Διαδικασία : 2017/0137(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0220/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0220/2018

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 04/07/2018 - 6.7

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0287

ΣΥΣΤΑΣΗ     ***
PDF 661kWORD 50k
25.6.2018
PE 620.814v02-00 A8-0220/2018

σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τη σύναψη συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Νέας Ζηλανδίας, σύμφωνα με το άρθρο XXIV παράγραφος 6 και το άρθρο XXVIII της Γενικής Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου (GATT) του 1994, σχετικά με την τροποποίηση των παραχωρήσεων που προβλέπονται στον πίνακα της Δημοκρατίας της Κροατίας στο πλαίσιο της προσχώρησής της στην Ευρωπαϊκή Ένωση

(10670/2017 – C8-0121/2018 – 2017/0137(NLE))

Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου

Εισηγητής: Daniel Caspary

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τη σύναψη συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Νέας Ζηλανδίας, σύμφωνα με το άρθρο XXIV παράγραφος 6 και το άρθρο XXVIII της Γενικής Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου (GATT) του 1994, σχετικά με την τροποποίηση των παραχωρήσεων που προβλέπονται στον πίνακα της Δημοκρατίας της Κροατίας στο πλαίσιο της προσχώρησής της στην Ευρωπαϊκή Ένωση

(10670/2017 – C8-0121/2018 – 2017/0137(NLE))

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (10670/2017),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Νέας Ζηλανδίας, σύμφωνα με το άρθρο XXIV παράγραφος 6 και το άρθρο XXVIII της Γενικής Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου (GATT) του 1994, σχετικά με την τροποποίηση των παραχωρήσεων που προβλέπονται στον πίνακα της Δημοκρατίας της Κροατίας στο πλαίσιο της προσχώρησής της στην Ευρωπαϊκή Ένωση (10672/2017),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 207 παράγραφος 4 και το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) σημείο v) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C8-0121/2018),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 99 παράγραφοι 1 και 4 και το άρθρο 108 παράγραφος 7 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (A8-0220/2018),

1.  εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και της Νέας Ζηλανδίας.


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα συμφωνία μεταξύ της ΕΕ και της Νέας Ζηλανδίας αποτέλεσε αντικείμενο διαπραγμάτευσης μετά την προσχώρηση της Δημοκρατίας της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η προσχώρηση της Κροατίας είχε ως συνέπεια τη διεύρυνση της τελωνειακής ένωσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συνεπώς, η Ευρωπαϊκή Ένωση υποχρεώθηκε σύμφωνα με τους κανόνες του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ) (άρθρο XXIV παράγραφος 6 της GATT του 1994) να προβεί σε διαπραγματεύσεις με τα μέλη του ΠΟΕ που έχουν δικαιώματα διαπραγμάτευσης σχετικά με τον δασμολογικό πίνακα της Κροατίας, προκειμένου να επέλθει τελικά συμφωνία για αντισταθμιστική προσαρμογή. Υποχρέωση τέτοιας προσαρμογής υφίσταται αν η υιοθέτηση του εξωτερικού δασμολογικού καθεστώτος της ΕΕ συνεπάγεται αύξηση των δασμών μεγαλύτερη του επιπέδου για το οποίο έχει δεσμευτεί η προσχωρούσα χώρα στο πλαίσιο του ΠΟΕ.

Αυτό ισχύει για τις συναλλαγές μεταξύ Κροατίας και Νέας Ζηλανδίας, ιδίως όσον αφορά τις εισαγωγές ορισμένων ειδών κρεάτων, όπου οι δασμοί της ΕΕ είναι υψηλότεροι από τους δασμούς που είχε θεσπίσει η Κροατία πριν από την προσχώρησή της. Η υπό διαπραγμάτευση αντιστάθμιση επιδιώκει να είναι αναλογική προς τα προϊόντα που επηρεάζονται. Έχουν συναφθεί παρόμοιες συμφωνίες, για παράδειγμα η συμφωνία με την Βραζιλία, την οποία ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 15 Μαρτίου 2017.

Οι διαπραγματεύσεις με τη Νέα Ζηλανδία κατέληξαν σε ένα σχέδιο συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών το οποίο μονογραφήθηκε στις 18 Μαΐου 2017 και υπεγράφη στις 13 Μαρτίου 2018.

Τα αποτελέσματα της συμφωνίας είναι τα εξής:

1. Προστίθενται 1 875 τόνοι στη δασμολογική ποσόστωση της ΕΕ (TRQ) για τα «Κρέατα βοοειδών, κατεψυγμένα – Βρώσιμα εντόσθια βοοειδών, κατεψυγμένα», αριθμοί δασμολογικής κλάσης 0202 και 0206.29.91, με διατήρηση του τρέχοντος εντός ποσόστωσης συντελεστή του 20 %. Η νέα δασμολογική ποσόστωση ανέρχεται σε 54 875 τόνους·

2. Προστίθενται 135 τόνοι (βάρος σφαγίου) στην κατανομή για τη Νέα Ζηλανδία βάσει της δασμολογικής ποσόστωσης της ΕΕ για τα «Κρέατα προβατοειδών ή αιγοειδών, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα», αριθμός δασμολογικής κλάσης 0204, με διατήρηση του τρέχοντος εντός ποσόστωσης συντελεστή του 0 %. Η κατανομή της νέας δασμολογικής ποσόστωσης για τη Νέα Ζηλανδία ανέρχεται σε 228 389 τόνους.

Ο εισηγητής θεωρεί ορθές αυτές τις αυξήσεις. Επιπλέον, επειδή η Νέα Ζηλανδία δεν χρησιμοποιεί αυτή την περίοδο πλήρως τις δασμολογικές ποσοστώσεις της, ο άμεσος αντίκτυπος των αυξήσεων αναμένεται να είναι εξαιρετικά περιορισμένος.

Ο εισηγητής θεωρεί ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να δώσει την έγκρισή του για τη σύναψη της συμφωνίας.


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Συμφωνία υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Νέας Ζηλανδίας, σύμφωνα με το άρθρο XXIV παράγραφος 6 και το άρθρο XXVIII της Γενικής Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου (GATT) του 1994, σχετικά με την τροποποίηση των παραχωρήσεων που προβλέπονται στον πίνακα της Δημοκρατίας της Κροατίας στο πλαίσιο της προσχώρησής της στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Έγγραφα αναφοράς

10670/2017 – C8-0121/2018 – COM(2017)03332017/0137(NLE)

Ημερομηνία διαβούλευσης / αίτησης έγκρισης

19.3.2018

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

INTA

16.4.2018

 

 

 

Εισηγητές

       Ημερομηνία ορισμού

Daniel Caspary

10.7.2017

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

17.5.2018

21.6.2018

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

21.6.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

31

2

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Tiziana Beghin, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Eleonora Forenza, Nadja Hirsch, Yannick Jadot, France Jamet, Elsi Katainen, Patricia Lalonde, Danilo Oscar Lancini, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Goffredo Maria Bettini, Reimer Böge, Klaus Buchner, Dita Charanzová, Danuta Maria Hübner, Sajjad Karim, Sander Loones, Lola Sánchez Caldentey

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Czesław Hoc, John Howarth, Dietmar Köster

Ημερομηνία κατάθεσης

25.6.2018


ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

31

+

ALDE

Dita Charanzová, Nadja Hirsch, Elsi Katainen, Patricia Lalonde

ECR

Czesław Hoc, Sajjad Karim, Sander Loones

EFDD

Tiziana Beghin, William (The Earl of) Dartmouth

GUE/NGL

Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

PPE

Laima Liucija Andrikienė, Reimer Böge, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Danuta Maria Hübner, Sorin Moisă, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Tokia Saïfi

S&D

Goffredo Maria Bettini, John Howarth, Dietmar Köster, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Alessia Maria Mosca, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Yannick Jadot

2

-

ENF

France Jamet, Danilo Oscar Lancini

0

0

 

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

Τελευταία ενημέρωση: 28 Ιουνίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου