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Alessia Maria Mosca, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Yannick Jadot

2

-

ENF

France Jamet, Danilo Oscar Lancini

0

0

 

 

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

Последно осъвременяване: 26 юни 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност