Procedure : 2017/0137(NLE)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0220/2018

Indgivne tekster :

A8-0220/2018

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 04/07/2018 - 6.7

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0287

HENSTILLING     ***
PDF 369kWORD 54k
25.6.2018
PE 620.814v02-00 A8-0220/2018

om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen i form af brevveksling mellem Den Europæiske Union og New Zealand i henhold til artikel XXIV:6 og artikel XXVIII i den almindelige overenskomst om told og udenrigshandel (GATT) 1994 om ændring af indrømmelserne i Republikken Kroatiens toldtarif i tilslutning til dette lands tiltrædelse af Den Europæiske Union

(10670/2017 – C8-0121/2018 – 2017/0137(NLE))

Ordfører: Daniel Caspary

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 BEGRUNDELSE
 PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG
   RESULTAT AF ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB I KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen i form af brevveksling mellem Den Europæiske Union og New Zealand i henhold til artikel XXIV:6 og artikel XXVIII i den almindelige overenskomst om told og udenrigshandel (GATT) 1994 om ændring af indrømmelserne i Republikken Kroatiens toldtarif i tilslutning til dette lands tiltrædelse af Den Europæiske Union

(10670/2017 – C8-0121/2018 – 2017/0137(NLE))

(Godkendelse)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til forslag til Rådets afgørelse (10670/2017),

–  der henviser forslaget til aftale i form af brevveksling mellem Den Europæiske Union og New Zealand i henhold til artikel XXIV:6 og artikel XXVIII i den almindelige overenskomst om told og udenrigshandel (GATT) 1994 om ændring af indrømmelserne i Republikken Kroatiens toldtarif i tilslutning til dette lands tiltrædelse af Den Europæiske Union (10672/2017),

–  der henviser til den anmodning om godkendelse, som Rådet har forelagt, jf. artikel 207, stk. 4, og artikel 218, stk. 6, andet afsnit, litra a), nr. v), i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (C8-0121/2018),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 99, stk. 1 og 4, og artikel 108, stk. 7,

–  der henviser til henstilling fra Udvalget om International Handel (A8-0220/2018),

1.  godkender indgåelsen af aftalen;

2.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaternes regeringer og parlamenter og New Zealands regering og parlament.


BEGRUNDELSE

Denne aftale mellem EU og New Zealand blev forhandlet på plads efter Republikken Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union. I kraft af Kroatiens tiltrædelse har Den Europæiske Union udvidet sin toldunion. EU skal derfor i henhold til WTO-reglerne (artikel XXIV:6 i GATT 1994) indlede forhandlinger med WTO-medlemmer, som har forhandlingsrettigheder med hensyn til Kroatiens toldtarif, med henblik på i sidste ende at aftale en kompensationstilpasning. En sådan tilpasning skal finde sted, hvis vedtagelsen af Unionens eksterne toldordning resulterer i en forhøjelse af tolden ud over det niveau, som det tiltrædende land har bundet sig til i WTO.

Dette var tilfældet for handel mellem Kroatien og New Zealand, særlig i forbindelse med importen af visse former for kød, hvor EU's toldsatser er højere end de satser, Kroatien havde fastsat inden tiltrædelsen. Formålet med kompensationen skal stå i et rimeligt forhold til de berørte produkter. Der er indgået tilsvarende aftaler med f.eks. Brasilien, som Europa-Parlamentet godkendte den 15. marts 2017.

Forhandlingerne med New Zealand mundede ud i et udkast til aftale i form af brevveksling, der blev paraferet den 18. maj 2017 i Genève og undertegnet den 13. marts 2018.

Resultaterne af aftalen er følgende:

1. Der tilføjes 1 875 ton til EU-toldkontingentet for "Kød af hornkvæg, frosset – Spiselige slagtebiprodukter af hornkvæg, frosset", toldposition 0202 og 0206.29.91, og den nuværende toldsats fastholdes inden for kontingentet på 20 %. Det nye toldkontingent er 54 875 ton.

2. Der tilføjes 135 ton (slagtet vægt) til New Zealands tildeling i EU-toldkontingentet for "Kød af får og geder, fersk, kølet eller frosset", toldposition 0204, og den nuværende toldsats fastholdes inden for kontingentet på 0 %. New Zealands nye toldkontingenttildeling er 228 389 ton.

Ordføreren finder disse forhøjelser passende. Desuden vil de umiddelbare virkninger af forhøjelserne formentlig blive meget begrænsede, eftersom New Zealand for øjeblikket ikke udnytter sin toldkontingenter fuldt ud.

Ordføreren mener, at Europa-Parlamentet bør give sin godkendelse til indgåelsen af aftalen.


PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Aftalen i form af brevveksling mellem Den Europæiske Union og New Zealand i henhold til artikel XXIV:6 og artikel XXVIII i den almindelige overenskomst om told og handel (GATT) 1994 om ændring af indrømmelserne i Republikken Kroatiens toldtarif i tilslutning til dette lands tiltrædelse af Den Europæiske Union

Referencer

10670/2017 – C8-0121/2018 – COM(2017)03332017/0137(NLE)

Dato for høring / anmodning om godkendelse

19.3.2018

 

 

 

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

INTA

16.4.2018

 

 

 

Ordførere

       Dato for valg

Daniel Caspary

10.7.2017

 

 

 

Behandling i udvalg

17.5.2018

21.6.2018

 

 

Dato for vedtagelse

21.6.2018

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

31

2

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Tiziana Beghin, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Eleonora Forenza, Nadja Hirsch, Yannick Jadot, France Jamet, Elsi Katainen, Patricia Lalonde, Danilo Oscar Lancini, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Goffredo Maria Bettini, Reimer Böge, Klaus Buchner, Dita Charanzová, Danuta Maria Hübner, Sajjad Karim, Sander Loones, Lola Sánchez Caldentey

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Czesław Hoc, John Howarth, Dietmar Köster

Dato for indgivelse

25.6.2018


  RESULTAT AF ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB I KORRESPONDERENDE UDVALG

31

+

ALDE

Dita Charanzová, Nadja Hirsch, Elsi Katainen, Patricia Lalonde

ECR

Czesław Hoc, Sajjad Karim, Sander Loones

EFDD

Tiziana Beghin, William (The Earl of) Dartmouth

GUE/NGL

Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

PPE

Laima Liucija Andrikienė, Reimer Böge, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Danuta Maria Hübner, Sorin Moisă, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Tokia Saïfi

S&D

Goffredo Maria Bettini, John Howarth, Dietmar Köster, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Alessia Maria Mosca, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Yannick Jadot

2

-

ENF

France Jamet, Danilo Oscar Lancini

0

0

 

 

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller:

Seneste opdatering: 28. juni 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik